EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Autorzy opracowania: inż. bud. ląd. Marian Nocula inż. Stanisław Smuga Rzeczoznawca Budowlany Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 131/97/ R przeciwpożarowych, upr. nr 352/97 Upr. bud. nr. 493/67 6 ust. 1 pkt 1 i 2 Warszawa, luty 2013 r 1

2 Str. WSTĘP PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Opis obiektu Obsługa komunikacyjna komunikacyjny Infrastruktura techniczna Przeznaczenie poszczególnych kondygnacji obiektu: Konstrukcja obiektu CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU Kategoria zagrożenia ludzi Gęstość obciążenia ogniowego Zagrożenie wybuchem w budynku Wysokość budynku Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku Podział na strefy pożarowe Warunki ewakuacji Wystrój wnętrz (drogi ewakuacyjne) INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE Instalacja sygnalizacji pożaru Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Instalacja wentylacji pożarowej Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Oświetlenie ewakuacyjne Instalacja elektroenergetyczna Instalacja odgromowa Instalacja gazowa Drogi pożarowe Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Podręczny sprzęt pożarniczy i tablice pożarnicze Odległość od innych obiektów i od granicy działki WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI PRZECIWPOŻAROWYMI WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE BĘDĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTĘPCZE INNE NIŻ OKREŚLAJĄ TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJĄCE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJĄCE NIEZGODNOŚCI NIEMOŻLIWE DO USUNIĘCIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW) - WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH ANALIZA I OCENA WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, SŁUŻĄCA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIU WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Plan sytuacyjny Rzut piwnicy Rzut parteru Rzuty pięter I-II Przekrój pionowy CZĘŚĆ GRAFICZNA 2

3 WSTĘP Przedmiotem opracowania warunków zastępczych jest istniejący budynek URZĘDU MIEJSKIEGO w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska Nowy Dwór Mazowiecki. Warunki zastępcze opracowano w związku z koniecznością usunięcia kryteriów zagrożenia ludzi w obiekcie, z uwagi na niewłaściwe warunki ewakuacji, a także brakiem możliwości dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów, ze względu na istniejące uwarunkowania techniczno- budowlane występujące w budynku. Stan taki wymusza przebudowę obiektu, a usunąć kryteria zagrożenia ludzi o których mowa w 16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2]. Na podstawie 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późn. zm.), dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań niż podano w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Opracowanie określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w/w budynku. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Ekspertyzę opracowano na podstawie: - wizji lokalnej, - Ekspertyza techniczna budynku biurowego administracji samorządowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30, Nowy Dwór Mazowiecki. Opracowana przez mgr inż. Andrzej Winek upr. Bud. Wa-49/90; MAZ/0075/OWOK/08 Czerwiec 2012 r. Ekspertyzę przygotowano w oparciu o posiadaną wiedzę, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektu, oraz środki i możliwości dostępne do jej przygotowania. W ekspertyzie odniesiono się do wymagań następujących przepisów. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 3

4 z późn. zm.) [1]. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2]. 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3]. 4. PN -92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 5. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 6. PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 7. PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 8. PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 9. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 10. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczeństwa. 11. PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 12. PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. 13. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 14. PN-E :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 15. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 4.Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową [4]. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków przeciwpożarowej ochrony biernej i czynnej dla Urzędubudynku Internatu, odbiegających od wymagań rozporządzenia [1]. Zgodnie z 2 ust. 3 a) [1], przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 4

5 użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m 2, wymagania w/w przepisu mogą być spełnione w inny sposób niż podano w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Niniejsze warunki zastępcze określają propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 3.1. Opis obiektu Przedmiotowy budynek biurowy stanowią dwa prostopadłościany o mieszanym układzie konstrukcyjnym oddzielone od siebie dylatacją. Przy czym część południowa niższa czterokondygnacyjna ( równolegle położoną osią do ul. Zakroczymskiej) została wybudowana w latach trzydziestych, natomiast część północna wyższa pięciokondygnacyjna prostopadle położoną osią do ul Zakroczymskiej) została dobudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku. W rzucie poziomym ww. budynki ułożone są w kształt litery L. Dane techniczne budynku: ilość kondygnacji nadziemnych - 4/5 ilość kondygnacji podziemnych - 1 wysokość budynku - 13,40 / 16,40 m powierzchnia zabudowy - 728,80 m 2 powierzchnia użytkowa - ca 2899 m 2 powierzchnia pojedynczej kondygnacji ca 730 m 2 kubatura ,42 m Obsługa komunikacyjna komunikacyjny Obsługa komunikacyjna budynku zapewnia układ ulic miejskich tj. ul. Zakroczymska wzdłuż budynku niższego wewnętrzna ul osiedlowa i ul.. wzdłuż budynku wyższego Infrastruktura techniczna Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 5

6 - instalacja wody zimnej, - instalację wody ciepłej- podgrzewanie elektryczne, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - centralne ogrzewanie (węzeł cieplny w kondygnacji podziemnej), - wentylacja grawitacyjna, - oświetlenie elektryczne budynku, - instalacja telefoniczna, - instalacja odgromowa Przeznaczenie poszczególnych kondygnacji obiektu: Przeznaczenie budynku: - przyziemie ( piwnica) )pomieszczenia pomocnicze, archiwum (zgodnie z częścią rysunkową)wą): pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne, stołówka, kuchnia. - kondygnacje nadziemne pomieszczenia biuroweo socjalne pomieszczenia związane z przeznaczeniem obiektu, tj. zamieszkania zbiorowego, pomieszczenia pomocnicze Konstrukcja obiektu Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: fundament - betonowy, ściany konstrukcyjne podpiwniczenia zewnętrzne i wewnętrzne- murowane z cegły ceramicznej, ściany konstrukcyjne zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, ściany konstrukcyjne wewnętrzne kondygnacji nadziemnych- murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, słupy i podciągi- żelbetowe, stropy typu Kleina o grubości 20 cm, schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na miejscu stropodach płyty żelbetowe. Pokrycie dachu papa asfaltowa na lepiku. 6

7 4. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU 4.1. Kategoria zagrożenia ludzi. Budynek ze względu na swe przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III administracyjno - biurowy. W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób Gęstość obciążenia ogniowego Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych i pomocniczych nie przekracza wartości 500 MJ/m Zagrożenie wybuchem w budynku W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem Wysokość budynku Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych (częściowo podpiwniczony), o wysokości - 13,40 część czterokondygnacyjna, 16,40 m część pięciokondygnacyjna, jest kwalifikowany do grupy budynków średniowysokicch (SW) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku Dla omawianego budynku wymagana jest klasa B odporności pożarowej. Jak wynika z udostępnionej dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, w chwili obecnej poszczególne elementy spełniają parametry wymienione w poniższej tabeli Lp. Elementy budynku Klasa odporności pożarowej B 1 Główna konstrukcja nośna R 120, NRO 2 Stropy REI 60, NRO 3 Ściany zewnętrzne EI 60 (o i), NRO 4 Ściany wewnętrzne EI 30, NRO 5 Konstrukcja dachu R 30, NRO 7

8 6 Przekrycie dachu RE 30, NRO 7 Biegi i spoczniki klatek R 60, NRO schodowych Oznaczenia użyte w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., NRO nie rozprzestrzeniające ognia Podział na strefy pożarowe Budynek stanowi jedną strefę pożarową wraz z częścią podziemną. Brak uszczelnień przejść instalacyjnych pomiędzy kondygnacją podziemną a nadziemną. Część podziemna nie jest oddzielone od części nadziemnej - zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. Dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 2500 m 2 ; rzeczywista użytkowa wynosi ca 2899 m 2, przekracza dopuszczalną powierzchnię strefy o ca 399 m 3., przy założeniu, że część podziemne zostanie zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI Warunki ewakuacji W przedmiotowym budynku do komunikacji pomiędzy kondygnacjami służą dwie klatki schodowe dwubiegowe, wykonane w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, doświetlone oknami w ścianach zewnętrznych, o następujących parametrach: Parametry klatki schodowej Kl. 1 [cm] Kl. 2 [cm] Minimalna szerokość biegu w świetle [cm] Minimalna szerokość spocznika[cm] Maksymalna wysokość stopnia[cm] Minimalna szerokość stopnia [cm] Szerokość drzwi wyjściowych [cm] ,6 30,0 Nie dotyczy (klatka otwarta ,0 27,0 123 (88+30) 8

9 wyjście poprzez korytarz i hol na poziomie przyziemia) * ruch komunikacyjny do holu głównego stanowią dwie pary drzwi przy czym jedna para otwiera się w kierunku wejściowym, druga w kierunku wyjściowym Klatka schodowa nr 1 (główna) otwartanie jest obudowana i zamykana drzwiami. Klatka schodowa nr 2 otwartajest obudowana, zamykana drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Klatki te nie są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Z klatki schodowej nr 1 droga ewakuacyjna do wyjścia na zewnątrz budynku prowadzi przez korytarz i hol na poziomie przyziemia; przy czym hol: - nie jest oddzielony pożarowo od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń znajdujących się w jego obrębie, - wysokość holu wynosi 2.84 m, zamiast wymaganej 3,303,3 m, aby spełniał funkcje dodatkowe- jak stanowisko ochrony, recepcji. Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku z klatki schodowej nr 1 wynosi 120 ( ) cm 1,64 m, wysokość 200 cm, ruch komunikacyjny do holu głównego stanowią dwie pary drzwi, przy czym jedna para otwiera się w kierunku wejściowym, druga w kierunku wyjściowym. -Z klatki schodowej nr 2, droga ewakuacyjna do wyjścia na zewnątrz budynku prowadzi przez korytarz o szerokości 112 cm przy czym, zamiast wymaganej 1,8 m. szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz wynosi 116 cm ( ) cm, wysokość 197 cm. Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 2 do wyjścia na zewnątrz występuje stopień o wysokości 12 cm i lokalne obniżenia do wysokości 178 cm. Uwaga nie będzie pełnił funkcji uzupełniających takich jak recepcja, ochrony obiektu, czy punktów sprzedaży. Jednocześnie korytarz łączący klatkę schodową nr 1 z holem również nie jest wydzielony pożarowo. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach ZL przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie przekracza dopuszczalnej odległości 40 m i nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego zgodnie z 256 ust. 3 rozporządzenia [1] przy 9

10 jednym dojściu wynosi 310 m w tym 20 m przy czym poziomą drogą ewakuacyjną 20 m, rzeczywista wynosi około 80 m. i Jjest ona przekroczona o ponad 100 % ( 166%) dopuszczalnej długości co stanowi kryterium zagrożenia życia o czym mowa w. 16 rozporządzenia [2]. Szerokość korytarzy jest większa niż 1,4 m, z wyjątkiem lokalnego przewężenia wynoszącego 128 cm części kuchennej, w korytarzu łączącym klatki schodowe. Występuje również lokalne przewężenie przy klatce schodowej nr 2, gdzie korytarz spełnia rolę również spocznika tej klatki. Szerokość korytarza na tym odcinku wynosi około 99 cm. gdzie szerokość korytarza wynosi 1,15 m 4.8. Wystrój wnętrz (drogi ewakuacyjne) Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji znajdują się następujące elementy wystroju i wyposażenia wnętrz o nieokreślonych klasach reakcji na ogień- sufity podwieszone. wykładziny dywanowe, verticale, fotele tapicerowane i drewniane stoliki (na spocznikach poszczególnych kondygnacji w obrębie klatki schodowej nr 1), sufit podwieszony (korytarz w kuchni). Zgodnie z 258 ust. 1 rozporządzenia [1] w strefach pożarowych [ ] ZL IIIV stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 5. INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 5.1. Instalacja sygnalizacji pożaru W rozporządzeniu [2] określono rodzaj obiektów, które należy wyposażać w instalację sygnalizacji pożarowej - wymóg ten nie dotyczy przedmiotowego budynku (ilość miejsc noclegowych poniżej 200) Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego W rozporządzeniu [2] określono rodzaj obiektów, które należy wyposażać w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) - wymóg ten nie dotyczy przedmiotowego budynku Instalacja wentylacji pożarowej 10

11 W budynku brak jest urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu z pionowych dróg ewakuacyjnych Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa W rozporządzeniu [2] określono rodzaj obiektów, które należy wyposażać w instalację wodociągową przeciwpożarową. Budynek wyposażono w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi HP 52, hydranty zlokalizowane w pionie klatki schodowej co druga kondygnacja. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie nie obejmuje całej powierzchni chronionego budynku Oświetlenie ewakuacyjne W budynku brak jest instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja elektroenergetyczna Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IIIV przepisy nie stawiają szczególnych wymagań. Instalacje te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z 183 ust. 2 [1] obiekty, których kubatura przekracza 1000 m 3, należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W budynku brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik główny zlokalizowany jest w holupomieszczeniu nr 14 (w pobliżu wejścia na stołówkę) Instalacja odgromowa Budynek zgodnie z wymaganiami jest wyposażony w instalację odgromową - ochrona podstawowa Instalacja gazowa Budynek wyposażony nie jest wyposażony w instalację gazową zasilaną z sieci gazowej (zasilającą urządzenia gazowe w kuchni) gaz ziemny. Kurek główny instalacji gazowej zainstalowany jest na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce. Zgodnie z 234 ust. 4 [1] przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do 11

12 wnętrza budynku Drogi pożarowe Do budynku przepisy wymagają doprowadzenia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku - 12 ust. 1 pkt 2 [3]. Dojazd do budynku zapewniony jest wzdłuż ul. Zakroczymskiej od strony budynku czterokondygnacyjnego i ul. Magistrackaprowadzi od ul Szubińskiej na dziedziniec wewnętrzny,. Ulica Zakroczymska dwukierunkowa Szubińska oddalona jest od przedmiotowego budynku ok. 320 m. D la części pięciokondygnacyjnej wewnętrzna ulica osiedlowa. Dojazd ten nie spełnia wymogów drogi pożarowej. Powyższe zagadnienie powinno być objęte odrębnym opracowaniem Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 [3], należy zapewnić wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości min. 20 dm 3 /s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm, lub 200 m 3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest miejska sieć wodociągowa z hydrantami podziemnymi. Najbliższy hydrant od budynku znajduje się w odległości ok m przy ul. Zakroczymskiej, około 50 od budynku przy ul. Magistrackiej Szubińskiej., następne dwa w odległości do 150 m od niego (na końcu pętli powrotnej ul. Szubińskiej) Podręczny sprzęt pożarniczy i tablice pożarnicze Zgodnie z 32 ust. 3 pkt 1 [2] w strefie pożarowej zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym, jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m 2 powierzchni. W przedmiotowym budynku rozmieszczona jest dostateczna ilość gaśnic dostosowana do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Gaśnice rozmieszczone są na korytarzach w miejscach łatwo dostępnych. W budynku Internatu występują braki w oznakowaniu znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa, m. in. w zakresie ewakuacji, ( 4 ust. 2 pkt 4 [2]). 12

13 5.12. Odległość od innych obiektów i od granicy działki Przedmiotowy budynek znajduje się na wydzielonej ogrodzonej działce. W odległości powyżej 4 minternat połączony jest stołówką z budynkiem szkolnym. Do budynku od strony ul. Szubińskiej przylega kotłownia (obecnie nieczynna). Budynek Internatu zlokalizowany jest w odległości 4 m od granicy sąsiedniej, zabudowanej działki. w linii prostej ściany zewnętrznej zlokalizowany, w układzie prostopadłym zlokalizowany jest garaż. Odległość obiektu i ich układ przestrzenny jest zgodny z warunkami ochrony przeciwpożarowej. 6. WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI PRZECIWPOŻAROWYMI ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W związku z przeprowadzoną analizą zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, ustalono, że nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w następującym zakresie: 1. braku klatkeki schodowychej obudowanychej i zamykanychej drzwiami, oraz ich wyposażeniaone w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu (dotyczy klatki schodowej nr 1) co jest niezgodne z 245 pkt 2) [1], 2.braku urządzeń służących do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu (dotyczy klatki schodowej nr 2) co jest niezgodne z 245 pkt 2) [1], 3.2.długości dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% przy jednym kierunku ewakuacji dopuszczalna długości 310 m w tym nie więcej niż 20 m poziomą drogą ewakuacyjną, około 80 - m z pomieszczania na 4 piętrze do wyjścia na zewnątrz około 27 m od określonej w co jest niezgodne z 256 ust. 3 [1], 4.3.braku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym - co jest niezgodne z 181 ust. 3 pkt 2b) [1], 5.występowania na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji elementów wystroju i wyposażenia wnętrz o nieokreślonych klasach reakcji na ogień sufity podwieszone ( brak dokumentacji potwierdzających ich charakterystykę pożarową)- co jest niezgodne z 258 ust. 2 rozporządzenia [1], 6.przekroczenia strefy pożarowej z uwagi na brak podziału budynków odzieniami przeciwpożarowymi, tj. szkolnego i Internatu wraz ze stołówką co jest niezgodne z 227 ust. 1 [1], 13

14 4. 7.braku pasa pionowego o szerokości 2 m z materiału niepalnego w klasie odporności EI 60 prostopadłego od ściany oddzielenia przeciwpożarowego lub wysunięcia jej o 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej pomiędzy częścią zajmowaną przez Internat, a lokalem mieszkalnym co jest niezgodne z 235 ust. 2 [1], 8.braku pasa pionowego o szerokości 4 m z materiału niepalnego w klasie odporności REI 120 prostopadłego od ściany oddzielenia przeciwpożarowego na poziomie piwnicy (przyziemia) pomiędzy częścią zajmowaną przez Internat, a pomieszczeniami kotłowni co jest niezgodne z 271 ust. 1 [1], 9.5.minimalnej szerokości biegu klatki schodowej nr 2 wynoszącej 0,93 m, wymagana szerokość 1,20m co jest niezgodne z 68 ust. 1 [1], minimalnej szerokości spocznika klatki schodowej nr 2 wynoszącegoj 0,881,06 m, wymagana szerokość 1,50 m co jest niezgodne z 68 ust. 1 [1], braku wymaganej szerokości 1,20 m drzwi wyjściowych z klatki schodowej nr 2, są o wymiarze 1,16 m szerokość skrzydła 0,92 m + 0,24 cmnieblokowanego skrzydła (0,9 m) drzwi dwuskrzydłowych o klasie odporności ogniowej EI 30 (są 2 x 0,6 m) prowadzących z korytarza na parterze do wyjścia ewakuacyjnego z budynku przez przedsionek klatki schodowej nr 2 - co jest niezgodne z ust. 4 1 [1], 8. brak wymaganej wysokości 2 m drzwi ewakuacyjnych wyjściowych z klatki schodowej nr 2, są o wysokości 1,97 m- co jest niezgodne z 242 ust 3 [1] brak wymaganej wysokości 2 m poziomej drogi ewakuacyjnej ( wyjście z klatki schodowej nr 2 na zewnątrz budynku), wysokości ta wynosi 1.78 m- co jest niezgodne z 242 ust 3 [1] występowania zamknięcia przedzielenia kratą biegu klatki schodowej nr 21 na poziomie spocznika pomiędzy pierwszej parterem a I piętremkondygnacji nadziemnej - co jest niezgodne z 4 ust.1 pkt 14) [2], występowania drzwi z pomieszczeń przeznaczonych do ewakuacji do 3 osób o szerokości poniżej 0,8 m co jest niezgodne z 239 ust. 1 [1], występowanie drzwi z pomieszczeń o wysokości o poniżej 2,00 m, są o wysokości około 1,90 m co jest niezgodne z 62 ust. 1 oraz 242,3 ust. 1 [1], 13. występowanie lokalnego przewężenia do szerokości 1,28 m w korytarzach poszczególnych kondygnacji między klatką schodową nr 1 a nr 2, minimalna szerokość powinna być nie mniejsza niż 1,40 m, korytarzem tym może się ewakuować powyżej 20 osób co jest niezgodne z 242 ust. 1 [1], 14

15 14. występowanie przewężenia do szerokości 1,12 m na poziomej drodze ewakuacyjnej pomiędzy klatka schodową a wyjściem na zewnątrz, korytarzem tym może się ewakuować powyżej 20 osób co jest niezgodne z 242 ust. 1 [1], występowania drzwi z pomieszczeń przeznaczonych do ewakuacji powyżej 3 osób o szerokości poniżej 0,9 m co jest niezgodne z ust. 1 [1], 16. brak podziału korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 50 m poprzez zastosowanie przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu -co jest niezgodne 243 ust. 1 [1], 14. co jest niezgodne z 239 ust. 1 [1], 15.występowanie korytarza o szerokość 1,15 m części kuchennej, przy wymaganej 1,20 m korytarz do ewakuacji mniej niż 20 osób - co jest niezgodne z 242 ust. 2 [1],. 16.występowania na poziomych drogach ewakuacyjnych drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 2 x 0,7 m, przy wymaganej szerokości skrzydła czynnego min. 0,9 m - co jest niezgodne z 240 ust. 1 [1], 17.niewłaściwej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarze poszczególnych kondygnacji w części nadziemnej budynku) ze względu na występowanie naświetli w ścianach wewnętrznych - co jest niezgodne 217 ust. 1 pkt 1a) [1], 18.braku przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy szkołą, a stołówką w klasie odporności ogniowej EI co jest niezgodne 234 ust. 1 [1], braku zabezpieczenia przejść instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku - co jest niezgodne 234 ust. 4 [1], 18. brak zamknięcia kondygnacji podziemnej od nadziemnej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 - co jest niezgodne 250 ust. 1 [1], braku przeciwpożarowego wyłącznika prądu co jest niezgodne z 183 ust.2 [1], 20. braku części wymaganego oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa, m. in. w zakresie ewakuacji, kurka głównego instalacji gazowej, drzwi przeciwpożarowych co jest niezgodne z 4 ust. 2 pkt 4 [2]. 21. brak hydrantów wewnętrznych 25 są 52 zlokalizowane w pionie klatki schodowej nr 1 co druga kondygnacja - co jest niezgodne 19 ust 1 pkt 2b [2], 15

16 23. występowanie drzwi ewakuacyjnych z stówki o szerokości czynnej 86 cm - co jest niezgodne z 239 ust 7.WYKAZ NIEZGODNOŚCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM NIEMOŻLIWYCH DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNO - EKONOMICZNYCH, Z PROPOZYCJĄ ICH AKCEPTACJI 7. WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, autorzy ekspertyzy uznają za niezbędne zrealizowanie prac dotyczących ochrony przeciwpożarowej poprawiających stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie poprzez: 1. wykonanie obudowy klatki schodowej nr 1 (ściany wewnętrzne EI 60, drzwi EI 30) zgodnie z częścią rysunkową, 2. wyposażenie klatki schodowej nr 1 w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu uruchamiane automatycznie i ręcznie, 3. zamknięcie pomieszczenia ochrony holu przy klatce schodowej nr 1 przegrodą szklaną lub inną w klasie odporności ogniowej EI 60, 4. wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, 5. zastosowanie stałego wystroju poziomych dróg ewakuacyjnych (sufitów podwieszanych) z materiałów trudno zapalnych spełniających warunek minimum B-s1,d2, i nie odpadające pod wpływem ognia. 6. wydzielenie pomieszczeń technicznych jako oddzielnej strefy pożarowej ( przyłącza wody) zgodnie z częścią rysunkową, 7. zamknięcie wejść do piwnic drzwiami o odporności ogniowej EI likwidację zamknięcia klatki schodowej nr 2 na poziomie spocznika pomiędzy parterem a I piętrem biegu klatki schodowej nr 1, 9. wykonanie zabezpieczenia przejść instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku 16

17 10. wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (umieszczonego przy wejściu głównym do obiektu), wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych 25 z wężami półsztywnymi zgodnie z częścią rysunkową, 12. dostateczne oznakowanie budynku znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa. 2. Autorzy opracowania biorąc pod uwagę ograniczone możliwości techniczne ingerencji w budynek, proponują zastosowanie rozwiązań technicznych, które w maksymalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa pożarowego poprzez kompleksową modernizację budynku. Rozwiązania te zostały przedstawione w punkcie 8 niniejszej ekspertyzy. Zakres modernizacji wynika częściowo z wymagań aktualnie obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w praktyce rozwiązań, których zastosowanie ma sens ze względu na specyfikę budowlaną istniejącego obiektu. Zgodnie z 2 ust. 3 a) i 207 ust. 2 [1] przedstawiony zakres i sposób modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może być realizowany w fazie projektowej, a następnie wykonawczej po uzgodnieniu poniżej przedstawionych wskazań z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 7.1Ze względów techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, że budynek jest obiektem istniejącym zakłada się niespełnienie wymagań dotyczących: 1. dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu 10 m, - rzeczywista ca 27 m. 2.braku pasa pionowego o szerokości 2 m z materiału niepalnego w klasie odporności EI 60 prostopadłego od ściany oddzielenia przeciwpożarowego lub wysunięcia jej o 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej pomiędzy częścią zajmowaną przez Internat, a lokalem mieszkalnym, 3.minimalnej szerokości biegu klatki schodowej nr 2 wynoszącej 0,93 m, przy wymaganej 1,20 m, 4.minimalnej szerokości spocznika klatki schodowej nr 2 wynoszącej 1,06 m, przy wymaganej 1,50 m. 17

18 5.minimalnej wymaganej szerokości 1,20 m korytarz do ewakuacji przeznaczonego do ewakuacji mniej niż 20 osób korytarza o szerokość 1,15 m części kuchennej, przy 6.braku wymaganej szerokości nieblokowanego skrzydła (0,9 m) drzwi dwuskrzydłowych o klasie odporności ogniowej EI 30 (są 2 x 0,6 m) prowadzących z korytarza na parterze do wyjścia ewakuacyjnego z budynku przez przedsionek klatki schodowej nr 2, 7.występowanie drzwi z pomieszczeń przeznaczonych do 3 osób o szerokości poniżej 0,8 m minimalna szerokość wynosi 70 cm, 8.występowanie drzwi z pomieszczeń przeznaczonych powyżej 3 osób o szerokości poniżej 0,9 m, minimalna szerokość wynosi 79 cm. 9.występowanie drugich drzwi ewakuacyjnych ze stołówki o szerokości 86 cm ( ogólna ilość drzwi ze stołówki 6 tj.o wymiarach cm, 2x86 cm, 2 x60 cm, 190 cm otwierające się niezgodnie z kierunkiem ewakuacji, 8.PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW I DODATKOWE, ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU 8. WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE BĘDĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI Autorzy opracowania biorąc pod uwagę ograniczone możliwości techniczne ingerencji w budynek, proponują zastosowanie rozwiązań technicznych, które w maksymalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa pożarowego poprzez kompleksową modernizację budynku. Rozwiązania te zostały przedstawione w punkcie 8 niniejszej ekspertyzy. Zakres modernizacji wynika częściowo z wymagań aktualnie obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w praktyce rozwiązań, których zastosowanie ma sens ze względu na specyfikę budowlaną istniejącego obiektu. Zgodnie z 2 ust. 3 a) i 207 ust. 2 [1] przedstawiony zakres i sposób modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może być realizowany w fazie projektowej, a następnie wykonawczej po uzgodnieniu poniżej przedstawionych wskazań z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie tj.: 18

19 1. dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia 20 m, - rzeczywista ca 21 m do wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej w części budynku pięciokondygnacyjnej. 2. dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej 30 m z III piętra do wyjścia na zewnątrz klatką chodową nr 2, jest około 39,0m 3. minimalnej szerokości biegu klatki schodowej nr 2 wynoszącej 0,93 m, wymagana szerokość 1,20m 4. minimalnej szerokości spocznika klatki schodowej nr 2 wynoszącej 0,88 m, wymagana szerokość 1,50 m 5. wymaganej szerokości 1,20 m drzwi wyjściowych z klatki schodowej nr 2, są o wymiarze 1,16 m szerokość skrzydła 0,9m + 0,24 cm wymaganej wysokości 2 m drzwi ewakuacyjnych wyjściowych z klatki schodowej nr 2, są o wysokości 1,97 m, występowanie drzwi z pomieszczeń o wysokości o poniżej 2,00 m, są o około 1,90 m, brak zamknięcia drzwiami minimum EI 30 klatki schodowej nr 2, brak wyposażenia w urządzenia do odymiania lub zapobiegające zadymieniu klatki schodowej nr przekroczenie dopuszczalnej powierzchnia strefy pożarowej o ca 399 m występowanie drzwi z pomieszczeń przeznaczonych do ewakuacji do 3 osób o szerokości poniżej 0,8 m, 12. wymaganej wysokości 2 m poziomej drogi ewakuacyjnej ( wyjście z klatki schodowej nr 2 na zewnątrz budynku), wysokości ta wynosi 1.78 m 13. występowanie drzwi z pomieszczeń przeznaczonych do ewakuacji do 3 osób o szerokości poniżej 0,8 m 14. występowanie lokalnego przewężenia do szerokości 1,28 m w korytarzach poszczególnych kondygnacji między klatką schodową nr 1 a nr 2, minimalna szerokość powinna być nie mniejsza niż 1,40 m, korytarzem tym może się ewakuować powyżej 20 osób, 15. występowanie przewężenia do szerokości 1,12 m na poziomej drodze ewakuacyjnej pomiędzy klatka schodową a wyjściem na zewnątrz, korytarzem tym może się ewakuować powyżej 20 osób. 19

20 W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, autorzy ekspertyzy uznają za niezbędne zrealizowanie prac dotyczących ochrony przeciwpożarowej poprawiających stan bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. 8.1 Rozwiązania poprawiające stan bezpieczeństwa realizowane będą poprzez: 1.Wykonanie obudowy klatki schodowej nr 1 (ściany wewnętrzne EI 60, drzwi EI 30) zgodnie z częścią rysunkową. 2.Wyposażenie klatki schodowej nr 1 w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu uruchamiane automatycznie i ręcznie. 3.Wyposażenie klatki schodowej nr 2 w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu uruchamiane automatycznie i ręcznie. 4.Wykonanie oddzielenia stołówki od budynku szkoły za pomocą drzwi o klasie odporności ogniowej EI Wydzielenie pomieszczeń technicznych jako oddzielnej strefy pożarowej ( kotłowni zgodnie z częścią rysunkową). 6.Wykonanie przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego pomiędzy szkołą, a stołówką w klasie odporności ogniowej EI Zamknięcie wejść do piwnic drzwiami o odporności ogniowej EI Likwidację przedzielenia kratą biegu klatki schodowej nr 1 na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej. 9.Wykonanie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarze poszczególnych kondygnacji w części nadziemnej budynku), w klasie odporności ogniowej EI 30, tj. likwidacja naświetli w ścianach wewnętrznych. 10.Wykonanie wydzielenia drogi ewakuacyjnej prowadzącej z klatki schodowej nr 1 przez korytarz i hol na poziomie przyziemia do wyjścia na zewnątrz budynku w sposób określony w części rysunkowej ( otwór przeszklony w ścianie wewnętrznej portierni zabezpieczyć kurtyną okienną EI 30 uruchamianą automatycznie z systemu detekcji dymu). 11.Wykonanie pasa pionowego o szerokości 4 m na poziomie piwnicy (przyziemia) pomiędzy częścią zajmowaną przez Internat, a pomieszczeniami kotłowni z materiału niepalnego w klasie odporności REI 120, prostopadłego do ściany oddzielenia przeciwpożarowego (poprzez zamurowanie okna lub zastosowanie materiału budowlanego minimum w tej klasie odporności ogniowej). 12.Usunięcie albo wykonanie z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia sufitu podwieszonego w korytarzu kuchni. 13.Usunięcie lub zabezpieczenie do stopnia trudno zapalności wykładzin dywanowych na korytarzach poszczególnych kondygnacji oraz verticali w obrębie klatki schodowej nr Zabezpieczenie przejść instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 15.Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (umieszczonego w czynnej całodobowo portierni). 20

21 16.Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych 25 z wężami półsztywnymi. 17.Pełne oznakowanie budynku znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa Rozwiązania zastępcze ponad standardowe. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTĘPCZE INNE NIŻ OKREŚLAJĄ TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJĄCE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJĄCE NIEZGODNOŚCI NIEMOŻLIWE DO USUNIĘCIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW) - WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH Z uwagi na zakres zastosowanych rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa oraz charakter budynku, przewiduje się następujące rozwiązania ponad standardowe: 1. wydzielenie na każdym poziomie klatki schodowej nr 2 drzwiami w klasie EI 30 w sposób przedstawiony w części rysunkowej. 2. wykonanie oświetlenia przeszkodowego na obniżeniu poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzącej z klatki schodowej nr 2 na zewnątrz obiektudostosowanie okien zgodnie z częścią rysunkową,w korytarzu na poziomie parteru I i II piętra do celów oddymiania, uruchamiane automatycznie i zdalnie ręcznie przyciskami co spowoduje częściowe usunięcie dymu z korytarzy, 1.3. oznakowania obniżenia wymienionego w punkcie 2 znakiem informacyjnym, 2.4. wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z systemem ostrzegawczymrozszerzenie systemu detekcji dymu instalacji odymiania klatek schodowych, o detekcję dymu obejmującego poziome drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji, w systemie zainstalować sygnalizatory akustyczne. 5. włączenie systemu wymienionego w punkcie 4 d systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. 21

22 3.6. zabezpieczenie gaśnicami o masie środka gaśniczego minimum 4 kg przeznaczonymi do gaszenia pożaru grupy AB, grupy pomieszczeń zlokalizowanych pomiędzy drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 a ścianą szczytową po stronie klatki schodowej nr wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o ponadstandardowym natężeniu 2 lx. 4.wyposażenie istniejących drzwi do pokoi mieszkalnych w uszczelki dymoszczelne. 10. ANALIZA I OCENA WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, SŁUŻĄCA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIU WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. UZASADNIENIE Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zastępczym, ewakuacja z poszczególnych pomieszczeń budynku nastąpi w czasie krótszym niż czas, w którym na drogach ewakuacji (na wysokości mniejszej lub równej 1,8 m) pojawi się ograniczenie widoczności (krawędzi elementów budowlanych i drzwi poniżej 10 m) lub nastąpi wzrost temperatury powyżej wartości dopuszczalnych tj. powyżej 60 o C. Najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w odległości około 2.21,2 km przy ul Gospodarczej w Nowym Dworze Mazowieckim(JRG nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91). Orientacyjny czas dojazdu około 4 minut Powyższa odległość wskazuje, że jednostka po zaalarmowaniu dotrze do miejsca zdarzenia w krótkim czasie. Zaproponowane w/w techniczne rozwiązania przeciwpożarowe poprawiają w znaczącym stopniu bezpieczeństwo pożarowe w analizowanym budynku. Na podstawie niniejszej Ekspertyzy" należy sporządzić projekt architektoniczno-budowlany i projekty instalacji wewnętrznych, które będą uwzględniały rozwiązania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisów techniczno-budowlanych i przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a także zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poszczególne etapy wynikające z zakresu ekspertyzy z uwagi na ich zakres można realizować etapowo. UWAGA: Elementy zabezpieczeń ppoż. wskazane w niniejszym opracowaniu naniesiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 22

23 23

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 mgr inż. Mariusz Klemański 11-036 Gronity

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo