Tytuł projektu: Śladami Wielkich Matematyków i nie tylko. Adresaci projektu: Uczniowie obecnych (rok szkolny 2013/2014) klas III, IV, V.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł projektu: Śladami Wielkich Matematyków i nie tylko. Adresaci projektu: Uczniowie obecnych (rok szkolny 2013/2014) klas III, IV, V."

Transkrypt

1 Tytuł projektu: Śladami Wielkich Matematyków i nie tylko Adresaci projektu: Uczniowie obecnych (rok szkolny 2013/2014) klas III, IV, V. Liczba godzin realizacji projektu: 60 Termin realizacji zajęć: maj-grudzień 2014 Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta, ul. R. Traugutta 12 Bydgoszcz Prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Fredyk Szczegółowy program zajęć: w regulaminie Zasady rekrutacji do grupy: w regulaminie

2 Regulamin rekrutacji do projektu Śladami Wielkich Matematyków i nie tylko realizowanego w ramach Grantów Rozwoju Zdolności Zdolni znad Brdy. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1& Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego, w zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne. 2& Adresatami projektu są uczniowie i uczennice obecnych klas III, IV i V rok szkolny 2013/2014, uczęszczający do szkół podstawowych na terenie miasta Bydgoszcz, charakteryzujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce; wysokim poziomem osiągnięć lub możliwością takich osiągnięć; wysokim poziomem uzdolnień kierunkowych związanych z matematyką; wysokim poziomem wiedzy ogólnej; a także takimi cechami jak: ciekawość i aktywność poznawcza, dokładność, dociekliwość, umiejętność obserwacji, otwartość na nowość, umiejętność zadawania pytań, wielość zainteresowań, obszerna wiedza z różnych dziedzin, ukierunkowane uzdolnienia i pasje; doskonała pamięć, umiejętność kojarzenia, rozumowania i wyciągania wniosków, samodzielność w zdobywaniu wiedzy, zdolność do skupienia uwagi; żywa wyobraźnia, wytwarzanie oryginalnych pomysłów, dokonywanie nietypowych skojarzeń, potrzeba ekspresji w różnych formach; bogate słownictwo, niezależność własnych sądów, otwartość i wrażliwość na potrzeby innych, odpowiedzialność, poczucie obowiązku; silna motywacja wewnętrzna, wytrwałość, poczucie własnej wartości, bezkompromisowość, przywiązanie do własnych idei, dążenie do rozwoju własnej osobowości, trafna samoocena; specyficzne poczucie humoru.

3 Każdy uczeń uzdolniony jest inny i nie należy doszukiwać się wszystkich wymienionych cech. 3& Projekt zostanie zrealizowany w liczbie 60 godzin lekcyjnych w terminie majgrudzień 2014r. Zajęcia prowadzone przez panią mgr Katarzynę Fredyk, odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta przy ul. R.Traugutta 12 w Bydgoszczy oraz na terenie miasta Bydgoszcz, szczegóły uwzględniono w programie zajęć. II. CELE PROJEKTU 1& Cel główny Wspieranie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów na II etapie edukacyjnym oraz wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki. 2& Cele ogólne Stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej. Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Rozbudzenie zainteresowań, rozwijanie predyspozycji i uzdolnień poprzez dobór odpowiednich metod i form pracy. Kierunkowanie i krystalizowanie zdolności. Rozwijanie kompetencji w zakresie samodzielnego pogłębiania wiedzy, mierzenia się z wyzwaniami, świadomego i samodzielnego uczenia się, przyjmowania odpowiedzialności za własny rozwój. Poznawanie i stosowanie metod, i technik twórczego rozwiązywania problemów. Kształcenie myślenia logicznego, twórczego, krytycznego itp. Kształcenie umiejętności formułowania twórczych i dociekliwych pytań, i ocen w tym dotyczących własnych rozwiązań i pomysłów. 3& Cele operacyjne uczniowie: - aktywnie uczestniczą w zajęciach, podejmują działania w ramach realizacji różnorodnych zadań, - korzystają z różnych źródeł informacji, wykorzystują w pracy technologię informacyjną,

4 - dostrzegają matematykę w różnych aspektach życia, - wykonują zadania na podstawie instrukcji, - planują i organizują pracę indywidualnie, w parach i grupach, - rozwiązują problemy i poszukują różnych sposobów ich rozwiązania, - podejmują różnorodne działania matematyczne, - dokonują samokontroli i samooceny. III. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: Termin Zadanie Miejsce realizacji *Jedna jednostka tematyczna zawiera 2 godziny lekcyjne (90 min.) I 1. Test diagnozujący. Zapoznanie i omówienie zaplanowanych działań, sugestie uczestników, zawarcie w planie działań innowacyjnych pomysłów uczestników, opracowanie kontraktu obowiązującego na zajęciach oraz przedstawienie harmonogramu spotkań. II III IV 2. LEONARDO Z PIZY FIBONACCI i jego króliki czyli problemy i zadania. Rozwiązywanie zadań nietypowych na liczbach naturalnych. Niedziesiątkowe systemy liczenia. Złota proporcja i inne ciekawostki. Zapoznanie z ciągiem Fibonacciego, matematyczne problemy Fibonacciego wyszukanie z wykorzystaniem Internetu, wybór co najmniej dwóch problemów i rozwiązanie ich. 3. Stworzenie przewodnika po Ciekawostkach w Świecie Liczb. Wyszukanie informacji na temat innych ciągów np. Tribonacciego, Tetranacciego, wymyślenie własnego ciągu i nazwanie go, stworzenie plakatu interaktywnego dotyczącego poznanych ciągów z wykorzystaniem serwisu 4. ALEKSANDER HENRY RHIND i jego papirus czyli działania na ułamkach zwykłych. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących działań na ułamkach zwykłych oraz zagadek i łamigłówek. Co to są ułamki łańcuchowe? Gry dydaktyczne: Ciche ułamki, Wspólne mianowniki, Ile to kropek? 5. Stworzenie ćwiczeń interaktywnych, quizów lub gier z wykorzystaniem platformy 6. SIMON STEVIN i jego wóz żaglowy czyli działania na ułamkach dziesiętnych. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących działań na ułamkach dziesiętnych, związanych z obliczeniami pieniężnymi oraz zapisem długości i masy oraz zagadek i łamigłówek. 7. Wycieczka do sklepiku w pobliżu szkoły, odegranie scenki zakupy (sprzedawca klient) ze zamianą ról. Kantor czyli zasady sprzedaży i kupna walut, zależności między kursami, twarda waluta. Sklep Szwederowo

5 V VI VII VIII IX 8. BRAHMAGUPTA, Odejmowane przez odejmowane tworzy dodawane, dodawane przez odejmowane tworzy odejmowane, czyli działania na liczbach ujemnych. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących działań na liczbach dodatnich i ujemnych związanych z obliczeniami pieniężnymi, temperaturą, położeniem geograficznym względem poziomu morza oraz zagadek i łamigłówek. Gry dydaktyczne: Nie licz na więcej; Mało, mniej, najmniej. 9. Wyszukiwanie miejsc położonych poniżej poziomu morza. Stworzenie prezentacji dotyczącej zastosowania liczb ujemnych w życiu codziennym, z wykorzystaniem oprogramowania Prezi na 10. EUKLIDES Z ALEKSANDRII i jego traktat Elementy czyli geometria. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących geometrii na płaszczyźnie oraz zagadek i łamigłówek. Prezentacja zależności geometrii płaskiej w programie GeoGebra. 11. Wykonanie projektu dwuwymiarowego Mój ogród z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania itp. KiCad; duocat. 12. JOHN MAYNARD KEYNES i jego teoria procentu i pieniądza, czyli obliczenia na procentach. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących obliczeń pieniężnych i procentowych. Zabawa edukacyjna Najlepszy kredyt i lokata ; Obniżki i podwyżki. 13. Tworzenie diagramów i wykresów procentowych z wykorzystaniem programu Excel. Własna firma czyli kredyty, odsetki, podatki. 14. GEORG ALXSANDER PICK i jego wzór czyli pola powierzchni figur płaskich. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących obliczania pól powierzchni figur płaskich związanych z życiem codziennym, przeliczanie jednostek powierzchni. Pomiar boiska szkolnego i obliczenie jego pola powierzchni. 15. Poznanie wzoru Picka dotyczącego obliczania pola powierzchni wielokąta prostego. Formułowanie i układanie zadań dotyczących pól. 16. Wyjście na Stare Miasto, wykonanie zdjęć fragmentów chodników, ulic, obiektów w kształcie wielokątów w celu stworzenia kolażu z wykorzystaniem serwisu 17. KARTEZJUSZ i układ współrzędnych czyli wielokąty w układzie współrzędnych. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących pól powierzchni wielokątów w układzie współrzędnych. 18 Jesteśmy współrzędnymi - zabawa edukacyjna na boisku szkolnym, wcielenie się w punkty o danych współrzędnych, konstruowanie figur geometrycznych. Stare Miasto Bydgoszcz Boisko Szkolne

6 X XI XII XIII Zgodnie z harmono gramem instytucji 19. TAEITETOS Z ATEN i jego regularne bryły czyli figury przestrzenne. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących figur przestrzennych dotyczących pola powierzchni i objętości. Zapoznanie z bryłami obrotowymi. 20. Wyszukanie z zasobów Internetu budowli składających się z brył przestrzennych. Wykonanie makiety wybranej budowli. 21. MUHAMMED ALCHWARIZMI i jego Algebra et Almucabala czyli wyrażenia algebraiczne i równania. Rozwiązywanie zadań algebraicznych oraz równań. Układanie zadań do zadanych wyrażeń algebraicznych i równań. Graficzne metody rozwiązywania zadań. 22. PITAGORAS czyli Liczba jest istotą wszystkich rzeczy Wyszukiwanie informacji dotyczących makroekonomii inflacja, bezrobocie, produkt krajowy brutto. Wejście do Unii Europejskiej porównanie przed i po. 23. Wykonanie wykresów w programie Excel. Wykonanie prezentacji w programie PowerPoint. 24. ŚLADAMI JEDNEGO Z MATEMATYKÓW czyli wybieramy się w podróż. Wybór i zaplanowanie etapów podróży. Wybór środków transportu. Zaplanowanie czasu, finansów oraz rzeczy potrzebnych w podróży. Wykonanie prezentacji podróży w formie plakatu interaktywnego z wykorzystaniem serwisu 25. Określanie kierunków świata na podstawie gwiazd, księżyca. Sporządzenie mapy w odpowiedniej skali. Wycieczka do Myślęcinka podchody. *Na każdej jednostce lekcyjnej zaplanowane jest rozwiązywanie zadań konkursowych. Przewiduje się również pracę samodzielną uczniów w domu. *Pozostałe godziny (10) zostaną wykorzystane na wyjścia: wykłady, warsztaty, wycieczki itp. Myślęcinek Zgodnie z harmonogramem instytucji IV. ZASADY REKRUTACJI 1& Zakwalifikowani do projektu zostaną uczniowie i uczennice, których rodzic/opiekun w terminie złoży formularz zgłoszeniowy w Pałacu Młodzieży.

7 2& Dodatkowymi kryteriami będzie pomyślne przejście testu kompetencji oraz wykazanie cech wymienionych w pkt. I ust. 3, na podstawie rekomendacji nauczycieli wychowawców oraz wyników w nauce, osiąganych sukcesów na miarę szkolną, międzyszkolną, wojewódzką, ogólnopolską, przekazane autorowi projektu w dniu naboru (przed testem kompetencji). V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1& Uczestnicy projektu oraz ich rodzice/opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i dbania o regularne uczestnictwo w zajęciach. 2& Autor projektu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 3& W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje autor projektu w porozumieniu z osobami nadzorującymi jego realizację. Autor projektu mgr Katarzyna Fredyk

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Iwona Fechner-Sędzicka Barbara Ochmańska Wiesława Odrobina Rozwijanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Matematyka z ekonomią w klasie VI

Matematyka z ekonomią w klasie VI INNOWACJA PEDAGOGICZNA Matematyka z ekonomią w klasie VI Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej WSTĘP Innowacja została opracowana na podstawie programu Błękitna Matematyka (DKW 4014-139/99) poprzez rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Załącznik do Uchwały Nr 116/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Zgodnie z art. 7a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Opis działania: Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Opis działania: Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/ placówki, w której realizowane jest działanie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Królowej Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Nazwa szkoły: Społeczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 PRZYKŁADOWE PROJEKTY EDUKACYJNE: TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

Bardziej szczegółowo