Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej SKALA CYFROWA KRYTERIA OCENY UCZEŃ 3 UCZEŃ 2 UCZEŃ 1 UCZEŃ opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy; UCZEŃ opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte program nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce; UCZEŃ opanował wiadomości przewidziane programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, rozwiązuje typowe zadania, napotyka trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce; nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach uniemożliwiają rozwiązywanie zadań oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności programowych, nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych nawet o niewielkim stopniu trudności.

2 Załącznik nr 2 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika PRZYKŁADY ROCZNEJ OCENY OPISOWEJ KLASA I Zachowanie Uczeń pogodny, ale bardzo ruchliwy. Przyjaźni się tylko z wybranymi kolegami. Często popada w konflikt z dziećmi w klasie, bo nadal nie potrafi opanować swoich emocji. Bierze czynny udział w zajęciach, ale wyznaje zasadę jak wiem, to mówię. Chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na rzecz klasy. Jest obowiązkowy i systematyczny. Zajęcia edukacyjne: Uczeń wyróżnia się dużą wiedzą i umiejętnościami. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Ma bogaty zasób słownictwa. Teksty czyta płynnie, ze zrozumieniem. Zeszyty prowadzi wzorowo. Pisze kształtne litery, prawidłowo je łączy. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia mu trudności. Interesuje się światem roślin i zwierząt, szanuje przyrodę, zna swoje otoczenie i bezpiecznie się w nim porusza. Biegle liczy w zakresie 20, samodzielnie układa rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach artystyczno technicznych. Jego prace plastyczne są bardzo ciekawe i starannie wykonane. Jest sprawny fizycznie. Wspaniale opanował treści programowe z języka angielskiego. KLASA II Zachowanie Uczennica zrobiła duże postępy w każdym zakresie wiedzy i umiejętności oraz sferze psychicznej. Jest świadoma swoich możliwości i w pełni je wykorzystuje. Jest bardzo pracowita, dokładna, obowiązkowa i punktualna. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają, że ma liczne grono przyjaciół. Zajęcia edukacyjne: Uczennica potrafi się wypowiadać wielozdaniowo na każdy temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Własne myśli ujmuje w poprawnie zbudowane zdania tworzące logiczną całość. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Wspaniale kojarzy fakty. Potrafi w odpowiednim momencie wykorzystać pozyskaną, często samodzielnie z różnych źródeł, dodatkową wiedzę. Bardzo aktywna na zajęciach. Czyta płynnie, ze zrozumieniem. Wspaniale opanowała wprowadzone wiadomości z zakresu gramatyki. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady

3 pisowni. W pracach pisemnych sporadyczne popełnia błędy ortograficzne. Pisze starannie, wzorowo prowadzi zeszyty. Posiada bogaty zasób wiadomości o środowisku społeczno przyrodniczym. Chętnie dzieli się z innymi swoimi wiadomościami. Biegle wykonuje działania matematyczne i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Prace plastyczno - techniczne wykonuje bardzo pomysłowo i starannie. Są one prawidłowo rozmieszczone na kartce, bogate w szczegóły i proporcjonalne. Coraz odważniej i sprawniej wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i uczestniczy w zespołowych grach sportowych. Wspaniale opanowała treści programowe z języka angielskiego. KLASA III Zachowanie Uczennica jest pomysłową i sympatyczną dziewczynką. Szybko i pilnie pracuje. Chętnie wykonuje dodatkowe zadania, aktywnie włącza się w życie klasy. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Jest bardzo aktywna na zajęciach. Samodzielność i twórcze myślenie, to jej dwa duże atuty. Otwartość na problemy innych, zjednała jej wielu przyjaciół. Potrafi określić swoje emocje i uczucia. Jej zachowanie jest wspaniałe. Zajęcia edukacyjne: Uczennica potrafi się wypowiadać wielozdaniowo na każdy temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Własne myśli ujmuje w poprawnie zbudowane, przemyślane zdania tworzące logiczną całość. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Wspaniale kojarzy fakty. Czyta biegle, z pełną ekspresją, ze zrozumieniem. Prace pisemne zawierają poprawnie zbudowane zdania złożone, bogatą treść i ciekawie ujęty temat. Doskonale zna zagadnienia gramatyczne. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortografii. Wykazuje ogromne zainteresowanie i znakomite opanowanie wiadomości o środowisku społeczno przyrodniczym. Jej wiadomości znacznie wykraczają poza program klasy III. Wspaniale opanowała algorytmy pisemnych działań. Samodzielnie układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązywanie problemów matematycznych sprawia jej radość i dostarcza ogromnej satysfakcji. Z dużą pomysłowością, cierpliwością wykonuje prace plastyczno techniczne. Jest uzdolniona muzycznie. Wykazuje wysoką sprawność fizyczną. Wspaniale opanowała treści programowe z języka angielskiego.

4 Załącznik nr 3 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika Podstawy oceny zachowania ucznia L.p. KULTURA OSOBISTA 1. Stosuje zwroty grzecznościowe wobec nauczycieli i kolegów. 2. Właściwie zachowuje się na przerwach. 3. Reaguje na uwagi nauczycieli dyżurujących. 4. Nie używa wulgaryzmów wobec rówieśników. 5. Nie jest konfliktowy 6. Nie jest arogancki, agresywny wobec kolegów. 7. Nie przeszkadza na zajęciach 8. Przestrzega kultury dyskusji 9. Nie wywyższa się nad rówieśnikami, nie ośmiesza ich, nie upokarza 10. Nie zachowuje się egoistycznie i samolubnie. 11. Jest uczynny, pomaga słabszym. 12. Właściwie zachowuje się podczas wyjść, wycieczek. 13. Nie zachowuje się patologiczne np.: wyrywanie kartek z uwagami, kłamstwa, kradzieże, bezpodstawne oskarżanie innych itp. 14. INNE L.p. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 1. Nie spóźnia się na zajęcia. 2. Jest przygotowany do zajęć. 3. Nie zapomina o odrabianiu prac domowych. 4. Wypełnia obowiązki dyżurnego. 5. Nosi identyfikator. 6. Nosi mundurek i obuwie zamienne. 7. Dba o estetykę otoczenia. 8. Szanuje mienie szkolne i własne. 9. Godnie reprezentuje klasę na forum szkoły i środowiska lokalnego - konkursy szkolne - konkursy międzyszkolne 10. INNE L.p. PRACE NA RZECZ KLASY I SZKOŁY 1. Akcje ekologiczne - zbiórka surowców wtórnych (podsumowanie co miesiąc) 2. Prace na rzecz klasy gazetki, plakaty, elementy upiększające nasze otoczenie 3. Pomoce służące wszystkim uczniom klasy 4. Akcje charytatywne 5. INNE

5 Załącznik nr 4 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika Kryteria ocen zachowania w klasach IV-VI Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zmian zawartych e Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. oraz Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców poszczególnych zespołów klasowych i zatwierdzony przez Radę pedagogiczną w formie uchwały. I. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.3) pkt. 5) 3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej. 4) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 5) uczeń, któremu w tej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono, naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły. 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 5. Proponujemy, aby w każdej klasie był założony zeszyt, w którym wpisywane będą punkty za zachowanie - dodatnie i ujemne. 6. Na początku każdego semestru uczeń otrzyma kredyt w wysokości 100 punktów. Wartość ta może być podwyższona lub obniżona według punktacji podanej w Regulaminie oceniania zachowania. 7. Nauczyciele zachęcają uczniów i stwarzają im warunki do zdobywania punktów dodatnich podczas zajęć lekcyjnych i poza nimi. 8. Po ocenie na koniec roku szkolnego (przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców) w wyniku ewaluacji kryteria mogą ulec zmianie. Dopuszcza się

6 w razie konieczności wprowadzenie zmian na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców, lub Samorządu Uczniowskiego. 9. Wyjściowy kredyt to 100 punktów wzorowe od 160 punktów bardzo dobre punktów dobre punktów poprawne punktów nieodpowiednie punktów naganne poniżej 50 punktów 10. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje także (niezależnie od ilości zgromadzonych punktów) uczeń, który: 1) w sposób rażący narusza regulaminy obowiązujące w szkole i nie wykazuje chęci poprawy, mimo przeprowadzonych z nim rozmów dyscyplinujących, upomnień, nagan i ewentualnych kar przewidzianych w Statucie Szkoły, wszedł w konflikt z prawem. 2) wszedł w konflikt z prawem (np. dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, ulega nałogom, niszczy cudzą własność lub mienie szkoły, itp.) 3) dokonuje innych wykroczeń, nie tylko w szkole, ale i poza nią(a szkoła została o nich poinformowana), nie wymienionych w regulaminie, a stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych. II. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: a. sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, b. wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce, c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, d. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, e. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, f. poszanowanie dla tradycji szkolnych, narodowych i religijnych, g. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, h. podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym, i. inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły, klasy i środowiska, j. umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialności za jego wyniki, k. godzenie nauki z pracą społecznie użyteczną i obowiązkami domowymi. 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych: a. uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, b. sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych, c. dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej, umiejętność taktownego zachowania się wśród ludzi, d. dbałość o honor i tradycje szkoły, e. zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej, f. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nich, g. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, stosowny strój, o ład i estetykę otoczenia.

7 3. Powyższe kryteria ocen przedstawia się uczniom i rodzicom w postaci Regulaminu oceniania zachowania oraz Kryteriów poszczególnych ocen. III. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania ucznia 1. Uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenie, jeśli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2. Po jego rozpatrzeniu i stwierdzeniu niezgodności, o której mowa, dyrektor powołuje komisję w składzie określonym odrębnymi przepisami, która ustala ocenę zachowania zwykłą większością głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 4. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej przez wychowawcę. 5.Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

8 Regulamin oceniania zachowania w klasach IV-VI I. Stosunek do otoczenia, kultura osobista 1. Nie przebywamy w salach lekcyjnych podczas przerw. Sale są zamknięte na klucz, kluczem opiekuje się osoba wyznaczona przez wychowawcę. 2. Do sali wchodzimy tylko z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 3. Nie spóźniamy się na lekcje. 4. Godziny opuszczone usprawiedliwiamy w terminie do 7 dni od momentu przyjścia do szkoły. 5. Spędzając przerwę na korytarzach: - staramy się przebywać w okolicach sali, w której mamy zajęcia, - nie opuszczamy samowolnie budynku szkolnego, - nie biegamy po korytarzu, po schodach, nie wychylamy się przez okna, poręcze - nie hałasujmy, nie śmiecimy, - nie przebywamy w toalecie bez potrzeby. 6. Spędzając przerwę na boisku szkolnym: - nie wychodzimy poza ogrodzenie, - nie siedzimy na murkach i ogrodzeniu, - nie wychodzimy na drzewa, bramki, konstrukcje, na których zamontowano kosze do koszykówki, - nie niszczymy drzewek i krzewów, - nie śmiecimy. 7. Bezwzględnie stosujemy się do poleceń nauczyciela dyżurującego. 8. Nie stosujemy przemocy fizycznej i słownej wobec kolegów. 9. Nie używamy niecenzuralnych słów. 10. Odnosimy się do siebie z szacunkiem (nie obrażamy innych, nie wyzywamy, nie wyśmiewamy, itp.). 11. Jesteśmy kulturalni. 12. Jesteśmy uczciwi nie kłamiemy, nie zabieramy tego, co nie należy do nas. 13. Szanujemy mienie szkoły. 14. Dbamy o ład i porządek wokół siebie. 15. Podczas lekcji nie wychodzimy do toalety (chyba że istnieje taka bezwzględna konieczność zgłaszamy ją nauczycielowi i dopiero za jego zgodą opuszczamy salę). II Stosunek do obowiązków szkolnych 1. Wywiązujemy się z obowiązków na miarę swoich możliwości. 2. Systematycznie przygotowujemy się do lekcji odrabiamy zadania domowe, przynosimy podręczniki, potrzebne przybory, materiały. 3. Podczas lekcji wykonujemy polecenia nauczyciela, staramy się aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

9 III. Dodatnie punkty uczeń może otrzymać za: 1. wzorowy//właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, (1 5pkt), punkty przyznaje się 1 raz w ciągu 2. pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, półrocza szkolnym, (1 5pkt), 3. udział w wewnątrzszkolnych rozgrywkach sportowych (1 3pkt), 4. reprezentowanie szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych (5 10pkt), (UWAGA: jeśli zawody są wieloetapowe, uczeń otrzymuje punkty za udział w zawodach najwyższego szczebla (nie należy sumować punktów z poszczególnych etapów). 5. udział w konkursach na szczeblu szkolnym (1 5pkt), 6. udział w konkursach miejskich, rejonowych, wojewódzkich (5 10pkt), 7. dyżury w klasie (1 3pkt), 8. uczestnictwo w zbiórce surowców wtórnych (po 1 pkt za każde 3 kg makulatury i każde 5 puszek), 9. prace na rzecz klasy i szkoły: - w godzinach lekcyjnych (1 3pkt), - w godzinach pozalekcyjnych (1 10pkt), 10. systematyczne noszenie mundurka i obuwia oraz posiadanie identyfikatora (5 pkt za realizację każdego wymogu raz w ciągu półrocza. Uwaga: Otrzymanie jednego punktu ujemnego wyklucza możliwość uzyskania jednorazowej premii półrocznej). 11. Strój galowy podczas obchodów uroczystości szkolnych, państwowych, wyjść do teatru, itp. (Prace o charakterze cyklicznym bądź ciągłym, np. w aktywie bibliotecznym, pomoc kolegom w nauce, ocenia się globalnie, raz w ciągu półrocza (1 10pkt). Punkty uzyskane w jednej dziedzinie np. za zbiórkę surowców wtórnych, udział w zawodach sportowych nie mogą decydować o ocenie wzorowej. IV. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: 1. nieusprawiedliwione spóźnienia ( -1 pkt za każde), 2. nieusprawiedliwioną absencję (-1 pkt za każdą godzinę), 3. aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (-1 do -5 pkt), 4. zastraszanie innych, wymuszanie, bójki, kradzieże, wandalizm (-1 do -20 pkt), 5. agresję fizyczną lub słowną używanie wulgaryzmów, ubliżanie innym (-1 do -20 pkt), 6. zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia w szkole (w klasie, w stołówce, w świetlicy, podczas imprez szkolnych), w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych (-1 do -10 pkt), 7. fałszowanie podpisów (-10 pkt), 8. stosowanie używek (-10 pkt), 9. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń rejestrujących, nagrywających i odtwarzających podczas lekcji, w czasie uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych poza szkołą (-2 do -20 pkt). 10. brak mundurka, obuwia zamiennego lub identyfikatora podczas kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego (-1 pkt każdorazowo).

10 V. Dodatkowe punkty, które może otrzymać uczeń 1. Wychowawca ma prawo raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi do + 20 lub 20 punktów za kulturę osobistą. 2. Wychowawca ma prawo tylko jeden raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi -20 punktów za powtarzające się, rażące łamanie dyscypliny szkolnej w zakresie godnego stroju uczniowskiego (odkryte brzuchy, wyzywające dekolty, farbowane włosy, malowane paznokcie, makijaż, nieodpowiednia biżuteria lub inne ozdoby i przedmioty zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych). 3. Wychowawca ma prawo raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi do + 20 za zdobywanie laurów na imprezach o zasięgu wojewódzkim lub krajowym (którym nie patronuje szkoła). 4. Wychowawca ma prawo nagradzać uczniów za wzorowe wypełnianie postanowień regulaminu szkoły: - brak spóźnień (+2 punkty 1 raz w ciągu semestru), - brak godzin nieusprawiedliwionych (+2 punkty 1 raz w ciągu semestru), - brak negatywnych uwag (+5 punktów -1 raz w ciągu semestru). VI. Korzystanie z osobistego sprzętu rejestrującego, odtwarzającego, telefonu komórkowego itp. 1. Z urządzeń rejestrujących, nagrywających, telefonu komórkowego, itp. uczeń może korzystać na lekcji w wyjątkowych wypadkach tylko za zgodą nauczyciela. 2. Telefony komórkowe na lekcji powinny być wyłączone. 3. W przypadku stwierdzenia, że nie są przestrzegane zalecenia podane w punktach 1. i 2., nauczyciel ma prawo, po uprzednim wyłączeniu sprzętu przez posiadacza, odebrać urządzenie. 4. Zdeponowany sprzęt u dyrektora, odbierają rodzice, za potwierdzeniem odbioru. VII. Postanowienia końcowe 1. Drobne uchybienia, przewinienia uczniów (np. nieuwaga na lekcji, rozmowy, sporadyczne braki zadań itp.) będą odnotowywane przez nauczycieli uczących w postaci umownych znaków na kartach obserwacji klasy dostępnych dla wszystkich nauczycieli uczących w klasie. Podsumowuje i rozlicza uczniów wychowawca, wpisując do klasowego zeszytu pochwał i uwag po jednym punkcie karnym za każde trzy znaczki odnotowane na karcie obserwacji klasy. 2. Uwagi dotyczące osiągnięć i sukcesów uczniów a także rażącego naruszania niniejszego regulaminu (np. bójki, kradzieże, wagary, wymuszanie, zastraszanie innych) będą oceniane w trybie natychmiastowym i odnotowywane w klasowych zeszytach uwag (koniecznie z datą). Nauczyciel wpisujący uwagę sam decyduje o ilości punktów; w zależności od rodzaju przewinienia przyznaje od -1 d0-20 punktów. 3. Pięć punktów ujemnych w ciągu półrocza pozbawia szansy na wzorową ocenę zachowania, 10 punktów ujemnych na ocenę bardzo dobrą, natomiast 15 punktów ujemnych na ocenę dobrą.

11 4. Uczniom notorycznie naruszającym regulamin będzie udzielona nagana na forum szkoły podczas apelu. 5. Nagradzanie i karanie powinno mieć charakter wychowawczy i motywujący. 6. O zastosowaniu nagród i kar mówi 15 Statutu Szkoły. Kryteria poszczególnych ocen Ocenę NAGANNĄ otrzyma uczeń, który: 1. Prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego bądź innych lub 2. Świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym: - narusza godność innych i jest agresywny, tzn. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów (nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa), - notorycznie odnosi się z lekceważeniem do kolegów i pracowników szkoły, - nagminnie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych) lub 3. Wchodzi w konflikt z prawem, np.: - dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, - ulega nałogom, - rozmyślnie niszczy mienie szkoły lub cudzą własność lub 4. Dokonuje innych poważnych wykroczeń nie wymienionych w regulaminie, stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych (dotyczy wykroczeń popełnionych w szkole i poza nią, jeśli nauczyciele zostali o nich poinformowani). Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzyma uczeń, który: 1. Swoją postawą wywiera negatywny wpływ na rówieśników, stwarza sytuacje konfliktowe lub 2. Łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym, np.: - nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania, - utrudnia prowadzenie lekcji, - odmawia pracy na lekcji, - nagminnie nie respektuje zarządzeń dotyczących stroju i wyglądu, - wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami, - używa wulgaryzmów lub 3. Opuścił w semestrze więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia Lub 4. Otrzymał więcej niż 50 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę POPRAWNĄ otrzyma uczeń, który: 1. Przeważnie nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 2. Przeważnie wywiązuję się z powierzonych mu obowiązków. 3. Stara się przestrzegać zasad współżycia społecznego (na ogół nie przejawia zachowań agresywnych, nie obraża, nie wyzywa innych, itp.), potrafi dostrzec błędy w swoim zachowaniu i naprawić je. 4. Szanuje mienie innych i szkoły. 5. nie używa wulgaryzmów, nie ulega nałogom. 6. Opuścił w semestrze więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia. 7. Otrzymał więcej niż 25 punktów ujemnych w ciągu semestru.

12 Ocenę DOBRĄ otrzyma uczeń, który: 1.Kulturalnie odnosi się do rówieśników i pracowników szkoły. 2.Uczy się systematycznie i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. 3. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z podjętych zadań. 4. Szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób. 5. Dba o czystość i estetyką swojego otoczenia. 6. Angażuje się w prace na rzecz klasy. 7. Opuścił w semestrze więcej niż 5 godzin bez usprawiedliwienia. 8. Otrzymał więcej niż 15 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzyma uczeń, który: 1. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 2. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem rówieśników. 3. Pilnie i sumiennie wypełnia swoje obowiązki szkolne. 4. Inicjuje i organizuje imprezy klasowe. 5. Dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom. 6. W miarę możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. 7.Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne. 8. Na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności. 9. Otrzymał więcej niż 10 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę WZOROWĄ otrzyma uczeń, który: 1. Wyróżnia się wyjątkowo wysoką kulturą osobistą oraz 2. Bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z powierzonych zadań Oraz 3. Nie spóźnia się na lekcje, nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia oraz 4. Jest życzliwy i uczynny, chętnie, z własnej inicjatywy pomaga innym Oraz 5. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły Oraz 6. Otrzymał więcej niż 5 punktów ujemnych w ciągu semestru.. Ponadto spełnia jeden z poniższych warunków: - Dba o dobre imię szkoły reprezentuje ją z sukcesami w konkursach, zawodach, uroczystościach, - jest inicjatorem lub współorganizatorem działań na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego, - przynosi chlubę szkole, zdobywając laury w imprezach o zasięgu wojewódzkim, krajowym, którym nie patronuje szkoła.

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo