Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej SKALA CYFROWA KRYTERIA OCENY UCZEŃ 3 UCZEŃ 2 UCZEŃ 1 UCZEŃ opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy; UCZEŃ opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte program nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce; UCZEŃ opanował wiadomości przewidziane programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, rozwiązuje typowe zadania, napotyka trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce; nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach uniemożliwiają rozwiązywanie zadań oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności programowych, nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych nawet o niewielkim stopniu trudności.

2 Załącznik nr 2 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika PRZYKŁADY ROCZNEJ OCENY OPISOWEJ KLASA I Zachowanie Uczeń pogodny, ale bardzo ruchliwy. Przyjaźni się tylko z wybranymi kolegami. Często popada w konflikt z dziećmi w klasie, bo nadal nie potrafi opanować swoich emocji. Bierze czynny udział w zajęciach, ale wyznaje zasadę jak wiem, to mówię. Chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na rzecz klasy. Jest obowiązkowy i systematyczny. Zajęcia edukacyjne: Uczeń wyróżnia się dużą wiedzą i umiejętnościami. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Ma bogaty zasób słownictwa. Teksty czyta płynnie, ze zrozumieniem. Zeszyty prowadzi wzorowo. Pisze kształtne litery, prawidłowo je łączy. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia mu trudności. Interesuje się światem roślin i zwierząt, szanuje przyrodę, zna swoje otoczenie i bezpiecznie się w nim porusza. Biegle liczy w zakresie 20, samodzielnie układa rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach artystyczno technicznych. Jego prace plastyczne są bardzo ciekawe i starannie wykonane. Jest sprawny fizycznie. Wspaniale opanował treści programowe z języka angielskiego. KLASA II Zachowanie Uczennica zrobiła duże postępy w każdym zakresie wiedzy i umiejętności oraz sferze psychicznej. Jest świadoma swoich możliwości i w pełni je wykorzystuje. Jest bardzo pracowita, dokładna, obowiązkowa i punktualna. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają, że ma liczne grono przyjaciół. Zajęcia edukacyjne: Uczennica potrafi się wypowiadać wielozdaniowo na każdy temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Własne myśli ujmuje w poprawnie zbudowane zdania tworzące logiczną całość. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Wspaniale kojarzy fakty. Potrafi w odpowiednim momencie wykorzystać pozyskaną, często samodzielnie z różnych źródeł, dodatkową wiedzę. Bardzo aktywna na zajęciach. Czyta płynnie, ze zrozumieniem. Wspaniale opanowała wprowadzone wiadomości z zakresu gramatyki. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady

3 pisowni. W pracach pisemnych sporadyczne popełnia błędy ortograficzne. Pisze starannie, wzorowo prowadzi zeszyty. Posiada bogaty zasób wiadomości o środowisku społeczno przyrodniczym. Chętnie dzieli się z innymi swoimi wiadomościami. Biegle wykonuje działania matematyczne i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Prace plastyczno - techniczne wykonuje bardzo pomysłowo i starannie. Są one prawidłowo rozmieszczone na kartce, bogate w szczegóły i proporcjonalne. Coraz odważniej i sprawniej wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i uczestniczy w zespołowych grach sportowych. Wspaniale opanowała treści programowe z języka angielskiego. KLASA III Zachowanie Uczennica jest pomysłową i sympatyczną dziewczynką. Szybko i pilnie pracuje. Chętnie wykonuje dodatkowe zadania, aktywnie włącza się w życie klasy. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Jest bardzo aktywna na zajęciach. Samodzielność i twórcze myślenie, to jej dwa duże atuty. Otwartość na problemy innych, zjednała jej wielu przyjaciół. Potrafi określić swoje emocje i uczucia. Jej zachowanie jest wspaniałe. Zajęcia edukacyjne: Uczennica potrafi się wypowiadać wielozdaniowo na każdy temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Własne myśli ujmuje w poprawnie zbudowane, przemyślane zdania tworzące logiczną całość. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Wspaniale kojarzy fakty. Czyta biegle, z pełną ekspresją, ze zrozumieniem. Prace pisemne zawierają poprawnie zbudowane zdania złożone, bogatą treść i ciekawie ujęty temat. Doskonale zna zagadnienia gramatyczne. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortografii. Wykazuje ogromne zainteresowanie i znakomite opanowanie wiadomości o środowisku społeczno przyrodniczym. Jej wiadomości znacznie wykraczają poza program klasy III. Wspaniale opanowała algorytmy pisemnych działań. Samodzielnie układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązywanie problemów matematycznych sprawia jej radość i dostarcza ogromnej satysfakcji. Z dużą pomysłowością, cierpliwością wykonuje prace plastyczno techniczne. Jest uzdolniona muzycznie. Wykazuje wysoką sprawność fizyczną. Wspaniale opanowała treści programowe z języka angielskiego.

4 Załącznik nr 3 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika Podstawy oceny zachowania ucznia L.p. KULTURA OSOBISTA 1. Stosuje zwroty grzecznościowe wobec nauczycieli i kolegów. 2. Właściwie zachowuje się na przerwach. 3. Reaguje na uwagi nauczycieli dyżurujących. 4. Nie używa wulgaryzmów wobec rówieśników. 5. Nie jest konfliktowy 6. Nie jest arogancki, agresywny wobec kolegów. 7. Nie przeszkadza na zajęciach 8. Przestrzega kultury dyskusji 9. Nie wywyższa się nad rówieśnikami, nie ośmiesza ich, nie upokarza 10. Nie zachowuje się egoistycznie i samolubnie. 11. Jest uczynny, pomaga słabszym. 12. Właściwie zachowuje się podczas wyjść, wycieczek. 13. Nie zachowuje się patologiczne np.: wyrywanie kartek z uwagami, kłamstwa, kradzieże, bezpodstawne oskarżanie innych itp. 14. INNE L.p. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 1. Nie spóźnia się na zajęcia. 2. Jest przygotowany do zajęć. 3. Nie zapomina o odrabianiu prac domowych. 4. Wypełnia obowiązki dyżurnego. 5. Nosi identyfikator. 6. Nosi mundurek i obuwie zamienne. 7. Dba o estetykę otoczenia. 8. Szanuje mienie szkolne i własne. 9. Godnie reprezentuje klasę na forum szkoły i środowiska lokalnego - konkursy szkolne - konkursy międzyszkolne 10. INNE L.p. PRACE NA RZECZ KLASY I SZKOŁY 1. Akcje ekologiczne - zbiórka surowców wtórnych (podsumowanie co miesiąc) 2. Prace na rzecz klasy gazetki, plakaty, elementy upiększające nasze otoczenie 3. Pomoce służące wszystkim uczniom klasy 4. Akcje charytatywne 5. INNE

5 Załącznik nr 4 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika Kryteria ocen zachowania w klasach IV-VI Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zmian zawartych e Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. oraz Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców poszczególnych zespołów klasowych i zatwierdzony przez Radę pedagogiczną w formie uchwały. I. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.3) pkt. 5) 3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej. 4) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 5) uczeń, któremu w tej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono, naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły. 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 5. Proponujemy, aby w każdej klasie był założony zeszyt, w którym wpisywane będą punkty za zachowanie - dodatnie i ujemne. 6. Na początku każdego semestru uczeń otrzyma kredyt w wysokości 100 punktów. Wartość ta może być podwyższona lub obniżona według punktacji podanej w Regulaminie oceniania zachowania. 7. Nauczyciele zachęcają uczniów i stwarzają im warunki do zdobywania punktów dodatnich podczas zajęć lekcyjnych i poza nimi. 8. Po ocenie na koniec roku szkolnego (przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców) w wyniku ewaluacji kryteria mogą ulec zmianie. Dopuszcza się

6 w razie konieczności wprowadzenie zmian na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców, lub Samorządu Uczniowskiego. 9. Wyjściowy kredyt to 100 punktów wzorowe od 160 punktów bardzo dobre punktów dobre punktów poprawne punktów nieodpowiednie punktów naganne poniżej 50 punktów 10. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje także (niezależnie od ilości zgromadzonych punktów) uczeń, który: 1) w sposób rażący narusza regulaminy obowiązujące w szkole i nie wykazuje chęci poprawy, mimo przeprowadzonych z nim rozmów dyscyplinujących, upomnień, nagan i ewentualnych kar przewidzianych w Statucie Szkoły, wszedł w konflikt z prawem. 2) wszedł w konflikt z prawem (np. dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, ulega nałogom, niszczy cudzą własność lub mienie szkoły, itp.) 3) dokonuje innych wykroczeń, nie tylko w szkole, ale i poza nią(a szkoła została o nich poinformowana), nie wymienionych w regulaminie, a stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych. II. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: a. sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, b. wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce, c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, d. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, e. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, f. poszanowanie dla tradycji szkolnych, narodowych i religijnych, g. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, h. podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym, i. inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły, klasy i środowiska, j. umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialności za jego wyniki, k. godzenie nauki z pracą społecznie użyteczną i obowiązkami domowymi. 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych: a. uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, b. sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych, c. dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej, umiejętność taktownego zachowania się wśród ludzi, d. dbałość o honor i tradycje szkoły, e. zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej, f. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nich, g. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, stosowny strój, o ład i estetykę otoczenia.

7 3. Powyższe kryteria ocen przedstawia się uczniom i rodzicom w postaci Regulaminu oceniania zachowania oraz Kryteriów poszczególnych ocen. III. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania ucznia 1. Uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenie, jeśli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2. Po jego rozpatrzeniu i stwierdzeniu niezgodności, o której mowa, dyrektor powołuje komisję w składzie określonym odrębnymi przepisami, która ustala ocenę zachowania zwykłą większością głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 4. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej przez wychowawcę. 5.Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

8 Regulamin oceniania zachowania w klasach IV-VI I. Stosunek do otoczenia, kultura osobista 1. Nie przebywamy w salach lekcyjnych podczas przerw. Sale są zamknięte na klucz, kluczem opiekuje się osoba wyznaczona przez wychowawcę. 2. Do sali wchodzimy tylko z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 3. Nie spóźniamy się na lekcje. 4. Godziny opuszczone usprawiedliwiamy w terminie do 7 dni od momentu przyjścia do szkoły. 5. Spędzając przerwę na korytarzach: - staramy się przebywać w okolicach sali, w której mamy zajęcia, - nie opuszczamy samowolnie budynku szkolnego, - nie biegamy po korytarzu, po schodach, nie wychylamy się przez okna, poręcze - nie hałasujmy, nie śmiecimy, - nie przebywamy w toalecie bez potrzeby. 6. Spędzając przerwę na boisku szkolnym: - nie wychodzimy poza ogrodzenie, - nie siedzimy na murkach i ogrodzeniu, - nie wychodzimy na drzewa, bramki, konstrukcje, na których zamontowano kosze do koszykówki, - nie niszczymy drzewek i krzewów, - nie śmiecimy. 7. Bezwzględnie stosujemy się do poleceń nauczyciela dyżurującego. 8. Nie stosujemy przemocy fizycznej i słownej wobec kolegów. 9. Nie używamy niecenzuralnych słów. 10. Odnosimy się do siebie z szacunkiem (nie obrażamy innych, nie wyzywamy, nie wyśmiewamy, itp.). 11. Jesteśmy kulturalni. 12. Jesteśmy uczciwi nie kłamiemy, nie zabieramy tego, co nie należy do nas. 13. Szanujemy mienie szkoły. 14. Dbamy o ład i porządek wokół siebie. 15. Podczas lekcji nie wychodzimy do toalety (chyba że istnieje taka bezwzględna konieczność zgłaszamy ją nauczycielowi i dopiero za jego zgodą opuszczamy salę). II Stosunek do obowiązków szkolnych 1. Wywiązujemy się z obowiązków na miarę swoich możliwości. 2. Systematycznie przygotowujemy się do lekcji odrabiamy zadania domowe, przynosimy podręczniki, potrzebne przybory, materiały. 3. Podczas lekcji wykonujemy polecenia nauczyciela, staramy się aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

9 III. Dodatnie punkty uczeń może otrzymać za: 1. wzorowy//właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, (1 5pkt), punkty przyznaje się 1 raz w ciągu 2. pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, półrocza szkolnym, (1 5pkt), 3. udział w wewnątrzszkolnych rozgrywkach sportowych (1 3pkt), 4. reprezentowanie szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych (5 10pkt), (UWAGA: jeśli zawody są wieloetapowe, uczeń otrzymuje punkty za udział w zawodach najwyższego szczebla (nie należy sumować punktów z poszczególnych etapów). 5. udział w konkursach na szczeblu szkolnym (1 5pkt), 6. udział w konkursach miejskich, rejonowych, wojewódzkich (5 10pkt), 7. dyżury w klasie (1 3pkt), 8. uczestnictwo w zbiórce surowców wtórnych (po 1 pkt za każde 3 kg makulatury i każde 5 puszek), 9. prace na rzecz klasy i szkoły: - w godzinach lekcyjnych (1 3pkt), - w godzinach pozalekcyjnych (1 10pkt), 10. systematyczne noszenie mundurka i obuwia oraz posiadanie identyfikatora (5 pkt za realizację każdego wymogu raz w ciągu półrocza. Uwaga: Otrzymanie jednego punktu ujemnego wyklucza możliwość uzyskania jednorazowej premii półrocznej). 11. Strój galowy podczas obchodów uroczystości szkolnych, państwowych, wyjść do teatru, itp. (Prace o charakterze cyklicznym bądź ciągłym, np. w aktywie bibliotecznym, pomoc kolegom w nauce, ocenia się globalnie, raz w ciągu półrocza (1 10pkt). Punkty uzyskane w jednej dziedzinie np. za zbiórkę surowców wtórnych, udział w zawodach sportowych nie mogą decydować o ocenie wzorowej. IV. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: 1. nieusprawiedliwione spóźnienia ( -1 pkt za każde), 2. nieusprawiedliwioną absencję (-1 pkt za każdą godzinę), 3. aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (-1 do -5 pkt), 4. zastraszanie innych, wymuszanie, bójki, kradzieże, wandalizm (-1 do -20 pkt), 5. agresję fizyczną lub słowną używanie wulgaryzmów, ubliżanie innym (-1 do -20 pkt), 6. zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia w szkole (w klasie, w stołówce, w świetlicy, podczas imprez szkolnych), w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych (-1 do -10 pkt), 7. fałszowanie podpisów (-10 pkt), 8. stosowanie używek (-10 pkt), 9. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń rejestrujących, nagrywających i odtwarzających podczas lekcji, w czasie uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych poza szkołą (-2 do -20 pkt). 10. brak mundurka, obuwia zamiennego lub identyfikatora podczas kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego (-1 pkt każdorazowo).

10 V. Dodatkowe punkty, które może otrzymać uczeń 1. Wychowawca ma prawo raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi do + 20 lub 20 punktów za kulturę osobistą. 2. Wychowawca ma prawo tylko jeden raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi -20 punktów za powtarzające się, rażące łamanie dyscypliny szkolnej w zakresie godnego stroju uczniowskiego (odkryte brzuchy, wyzywające dekolty, farbowane włosy, malowane paznokcie, makijaż, nieodpowiednia biżuteria lub inne ozdoby i przedmioty zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych). 3. Wychowawca ma prawo raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi do + 20 za zdobywanie laurów na imprezach o zasięgu wojewódzkim lub krajowym (którym nie patronuje szkoła). 4. Wychowawca ma prawo nagradzać uczniów za wzorowe wypełnianie postanowień regulaminu szkoły: - brak spóźnień (+2 punkty 1 raz w ciągu semestru), - brak godzin nieusprawiedliwionych (+2 punkty 1 raz w ciągu semestru), - brak negatywnych uwag (+5 punktów -1 raz w ciągu semestru). VI. Korzystanie z osobistego sprzętu rejestrującego, odtwarzającego, telefonu komórkowego itp. 1. Z urządzeń rejestrujących, nagrywających, telefonu komórkowego, itp. uczeń może korzystać na lekcji w wyjątkowych wypadkach tylko za zgodą nauczyciela. 2. Telefony komórkowe na lekcji powinny być wyłączone. 3. W przypadku stwierdzenia, że nie są przestrzegane zalecenia podane w punktach 1. i 2., nauczyciel ma prawo, po uprzednim wyłączeniu sprzętu przez posiadacza, odebrać urządzenie. 4. Zdeponowany sprzęt u dyrektora, odbierają rodzice, za potwierdzeniem odbioru. VII. Postanowienia końcowe 1. Drobne uchybienia, przewinienia uczniów (np. nieuwaga na lekcji, rozmowy, sporadyczne braki zadań itp.) będą odnotowywane przez nauczycieli uczących w postaci umownych znaków na kartach obserwacji klasy dostępnych dla wszystkich nauczycieli uczących w klasie. Podsumowuje i rozlicza uczniów wychowawca, wpisując do klasowego zeszytu pochwał i uwag po jednym punkcie karnym za każde trzy znaczki odnotowane na karcie obserwacji klasy. 2. Uwagi dotyczące osiągnięć i sukcesów uczniów a także rażącego naruszania niniejszego regulaminu (np. bójki, kradzieże, wagary, wymuszanie, zastraszanie innych) będą oceniane w trybie natychmiastowym i odnotowywane w klasowych zeszytach uwag (koniecznie z datą). Nauczyciel wpisujący uwagę sam decyduje o ilości punktów; w zależności od rodzaju przewinienia przyznaje od -1 d0-20 punktów. 3. Pięć punktów ujemnych w ciągu półrocza pozbawia szansy na wzorową ocenę zachowania, 10 punktów ujemnych na ocenę bardzo dobrą, natomiast 15 punktów ujemnych na ocenę dobrą.

11 4. Uczniom notorycznie naruszającym regulamin będzie udzielona nagana na forum szkoły podczas apelu. 5. Nagradzanie i karanie powinno mieć charakter wychowawczy i motywujący. 6. O zastosowaniu nagród i kar mówi 15 Statutu Szkoły. Kryteria poszczególnych ocen Ocenę NAGANNĄ otrzyma uczeń, który: 1. Prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego bądź innych lub 2. Świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym: - narusza godność innych i jest agresywny, tzn. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów (nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa), - notorycznie odnosi się z lekceważeniem do kolegów i pracowników szkoły, - nagminnie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych) lub 3. Wchodzi w konflikt z prawem, np.: - dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, - ulega nałogom, - rozmyślnie niszczy mienie szkoły lub cudzą własność lub 4. Dokonuje innych poważnych wykroczeń nie wymienionych w regulaminie, stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych (dotyczy wykroczeń popełnionych w szkole i poza nią, jeśli nauczyciele zostali o nich poinformowani). Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzyma uczeń, który: 1. Swoją postawą wywiera negatywny wpływ na rówieśników, stwarza sytuacje konfliktowe lub 2. Łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym, np.: - nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania, - utrudnia prowadzenie lekcji, - odmawia pracy na lekcji, - nagminnie nie respektuje zarządzeń dotyczących stroju i wyglądu, - wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami, - używa wulgaryzmów lub 3. Opuścił w semestrze więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia Lub 4. Otrzymał więcej niż 50 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę POPRAWNĄ otrzyma uczeń, który: 1. Przeważnie nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 2. Przeważnie wywiązuję się z powierzonych mu obowiązków. 3. Stara się przestrzegać zasad współżycia społecznego (na ogół nie przejawia zachowań agresywnych, nie obraża, nie wyzywa innych, itp.), potrafi dostrzec błędy w swoim zachowaniu i naprawić je. 4. Szanuje mienie innych i szkoły. 5. nie używa wulgaryzmów, nie ulega nałogom. 6. Opuścił w semestrze więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia. 7. Otrzymał więcej niż 25 punktów ujemnych w ciągu semestru.

12 Ocenę DOBRĄ otrzyma uczeń, który: 1.Kulturalnie odnosi się do rówieśników i pracowników szkoły. 2.Uczy się systematycznie i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. 3. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z podjętych zadań. 4. Szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób. 5. Dba o czystość i estetyką swojego otoczenia. 6. Angażuje się w prace na rzecz klasy. 7. Opuścił w semestrze więcej niż 5 godzin bez usprawiedliwienia. 8. Otrzymał więcej niż 15 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzyma uczeń, który: 1. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 2. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem rówieśników. 3. Pilnie i sumiennie wypełnia swoje obowiązki szkolne. 4. Inicjuje i organizuje imprezy klasowe. 5. Dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom. 6. W miarę możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. 7.Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne. 8. Na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności. 9. Otrzymał więcej niż 10 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę WZOROWĄ otrzyma uczeń, który: 1. Wyróżnia się wyjątkowo wysoką kulturą osobistą oraz 2. Bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z powierzonych zadań Oraz 3. Nie spóźnia się na lekcje, nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia oraz 4. Jest życzliwy i uczynny, chętnie, z własnej inicjatywy pomaga innym Oraz 5. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły Oraz 6. Otrzymał więcej niż 5 punktów ujemnych w ciągu semestru.. Ponadto spełnia jeden z poniższych warunków: - Dba o dobre imię szkoły reprezentuje ją z sukcesami w konkursach, zawodach, uroczystościach, - jest inicjatorem lub współorganizatorem działań na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego, - przynosi chlubę szkole, zdobywając laury w imprezach o zasięgu wojewódzkim, krajowym, którym nie patronuje szkoła.

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie ze stwierdzonym ADHD (obowiązujące od II okresu roku szkolnego 2009/10)

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 45 1. Ocena zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami: wzorowe 170 i więcej bardzo dobre 140

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZDUŃSKIEJ WOLI REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 1) Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ZACHOWANIE WZOROWE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią systematycznie przygotowuje się do nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). V. REGULAMIN SYSTEMU OCENIANIA Z ZACHOWANIA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. Dziennik Ustaw z 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami 1. Ocenianie zachowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów

Bardziej szczegółowo

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali:

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali: Punktowy system oceniania zachowania ucznia dla klas IV VI w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 1 września 2014r. OCENY Z ZACHOWANIA 1. Ustalenia ogólne. a.

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Regulamin oceniania zachowania Szczegółowe kryteria oceny zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Kryteria ocen z zachowania dla uczniów Gimnazjum w Żelistrzewie 1 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 2. rozwija własne zainteresowania i zdolności 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia; wszystkie nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco usprawiedliwione 4. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH Załącznik nr 1 WZO 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie 2. Ocena z zachowania uwzględnią; - funkcjonowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE Zachowanie 1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i monitorowania oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

Kryteria oceniania i monitorowania oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach Załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnych zasad oceniania w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach Kryteria oceniania i monitorowania oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. III

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. III OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. III Ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali: 6 zachowanie znakomite 5 bardzo dobre 4 dobre 3 dostateczne 2 słabe 1 bardzo słabe ZACHOWNIE ZNAKOMITE (6)

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

8.1. Punktem wyjścia do oceny zachowania ucznia są następujące kryteria:

8.1. Punktem wyjścia do oceny zachowania ucznia są następujące kryteria: Załącznik do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka 8. Szczegółowe kryteria do ustalenia oceny zachowania. 8.1. Punktem wyjścia do oceny zachowania ucznia są następujące kryteria: 1. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile al. Wojska Polskiego 45, 64-920 Piła tel/fax: 67 214-28-93 sp7@pi.home.pl www.sp7pila.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Rozdział I Regulamin oceniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA EGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. W ocenianiu zachowania obowiązują następujące oceny: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę : wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania REGULAMIN ustalania oceny z zachowania Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 1 1. Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają kultura osobista ucznia i jego stosunek do obowiązków szkolnych. 2. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: Ocenę śródsemestralną, semestralną i końcoworoczną wystawia wychowawca według wymogów i kryteriów podanych przez MEN. Szkolny system oceniania z zachowania przyjmuje, iż oceną wyjściową jest ocena dobra.

Bardziej szczegółowo

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zachowania

Kryteria ocen z zachowania Kryteria ocen z zachowania 1.Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 I Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. II Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 W KRAKOWIE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Ocenianie zachowania ucznia ma na celu zmobilizowanie ucznia do większego zaangażowania w rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 1 Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie 2015r. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie Wewnątrzszkolny Punktowy System Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady oceniania. 3. Zasady informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o zachowaniu uczniów. 4.

Bardziej szczegółowo

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 OCENIANIE W KLASACH I III Ocena opisowa 1. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia. Ma ona: uczniowi dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności, rodzicom

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina w Gogolinie Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania 29 Ocenianie zachowania ucznia. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 1. Wywiązywanie się z szkolnych 60 Kryteria ocen zachowania w klasach 4-6 wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne a) Obecność na zajęciach Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZAWICACH

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZAWICACH REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZAWICACH 1 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Obowiązuje następująca skala ocen śródroczna i roczna: zachowanie wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db),

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KULTURA OSOBISTA DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą, a w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Kryteria oceniania zachowania uczniów Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie 1 Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków

Bardziej szczegółowo

12 Ocena ucznia z zachowania.

12 Ocena ucznia z zachowania. 12 Ocena ucznia z zachowania. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać: kulturę osobistą, wywiązywanie się z obowiązków ucznia, funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (stosunek do kolegów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA. REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z r.

OCENA ZACHOWANIA. REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z r. OCENA ZACHOWANIA REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z 1.09.2017 r. 1. Ocena zachowania ucznia jest opinią o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, funkcjonowania ucznia w środowisku

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z zachowania Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych)

Kryteria oceny z zachowania Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych) Funkcjonowanie ucznia w szkole Kryteria oceny z zachowania espektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych (kultura osobista, postawy wobec innych) rojekt Z punktualnie zajęcia szkolne, nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu Procedura ustalania oceny zachowania w Zespole Szkół w Dzikowcu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO) W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określają warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. WZO mają na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według przyjętej skali: A. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami

Bardziej szczegółowo

15. Ocenianie zachowania uczniów

15. Ocenianie zachowania uczniów 15. Ocenianie zachowania uczniów 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W OLEŚNIE

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W OLEŚNIE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W OLEŚNIE 1 Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA I Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnej. II

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS 1 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORLICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS 1 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORLICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS 1 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORLICACH Celem oceniania wewnątrzszkolnego Poinformowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania 1. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy o systemie oświaty; b) statutu szkoły. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Kultura bycia. Aktywność na rzecz innych. obowiązków ucznia

Kultura bycia. Aktywność na rzecz innych. obowiązków ucznia Ocena Stosunek do obowiązków ucznia Kultura bycia Aktywność na rzecz innych Wzorowa 1. Posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: - aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, - systematycznie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOSKOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH 1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH System oceniania zachowania opracowano na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA WSTĘP 1. Podstawa prawna - rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 007r. z późniejszymi zmianami.. Kryteria oceniania są zgodne ze Statutem Gimnazjum im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA Regulamin oceny zachowania dotyczy klas 4-6. W klasach 1-3 ocena zachowania jest oceną opisową opartą na odrębnych zasadach. Wyjściową oceną zachowania w naszej szkole jest ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI 1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV VI odbywa się według kryteriów: 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 1) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania. w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa. w Baninie

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania. w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa. w Baninie Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie Postanowienia ogólne Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

Bardziej szczegółowo

89 punktów i więcej, od 21 do 49 punktów, od 50 do 62 punktów,

89 punktów i więcej, od 21 do 49 punktów, od 50 do 62 punktów, Ocena zachowania ucznia w klasach I III jest oceną opisową. W klasach IV VI śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W PRZYŁĘKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W PRZYŁĘKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W PRZYŁĘKU Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej w Przyłęku 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. Formułowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia zachowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WSO Z ZACHOWANIA KLAS IV - VI

WSO Z ZACHOWANIA KLAS IV - VI WSO Z ZACHOWANIA KLAS IV - VI 1.Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS 31 sierpnia 2004 r. W sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach. 2.Ocena z zachowania

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo