REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF Niniejsza Promocja Negocjator OF (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). 3. Organizatorem Promocji jest Open Finance, a współorganizatorem Bank w zakresie działań związanych z wyliczeniem i wypłatą Bonusu. 4. Słownik Pojęć: a) Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,38 złotych (wpłacony w całości) b) Lokata 3, 6 lub 12-miesięczna terminowa lokata oszczędnościowa złotowa z oprocentowaniem stałym o nazwie Negocjator oferowana przez Bank i założona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odpowiadających tej Lokacie Karcie Produktu, Potwierdzeniu zawarcia umowy lokaty i Tabeli Oprocentowania c) Negocjator OF: nazwa promocji dla Klientów Open Finance S.A., którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzymają podwyższone oprocentowanie Lokaty/Lokat i mogą otrzymać Nagrodę, o której mowa w 5 niniejszego Regulaminu, produkt finansowy opisany w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie posłużono się pojęciem Negocjator OF, każdorazowo jest określone w którym z powyższych znaczeń zostało ono użyte. d) Open Finance - Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Przyokopowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , której kapitał zakładowy wynosi ,63 złotych (opłacony w całości) e) Bonus wartość, o jaką podwyższone jest oprocentowanie na Lokacie / Lokatach o których mowa w 4 ust. 2, określony w niniejszym Regulaminie w 5, f) Dzień Roboczy - każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy. g) UFK Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy h) FIO - Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 4 ust. 5, które w okresie promocji przystąpią do produktu finansowego Negocjator OF, oferowanego za pośrednictwem Open Finance (dalej Uczestnik ) Bonus obowiązuje dla Lokaty/Lokat uczestnika w pierwszym okresie umownym Lokaty/Lokat (okres uczestnictwa w promocji). Bonus nie jest przyznawany dla Lokaty/Lokat po jej/ich odnowieniu, czyli po upływie okresu uczestnictwa w promocji. Po upływie okresu uczestnictwa w Promocji, założona przez Uczestnika Lokata odnowi się zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli Oprocentowania. 2. Możliwość skorzystania z Promocji trwa od r. do odwołania. W przypadku zakończenia okresu umożliwiającego skorzystanie z Promocji, Open Finance poinformuje o tym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji opublikowanej na stronie internetowej Open Finance pod adresem a także poprzez informacje dostępne w Placówkach Open Finance. Możliwość skorzystania z Promocji trwa do końca dnia, który Open Finance wskazał w opublikowanych informacjach jako datę odwołania Promocji Negocjator OF jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie:

2 Lokaty/Lokat z następującym wybranym produktem/wybranymi produktami: 1) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus III 2) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Golden Sky 3) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Dividend Plus 4) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Kapitał Jutra 5) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Investment Portfolio 6) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Nowa Europa 7) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Health Strategy 8) Ubezpieczenie na życie z UFK ze Składką Jednorazową Total Invest, 9) Ubezpieczenie na życie z UFK ze Składką Jednorazową Dividend Invest 10) Ubezpieczenie na życie z UFK Plan Inwestycyjny Progres, 11) Ubezpieczenie na życie z UFK Plan Inwestycyjny Duo, 12) Ubezpieczenie na Życie z UFK Invest Life 13) Indywidualne Ubezpieczenia Na Życie z UFK Compensa Prestiż Nova 14) Ubezpieczenie indywidualne na życie Nationale Nederlanden Ochrona ze zwrotem 15) Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit, 16) Program Systematycznego Oszczędzania Kapitał 17) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji 18) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji 19) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 20) Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu 21) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy 22) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return 23) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany 24) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji 25) Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 26) Caspar Parasolowy FIO Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 27) Caspar Parasolowy FIO Subfundusz Caspar Akcji Polskich 28) Caspar Parasolowy FIO Subfundusz Caspar Akcji Tureckich 29) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji 30) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek 31) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek 32) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 33) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych 34) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji 35) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących 36) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC 37) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska 38) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja 39) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny 40) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja 41) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty 42) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes 43) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki 44) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa 45) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych 46) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących 47) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands 48) Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 49) Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 50) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy 51) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych

3 52) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek 53) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych 54) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych 55) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral 56) Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO 1. Umowa, dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest zawierana na zasadach dotyczących danego produktu. Dokumentacja dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dostępna jest w oddziałach Open Finance upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 2. Zerwanie Lokaty/którejkolwiek z Lokat lub rezygnacja z jej/ich odnowienia na kolejny okres umowny nie jest podstawą do wcześniejszego zakończenia umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Tryb zakończenia wybranego produktu regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Prospekty Informacyjne właściwe dla danego produktu. 3. Przystąpienie do produktu finansowego Negocjator OF następuje poprzez: a) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika udostępnionego przez Open Finance Wniosku o przystąpienie do produktu finansowego Negocjator OF (dalej Wniosek ), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz b) wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów i umów, dotyczących wybranego produktu lub produktów, o których mowa w 4 ust. 1, do których Uczestnik przystępuje w ramach produktu finansowego Negocjator OF, oraz c) dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie i wysokości środków pieniężnych na wskazany przez Open Finance oraz Bank rachunek bankowy tytułem nabycia/przystąpienia do produktu lub produktów, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Warunek wypełnienia i podpisania stosownych dokumentów i umów przez Uczestnika, o którym jest mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu uznaje się za spełniony również wtedy, gdy Uczestnik nie wcześniej niż 30 dni przed wypełnieniem i podpisaniem Wniosku, za pośrednictwem Organizatora zawarł umowę produktu wybranego spośród wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Open Finance oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Open Finance Uczestnikom, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Promocji Negocjator OF określone w 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Bank podwyższy oprocentowanie Lokaty/Lokat (Bonus) w pierwszym okresie umownym, począwszy od dnia jej/ich opłacenia (zaksięgowania tych środków) pod warunkiem uiszczenia całości zadeklarowanych środków (zaksięgowania tych środków) o których mowa w 4 ust. 4 lit. c, tytułem nabycia/przystąpienia do produktów składających się na produkt finansowy Negocjator OF. Podwyższenie oprocentowania nastąpi najpóźniej w ciągu 10 Roboczych Dni licząc od dnia opłacenia (zaksięgowania) środków, o których mowa w zdaniu poprzednim. Bonus zostanie przyznany aż do zakończenia pierwszego okresu umownego Lokaty/Lokat z zastrzeżeniem postanowień 6 ust. 1 Regulaminu. Oprocentowanie Lokaty/Lokat zostanie podwyższone (Bonus) do oprocentowania wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2. W celu wyliczenia Bonusu stosuje się następujące współczynniki: Współczynnik (W n) Wielkość współczynnika (%) Zastosowanie współczynnika inwestycji (N) W 1 0,36% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus III W 2 0,36% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z UFK Golden Sky W 3 0,48% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z UFK Dividend Plus W 4 0,23% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i

4 W 5 0,35% W 6 0,19% W 7 0,36% W 8 0,56% W 9 W 10 W 11 0,56% 0,19% 0,15% W 12 7,2% W 13 7,2% W 14 7,2% W 15 6% W 16 4,8% W 17 7,2% W 18 0,5% W 19 0,5% W 20 0,5% W 21 0,5% W 22 0,5% W 23 0,5% W 24 0,5% W 25 0,5% W 26 0,5% W 27 0,35% W 28 0,35% W 29 0,35% W 30 0,35% W 31 0,35% dożycie z UFK Kapitał Jutra Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Investment Portfolio Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Nowa Europa Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z UFK Health Strategy Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie na życie z UFK ze Składką Jednorazową Total Invest Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie na życie z UFK ze Składką Jednorazową Dividend Invest Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie na życie z UFK ze Składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Progres Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie na życie z UFK ze Składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Duo 12-krotności miesięcznych składek Ubezpieczenia na Życie z UFK ze Składką Regularną Invest Life 12-krotności miesięcznych składek Indywidualnego Ubezpieczenia Na Życie z UFK Compensa Prestiż Nova 12-krotności miesięcznych składek Ubezpieczenia na życie Ochrona ze zwrotem 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit 12-krotności deklarowanej miesięcznej wpłaty regularnej w Programie Systematycznego Oszczędzania Kapitał w wariancie czasowym 12 lat 12-krotności deklarowanej miesięcznej wpłaty regularnej w Programie Systematycznego Oszczędzania Kapitał w wariancie czasowym 15 lat Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek Jednorazowej kwoty inwestycji w Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu Timingowy Global Return Mieszany Akcji Małych i Średnich Spółek Jednorazowej kwoty inwestycji w Caspar Parasolowy FIO Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Jednorazowej kwoty inwestycji w Caspar Parasolowy FIO Subfundusz Caspar Akcji Polskich Jednorazowej kwoty inwestycji w Caspar Parasolowy FIO Subfundusz Caspar Akcji Tureckich Jednorazowej kwoty inwestycji w Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Jednorazowej kwoty inwestycji w Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek

5 W 32 0,35% Jednorazowej kwoty inwestycji w Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek W 33 0,35% Jednorazowej kwoty inwestycji w Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek W 34 0,35% Akcji Spółek Wzrostowych W 35 0,35% Globalny Akcji W 36 0,35% Akcji Rynków Wschodzących W 37 0,35% BRIC W 38 0,35% Ameryka Łacińska W 39 0,35% Rosja W 40 0,35% Indie i Chiny W 41 0,35% Turcja W 42 0,35% Gold Otwarty W 43 0,35% Agrobiznes W 44 0,35% Infrastruktury i Informatyki W 45 0,35% Nieruchomości i Budownictwa W 46 0,35% Zmian Klimatycznych W 47 0,35% Rynków Wschodzących W 48 0,35% Top Brands W 49 0,35% Jednorazowej kwoty inwestycji w Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga W 50 0,35% Jednorazowej kwoty inwestycji w Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja W 51 0,35% Akcji Nowej Europy W 52 0,35% Rynków Surowcowych W 53 0,35% Małych i Średnich Spółek W 54 0,35% Rynków Rozwiniętych W 55 0,35% Spółek Wzrostowych W 56 0,35% Market Neutral W 57 0,35% Jednorazowej kwoty inwestycji w Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO

6 3. W przypadku, gdy kwota inwestycji jest wpłacana w walucie innej niż PLN, kwota inwestycji jest przeliczana na PLN po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski z Dnia Roboczego poprzedzającego dzień, w którym nastąpiło złożenie przez Uczestnika Wniosku o zawarcie produktu finansowego opisanego w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Bonus zostanie naliczony na następujących zasadach: bonusem będzie iloczyn współczynnika określonego 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu (lub sumy tych współczynników w przypadku gdy Uczestnik przystępuje do kilku produktów finansowych, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu) oraz kwoty/kwot przeznaczonej/nych na inwestycję w stosunku do kwoty Lokaty/łącznej kwoty Lokat. 5. Kwota Bonusu zostaje doliczona do wysokości oprocentowania Lokaty/Lokat proporcjonalnie do jej/ich kwoty nominalnej i okresu, na jaki została/y założona/e. Bonus dla Lokat dostępnych w ramach Promocji jest wprost proporcjonalny do ilorazu okresu 12 miesięcy do okresu trwania Lokaty/Lokat (oprocentowanie Lokaty/Lokat założonej/ych na okres krótszy zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej). Proporcje obliczane są przy zastosowaniu okresu trwania Lokaty/Lokat wyrażonego w pełnych miesiącach, zgodnie z poniższym wzorem: 12 Bonus doliczony do oprocentowania Lokaty/Lokat = Bonus okres trwania Lokaty/Lokat Oprocentowanie Lokaty/Lokat założonej/ych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkt wymieniony w 4 ust. 1 Regulaminu, zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej, natomiast oprocentowanie Lokaty/Lokat założonej/ych na kwotę wyższą niż wartość inwestycji w produkt wymieniony w 4 ust. 1 Regulaminu, zostanie podwyższone proporcjonalnie niżej (iloraz kwoty równej początkowej wartości inwestycji do kwoty Lokaty/łącznej kwoty Lokat). 6. Uczestnik jest uprawniony do założenia wielu Lokat, z tym zastrzeżeniem, że Bonus zostanie przyznany do każdej z nich pod warunkiem, że Lokaty zostaną zawarte na ten sam okres i w tym samym terminie. 7. Maksymalne oprocentowanie nominalne Lokaty/Lokat uwzględniające przyznany Bonus to 4,5%. 6. Odstąpienie przez Uczestnika od produktów o których mowa w 4 ust. 1 lub rozwiązanie umowy przez Uczestnika w zakresie któregokolwiek z tych produktów, w okresie trwania Lokaty/Lokat założonej/ych na warunkach niniejszej Promocji, będzie skutkowało utratą prawa do Bonusu od dnia przyznania prawa do Bonusu oraz zaniechaniem przez Bank naliczenia kwoty Bonusu. Zerwanie Lokaty/którejkolwiek z Lokat objętej/ych Promocją przed upływem pierwszego okresu umownego skutkuje utratą przyznanego Bonusu Oprócz Bonusu przyznawanego przez Bank zgodnie z postanowieniami 5 Regulaminu, za udział w Promocji Uczestnik, który przystąpi w okresie trwania Promocji do produktu finansowego Negocjator OF, może otrzymać od Open Finance również następujące nagrody: 1.1. Powerbank VOLTCRAFT, mah Czarny o wartości 421,00 zł brutto (dalej Nagroda Ładowarka ), 1.2. Sony Głośnik Bluetooth Zielony o wartości 727,00 zł brutto (dalej Nagroda Głośnik ), 1.3. Słuchawki Beats Solo 2 Czerwone o wartości 844,00 zł brutto (dalej Nagroda Słuchawki ), 1.4. Xbox One 500 GB + Kinect o wartości 1780,00 zł brutto (dalej Nagroda Konsola ), 1.5. iphone 7 32 GB Black o wartości 3657,00 zł brutto (dalej Nagroda iphone ), 1.6. ipad Pro 9,7 + Cellular 128 GB Space Grey o wartości 4155,00 zł brutto (dalej Nagroda ipad ), z uwzględnieniem poniższych postanowień: 1.7. Jeśli Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie większy lub równy liczbie 421, to klient może dostać Nagrodę Ładowarka 1.8. Jeśli Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie większy lub równy liczbie 727, to klient może dostać Nagrodę Głośnik 1.9. Jeśli Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie większy lub równy liczbie 844, to klient może dostać Nagrodę Słuchawki

7 1.10. Jeśli Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie większy lub równy liczbie 1780, to klient może dostać Nagrodę Konsola Jeśli Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie większy lub równy liczbie 3657 to klient może dostać Nagrodę iphone Jeśli Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie większy lub równy liczbie 4155, to klient może dostać Nagrodę ipad Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Ładowarka, to Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie obniżony o Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Głośnik, to Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie obniżony o Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Słuchawki, to Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie obniżony o Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Konsola, to Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie obniżony o Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę iphone, to Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu będzie obniżony o Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę ipad, to Bonus wyliczony zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 Regulaminu. będzie obniżony o Zdecydowanie się przez Klienta na otrzymanie od Open Finance jednej z opisanych w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 1.6. nagród, nie powoduje nieprzyznania Bonusu przez Open Finance, a jedynie obniżenie jego wysokości dokonane zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio dla każdej z nagród w ust , 1.14., 1.15., 1.16., lub powyżej. 2. W przypadku gdy w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o Nagrodzie, bez wskazania, o którą z nagród wymienionych w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 1.6. powyżej chodzi, należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Uczestnika nagrodę spośród nagród udostępnionych przez Open Finance. 3. Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody, otrzymuje od Open Finance Nagrodę wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się o wypłatę przez Open Finance równowartości pieniężnej Nagrody. 4. Nagroda za udział w Promocji zostanie udostępniona do odbioru Uczestnikowi, który w trakcie trwania Promocji łącznie spełni wszystkie z następujących warunków: a) przystąpi do produktu finansowego Negocjator OF za pośrednictwem Open Finance, b) wypełni umowę oraz inne dokumenty przedstawione przez Open Finance, dotyczące wybranych przez Uczestnika produktów, których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach produktu finansowego Negocjator OF Nagroda nie jest nagrodą ze sprzedaży premiowej, o której mowa w przepisie art. 30 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) (dalej UPDOF ). 2. W związku z otrzymaniem od Open Finance Nagrody, Uczestnik będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. 3. Stosownie do treści przepisu art. 42a UPDOF, Open Finance, na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, sporządzi informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodu powstałego na skutek przekazania przez Open Finance na rzecz Uczestnika Nagrody, o której mowa w 5 ustęp 1 Regulaminu (dalej PIT-8C ) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekaże PIT-8C

8 Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Uczestnika W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w 7 ustęp 4 lit. a b Regulaminu, Uczestnik nabywa prawo do Nagrody. 2. Open Finance zobowiązany jest do udostępnienia Uczestnikowi Nagrody do odbioru w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków, o których mowa w 7 ustęp 4 lit. a - b Regulaminu. 3. Odbiór Nagrody będzie miał miejsce w siedzibie jednostki organizacyjnej Open Finance, za pośrednictwem której został złożony wniosek o przystąpienie do produktu finansowego Negocjator OF. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika będzie podpisanie protokołu odbioru, który to protokół stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 10. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od produktów, o których mowa w 4 ust. 1, lub rozwiązania umowy przez Uczestnika w zakresie któregokolwiek z tych produktów w terminie 90 dni Klient zobowiązany jest do zwrotu równowartości otrzymanej Nagrody na konto nr , którego właścicielem jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie Treść niniejszego Regulaminu będzie wręczona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Open Finance oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników oraz Open Finance i Banku, regulowany i oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji mogą być kierowane: a) na piśmie pod adres: Open Finance S.A., Warszawa, Przyokopowa 33, z dopiskiem Reklamacja Negocjator lub osobiście w oddziale Open Finance, b) ustnie telefonicznie albo osobiście do protokołu w Oddziale Open Finance, c) w formie elektronicznej na adres 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Open Finance bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Open Finance. W przypadku gdy reklamacja dotyczy wyliczenia lub wypłaty Bonusu, a zatem obowiązków ciążących zgodnie z niniejszym Regulaminem na Banku, zostanie ona niezwłocznie po zgłoszeniu przekazana przez Open Finance do Banku celem pozyskania informacji umożliwiających udzielenie przez Open Finance odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w 12 ustęp 4, Open Finance w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją: a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 6. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie listem poleconym, na adres podany w reklamacji, chyba, że uprzednio złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi drogą elektroniczną.

9 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator OF (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od r. do r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od r. do r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.10.2013r. do 31.10.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF Obowiązuje od 02.03.2015r. do 31.03.2015r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator OF (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r 1. 1. Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Oszczędzaj z nagrodą (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2016 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie na

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 9 lutego 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 9 lutego 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 9 lutego 2016 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokata z Funduszem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Lokata z Funduszem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Lokata z Funduszem I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata z Funduszem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiet. Lokata z Funduszem

Regulamin Promocji Pakiet. Lokata z Funduszem Regulamin Promocji Pakiet Lokata z Funduszem I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata z Funduszem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokaty z funduszem Korzystna para III. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Lokaty z funduszem Korzystna para III. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Lokaty z funduszem Korzystna para III Obowiązuje od 16.06.2016 r. do 31.07.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Lokaty z funduszem Korzystna para III, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej pod nazwą Promocja

REGULAMIN sprzedaży premiowej pod nazwą Promocja REGULAMIN sprzedaży premiowej pod nazwą Promocja I. Organizator sprzedaży premiowej ( Promocja ) Promocję organizuje AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 1000 zł na reklamę w internecie

Regulamin promocji 1000 zł na reklamę w internecie Regulamin promocji 1000 zł na reklamę w internecie (obowiązuje od dnia 30.11.2017 roku) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i dostępny jest na dedykowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej handlujesz, więcej zyskujesz. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Więcej handlujesz, więcej zyskujesz. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Więcej handlujesz, więcej zyskujesz (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 września 2012 roku) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Więcej handlujesz, więcej

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym

Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym Regulamin programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Poleć nas znajomym (zwanej dalej: Program) jest Zachodniopomorska SKOK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Program Rekomendacyjny Student poleca

Program Rekomendacyjny Student poleca Program Rekomendacyjny Student poleca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Student poleca zwanej dalej Programem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie"

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 04.07.2017 Spis treści Organizator... 2 Czas trwania... 2 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Odbierz Kartę Home Profit (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym"

Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym" Wersja obowiązująca od 3.04.2017 r. Spis treści Definicje... 2 Czas trwania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit Promocja ważna od 24.02.2014 roku do dnia odwołania

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit Promocja ważna od 24.02.2014 roku do dnia odwołania REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit Promocja ważna od 24.02.2014 roku do dnia odwołania 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Odbierz Kartę Home Profit (dalej Promocja ) jest Open

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokata Mistrz Oszczędzania. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Lokata Mistrz Oszczędzania. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Lokata Mistrz Oszczędzania I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata Mistrz Oszczędzania zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Promocyjna Prowizja MT4 STP (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Promocyjna Prowizja MT4 STP (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora;

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora; Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. 2. Organizatorem Konkursu jest Pocztylion Arka Powszechne

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pozyskaj dotację dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (wprowadzony w dniu r.

Regulamin Promocji Pozyskaj dotację dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (wprowadzony w dniu r. Regulamin Promocji Pozyskaj dotację dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (wprowadzony w dniu 17.08.2016 r.) 1 1. Regulamin określa zasady oraz warunki Promocji Pozyskaj

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 30 września 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 30 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 30 września 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Gotówka na auto 2 ( dalej: Sprzedaż premiowa) jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2012 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2012 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Eurogąbki od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści Warszawa, lipiec 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szybka pożyczka... albo Smartfon

Regulamin Promocji Szybka pożyczka... albo Smartfon ZAWIADOMIENIE Informujemy, że od dnia 18.11.2016 r. Promocja "Szybka pożyczka... albo Smartfon" zostaje odwołana na podstawie pkt. 1.2 niniejszego regulaminu. ZAWIADOMIENIE Informujemy, że od dnia 27.09.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji 1. Promocja Zwrot 1%, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo