Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF Obowiązuje od r. do r Niniejsza Promocja Negocjator OF (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Przyokopowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , której kapitał zakładowy wynosi ,63 złotych (opłacony w całości), dalej Organizator. 4. Słownik Pojęć: a) Negocjator OF: nazwa promocji dla Klientów Open Finance S.A., którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzymają podwyższone oprocentowanie lokaty/lokat o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu i mogą otrzymać Nagrodę, o której mowa w 5 niniejszego Regulaminu, produkt finansowy opisany w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie posłużono się pojęciem Negocjator OF, każdorazowo jest określone w którym z powyższych znaczeń zostało ono użyte. b) Okres Promocji okres obowiązywania niniejszego Regulaminu, w którym Klient może przystąpić do Promocji Negocjator OF, c) Bonus podwyższone oprocentowanie na lokacie / lokatach o których mowa w 2 ust. 2, określony w niniejszym Regulaminie w 3, d) Dzień Roboczy - każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 6 niniejszego paragrafu, które w Okresie Promocji przystąpią do produktu finansowego Negocjator OF, oferowanego za pośrednictwem Organizatora (dalej Uczestnik ). 2. Negocjator OF jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie: 3, 6 lub12-miesięcznej terminowej lokaty oszczędnościowej Negocjator oferowanej przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej terminową lokatą bankową ) z następującym wybranym produktem /wybranymi produktami: 1) Multi PIN AEGON 2.1 2) Multi PIN AEGON 2.1 Prestige 3) Multi PIN AEGON 2.3 4) Multi PIN AEGON 2.3 Prestige 5) AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus 6) AXA Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 7) AXA Plan Inwestycyjny Multi Pro 8) AXA Plan Inwestycyjny Prospere pod warunkiem ulokowania co najmniej 25% środków w Fundusze Open Finance TFI S.A. 9) AXA Plan Inwestycyjny Progres pod warunkiem ulokowania co najmniej 25% środków w Fundusze Open Finance TFI S.A. 10) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus II, dla którego zastosowanie ma Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia: T/I/OF/OLIJ127/001, zwane dalej Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus II (40M)

2 11) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus II dla którego zastosowanie ma Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia: T/II/OF/OLIJ127/001, zwane dalej Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus II (20M) 12) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu 13) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Cztery Szlaki 14) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Golden Sky 15) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK New Horizon 16) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Open Premium I 17) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Open Premium II 18) Ubezpieczenie indywidualne nażycie i dożycie z UFK Euro Kompas 19) Indywidualne Ubezpieczenie na życie ING Ochrona ze zwrotem 20) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji 21) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji 22) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 23) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu 24) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy 25) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return 26) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany 27) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji 28) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 3. Umowa, dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest zawierana na zasadach dotyczących danego produktu. Dokumentacja dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dostępna jest w oddziałach Organizatora upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 4. Zerwanie terminowej lokaty bankowej lub rezygnacja z jej odnowienia na kolejny okres umowny nie jest podstawą do wcześniejszego zakończenia umowy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Tryb zakończenia wybranego produktu regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Prospekty Informacyjne właściwe dla danego produktu. 5. Przystąpienie do produktu finansowego Negocjator OF następuje poprzez: a) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika udostępnionego przez Organizatora Wniosku o przystąpienie do produktu finansowego Negocjator OF (dalej Wniosek), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz b) wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów i umów, dotyczących wybranego produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust. 2, do których Uczestnik przystępuje w ramach produktu finansowego Negocjator OF, oraz c) dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie i wysokości środków pieniężnych na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy tytułem nabycia/przystąpienia do produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora. 8. Jeżeli Klient zdecyduje się na otwarcie w Okresie Promocji dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowanego przez Open Finance S.A. i nie złoży w Okresie Promocji oświadczenia o wypowiedzeniu umowy tego rachunku, to podwyższeniu ulegnie, wysokość oprocentowania lokaty o 0,1p.p., z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. 9. Jeżeli dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowany przez Open Finance S.A. został otwarty i nie został zamknięty przed Okresem Promocji przez Klienta, to wysokość oprocentowania lokaty pozostaje bez zmian ( 2 ust. 8 nie ma zastosowania).

3 3. 1. Uczestnikom, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Promocji Negocjator OF określone w 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostanie podniesione oprocentowanie terminowej lokaty bankowej najpóźniej 8 (słownie: ósmego) dnia roboczego od uiszczenia całości zadeklarowanych środków (zaksięgowania tych środków) o których mowa w 2 ust. 5 lit. c, tytułem nabycia/przystąpienia do produktów składających się na produkt finansowy Negocjator OF. Bonus zostanie przyznany aż do zakończenia pierwszego okresu umownego terminowej lokaty bankowej lub do jej zerwania. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej zostanie podwyższone (Bonus) do oprocentowania wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2. W celu wyliczenia Bonusu stosuje się następujące współczynniki: Współczynnik (W n) Wielkość współczynnika (%) Zastosowanie współczynnika inwestycji (N) W 1 7,2% oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 W 2 7,2% oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 Prestige W 3 7,2% oszczędzania Multi PIN AEGON 2.3 W 4 7,2% oszczędzania Multi PIN AEGON 2.3 Prestige W 5 7,2% oszczędzania AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus W 6 4% oszczędzania AXA Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 W 7 7,2% oszczędzania AXA Plan Inwestycyjny Multi Pro W 8 0,35% Jednorazowej kwoty inwestycji w AXA Plan Inwestycyjny Prospere W 9 0,55% Jednorazowej kwoty inwestycji w AXA Plan Inwestycyjny Progres W 10 0,45% dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus II (40M) W 11 0,35% dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus II (20M) W 12 0,6% dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu W 13 0,4% dożycie z UFK Cztery Szlaki W 14 0,55% dożycie z UFK Golden Sky W 15 0,6% dożycie z UFK New Horizon W 16 0,35% dożycie z UFK Open Premium I W 17 0,35% dożycie z UFK Open Premium II W 18 0,35% dożycie z UFK EuroKompas W 19 7,2% 12-krotności miesięcznych składek Ubezpieczenia na życie Ochrona ze zwrotem W 20 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji W 21 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji W 22 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

4 W 23 0,5% W 24 0,5% W 25 0,5% W 26 0,5% W 27 0,5% W 28 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu Timingowy Global Return Mieszany Akcji Małych i Średnich Spółek 3. Kwota Bonusu (KB) zostanie wyliczona jako suma Bonusów (B) przyznanych w związku z opłaceniem nabycia/ przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2 Regulaminu. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy zakładana jest nowa lokata/lokaty, o których mowa w 2 ust. 2, zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty nowo założonej/ych lokaty/lokat. 4. Kwota Bonusu zostaje doliczona do oprocentowania terminowej lokaty bankowej /terminowych lokat bankowych, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, proporcjonalnie do jej kwoty nominalnej/ich kwot nominalnych i okresu na jaki została/zostały założone. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych 12-miesięcznych, założonych na kwotę równą wartości inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu, zostanie podwyższone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 3 Regulaminu, przy czym oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres krótszy niż 12 miesięcy zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu lokaty). Proporcje obliczane są przy zastosowaniu okresu trwania bankowych lokat terminowych wyrażonych w pełnych miesiącach. Oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej, natomiast oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na wyższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu kwotę zostanie podwyższone proporcjonalnie niżej. 5. Bonus zostanie przyznany pod warunkiem, że terminowe lokaty bankowe o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, zawarte zostaną na ten sam okres. 6. Maksymalne oprocentowanie nominalne lokaty/lokat uwzględniające przyznany Bonus to 6% Odstąpienie przez Uczestnika od produktów finansowych o których mowa w 2 ust. 2 lub rozwiązanie umowy przez Uczestnika w zakresie któregokolwiek z tych produktów, w okresie trwania terminowej lokaty bankowej zawartej na warunkach niniejszej Promocji, będzie skutkowało utratą prawa do Bonusu od dnia przyznania prawa do Bonusu oraz zaniechaniem przez Organizatora naliczenia kwoty Bonusu. Zerwanie terminowej lokaty oszczędnościowej objętej Promocją przed upływem okresu umownego skutkuje utratą przyznanego Bonusu. Wypowiedzenie lub zamknięcie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowanego przez Open Finance S.A. oraz Home Broker S.A. nie skutkuje utratą prawa do Bonusu Oprócz Bonusu przyznawanego przez Organizatora zgodnie z postanowieniami 3 Regulaminu, za udział w Promocji Uczestnik, który przystąpi w Okresie Promocji do produktu finansowego Negocjator OF, może otrzymać od Organizatora również następujące nagrody: 1.1. Lark FreeBook 6.0 E Ink, e-book Czytnik, 6.0, 2GB o wartości 320,00 PLN brutto (dalej Nagroda ebook ), 1.2. Zegarek Garmin Vivofit o wartości 560,00 PLN brutto (dalej Nagroda Zegarek ),

5 1.3. Lenovo Tablet A Midnight Blue 10,1 1280x800 IPS 1G 16G Wi-Fi Android 4.2 o wartości 780,00 PLN brutto (dalej Nagroda Tablet ), 1.4. Lenovo MIIX o wartości 1 650,00 PLN brutto (dalej Nagroda MIIX ), 1.5. Apple ipad mini with Retina display Wi-Fi 16 GB, Space Gray o wartości 1 660,00 PLN brutto (dalej Nagroda ipad ), 1.6. Apple iphone 5S 16GB EU, Gray o wartości 2 450,00 PLN brutto (dalej Nagroda iphone ), z uwzględnieniem poniższych postanowień: 1.7. Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Uczestnika produktów inwestycyjnych (Nn) i przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 320, to klient może dostać Nagrodę ebook 1.8. Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Uczestnika produktów inwestycyjnych (Nn) i przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 560, to klient może dostać Nagrodę Zegarek 1.9. Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Uczestnika produktów inwestycyjnych (Nn) i przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 780, to klient może dostać Nagrodę Tablet Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Uczestnika produktów inwestycyjnych (Nn) i przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 1650, to klient może dostać Nagrodę MIIX Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Uczestnika produktów inwestycyjnych (Nn) i przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 1660 to klient może dostać Nagrodę ipad Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Uczestnika produktów inwestycyjnych (Nn) i przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 2450, to klient może dostać Nagrodę iphone

6 1.13. Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę ebook to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 32 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Zegarek to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 56 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Tablet to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 78 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę MIIX to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 165 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę ipad to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 166 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę iphone to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 245 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez Zdecydowanie się przez Klienta na otrzymanie od Organizatora jednej z opisanych w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 1.6. nagród, nie powoduje nieprzyznania Bonusu przez Organizatora, a jedynie obniżenie jego wysokości dokonane zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio dla każdej z nagród w ust , 1.14., 1.15., 1.16., lub powyżej. 2. W przypadku gdy w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o Nagrodzie, bez wskazania, o którą z nagród wymienionych w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 1.6. powyżej chodzi, należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Uczestnika nagrodę spośród nagród udostępnionych przez Organizatora. 3. Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody, otrzymuje od Organizatora Nagrodę wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się o wypłatę przez Organizatora równowartości pieniężnej Nagrody. 4. Nagroda za udział w Promocji zostanie udostępniona do odbioru Uczestnikowi, który w trakcie trwania Okresu Promocji łącznie spełni wszystkie z następujących warunków:

7 a) przystąpi do produktu finansowego Negocjator OF za pośrednictwem Organizatora, b) wypełni umowę oraz inne dokumenty przedstawione przez Organizatora, dotyczące wybranych przez Uczestnika produktów, których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach produktu finansowego Negocjator OF Nagroda nie jest nagrodą ze sprzedaży premiowej, o której mowa w przepisie art. 30 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) (dalej: UPDOF ). 2. W związku z otrzymaniem od Organizatora Nagrody, Uczestnik będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. 3. Stosownie do treści przepisu art. 42a UPDOF, Organizator, na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, sporządzi informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodu powstałego na skutek przekazania przez Organizatora na rzecz Uczestnika Nagrody, o której mowa w 5 ustęp 1 Regulaminu (dalej: PIT-8C ) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekaże PIT-8C Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Uczestnika W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w 5 ustęp 4 lit. a b Regulaminu, Uczestnik nabywa prawo do Nagrody. 2. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia Uczestnikowi Nagrody do odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji, nie wcześniej jednak niż po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w 5 ustęp 4 lit. a - b Regulaminu. 3. Odbiór Nagrody będzie miał miejsce w siedzibie jednostki organizacyjnej Organizatora, za pośrednictwem której został złożony wniosek o przystąpienie do produktu finansowego Negocjator OF. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika będzie podpisanie protokołu odbioru, który to protokół stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu W przypadku odstąpienia od wybranego produktu z 2 ustęp 2 w terminie 90 dni od zakończenia Okresu Promocji Klient zobowiązany jest do zwrotu równowartości otrzymanej Nagrody na konto nr , którego właścicielem jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie naruszy nabytych już praw Uczestników, w tym w szczególności prawo do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocji. 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie wręczona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 4. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora, regulowany i oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adres: Open Finance S.A., Warszawa, ul. Przyokopowa 33, z dopiskiem Reklamacja Promocja Negocjator OF. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści) dni od daty doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

8 5. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie, na adres podany w reklamacji. 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r 1. 1. Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo