REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Królewska 57, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (w pełni wpłacony), dalej Organizator. Nadzór nad Organizatorem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Słownik pojęć : a) Strona Internetowa Organizatora należy przez to rozumieć stronę internetową ; b) Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; c) Regulamin OTC należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, który jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora; d) Umowa OTC należy przez to rozumieć Umowę świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, której wzór jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora; e) System Transakcyjny Organizatora należy przez to rozumieć Noble Markets System (NMS) wykorzystywany przez Organizatora do obsługi Klientów na rynku OTC; f) Promocja należy przez to rozumieć promocję dla Klientów Noble Securities S.A., którzy po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie mogą otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości określonej w Regulaminie (dalej Nagroda ); g) Okres Przystąpienia do Promocji należy przez to rozumieć okres, w którym Klient może przystąpić do Promocji, tj. okres od dnia 3 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. (włącznie z tym dniem, jako ostatnim dniem, w którym można przystąpić do Promocji); h) Okres Promocji okres, w trakcie którego Uczestnikowi będą przysługiwać prawa i obowiązki wynikające z Promocji; - 1 -

2 i) Uczestnik należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Promocji przez Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i która nie zostanie wykluczona z Promocji; j) Rachunek Promocyjny należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika Rachunek Noble Markets NS Forex prowadzony wyłącznie w złotych polskich służący zawieraniu transakcji zgodnie z Regulaminem OTC i Umową OTC. k) Stopa Zwrotu minimalna stopa zwrotu określona w Regulaminie niezbędna do uzyskania prawa do Nagrody, która jest podana w procentach i jest obliczana na zasadach określonych w Regulaminie; l) Oświadczenie należy przez to rozumieć ustne oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Promocji lub pisemne oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Promocji, którego wzór jest określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku składania przez Uczestnika oświadczenia ustnego musi on wyraźnie wskazać, czy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu wykonywania czynności związanych z organizacją Promocji; m) Dzień Roboczy należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; n) CET należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni. 5. Wszelkie pozostałe pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z brzmieniem ustalonym w Regulaminie OTC. 2 Uczestnictwo w Promocji 1. Uczestnikiem Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (przez co rozumie się również osoby zatrudnione na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej), byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora oraz grupy kapitałowej, do której Organizator należy, podmiotów współpracujących przy organizacji Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, za których rozumie się m.in., ale nie wyłącznie: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli z tymi osobami. 3. Uczestnikiem nie mogą być osoby, które podpisały Umowę OTC, której wzór jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora, przed dniem 3 czerwca 2013 r., za wyjątkiem osób które podpisały Umowę OTC przed dniem 3 czerwca 2013 r. i nie wpłaciły żadnych środków pieniężnych przed ww. dniem. 4. Organizator odmawia udziału w Promocji osobom, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, a w przypadku uzyskania informacji o ich przystąpieniu do Promocji już po dopuszczeniu Uczestnika (Uczestników) do Promocji, Organizator wyklucza z Promocji takiego Uczestnika (takich Uczestników). 5. Organizatorowi, poza przypadkami określonymi w ust. 3, przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w każdym czasie, jednakże nie później niż 14 (czternaście) dni od zakończenia Okresu Promocji dla danego Uczestnika, w przypadku powzięcia wątpliwości co do uczciwości działań Uczestnika w zakresie uzyskania minimalnej Stopy Zwrotu wymaganej do uzyskania prawa do Nagrody, w szczególności w sytuacji gdy Uczestnik lub Uczestnicy zawierają transakcje przeciwstawne w tym samym lub w zbliżonym czasie na różnych Rachunkach Promocyjnych w sposób, który mógłby wskazywać, iż transakcje te dokonywane są w celu - 2 -

3 uzyskania Stopy Zwrotu wymaganej do uzyskania prawa do Nagrody na jednym z Rachunków Promocyjnych. 3 Przebieg Promocji 1. Przystąpienie, udział i przebieg Promocji odbywa się według następującego porządku: a) podpisanie w Okresie Przystąpienia do Promocji Umowy OTC na zasadach określonych w Regulaminie OTC w jednym z Punktów Obsługi Klienta Organizatora, w oddziale agenta Organizatora lub drogą korespondencyjną oraz złożenie Oświadczenia, b) dokonanie przez Uczestnika po spełnieniu warunków określonych w lit. a powyżej jednorazowej wpłaty na Rachunek Promocyjny Uczestnika środków pieniężnych dokładnie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych, c) przekazanie przez Organizatora, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia zaksięgowania przez Organizatora wpłaty Uczestnika określonej w lit. b powyżej, na Rachunek Promocyjny Uczestnika środków pieniężnych w wysokości 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, po pozytywnym zakwalifikowaniu Uczestnika przez Organizatora do Promocji, przy czym Uczestnik nie może składać dyspozycji przelewu lub przeksięgowania tych środków ani ich wypłacać z Rachunku Promocyjnego, d) wypracowanie co najmniej 100,00 % (sto procent) Stopy Zwrotu liczonej od kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych przez Uczestnika w okresie 1 (jednego) miesiąca od dnia przekazania przez Organizatora środków pieniężnych zgodnie z lit. c powyżej, co oznacza, że na koniec tego okresu stan Rachunku Promocyjnego, rozumiany jako Saldo Bieżące Rejestru Operacyjnego (Equity) w rozumieniu Regulaminu OTC, wyniesie co najmniej 2.750,00 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) złotych z uwzględnieniem kwoty, o której mowa w lit. c powyżej, co jest warunkiem uzyskania przez Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody, przy czym, jeżeli okres 1 (jednego) miesiąca upływa w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Stopę Zwrotu oblicza się na koniec ostatniego Dnia Roboczego (o godz. 23:59:59 CET) przypadającego w okresie (jednego) miesiąca od dnia przekazania przez Organizatora środków pieniężnych zgodnie z lit. c powyżej, e) po wypracowaniu Stopy Zwrotu w myśl lit. d powyżej, nastąpi przekazanie przez Organizatora na Rachunek Promocyjny Uczestnika środków pieniężnych w kwocie 250,00 (dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych netto (po potrąceniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej przez Uczestnika Nagrody), w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu okresu wskazanego w lit. d powyżej. 2. Środki Pieniężne Uczestnik będzie inwestować dokonując transakcji na określonych w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora, instrumentach finansowych w Systemie Transakcyjnym Organizatora po cenach widocznych w tym systemie i na zasadach określonych w Regulaminie OTC oraz Umowie OTC. 3. Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Promocyjny w trakcie trwania Promocji. 4 Wykluczenie z Promocji i utrata prawa do Nagrody oraz warunki korzystania przez Uczestnika z usług Organizatora Promocji po wykluczeniu Uczestnika z Promocji, uzyskaniu prawa do Nagrody lub po zakończeniu Promocji 1. Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy OTC lub rozwiązanie Umowy OTC przez Uczestnika lub przez Organizatora w Okresie Promocji będzie skutkowało utratą prawa do Nagrody oraz wykluczeniem z Promocji

4 2. Złożenie dyspozycji przelewu lub przeksięgowania środków pieniężnych lub dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Promocyjny Uczestnika, w innej wysokości niż określona w 3 ust. 1 lit. b, skutkowało będzie wykluczeniem Uczestnika z Promocji i utratą przez Uczestnika ewentualnego prawa do Nagrody. 3. Ustępu poprzedniego oraz ust. 5 7 poniżej nie stosuje się w przypadku, kiedy stan środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestnika na Rachunku Promocyjnym będzie niższy niż 100,00 (sto 00/100) zł, brak jest otwartych pozycji na Rachunku Promocyjnym Uczestnika, a Uczestnik w Okresie Promocji złoży oświadczenie ustne drogą telefoniczną albo w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora albo w oddziale agenta Organizatora o rezygnacji z Promocji i w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia ww. oświadczenia wpłaci na Rachunek Promocyjny kwotę co najmniej 1000,00 (tysiąc 00/100) zł. Po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w zdaniu poprzednim Organizator pobiera z Rachunku Promocyjnego środki, które były zgromadzone na Rachunku Promocyjnym w chwili składania przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Promocji (w kwocie do 100,00 zł). W momencie wpłaty przez Uczestnika kwoty co najmniej 1000,00 (tysiąca 00/100) zł zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu, kończy się Okres Promocji dla danego Uczestnika. 4. Złożenie dyspozycji przelewu lub przeksięgowania środków pieniężnych lub dokonanie wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Promocyjnego Uczestnika w Okresie Promocji, będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Promocji i utratą przez Uczestnika ewentualnego prawa do Nagrody. 5. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji, Organizator pobierze z Rachunku Promocyjnego Uczestnika środki pieniężne w wysokości 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, które w myśl 3 ust. 1 lit c zostały przekazane Uczestnikowi. 6. Organizator pobierze z Rachunku Promocyjnego Uczestnika środki pieniężne w wysokości 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych również w przypadku gdy Uczestnik nie wypracuje co najmniej 100 % (sto procent) Stopy Zwrotu o której mowa w 3 ust. 1 lit. d Regulaminu w okresie, o którym mowa w 3 ust. 1 lit. d Regulaminu. 7. W przypadku gdy saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Promocyjnym Uczestnika po zakończeniu okresu o którym mowa w 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, jest mniejsze od kwoty 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, wówczas Organizator pobierze z Rachunku Promocyjnego Uczestnika kwotę, jaka pozostała na tym Rachunku Promocyjnym. W przypadku gdy saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Promocyjnym Uczestnika po zakończeniu okresu, o którym mowa w 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, jest mniejsze od kwoty 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, a na Rachunku Promocyjnym Uczestnika znajdują się także instrumenty finansowe, wówczas Organizator zamknie, bez zgody Uczestnika, otwarte pozycje Uczestnika celem pobrania środków pieniężnych w wysokości do łącznej kwoty 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych. 8. W przypadku gdy: a) Uczestnik zostanie wykluczony z Promocji lub b) Uczestnik uzyska prawo do Nagrody lub c) zakończy się Okres Promocji dla danego Uczestnika, ale Umowa OTC zawarta z danym Uczestnikiem nie zostanie rozwiązana i Uczestnik ten na chwilę odpowiednio wykluczenia z Promocji, uzyskania prawa do Nagrody lub zakończenia Okresu Promocji dla danego Uczestnika będzie posiadał otwarte pozycje w Systemie Transakcyjnym Organizatora zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Specyfikacji Instrumentów Finansowych zamieszczoną na Stronie Internetowej Organizatora, Organizator, jako dom maklerski świadczący usługi na podstawie Umowy OTC i Regulaminu OTC, dokona zamknięcia - 4 -

5 otwartych pozycji i jednoczesnego otwarcia nowych pozycji z uwzględnieniem ich odpowiedniego przeliczenia na pozycje zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą Specyfikacji Instrumentów Finansowych obowiązującą dla Klientów Noble Securities S.A., którzy nie uczestniczą w Promocji, i bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Uczestnika. 5 Wypłata Nagrody 1. Uczestnik Promocji, pod warunkiem nabycia prawa do Nagrody oraz uzupełnienia i podpisania protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzyma od Organizatora Nagrodę w postaci środków pieniężnych w wysokości 1.111,00 (tysiąc sto jedenaście 00/100) złotych brutto, co oznacza, że Rachunek Uczestnika, który uzyskał prawo do Nagrody, po początkowym zasileniu kwotą 750,00 (siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych netto, zostanie dodatkowo zasilony kwotą 250,00 (dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych netto, co nastąpi już po potrąceniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 1.111,00 (tysiąc sto jedenaście 00/100) złotych brutto uzyskanej przez Uczestnika. 2. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika jest podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy czym Uczestnik może upoważnić Organizatora do działania w charakterze pełnomocnika Uczestnika, również z możliwością działania przez Organizatora jako druga strona czynności prawnej, przy podpisaniu tego protokołu. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 111,00 (sto jedenaście 00/100) złotych z tytułu przekazania Nagrody odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Uczestnika Organizator. 6 Postanowienia końcowe 1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami organizowanymi przez Organizatora, za wyjątkiem promocji Prenumerata Forbes za darmo oraz konkursu ipad mini w NS Forex. 2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Organizatora, na Stronie Internetowej Organizatora oraz w oddziałach agenta organizatora, za pośrednictwem których będzie można przystąpić do Promocji. 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wprost lub odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC, w szczególności postanowienia dot. procedury składania skarg lub reklamacji. 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych w celu związanym z organizacją Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 6. Organizator, na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie oraz przesyła na Uczestnika Promocji informację o wprowadzonych zmianach wraz z treścią zmian, a także udostępnia do wiadomości Uczestników Promocji informację o takich zmianach wraz z ich treścią w Punktach Obsługi Klienta Organizatora i oddziałach jego agentów. 7. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 6, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora, - 5 -

6 poza informacjami, o których mowa w ust. 6, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie. 8. Uczestnik Promocji w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie wskazanym w ust Jeżeli Uczestnik Promocji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji przed upływem terminu wskazanego w ust. 6, zmieniona treść Regulaminu Promocji wiąże Uczestnika Promocji i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2013 r

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex Niniejsze oświadczenie wypełniane jest w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji 1000 PLN NA START dla NS Forex oraz w związku ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń Klienta poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), w szczególności w przypadku gdy Klient przystępuje do Promocji za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta Organizatora lub oddziału agenta Organizatora. Imię i nazwisko Klienta PESEL Klienta (w przypadku osoby, która nie posiada PESEL data jej urodzenia) Adres Klienta Imię Nazwisko Klient niniejszym oświadcza, że: - akceptuje wszystkie warunki Promocji organizowanej przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ( Noble Securities S.A. ) pod nazwą 1000 PLN NA START dla NS Forex, - przystępuje do Promocji 1000 PLN NA START dla NS Forex na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, - został poinformowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Noble Securities S.A., jako administratora danych, w celu związanym z organizacją niniejszej Promocji, a Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Noble Securities S.A. swoich danych osobowych w celu wykonywania czynności związanych z Promocją TAK/NIE. Data: Podpisuje Klient Data: Podpisuje Noble Securities S.A

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKOWY PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY w ramach Promocji 1000 PLN NA START dla NS Forex I. IMIĘ i NAZWISKO osoby dokonujące odbioru Nagrody: II. ADRES ZAMELDOWANIA osoby dokonującej odbioru Nagrody: III. NIP osoby dokonującej odbioru Nagrody: IV. NUMER PESEL osoby dokonującej odbioru Nagrody: V. OPIS NAGRODY środki pieniężne w wysokości 1.111,00 (jeden tysiąc sto jedenaście 00/100) złotych brutto, co oznacza, że nagroda wynosi 1000 (tysiąc) złotych netto po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w zakresie sprzedaży premiowej. VI. Pełnomocnictwo udzielone przez osobę dokonującą odbioru Nagrody: Niniejszym, pod warunkiem zawieszającym, którym jest uzyskanie przeze mnie prawa do otrzymania Nagrody zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie promocji 1000 PLN NA START dla NS Forex, udzielam pełnomocnictwa Noble Securities S.A. do pobrania w moim imieniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 111,00 (sto jedenaście 00/100) złotych i wpłacenia tego podatku na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego z tytułu otrzymanej Nagrody. Właściwym Urzędem Skarbowym jest: Data: Podpisuje Klient Data: Podpisuje Noble Securities S.A

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo