Obowiązuje od r do r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od r do r Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości), zwany dalej Organizatorem lub Bankiem. 4. Fundatorem nagród jest Organizator. 5. Słownik Pojęć : a) Umowa Private Banking: nazwa promocji dla Klientów Noble Banku, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzymają podwyższone oprocentowanie lokaty/lokat lub zwaloryzowane świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu i mogą otrzymać Nagrodę, o której mowa w 5 niniejszego Regulaminu, - produkt finansowy opisany w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie posłużono się pojęciem Umowa Private Banking, każdorazowo jest określone w którym z powyższych znaczeń zostało ono użyte. b) Okres Promocji okres, w którym Klient może przystąpić do Promocji Umowa Private Banking, c) Okres subskrypcji - okres, w którym Klient może przystąpić do produktów, o których mowa w 2 ust. 2, warunkujących uczestnictwo w Promocji Umowa Private Banking d) Uczestnik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która przystąpi do Promocji Umowa Private Banking e) Bonus podwyższone oprocentowanie na lokacie/lokatach lub waloryzacja w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie w 3, f) Dzień Roboczy - każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, g) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A.

2 2. 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 6 niniejszego paragrafu, które w Okresie Promocji przystąpią do produktu finansowego Umowa Private Banking, oferowanego przez Organizatora (dalej Uczestnik ). 2. Umowa Private Banking jest produktem finansowym stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej albo lokaty Rewolwer II (dalej zwanych terminowymi lokatami bankowymi ) albo produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk (zwanego dalej Polisolokatą ) oferowanych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie z następującym wybranym produktem/wybranymi produktami: a) Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK - Genesis b) Noble Bank Wealth Management Emerging Markets c) Plan Inwestycyjny Multi Generator / Elitarian d) Ubezpieczenie z UFK Fundusze za Pół Ceny e) Multi PIN AEGON 2.1 f) Multi PIN AEGON 2.1 Prestige g) Multi PIN AEGON 2.2 h) Multi PIN AEGON 2.2 Prestige i) PI Multi j) PI Multi Prestiż k) PI Regularian Prestiż l) Skandia ZŁOTY WIEK m) Skandia- DOBRY PLAN n) Skandia Twoja Perspektywa o) Skandia Multiportfel Spektrum Możliwości p) PI Multi Progress q) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dystrybuowany przez Noble Bank o minimalnej opłacie wstępnej 4% r) Grupowe ubezpieczenie na życie I dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu s) Noble Future - z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie przystąpił uprzednio do Promocji Profit w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Noble Future. t) Grupowe ubezpieczenie na życie I dożycie z UFK Quattro u) Grupowe ubezpieczenie na życie I dożycie z UFK Quattro Plus 3. Opis produktów finansowych których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach Promocji Umowa Private Banking znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu. 4. Umowa, dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest zawierana na zasadach dotyczących danego produktu. 5. Przystąpienie do Umowy Private Banking następuje poprzez: 1) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika udostępnionego przez Organizatora Wniosku o przystąpienie do produktu finansowego Umowa Private Banking (dalej Wniosek ), który jest ważny maksymalnie do 14 dni po zakończeniu okresu subskrypcji produktów, o których mowa w 2 ust 2 (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz 2) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika stosownych dokumentów, dotyczących wybranego produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust 2, do których Uczestnik przystępuje w ramach produktu finansowego Umowa Private Banking,

3 3) dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie i wysokości środków pieniężnych na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy tytułem nabycia/przystąpienia do produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). 7. Maksymalna kwota pojedynczej lokaty PLN. 8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora Uczestnikom, którzy przystąpią w Okresie Promocji do produktu finansowego Umowy Private Banking, zostanie podwyższone oprocentowanie terminowej lokaty bankowej o której mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, najpóźniej 8 (słownie: ósmego) dnia roboczego od uiszczenia całości zadeklarowanych środków (zaksięgowania tych środków) o których mowa w 2 ust. 5 pkt 3, tytułem nabycia/przystąpienia do produktów składających się na produkt finansowy Umowa Private Banking. Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk, zostanie zwaloryzowane pod warunkiem dochowania terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie. Bonus zostanie przyznany aż do zakończenia pierwszego okresu umownego terminowej lokaty bankowej/polisolokaty lub do jej zerwania/wykupu w tym okresie. 2. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej oferowanej przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zostanie podwyższone (Bonus) do oprocentowania wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku wybrania przez Uczestnika Polisolokaty oferowanej przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Uczestnik otrzyma zwaloryzowane świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk. W razie wyboru Polisolokaty Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć jak najszybciej Organizatorowi potwierdzenia opłacenia produktu wybranego przez Uczestnika spośród wymienionych w 2 ust 2 lit. a-s. Zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia produktu Sposób na Zysk Uczestnik ma 7 dni roboczych na opłacenie tego produktu, licząc od dnia zaakceptowania przez pracownika Getin Noble Banku S.A. warunków Indywidualnych produktu. Uczestnik otrzyma informację od Organizatora o akceptacji tych warunków. 3. W celu wyliczenia Bonusu stosuje się następujące współczynniki: Współczynnik (W n) Wielkość współczynnika (%) Zastosowanie współczynnika inwestycji W 1 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 W 2 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 Prestige W 3 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.2 W 4 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN

4 AEGON 2.2 Prestige W 5 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania PI MULTI W 6 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania PI MULT PRESTIŻ W 7 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania PI REGULARIAN PRESTIŻ W 8 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia ZŁOTY WIEK W 9 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia- DOBRY PLAN W 10 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia Multiportfel Spektrum Możliwości W 11 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia Twoja Perspektywa W 12 0,35% 2 jednorazowej kwoty inwestycji w Multi Generator/Elitarian W 13 0,71% 3 jednorazowej kwoty inwestycji w Fundusze za pół ceny W 14 0,43% Wealth Management EM W 15 0,35% 2 jednorazowej kwoty inwestycji w PI Multi Progress W 16 0,27% Jednorazowej kwoty inwestycji w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dystrybuowany przez Noble Bank o minimalnej opłacie wstępnej 4% W 17 20% Składki Pierwszej ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Genesis W 18 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w grupowe ubezpieczenie za życie i dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu W 19 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Noble Future W 20 0,5% Grupowe ubezpieczenie na Życie I dożycie z UFK Quattro W 21 0,15% Grupowe ubezpieczenie na Życie I dożycie z UFK Quattro Plus 1 dla 12-krotności miesięcznych składek regularnych większej lub równej zł współczynnik wynosi 9% 2 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 0,42% 3 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 0,85% 4 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 2% Kwota Bonusu (KB) zostanie wyliczona jako suma Bonusów (B) przyznanych w związku z opłaceniem nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2. Regulaminu.

5 4. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy zakładana jest/są nowa/e terminowa lokata bankowa/terminowe lokaty bankowe lub Polisolokata, zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty nowo założonej terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych. 21 KB = W n * kwota inwestycji kwota terminowej lokaty bankowej lub Polisolokaty 5. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust. 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy terminowa lokata bankowa/terminowe lokaty bankowe lub Polisolokata już istnieje/ją zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 3 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/polisolokacie, z której zostaną wypłacone środki na inwestycję/inwestycje. 21 kwota inwestycji KB = W n * kwota pozostała na terminowej lokacie bankowej lub Polisolokacie 6. Kwota Bonusu zostaje doliczona do oprocentowania terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, proporcjonalnie do jej kwoty nominalnej/ich kwot nominalnych i okresu na jaki została/zostały założone. Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk zostanie zwaloryzowane o bonus o którym mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, proporcjonalnie do zadeklarowanej składki i okresu na jaki została założona Polisolokata. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych 12-miesięcznych, założonych na kwotę równą wartości inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie podwyższone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 4 Regulaminu, przy czym oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres krótszy niż 12 miesięcy zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu terminowej lokaty bankowej), zaś oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres dłuższy niż 12 miesięcy proporcjonalnie niżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu terminowej lokaty bankowej). W przypadku świadczenia ubezpieczeniowego Polisolokaty 12-miesięcznej, założonej na kwotę równą wartości inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie zwaloryzowane zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 4 Regulaminu, przy czym świadczenie ubezpieczeniowe Polisolokaty założonej na okres dłuższy niż 12 miesięcy proporcjonalnie niżej. Proporcje obliczane są przy zastosowaniu okresu trwania bankowych lokat terminowych lub Polisolokaty wyrażonych w pełnych miesiącach. Oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu, zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej, natomiast oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na wyższą kwotę niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie podwyższone proporcjonalnie niżej. Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk założonych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu, zostanie zwaloryzowane proporcjonalnie wyżej, natomiast świadczenie ubezpieczeniowe Polisolokaty

6 założonej na wyższą kwotę niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie niżej. 7. Bonus zostanie przyznany pod warunkiem, że terminowe lokaty bankowe o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, zawarte zostaną na ten sam okres. 8. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 8% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 0,5% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -0,5% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 9. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 10% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 1% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -1% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 10. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 12% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 2% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -2% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 11. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 15% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 3% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -3% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 4. Odstąpienie przez Uczestnika od któregokolwiek z produktów finansowych o których mowa w 2 ust. 2 lub rozwiązanie umowy przez Uczestnika w zakresie takiego produktu, w okresie trwania terminowej lokaty bankowej zawartej z Getin Noble

7 Bank SA z siedzibą w Warszawie, na warunkach niniejszej Promocji, będzie skutkowało utratą prawa do Bonusu. Zerwanie terminowej lokaty bankowej objętej Promocją przed upływem okresu umownego, nie skutkuje utratą przyznanego Bonusu. Wykup Polisolokaty objętej Promocją przed upływem okresu umownego, nie skutkuje utratą stawki dodatkowo zwaloryzowanej. W przypadku lokaty Rewolwer II gdy dniem zerwania Lokaty będzie jeden z trzech pierwszych dni roboczych każdego półrocza trwania Lokaty, rozwiązanie umowy Lokaty powoduje, że oprocentowanie Lokaty zostaje obniżone o 0,4%. Półrocza są liczone jako 6 miesięcy kalendarzowych od dnia założenia Lokaty Oprócz Bonusu przyznawanego przez Organizatora zgodnie z postanowieniami 3 Regulaminu, za udział w Promocji Uczestnik, który przystąpi w Okresie Promocji do produktu finansowego Umowa PrivateBanking, może otrzymać od Organizatora również następujące nagrody: 1.1. Apple ipad 2 Wi-Fi 16GB o wartości 2028,27 PLN brutto, którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Apple Ipad ), Lub 1.2. Apple iphone 5 16 GB o wartości 3001,20 PLN brutto, którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Apple Iphone ) Lub 1.3. MacBook Air 11 o wartości 4221,36 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda MacBook ) Lub 1.4. BlackBerry smartfon 9800 Black QWERTY / BlackBerry smartfon 9780 Black QWERTY o wartości 1841,92 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda BlackBerry ) Lub 1.5. Voucher Concierge o wartości 2500 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Voucher ) Lub 1.6. Sony Tablet P 4 GB o wartości 2600 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Tablet ) z uwzględnieniem poniższych postanowień:

8 1.7. jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 1900, to klient może dostać Nagrodę Apple Ipad 1.8. jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 2500, to klient może dostać Nagrodę Apple iphone 1.9. jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 4200, to klient może dostać Nagrodę MacBook jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 1900, to klient może dostać Nagrodę BlackBerry jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 2500, to klient może dostać Nagrodę Voucher jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 2500, to klient może dostać Nagrodę Tablet

9 1.13. jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Apple iphone to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 250 i suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Apple Ipad to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 190 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę MacBook to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 420 i suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę BlackBerry to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 190 i suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Voucher to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 250 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Tablet to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 250 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez zdecydowanie się przez Klienta na otrzymanie od Organizatora jednej z opisanych w punktach 1.1., 1.2, 1.3., 1.4.,1.5. i 1.6. nagród, nie powoduje nieprzyznania Bonusu przez Organizatora, a jedynie obniżenie jego

10 wysokości dokonane zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio dla każdej z nagród w punktach 1.13, 1.14, 1.15., 1.16., 1.17 lub powyżej. 2. W przypadku gdy w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o Nagrodzie, bez wskazania, o którą z nagród, wymienionych w ust. 1.1, 1.2, 1.3., 1.4.,1.5. i 1.6. powyżej chodzi, należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Uczestnika nagrodę spośród nagród udostępnionych przez Organizatora. 3. Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody, otrzymuje od Organizatora Nagrodę wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się o wypłatę przez Organizatora równowartości pieniężnej Nagrody. 4. Nagroda za udział w Promocji zostanie udostępniona do odbioru Uczestnikowi, który w trakcie trwania Okresu Promocji łącznie spełni wszystkie z następujących warunków: a) przystąpi do produktu finansowego Umowa Private Banking za pośrednictwem Organizatora, b)wypełni umowę oraz inne dokumenty przedstawione przez Organizatora, dotyczące wybranych przez Uczestnika produktów, których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach produktu finansowego Umowa Private Banking, c) wpłaci środki pieniężne, o których mowa w 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu w terminie i w wysokości wskazanej przez Organizatora, d) wpłaci Organizatorowi należny zryczałtowany podatek od Nagrody w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości Nagrody wskazanej przez Organizatora, na rachunek bankowy o nr: Nagroda zostanie udostępniona do odbioru przez Uczestnika w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych po upływie najpóźniejszego z terminów subskrypcji wskazanych w załącznikach do deklaracji przystąpienia do produktów, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, wybranych przez Uczestnika w ramach produktu finansowego Umowa Private Banking oraz w stosownych umowach i innych dokumentach, dotyczących każdego z tych produktów, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w 5 ust. 4 lit. a d Po spełnieniu łącznie wszystkich warunków, o których mowa w 5 ust. 4 lit.. a - d Regulaminu Uczestnik nabywa prawo do Nagrody. 2. Odbiór Nagrody będzie miał miejsce w siedzibie jednostki organizacyjnej Organizatora, za pośrednictwem której został złożony wniosek o przystąpienie do produktu finansowego Umowa Private Banking. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika będzie podpisanie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 3. Wszelkie koszty i ryzyko związane z odbiorem Nagrody obciążają Uczestnika Treść niniejszego Regulaminu będzie wręczona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo sąd powszechny. 8. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej Bank ), na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje, iż jest Administratorem podanych przez Klienta danych

11 osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszej Promocji oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia i realizacji Promocji wobec osoby zgłaszającej swój w niej udział. Klientom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania lub prostowania Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 2. Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie będącym załącznikiem do Umowy Terminowej Lokaty Oszczędnościowej Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady niniejszej Promocji. 2. Klienci biorący udział w Promocji otrzymują niniejszy Regulamin przed podpisaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej produktu biorącego udział w Promocji (Lokaty) i od momentu przystąpienia do Promocji są związani jego treścią. 3. Każda promocja organizowana przez Bank stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębny Regulamin.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 02.12.2013r. do 31.12.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator OF Obowiązuje od 02.03.2015r. do 31.03.2015r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator OF (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Oszczędzaj z nagrodą (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują

Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują Regulamin akcji promocyjnej Aktywni zyskują ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Aktywni zyskują zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii jest Agora S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver OPIS Summer Saver 1. Summer Saver jest produktem finansowym stanowiącym połączenie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Skarby Jesieni. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Skarby Jesieni. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Skarby Jesieni I. Organizator Promocji 1. Promocja Skarby Jesieni zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Więcej zyskujesz, gdy udziały dokupujesz

Regulamin promocji. Więcej zyskujesz, gdy udziały dokupujesz Regulamin promocji Więcej zyskujesz, gdy udziały dokupujesz Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Więcej zyskujesz, gdy udziały dokupujesz zwanej dalej Promocją. Promocja nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 3 grudnia 2015 r. *

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 3 grudnia 2015 r. * TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 3 * 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE Oprocentowanie w skali roku L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Wariant odnawialny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz

Regulamin promocji. Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz Regulamin promocji Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora;

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora; Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. 2. Organizatorem Konkursu jest Pocztylion Arka Powszechne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej

Regulamin Promocji. Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej Regulamin Promocji Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej 1 Regulamin Promocji Ubezpieczenia taniej o 200 złotych 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 10 maja 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 10 maja 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN obowiązuje od 10 maja 2016 r. 1. OPROCENTOWANIE TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny lokaty Oprocentowanie w skali roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Lokata 130 dni z premią ( Regulamin )

Regulamin promocji Lokata 130 dni z premią ( Regulamin ) Regulamin promocji Lokata 130 dni z premią ( Regulamin ) PROMOCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 09.10.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem Lokata 130 dni z premią zwanych

Bardziej szczegółowo

Program Rekomendacyjny Student poleca

Program Rekomendacyjny Student poleca Program Rekomendacyjny Student poleca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Student poleca zwanej dalej Programem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje Regulamin Promocji dla Klientów Tritum ipad lub ipad Mini za 1 zł 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Organizator - Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokaty z funduszem Korzystna para III. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Lokaty z funduszem Korzystna para III. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Lokaty z funduszem Korzystna para III Obowiązuje od 16.06.2016 r. do 31.07.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Lokaty z funduszem Korzystna para III, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji Sprzedaży Premiowej prowadzonej pod nazwą Zyskaj z kredytem mieszkaniowym (dalej jako Sprzedaż Premiowa ) jest Dom Kredytowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit Promocja ważna od 24.02.2014 roku do dnia odwołania

REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit Promocja ważna od 24.02.2014 roku do dnia odwołania REGULAMIN PROMOCJI Odbierz Kartę Home Profit Promocja ważna od 24.02.2014 roku do dnia odwołania 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Odbierz Kartę Home Profit (dalej Promocja ) jest Open

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji 1. Promocja Zwrot 1%, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji 1. Organizator Organizatorem Promocji Tablet lub Ubezpieczenie Gratis, dalej Promocja jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-140), przy ul. Al. Solidarności 115 lok. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 maja ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin bonusu powitalnego

Regulamin bonusu powitalnego Regulamin bonusu powitalnego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą Bonus Powitalny zwanego dalej promocją, jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon

Regulamin Promocji. Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%,gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo