REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , działająca na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (w pełni wpłacony), dalej Organizator. 4. Słownik pojęć : a) Strona Internetowa Organizatora należy przez to rozumieć stronę b) Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; c) Regulamin OTC należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, który jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora; d) Umowa OTC należy przez to rozumieć Umowę świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, której wzór jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora; e) System Transakcyjny Organizatora należy przez to rozumieć Noble Markets System (NMS) wykorzystywany przez Organizatora do obsługi Klientów na rynku OTC; f) Okres Przystąpienia do Promocji należy przez to rozumieć okres, w którym Klient może przystąpić do Promocji, tj. okres począwszy od dnia 24 marca 2014 r. (pierwszy dzień Promocji) do dnia 30 kwietnia 2014 r. (włącznie z tym dniem, jako ostatnim dniem, w którym można przystąpić do Promocji); g) Okres Obowiązywania Promocji należy przez to rozumieć okres, w trakcie którego Uczestnikowi będą przysługiwać prawa lub obowiązki wynikające z Promocji, tj. okres od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r., przy czym Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów Nagrody; h) Uczestnik należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Promocji na zasadach określonych w Regulaminie; i) Rachunek Promocyjny należy przez to rozumieć prowadzony przez Organizatora w PLN, EUR, USD Rachunek Noble Markets MT4 (w rozumieniu Regulaminu OTC) służący zawieraniu transakcji zgodnie z Regulaminem OTC i Umową OTC; - 1 -

2 j) Środki Pieniężne należy przez to rozumieć saldo środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Promocyjnym; k) Nagroda - urządzenie elektroniczne GALAXY Tab (Wi-Fi) - SM-T310 lub czytnik ebook Kindle 5 WiFi, czarny bez reklam lub urządzenie Samsung Galaxy Note 3; l) Oświadczenie oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Promocji, zawierające elementy określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, składane drogą telefoniczną; m) Dzień Roboczy należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; n) CET należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni. 5. Wszelkie pozostałe pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z brzmieniem ustalonym w Regulaminie OTC. 6. Liczba Nagród, o których mowa w ust. 4 powyżej jest ograniczona, tzn. że przedmiotem Promocji jest: a) 30 urządzeń elektronicznych GALAXY Tab (Wi-Fi) - SM-T310, b) 40 czytników ebook Kindle 5 WiFi oraz c) 20 urządzeń Samsung Galaxy Note Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody w Okresie Obowiązywania Promocji. 2 Uczestnictwo w Promocji 1. Uczestnikiem Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz które: a) przed pierwszym dniem Okresu Przystąpienia do Promocji, tj. przed dniem 24 marca 2014 r. nie podpisały z Organizatorem Promocji Umowy OTC oraz nie korzystają z promocji Bezpieczny start na Forex prowadzonej w okresie od dnia 9 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r., b) w Okresie Przystąpienia do Promocji podpisały Umowę OTC w jednym z Punktów Obsługi Klienta Organizatora, lub drogą korespondencyjną, z zastrzeżeniem 2 ust. 3 oraz złożyły Oświadczenie o Przystąpieniu do Promocji, c) po złożeniu Oświadczenia o Przystąpieniu do Promocji, dokonały wpłaty Środków Pieniężnych na Rachunek Promocyjny w wysokości co najmniej 2.000,00 (dwa tysiące 00/100) złotych (lub równowartość tej kwoty wyrażonej w euro lub dolarach amerykańskich przeliczonych na złote według średniego kursu NBP na dzień zaksięgowania przelewu), nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu Przystąpienia do Promocji, tj. w dniu 30 kwietnia 2014 roku (jako dzień dokonania wpłaty liczony jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na Rachunku Promocyjnym Uczestnika). 2. Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Promocyjny w Okresie Obowiązywania Promocji. 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (przez co rozumie się również osoby zatrudnione na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej), byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora oraz grupy kapitałowej, do której Organizator należy, podmiotów współpracujących przy organizacji Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, za których rozumie się m.in., ale nie wyłącznie: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli z tymi osobami. 4. Organizator odmawia udziału w Promocji osobom, o których mowa w ust. 3 powyżej, a w przypadku uzyskania informacji o ich przystąpieniu do Promocji już po dopuszczeniu Uczestnika (Uczestników) do Promocji, Organizator wyklucza z Promocji takiego Uczestnika (takich Uczestników)

3 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa w każdym czasie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Okresu Obowiązywania Promocji dla danego Uczestnika. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik, pomimo zakazu, o którym mowa w ust. 3, wziął udział w Promocji i spełnił warunek do otrzymania Nagrody, Nagroda nie będzie wydana takiemu Uczestnikowi i Uczestnik traci do niej prawo. 6. Organizatorowi, poza przypadkami określonymi w ust. 3, przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w każdym czasie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Okresu Obowiązywania Promocji dla danego Uczestnika, w przypadku powzięcia wątpliwości co do uczciwości działań Uczestnika, w zakresie uzyskania minimalnego warunku obrotu, w szczególności w sytuacji gdy Uczestnik lub Uczestnicy zawierają transakcje przeciwstawne w tym samym lub zbliżonym czasie na różnych Rachunkach Promocyjnych w sposób, który mógłby wskazywać, iż transakcje te dokonywane są w celu zabezpieczenia ryzyka powstającego na Rachunkach Promocyjnych. 7. Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy OTC lub rozwiązanie Umowy OTC przez Uczestnika lub przez Organizatora w Okresie Obowiązywania Promocji będzie skutkowało wykluczeniem z Promocji oraz utratą prawa do Nagrody. 3 Warunek przyznania Nagrody 1. Nagroda za udział w Promocji zostanie wydana Uczestnikom, którzy po dokonaniu wpłaty Środków Pieniężnych na Rachunek Promocyjny, o której mowa w 2 ust. 1 powyżej, jako pierwsi w Okresie Obowiązywania Promocji dokonają na Rachunku Promocyjnym obrotu o wolumenie co najmniej 10 (dziesięć) lotów. 2. Rodzaj otrzymanej przez Uczestnika Promocji Nagrody, uzależniony jest od wysokości wpłaty dokonanej przez Uczestnika Promocji na Rachunek Promocyjny, a także od wykonanych przez Uczestnika lotów: WYSOKOŚĆ WPŁATY WARUNEK OBROTU NAGRODA 2.000, ,99 PLN 10 lotów Czytnik ebook Kindle , ,00 PLN 20 lotów GALAXY Tab (Wi-Fi) - SM- T310 od ,00 PLN 40 lotów Samsung Galaxy Note 3 3. Jeżeli po dokonaniu wpłaty, o której mowa w ust. 2, Uczestnik dopłaci (do Rachunku Promocyjnego) w Okresie Obowiązywania Promocji Środki Pieniężne, które w sumie ze Środkami Pieniężnymi wpłaconymi zgodnie z ust. 2 będą stanowiły kwotę mieszczącą się w kolejnym progu wpłaty określonym w tabeli powyżej, Organizator od tego dnia stosuje do Uczestnika zasady właściwe dla tego kolejnego progu wpłaty zgodnie z tabelą powyżej, o ile do dnia dokonania dopłaty Uczestnik nie otworzył jeszcze żadnej pozycji na Rachunku Promocyjnym. 4. Środki Pieniężne Uczestnik będzie inwestował, kupując lub sprzedając instrumenty finansowe w Systemie Transakcyjnym Organizatora po cenach widocznych w tym systemie i na zasadach określonych w Regulaminie OTC oraz Umowie OTC. 4 Wydanie Nagrody - 3 -

4 1. Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków do przyznania Nagrody oraz po uzupełnieniu i podpisaniu protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, otrzyma od Organizatora Nagrodę. 2. Organizator wydaje Nagrodę w ciągu 28 (dwudziestu ośmiu) dni od dnia spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w 3 oraz w 4 ust. 1 Regulaminu. 3. Uczestnik Promocji, który spełni warunki otrzymania Nagrody, otrzyma od Organizatora Nagrodę wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się wypłaty przez Organizatora równowartości pieniężnej Nagrody. 4. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika jest podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy czym Uczestnik może upoważnić Organizatora do działania w charakterze pełnomocnika Uczestnika, również z możliwością działania przez Organizatora jako druga strona czynności prawnej, przy podpisaniu tego protokołu. 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody otrzymanej przez Uczestnika sfinansuje Organizator i uiści jako płatnik na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zgodnie z posiadanymi przez Organizatora informacjami, po spełnieniu przez Uczestnika warunków do przyznania Nagrody. 5 Postanowienia końcowe 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora. 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wprost lub odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC, w szczególności postanowienia dot. procedury składania skarg lub reklamacji. 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych w celu związanym z organizacją Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 5. Organizator, na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora, informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie oraz przesyła na Uczestnika Promocji informację o wprowadzonych zmianach wraz z treścią zmian, a także udostępnia do wiadomości Uczestników Promocji informację o takich zmianach wraz z ich treścią w Punktach Obsługi Klienta Organizatora. 6. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 5, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora, poza informacjami, o których mowa w ust. 5, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie. 7. Uczestnik Promocji w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie wskazanym w ust Jeżeli Uczestnik Promocji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji przed upływem terminu wskazanego w ust. 5, zmieniona treść Regulaminu Promocji wiąże Uczestnika Promocji i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2014 r

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI NAGRODY ZA LOTY Niniejsze oświadczenie wypełniane jest w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji Nagrody za loty oraz w związku ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń Klienta poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), w szczególności w przypadku gdy Klient przystępuje do Promocji za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta Organizatora. Imię i nazwisko Klienta Imię Nazwisko PESEL Klienta (w przypadku osoby, która nie posiada PESEL data jej urodzenia) Adres Klienta Klient niniejszym oświadcza, że: - zapoznał się z Regulaminem Promocji Nagrody za loty i akceptuje wszystkie jej warunki, - przystępuje do Promocji Nagrody za loty. Podpisuje Klient Podpisuje Noble Securities S.A

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY W PROMOCJI NAGRODY ZA LOTY Imię i nazwisko Klienta Imię Nazwisko PESEL Klienta (w przypadku osoby, która nie posiada PESEL data jej urodzenia) Adres Klienta Opis Nagrody (wybrać jedną z nagród) Wartość Nagrody urządzenie elektroniczne GALAXY Tab (Wi-Fi) - SM-T310 urządzenie elektroniczne Kindle 5 urządzenie elektroniczne Samsung Galaxy Note 3 OŚWIADCZENIE osoby dokonującej odbioru Nagrody: Niniejszym oświadczam, że: otrzymana w dniu dzisiejszym Nagroda nie posiada żadnych wad prawnych oraz fizycznych, otrzymałam/-em komplet dokumentów, na podstawie których możliwe jest skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu Nagrody. Miejsce odbioru Nagrody Podpisuje Klient Podpisuje Noble Securities S.A

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dostępu do szkoleń, w tym szkoleń autorstwa Macieja Żelaznego dla NOBLE MARKETS 1 DEFINICJE

REGULAMIN dostępu do szkoleń, w tym szkoleń autorstwa Macieja Żelaznego dla NOBLE MARKETS 1 DEFINICJE REGULAMIN dostępu do szkoleń, w tym szkoleń autorstwa Macieja Żelaznego dla NOBLE MARKETS www.noblemarkets.pl 1 DEFINICJE 1. Promocja polega na umożliwieniu Uczestnikom bezpłatnego dostępu do szkoleń,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r 1. 1. Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Services spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zapisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja VIP. 2. Organizatorem promocji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo