Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej SKALA CYFROWA KRYTERIA OCENY UCZEŃ 3 UCZEŃ 2 UCZEŃ 1 UCZEŃ opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy; UCZEŃ opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte program nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce; UCZEŃ opanował wiadomości przewidziane programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, rozwiązuje typowe zadania, napotyka trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce; nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach uniemożliwiają rozwiązywanie zadań oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności programowych, nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych nawet o niewielkim stopniu trudności.

2 Załącznik nr 2 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika PRZYKŁADY ROCZNEJ OCENY OPISOWEJ KLASA I Zachowanie Uczeń pogodny, ale bardzo ruchliwy. Przyjaźni się tylko z wybranymi kolegami. Często popada w konflikt z dziećmi w klasie, bo nadal nie potrafi opanować swoich emocji. Bierze czynny udział w zajęciach, ale wyznaje zasadę jak wiem, to mówię. Chętnie podejmuje się dodatkowych zadań na rzecz klasy. Jest obowiązkowy i systematyczny. Zajęcia edukacyjne: Uczeń wyróżnia się dużą wiedzą i umiejętnościami. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Ma bogaty zasób słownictwa. Teksty czyta płynnie, ze zrozumieniem. Zeszyty prowadzi wzorowo. Pisze kształtne litery, prawidłowo je łączy. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia mu trudności. Interesuje się światem roślin i zwierząt, szanuje przyrodę, zna swoje otoczenie i bezpiecznie się w nim porusza. Biegle liczy w zakresie 20, samodzielnie układa rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach artystyczno technicznych. Jego prace plastyczne są bardzo ciekawe i starannie wykonane. Jest sprawny fizycznie. Wspaniale opanował treści programowe z języka angielskiego. KLASA II Zachowanie Uczennica zrobiła duże postępy w każdym zakresie wiedzy i umiejętności oraz sferze psychicznej. Jest świadoma swoich możliwości i w pełni je wykorzystuje. Jest bardzo pracowita, dokładna, obowiązkowa i punktualna. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają, że ma liczne grono przyjaciół. Zajęcia edukacyjne: Uczennica potrafi się wypowiadać wielozdaniowo na każdy temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Własne myśli ujmuje w poprawnie zbudowane zdania tworzące logiczną całość. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Wspaniale kojarzy fakty. Potrafi w odpowiednim momencie wykorzystać pozyskaną, często samodzielnie z różnych źródeł, dodatkową wiedzę. Bardzo aktywna na zajęciach. Czyta płynnie, ze zrozumieniem. Wspaniale opanowała wprowadzone wiadomości z zakresu gramatyki. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady

3 pisowni. W pracach pisemnych sporadyczne popełnia błędy ortograficzne. Pisze starannie, wzorowo prowadzi zeszyty. Posiada bogaty zasób wiadomości o środowisku społeczno przyrodniczym. Chętnie dzieli się z innymi swoimi wiadomościami. Biegle wykonuje działania matematyczne i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Prace plastyczno - techniczne wykonuje bardzo pomysłowo i starannie. Są one prawidłowo rozmieszczone na kartce, bogate w szczegóły i proporcjonalne. Coraz odważniej i sprawniej wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i uczestniczy w zespołowych grach sportowych. Wspaniale opanowała treści programowe z języka angielskiego. KLASA III Zachowanie Uczennica jest pomysłową i sympatyczną dziewczynką. Szybko i pilnie pracuje. Chętnie wykonuje dodatkowe zadania, aktywnie włącza się w życie klasy. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Jest bardzo aktywna na zajęciach. Samodzielność i twórcze myślenie, to jej dwa duże atuty. Otwartość na problemy innych, zjednała jej wielu przyjaciół. Potrafi określić swoje emocje i uczucia. Jej zachowanie jest wspaniałe. Zajęcia edukacyjne: Uczennica potrafi się wypowiadać wielozdaniowo na każdy temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Własne myśli ujmuje w poprawnie zbudowane, przemyślane zdania tworzące logiczną całość. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Wspaniale kojarzy fakty. Czyta biegle, z pełną ekspresją, ze zrozumieniem. Prace pisemne zawierają poprawnie zbudowane zdania złożone, bogatą treść i ciekawie ujęty temat. Doskonale zna zagadnienia gramatyczne. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortografii. Wykazuje ogromne zainteresowanie i znakomite opanowanie wiadomości o środowisku społeczno przyrodniczym. Jej wiadomości znacznie wykraczają poza program klasy III. Wspaniale opanowała algorytmy pisemnych działań. Samodzielnie układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązywanie problemów matematycznych sprawia jej radość i dostarcza ogromnej satysfakcji. Z dużą pomysłowością, cierpliwością wykonuje prace plastyczno techniczne. Jest uzdolniona muzycznie. Wykazuje wysoką sprawność fizyczną. Wspaniale opanowała treści programowe z języka angielskiego.

4 Załącznik nr 3 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika Podstawy oceny zachowania ucznia L.p. KULTURA OSOBISTA 1. Stosuje zwroty grzecznościowe wobec nauczycieli i kolegów. 2. Właściwie zachowuje się na przerwach. 3. Reaguje na uwagi nauczycieli dyżurujących. 4. Nie używa wulgaryzmów wobec rówieśników. 5. Nie jest konfliktowy 6. Nie jest arogancki, agresywny wobec kolegów. 7. Nie przeszkadza na zajęciach 8. Przestrzega kultury dyskusji 9. Nie wywyższa się nad rówieśnikami, nie ośmiesza ich, nie upokarza 10. Nie zachowuje się egoistycznie i samolubnie. 11. Jest uczynny, pomaga słabszym. 12. Właściwie zachowuje się podczas wyjść, wycieczek. 13. Nie zachowuje się patologiczne np.: wyrywanie kartek z uwagami, kłamstwa, kradzieże, bezpodstawne oskarżanie innych itp. 14. INNE L.p. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 1. Nie spóźnia się na zajęcia. 2. Jest przygotowany do zajęć. 3. Nie zapomina o odrabianiu prac domowych. 4. Wypełnia obowiązki dyżurnego. 5. Nosi identyfikator. 6. Nosi mundurek i obuwie zamienne. 7. Dba o estetykę otoczenia. 8. Szanuje mienie szkolne i własne. 9. Godnie reprezentuje klasę na forum szkoły i środowiska lokalnego - konkursy szkolne - konkursy międzyszkolne 10. INNE L.p. PRACE NA RZECZ KLASY I SZKOŁY 1. Akcje ekologiczne - zbiórka surowców wtórnych (podsumowanie co miesiąc) 2. Prace na rzecz klasy gazetki, plakaty, elementy upiększające nasze otoczenie 3. Pomoce służące wszystkim uczniom klasy 4. Akcje charytatywne 5. INNE

5 Załącznik nr 4 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 im. M.Kopernika Kryteria ocen zachowania w klasach IV-VI Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zmian zawartych e Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. oraz Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców poszczególnych zespołów klasowych i zatwierdzony przez Radę pedagogiczną w formie uchwały. I. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.3) pkt. 5) 3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej. 4) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 5) uczeń, któremu w tej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono, naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły. 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 5. Proponujemy, aby w każdej klasie był założony zeszyt, w którym wpisywane będą punkty za zachowanie - dodatnie i ujemne. 6. Na początku każdego semestru uczeń otrzyma kredyt w wysokości 100 punktów. Wartość ta może być podwyższona lub obniżona według punktacji podanej w Regulaminie oceniania zachowania. 7. Nauczyciele zachęcają uczniów i stwarzają im warunki do zdobywania punktów dodatnich podczas zajęć lekcyjnych i poza nimi. 8. Po ocenie na koniec roku szkolnego (przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców) w wyniku ewaluacji kryteria mogą ulec zmianie. Dopuszcza się

6 w razie konieczności wprowadzenie zmian na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców, lub Samorządu Uczniowskiego. 9. Wyjściowy kredyt to 100 punktów wzorowe od 160 punktów bardzo dobre punktów dobre punktów poprawne punktów nieodpowiednie punktów naganne poniżej 50 punktów 10. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje także (niezależnie od ilości zgromadzonych punktów) uczeń, który: 1) w sposób rażący narusza regulaminy obowiązujące w szkole i nie wykazuje chęci poprawy, mimo przeprowadzonych z nim rozmów dyscyplinujących, upomnień, nagan i ewentualnych kar przewidzianych w Statucie Szkoły, wszedł w konflikt z prawem. 2) wszedł w konflikt z prawem (np. dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, ulega nałogom, niszczy cudzą własność lub mienie szkoły, itp.) 3) dokonuje innych wykroczeń, nie tylko w szkole, ale i poza nią(a szkoła została o nich poinformowana), nie wymienionych w regulaminie, a stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych. II. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: a. sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, b. wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce, c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, d. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, e. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, f. poszanowanie dla tradycji szkolnych, narodowych i religijnych, g. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, h. podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym, i. inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły, klasy i środowiska, j. umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialności za jego wyniki, k. godzenie nauki z pracą społecznie użyteczną i obowiązkami domowymi. 2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych: a. uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, b. sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych, c. dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej, umiejętność taktownego zachowania się wśród ludzi, d. dbałość o honor i tradycje szkoły, e. zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej, f. dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nich, g. dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, stosowny strój, o ład i estetykę otoczenia.

7 3. Powyższe kryteria ocen przedstawia się uczniom i rodzicom w postaci Regulaminu oceniania zachowania oraz Kryteriów poszczególnych ocen. III. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania ucznia 1. Uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenie, jeśli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2. Po jego rozpatrzeniu i stwierdzeniu niezgodności, o której mowa, dyrektor powołuje komisję w składzie określonym odrębnymi przepisami, która ustala ocenę zachowania zwykłą większością głosów. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 4. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej przez wychowawcę. 5.Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

8 Regulamin oceniania zachowania w klasach IV-VI I. Stosunek do otoczenia, kultura osobista 1. Nie przebywamy w salach lekcyjnych podczas przerw. Sale są zamknięte na klucz, kluczem opiekuje się osoba wyznaczona przez wychowawcę. 2. Do sali wchodzimy tylko z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 3. Nie spóźniamy się na lekcje. 4. Godziny opuszczone usprawiedliwiamy w terminie do 7 dni od momentu przyjścia do szkoły. 5. Spędzając przerwę na korytarzach: - staramy się przebywać w okolicach sali, w której mamy zajęcia, - nie opuszczamy samowolnie budynku szkolnego, - nie biegamy po korytarzu, po schodach, nie wychylamy się przez okna, poręcze - nie hałasujmy, nie śmiecimy, - nie przebywamy w toalecie bez potrzeby. 6. Spędzając przerwę na boisku szkolnym: - nie wychodzimy poza ogrodzenie, - nie siedzimy na murkach i ogrodzeniu, - nie wychodzimy na drzewa, bramki, konstrukcje, na których zamontowano kosze do koszykówki, - nie niszczymy drzewek i krzewów, - nie śmiecimy. 7. Bezwzględnie stosujemy się do poleceń nauczyciela dyżurującego. 8. Nie stosujemy przemocy fizycznej i słownej wobec kolegów. 9. Nie używamy niecenzuralnych słów. 10. Odnosimy się do siebie z szacunkiem (nie obrażamy innych, nie wyzywamy, nie wyśmiewamy, itp.). 11. Jesteśmy kulturalni. 12. Jesteśmy uczciwi nie kłamiemy, nie zabieramy tego, co nie należy do nas. 13. Szanujemy mienie szkoły. 14. Dbamy o ład i porządek wokół siebie. 15. Podczas lekcji nie wychodzimy do toalety (chyba że istnieje taka bezwzględna konieczność zgłaszamy ją nauczycielowi i dopiero za jego zgodą opuszczamy salę). II Stosunek do obowiązków szkolnych 1. Wywiązujemy się z obowiązków na miarę swoich możliwości. 2. Systematycznie przygotowujemy się do lekcji odrabiamy zadania domowe, przynosimy podręczniki, potrzebne przybory, materiały. 3. Podczas lekcji wykonujemy polecenia nauczyciela, staramy się aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

9 III. Dodatnie punkty uczeń może otrzymać za: 1. wzorowy//właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, (1 5pkt), punkty przyznaje się 1 raz w ciągu 2. pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, półrocza szkolnym, (1 5pkt), 3. udział w wewnątrzszkolnych rozgrywkach sportowych (1 3pkt), 4. reprezentowanie szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych (5 10pkt), (UWAGA: jeśli zawody są wieloetapowe, uczeń otrzymuje punkty za udział w zawodach najwyższego szczebla (nie należy sumować punktów z poszczególnych etapów). 5. udział w konkursach na szczeblu szkolnym (1 5pkt), 6. udział w konkursach miejskich, rejonowych, wojewódzkich (5 10pkt), 7. dyżury w klasie (1 3pkt), 8. uczestnictwo w zbiórce surowców wtórnych (po 1 pkt za każde 3 kg makulatury i każde 5 puszek), 9. prace na rzecz klasy i szkoły: - w godzinach lekcyjnych (1 3pkt), - w godzinach pozalekcyjnych (1 10pkt), 10. systematyczne noszenie mundurka i obuwia oraz posiadanie identyfikatora (5 pkt za realizację każdego wymogu raz w ciągu półrocza. Uwaga: Otrzymanie jednego punktu ujemnego wyklucza możliwość uzyskania jednorazowej premii półrocznej). 11. Strój galowy podczas obchodów uroczystości szkolnych, państwowych, wyjść do teatru, itp. (Prace o charakterze cyklicznym bądź ciągłym, np. w aktywie bibliotecznym, pomoc kolegom w nauce, ocenia się globalnie, raz w ciągu półrocza (1 10pkt). Punkty uzyskane w jednej dziedzinie np. za zbiórkę surowców wtórnych, udział w zawodach sportowych nie mogą decydować o ocenie wzorowej. IV. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: 1. nieusprawiedliwione spóźnienia ( -1 pkt za każde), 2. nieusprawiedliwioną absencję (-1 pkt za każdą godzinę), 3. aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (-1 do -5 pkt), 4. zastraszanie innych, wymuszanie, bójki, kradzieże, wandalizm (-1 do -20 pkt), 5. agresję fizyczną lub słowną używanie wulgaryzmów, ubliżanie innym (-1 do -20 pkt), 6. zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia w szkole (w klasie, w stołówce, w świetlicy, podczas imprez szkolnych), w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych (-1 do -10 pkt), 7. fałszowanie podpisów (-10 pkt), 8. stosowanie używek (-10 pkt), 9. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń rejestrujących, nagrywających i odtwarzających podczas lekcji, w czasie uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych poza szkołą (-2 do -20 pkt). 10. brak mundurka, obuwia zamiennego lub identyfikatora podczas kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego (-1 pkt każdorazowo).

10 V. Dodatkowe punkty, które może otrzymać uczeń 1. Wychowawca ma prawo raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi do + 20 lub 20 punktów za kulturę osobistą. 2. Wychowawca ma prawo tylko jeden raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi -20 punktów za powtarzające się, rażące łamanie dyscypliny szkolnej w zakresie godnego stroju uczniowskiego (odkryte brzuchy, wyzywające dekolty, farbowane włosy, malowane paznokcie, makijaż, nieodpowiednia biżuteria lub inne ozdoby i przedmioty zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych). 3. Wychowawca ma prawo raz w ciągu półrocza przyznać uczniowi do + 20 za zdobywanie laurów na imprezach o zasięgu wojewódzkim lub krajowym (którym nie patronuje szkoła). 4. Wychowawca ma prawo nagradzać uczniów za wzorowe wypełnianie postanowień regulaminu szkoły: - brak spóźnień (+2 punkty 1 raz w ciągu semestru), - brak godzin nieusprawiedliwionych (+2 punkty 1 raz w ciągu semestru), - brak negatywnych uwag (+5 punktów -1 raz w ciągu semestru). VI. Korzystanie z osobistego sprzętu rejestrującego, odtwarzającego, telefonu komórkowego itp. 1. Z urządzeń rejestrujących, nagrywających, telefonu komórkowego, itp. uczeń może korzystać na lekcji w wyjątkowych wypadkach tylko za zgodą nauczyciela. 2. Telefony komórkowe na lekcji powinny być wyłączone. 3. W przypadku stwierdzenia, że nie są przestrzegane zalecenia podane w punktach 1. i 2., nauczyciel ma prawo, po uprzednim wyłączeniu sprzętu przez posiadacza, odebrać urządzenie. 4. Zdeponowany sprzęt u dyrektora, odbierają rodzice, za potwierdzeniem odbioru. VII. Postanowienia końcowe 1. Drobne uchybienia, przewinienia uczniów (np. nieuwaga na lekcji, rozmowy, sporadyczne braki zadań itp.) będą odnotowywane przez nauczycieli uczących w postaci umownych znaków na kartach obserwacji klasy dostępnych dla wszystkich nauczycieli uczących w klasie. Podsumowuje i rozlicza uczniów wychowawca, wpisując do klasowego zeszytu pochwał i uwag po jednym punkcie karnym za każde trzy znaczki odnotowane na karcie obserwacji klasy. 2. Uwagi dotyczące osiągnięć i sukcesów uczniów a także rażącego naruszania niniejszego regulaminu (np. bójki, kradzieże, wagary, wymuszanie, zastraszanie innych) będą oceniane w trybie natychmiastowym i odnotowywane w klasowych zeszytach uwag (koniecznie z datą). Nauczyciel wpisujący uwagę sam decyduje o ilości punktów; w zależności od rodzaju przewinienia przyznaje od -1 d0-20 punktów. 3. Pięć punktów ujemnych w ciągu półrocza pozbawia szansy na wzorową ocenę zachowania, 10 punktów ujemnych na ocenę bardzo dobrą, natomiast 15 punktów ujemnych na ocenę dobrą.

11 4. Uczniom notorycznie naruszającym regulamin będzie udzielona nagana na forum szkoły podczas apelu. 5. Nagradzanie i karanie powinno mieć charakter wychowawczy i motywujący. 6. O zastosowaniu nagród i kar mówi 15 Statutu Szkoły. Kryteria poszczególnych ocen Ocenę NAGANNĄ otrzyma uczeń, który: 1. Prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego bądź innych lub 2. Świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym: - narusza godność innych i jest agresywny, tzn. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów (nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa), - notorycznie odnosi się z lekceważeniem do kolegów i pracowników szkoły, - nagminnie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych) lub 3. Wchodzi w konflikt z prawem, np.: - dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, - ulega nałogom, - rozmyślnie niszczy mienie szkoły lub cudzą własność lub 4. Dokonuje innych poważnych wykroczeń nie wymienionych w regulaminie, stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych (dotyczy wykroczeń popełnionych w szkole i poza nią, jeśli nauczyciele zostali o nich poinformowani). Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzyma uczeń, który: 1. Swoją postawą wywiera negatywny wpływ na rówieśników, stwarza sytuacje konfliktowe lub 2. Łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym, np.: - nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania, - utrudnia prowadzenie lekcji, - odmawia pracy na lekcji, - nagminnie nie respektuje zarządzeń dotyczących stroju i wyglądu, - wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami, - używa wulgaryzmów lub 3. Opuścił w semestrze więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia Lub 4. Otrzymał więcej niż 50 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę POPRAWNĄ otrzyma uczeń, który: 1. Przeważnie nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 2. Przeważnie wywiązuję się z powierzonych mu obowiązków. 3. Stara się przestrzegać zasad współżycia społecznego (na ogół nie przejawia zachowań agresywnych, nie obraża, nie wyzywa innych, itp.), potrafi dostrzec błędy w swoim zachowaniu i naprawić je. 4. Szanuje mienie innych i szkoły. 5. nie używa wulgaryzmów, nie ulega nałogom. 6. Opuścił w semestrze więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia. 7. Otrzymał więcej niż 25 punktów ujemnych w ciągu semestru.

12 Ocenę DOBRĄ otrzyma uczeń, który: 1.Kulturalnie odnosi się do rówieśników i pracowników szkoły. 2.Uczy się systematycznie i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. 3. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z podjętych zadań. 4. Szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób. 5. Dba o czystość i estetyką swojego otoczenia. 6. Angażuje się w prace na rzecz klasy. 7. Opuścił w semestrze więcej niż 5 godzin bez usprawiedliwienia. 8. Otrzymał więcej niż 15 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzyma uczeń, który: 1. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 2. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem rówieśników. 3. Pilnie i sumiennie wypełnia swoje obowiązki szkolne. 4. Inicjuje i organizuje imprezy klasowe. 5. Dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom. 6. W miarę możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. 7.Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne. 8. Na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności. 9. Otrzymał więcej niż 10 punktów ujemnych w ciągu semestru. Ocenę WZOROWĄ otrzyma uczeń, który: 1. Wyróżnia się wyjątkowo wysoką kulturą osobistą oraz 2. Bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z powierzonych zadań Oraz 3. Nie spóźnia się na lekcje, nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia oraz 4. Jest życzliwy i uczynny, chętnie, z własnej inicjatywy pomaga innym Oraz 5. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły Oraz 6. Otrzymał więcej niż 5 punktów ujemnych w ciągu semestru.. Ponadto spełnia jeden z poniższych warunków: - Dba o dobre imię szkoły reprezentuje ją z sukcesami w konkursach, zawodach, uroczystościach, - jest inicjatorem lub współorganizatorem działań na rzecz klasy, szkoły lub środowiska lokalnego, - przynosi chlubę szkole, zdobywając laury w imprezach o zasięgu wojewódzkim, krajowym, którym nie patronuje szkoła.

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie ze stwierdzonym ADHD (obowiązujące od II okresu roku szkolnego 2009/10)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 45 1. Ocena zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami: wzorowe 170 i więcej bardzo dobre 140

Bardziej szczegółowo

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). V. REGULAMIN SYSTEMU OCENIANIA Z ZACHOWANIA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. Dziennik Ustaw z 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami 1. Ocenianie zachowania

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali:

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali: Punktowy system oceniania zachowania ucznia dla klas IV VI w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 1 września 2014r. OCENY Z ZACHOWANIA 1. Ustalenia ogólne. a.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH Załącznik nr 1 WZO 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie 2. Ocena z zachowania uwzględnią; - funkcjonowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Kryteria ocen z zachowania dla uczniów Gimnazjum w Żelistrzewie 1 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA EGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. W ocenianiu zachowania obowiązują następujące oceny: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę : wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

2015r. WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie 2015r. Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie Wewnątrzszkolny Punktowy System Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 1 1. Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają kultura osobista ucznia i jego stosunek do obowiązków szkolnych. 2. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZAWICACH

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZAWICACH REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZAWICACH 1 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Obowiązuje następująca skala ocen śródroczna i roczna: zachowanie wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db),

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według przyjętej skali: A. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

12 Ocena ucznia z zachowania.

12 Ocena ucznia z zachowania. 12 Ocena ucznia z zachowania. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać: kulturę osobistą, wywiązywanie się z obowiązków ucznia, funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (stosunek do kolegów i pracowników

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu Procedura ustalania oceny zachowania w Zespole Szkół w Dzikowcu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH 1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GLIWICACH System oceniania zachowania opracowano na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

15. Ocenianie zachowania uczniów

15. Ocenianie zachowania uczniów 15. Ocenianie zachowania uczniów 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

37. 38. 1. W gimnazjum przyjęto punktowe kryteria ocen zachowania: 2. Przelicznik punktów na ocenę zachowania przedstawia tabela:

37. 38. 1. W gimnazjum przyjęto punktowe kryteria ocen zachowania: 2. Przelicznik punktów na ocenę zachowania przedstawia tabela: 36. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania. w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa. w Baninie

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania. w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa. w Baninie Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie Postanowienia ogólne Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA Regulamin oceny zachowania dotyczy klas 4-6. W klasach 1-3 ocena zachowania jest oceną opisową opartą na odrębnych zasadach. Wyjściową oceną zachowania w naszej szkole jest ocena

Bardziej szczegółowo

WSO Z ZACHOWANIA KLAS IV - VI

WSO Z ZACHOWANIA KLAS IV - VI WSO Z ZACHOWANIA KLAS IV - VI 1.Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS 31 sierpnia 2004 r. W sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach. 2.Ocena z zachowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA I Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnej. II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zachowania. Zachowanie ucznia ocenia się w następujących kategoriach:

Kryteria oceniania zachowania. Zachowanie ucznia ocenia się w następujących kategoriach: Kryteria oceniania zachowania Zachowanie ucznia ocenia się w następujących kategoriach: 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 2. Strój szkolny 3. Frekwencja 4. Postawa ucznia w czasie lekcji 5. Kultura

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA WSTĘP 1. Podstawa prawna - rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 007r. z późniejszymi zmianami.. Kryteria oceniania są zgodne ze Statutem Gimnazjum im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. STANISŁAWA STASZICA w TCZEWIE Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA Naniesiono zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Wadlew, 29.08.2013r Punktowy system oceniania zachowania ucznia w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 2 września 2013r. 1. Ustalenia ogólne. a) Śródroczna

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r.

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r. 1 Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU OGÓLNE ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb Ocena zachowania Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA OBSERWACJI UCZNIA

KARTA OBSERWACJI UCZNIA jak często wpisuje punkty KARTA OBSERWACJI UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela I ABSENCJA 100 % frekwencja szkolna + 40 W J nieobecność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III. W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali. ZACHOWNIE WOROWE 6p

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III. W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali. ZACHOWNIE WOROWE 6p KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p zachowanie wzorowe 5p bardzo dobre 4p dobre 3p poprawne 2p nieodpowiednie 1p naganne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OPISOWEJ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I III Szkoła Podstawowa w Chorzelowie

KRYTERIA OPISOWEJ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I III Szkoła Podstawowa w Chorzelowie KRYTERIA OPISOWEJ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I III Szkoła Podstawowa w Chorzelowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym tj: stosunek do nauki, aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Kryteria oceniania zachowania uczniów ze stwierdzonym ADHD Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza w Tarnowie 1 Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE. 1 1. Ocena z zachowania powinna odzwierciedlać: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, b) respektowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania w Gimnazjum nr im. Janusza Korczaka. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania. ) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

II Tryb ustalania oceny z zachowania.

II Tryb ustalania oceny z zachowania. I Ocena zachowania 1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy. 2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania Rok szkolny 2013/2014

Regulamin oceniania zachowania Rok szkolny 2013/2014 Regulamin oceniania zachowania Rok szkolny 2013/2014 Ocena za zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą wyraża stosunek do obowiązków szkolnych, aktywność społeczną i kulturę osobistą. Ocena z zachowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli

SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR I IM. MIESZKA I W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR I IM. MIESZKA I W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR I IM. MIESZKA I W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę cztery kategorie: I. Frekwencja.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć edukacyjnych w kl. I III - edukacja wczesnoszkolna

Ocena osiągnięć edukacyjnych w kl. I III - edukacja wczesnoszkolna Ocena osiągnięć edukacyjnych w kl. I III - edukacja wczesnoszkolna Ocena semestralna i roczna ucznia jest oceną opisową. Celem sprawdzania, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest: - bieżące obserwowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Główczycach Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w klasach I - III 1.Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 0 punktów. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII OCENA Z ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ VIII OCENA Z ZACHOWANIA ROZDZIAŁ VIII OCENA Z ZACHOWANIA 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 28 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Zachowanie ucznia ocenia się w 7 kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach takiego zapisu, który najlepiej charakteryzuje ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Szkolny system oceniania zachowania ucznia Publicznego Gimnazjum w Gębicach jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej w Warszawie I Zasady oceniania uczniów w klasach I III : 1. W edukacji zintegrowanej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania (WSOZ) w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania (WSOZ) w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im F. Chopina w Żarach Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania (WSOZ) w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach WSOZ został opracowany na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 W KRAKOWIE REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU 1. Zasady ogólne Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Punktowa Ocena Zachowania

Punktowa Ocena Zachowania Punktowa Ocena Zachowania Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7.09.2004 r., rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2014-2015 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. Postanowienia wstępne REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Niniejszy regulamin stosuje się do ustalania ocen zachowania bieżącego, śródrocznego i rocznego uczniów oddziałów I-VI szkoły podstawowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system ustalania oceny zachowania uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

Wewnątrzszkolny system ustalania oceny zachowania uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie Wewnątrzszkolny system ustalania oceny zachowania uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 1. Ocenę zachowania ustala się na koniec I (śródroczna) i II (końcoworoczna) semestru.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIA W KLASACH I-III SP 11 W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIA W KLASACH I-III SP 11 W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIA W KLASACH I-III SP 11 W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GORZOWIE WLKP. I PODSTAWY PRAWNE: Klasyfikowanie uczniów w klasach I-III reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA I. Postanowienia ogólne 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE

SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE I. POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. System oceniania określa warunki i sposób oceniania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w trakcie zajęć edukacyjnych Niebieskiej

Bardziej szczegółowo