Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska Kielce tel. (41) do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR Sposób zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji w budynku nr 1 DPS w Końskich zgodnie z Decyzją KP PSP w Końskich PZ /1 Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek ul. Warszawska 25 w Końskich DPS ul. Warszawska 25, Końskie OPRACOWAŁ: 1. Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego mgr inż. Łukasz Błaszkiewicz Upr. Nr 5570/2007 Szkoła Główna Służby Pożarniczej SPRAWDZIŁ: 2. Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych st. kpt.. w st. spocz. inż. Zbigniew Dyk Upr. Nr 457/2003 KG PSP Data Opracowania Grudzień 2012 r. ZLECENIODAWCA DPS ul. Warszawska 25, Końskie Prawa autorskie Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz wykorzystywanie całości lub fragmentów bez zgody autorów zabronione 1

2 1. Podstawa prawna opinii. Podstawę prawną do niniejszego opracowania stanowią: - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178, poz z 2009 r.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. wraz ze zm. z 2009 r.); - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156, poz z 2006 r.); - PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania; - Decyzja PZ /1 KP PSP w Końskich. 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikających z przepisów jak również z zasad wiedzy technicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 25 w Końskich w celu zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji Celem opracowania jest określenie wymagań w zakresie prawidłowego obudowania istniejących 4 klatek schodowych oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu. Opinia nie dotyczy innych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym budynku. 3. Ogólna charakterystyka budynku Budynek Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek zlokalizowany jest w Końskich przy ul. Warszawskiej 25. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy 2

3 Warszawskiej. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym częściowo podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Na poziomie parteru i I piętra znajdują się pokoje noclegowe dla osób przebywających w DPS, oraz pom. administracyjno biurowe. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pom. archiwum, pom. magazynowe oraz sala spotkań. Parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy: 1491,77 m 2 Powierzchnia użytkowa: ok. 3270,00 m 2 Wysokość budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 7,93 m budynek niski N do 12 m włącznie. W/w informacje dotyczące powierzchni i wysokości uzyskano na podstawie dokumentacji budowlanej (projekt budynku) przedstawionej przez Inwestora. 4. Warunki budowlano instalacyjne, ich stan techniczny. W budynku znajdują się następujące instalacje: - elektryczną 230/380 V; - wodno - kanalizacyjną; - centralnego ogrzewania (c.o.), - wentylacja grawitacyjna, - instalacja odgromowa. - sieć hydrantów wewnętrznych, - system sygnalizacji pożaru. Wszystkie wymienione wyżej instalacje w trakcie użytkowania budynku powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Z przeglądów wymagane jest sporządzenie protokołu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 3

4 Pozytywny wynik badań wykonanych podczas przeglądu jest podstawą dopuszczenia instalacji do użytkowania. 4. Klasyfikacja budynku ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania Budynek ze względu na pełnioną funkcję i sposób użytkowania klasyfikuję się do następującej kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się - dom dla osób starszych). W budynku nie znajduje się pomieszczenie w którym może przebywać ponad 50. Budynek zalicza się do niskiego (N) do 12 m włącznie nad poziomem terenu. 5. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych. Wymaganą klasa odporności pożarowej dla budynków powstałych w wyniku podziału na strefy pożarowe wg propozycji Opinii, przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Poszczególne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej powinny, w zakresie klas odporności ogniowej spełniać wymagania określone w tabeli nr 1. Oznaczenia z tabeli: R- nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoje funkcje na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności lub przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń, E-szczelność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoją funkcję na skutek odpadnięcia od konstrukcji lub powstania pęknięć i szczelin przez które przedostają się płomienie lub gorące gazy; 4

5 I-izolacyjność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoją funkcją oddzielającą na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nienagrzewanej, 5

6 Tabela 1 Rodzaj budynku Klasa Główna odporności Konstrukcja Ściana Ściana Przekrycie konstrukcja Strop 1) pożarowej dachu zewnętrzna 1,2) wewnętrzna 1) dachu 3) nośna budynku Budynek DPS Cichy Zakątek C R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o-i) EI 15 RE 15 (-) nie stawia się wymagań 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem pod warunkiem, że ściana ta nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4; 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Wszystkie powyższe elementy budynku o których mowa w tabeli powinny spełniać warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). 6

7 6. Podział obiektu na strefy pożarowe Budynek DPS stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku ze względu na kategorię zagrożenia ludzi oraz wysokość wynosi 5000 m 2. Warunek dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej dla budynku jest spełniony. 7. Ocena zagrożenia wybuchem W budynku nie przewiduje się składowania materiałów mogących wytworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku zmiany gospodarki magazynowej i składowaniu towarów lub prowadzenia procesów technologicznych w wyniku których mogą wytworzyć się mieszaniny wybuchowe należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem. 8. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 1. Instalacja hydrantowa W budynku ze względu na przeznaczenie, powierzchnię strefy pożarowej oraz wysokość wymagane są hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji, 2. System sygnalizacji pożaru W budynku Domu Pomocy Społecznej ze względu na ilość łóżek powyżej 100 jest wymagany system sygnalizacji pożaru. 3. Stałe urządzenia gaśnicze Nie są wymagane. 4. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Nie jest wymagany 7

8 5. Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu na klatce schodowej W budynku DPS zawierającego strefę pożarową ZL II, należy stosować klatki schodowe obudowane (ściany i stropy o klasie odporności ogniowej REI 60) i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. W celu skrócenia długości drogi ewakuacyjnej za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Na podstawie PN-B na poszczególnych klatkach schodowych należy dobrać urządzenia (okna, klapy) służące do odprowadzenia dymów i gazów pożarowych z klatek schodowych na wypadek powstania pożaru. 6. Urządzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Budynek DPS na poziomie parteru i I piętra posiada korytarze o długości ponad 50 m. Po konsultacji z inwestorem wybrano podział korytarzy za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi. Miejsce montażu drzwi zostało przedstawione na rzutach poszczególnych kondygnacji. 9. Obliczenia techniczne sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń Poszczególne klatki schodowe należy wyposażyć w następujący rodzaj i ilość urządzeń wchodzących w skład systemu oddymiania: System oddymiania: Klatka schodowa nr 1 Powierzchnia przekroju klatki 20,50 m 2 8

9 Minimalna powierzchnia czynna okien oddymiających na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 20,50 m 2 = 1,02 m 2 Do oddymiania przewidziano okno dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 1,80 m. Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,8 m = 2,34 m 2 A cz okna = 0,6 x 2,34 m 2 = 1,40 m 2 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni klapy. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej znajdują się drzwi dwuskrzydłowe o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,50 x 2,30 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. Klatka schodowa nr 2 Powierzchnia przekroju klatki 42,00 m 2 Minimalna powierzchnia czynna okien oddymiających na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 41,10 m 2 = 2,05 m 2 Do oddymiania przewidziano dwa okna dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1. (1,60 x 1,40 m) + [1/2 π x (0,7 m) 2 ] Powierzchnia okna wynosi 2,24 m 2 + 0,77 m 2 = 3,01 m 2 A cz okna = 0,6 x 3,01 m 2 = 1,80 m ,30 x 1,80 m Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,8 m = 2,34 m 2 A cz okna = 0,6 x 2,34 m 2 = 1,40 m 2 - przy wykorzystaniu dwóch skrzydeł okiennych. W celu spełnienia wymagania minimalnej powierzchni czynnej oddymiania w drugim oknie należy wykorzystać tylko jedno skrzydło tj. 0,65 x 1,8 m = 1,17 m 2 A cz okna = 0,6 x 1,17 m 2 = 0,70 m 2 (jednoskrzydło) 9

10 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni okien. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od wewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej należy wykonać 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,4 x 2,3 m + 1,60 x 2,80 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. Klatka schodowa nr 3 Powierzchnia przekroju klatki 18,90 m 2 Minimalna powierzchnia czynna okien oddymiających na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 18,90 m 2 = 0,94 m 2 Do oddymiania przewidziano okno dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 1,80 m. Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,8 m = 2,34 m 2 A cz okna = 0,6 x 2,34 m 2 = 1,40 m 2 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okna oddymiającego geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni okna. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej znajdują się drzwi dwuskrzydłowe o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 2,70 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. 10

11 Klatka schodowa nr 4 Powierzchnia przekroju klatki 12,40 m 2 Minimalna powierzchnia czynna okna oddymiającego na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 12,40 m 2 = 0,62 m 2 Do oddymiania przewidziano okno jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 1,00 m. Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,0 m = 1,30 m 2 A cz okna = 0,6 x 1,30 m 2 = 0,78 m 2 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni klapy. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej znajdują się drzwi jednoskrzydłowe, które należy wymienić na dwuskrzydłowe o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,00 x 2,20 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. W skład systemu oddymiania poszczególnych klatek schodowych wchodzić będzie: Klatka nr 1 Atestowane okno dwuskrzydłowe z dwoma siłownikami, wyrób okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 2 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, Przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. 11

12 Klatka nr 2 Atestowane okno trzyskrzydłowe z trzema siłownikami oraz okno dwuskrzydłowe z siłownikiem wykorzystanym tylko przy jednym skrzydle. Poszczególne wyroby okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 2 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, 2 szt. przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze przy drzwiach wejściowych, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. Klatka nr 3 Atestowane okno dwuskrzydłowe z dwoma siłownikami, wyrób okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 2 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, Przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. Klatka nr 4 Atestowane okno jednoskrzydłowe z jednym siłownikiem, wyrób okno + siłownik powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 3 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, Przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. UWAGA: Poszczególne centrale sterowania systemem oddymiania powinny być podłączone i zintegrowane z systemem sygnalizacji pożaru znajdującym się w budynku DPS! 12

13 Drzwi: W budynku należy wymienić oraz zamontować następującą ilość i rodzaj drzwi: Klatka nr 1 Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 90+60/200 + naświetle 1szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowych 90+30/200 (lub jednoskrzydłowych 120/200 EI 30), 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 jednoskrzydłowych 80/200, I piętro: 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowych /200. Klatka nr 2 Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych o podziale skrzydeł 90+50/230, 1 szt. drzwi zewnętrznych o podziale skrzydeł 90+70/280, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 + dymoszczelność dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, I piętro: 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 + dymoszczelność dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, 13

14 Klatka nr 3 Brak drzwi pożarowych, istniejące drzwi wymienić na drzwi o następującej szerokości: Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 90+40/200 I piętro: 1 szt. drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych 90+30/200 1 szt. drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 90/200 otwierane do ośrodka pomieszczenia. Klatka nr 4 Piwnica: 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 jednoskrzydłowych 80/200, Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych 100/220 I piętro: Korytarz Parter przy windzie: 1 szt. drzwi dymoszczelnych dwuskrzydłowe 90+80/200, I piętro przy windzie: 1 szt. drzwi dymoszczelnych dwuskrzydłowe 90+80/200, Szczegółowy wykaz oraz miejsce wstawienia nowych drzwi został przedstawiony na rzutach poszczególnych kondygnacji. Wskazane powyżej wymiary należy rozumieć w odniesieniu do szerokości drzwi jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. 14

15 Przedsionek przeciwpożarowy: Na poziomie parteru i I piętra przed wejściem na klatkę schodową nr 2 należy wykonać przedsionek przeciwpożarowy w celu skrócenia długości dojścia ewakuacyjnego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. wraz ze zm. z 2009 r.) - długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej dojściem ewakuacyjnym, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. Przedsionek przeciwpożarowy powinien spełniać następujące wymagania: Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4x1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami (przeciwpożarowymi EI 30) i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. 10. Warunki ewakuacji w obiekcie Wymagania dla całego obiektu (ZLII): Parametry dróg ewakuacyjnych w budynku mogą się różnić w stosunku do niżej wymienionych, różnice te jednak nie mogą być większe niż wskazane poniżej. Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: 1. Szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. 2. Długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. 15

16 Z pomieszczeń, od najdalszego miejsca, w których może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku powinno być zapewnione przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40 m. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 10 m, a przy co najmniej dwóch dojściach 40 m dla dojścia krótszego przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 1,4m, dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5m. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu przyjmując 0,6m szerokości na każde 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle, a w przypadku przebywania w pomieszczeniu do 3 osób szerokość drzwi nie mniejsza niż 0,8m, Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej 1,20 m, 16

17 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz, Minimalna szerokość użytkowa spocznika powinna wynosić 1,5 m, Minimalna szerokość użytkowa biegu klatki schodowej powinna wynosić 1,2 m Po wykonaniu wydzieleń klatek schodowych i zamontowaniu systemu oddymiania długości drogi ewakuacyjnej przy dwóch kierunkach dojścia będzie zachowana a przy jednym kierunku dopuszczalna. Dojście ewakuacyjne przy jednym kierunku będzie prowadzić do wydzielonych pożarowo klatek schodowych (w przypadku klatki nr 2 przez przedsionek przeciwpożarowy), zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonych w urządzenia służące do usuwania dymu co jest równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej. 11. Podsumowanie i wnioski Po wykonaniu oddymiania i wydzieleń klatek schodowych budynek nie będzie uznany za zagrażający życiu ludzi. W tym celu należy: 1. Wszystkie klatki schodowe wyposażyć w system usuwania dymu. W przypadku klatki nr 1,2,3,4 zastosować certyfikowane okna oddymiające z siłownikami, wyrób okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Klatki schodowe nr 1,2,4 na każdej kondygnacji zamknąć przy pomocy drzwi przeciwpożarowych EI Przed wejściem na klatkę schodową nr 2 na poziomie parteru i I piętra wykonać przedsionek przeciwpożarowy zamykany drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 oraz wyposażyć go przynajmniej w wentylację grawitacyjną. 17

18 4. Na klatkach schodowych i w przedsionkach przeciwpożarowych usunąć drewniane materiały palne (poręcze, odbojnice) lub zabezpieczyć je do stopnia trudno zapalne i nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). 5. Wymienić drzwi przeciwpożarowe i bez odporności ogniowej zgodnie z częścią rysunkową i wykazem. 6. Zdemontować ściankę działową z drzwiami znajdującą się na I piętrze klatki schodowej nr 2 w celu dostępu do okna oddymiającego. 7. Podzielić korytarz na poziomie parteru i I piętra na odcinki nie dłuższe niż 50 m drzwiami dymoszczelnymi zgodnie z częścią rysunkową. OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 18

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo