REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od r. do r Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Przyokopowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , której kapitał zakładowy wynosi ,63 złotych (opłacony w całości), dalej Organizator. 4. Słownik Pojęć : a) Negocjator V: nazwa promocji dla Klientów Open Finance S.A., którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzymają podwyższone oprocentowanie lokaty/lokat o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu i mogą otrzymać Nagrodę, o której mowa w 5 niniejszego Regulaminu, produkt finansowy opisany w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie posłużono się pojęciem Negocjator V, każdorazowo jest określone w którym z powyższych znaczeń zostało ono użyte. b) Okres Promocji okres, w którym Klient może przystąpić do Promocji Negocjator V, c) Bonus podwyższone oprocentowanie na lokacie / lokatach o których mowa w 2 ust. 2, określony w niniejszym Regulaminie w 3, d) Dzień Roboczy - każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 6 niniejszego paragrafu, które w Okresie Promocji przystąpią do produktu finansowego Negocjator V, oferowanego za pośrednictwem Organizatora (dalej Uczestnik ). 2. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie: terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Open Finance oferowanej przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej terminową lokatą bankową ) z następującym wybranym produktem /wybranymi produktami: 1) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Ametyst 2) Plan Inwestycyjny Multi Generator pod warunkiem ulokowania co najmniej 25% środków w Fundusze Open Finance TFI S.A. 3) Plan Inwestycyjny Multi Progres pod warunkiem ulokowania co najmniej 25% środków w Fundusze Open Finance TFI S.A. 4) Multi PIN AEGON 2.1 5) Multi PIN AEGON 2.1 Prestige 6) Multi PIN AEGON 2.2 7) Multi PIN AEGON 2.2 Prestige 8) Plan Inwestycyjny Multi 6, 9) Plan Inwestycyjny Multi Demi, 10) Plan Inwestycyjny Multi Demi Prestiż, 11) Plan Inwestycyjny Multi 12) Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

2 13) Plan Inwestycyjny Selekt 6, 14) Plan Inwestycyjny Selekt Demi, 15) Plan Inwestycyjny Selekt Demi Prestiż, 16) Plan Inwestycyjny Selekt 17) Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż 18) Skandia Future 19) Skandia Future Plus 20) Skandia Smart 21) Skandia Invest 22) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Better Future z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie przystąpił uprzednio do Umowy Indywidualnego Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future w ramach Promocji Profit 23) Ubezpieczenia indywidualne na życie i dożycie z UFK Plan Inwestycyjny Prolog 24) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacje Korporacyjne Plus 25) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu 26) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Quattro 27) Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Quattro Plus 28) Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne na życie my BEST INVEST 29) Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne na życie BEST INVEST PREMIUM 3. Opis produktów finansowych, których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach Promocji Negocjator V znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu. 4. Umowa, dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest zawierana na zasadach dotyczących danego produktu. 5. Przystąpienie do produktu finansowego Negocjator V następuje poprzez: a) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika udostępnionego przez Organizatora Wniosku o przystąpienie do produktu finansowego Negocjator V (dalej Wniosek ), który jest ważny maksymalnie do 14 dni po zakończeniu Okresu Promocji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz b) wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów i umów, dotyczących wybranego produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust. 2, do których Uczestnik przystępuje w ramach produktu finansowego Negocjator V, oraz c) dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie i wysokości środków pieniężnych na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy tytułem nabycia/przystąpienia do produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora. 8. Jeżeli Klient zdecyduje się na otwarcie w Okresie Promocji dowolnego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowanego przez Open Finance S.A. i nie złoży w Okresie Promocji oświadczenia o wypowiedzeniu umowy tego rachunku, to podwyższeniu ulegnie, wysokość oprocentowania lokaty o 0,1p.p., z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. 9. Jeżeli dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowany przez Open Finance S.A. został otwarty i nie został zamknięty przed Okresem Promocji przez Klienta, to wysokość oprocentowania lokaty pozostaje bez zmian ( 2 ust. 8 nie ma zastosowania) Uczestnikom, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Promocji Negocjator V określone w 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostanie podniesione oprocentowanie terminowej lokaty bankowej najpóźniej 8 (słownie: ósmego) dnia roboczego od uiszczenia całości zadeklarowanych środków (zaksięgowania tych

3 środków) o których mowa w 2 ust. 5 lit. c, tytułem nabycia/przystąpienia do produktów składających się na produkt finansowy Negocjator V. Bonus zostanie przyznany aż do zakończenia pierwszego okresu umownego terminowej lokaty bankowej lub do jej zerwania. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej zostanie podwyższone (Bonus) do oprocentowania wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2. W celu wyliczenia Bonusu stosuje się następujące współczynniki: Współczynnik (W n) Wielkość współczynnika (%) Zastosowanie współczynnika inwestycji W 1 8% 1 regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 W 2 8% 1 regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 Prestige W 3 8% 1 regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.2 W 4 8% 1 regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.2 Prestige W 5 4% regularnego oszczędzania Plan Inwestcyjny Multi 6 W 6 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestcyjny Multi Demi W 7 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestcyjny Multi Demi Prestiż W 8 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestcyjny Multi W 9 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Multi Prestiż W 10 4% regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Selekt 6 W 11 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Selekt Demi W 12 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Selekt Demi Prestiż W 13 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Selekt W 14 8% 1 regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż W 15 8% 1 regularnego oszczędzania Skandia Future W 16 8% 1 regularnego oszczędzania Skandia Future Plus W 17 8% 1 regularnego oszczędzania Skandia Smart W 18 0,25% Jednorazowej kwoty inwestycyji w produkt Skandia Invest W 19 0,35% 2 Jednorazowej kwoty inwestycji w Plan Inwestycyjny Multi Generator W 20 0,35% 2 Jednorazowej kwoty inwestycji w Plan Inwestycyjny Multi Progres W 21 9% 3 regularnego oszczędzania Better Future, pod warunkiem, że Uczestnik nie korzysta z UFK depozytowego w ramach produktu Better Future" W 22 4,5% 4 regularnego oszczędzania Plan Inwestycyjny Prolog W 23 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie

4 indywidualne na życie i dożycie z UFK Obligacji Korporacyjnych Plus W 24 25% Składki Pierwszej Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z UFK Ametystu W 25 0,6% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu W 26 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Quattro W 27 0,3% Jednorazowej kwoty inwestycji w Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z UFK Quattro Plus W 28 8% 1 12-krotności miesięcznych składek indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego na życie my BEST INVEST W 29 8% 1 12-krotności miesięcznych składek indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego na życie BEST INVEST PREMIUM 1 dla 12-krotności miesięcznych składek regularnych większej lub równej zł współczynnik wynosi 9% 2 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 0,42% 3 dla 12-krotności miesięcznych składek regularnych większej lub równej zł współczynnik wynosi 10% 4 dla 12-krotności miesięcznych składek regularnych większej lub równej zł współczynnik wynosi 5% 3. Kwota Bonusu (KB) zostanie wyliczona jako suma Bonusów (B) przyznanych w związku z opłaceniem nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2 Regulaminu. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy zakładana jest nowa lokata/lokaty, o których mowa w 2 ust. 2, zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty nowo założonej/ych lokaty/lokat. 4. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust. 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy lokata/lokaty, o których mowa w 2 ust. 2 już istnieje/ją zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na lokacie, z której zostaną wypłacone środki na inwestycję/inwestycje. 5. Kwota Bonusu zostaje doliczona do oprocentowania terminowej lokaty bankowej /terminowych lokat bankowych, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, proporcjonalnie do jej kwoty nominalnej/ich kwot nominalnych i okresu na jaki została/zostały założone. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych 12-miesięcznych, założonych na kwotę równą wartości inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu, zostanie podwyższone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 4 Regulaminu, przy czym oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres krótszy niż 12 miesięcy zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu lokaty), zaś oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres dłuższy niż 12 miesięcy proporcjonalnie niżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu lokaty). Proporcje obliczane są przy zastosowaniu okresu trwania bankowych lokat terminowych wyrażonych w pełnych miesiącach. Oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej, natomiast oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na wyższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu kwotę zostanie podwyższone proporcjonalnie niżej.

5 6. Bonus zostanie przyznany pod warunkiem, że terminowe lokaty bankowe o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, zawarte zostaną na ten sam okres. 7. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 8% to kwota bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych pomniejszonych o 0,5% co można zapisać za pomocą wzoru: 8. Jeżeli kwota Bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 10% to kwota bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych pomniejszonych o 1% co można zapisać za pomocą wzoru: 9. Jeżeli kwota Bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 12% to kwota bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych pomniejszonych o 2% co można zapisać za pomocą wzoru: 10. Jeżeli kwota Bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 15% to kwota bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych pomniejszonych o 3% co można zapisać za pomocą wzoru: 4. Odstąpienie przez Uczestnika od produktów finansowych o których mowa w 2 ust. 2 lub rozwiązanie umowy przez Uczestnika w zakresie któregokolwiek z tych produktów, w okresie trwania terminowej lokaty bankowej zawartej na warunkach niniejszej Promocji, będzie skutkowało utratą prawa do Bonusu od dnia przyznania prawa do Bonusu oraz zaniechaniem przez Organizatora naliczenia kwoty Bonusu. Zerwanie terminowej lokaty oszczędnościowej objętej Promocją przed upływem okresu umownego, nie skutkuje utratą przyznanego Bonusu. Wypowiedzenie lub zamknięcie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dystrybuowanego przez Open Finance S.A. oraz HB Finance Sp. z o.o. nie skutkuje utratą prawa do Bonusu Oprócz Bonusu przyznawanego przez Organizatora zgodnie z postanowieniami 3 Regulaminu, za udział w Promocji Uczestnik, który przystąpi w Okresie Promocji do produktu finansowego Negocjator V, może otrzymać od Organizatora również następujące nagrody: 1.1. Fujifilm Instax 7 mini o wartości 207,87 PLN brutto (dalej Nagroda Fujifilm ), 1.2. PocketBook Touch o wartości 500,00 PLN brutto (dalej Nagroda PocketBook ), 1.3. Asus Memo Pad HD 7 824,10 PLN brutto (dalej Nagroda Asus Memo ), 1.4. Lumia 920 white o wartości 1 485,00 PLN brutto (dalej Nagroda Lumia 920 ), 1.5. GoPro Hero 3 black edition o wartości 1 599,00 PLN brutto (dalej Nagroda GoPro Hero ), 1.6. Galaxy Note 8.0 3G o wartości 2 078,70 PLN brutto (dalej Nagroda Galaxy Note ), 1.7. Sony Vaio tablet 9,4 z Tegra 3 o wartości 2 275,00 PLN brutto (dalej Sony Vaio ), z uwzględnieniem poniższych postanowień:

6 1.8. Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 208, to klient może dostać Nagrodę Fujifilm 1.9. Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 508, to klient może dostać Nagrodę PocketBook Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 825, to klient może dostać Nagrodę Asus Memo Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 1485, to klient może dostać Nagrodę Lumia Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 1599 to klient może dostać Nagrodę GoPro Hero Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 2079, to klient może dostać Nagrodę Galaxy Note Jeśli obliczona zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na przypisanych im współczynników (Wn) będzie większa lub równa 2275, to klient może dostać Nagrodę Sony Vaio

7 1.15. Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Fujifilm to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 21 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę PocketBook to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 51 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Asus Memo to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 83 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Lumia 920 to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 149 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę GoPro Hero to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 160 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Galaxy Note to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 208 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Sony Vaio to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 228 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na Zdecydowanie się przez Klienta na otrzymanie od Organizatora jednej z opisanych w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i 1.7. nagród, nie powoduje nieprzyznania Bonusu przez Organizatora, a jedynie obniżenie jego wysokości dokonane zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio dla każdej z nagród w ust , 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., lub powyżej. 2. W przypadku gdy w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o Nagrodzie, bez wskazania, o którą z nagród wymienionych w ust. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i, 1.7. powyżej chodzi, należy przez to

8 rozumieć dowolną, wybraną przez Uczestnika nagrodę spośród nagród udostępnionych przez Organizatora. 3. Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody, otrzymuje od Organizatora Nagrodę wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się o wypłatę przez Organizatora równowartości pieniężnej Nagrody. 4. Nagroda za udział w Promocji zostanie udostępniona do odbioru Uczestnikowi, który w trakcie trwania Okresu Promocji łącznie spełni wszystkie z następujących warunków: a) przystąpi do produktu finansowego Negocjator V za pośrednictwem Organizatora, b) wypełni umowę oraz inne dokumenty przedstawione przez Organizatora, dotyczące wybranych przez Uczestnika produktów, których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach produktu finansowego Negocjator V, Nagroda nie jest nagrodą ze sprzedaży premiowej, o której mowa w przepisie art. 30 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) (dalej: UPDOF ). 2. W związku z otrzymaniem od Organizatora Nagrody, Uczestnik będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. 3. Stosownie do treści przepisu art. 42a UPDOF, Organizator, na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, sporządzi informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodu powstałego na skutek przekazania przez Organizatora na rzecz Uczestnika Nagrody, o której mowa w 5 ustęp 1 Regulaminu (dalej: PIT-8C ) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekaże PIT-8C Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Uczestnika W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w 5 ustęp 4 lit. a b Regulaminu, Uczestnik nabywa prawo do Nagrody. 2. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia Uczestnikowi Nagrody do odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji, nie wcześniej jednak niż po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w 5 ustęp 4 lit. a - b Regulaminu. 3. Odbiór Nagrody będzie miał miejsce w siedzibie jednostki organizacyjnej Organizatora, za pośrednictwem której został złożony wniosek o przystąpienie do produktu finansowego Negocjator V. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika będzie podpisanie protokołu odbioru, który to protokół stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. 4. Wszelkie koszty i ryzyko związane z odbiorem Nagrody obciążają Uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, w tym w szczególności prawo do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocji. 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie wręczona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 2. Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie będącym załącznikiem do Umowy terminowej Lokaty Oszczędnościowej.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF Obowiązuje od 02.03.2015r. do 31.03.2015r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator OF (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r

Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r 1. 1. Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku.

Posiadaczem Lokaty może być wyłącznie Posiadacz Bankowości Internetowej, który uaktywnił usługę Bankowości Internetowej do Rachunku. Regulamin rachunków oszczędnościowych internetowych lokat terminowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku

Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo