Obowiązuje od r do r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od 02.01.2013r do 31.01.2013r"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Umowa Private Banking Obowiązuje od r do r Niniejsza Promocja o nazwie Umowa Private Banking (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości), zwany dalej Organizatorem lub Bankiem. 4. Fundatorem nagród jest Organizator. 5. Słownik Pojęć : a) Umowa Private Banking: nazwa promocji dla Klientów Noble Banku, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzymają podwyższone oprocentowanie lokaty/lokat lub zwaloryzowane świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu i mogą otrzymać Nagrodę, o której mowa w 5 niniejszego Regulaminu, - produkt finansowy opisany w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie posłużono się pojęciem Umowa Private Banking, każdorazowo jest określone w którym z powyższych znaczeń zostało ono użyte. b) Okres Promocji okres, w którym Klient może przystąpić do Promocji Umowa Private Banking, c) Okres subskrypcji - okres, w którym Klient może przystąpić do produktów, o których mowa w 2 ust. 2, warunkujących uczestnictwo w Promocji Umowa Private Banking d) Uczestnik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która przystąpi do Promocji Umowa Private Banking e) Bonus podwyższone oprocentowanie na lokacie/lokatach lub waloryzacja w przypadku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie w 3, f) Dzień Roboczy - każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, g) Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A.

2 2. 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 6 niniejszego paragrafu, które w Okresie Promocji przystąpią do produktu finansowego Umowa Private Banking, oferowanego przez Organizatora (dalej Uczestnik ). 2. Umowa Private Banking jest produktem finansowym stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej albo lokaty Rewolwer II (dalej zwanych terminowymi lokatami bankowymi ) albo produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk (zwanego dalej Polisolokatą ) oferowanych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie z następującym wybranym produktem/wybranymi produktami: a) Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK - Genesis b) Noble Bank Wealth Management Emerging Markets c) Plan Inwestycyjny Multi Generator / Elitarian d) Ubezpieczenie z UFK Fundusze za Pół Ceny e) Multi PIN AEGON 2.1 f) Multi PIN AEGON 2.1 Prestige g) Multi PIN AEGON 2.2 h) Multi PIN AEGON 2.2 Prestige i) PI Multi j) PI Multi Prestiż k) PI Regularian Prestiż l) Skandia ZŁOTY WIEK m) Skandia- DOBRY PLAN n) Skandia Twoja Perspektywa o) Skandia Multiportfel Spektrum Możliwości p) PI Multi Progress q) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dystrybuowany przez Noble Bank o minimalnej opłacie wstępnej 4% r) Grupowe ubezpieczenie na życie I dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu s) Noble Future - z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie przystąpił uprzednio do Promocji Profit w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Noble Future. t) Grupowe ubezpieczenie na życie I dożycie z UFK Quattro u) Grupowe ubezpieczenie na życie I dożycie z UFK Quattro Plus 3. Opis produktów finansowych których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach Promocji Umowa Private Banking znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu. 4. Umowa, dotycząca każdego z produktów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest zawierana na zasadach dotyczących danego produktu. 5. Przystąpienie do Umowy Private Banking następuje poprzez: 1) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika udostępnionego przez Organizatora Wniosku o przystąpienie do produktu finansowego Umowa Private Banking (dalej Wniosek ), który jest ważny maksymalnie do 14 dni po zakończeniu okresu subskrypcji produktów, o których mowa w 2 ust 2 (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz 2) wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika stosownych dokumentów, dotyczących wybranego produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust 2, do których Uczestnik przystępuje w ramach produktu finansowego Umowa Private Banking,

3 3) dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie i wysokości środków pieniężnych na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy tytułem nabycia/przystąpienia do produktu lub produktów, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). 7. Maksymalna kwota pojedynczej lokaty PLN. 8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora Uczestnikom, którzy przystąpią w Okresie Promocji do produktu finansowego Umowy Private Banking, zostanie podwyższone oprocentowanie terminowej lokaty bankowej o której mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, najpóźniej 8 (słownie: ósmego) dnia roboczego od uiszczenia całości zadeklarowanych środków (zaksięgowania tych środków) o których mowa w 2 ust. 5 pkt 3, tytułem nabycia/przystąpienia do produktów składających się na produkt finansowy Umowa Private Banking. Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk, zostanie zwaloryzowane pod warunkiem dochowania terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie. Bonus zostanie przyznany aż do zakończenia pierwszego okresu umownego terminowej lokaty bankowej/polisolokaty lub do jej zerwania/wykupu w tym okresie. 2. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej oferowanej przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zostanie podwyższone (Bonus) do oprocentowania wyliczonego zgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku wybrania przez Uczestnika Polisolokaty oferowanej przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Uczestnik otrzyma zwaloryzowane świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk. W razie wyboru Polisolokaty Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć jak najszybciej Organizatorowi potwierdzenia opłacenia produktu wybranego przez Uczestnika spośród wymienionych w 2 ust 2 lit. a-s. Zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia produktu Sposób na Zysk Uczestnik ma 7 dni roboczych na opłacenie tego produktu, licząc od dnia zaakceptowania przez pracownika Getin Noble Banku S.A. warunków Indywidualnych produktu. Uczestnik otrzyma informację od Organizatora o akceptacji tych warunków. 3. W celu wyliczenia Bonusu stosuje się następujące współczynniki: Współczynnik (W n) Wielkość współczynnika (%) Zastosowanie współczynnika inwestycji W 1 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 W 2 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.1 Prestige W 3 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON 2.2 W 4 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Multi PIN

4 AEGON 2.2 Prestige W 5 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania PI MULTI W 6 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania PI MULT PRESTIŻ W 7 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania PI REGULARIAN PRESTIŻ W 8 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia ZŁOTY WIEK W 9 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia- DOBRY PLAN W 10 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia Multiportfel Spektrum Możliwości W 11 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Skandia Twoja Perspektywa W 12 0,35% 2 jednorazowej kwoty inwestycji w Multi Generator/Elitarian W 13 0,71% 3 jednorazowej kwoty inwestycji w Fundusze za pół ceny W 14 0,43% Wealth Management EM W 15 0,35% 2 jednorazowej kwoty inwestycji w PI Multi Progress W 16 0,27% Jednorazowej kwoty inwestycji w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dystrybuowany przez Noble Bank o minimalnej opłacie wstępnej 4% W 17 20% Składki Pierwszej ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Genesis W 18 0,5% Jednorazowej kwoty inwestycji w grupowe ubezpieczenie za życie i dożycie z UFK Absolutna Stopa Zwrotu W 19 8% 1 12-krotności miesięcznych składek regularnych programu regularnego oszczędzania Noble Future W 20 0,5% Grupowe ubezpieczenie na Życie I dożycie z UFK Quattro W 21 0,15% Grupowe ubezpieczenie na Życie I dożycie z UFK Quattro Plus 1 dla 12-krotności miesięcznych składek regularnych większej lub równej zł współczynnik wynosi 9% 2 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 0,42% 3 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 0,85% 4 dla jednorazowej kwoty inwestycji większej lub równej zł współczynnik wynosi 2% Kwota Bonusu (KB) zostanie wyliczona jako suma Bonusów (B) przyznanych w związku z opłaceniem nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2. Regulaminu.

5 4. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy zakładana jest/są nowa/e terminowa lokata bankowa/terminowe lokaty bankowe lub Polisolokata, zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty nowo założonej terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych. 21 KB = W n * kwota inwestycji kwota terminowej lokaty bankowej lub Polisolokaty 5. W przypadku opłacenia nabycia/przystąpienia do produktów wymienionych w 2 ust. 2 Regulaminu, w sytuacji, gdy terminowa lokata bankowa/terminowe lokaty bankowe lub Polisolokata już istnieje/ją zostanie naliczony Bonus na następujących zasadach: suma iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 3 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/polisolokacie, z której zostaną wypłacone środki na inwestycję/inwestycje. 21 kwota inwestycji KB = W n * kwota pozostała na terminowej lokacie bankowej lub Polisolokacie 6. Kwota Bonusu zostaje doliczona do oprocentowania terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, proporcjonalnie do jej kwoty nominalnej/ich kwot nominalnych i okresu na jaki została/zostały założone. Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk zostanie zwaloryzowane o bonus o którym mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, proporcjonalnie do zadeklarowanej składki i okresu na jaki została założona Polisolokata. Oprocentowanie terminowej lokaty bankowej/terminowych lokat bankowych 12-miesięcznych, założonych na kwotę równą wartości inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie podwyższone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 4 Regulaminu, przy czym oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres krótszy niż 12 miesięcy zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu terminowej lokaty bankowej), zaś oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na okres dłuższy niż 12 miesięcy proporcjonalnie niżej (iloraz okresu 12 miesięcy do okresu terminowej lokaty bankowej). W przypadku świadczenia ubezpieczeniowego Polisolokaty 12-miesięcznej, założonej na kwotę równą wartości inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie zwaloryzowane zgodnie z postanowieniami 3 ust. 1 4 Regulaminu, przy czym świadczenie ubezpieczeniowe Polisolokaty założonej na okres dłuższy niż 12 miesięcy proporcjonalnie niżej. Proporcje obliczane są przy zastosowaniu okresu trwania bankowych lokat terminowych lub Polisolokaty wyrażonych w pełnych miesiącach. Oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu, zostanie podwyższone proporcjonalnie wyżej, natomiast oprocentowanie terminowych lokat bankowych założonych na wyższą kwotę niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie podwyższone proporcjonalnie niżej. Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty produktu Grupowe Ubezpieczenie na Życie i dożycie z UFK Sposób na Zysk założonych na kwotę niższą niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu, zostanie zwaloryzowane proporcjonalnie wyżej, natomiast świadczenie ubezpieczeniowe Polisolokaty

6 założonej na wyższą kwotę niż wartość inwestycji w produkty finansowe wymienione w 2 ust. 2 Regulaminu zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie niżej. 7. Bonus zostanie przyznany pod warunkiem, że terminowe lokaty bankowe o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, zawarte zostaną na ten sam okres. 8. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 8% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 0,5% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -0,5% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 9. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 10% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 1% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -1% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 10. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 12% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 2% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -2% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 11. Jeżeli kwota bonusu określona w punkcie 3 lub 4 będzie większa od 15% to kwota Bonusu stanowi sumę iloczynów współczynnika wymienionego w 3 ust. 2 Regulaminu oraz ilorazu kwoty przeznaczonej na inwestycję i kwoty pozostałej na terminowej lokacie bankowej/ terminowych lokatach bankowych lub Polisolokacie pomniejszonych o 3% co można zapisać za pomocą wzoru: 21 kwota inwestycji KB = W n * -3% kwota pozostała na lokacie lub Polisolokacie 4. Odstąpienie przez Uczestnika od któregokolwiek z produktów finansowych o których mowa w 2 ust. 2 lub rozwiązanie umowy przez Uczestnika w zakresie takiego produktu, w okresie trwania terminowej lokaty bankowej zawartej z Getin Noble

7 Bank SA z siedzibą w Warszawie, na warunkach niniejszej Promocji, będzie skutkowało utratą prawa do Bonusu. Zerwanie terminowej lokaty bankowej objętej Promocją przed upływem okresu umownego, nie skutkuje utratą przyznanego Bonusu. Wykup Polisolokaty objętej Promocją przed upływem okresu umownego, nie skutkuje utratą stawki dodatkowo zwaloryzowanej. W przypadku lokaty Rewolwer II gdy dniem zerwania Lokaty będzie jeden z trzech pierwszych dni roboczych każdego półrocza trwania Lokaty, rozwiązanie umowy Lokaty powoduje, że oprocentowanie Lokaty zostaje obniżone o 0,4%. Półrocza są liczone jako 6 miesięcy kalendarzowych od dnia założenia Lokaty Oprócz Bonusu przyznawanego przez Organizatora zgodnie z postanowieniami 3 Regulaminu, za udział w Promocji Uczestnik, który przystąpi w Okresie Promocji do produktu finansowego Umowa PrivateBanking, może otrzymać od Organizatora również następujące nagrody: 1.1. Apple ipad 2 Wi-Fi 16GB o wartości 2028,27 PLN brutto, którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Apple Ipad ), Lub 1.2. Apple iphone 5 16 GB o wartości 3001,20 PLN brutto, którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Apple Iphone ) Lub 1.3. MacBook Air 11 o wartości 4221,36 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda MacBook ) Lub 1.4. BlackBerry smartfon 9800 Black QWERTY / BlackBerry smartfon 9780 Black QWERTY o wartości 1841,92 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda BlackBerry ) Lub 1.5. Voucher Concierge o wartości 2500 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Voucher ) Lub 1.6. Sony Tablet P 4 GB o wartości 2600 PLN brutto którego równowartość pieniężna przekracza kwotę wskazaną w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) (dalej Nagroda Tablet ) z uwzględnieniem poniższych postanowień:

8 1.7. jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 1900, to klient może dostać Nagrodę Apple Ipad 1.8. jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 2500, to klient może dostać Nagrodę Apple iphone 1.9. jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 4200, to klient może dostać Nagrodę MacBook jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 1900, to klient może dostać Nagrodę BlackBerry jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 2500, to klient może dostać Nagrodę Voucher jeśli obliczony zgodnie z poniższym wzorem suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do większy lub równy 2500, to klient może dostać Nagrodę Tablet

9 1.13. jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Apple iphone to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 250 i suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Apple Ipad to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 190 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę MacBook to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 420 i suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę BlackBerry to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 190 i suma iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Voucher to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 250 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez jeśli Klient zdecyduje się na Nagrodę Tablet to Bonus będzie obniżony o obliczony zgodnie z poniższym wzorem iloraz liczby 250 i sumy iloczynów kwot przeznaczonych na nabycie/przystąpienie do wybranych przez zdecydowanie się przez Klienta na otrzymanie od Organizatora jednej z opisanych w punktach 1.1., 1.2, 1.3., 1.4.,1.5. i 1.6. nagród, nie powoduje nieprzyznania Bonusu przez Organizatora, a jedynie obniżenie jego

10 wysokości dokonane zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio dla każdej z nagród w punktach 1.13, 1.14, 1.15., 1.16., 1.17 lub powyżej. 2. W przypadku gdy w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o Nagrodzie, bez wskazania, o którą z nagród, wymienionych w ust. 1.1, 1.2, 1.3., 1.4.,1.5. i 1.6. powyżej chodzi, należy przez to rozumieć dowolną, wybraną przez Uczestnika nagrodę spośród nagród udostępnionych przez Organizatora. 3. Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody, otrzymuje od Organizatora Nagrodę wyłącznie w formie rzeczowej i nie jest uprawniony do ubiegania się o wypłatę przez Organizatora równowartości pieniężnej Nagrody. 4. Nagroda za udział w Promocji zostanie udostępniona do odbioru Uczestnikowi, który w trakcie trwania Okresu Promocji łącznie spełni wszystkie z następujących warunków: a) przystąpi do produktu finansowego Umowa Private Banking za pośrednictwem Organizatora, b)wypełni umowę oraz inne dokumenty przedstawione przez Organizatora, dotyczące wybranych przez Uczestnika produktów, których zakup lub do których przystąpienie jest możliwe w ramach produktu finansowego Umowa Private Banking, c) wpłaci środki pieniężne, o których mowa w 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu w terminie i w wysokości wskazanej przez Organizatora, d) wpłaci Organizatorowi należny zryczałtowany podatek od Nagrody w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości Nagrody wskazanej przez Organizatora, na rachunek bankowy o nr: Nagroda zostanie udostępniona do odbioru przez Uczestnika w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych po upływie najpóźniejszego z terminów subskrypcji wskazanych w załącznikach do deklaracji przystąpienia do produktów, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, wybranych przez Uczestnika w ramach produktu finansowego Umowa Private Banking oraz w stosownych umowach i innych dokumentach, dotyczących każdego z tych produktów, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w 5 ust. 4 lit. a d Po spełnieniu łącznie wszystkich warunków, o których mowa w 5 ust. 4 lit.. a - d Regulaminu Uczestnik nabywa prawo do Nagrody. 2. Odbiór Nagrody będzie miał miejsce w siedzibie jednostki organizacyjnej Organizatora, za pośrednictwem której został złożony wniosek o przystąpienie do produktu finansowego Umowa Private Banking. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika będzie podpisanie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 3. Wszelkie koszty i ryzyko związane z odbiorem Nagrody obciążają Uczestnika Treść niniejszego Regulaminu będzie wręczona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do oferowania produktów i usług objętych niniejszą Promocją. 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo sąd powszechny. 8. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej Bank ), na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje, iż jest Administratorem podanych przez Klienta danych

11 osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszej Promocji oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia i realizacji Promocji wobec osoby zgłaszającej swój w niej udział. Klientom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania lub prostowania Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 2. Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie będącym załącznikiem do Umowy Terminowej Lokaty Oszczędnościowej Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady niniejszej Promocji. 2. Klienci biorący udział w Promocji otrzymują niniejszy Regulamin przed podpisaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej produktu biorącego udział w Promocji (Lokaty) i od momentu przystąpienia do Promocji są związani jego treścią. 3. Każda promocja organizowana przez Bank stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębny Regulamin.

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo