Ekspertyza techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza techniczna"

Transkrypt

1 dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

2 Spis treści 1. Przedmiot, zakres, cel opracowania Charakterystyka obiektu Zakres przebudowy Charakterystyka pożarowa obiektu Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej jego elementów oraz stopień rozprzestrzeniania się ognia Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Wyposażenie obiektu w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Droga pożarowa Zakres niezgodności z przepisami w zakresie przepisów techniczno budowlanych, które nie zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami Przyjęte rozwiązania zastępcze zapewniające wymagany poziom ochrony przeciwpożarowej obiektu Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Podstawy prawne Załączniki Strona 1

3 1. Przedmiot, zakres, cel opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest część bloku (budynku) B2 obejmująca dwie kondygnacje nadziemne (IV i V kondygnacja), a także pion ewakuacyjny i klatkę schodową stanowiącą drogę ewakuacyjną z przedmiotowych kondygnacji. Blok B2, to jeden z elementów kompleksu szpitalnego usytuowanego w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 11, na działce o numerze ewidencyjnym 592/10. Jest to część łóżkowa szpitala, która pełni funkcję użyteczności publicznej, a wyodrębnione w nim strefy pożarowe przeznaczone są dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W ramach planowanych prac budowlanych przewiduje się przebudowę dwóch ostatnich kondygnacji bloku B2 wraz z przestrzeniami niezbędnymi do zapewnienia z nich bezpiecznej ewakuacji. Niniejszy dokument określa możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku w sposób inny, niż wynikający bezpośrednio z przepisów techniczno budowlanych, stosownie do trybu określonego w 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami). W ekspertyzie dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniając wpływ rozwiązań zastępczych na niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Przedmiotowe rozwiązania, realizowane w obiekcie jako ponadnormatywne, w naszej ocenie zapewniające akceptowalny poziom bezpieczeństwa użytkowników i jednostek ochrony przeciwpożarowej zostaną uzgodnione z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, celem uzyskania zgody na zastosowanie ich w projekcie budowlanym. Niniejszą ekspertyzę techniczną sporządzono w oparciu o udostępnioną dokumentację techniczną budynku, informacje przekazane przez Inwestora, a także przeprowadzone wizje lokalne. 2. Charakterystyka obiektu. Blok B2 (zawierający przestrzenie będące przedmiotem opracowania) usytuowany został w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 11, na działce o nr ew. 592/10. Jest to budynek wzniesiony na rzucie prostokąta i sąsiadujący bezpośrednio od północy z blokiem B1, a od południa z blokiem B3. Przedmiotem opracowania jest strefa pożarowa obejmująca dwie ostatnie kondygnacje w B2 (Blok Operacyjny i Trakt Porodowy), a także przestrzeń komunikacyjną, tzw. strefę bezpieczeństwa, znajdującą się w jego południowej części (odrębna strefa pożarowa) oraz klatkę schodową komunikującą wszystkie kondygnacje B2 (przestrzeń, do której wejście traktowane jest równorzędnie z wejściem do innej strefy pożarowej). Podczas przebudowy dokonany zostanie podział budynków zgodny z 210 rozporządzenia [2]. Linia podziału wskazana została w części graficznej ekspertyzy. Blok B2 (część budynku szpitalnego) wykonany metodą tradycyjną, murowany z cegły dziurawki (ściany IV i V kondygnacji) oraz cegły pełnej (I III kondygnacji). Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne posiadają grubość od 0,38 m do 0,64 m. Stropy gęstożebrowe, prefabrykowane DMS o łącznej grubości 0,30 m. Stropodach wentylowany z płyt prefabrykowanych z żużla paleniskowego oparty na żebrach prefabrykowanych, pokryty papą bitumiczną. Strona 2

4 3. Zakres przebudowy. Wobec potrzeby dostosowania obiektu do wymagań przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych (realizacja zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie) zaplanowano przebudowę dwóch ostatnich kondygnacji budynku. Fakt wymogu zapewnienia właściwych (zgodnych z przepisami) warunków ewakuacji spowodował rozszerzenie prac na przestrzenie komunikacyjne. Przebudowana zostanie zatem klatka schodowa (obudowa zgodna z wymaganiami, zapobieganie zadymieniu, zapewnienie wyjścia na zewnątrz), a także przestrzeń komunikacyjna łącząca klatkę schodową z powierzchnią wszystkich kondygnacji w bloku B2 i B3 celem ponadnormatywnego zapewnienia bezpiecznego miejsca dla pacjentów (transportowanych na łóżkach podczas ewakuacji z B2 oraz B3 ). Ponadto, podczas przebudowy, Blok B2 zostanie wydzielony jako odrębny budynek, zgodnie z wymaganiami 210 rozporządzenia [2]. 4. Charakterystyka pożarowa obiektu Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. Blok B2 posiada i będzie posiadał po przebudowie pięć kondygnacji nadziemnych [bez kondygnacji podziemnych]. Wysokość budynku, służąca do przyporządkowania odpowiednich wymagań rozporządzenia [2], mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym się na pierwszej, nadziemnej kondygnacji budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej wynosi 18,10 m. Zgodnie zatem z 8 pkt 2 rozporządzenia [2] budynek zakwalifikować należy do grupy budynków średniowysokich (SW). Fot. nr 1. Elewacja frontowa SP ZOZ w Hrubieszowie Fot. nr 2. Elewacja zachodnia Bloku B2 W opisanym budynku ostatnie dwie kondygnacje będą poddane przebudowie. Charakteryzują się one następującymi parametrami: powierzchnia zabudowy: nie dotyczy, powierzchnia użytkowa: 655,79 m 2, powierzchnia wewnętrzna: 986,53 m 2 (powierzchnia dwóch kondygnacji oraz przestrzeni komunikacyjnej i klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach), kubatura: ok. 3000,00 m 3, wysokość: 18,10 m (SW) [pięć kondygnacji w tym 5 nadziemnych]. Strona 3

5 4.2. Odległość od obiektów sąsiadujących Blok B2 stanowi element kompleksu szpitalnego, a usytuowany jest w następujących odległościach: a) od sąsiednich budynków: od północy: trzykondygnacyjny Blok B1 (ściana oddzielenia ppoż. i stropodach o klasie REI 60) w odległości 0,00 m; od wschodu: Blok C w odległości ok. 50,00 m; od południa: pięciokondygnacyjny Blok B3 obecnie jako jeden budynek z blokiem B2, przebudowa obejmować będzie oddzielenie Bloku B2 oraz B3 ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w 210 rozporządzenia [2]; od zachodu: budynki mieszkalne (za pasem drogowym) w odległości ok. 70,00 m, b) od granicy działki: od północy: ok. 98,00 m; od wschodu: ok. 95,00 m; od południa: ok. 128,00 m; od zachodu: 43,00 48,00 m 4.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych W budynku szpitalnym pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą stałe materiały palne. W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu rozporządzenia [3]. Możliwa jest obecność cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55 C w ilości niezbędnej (śladowej) do funkcjonowania oddziału, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3] Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń techniczno gospodarczych, funkcjonalnie powiązanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób. Strefy pożarowe będące przedmiotem ekspertyzy pełnią funkcję użyteczności publicznej i przeznaczone są przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się co kwalifikuje ją do kategorii ZL II zagrożenia ludzi. W strefach pożarowych będących przedmiotem opracowania nie ma pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób. Układ funkcjonalny stref pożarowych przedstawia się następująco: V kondygnacja nadziemna, tzw. III piętro Blok Operacyjny : sale operacyjne, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja, umywalnie i łazienki, przestrzeń komunikacyjna i klatka schodowa; IV kondygnacja nadziemna, tzw. II piętro Trakt Porodowy : sale porodowe, sala cięć cesarskich, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja i sanitariaty, punkt pielęgniarski, przestrzeń komunikacyjna i klatka schodowa; III kondygnacja nadziemna, tzw. I piętro Pracownia RTG : przestrzeń komunikacyjna i klatka schodowa (pozostałe pomieszczenia poza zakresem opracowania); II kondygnacja nadziemna, tzw. wysoki parter Administracja i Laboratorium : przestrzeń komunikacyjna i klatka schodowa (pozostałe pomieszczenia poza zakresem opracowania); Strona 4

6 I kondygnacja nadziemna, tzw. niski parter Pogotowie : przestrzeń komunikacyjna i klatka schodowa wraz z wyjściem na zewnątrz budynku (pozostałe pomieszczenia poza zakresem opracowania). Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać na poszczególnych kondygnacjach: V kondygnacja nadziemna, tzw. III piętro : do 19 osób (w tym 5 pacjentów na łóżkach); IV kondygnacja nadziemna, tzw. II piętro : do 19 osób (w tym 5 pacjentów na łóżkach). III, II i I kondygnacja nadziemna poza zakresem opracowania, jednakże liczba osób na jednej kondygnacji nie przekroczy 19 osób. Łącznie, jednocześnie w strefach pożarowych będących przedmiotem opracowania przebywać może maksymalnie 38 osób, a w całym budynku do 100 osób Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. W strefach pożarowych będących przedmiotem ekspertyzy, ani w pozostałej części budynku nie będą występowały pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe. Przedmiotem niniejszej ekspertyzy są dwie strefy pożarowe Bloku B2, który po przeprowadzonej przebudowie stanowił będzie, w myśl 210 rozporządzenia [2] odrębny budynek [podział zielona linia w części graficznej]. Niniejsze strefy pożarowe posiadają łączną powierzchnię wynoszącą 986,53 m 2 i ukształtowane są następująco: a) strefa nr 1 [kolor żółty w części graficznej]: dwie kondygnacje Bloku B2, to jest V i IV kondygnacja nadziemna, wydzielona od przestrzeni komunikacyjnej [kolor czerwony w części graficznej] ścianami oddzielenia przeciwpożarowego posiadającymi klasę odporności ogniowej REI 120, a istniejące w nich otwory klasę EI 60 [powierzchnia 531,78 m 2 ], strefa zaliczona z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania do kategorii ZL II zagrożenia ludzi; b) strefa nr 2 [kolor czerwony i niebieski]: przestrzeń komunikacyjna, stanowiąca pionowy trzon w południowej części Bloku B2, obsługująca wszystkie kondygnacje budynku, wydzielona od Bloku B2 oraz B3 ścianami oddzielenia przeciwpożarowego posiadającymi klasę odporności ogniowej REI 120, a istniejące w nich otwory klasę EI 60 (za wyjątkiem drzwi do klatki schodowej, które posiadają klasę EI 30) [kolor czerwony w części graficznej]. Do niniejszej strefy pożarowej wliczona została powierzchnia klatki schodowej [kolor niebieski w części graficznej], wydzielona od pozostałej części (zarówno Bloku B2 jak i B3 ) ścianami i stropem posiadającymi klasę odporności o REI 120, zamknięta drzwiami EI 30 lub EI 60 oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu [powierzchnia 454,75 m 2 ]. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej, która w przypadku budynku średniowysokiego kategorii ZL II zagrożenia ludzi wynosi 3500 m 2, nie została przekroczona Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej jego elementów oraz stopień rozprzestrzeniania się ognia. Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL II zagrożenia ludzi i grupy wysokości średniowysokie (SW), posiadającego pięć kondygnacji nadziemnych, wymagana jest klasa B odporności pożarowej. Poszczególne elementy powinny posiadać następującą klasę odporności ogniowej: Strona 5

7 Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku 4) strop 1) ściana zewnętrzna 1), 2), ściana wewnętrzna 1), przekrycie dachu 3), B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o i) E I 30 4) R E 30 Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Po przebudowie stan stref pożarowych, w świetle obowiązujących wymagań, będzie przedstawiać się następująco: a) główna konstrukcja nośna R 120 stanowią ją ściany murowane; warunek spełniony, b) konstrukcja i przekrycie dachu RE 30 stropodach wentylowany z płyt prefabrykowanych kryty gontem bitumicznym; warunek spełniony, c) stropy REI 120 stropy gęstożebrowe prefabrykowane DMS o grubości łącznej 0,30 m; d) ściany zewnętrzne EI 120(o i) ściany murowane (dot. pasa międzykondygnacyjnego); warunek spełniony, e) ściany wewnętrzne EI 30, za wyjątkiem fragmentów ścian stanowiących obudowę korytarzy znajdujących się w miejscu szaf przelotowych murowane; warunek nie jest spełniony, f) ściany wewnętrzne stanowiące obudowę klatki schodowej REI 120 murowane; warunek spełniony, g) konstrukcja schodów R 60 schody żelbetowe płytowe warunek spełniony. Wszystkie zastosowane elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, do sąsiedniej strefy pożarowej lub do obudowanej klatki schodowej, o której mowa w 256 ust. 2 rozporządzenia [2], bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunków ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu [2] i rozporządzeniu [3]. Ewakuacja z IV i V kondygnacji Bloku B2 prowadzona będzie poziomymi (korytarze, przestrzeń komunikacyjna) i pionową (klatka schodowa) drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Poziome drogi ewakuacyjne w przedmiotowych strefach to korytarze i przestrzeń komunikacyjna łącząca klatkę schodową z Blokiem Operacyjnym i Traktem Porodowym. Korytarze posiadają szerokość wynoszącą od 1,40 2,57 m oraz 1,20 1,40 m (w przypadku gdy są przeznaczone dla nie więcej niż 20 osób). Ich wysokość wynosi 3,18 3,20 m przy wymaganych 2,20 m. Długość przejścia ewakuacyjnego dla najbardziej niekorzystnego przypadku wynosi 10,00 m i prowadzi przez trzy pomieszczenia (mowa tu o przejściu z pomieszczenia P/14). Długość dojścia ewakuacyjnego, stanowiącego długość drogi ewakuacyjnej mierzonej od wyjścia z pomieszczenia do innej strefy pożarowej, klatki schodowej (o której mowa w 256 ust. 2 Strona 6

8 rozporządzenia [2]) lub na zewnątrz budynku powinna wynosić w tym przypadku 10,00 m (jeden kierunek ewakuacji). Jednakże, z uwagi na obecność w tej części budynku jednej klatki schodowej niniejszy parametr wynosić będzie, dla najbardziej niekorzystnie usytuowanych pomieszczeń: 16,20 m dla pomieszczenia P/03; P/04 oraz P/05 (od wyjścia z pomieszczeń do strefy pożarowej nr 2); 15,45 m dla pomieszczenia B/03 (od wyjścia z pomieszczenia do strefy pożarowej nr 2); 13,50 m dla pomieszczenia B/04 (od wyjścia z pomieszczenia do strefy pożarowej nr 2); 10,96 m dla pomieszczenia B/10 (od wyjścia z pomieszczenia do strefy pożarowej nr 2); 11,90 m dla pomieszczenia P/12 (od wyjścia z pomieszczenia do strefy pożarowej nr 2). 10,96 m ze strefy pożarowej nr 1 na V kondygnacji do wejścia do klatki schodowej. W wymienionych powyższej przypadkach długość dojścia przekracza 10,00 m (warunek nie jest spełniony). Pomieszczenia (przeznaczone na pobyt ludzi) Bloku operacyjnego oraz Traktu porodowego zamykane są drzwiami rozwieranymi lub rozwieranymi i rozsuwanymi (otwierane automatyczne i ręczne bez możliwości blokowania) o szerokości użytkowej od 0,90 m do 1,40 m. Na korytarzu Traktu porodowego zlokalizowano (we wnęce) Punkt pielęgniarski związany integralnie z pracą oddziału nieograniczający dopuszczalnych parametrów drogi ewakuacyjnej. Wyjaśnienia w niniejszej sprawie udzielił Komendant Główny PSP w piśmie z dnia 11 stycznia 2010 r. znak BZ-III-0262/118-2/09. Do wykończenia wnętrz nie zostaną zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Wystrój wnętrz w obrębie korytarzy wykonany zostanie z materiałów niepalnych lub co najwyżej niezapalnych. Sufity podwieszone (okładziny sufitów) wykonane zostaną z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Pionową drogę ewakuacyjną dla stref pożarowych stanowiących przedmiot opracowania stanowi jedna klatka schodowa, usytuowana w części południowej Bloku B2. Klatka schodowa obudowana jest ścianami i stropem posiadającymi klasę odporności ogniowej REI 120, otwory komunikacyjne w jej ścianach zamykane będą drzwiami EI 30 oraz EI 60 [ściana oddzielająca budynki z 210 rozporządzenia [2]]. Klatka schodowa wyposażona zostanie w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Posiada ona wyjście na zewnątrz budynku pośrednio przez wiatrołap drzwiami o szerokości użytkowej wynoszącej 1,40 m. Klatka schodowa posiada następujące parametry użytkowe: szerokość biegów: 1,75 m (przy wymaganej 1,40 m); szerokość spoczników: 1,75 m (przy wymaganej 1,50 m); wysokość stopni: 0,159 m (wymagana maksymalna 0,150 m) (warunek nie jest spełniony); ilość stopni w biegu: 11. Do wykończenia wnętrz nie zostały zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Wystrój wnętrz w obrębie korytarzy wykonany został z materiałów niepalnych lub co najwyżej niezapalnych Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. W budynku zastosowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przycisk zdalnego ręcznego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu usytuowany będzie, przy wejściu głównym do szpitala od strony północnej. Strona 7

9 Ogrzewanie budynku zapewnione jest z własnej kotłowni usytuowanej w budynku, bloku C (poza przedmiotem opracowania). Przepusty o średnicy powyżej 4cm przez ściany i stropy, niebędące elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności El 60 lub REI 60 odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone zostaną certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione będą materiałem niepalnym. Wentylacja grawitacyjna, częściowo mechaniczna Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. W ramach planowanych robót klatka schodowa zostanie wyposażona w system zapobiegający zadymieniu, zaprojektowany wg obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej. Budynek Blok B2 (w tym Blok operacyjny i Trakt porodowy) nie jest i nie będzie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej. Brak wymagań 10 łóżek w B2. Budynek Blok B2 (w tym Blok operacyjny i Trakt porodowy) nie jest i nie będzie wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy. Brak wymagań 10 łóżek w B2. Budynek Blok B2 (na tym etapie Blok operacyjny i Trakt porodowy) zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25. Każda kondygnacja wyposażona zostanie w dwa hydranty. Jeden usytuowany będzie na korytarzu Bloku operacyjnego i Traktu porodowego, drugi w przestrzeni komunikacyjnej. Budynek Blok B2 zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem zdalnego sterowania usytuowanym przed wejściem głównym do budynku. Ponadto drogi komunikacji ogólnej (klatka schodowa, przestrzeń komunikacyjna i korytarze IV i V kondygnacji) zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Zastosowane zostaną indywidualne oprawy wyposażone w moduły testujące. Natężenie oświetlenia awaryjnego w celu właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych wynosić będzie, co najmniej 1 lx w czasie 60 minut od zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego Wyposażenie obiektu w gaśnice. Budynek wyposażony zostanie w gaśnice proszkowe 4kg typu ABC w ilości co najmniej po jednej na każde 200 m 2 powierzchni, z zachowaniem 30m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, dla całego budynku, wynosi 20 dm 3 /s. Na sieci wodociągowej, prowadzonej wzdłuż ul. Leśmiana, w odległości około 60,00 m od budynku znajduje się hydrant nadziemny DN 80, kolejny hydrant znajduje się w odległości nie większej niż 150 m od budynku Droga pożarowa. Droga pożarowa do budynku doprowadzona zostanie z dwóch stron budynku od strony wschodniej i zachodniej. Dostęp do elewacji zostanie zapewniony do 45,86 % obwodu budynku B2 (budynek o rozpiętości poniżej 60,00 m). Szerokość drogi pożarowej wynosić będzie co najmniej 4,00 m, a jej zewnętrzny promień nie będzie mniejszy niż 11,00 m. Nośności drogi pożarowej zapewnia przejazd pojazdów pożarniczych o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kn. Droga pożarowa Strona 8

10 będzie połączona z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku dojściami nieprzekraczającymi 15,00 m długości i 1,50 m szerokości. 5. Zakres niezgodności z przepisami w zakresie przepisów techniczno budowlanych, które nie zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. We wcześniejszych rozdziałach przedstawiono charakterystykę warunków ochrony przeciwpożarowej budynku ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Realizacja tego zamierzenia wiązać się będzie z wykonaniem szeregu zadań zarówno w zakresie wymagań budowlanych, jak również instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegółowej analizy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, autorzy opracowania stwierdzili, że spełnienie wszystkich wymagań w sposób wprost wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) nie jest w tym budynku możliwe. Dotyczy to: a) długości dojścia ewakuacyjnego (Blok operacyjny i Trakt porodowy) ( 256 ust. 3). Spełnienie tego wymagania nie jest możliwe ze względów użytkowych i funkcjonalnych bloku operacyjnego i traktu porodowego. Szczególne uwarunkowania pracy na tych obu oddziałach szpitalnych, gdzie cały blok (wszystkie pomieszczenia) funkcjonuje wspólnie, pomimo jego podziału kondygnacji na pomieszczenia powodują, iż wstawienie elementów oddzielenia przeciwpożarowego dzielącego kondygnację uniemożliwi pracę personelowi szpitalnemu podczas prowadzonych operacji lub porodów. Natomiast wybudowanie klatki schodowej jest konstrukcyjnie i lokalizacyjnie niemożliwe z uwagi na trwałość konstrukcji i warunki zagospodarowania terenu. b) klasy odporności ogniowej fragmentów ścian stanowiących obudowę korytarzy (dróg ewakuacyjnych) ( 241 ust. 1). Spełnienie tego wymagania nie jest możliwe ze względów użytkowych i funkcjonalnych bloku operacyjnego i traktu porodowego. Klasa odporności ogniowej ścian korytarza nie jest zachowana w miejscach wbudowanych szaf przelotowych. Niniejsze wyposażenie znajduje się pomiędzy drogą ewakuacyjną, a salami operacyjnymi. Służy ono do transportu narzędzi czystych i brudnych niezbędnych podczas prowadzonej operacji. Dotychczasowe traktowanie całych bloków operacyjnych jako jednej przestrzeni składającej się z funkcjonalnie połączonych kilku pomieszczeń nie wprowadzało obostrzenia dla tego typu rozwiązania. Obecne uogólnienie wymagań ewakuacyjnych w szpitalach spowodowało, iż funkcjonowanie szaf przelotowych jest nieprawidłowością wynikającą z niespełnienia klasy odporności ogniowej ścian stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych, jednakże jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów i skutecznego prowadzenia operacji. c) wysokości stopni biegów klatki schodowej ( 68 ust. 2). Spełnienia tego wymagania nie jest możliwe ze względów konstrukcyjnych. Zmniejszenie ich wysokości mogłoby negatywnie wpłynąć na stateczność budynku. W sytuacji, w której ich wysokość przekracza o 0,01 m dopuszczalny parametr, biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania, wraz z zastępczymi, ich wymiana w ocenie autorów nie ma uzasadnienia merytorycznego. Pozostałe wymagania wynikające z przepisów techniczno budowlanych zostaną w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposób bezpośrednio z nich wynikający. W związku z tym konieczne staje się zastosowanie trybu określonego w 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury [2] i zaproponowanie takich rozwiązań zastępczych, ujętych w koncepcji bezpieczeństwa Strona 9

11 obiektu, w związku z którymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostaną warunki gwarantujące możliwość bezpiecznej ewakuacji jego użytkowników, jak również prowadzenia działań dla ekip ratowniczych. 6. Przyjęte rozwiązania zastępcze zapewniające wymagany poziom ochrony przeciwpożarowej obiektu. Istniejące w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powodują, że nie ma możliwości spełnienia w nim w sposób bezpośredni wszystkich wymagań określonych w obowiązujących przepisach techniczno budowlanych i przeciwpożarowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku, a w szczególności możliwości bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru, autorzy opracowania proponują inny sposób spełnienia obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej, poprzez wykonanie następujących rozwiązań technicznych, niewynikających bezpośrednio z obowiązującego stanu prawnego, a których realizacja zrekompensuje w sposób dostateczny te wymagania przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych, których spełnienie w budynku nie jest możliwe. Przyjęte rozwiązania zastępcze obejmują: 1) zastosowanie biernych systemów zabezpieczeń umożliwiających traktowanie przestrzeni komunikacyjnej (oznaczonej w części graficznej kolorem czerwonym) jako odrębnej strefy pożarowej zgodnej z określoną w 226 ust. 1 rozporządzenia [2], traktowanej jako miejsce bezpieczne, z góry ustalone, w którym ludzie nie są narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo oddziaływania pożaru; 2) wydzielenie Bloku operacyjnego i Traktu porodowego, jako odrębnej strefy pożarowej w budynku, posiadającej powierzchnię wynoszącą 15,20 % dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej w tego typu budynkach; 3) uwzględnienie większej od minimalnej dopuszczalnej wysokości korytarzy Bloku operacyjnego i Traktu porodowego, stanowiących poziome drogi ewakuacyjne, przekraczającą 144 % wymagany parametr; 4) uwzględnienie większej od minimalnej dopuszczalnej szerokości użytkowej biegów i spoczników klatki schodowej wynoszącej odpowiednio 125 % i 117% wymaganej wartości; 5) prowadzenia corocznego szkolenia personelu z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji, 6) wprowadzenie w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku szczegółowych procedur dla personelu w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji. 7. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. Opracowując koncepcję zabezpieczenia obiektu, wzięto pod uwagę prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru. Rozpatrując układ konstrukcyjny stref pożarowych oraz funkcje poszczególnych pomieszczeń, najbardziej prawdopodobnymi miejscami, w których może powstać pożar, są pomieszczenia przeznaczone dla personelu. W każdym przypadku może dojść do istotnych ograniczeń w poruszaniu się użytkowników na drogach komunikacji ogólnej, lub przewożeniu ich na łóżkach tymi drogami z uwagi na dym i toksyczne produkty Strona 10

12 spalania, które w czasie pożaru przedostaną się na drogi ewakuacyjne. Największe zagrożenie w przypadku powstania pożaru w tym budynku stanowić będzie upływ czasu, w którym pożar będzie mógł się rozwijać w sposób niezauważony i niekontrolowany. W takiej sytuacji koniecznym było ustalenie takiego programu zadań, którego realizacja zapewni: jak najszybsze wykrycie każdego pożaru w całej strefie pożarowej i powiadomienie o tym fakcie jednostki straży pożarnej, zaalarmowanie osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji lub rozpoczęcie natychmiastowej ewakuacji, jak najszybszą ewakuację użytkowników w miejsce bezpieczne, gdzie nie będą narażeni na oddziaływanie pożaru, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie, także w trosce o bezpieczeństwo i szybkość działania służb ratowniczych. Pożar na kondygnacjach będących przedmiotem opracowania może powstać w jednym z pomieszczeń przeznaczonych dla lekarzy i pielęgniarek (pozostałe pomieszczenia do sale operacyjne, porodowe), w których całodobowo przebywa personel. Biorąc powyższe pod uwagę, powstały ewentualny pożar zostanie szybko zauważony i natychmiastowo zostaną podjęte działania ewakuacyjne i gaśnicze. Powstanie pożaru przy obecnym stanie budynku, w którymkolwiek ze wskazanych miejsc, spowoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie się dymu po całym obiekcie, co w konsekwencji może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić przeprowadzenie skutecznej ewakuacji ludzi. Największe zagrożenie w przypadku powstania pożaru w tym budynku stanowić będzie upływ czasu, w którym pożar będzie mógł się rozwijać w sposób niezauważony i niekontrolowany. W ocenie autorów opracowania zaproponowane rozwiązania zastępcze, wymienione w punkcie 6, w pełni rekompensują niespełnione wymagania określone w obowiązujących warunkach technicznych [2] i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, tj. niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, ponieważ: przestrzeń komunikacyjna, wydzielona jako odrębna strefa pożarowa, na każdej kondygnacji zapewnia miejsce, do którego pacjenci mogą być ewakuowani i pozostawać w tej strefie do chwili przybycia ratowników i podjęcia profesjonalnej akcji ewakuacyjnej; klatka schodowa, wyodrębniona z przestrzeni budynku jako przestrzeń do której wyjście równorzędne jest wyjściu do innej strefy pożarowej, stanowi kolejną strefę gdzie użytkownicy będą mogli być swobodnie (bez objawów paniki) ewakuowani, a strażacy będą mogli prowadzić skuteczne działania gaśnicze w klatce schodowej szerszej niż wymagają przepisy prawa; poziome i pionowe drogi ewakuacyjne posiadają ponadnormatywną szerokość, która umożliwi swobodę działań ratowniczych i gaśniczych; ponadnormatywna wysokość korytarzy, stanowiących drogi ewakuacyjne, zapewnia dłuższy czas zadymienia przestrzeni podsufitowej (tworzenie poduszki dymu), a tym samym wydłużony czas niezbędny do prowadzenia ewakuacji; wszystkie sale łóżkowe i/lub operacyjne, wyposażone są w system przyzywowy, który zapewni m. in. zaalarmowanie personelu, a pośrednio wszystkich użytkowników budynku o wykrytym zagrożeniu, personel w takiej sytuacji będzie mógł podjąć działania niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, przestrzeń komunikacyjna zawiera klatkę schodową i dźwig (nieprzystosowany dla ekip ratowniczych) znajdujący się poza strefą zagrożoną pożarem umożliwiającą transport ludzi i sprzętu ratowniczego; Strona 11

13 wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pozwoli uwidocznić w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacji, niezależnie od pory doby, nie dopuszczając jednocześnie do powstania paniki, zobowiązanie użytkownika budynku do wprowadzenia w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji, a także coroczne szkolenia w zakresie przeciwpożarowym pozwolą przygotować personel budynku do właściwego zachowania i odpowiedniego postępowania w przypadku konieczności ewakuacji ludzi. 8. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz z późn. zm.) UWAGI: Projekty dostosowania obiektu do warunków określonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne: instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zapobiegania zadymieniu przestrzeń klatki schodowej będą uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 9. Załączniki. 1. Zagospodarowanie terenu 2. Podział na strefy pożarowe Piętro -1, Parter, Piętro 1 3. Podział na strefy pożarowe Piętro 2, Piętro 3 4. Podział na strefy pożarowe Przekrój A-A 5. Stan projektowany Piętro -1, Parter, Piętro 1 6. Stan projektowany Zespół porodowy 7. Stan projektowany Blok operacyjny Strona 12

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, 64-100 Leszno OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZADANIA : REMONT I PRZEBUDOWA KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU KLINIKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział XVII, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział XVII Magazyn. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne instalacje

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo