Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp. z o.o. wraz z dołączoną nagrodą (dalej Sprzedaż Premiowa ) organizowanej przez Mars Polska sp. z o.o. dla klientów i konsumentów, organizowanej i prowadzonej w ciągu roku, składającej się z oddzielnych akcji zdefiniowanych w Załącznikach do Regulaminu Ramowego Sprzedaży Premiowej Załączniki do Regulaminu definiują szczegółowe zasady prowadzenia pojedynczych akcji Sprzedaży Premiowej, w tym m.in.: nazwę sprzedaży premiowej, czas trwania, koordynatora sprzedaży premiowej, adresatów danej aktywności, katalog nagród, pulę nagród przeznaczonych na akcję, premiowane produkty, zasady przyznawania nagród. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest firma Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą: Kożuszki Parcel 42, Sochaczew, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym zł w pełni opłaconym, o numerze NIP: , o numerze REGON: zwana dalej Organizatorem Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. k.c. Sprzedaż Premiowa organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1

2 2.3. Czas trwania Sprzedaży Premiowej każdorazowo definiuje Załącznik do Regulaminu, zawierający szczegółowe informacje dotyczące pojedynczych akcji Celem Sprzedaży Premiowej jest promocja i reklama Organizatora i produktów z jego oferty. II. UCZESTNICY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3.1. Jeśli Załącznik do Regulaminu nie określa inaczej, Sprzedaż Premiowa jest przeznaczona dla podmiotów (zwanych dalej: Uczestnikami ), które kwalifikują się do jednej z czterech poniższych grup oraz spełniają warunki przynależne do danej kategorii Uczestnika: a. osób fizycznych, które: w dniu przystąpienia do Sprzedaży Premiowej ukończyły 18 rok życia, posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzą działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży detalicznej znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których sprzedawane są produkty Organizatora (dalej: Punkty Sprzedaży ) i które zaopatrują się w produkty Organizatora; b. osób prawnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej detaliczną sprzedaż produktów Organizatora poprzez Punkty Sprzedaży, które zaopatrują się w produkty Organizatora; c. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej detaliczną sprzedaż produktów Organizatora poprzez Punkty Sprzedaży, które zaopatrują się w produkty Organizatora d. osób fizycznych (konsumentów), które: posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonują zakupu produktu Organizatora, który nie jest związany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 2

3 3.2. Uczestnicy wymienieni w punkcie 3.1, uzyskują prawo do nagrody wskazanej w punkcie 4.1 Regulaminu w chwili nabycia premiowanych produktów Organizatora, dla których zamówienie zostało złożone w okresie obowiązywania danej akcji, których struktura asortymentowa oraz wartość każdorazowo wymieniona jest w Załączniku do Sprzedaży Premiowej. W przypadku Sprzedaży Premiowej skierowanej do osób fizycznych (konsumentów), o których mowa w pkt. 3.1(d) powyżej, uczestnik uzyskuje prawo do nagrody w chwili nabycia premiowanych produktów Organizatora Uczestnicy wymienieni w punkcie 3.1.b Regulaminu zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia Organizatorowi, wskazującego ich status prawny oraz dane osobowe osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania tego Uczestnika w związku z jego udziałem w Sprzedaży Premiowej, w tym do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub wiedzy oraz podejmowania czynności faktycznych związanych z udziałem w Sprzedaży Premiowej. Organizator informuje, że wszelkie czynności i oświadczenia złożone w imieniu Uczestników wskazanych w punkcie 3.1.b przez osobę fizyczną, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, będą uznawane za skuteczne czynności i oświadczenia tego Uczestnika W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, powinowatych i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnicy przystępując do Sprzedaży Premiowej zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w Sprzedaży Premiowej i podanie związanych z tym danych (jeśli jest wymagane) jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji. 3

4 IV. NAGRODY 4.1. Pula Nagród w Sprzedaży Premiowej jest określania indywidualnie dla odrębnej akcji. Pula nagród każdorazowo zawarta jest w Załączniku do Regulaminu. Przez pojęcie puli Nagród rozumie się liczbę nagród biorących udział w danej akcji, wskazaną w Załączniku do Regulaminu dla danej akcji Po wyczerpaniu puli Nagród określonych w Załączniku do Regulaminu, Nagrody w Sprzedaży Premiowej nie przysługują, jednakże nie ma to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wyczerpaniem puli Nagród. Wyczerpanie puli Nagród przeznaczonych dla danej akcji skutkuje zakończeniem Sprzedaży Premiowej obowiązującej w tym okresie. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym, że pula Nagród w danej akcji jest ograniczona, jednakże nie będzie mieć to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Informacja o wyczerpaniu puli Nagród określonych w Załączniku do Regulaminu oraz o zakończeniu w związku z tym Sprzedaży Premiowej, będzie dostępna u przedstawicieli Organizatora (doradców ds. sprzedaży) dla Uczestników wymienionych w punkcie 3.1.a, 3.1.b, oraz 3.1.c lub w punkcie handlowym, posiadającym w sprzedaży promocyjne zestawy produktów dla Uczestników wymienionych w punkcie 3.1.d Katalog nagród jest każdorazowo zawarty w Załączniku do Sprzedaży Premiowej Elementem każdej Nagrody jest dodatkowa nagroda pieniężna (dalej: Nagroda Pieniężna ), przyznawana każdemu uprawnionemu do otrzymania Nagrody Uczestnikowi (dalej: Nagrodzony ), który: a. jest Uczestnikiem, o którym mowa w punkcie 3.1.a oraz 3.1.c Regulaminu, lub b. jest Uczestnikiem, o którym mowa w punkcie 3.1.d Regulaminu, którego wartość Nagrody otrzymanej w ramach Sprzedaży Premiowej przekracza próg 760 zł, Wysokość Nagrody Pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Nagrodzonego, przy czym kwota Nagrody Pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. 4

5 4.6. Liczba Nagród Pieniężnych równa będzie liczbie otrzymanych przez Nagrodzonych Nagród, przy czym w przypadku otrzymania przez Uczestnika kilku Nagród jednocześnie, Nagrody Pieniężne podlegać będą sumowaniu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z zastosowaniem stawki 10% od łącznej wartości wydawanej Nagrody oraz Nagrody Pieniężnej w stosunku do Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.a, 3.1.c oraz 3.1.d. Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze ją od Uczestnika, o którym mowa w punkcie 3.1.a, 3.1.c oraz 3.1.d przed wydaniem mu nagrody i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu tego Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej Nagroda, która nie zostanie odebrana przez Zwycięzcę w terminie do 30 dni od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej wskazanej w Załączniku, pozostaje do dyspozycji Organizatora Nagrody, o których mowa w punkcie 4.1 nie podlegają wymianie na pieniądze Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora Warunkiem wydania Nagrody jest zgoda na umieszczenie informacji o liczbie przekazanych Nagród w elektronicznym urządzeniu, będącym w posiadaniu doradcy ds. sprzedaży (przedstawiciel Organizatora) łącznie z kwotą zamówienia produktów objętych daną Sprzedażą Premiową. Obowiązek ten dotyczy Uczestników wymienionych w punkcie 3.1.a, 3.1.b, oraz 3.1.c niniejszego Regulaminu Z zastrzeżeniem pkt. 4.6 Regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne zobowiązania podatkowe Uczestników konkursu, w tym w zakresie podatku dochodowego. Uczestnicy wymienieni w punkcie 3.1.b potwierdzają, iż wszelkie otrzymane przez nich Nagrody związane są z prowadzona przez tych Uczestników działalnością gospodarczą a Uczestnicy ci obowiązani są do samodzielnego rozliczania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z uzyskaniem Nagród. 5

6 V. SPOSÓB I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY 5.1. Uzyskanie prawa do Nagród, o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu przysługuje Uczestnikom, którzy zakupią promocyjny zestaw produktów Organizatora (zdefiniowany w Załączniku Regulaminu), po wcześniejszym złożeniu zamówienia w terminie trwania Sprzedaży Premiowej każdorazowo zawartej w Załączniku Do otrzymania Nagrody nie są uprawnione osoby, które nie spełniają postanowień Regulaminu, oraz: a. złożyły zamówienie na promocyjny zestaw produktów Organizatora lub zakupiły promocyjny zestaw produktów Organizatora poza terminem trwania Sprzedaży Premiowej, b. zakup lub zamówienie promocyjnego zestawu produktów nie spełnia wymogów zawartych w Załączniku (wartościowych, ilościowych, asortymentowych, itp.), c. anulowały zamówienie na zakup zestawu produktów Organizatora. d. Odstąpiły od umowy VI. REKLAMACJE 6.1. Reklamacje co do przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej zawartej w Załączniku Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Sprzedaży Premiowej Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnika wskazanego w punkcie 3.1.a, nazwę i adres siedziby Uczestnika wskazanego w punkcie 3.1.b oraz 3.1.c, imię i nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, o którym mowa w punkcie 3.1.d, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6

7 6.6. Dochodzenie roszczeń z tytułu reklamacji co do przebiegu Sprzedaży Premiowej na drodze sądowej może nastąpić po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Postanowienie to nie ma zastosowania do uczestników będących osobami fizycznymi (konsumentami), o których mowa pkt. 3.1(d) Regulaminu W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia Nagrody, Nagroda zostanie wymieniona w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju. W przypadku uczestników, o których mowa w pkt. 3.1(a)-(c) Regulaminu, jeżeli Nagroda nie będzie dostępna, Organizator wymieni uszkodzoną Nagrodę na inną Nagrodę o takiej samej wartości Poza przypadkiem przewidzianym w punkcie Nagrodzonemu nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody. Postanowienie to nie ogranicza, ani nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do konsumentów. Postanowienie to nie ma zastosowania do uczestników będących osobami fizycznymi (konsumentami), o których mowa pkt. 3.1(d) Regulaminu Dochodzenie roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji leży po stronie Nagrodzonego. Postanowienie to nie ma zastosowania do uczestników będących osobami fizycznymi (konsumentami), o których mowa pkt. 3.1(d) Regulaminu Jeżeli postanowienia tego Rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem Nagrody, stosuje się postanowienia punktów niniejszego Regulaminu. VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Nagrodzonego adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona Nagroda. Postanowienie to nie ma zastosowania do uczestników będących osobami fizycznymi (konsumentami), o których mowa pkt. 3.1(d) Regulaminu. VIII. DANE OSOBOWE 8.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.a, 3.1.c i 3.1.d oraz osoby fizyczne reprezentujące Uczestników, których mowa w punkcie 3.1.b, będzie spółka Mars Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 7

8 Kożuszki Parcel 42, Sochaczew. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.a, 3.1.c i 3.1.d oraz osób reprezentujących Uczestników wskazanych w punkcie 3.1.b będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie związanych przedmiotowo ze Sprzedażą Premiową. Dane tych osób mogą być przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie Organizatora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być niezbędne do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej i otrzymania Nagrody. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych ze Sprzedażą Premiową będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia ze Sprzedaży Premiowej Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Sprzedaży Premiowej Regulamin jest dostępny na stronie: Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, za stosownym uprzedzeniem Uczestników, a zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. Informacja o zmianach będzie zamieszczana na stronie internetowej, na której jest udostępniony Regulamin. 8

9 9

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo