Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska Kielce tel. (41) do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR Sposób zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji w budynku nr 1 DPS w Końskich zgodnie z Decyzją KP PSP w Końskich PZ /1 Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek ul. Warszawska 25 w Końskich DPS ul. Warszawska 25, Końskie OPRACOWAŁ: 1. Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego mgr inż. Łukasz Błaszkiewicz Upr. Nr 5570/2007 Szkoła Główna Służby Pożarniczej SPRAWDZIŁ: 2. Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych st. kpt.. w st. spocz. inż. Zbigniew Dyk Upr. Nr 457/2003 KG PSP Data Opracowania Grudzień 2012 r. ZLECENIODAWCA DPS ul. Warszawska 25, Końskie Prawa autorskie Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz wykorzystywanie całości lub fragmentów bez zgody autorów zabronione 1

2 1. Podstawa prawna opinii. Podstawę prawną do niniejszego opracowania stanowią: - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178, poz z 2009 r.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. wraz ze zm. z 2009 r.); - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156, poz z 2006 r.); - PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania; - Decyzja PZ /1 KP PSP w Końskich. 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikających z przepisów jak również z zasad wiedzy technicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 25 w Końskich w celu zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji Celem opracowania jest określenie wymagań w zakresie prawidłowego obudowania istniejących 4 klatek schodowych oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu. Opinia nie dotyczy innych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym budynku. 3. Ogólna charakterystyka budynku Budynek Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek zlokalizowany jest w Końskich przy ul. Warszawskiej 25. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy 2

3 Warszawskiej. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym częściowo podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Na poziomie parteru i I piętra znajdują się pokoje noclegowe dla osób przebywających w DPS, oraz pom. administracyjno biurowe. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pom. archiwum, pom. magazynowe oraz sala spotkań. Parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy: 1491,77 m 2 Powierzchnia użytkowa: ok. 3270,00 m 2 Wysokość budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 7,93 m budynek niski N do 12 m włącznie. W/w informacje dotyczące powierzchni i wysokości uzyskano na podstawie dokumentacji budowlanej (projekt budynku) przedstawionej przez Inwestora. 4. Warunki budowlano instalacyjne, ich stan techniczny. W budynku znajdują się następujące instalacje: - elektryczną 230/380 V; - wodno - kanalizacyjną; - centralnego ogrzewania (c.o.), - wentylacja grawitacyjna, - instalacja odgromowa. - sieć hydrantów wewnętrznych, - system sygnalizacji pożaru. Wszystkie wymienione wyżej instalacje w trakcie użytkowania budynku powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Z przeglądów wymagane jest sporządzenie protokołu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 3

4 Pozytywny wynik badań wykonanych podczas przeglądu jest podstawą dopuszczenia instalacji do użytkowania. 4. Klasyfikacja budynku ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania Budynek ze względu na pełnioną funkcję i sposób użytkowania klasyfikuję się do następującej kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się - dom dla osób starszych). W budynku nie znajduje się pomieszczenie w którym może przebywać ponad 50. Budynek zalicza się do niskiego (N) do 12 m włącznie nad poziomem terenu. 5. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych. Wymaganą klasa odporności pożarowej dla budynków powstałych w wyniku podziału na strefy pożarowe wg propozycji Opinii, przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Poszczególne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej powinny, w zakresie klas odporności ogniowej spełniać wymagania określone w tabeli nr 1. Oznaczenia z tabeli: R- nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoje funkcje na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności lub przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń, E-szczelność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoją funkcję na skutek odpadnięcia od konstrukcji lub powstania pęknięć i szczelin przez które przedostają się płomienie lub gorące gazy; 4

5 I-izolacyjność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Jest to stan w którym element przestaje spełniać swoją funkcją oddzielającą na skutek przekroczenia granicznej wartości temperatury powierzchni nienagrzewanej, 5

6 Tabela 1 Rodzaj budynku Klasa Główna odporności Konstrukcja Ściana Ściana Przekrycie konstrukcja Strop 1) pożarowej dachu zewnętrzna 1,2) wewnętrzna 1) dachu 3) nośna budynku Budynek DPS Cichy Zakątek C R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o-i) EI 15 RE 15 (-) nie stawia się wymagań 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem pod warunkiem, że ściana ta nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4; 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. Wszystkie powyższe elementy budynku o których mowa w tabeli powinny spełniać warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). 6

7 6. Podział obiektu na strefy pożarowe Budynek DPS stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku ze względu na kategorię zagrożenia ludzi oraz wysokość wynosi 5000 m 2. Warunek dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej dla budynku jest spełniony. 7. Ocena zagrożenia wybuchem W budynku nie przewiduje się składowania materiałów mogących wytworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku zmiany gospodarki magazynowej i składowaniu towarów lub prowadzenia procesów technologicznych w wyniku których mogą wytworzyć się mieszaniny wybuchowe należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem. 8. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 1. Instalacja hydrantowa W budynku ze względu na przeznaczenie, powierzchnię strefy pożarowej oraz wysokość wymagane są hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji, 2. System sygnalizacji pożaru W budynku Domu Pomocy Społecznej ze względu na ilość łóżek powyżej 100 jest wymagany system sygnalizacji pożaru. 3. Stałe urządzenia gaśnicze Nie są wymagane. 4. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Nie jest wymagany 7

8 5. Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu na klatce schodowej W budynku DPS zawierającego strefę pożarową ZL II, należy stosować klatki schodowe obudowane (ściany i stropy o klasie odporności ogniowej REI 60) i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. W celu skrócenia długości drogi ewakuacyjnej za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Na podstawie PN-B na poszczególnych klatkach schodowych należy dobrać urządzenia (okna, klapy) służące do odprowadzenia dymów i gazów pożarowych z klatek schodowych na wypadek powstania pożaru. 6. Urządzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Budynek DPS na poziomie parteru i I piętra posiada korytarze o długości ponad 50 m. Po konsultacji z inwestorem wybrano podział korytarzy za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi. Miejsce montażu drzwi zostało przedstawione na rzutach poszczególnych kondygnacji. 9. Obliczenia techniczne sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń Poszczególne klatki schodowe należy wyposażyć w następujący rodzaj i ilość urządzeń wchodzących w skład systemu oddymiania: System oddymiania: Klatka schodowa nr 1 Powierzchnia przekroju klatki 20,50 m 2 8

9 Minimalna powierzchnia czynna okien oddymiających na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 20,50 m 2 = 1,02 m 2 Do oddymiania przewidziano okno dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 1,80 m. Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,8 m = 2,34 m 2 A cz okna = 0,6 x 2,34 m 2 = 1,40 m 2 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni klapy. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej znajdują się drzwi dwuskrzydłowe o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,50 x 2,30 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. Klatka schodowa nr 2 Powierzchnia przekroju klatki 42,00 m 2 Minimalna powierzchnia czynna okien oddymiających na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 41,10 m 2 = 2,05 m 2 Do oddymiania przewidziano dwa okna dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1. (1,60 x 1,40 m) + [1/2 π x (0,7 m) 2 ] Powierzchnia okna wynosi 2,24 m 2 + 0,77 m 2 = 3,01 m 2 A cz okna = 0,6 x 3,01 m 2 = 1,80 m ,30 x 1,80 m Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,8 m = 2,34 m 2 A cz okna = 0,6 x 2,34 m 2 = 1,40 m 2 - przy wykorzystaniu dwóch skrzydeł okiennych. W celu spełnienia wymagania minimalnej powierzchni czynnej oddymiania w drugim oknie należy wykorzystać tylko jedno skrzydło tj. 0,65 x 1,8 m = 1,17 m 2 A cz okna = 0,6 x 1,17 m 2 = 0,70 m 2 (jednoskrzydło) 9

10 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni okien. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od wewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej należy wykonać 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,4 x 2,3 m + 1,60 x 2,80 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. Klatka schodowa nr 3 Powierzchnia przekroju klatki 18,90 m 2 Minimalna powierzchnia czynna okien oddymiających na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 18,90 m 2 = 0,94 m 2 Do oddymiania przewidziano okno dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 1,80 m. Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,8 m = 2,34 m 2 A cz okna = 0,6 x 2,34 m 2 = 1,40 m 2 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okna oddymiającego geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni okna. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej znajdują się drzwi dwuskrzydłowe o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 2,70 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. 10

11 Klatka schodowa nr 4 Powierzchnia przekroju klatki 12,40 m 2 Minimalna powierzchnia czynna okna oddymiającego na klatce schodowej budynku niskiego wynikająca z PN-B A cz =0,05 x 12,40 m 2 = 0,62 m 2 Do oddymiania przewidziano okno jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,30 x 1,00 m. Powierzchnia okna wynosi 1,30 x 1,0 m = 1,30 m 2 A cz okna = 0,6 x 1,30 m 2 = 0,78 m 2 Napowietrzanie: W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiających geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być o co najmniej 30% większa od sumy geometrycznej powierzchni klapy. Dopuszcza się wliczenie w tym przypadku drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. W klatce schodowej na pierwszej kondygnacji nadziemnej znajdują się drzwi jednoskrzydłowe, które należy wymienić na dwuskrzydłowe o łącznym wymiarach w świetle ościeżnicy 1,00 x 2,20 m, które można otworzyć od zewnątrz i będą one służyć do dostarczenia dopływu powietrza na klatkę schodową. W skład systemu oddymiania poszczególnych klatek schodowych wchodzić będzie: Klatka nr 1 Atestowane okno dwuskrzydłowe z dwoma siłownikami, wyrób okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 2 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, Przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. 11

12 Klatka nr 2 Atestowane okno trzyskrzydłowe z trzema siłownikami oraz okno dwuskrzydłowe z siłownikiem wykorzystanym tylko przy jednym skrzydle. Poszczególne wyroby okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 2 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, 2 szt. przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze przy drzwiach wejściowych, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. Klatka nr 3 Atestowane okno dwuskrzydłowe z dwoma siłownikami, wyrób okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 2 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, Przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. Klatka nr 4 Atestowane okno jednoskrzydłowe z jednym siłownikiem, wyrób okno + siłownik powinno być zgodne z normą EN Okienny system oddymiania powinien stanowić kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, 3 szt. optycznych czujek dymu z gniazdem, Przycisk uruchamiania systemu oddymiania na parterze, Centrala sterowania systemem oddymiania na I piętrze, Przycisk przewietrzania na I piętrze w pobliżu centrali. UWAGA: Poszczególne centrale sterowania systemem oddymiania powinny być podłączone i zintegrowane z systemem sygnalizacji pożaru znajdującym się w budynku DPS! 12

13 Drzwi: W budynku należy wymienić oraz zamontować następującą ilość i rodzaj drzwi: Klatka nr 1 Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 90+60/200 + naświetle 1szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowych 90+30/200 (lub jednoskrzydłowych 120/200 EI 30), 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 jednoskrzydłowych 80/200, I piętro: 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowych /200. Klatka nr 2 Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych o podziale skrzydeł 90+50/230, 1 szt. drzwi zewnętrznych o podziale skrzydeł 90+70/280, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 + dymoszczelność dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, I piętro: 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 + dymoszczelność dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 dwuskrzydłowe 90+90/200, 13

14 Klatka nr 3 Brak drzwi pożarowych, istniejące drzwi wymienić na drzwi o następującej szerokości: Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 90+40/200 I piętro: 1 szt. drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych 90+30/200 1 szt. drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 90/200 otwierane do ośrodka pomieszczenia. Klatka nr 4 Piwnica: 1 szt. drzwi przeciwpożarowych EI 30 jednoskrzydłowych 80/200, Parter: 1 szt. drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych 100/220 I piętro: Korytarz Parter przy windzie: 1 szt. drzwi dymoszczelnych dwuskrzydłowe 90+80/200, I piętro przy windzie: 1 szt. drzwi dymoszczelnych dwuskrzydłowe 90+80/200, Szczegółowy wykaz oraz miejsce wstawienia nowych drzwi został przedstawiony na rzutach poszczególnych kondygnacji. Wskazane powyżej wymiary należy rozumieć w odniesieniu do szerokości drzwi jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. 14

15 Przedsionek przeciwpożarowy: Na poziomie parteru i I piętra przed wejściem na klatkę schodową nr 2 należy wykonać przedsionek przeciwpożarowy w celu skrócenia długości dojścia ewakuacyjnego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. wraz ze zm. z 2009 r.) - długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej dojściem ewakuacyjnym, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. Przedsionek przeciwpożarowy powinien spełniać następujące wymagania: Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4x1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami (przeciwpożarowymi EI 30) i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. 10. Warunki ewakuacji w obiekcie Wymagania dla całego obiektu (ZLII): Parametry dróg ewakuacyjnych w budynku mogą się różnić w stosunku do niżej wymienionych, różnice te jednak nie mogą być większe niż wskazane poniżej. Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: 1. Szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. 2. Długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. 15

16 Z pomieszczeń, od najdalszego miejsca, w których może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku powinno być zapewnione przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40 m. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku nie powinna przekraczać 10 m, a przy co najmniej dwóch dojściach 40 m dla dojścia krótszego przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 1,4m, dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5m. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu przyjmując 0,6m szerokości na każde 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle, a w przypadku przebywania w pomieszczeniu do 3 osób szerokość drzwi nie mniejsza niż 0,8m, Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej 1,20 m, 16

17 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz, Minimalna szerokość użytkowa spocznika powinna wynosić 1,5 m, Minimalna szerokość użytkowa biegu klatki schodowej powinna wynosić 1,2 m Po wykonaniu wydzieleń klatek schodowych i zamontowaniu systemu oddymiania długości drogi ewakuacyjnej przy dwóch kierunkach dojścia będzie zachowana a przy jednym kierunku dopuszczalna. Dojście ewakuacyjne przy jednym kierunku będzie prowadzić do wydzielonych pożarowo klatek schodowych (w przypadku klatki nr 2 przez przedsionek przeciwpożarowy), zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonych w urządzenia służące do usuwania dymu co jest równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej. 11. Podsumowanie i wnioski Po wykonaniu oddymiania i wydzieleń klatek schodowych budynek nie będzie uznany za zagrażający życiu ludzi. W tym celu należy: 1. Wszystkie klatki schodowe wyposażyć w system usuwania dymu. W przypadku klatki nr 1,2,3,4 zastosować certyfikowane okna oddymiające z siłownikami, wyrób okno + siłowniki powinno być zgodne z normą EN Klatki schodowe nr 1,2,4 na każdej kondygnacji zamknąć przy pomocy drzwi przeciwpożarowych EI Przed wejściem na klatkę schodową nr 2 na poziomie parteru i I piętra wykonać przedsionek przeciwpożarowy zamykany drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 oraz wyposażyć go przynajmniej w wentylację grawitacyjną. 17

18 4. Na klatkach schodowych i w przedsionkach przeciwpożarowych usunąć drewniane materiały palne (poręcze, odbojnice) lub zabezpieczyć je do stopnia trudno zapalne i nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). 5. Wymienić drzwi przeciwpożarowe i bez odporności ogniowej zgodnie z częścią rysunkową i wykazem. 6. Zdemontować ściankę działową z drzwiami znajdującą się na I piętrze klatki schodowej nr 2 w celu dostępu do okna oddymiającego. 7. Podzielić korytarz na poziomie parteru i I piętra na odcinki nie dłuższe niż 50 m drzwiami dymoszczelnymi zgodnie z częścią rysunkową. OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 18

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI

ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI ANALIZA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOZAROWYCH Temat: Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Adres: Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 mgr inż. Mariusz Klemański 11-036 Gronity

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW ANEKS DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW Niniejszy aneks stanowi wariant ujęcia problematyki wymagania podstawowego Bezpieczeństwo pożarowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i wyjaśnienia przepisów ogólnych warunków technicznych. Wymagania dla garaży i przedsionków przeciwpożarowych.

Interpretacje i wyjaśnienia przepisów ogólnych warunków technicznych. Wymagania dla garaży i przedsionków przeciwpożarowych. Interpretacje i wyjaśnienia przepisów ogólnych warunków technicznych. Wymagania dla garaży i przedsionków przeciwpożarowych. st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej remontu i modernizacji Domu Studenta nr 4 Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Kaliskiego 21 w Warszawie (sporządzona w trybie 2 ust.3a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej 1. Dane stanu istniejącego 1.1. Usytuowanie Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Do Studzienki 16A. Formalnie budynek znajduje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych dr inż. Rafał Porowski Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych Najprostszym sposobem usuwania dymu i ciepła z obiektów jednokondygnacyjnych jest oddymianie grawitacyjne. Polega to na samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo