Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato

2 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi PLN zwany dalej mbankiem lub Organizatorem. 2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy mbankiem a pracownikami mbanku lub Klientami mbanku. 3. mbank S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 4. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją. II. Objaśnienie pojęć msaver - program regularnego oszczędzania - grupowa Umowa Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym msaver prowadzony przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dla klientów mbanku. MultiSaver - program regularnego oszczędzania - grupowa Umowa Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiSaver prowadzony przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dla Klientów mbanku dawnego MultiBank III. Czas trwania Promocji Promocja trwa od roku do roku włącznie. 2

3 IV. Uczestnictwo w Promocji 1. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych mbanku oraz klientów indywidualnych mbanku dawnego MultiBanku osób fizycznych, posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mbanku oraz spełniających pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem. 2. Warunkiem uczestniczenia w Promocji jest przystąpienie przez posiadacza rachunku wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w czasie trwania Promocji, do programu regularnego oszczędzania msaver (dla klientów mbanku) lub MultiSaver (dla klientów mbanku dawnego MultiBanku), wyłącznie poprzez wybór jednego z dostępnych portfeli modelowych (Portfel Agresywny, Portfel Konserwatywny, Portfel Stabilnego Wzrostu, Portfel Zrównoważony). Przystąpienie do programu regularnego oszczędzania określonego w promocji możliwe jest za pośrednictwem wniosku o otwarcie msaver (Multisaver ) z Lokatą dostępnego na stronie internetowej Banku: w serwisie transakcyjnym, w placówce Banku, w placówce Aspiro oraz poprzez mlinię. 3. Szczegółowe informacje dotyczące Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym msaver oraz Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiSaver dostępne są na stronach mbanku oraz w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym msaver dla klientów BRE Banku S.A. (mbank) dostępnych na stronach Banku pod adresem oraz w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MultiSaver dla klientów BRE Banku S.A. (MultiBank) dostępnych pod adresem V. Zasady Promocji 1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunek określony w niniejszym Regulaminie w IV ust. 1 i 2 ma prawo do założenia Lokaty 3 miesięcznej ze stałym o następujących parametrach: 3

4 Rodzaj Lokaty Nominalne oprocentowanie w skali roku Kwota Lokaty 3,8% 20-krotność zadeklarowanej składki rocznej* na msaver /MultiSaver 4,00% 15-krotność zadeklarowanej składki rocznej* na msaver / MultiSaver 4,70% 10 krotność zadeklarowanej składki rocznej* na msaver / MultiSaver 6,70% 5-krotność zadeklarowanej składki rocznej* na msaver / MultiSaver * roczna składka obliczona jako iloczyn: 12 x miesięczna zadeklarowana we wniosku składka regularna na msaver /MultiSaver o W przypadku zerwania Lokaty przed terminem jej zapadalności wysokość odsetek wynosi 0 złotych, o Rodzaj oprocentowania oprocentowanie stałe, o Waluta: złoty, o Parametr odnawialności (możliwość złożenia przez Uczestnika Promocji dyspozycji prowadzenia Lokaty przez kolejne okresy umowne) brak, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu umownego środki zdeponowane na Lokacie zostaną wraz z naliczonymi odsetkami przeksięgowane na rachunek, z którego założona została Lokata, o Kwota minimalna Lokaty: złotych, 4

5 o Lokata otwierana jest automatycznie ze środków pieniężnych własnych znajdujących się na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym powiązanym z msaver lub MultiSaver w terminie 14 dni od momentu złożenia wniosku, o którym mowa w IV ustęp 2. Lokata nie zostanie otwarta z środków pochodzących z kredytu odnawialnego. 2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będą otwarte i prowadzone zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w mbanku, wobec czego Uczestnik Promocji powinien spełnić warunki wymagane dla zakładania i prowadzenia takich lokat przewidziane w tym regulaminie dostępnym na stronie internetowej mbanku pod adresem chunkow_lokat_terminowych_mlokata_w_mbanku_ pdf z zastrzeżeniem zmian z niego wynikających. 3. Umowy o lokaty promocyjne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą być zawierane wyłącznie w czasie trwania Promocji, nie wcześniej jednak niż z chwilą złożenia wniosku przystąpienia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym msaver lub do Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiSaver. 4. W przypadku odstąpienia od Grupowej Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym msaver (MultiSaver ), zaprzestania opłacania zadeklarowanych składek lub rezygnacji przez Uczestnika Promocji z ubezpieczenia (polisy msaver lub polisy MultiSaver ) przed terminem zapadalności Lokaty, mbank zastrzega sobie prawo do zerwania Lokaty. VI. Reklamacje 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na adres: mbank S.A., Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, Łódź z dopiskiem Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości na adres: w placówce Banku lub poprzez zgłoszenie ich na mlinii pod numerem telefonu: (dla użytkowników telefonów stacjonarnych) lub (dla użytkowników telefonów komórkowych). 5

6 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji. 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji. 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mbank, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do mbanku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi. 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do mbanku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację. 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego. 9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrócenia się o pomoc do: a. Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), b. Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. 10. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. VII. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 6

7 a) u Konsultantów Biura Obsługi Klientów mlinii, pod numerem (z telefonów stacjonarnych) lub (z telefonów komórkowych), b) na stronie internetowej er.pdf 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w mbanku. 4. Każda promocja organizowana przez mbank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w mbanku nie podlegają łączeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Oświadczenie Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień na dzień r. wynosi PLN 7