REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Open Finance SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych (opłacony w całości) (dalej Organizator). 4. Okres Promocyjny trwa do momentu zakończenia 10. (słownie: dziesiątej) subskrypcji programu regularnego inwestowania z gwarancją kapitału Pareto II, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2010 roku, z zastrzeżeniem 5 ustęp 1 Regulaminu W Promocji może brać udział wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, która w Okresie Promocyjnym spełni łącznie następujące warunki: a) zawrze za pośrednictwem Organizatora umowę rachunku bankowego pod nazwą Konto Optymalne oferowanego przez Getin Noble Bank SA. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek, jest przedłożenie Organizatorowi numeru rachunku bankowego Konto Optymalne. b) zawrze za pośrednictwem Organizatora umowę kredytu na zakup lokalu mieszkalnego lub na cele budowlane w jednym z banków, których produkty kredytowe są oferowane przez Organizatora (dalej Umowa Kredytu). Warunkiem uznania przez

2 Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek, jest wypłata przez bank będący stroną Umowy Kredytu pierwszej transzy kwoty kredytu; c) przystąpi za pośrednictwem Organizatora do jednego z programów regularnego oszczędzania oferowanych przez następujące towarzystwa ubezpieczeń: Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Program regularnego oszczędzania) lub przystąpi za pośrednictwem Organizatora do oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu programu regularnego inwestowania z gwarancją kapitału pod nazwą Pareto II (dalej Pareto II). W wypadku Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie udział w Promocji uzależniony jest od wyboru produktu o nazwie Nordea My Future. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek jest: - okazanie Organizatorowi dokumentu (polisy/certyfikatu) potwierdzającego przez towarzystwo ubezpieczeń zawarcie umowy Programu regularnego oszczędzania lub Pareto II, aby wysokość regularnej składki miesięcznej odpowiadała wymaganej przez Organizatora minimalnej kwocie, która uzależniona jest od wysokości kwoty kredytu wynikającego z Umowy Kredytu, gdzie w wypadku: i. Programu regularnego oszczędzania składka miesięczna wyniesie większą wartość z następujących kwot: - 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych), - wynik ilorazu: wartości kredytu wynikającego z Umowy Kredytu/1000, ii. Pareto II minimalna miesięczna składka wyniesie większą wartość z następujących kwot: - 124,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery złote) - wynik ilorazu: wartość kredytu wynikającego z Umowy Kredytu/2000. Wpłata pierwszej składki w wymaganej przez Organizatora wysokości powinna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania Umowy Kredytu.

3 d) wypełni poprawnie i czytelnie wniosek formularza promocyjnego o przystąpieniu do Promocji według wzoru wskazanego przez Organizatora. Formularz promocyjny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W wypadku gdy formularz zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie Organizator uzna, że niniejszy warunek został przez Uczestnika spełniony od dnia, w którym formularz zostanie poprawiony lub uzupełniony, e) nie odstąpi od Programu regularnego oszczędzania lub Pareto II lub nie rozwiąże któregokolwiek z nich w okresie pierwszych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy ich trwania, f) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach określonych w 6 Regulaminu. 2. Promocja nie obejmuje tych osób fizycznych, które przed Okresem Promocji spełniły jeden z warunków, o których mowa w ustępie 1 punkt a) lub b), lub c), a w Okresie Promocji spełnią pozostałe warunki wyszczególnione w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które na mocy umowy cywilnoprawnej współpracują z Organizatorem bądź świadczą na jego rzecz inne usługi. 4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami organizowanymi przez Organizatora Na rzecz tych Uczestników, którzy w Okresie Promocyjnym spełnią wszystkie warunki wymienione w 2 ustęp 1 Regulaminu, Organizator dokona zwrotu kwoty stanowiącej równowartość 1% (jednego procenta) kwoty kredytu udzielonego przez bank z tytułu zawarcia Umowy Kredytu, z zastrzeżeniem postanowień 4 Regulaminu. 2. Zwrot, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, nie jest nagrodą za sprzedaż premiową, o której mowa w przepisie art. 30 ustęp 1 punkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). 3. Zwrot przez Organizatora środków pieniężnych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, nastąpi do 2 (słownie: dwóch) miesięcy po miesiącu, w którym bank

4 zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu dokonał na rzecz Uczestnika wypłaty pierwszej transzy kwoty kredytu. 4. Zwrot przez Organizatora środków pieniężnych nastąpi na posiadane przez Uczestnika Konto Optymalne, którego numer zostanie wskazany w formularzu, o którym mowa w 2 ustęp 1 punkt d) Regulaminu, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu. 5. Zwrot przez Organizatora środków pieniężnych, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kwoty podatku, którego płatnikiem pozostaje Uczestnik. 6. Stosownie do treści przepisu art. 42a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) Organizator, na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w 2 ustęp 1 punkt d) Regulaminu, oraz z banku, który zawarł z Uczestnikiem Umowę Kredytu, sporządzi według ustalonego wzoru informację o wysokości przychodu powstałego na skutek zwrotu środków pieniężnych, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu (dalej PIT-8C), i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekaże PIT-8C Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Uczestnika Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi Nagrody w wypadku: a) odstąpienia przez Uczestnika od umowy Konta Optymalnego lub rozwiązania jej przed upływem 12 miesięcy (słownie: dwunastu miesięcy) od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy Konta Optymalnego lub rozwiązanie przez Uczestnika umowy Konta Optymalnego skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika kwoty, o której mowa w 3 ustęp 1 Regulaminu, na rzecz Organizatora na zasadach określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, b) odstąpienia przez Uczestnika od umowy Programu regularnego oszczędzania lub rozwiązania przez Uczestnika umowy Programu regularnego oszczędzania przed upływem 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy Programu regularnego oszczędzania lub rozwiązanie przez Uczestnika umowy Programu regularnego oszczędzania skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika kwoty, o której

5 mowa w 3 ustęp 1 Regulaminu, na rzecz Organizatora na zasadach określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, 2. Uczestnik zobowiązany jest przelać na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy kwotę, o której mowa w 3 ustęp 1 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zaistnienia którejkolwiek z przesłanek oznaczonych w ustępie 1 punkt a) lub punkt b) niniejszego paragrafu bez odrębnego wezwania Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, w szczególności zastrzega sobie prawo do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocyjnego. 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora, w jego oddziałach oraz na stronie Dane Uczestnika udostępnione na potrzeby przedmiotowej Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) ( dalej Ustawa). 2. Administratorem udostępnionych danych osobowych w ramach Promocji jest Organizator, a przetwarzanie danych osobowych wyżej wymienionych osób przez podmiot działający na zlecenie Administratora w rozumieniu przepisu art. 31 Ustawy następować będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszej Promocji. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom fizycznym wymienionym w ustępie 1 niniejszego paragrafu udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, poprawiania oraz inne uprawnienia przysługujące z mocy Ustawy Biorąc udział w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6 2. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie na adres: OPEN FINANCE SA, ul. Domaniewska 39, Warszawa, z dopiskiem W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej. 3. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14. (słownie: czternastego) dnia po zakończeniu Okresu Promocji. W wypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Uczestnika, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji. 4. W razie nieuwzględnienia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r 1. 1. Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Rozumiem w co inwestuję. zwanego dalej Konkursem jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot Regulamin Programu Lojalnościowego ispot 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego ispot (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo