Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz dalej u.o.p.n. ) wraz z propozycjami/postulatami rozwiązań legislacyjnych. 1

2 Wykaz skrótów: FK Federacja Konsumentów FBOP Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego FKH Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego KRN Krajowa Rada Notarialna PIU Polska Izba Ubezpieczeń PZFD Polski Związek Firm Deweloperskich SBDiM Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań SNRP Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej ZBP Związek Banków Polskich 2

3 Aktualnie obowiązujący przepis u.o.p.n. Zakres przedmiotowy Propozycja / postulat zmiany Uzasadnienie/ uwagi Podmiot zgłaszający Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Przesądzenie zakresu przedmiotowego ustawy powinno dotyczyć w szczególności: doprecyzowanie terminu, do którego winny być stosowane środki ochrony, o których mowa w art. 4. Ustawy, wskazanie granicy zaawansowania inwestycji, po przekroczeniu której nie jest wymagane zawieranie umowy deweloperskiej, a możliwe jest wykorzystania konstrukcji umowy przedwstępnej sprzedaży, dookreślenia pojęć używanych w ustawie, doprecyzowania obowiązków dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, a po oddaniu (dopuszczeniu) budynku do użytkowania, w tym wyłączenie konieczności aktualizowania prospektu informacyjnego po dopuszczeniu budynku do użytkowania, dostosowania ustawy do przepisów Prawa o notariacie, wyłączenia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących konieczności ujawnienia w księdze wieczystej roszczeń nabywcy z tytułu umowy deweloperskiej, Wątpliwości związane z wykładnią literalną przepisów ustawy, zwłaszcza art. 1 i art. 3 pkt 5) oraz wykładnią funkcjonalną i celowościową ustawy prowadzą w aktualnym obrocie prawnym do odmiennych poglądów, co do zakresu przedmiotowego ustawy: 1) pierwszy pogląd wskazuje na szeroki zakres obowiązywania ustawy na każdym etapie realizacji przez dewelopera przedsięwzięcia deweloperskiego, począwszy od chwili rozpoczęcia oferowania osobom fizycznym sprzedaży lokali mieszkalnych, a kończąc na sprzedaży ostatniego oferowanego lokalu mieszkalnego, natomiast 2) drugi pogląd wskazuje węższy zakres obowiązywania ustawy, ograniczony do samego procesu budowlanego, a kończący się przyjęciem budynku do użytkowania. Oba poglądy wydają się znajdować uzasadnienie w wykładni literalnej przepisów ustawy, zwłaszcza przy uwzględnieniu art. 22 ust.1 pkt 18). Jednak za pierwszym poglądem przemawia wykładnia literalna, zwłaszcza art. 1 i art. 3 pkt 5) oraz wykładnia funkcjonalna i celowościowa ustawy, jako zmierzającej do zapewnienia jak najszerszej ochrony osoby fizycznej nabywcy lokalu mieszkalnego, KRN 3

4 dodania przepisów określających zakres ochrony praw nabywcy w przypadku zbycia przez dewelopera nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie. występującego w charakterze konsumenta i będącego w sensie ekonomicznym słabszą stroną stosunku prawnego. unormować chwilę zakończenia procesu deweloperskiego ( ) w praktyce rodzi to wątpliwości czy proces deweloperski można uznać za zakończony już z chwilą zakończenia budowy (przez co rozumie się wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), czy też proces deweloperski można uznać za zakończony dopiero z chwilą przeniesienia własności na nabywcę. W praktyce często występują sytuacje, że przy jednym budynku niektórzy nabywcy lokali w tym budynku zawierają umowy przenoszące na nich własność lokali, a inni nabywcy (którzy nie są jeszcze gotowi nabywać własność lokali, np. z powodu konieczności zapewnienia środków na zapłatę ceny) zawierają umowy deweloperskie lub umowy przedwstępne. Zważywszy, że jednym z celów uchwalenia ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego było zmniejszenie ryzyka nabywcy związanego z wpłacaniem deweloperowi środków na poczet ceny w przypadku zawierania umowy pomiędzy nabywcą a deweloperem w chwili rozpoczynania przedsięwzięcia deweloperskiego (często przed rozpoczęciem budowy), należałoby rozważyć, czy w chwili, gdy ryzyko nabywcy jest zminimalizowane, bo inwestycja została zakończona, należy nadal stosować przymus zawierania umowy deweloperskiej, czy też należy zostawić podjęcie decyzji co do rodzaju zawieranej SNRP 4

5 umowy stronom tej umowy. Ustawa nie wskazuje terminu ustania obowiązku zawierania z nabywcami umów deweloperskich (dotyczy sytuacji po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego). Ustawa powinna jednoznacznie określać ramy czasowe obowiązku zawierania tych umów. Znane są już dwa orzeczenia sądów powszechnych, w których sąd przyznał, iż ustawa o ochronie praw nabywcy ( ) nie wskazuje wyraźnie w którym momencie przepisy tej ustawy przestają dewelopera obowiązywać. Powyższa okoliczność jest kształtowana przez praktykę w oparciu o liczne analizy oraz interpretacje, jednakże dla pewności obrotu prawnego stosowne zapisy winny znaleźć się w ustawie. W ocenie deweloperów, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (tj. po wykonaniu czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do oddania obiektu budowlanego do użytkowania i potwierdzenia tego faktu prawomocną decyzją państwowej inspekcji nadzoru budowlanego) postanowienia ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie powinny znaleźć zastosowania, są bowiem zbędne. Celem wprowadzenia ochrony nabywcy było zapewnienie, by środki pieniężne, które nabywca zobowiązany jest, w wykonaniu umowy deweloperskiej zapłacić na poczet ceny nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego (lub odpowiednio nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym) na rzecz dewelopera, zostały wydatkowane przez dewelopera z przeznaczeniem na wybudowanie budynku mieszkalnego, z którego dany lokal mieszkalny zostanie wyodrębniony (lub SBDiM 5

6 odpowiednio na budowę domu jednorodzinnego). Podkreślono to również w uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 4349) stanowiąc, iż projekt ustawy określa środki ochrony nabywców lokalu w danym przedsięwzięciu deweloperskim. Utworzenie rachunków powierniczych (otwartego oraz zamkniętego) służyć ma gromadzeniu środków na budowę lokalu. Ponadto, zgodnie z Rekomendacją w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (cz. 2) wypracowanej przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego, zatwierdzoną przez Zarząd Banków Polskich w dniu r. (rekomendacja nr 15): Ustawa nie stanowi wprost, jak długo powinien być prowadzony mieszkaniowy rachunek powierniczy. Zgodnie z art. 5 ustawy, deweloper zawiera umowę o prowadzenie otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego. Należy więc uznać, iż umowa powinna wiązać dewelopera z bankiem prowadzącym mieszkaniowy rachunek powierniczy co najmniej tak długo, jak długo trwa przedsięwzięcie deweloperskie. ( ) Definicja umowy deweloperskiej wskazuje, że przeniesienie i ustanowienie prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy, następuje po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, co pozwala przyjąć, że przeniesienie lub ustanowienie prawa nie jest częścią przedsięwzięcia deweloperskiego. ( ) Zakładając, że przedsięwzięcie deweloperskie kończy się z chwilą oddania obiektu budowlanego do użytkowania, należy 6

7 konsekwentnie dopuścić dokonanie ostatniej wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i zamknięcie tego rachunku przed ustanowieniem lub przeniesieniem prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy, a po spełnieniu warunków wynikających z umowy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego każda wypłata środków pieniężnych deweloperowi następuje z sub-rachunku, po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego prawo, o którym mowa w art. 1 ustawy, na warunkach określonych w art. 10 ustawy. Tym samym, zamknięcie mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego powinno nastąpić po otrzymaniu ostatniego odpisu aktu notarialnego przenoszącego prawo, o którym mowa w art. 1 ustawy. Powyższa rekomendacja również podkreśla istotę istnienia zabezpieczenia w postaci środków ochrony wpłat na etapie realizacji procesu budowy. Wobec powyższego, po zakończeniu procesu budowlanego, tj. w sytuacji istnienia lokalu gotowego do zbycia i ustanowienia odrębnej własności bezpodstawne wydają się środki ochrony wpłat, gdyż nabywca nabywa to, co ma potwierdzenie w stanie rzeczywistym. Nabywca nie ponosi ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego, a właśnie zabezpieczenie przed takim ryzykiem było celem umowy deweloperskiej. Reasumując, istota i cel umowy deweloperskiej (ujętej w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), przemawia za istnieniem 7

8 Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży tego lokalu nabywcy, albo do sprzedaży nabywcy nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. obowiązku zawierania umów deweloperskich tylko do czasu zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego. W aktualnym stanie prawnym wykładnia literalna u.o.p.n. oraz wykładnia funkcjonalna i celowościowa wskazanej ustawy prowadzą do odmiennych poglądów co do zakresu przedmiotowego ustawy: 1) pierwszy pogląd wskazuje na szeroki zakres obowiązywania ustawy na każdym etapie realizacji przez dewelopera przedsięwzięcia deweloperskiego, począwszy od chwili rozpoczęcia oferowania osobom fizycznym sprzedaży lokali mieszkalnych, a kończąc na sprzedaży ostatniego oferowanego lokalu mieszkalnego, 2) drugi pogląd wskazuje na węższy zakres obowiązywania ustawy, ograniczony do samego procesu budowlanego, a kończący się przyjęciem budynku do użytkowania. Za pierwszym poglądem przemawia wykładnia literalna przepisów art. 1 i art. 3 pkt 5) u.o.p.n. oraz wykładnia funkcjonalna i celowościowa ustawy, której celem jest zapewnienie jak najszerszej ochrony osoby fizycznej jako nabywcy lokalu mieszkalnego, występującej w charakterze konsumenta i będącej - w sensie ekonomicznym - słabszą stroną stosunku prawnego. Zgodnie z art. 1 u.o.p.n. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę...". W przepisie tym ustawodawca wskazując zakres przedmiotowy ustawy - nie wymienił FBOP 8

9 zobowiązania dewelopera do wybudowania budynku. Ponadto zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5) u.o.p.n. umowa deweloperska" oznacza umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy...". Ponownie więc w przepisie tym pominięte została zobowiązanie do wybudowania budynku. Za drugim poglądem przemawia wykładnia literalna art. 22 ust.1 pkt 18) u.o.p.n., w którym jako niezbędny element umowy deweloperskiej wymienia się zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku". W przypadku zawierania umowy deweloperskiej po przyjęciu budynku do użytkowania zobowiązywanie dewelopera do wybudowania budynku jest bezprzedmiotowe, ponieważ wszelkie prace budowlane są wykonane przed zawarciem umowy deweloperskiej. Zmiany zaproponowane przez Fundację prowadzą do dookreślenia zakresu przedmiotowego u.o.p.n., jako regulacji prawnej obowiązującej od chwili rozpoczęcia przez dewelopera oferowania osobom fizycznym sprzedaży lokali mieszkalnych do momentu zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego, jako sprzedaży ostatniego oferowanego lokalu mieszkalnego. Celem tych zmian jest ochrona praw nabywcy na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Ochrona praw nabywcy wynikająca z u.o.p.n. obejmuje w szczególności: a) ochronę prawa nabywcy do nabycia lokalu (art. 1 oraz art. 36 u.o.p.n.), b) ochronę dokonywanych przez nabywcę 9

10 wpłat na poczet ceny nabycia (art. 2 ust.1 pkt 1 u.o.p.n.), c) ochronę innych praw, np. prawa do odstąpienia od umowy oraz prawa do uzyskania pełnej informacji dotyczącej: dewelopera, przedsięwzięcia deweloperskiego i otoczenia nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie (prawo do żądania przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej przekazania jej prospektu informacyjnego). W przypadku zawierania przez dewelopera z nabywcą umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 i nast. Kodeksu cywilnego albo umowy zobowiązującej w trybie art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) ochronie podlega jedynie prawo nabywcy do żądania przeniesienia własności lokalu przed sądem (w trybie art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art Kodeksu postępowania cywilnego). Umowa taka nie zapewnia ochrony nabywcy ani w zakresie środków wpłaconych deweloperowi ani w zakresie prawa do pełnej i rzetelnej informacji, uregulowanego w art u.o.p.n. Argumentem przemawiającym za koniecznością stosowania ustawy również po przyjęciu budynku do użytkowania jest ochrona prawa nabywcy do uzyskania pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej samego dewelopera, przedsięwzięcia deweloperskiego oraz innych informacji mogących mieć wpływ na decyzję nabywcy w sprawie zakupu danego lokalu mieszkalnego (np. informacje dotyczące przewidzianych inwestycji w promieniu jednego kilometra od nieruchomości, na której 10

11 realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie). Pełna realizacja tego prawa jest zapewniona przez ustawodawcę za pośrednictwem prospektu informacyjnego, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 17 u.o.p.n oraz za pośrednictwem przedkontraktowego obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 20 i 21 u.o.p.n. Prawo to ustawodawca uznał za tak ważne, iż niesporządzenie prospektu informacyjnego zagrożone jest karą grzywny (art. 32 u.o.p.n.), zaś podanie w prospekcie informacyjnym informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji prawdziwych zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo nawet karą pozbawienia wolności do lat 2. Odmawianie powyższego prawa do uzyskania pełnej i rzetelnej informacji, nabywcom zawierającym umowy z deweloperem po przyjęciu budynku do użytkowania byłoby sprzeczne z celem i przedmiotowym zakresem ustawy, określonymi literalnie w art. 1 u.o.p.n. oraz z zasadą racjonalnego ustawodawcy. Najistotniejszym jednak argumentem przemawiającym za koniecznością stosowania przepisów ustawy, również po przyjęciu budynku do użytkowania, jest konieczność zapewnienia ochrony nabywcy, który spełnia świadczenie pieniężne na rzecz dewelopera przed nabyciem własności lokalu. Zgodnie z art. 10 u.o.p.n. wypłata środków wpłaconych przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy następuje po otrzymaniu przez bank, prowadzący ten rachunek, odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1. Wypłata środków wpłaconych przez nabywcę na otwarty mieszkaniowy 11

12 rachunek powierniczy następuje po kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego (art.12 u.o.p.n,). Art. 3 pkt 6) u.o.p.n. wskazuje w definicji legalnej przedsięwzięcia deweloperskiego, iż jest to proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1. Proces obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami. Częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną. W związku z powyższym przedsięwzięcie deweloperskie, jako ustawowo zdefiniowany proces pojawia się w dniu rozpoczęcia przez dewelopera sprzedaży lokali mieszkalnych (nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi), a dokładnie w dniu rozpoczęcia oferowania ich sprzedaży osobom fizycznym, a kończy w dniu ustanowienia lub przeniesienia na rzecz nabywcy prawa, o którym mowa w art. 1. Ustawodawca jako istotne znaczenie dla przyjęcia budynku do użytkowania wskazuje 12

13 funkcjonalne połączenie kilku budynków w jedno przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne. Ustawa nie wiąże jednak z faktem uzyskania przez dewelopera decyzji o przyjęciu do użytkowania żadnych skutków w zakresie informacyjnych obowiązków dewelopera, jak i również w zakresie zawierania umów deweloperskich. Odmienne stanowisko prowadziłoby do wniosku, iż ustawodawca postanowił zróżnicować ochronę praw osób fizycznych zawierających umowy z deweloperem w zależności od stopnia zaawansowania prac budowlanych. Porównanie brzmienia art. 3 pkt 6) u.o.p.n. z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wskazuje na odmienny zamiar ustawodawcy. Ochroną u.o.p.n. objęte zostały prawa osób fizycznych zawierających umowy z deweloperem na każdym etapie inwestycji budowlanej, również przed nabyciem prawa do gruntu i przed uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na budowę. Ustawowej ochronie winny również podlegać prawa osób fizycznych zawierających umowy z deweloperem po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. Potrzeba takiej ochrony jest w szczególności widoczna, gdy zostanie ogłoszona upadłość dewelopera przed przeniesieniem na nabywcę praw, o których mowa w art. 1 u.o.p.n., w tym w szczególności własności lokalu. Brak jest przesłanek do różnicowania ochrony prawnej i faktycznej nabywców, którzy zawarli umowy w trakcie trwania budowy, tj. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz nabywców, którzy zawierają umowy po uzyskaniu przez dewelopera takiej decyzji. Nabywcy, którzy podpisali umowy 13

14 deweloperskie, korzystają ze szczególnej ochrony wynikającej ze zmienionych przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (art ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze). Nabywcy podpisujący umowy przedwstępne w rozumieniu art. 389 Kodeksu cywilnego lub zobowiązujące w rozumieniu art. 9 ustawy o własności lokali z takiej ochrony nie mogą skorzystać, albowiem w ich przypadku zobowiązanie niepieniężne dewelopera przekształca się z mocy przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w zobowiązanie pieniężne. Wobec powyższego po raz kolejny należy odwołać się do celu i przedmiotowego zakresu ustawy oraz zasady racjonalnego ustawodawcy, z którymi sprzeczne byłoby odmawianie powyższej ochrony osobom fizycznym zawierającym umowy z deweloperem po przyjęciu budynku do użytkowania. Art. 22 ust. 1 ustawy wymienia elementy treści umowy deweloperskiej, w tym w pkt 18) zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku. Elementy treści umowy, które Helena Ciepła i Barbara Szczytowska, w komentarzu do ustawy (LexisNexis, Warszawa 2012) słusznie określają, jako pożądane składniki treści umowy, lecz nie obligatoryjne. Interpretując ten przepis w szerszym kontekście, niewątpliwie deweloper nie może przenieść własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przed wybudowaniem budynku (domu jednorodzinnego), a fakt przyjęcia budynku do użytkowania stanowi jedynie realizację jednej z czynności faktycznoprawnych składających się na cały złożony proces przedsięwzięcia deweloperskiego. 14

15 Proponowane przez Fundację przesądzenie zakresu przedmiotowego obowiązywania ustawy wymaga więc: 1) dookreślenia pojęć używanych w ustawie, 2) doprecyzowania obowiązków dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, a po przyjęciu budynku do użytkowania, w tym ewentualne wyłączenie konieczności aktualizowania prospektu informacyjnego po przyjęciu budynku do użytkowania, 3) zmiany w szczególności art. 22, w tym także w celu do dostosowania brzmienia tego przepisu do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.). Art. 2 ust. 2 Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna). Art. 3 pkt 1 deweloper - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 2) ), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa, o którym mowa w art. 1, i przeniesienia tego prawa na nabywcę; Art. 3 pkt 3 dom jednorodzinny - dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu Art. 3 pkt 1 deweloper - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży Art. 3 pkt 3 dom jednorodzinny - budynek mieszkalny, jak również samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego Problemy wzbudza również odpowiedz na kolejne pytanie - do jakiego etapu realizacji inwestycji możliwe jest zawarcie przedwstępnej umowy deweloperskiej? FK FBOP FBOP 15

16 bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych; Art. 3 pkt 4 nabywca - osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1, oraz zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa; Art. 3. pkt 5 umowa deweloperska - umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa; przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Art. 3 pkt 4 nabywca - osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz zobowiązuje się do spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera przesądzenie charakteru prawnego umowy zawieranej przez dewelopera i nabywcę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej W obecnym stanie prawnym na tle przepisów ustawy kwalifikacja prawna umowy deweloperskiej budzi istotne wątpliwości, a w nauce prawa oraz w praktyce wyrażane są trzy poglądy. Zgodnie z pierwszym poglądem umowa deweloperska stanowi w istocie szczególną postać umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. Pogląd ten jest uzasadniony z uwagi na fakt, iż elementy, które wymieniono w definicji umowy deweloperskiej pokrywają się częściowo z elementami przedmiotowo istotnymi dla umowy sprzedaży. FBOP KRN Drugi pogląd uznaje, iż umowa deweloperska stanowi zbiorczą kategorię normatywną, która obejmuje wiele umów nazwanych i nienazwanych. Zawierają się w niej wszystkie umowy, które spełniają przesłanki określone w przepisach ustawy. Umowa deweloperska nie jest zatem osobną umową nazwaną, a tworzy kategorię podobną do np. umowy o kredyt konsumencki. Według trzeciego poglądu, umowę 16

17 deweloperską kwalifikuje się, jako umowę nazwaną. Wątpliwości związane z wykładnią językową przepisów ustawy, prowadzą do zawierania w aktualnym stanie prawnym - w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej: 1) umowy o skutku wyłącznie rozporządzającym zawieranej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy deweloperskiej albo 2) umowy sprzedaży, jako umowy o skutku zobowiązującorozporządzającym zawieranej w wykonaniu obowiązków z tytułu umowy deweloperskiej. Przesądzenie, że umowa deweloperska ma charakter dwustronnie zobowiązujący Art. 3 pkt 5 umowa deweloperska - umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera Przepisy art. 22 nie stanowią katalogu zamkniętego, ale należy zauważyć, że nie wskazano tutaj, jakiego rodzaju zobowiązanie podejmuje nabywca, zawierając umowę deweloperską. Między innymi z ustawy nie wynika, że nabywca jest zobowiązany do nabycia lokalu/domu jedynie deweloper jest zobowiązany do przeniesienia tego prawa na nabywcę. Postulujemy zatem aby umowa deweloperska była umową dwustronnie zobowiązującą. Rekomendowane przez Fundację zmiany u.o.p.n. w pierwszej kolejności mają na celu jednoznaczne określenie charakteru prawnego umowy, która stanowi podstawę do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz nabywcy. SNRP FBOP 17

18 Należy zwrócić uwagę, że w obecnym stanie prawnym kwalifikacja prawna umowy deweloperskiej budzi istotne wątpliwości, zaś w nauce prawa oraz w praktyce wyrażane są trzy poglądy: 1) zgodnie z pierwszym poglądem umowa deweloperska stanowi w istocie szczególną postać umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. (tak Z. Truszkiewicz w: Charakter prawny umowy deweloperskiej...", Warszawa 2012, s.411 i nast., podobnie K. Maj w: Praktyczne aspekty umowy deweloperskiej..." Rejent" 2012, nr 10); pogląd ten jest uzasadniony z uwagi na fakt, iż elementy, które wymieniono w definicji umowy deweloperskiej (art. 3 pkt 5 u.o.p.n.) pokrywają się częściowo z elementami przedmiotowo istotnymi dla umowy sprzedaży, 2) drugi pogląd uznaje, iż umowa deweloperska stanowi zbiorczą kategorię normatywną, która obejmuje wiele umów nazwanych i nienazwanych (tak J. Pisuliński w Charakter prawny umowy deweloperskiej ", Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach, 2012, nr 1 s.22); zawierają się w niej wszystkie umowy, które spełniają przesłanki określone w przepisach u.o.p.n.; umowa deweloperska nie jest zatem osobną umową nazwaną, lecz tworzy kategorię podobną do np. umowy o kredyt konsumencki, 3) według trzeciego poglądu, umowę deweloperską kwalifikuje się, jako umowę nazwaną (tak np. H. Ciepła, w H. Ciepła, B. Szczytowska w: Komentarz do u.o.p.n. Warszawa 2012). 18

19 Wątpliwości związane z wykładnią językową przepisów u.o.p.n., prowadzą do zawierania w aktualnym obrocie prawnym: 1) umowy o skutku wyłącznie rozporządzającym zawieranej w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej, 2) umowy sprzedaży - jako umowy o skutku zobowiązująco-rozporządzającym zawieranej w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej. Rekomendowane przez Fundację zmiany przesądzają, iż umową zawieraną w wykonaniu umowy deweloperskiej ma być umowa sprzedaży. Takie rozstrzygnięcie rozwieje wątpliwości interpretacyjne przy stosowaniu u.o.p.n., a tym samym doprowadzi do ujednolicenia praktyki i zwiększy zakres zabezpieczenia praw nabywcy. Uregulowana w Kodeksie cywilnym umowa sprzedaży, jest umową, która w najszerszym zakresie zabezpiecza prawa osoby fizycznej nabywającej od dewelopera lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny. Proponowane zmiany umożliwią także zachowanie jednolitego charakteru prawnego wszystkich umów zawieranych przez deweloperów po zakończeniu inwestycji budowlanej bez względu na to, czy przedmiotem umów jest lokal o charakterze mieszkalnym czy niemieszkalnym, jak również bez względu na to, czy osobą zawierającą umowę z deweloperem jest osoba fizyczna czy osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Wobec powyższego proponowane zmiany u.o.p.n., obejmują konieczność zmiany art. 1, art. 3, art. 10, art. 22, art. 27 ust. 1, art. 29 ust. 1 pkt 6), ust. 3 i 5 tej ustawy. 19

20 W art. 3 dodać pkt 5a Art. 3 pkt 5a umowa sprzedaży - umowę na mocy, której następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaż nabywcy albo sprzedaż nabywcy własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub sprzedaż udziału we współwłasności lub w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Jw. FBOP W art. 3 dodać pkt 5b Art. 3 pkt 6 przedsięwzięcie deweloperskie - proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. 3) ) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której art. 3 pkt 5b przedmiot umowy deweloperskiej - własność lokalu mieszkalnego albo własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i własność domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział we współwłasności lub w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Niezbędne jest doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia deweloperskiego. Jw. W celu ujednolicenia i doprecyzowania definicji przedsięwzięcia deweloperskiego przepisy Ustawy powinny określać, iż jest to przedsięwzięcie rozumiane jako całość, albo jeden etap, albo kilka etapów procesu realizacyjnego. Jednocześnie proponujemy, aby zapisać, iż w przypadku prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego rozumianego jako jeden etap, czy kilka etapów - zakres przedmiotowego etapu albo przedmiotowych etapów wynika z dotyczącego ich pozwolenia na budowę (w tym dokumentów składanych wraz z wnioskiem o jego wydanie np. projektu budowlanego). Zakres FBOP ZBP 20

21 realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną; przedsięwzięcia deweloperskiego (całość, czy jeden etap lub kilka etapów) powinien być określony w prospekcie informacyjnym. Definicja przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi, że jest to proces, w wyniku realizacji którego" na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art.1 Ustawy. Taki zapis nie przesądza, jaka czynność kończy przedsięwzięcie deweloperskie, a w szczególności, czy czynność ustanowienia lub nabycia prawa, o którym mowa w art. I Ustawy, jest częścią przedsięwzięcia deweloperskiego, czy też czynność ta wykracza poza zakres definicji. ZBP postuluje doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia deweloperskiego, ponieważ definicja umowy deweloperskiej wskazuje, że ustanowienie lub przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, następuje po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, co pozwala przyjąć, że przeniesienie lub ustanowienie prawa nie jest częścią przedsięwzięcia deweloperskiego. Praktyka pokazuje, że występują problemy interpretacyjne tego zapisu Ustawy. Powstają spory na linii deweloper bank, czy jeśli przedsięwzięcie jest dzielone na zadania inwestycyjne, czy mieszkaniowy rachunek powierniczy powinien być prowadzony jeden dla całego przedsięwzięcia z odrębnymi harmonogramami dla poszczególnych zadań (etapów), czy też powinny być odrębne rachunki dla każdego zadania (etapu). Zwłaszcza w sytuacji, gdy dla wszystkich etapów (zadań) jest jedno pozwolenie na budowę. Deweloperzy są zainteresowani jak najmniejszą liczbą rachunków, tymczasem 21

22 banki, w celu zapewnienia. prawidłowości rozliczeń, stoją na stanowisku, że w przypadku podziału przedsięwzięcia deweloperskiego na zadania inwestycyjne dla każdego takiego przedsięwzięcia powinien być sporządzany odrębny harmonogram i prowadzony odrębny rachunek (w myśl zasady, że dla jednego rachunku obowiązuje jeden harmonogram). Należy pamiętać, że istotną rolę w procesie ochrony środków nabywców pełni umowa deweloperska. Mając na uwadze fakt, że treść tej umowy jest ustalana indywidualnie, i to wynika z różnych etapów realizowanej inwestycji, często pojawiają się w niej pozycje, które nie są określone w pełni bądź częściowo w prospekcie informacyjnym. W praktyce jest podawany wyłącznie tylko ten jeden rachunek powierniczy. W konsekwencji dla banku rodzi się problem w ustaleniu kwoty/pozycji, która podlega bądź nie podlega ochronie. Dlatego ZBP uważa, że w przypadku rejestrowania środków na jeden rachunek - bank powinien jednolicie podchodzić do ustalania zasad uruchamiania środków, bez konieczności analizowania wpłat. Zdaniem ZBP rejestrowanie wpłat na jeden rachunek stanowi uproszczenie procesu obsługi, pod warunkiem, że na rachunek mieszkaniowy będą rejestrowane wyłącznie środki, które podlegają ochronie. 1 1 W Rekomendacji ZBP nr 1 z dnia 24 stycznia 2012 r. w tej sprawie stwierdzono: Rekomendacja nr 1: Jakie wymogi dla przedsięwzięcia deweloperskiego (związane z fazą jego realizacji) powinny postawić banki finansujące nabywcę, a takie banki oferujące mieszkaniowe rachunki powiernicze (banki finansujące nabywcę takie mogą być bankami prowadzącymi mieszkaniowy rachunek powierniczy powierniczy), aby ograniczyć ryzyko zaangażowania środków nabywców w fazie wstępnej, wymienionej w ustawie? 22

23 Mieszkaniowy rachunek otwarty powinien być produktem bankowym oferowanym z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: Ustawa). 1. Bank, u którego deweloper wnioskuje o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego powinien dokonać oceny spełnienia przez dewelopera określonych w Ustawie warunków do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego. Ocena powinna być przeprowadzona na podstawie dostępnych i wymaganych dokumentów, w zależności od etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego: a) danych dotyczących parametrów przedsięwzięcia deweloperskiego: powierzchnia użytkowa, powierzchnia całkowita, liczba lokali i ich funkcje, liczba kondygnacji podziemnych i nadziemnych, liczba miejsc garażowych i parkingowych oraz inne, które okażą się niezbędne do przygotowania raportu z kontroli; b) dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia deweloperskiego -projekt budowlany; c) decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, sieci, dróg i innych obiektów zewnętrznych; d) kontraktu budowlanego wraz z aneksami i załącznikami; e) dziennika budowy wydanego dla przedsięwzięcia deweloperskiego (odnoszącego do robót budowlanych określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę); tj harmonogramu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia deweloperskiego i proponowanego przez dewelopera harmonogramu wypłat z mieszkaniowego rachunku powierniczego; g) wzoru umowy deweloperskiej wraz z prospektem informacyjnym oraz załącznikami h) innych określonych przez bank dokumentów, których dostarczenie okaże się niezbędne na podstawie analizy dokumentacji i projektu, w tym KRS dewelopera. 2. Zgodnie z zapisami Ustawy bank nie ma obowiązku badać zdolności kredytowej dewelopera, dla którego otwiera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, ani badać jego finansowej zdolności do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Tym samym bank nie gwarantuje nabywcy ani deweloperowi, że przedsięwzięcie deweloperskie zostanie ukończone z powodzeniem. 3. Celem oceny przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, ale nie finansujący przedsięwzięcia deweloperskiego, jest przede wszystkim: a. stwierdzenie, czy wymagane Ustawą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego dokumenty, w tym pozwolenie na budowę i ustalenia harmonogramu są zgodne z zapisami Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, i dają podstawę do otworzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, b. sprawdzenie, czy deweloper jest gotowy do rozpoczęcia budowy, tzn. ma wszystkie pozwolenia oraz ma podpisaną umowę z wykonawcą, c. sprawdzenie, czy nie występuje naruszenie art. 22, Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego poprzez nieumieszczenie wymaganych informacji we wzorze umowy deweloperskiej, i czy jest on zgodny z prospektem informacyjnym i jego załącznikami, d. sprawdzenie, czy prospekt informacyjny zawiera informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik do Ustawy, e. sprawdzenie zgodności przedstawionego przez dewelopera harmonogramu z katalogami lub kosztorysami, określającymi statystyczny podzial kosztów dla inwestycji podobnych do danego przedsięwzięcia deweloperskiego (przy czym bank nie musi żądać ani oceniać rzeczywistych kosztów danego przedsięwzięcia deweloperskiego), f. zapoznanie się z przedsięwzięciem deweloperskim dla płynnego wykonywania kontroli przed uruchamianiem środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, zgodnie z zapisami art. 3 i 92 Ustawy. W Rekomendacji ZBP nr 11 z dnia 14 lutego 2012 r. w tej sprawie stwierdzono: Rekomendacja nr 11: W świetle definicji w ustawie przedsięwzięcia deweloperskiego, jak należy rozumieć przedsięwzięcie deweloperskie, mając na uwadze potrzebę określenia 23

24 Art. 3 pkt 6 przedsięwzięcie deweloperskie - proces, w wyniku realizacji którego nabywca nabywa przedmiot umowy deweloperskiej, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie Jw. FBOP wymogów otwierania i zamykania mieszkaniowych rachunków powierniczych? W celu określenia wymogów otwierania i zamykania mieszkaniowych rachunków powierniczych bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy powinien przyjąć określenie przedsięwzięcia deweloperskiego jako przedsięwzięcie opisane w prospekcie informacyjnym sporządzonym przez dewelopera. Również zadanie inwestycyjne, na które jest przygotowany odrębny prospekt jest traktowane jako przedsięwzięcie deweloperskie na potrzeby stosowania Ustawy. Jednocześnie, w celu ujednolicenia i doprecyzowania definicji przedsięwzięcia deweloperskiego należy przyjąć, iż: a) Przedsięwzięcie deweloperskie, o którym mowa w art. 3 pkt 6 Ustawy, to przedsięwzięcie rozumiane jako całość, albo jeden etap, albo kilka etapów procesu realizacyjnego, -- w przypadku prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego rozumianego jako jeden etap, czy kilka etapów - zakres przedmiotowego etapu albo przedmiotowych etapów (np. pum) wynika z dotyczącego ich pozwolenia na budowę (w tym dokumentów składanych wraz z wnioskiem o jego wydanie np. projektu budowlanego), zakres przedsięwzięcia deweloperskiego (całość, czy jeden etap lub kilka etapów) określa prospekt informacyjny przedkładany w banku wraz z wnioskiem o otwarcie i prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednocześnie deweloper powinien być zobowiązany do przedłożenia w banku aktualnej wersji prospektu, co będzie determinowało wypłatę środków z rachunku po zakończeniu kolejnego etapu wynikającego z harmonogramu), w przypadku prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego rozumianego jako jeden etap czy kilka etapów - wypłata środków zgromadzonych na tym rachunku odbywa się zgodnie z harmonogramem dotyczącym przedmiotowego etapu albo przedmiotowych etapów, Jedno pozwolenie na budowę może dotyczyć kilku przedsięwzięć deweloperskich, definiowanych jak w lit a. Jedna umowa z generalnym wykonawcą może dotyczyć kilku przedsięwzięć deweloperskich, definiowanych jak w lit a. Posiadacz rachunku zobowiązany jest udokumentować rozpoczęcie sprzedaży, o którym mowa w art. 3 pkt 10 Ustawy, dla przedmiotowego etapu albo przedmiotowych etapów. 24

25 projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi przepisami W art. 3 dodać pkt 6a Art. 3 pkt 6 a zadanie inwestycyjne - część przedsięwzięcia deweloperskiego dotycząca jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną Jw. FBOP W art. 3 dodać pkt 11 Art. 3 pkt 11 pozwolenie na użytkowanie - ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku, o której mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) lub nie zgłoszenie w terminie, przez właściwy organ, sprzeciwu w drodze decyzji w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku, o którym mowa w art. 54 tej ustawy. Jw. FBOP W art. 3 dodać ust. 2 Środki ochrony Art. 3 ust. 2 Ilekroć w niniejszej ustawie mowa o przedsięwzięciu deweloperskim, rozumieć należy przez to także zadanie inwestycyjne, o ile przedsięwzięcie deweloperskie będzie podzielone na zadania inwestycyjne. Jw. FBOP Art. 4. Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony: 1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; Art Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony: 1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; Proponowana nowelizacja przywraca pierwotne propozycje, które były zawarte w pierwszym projekcie ustawy, aby gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa były odrębnymi środkami ochrony nabywcy, które PZFD 25

26 2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową; 3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową; 4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 3) gwarancję ubezpieczeniową; 4) gwarancję bankową. 2. Przepisy Rozdziału 2 i 3 mają zastosowanie w przypadku, gdy deweloper zapewnia nabywcy środek ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt.1 albo pkt Przepisy Rozdziału 4 mają zastosowanie w przypadku, gdy deweloper zapewnia nabywcy środek ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt.3 albo pkt W przypadku gdy deweloper nie zapewnił co najmniej jednego ze środków ochrony, o którym mowa w ust.1, nabywcy przysługuje roszczenie o zwrot środków wpłaconych deweloperowi wraz z odsetkami ustawowymi. 5. Roszczenie, o którym mowa w ust. 4 przedawnia się z upływem 3 lat. Art Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony: 1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 2) otwarty mieszkaniowy rachunek można stosować niezależnie od rachunku powierniczego. Należy wskazać, że gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa gwarantują zwrot całości wpłaconych środków nabywcy w razie nieotrzymania mieszkania lub też upadłości dewelopera. Tym samym instrumenty te zapewniają pełną ochronę środków nabywcy i łączenie ich z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym czyni te instrumenty zupełnie martwymi, ponieważ występowałby podwójny koszt zabezpieczenia środków pieniężnych (koszt mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz koszt gwarancji). Główną przesłanką zaproponowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej było właśnie dążenie do obniżenia kosztów obowiązkowych środków ochrony poprzez wprowadzenie konkurencji dla rachunków powierniczych. Udział ubezpieczycieli w tym rynku może doprowadzić do obniżki kosztów obowiązkowych instrumentów ochrony, a w konsekwencji zmniejszy obciążenia finansowe nabywców mieszkań. Pozostałe zmiany to głownie techniczne doprecyzowania stosowania przepisów. Wprowadzono także bezpośrednią podstawę roszczenia o zwrot wpłaconych deweloperowi środków z odsetkami ustawowymi w przypadku gdyby deweloper nie zapewnił przynajmniej jednego z obowiązkowych środków ochrony. Przepis określa również termin przedawnienia powyższego roszczenia jako 3 letni. 1. Proponowana nowelizacja przywraca pierwotne propozycje, które były zawarte w pierwszym projekcie ustawy, aby gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa były odrębnymi środkami ochrony nabywcy, które można stosować niezależnie od rachunku FKH 26

27 powierniczy; 3) gwarancję ubezpieczeniową; 4) gwarancję bankową. 2. Przepisy Rozdziału 2 i 3 mają zastosowanie w przypadku, gdy deweloper zapewnia nabywcy środek ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt.1 albo pkt Przepisy Rozdziału 4 mają zastosowanie w przypadku, gdy deweloper zapewnia nabywcy środek ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt.3 albo pkt W przypadku gdy deweloper nie zapewnił co najmniej jednego ze środków ochrony, o którym mowa w ust.1, nabywcy przysługuje roszczenie o zwrot środków wpłaconych deweloperowi wraz z odsetkami ustawowymi. 5. Roszczenie, o którym mowa w ust. 4 przedawnia się z upływem 3 lat. Należy rozważyć wprowadzenie środków ochrony alternatywnych do przewidzianych w art. 4 środków ochrony, np. polisę ubezpieczeniową, obejmującą odpowiedzialność cywilną dewelopera - ubezpieczenie ryzyka niezwrócenia przez powierniczego. Należy wskazać, że gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa gwarantują zwrot całości wpłaconych środków nabywcy w razie nieotrzymania mieszkania lub też upadłości dewelopera. Tym samym instrumenty te zapewniają pełną ochronę środków nabywcy i łączenie ich z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym czyni te instrumenty zupełnie martwymi, ponieważ występowałby podwójny koszt zabezpieczenia środków pieniężnych (koszt mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz koszt gwarancji bankowej). Główną przesłanką zaproponowania gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej było właśnie dążenie do obniżenia kosztów obowiązkowych środków ochrony poprzez wprowadzenie konkurencji dla rachunków powierniczych. Udział ubezpieczycieli w tym rynku może doprowadzić do obniżki kosztów obowiązkowych instrumentów ochrony, a w konsekwencji zmniejszy obciążenia finansowe nabywców mieszkań. 2. Pozostałe zmiany to głownie techniczne doprecyzowania stosowania przepisów. Wprowadzono także bezpośrednią podstawę roszczenia o zwrot wpłaconych deweloperowi środków z odsetkami ustawowymi w przypadku gdyby deweloper nie zapewnił przynajmniej jednego z obowiązkowych środków ochrony. Przepis określa również termin przedawnienia powyższego roszczenia jako 3 letni. Środki ochrony wymienione w art. 4 ustawy powodują znaczące zwiększenie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, które to koszty mimo, że bezpośrednio są ponoszone przez deweloperów, pośrednio przenoszone są na nabywców (wzrasta cena, co jest normalną SNRP 27

28 dewelopera na rzecz nabywcy wpłaconych przez nabywcę środków (w której to polisie, jako uposażony wskazany byłby nabywca). praktyką ekonomiczną, a jeżeli nawet nie wzrasta to powoduje oszczędności na jakości - budowanie z tańszych, gorszych jakościowo materiałów budowlanych). Nabywca nie ma wpływu na rodzaj środków ochrony stosowanych przez dewelopera może jedynie zaakceptować proponowany środek ochrony lub nie zawierać umowy deweloperskiej. Koszty związane z wymienionymi w art. 4 środkami ochrony są kosztami ponoszonymi przez dewelopera i przerzucanymi następnie na nabywcę prowadzenie rachunków wymienionych w tym przepisie jest drogie z powodu braku oferty takich produktów ze strony banków, z powodu skomplikowanych procedur związanych z udostępnianiem tych środków deweloperowi (przy rachunku otwartym) i z powodu ustawowych procedur narzucających bankom skomplikowane obowiązki związane z kontrolą procesu deweloperskiego (przy rachunku otwartym), jak również narzucających bankom konieczność zatrudniania ekspertów z zakresu działalności innej niż działalność stricte bankowa (do szczegółowej kontroli przebiegu procesu deweloperskiego) lub do korzystania z usług podmiotów zewnętrznych. ( ) Poza bezpośrednimi kosztami związanymi z wymienionymi w art. 4 środkami ochrony deweloper ponosi znacznie wyższe koszty pośrednie (zwłaszcza przy rachunku zamkniętym) nie może korzystać ze środków nabywcy do czasu zakończenia poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego, lecz musi ponosić koszty kredytów na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego. Koszty te nie są rekompensowane przez odsetki ze środków zgromadzonych na rachunkach przewidzianych 28

29 w przepisie art. 4 ustawy, gdyż w związku z małą konkurencyjnością ofert banków (co związane jest z tym, że tylko nieliczne banki mają know-how np. Nordea, MiIlenium) do prowadzenia takich rachunków) środki te nie są oprocentowane lub są oprocentowane znacznie niżej, niż na standardowych rachunkach bankowych. Zarówno gwarancja bankowa, jak i gwarancja ubezpieczeniowa, jako produkty dedykowane do konkretnych przedsięwzięć (a nie produkty zestandaryzowane) są bardzo kosztowne. Zarówno bezpośrednie jak i pośrednie koszty stosowania środków ochrony są przerzucane na nabywców jedynym sposobem zmniejszenia cen mieszkań jest zastosowanie mechanizmów zwiększających konkurencję pomiędzy deweloperami, zaś zapisy, że koszty związane ze środkami ochrony są ponoszone przez deweloperów skutkują jedynie tym, że nabywcy są obciążani tymi kosztami nie w sposób bezpośredni, lecz w sposób pośredni (ponieważ koszty te zawarte są w cenie mieszkań). Uregulowania te powodują również zmniejszenie konkurencji wśród deweloperów, ponieważ eliminują z rynku małe podmioty deweloperów, którzy realizowali małe inwestycje (polegające na budowie pojedynczych domów lub niedużych domów wielorodzinnych lub małych osiedli). W niedalekiej perspektywie czasowej doprowadzi to do koncentracji rynku, który zostanie podzielony pomiędzy największe podmioty deweloperskie. Należy rozważyć wprowadzenie środków ochrony alternatywnych do przewidzianych w art. 4 środków ochrony, które to alternatywne 29

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Umowa deweloperska Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Ustawa z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz.U. Nr 232, poz. 1377 Ustawa weszła

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 19 PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czy konieczne jest dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych umów zawartych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

Istotnym elementem ich ochrony ma być zabezpieczenie

Istotnym elementem ich ochrony ma być zabezpieczenie Mieszkaniowy rachunek powierniczy 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska 1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi USTAWA DEWELOPERSK A Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy Helena Ciepła Barbar a Szczytowsk a Wydanie 1, 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1 Ratio legis. Spoteczno-gospodarcze determinanty ustawy o ochronie prawa nabywcy lokalu lub domu od dewelopera [Paweł Chmielnicki] 1.1. Uwagi wprowadzające:

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne ę ł Ż ę ę ę ć ł ą ę ą ł ł Liczba stron : 22 Data : 2011-07-27 Nazwa pliku : 1460-0.NK.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami sporządzone w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku SPIS TREŚCI I. Podstawa przygotowania opracowania...

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52 Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

L. Dz. 102/2013 Kraków, 19 grudnia 2013

L. Dz. 102/2013 Kraków, 19 grudnia 2013 L. Dz. 102/2013 Kraków, 19 grudnia 2013 Szanowna Pani, Szanowna Pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa nawiązując

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień 29.04.2012 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy,

Bardziej szczegółowo

ZESZYT HIPOTECZNY 29. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

ZESZYT HIPOTECZNY 29. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ZESZYT 29 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Analizy ryzyka prawnego dla banków Wzorce umów zabezpieczających Rekomendacje wdrożeniowe Fundacji na rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych

Regulamin otwierania i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych Regulamin otwierania i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu otwierania i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych,

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii

Efektywne wykorzystanie energii Załącznik 1 do Uchwały nr... Zarządu z dnia. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A A D W O K A C K A A n n a W r ó b e l Ł u k a s z e w s k a A d w o k a t

K A N C E L A R I A A D W O K A C K A A n n a W r ó b e l Ł u k a s z e w s k a A d w o k a t K A N C E L A R I A A D W O K A C K A A n n a W r ó b e l Ł u k a s z e w s k a A d w o k a t ul. Warmińska 28/9, 10-545 Olsztyn, tel. 609 610 881, e-mail: a.wrobel@adwokaciww.pl filia: ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bartłomiej Gliniecki

Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bartłomiej Gliniecki Ustawa deweloperska Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Bartłomiej Gliniecki Wydanie 1 Stan prawny na 1 września 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska 671 671. 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;

Umowa deweloperska 671 671. 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; Umowa deweloperska 671 671 Art. 22 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; 2. cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1; 3.

Bardziej szczegółowo

Klient lepiej chroniony (cz. 1)

Klient lepiej chroniony (cz. 1) Klient lepiej chroniony (cz. 1) Weszła wreszcie w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z całą pewnością zwiększy się zakres obowiązków dewelopera, a tym samym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377, z 2015 r. poz. 978. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Mirosława C.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum Dot. ogłoszonej na konferencji prasowej rekomendacji Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego zmian do Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 23/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika z urzędu na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16.10.2013 r. czy

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania 19 lipca 2013 Etapy procedury Etap I przygotowanie inwestycji Etap II realizacja inwestycji Etap III rozliczenie inwestycji Etap IV po rozliczeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2003 r., III CZP 50/03

Uchwała z dnia 23 lipca 2003 r., III CZP 50/03 Uchwała z dnia 23 lipca 2003 r., III CZP 50/03 Sędzia SN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Tadeusz Żyznowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

I. Cel projektowanej regulacji

I. Cel projektowanej regulacji Spis treści I. Cel projektowanej regulacji... 3 II. Obowiązujące rozwiązania prawne... 5 1. Doprecyzowanie oraz rozszerzenie zakresu przedmiotowego... 8 2. Umowy rezerwacyjne... 10 3. Środki ochrony wpłat

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy

Zawieranie umów deweloperskich wyznacza status dewelopera...442 Oznaczenie masy osobnej...443 Zaskarżalność postanowienia o ustaleniu masy Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego...362 Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych...364 Informacja o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Edward Janeczko. Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie

Edward Janeczko. Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie Rejent. rok 8. nr 10(90) październiki 998 r. Edward Janeczko Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie Jak wiadomo, zasiedzenie polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych

Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych Zenon Marmaj - sędzia Ministerstwo Sprawiedliwości Hipoteka na niektórych ograniczonych prawach rzeczowych 1. Jeśli Sejm zechce uchwalić ustawę noszącą taki właśnie tytuł, to niebawem możliwe będzie ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pomorski Urząd Skarbowy Data 2007.01.09 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-689900-IV-DZ/11 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 28.11.2012 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 402/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 963 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo