Spis treści. Wstęp... 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 17"

Transkrypt

1 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów Wstęp USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Przedmiotowy zakres regulacji I. Wprowadzenie II. Cel ustawy III. Zakres czasowy u.o.p.n IV. Zakres podmiotowy u.o.p.n V. Zakres przedmiotowy u.o.p.n VI. Ogólna ocena przepisów u.o.p.n VII. Wykładnia przepisów u.o.p.n VIII. Znaczenie art. 1 u.o.p.n Art. 2. Zakres ustawy. Umowa przedwstępna I. Zakres ustawy II. Umowa przedwstępna Art. 3. Definicje wyrażeń ustawowych I. Wprowadzenie II. Deweloper III. Lokal mieszkalny IV. Dom jednorodzinny V. Nabywca VI. Umowa deweloperska uwagi ogólne VII. Charakter prawny umowy deweloperskiej VIII. Elementy przedmiotowo istotne umowy deweloperskiej IX. Przedmiot umowy deweloperskiej X. Cechy umowy deweloperskiej XI. Umowa deweloperska a umowy pokrewne XII. Przedsięwzięcie deweloperskie

2 XIII. Zadanie inwestycyjne XIV. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy XV. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy XVI. Trwały nośnik informacji XVII. Rozpoczęcie sprzedaży Art. 4. Środki ochrony nabywcy I. Wprowadzenie II. Rodzaje środków ochrony III. Wybór środka ochrony IV. Sposób wykonania obowiązku V. Termin ustanowienia środka ochrony VI. Zasada ciągłości funkcjonowania środka ochrony nabywcy VII. Sankcje w stosunku do dewelopera VIII. Rozpoczęcie sprzedaży przed 29 kwietnia 2012 r Rozdział 2. Mieszkaniowy rachunek powierniczy Art. 5. Mieszkaniowy rachunek powierniczy I. Wprowadzenie do przepisów rozdziału 2 u.o.p.n II. Regulacja prawna umowy rachunku mieszkaniowego III. Rachunek mieszkaniowy jako szczególnego rodzaju rachunek bankowy 101 IV. Rachunek mieszkaniowy jako rachunek płatniczy V. Rodzaje rachunków mieszkaniowych VI. Konstrukcja prawna umowy rachunku mieszkaniowego VII. Treść umowy rachunku mieszkaniowego VIII. Kwestia abuzywności klauzul w umowie rachunku mieszkaniowego IX. Forma umowy rachunku mieszkaniowego X. Strony umowy rachunku mieszkaniowego deweloper XI. Strony umowy rachunku mieszkaniowego bank XII. Pozycja prawna nabywcy w stosunku rachunku mieszkaniowego XIII. Obowiązek zawarcia umowy rachunku mieszkaniowego XIV. Obowiązki przedkontraktowe banku XV. Wpłaty na rachunek mieszkaniowy XVI. Ewidencjonowanie wpłat i wypłat XVII. Kredyt w rachunku mieszkaniowym XVIII. Oprocentowanie środków na rachunku mieszkaniowym XIX. Opłaty i prowizje XX. Obowiązki informacyjne banku XXI. Tajemnica bankowa XXII. Ochrona danych osobowych XXIII. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy XXIV. Przelew i zastawienie wierzytelności z umowy rachunku mieszkaniowego XXV. Wygaśnięcie stosunku rachunku mieszkaniowego XXVI. Przedawnienie roszczeń z umowy rachunku mieszkaniowego XXVII. Upadłość dewelopera

3 XXVIII. Śmierć dewelopera XXIX. Zajęcie rachunku mieszkaniowego XXX. Zagadnienia kolizyjnoprawne Art. 6. Skutki wypowiedzenia umowy rachunku mieszkaniowego I. Wprowadzenie II. Obowiązek dewelopera dotyczący otwarcia nowego rachunku mieszkaniowego III. Obowiązki banku IV. Sytuacja prawna nabywcy w relacji z deweloperem po rozwiązaniu umowy rachunku mieszkaniowego V. Upadłość dewelopera VI. Zmiana umowy rachunku mieszkaniowego VII. Zmiana umowy rachunku mieszkaniowego a zmiana umowy deweloperskiej Art. 7. Niewypłacalność banku prowadzącego rachunek I. Wprowadzenie II. Upadłość banku prowadzącego rachunek mieszkaniowy III. Warunek gwarancji IV. Stosunek gwarancji V. Obowiązki dewelopera VI. Wypłata gwarantowanej kwoty VII. Wypłata środków z masy upadłości VIII. Płatności nabywcy na rachunek mieszkaniowy Art. 8. Przeznaczenie środków z otwartego rachunku mieszkaniowego I. Wprowadzenie II. Cel wykorzystania środków z rachunku otwartego III. Kontrola przeznaczenia wypłat z rachunku otwartego IV. Wypłata deweloperowi środków z rachunku otwartego inne przypadki Art. 9. Koszty prowadzenia rachunku Rozdział 3. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego Art. 10. Wypłata środków z zamkniętego rachunku mieszkaniowego I. Wprowadzenie do przepisów rozdziału 3 u.o.p.n II. Ochrona nabywcy na podstawie umowy zamkniętego rachunku mieszkaniowego III. Przesłanki wypłaty środków z zamkniętego rachunku mieszkaniowego IV. Kontrola banku V. Przelew i zastawienie roszczenia VI. Pozostałe zagadnienia Art. 11. Wypłata środków z otwartego rachunku mieszkaniowego I. Wprowadzenie II. Wpłaty nabywców na rachunek otwarty III. Znaczenie harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego IV. Wypłata środków z rachunku otwartego

4 V. Zakres kontroli banku VI. Rozliczenie wypłat z rachunku otwartego VII. Odmowa wypłaty środków z rachunku otwartego VIII. Odpowiedzialność banku i jego pracowników Art. 12. Kontrola przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank I. Wprowadzenie II. Nadzorca bankowy III. Umowa z nadzorcą bankowym IV. Kontrola rzeczowa postępów przedsięwzięcia deweloperskiego V. Kontrola finansowa wydatków VI. Dostęp banku do informacji VII. Koszty kontroli Art. 13. Wypłata środków nabywcy po odstąpieniu od umowy deweloperskiej I. Wprowadzenie II. Zakres przedmiotowy III. Roszczenia nabywcy w razie odstąpienia od umowy deweloperskiej IV. Wypłata środków z rachunku mieszkaniowego na rzecz nabywcy V. Weryfikacja podstawy do wypłaty środków VI. Przelew i zastawienie roszczenia VII. Zbieg dyspozycji nabywców i dewelopera VIII. Pozostałe zagadnienia Art. 14. Wypłata środków nabywcy po rozwiązaniu umowy deweloperskiej I. Wprowadzenie II. Zakres przedmiotowy III. Porozumienie stron IV. Wypłata środków z rachunku mieszkaniowego V. Pozostałe zagadnienia Rozdział 4. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa Art. 15. Gwarancje bankowa i ubezpieczeniowa I. Wprowadzenie II. Gwarancja bankowa III. Gwarancja ubezpieczeniowa IV. Gwarancje pojedyncze i globalne V. Zabezpieczone wierzytelności VI. Suma i termin gwarancji VII. Warunki wypłaty z gwarancji VIII. Wygaśnięcie gwarancji Art. 16. Przejście roszczeń. Zakres zabezpieczenia I. Subrogacja ustawowa II. Zabezpieczenie odsetek i utraconych korzyści Rozdział 5. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej Art. 17. Prospekt informacyjny I. Wprowadzenie do przepisów rozdziału 5 u.o.p.n II. Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego

5 III. Sankcja za naruszenie obowiązku IV. Funkcje prospektu informacyjnego V. Charakter prawny prospektu informacyjnego VI. Charakter prawny wzoru umowy deweloperskiej Art. 18. Doręczenie prospektu informacyjnego I. Obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego II. Forma prospektu informacyjnego III. Dodatkowe udostępnienie prospektu informacyjnego w postaci papierowej IV. Sankcje za naruszenie obowiązku Art. 19. Zmiany informacji w prospekcie Art. 20. Wzór prospektu informacyjnego I. Wprowadzenie II. Treść i forma prospektu informacyjnego uwagi ogólne III. Treść prospektu informacyjnego uwagi szczegółowe IV. Prospekt informacyjny jako integralna część umowy deweloperskiej Art. 21. Udostępnienie nabywcy dokumentów przez dewelopera I. Wprowadzenie II. Zakres udostępnianych dokumentów III. Sankcje za naruszenie obowiązku IV. Pozostałe zagadnienia Rozdział 6. Umowa deweloperska Art. 22. Treść umowy deweloperskiej I. Wprowadzenie do przepisów rozdziału 6 u.o.p.n II. Pojęcie umowy deweloperskiej III. Rola notariusza IV. Dodatkowe warunki zawarcia umowy deweloperskiej po stronie nabywcy V. Dodatkowe warunki zawarcia umowy deweloperskiej po stronie dewelopera VI. Dokument umowy deweloperskiej VII. Elementy normatywne i informacyjne VIII. Znaczenie elementów określonych w art. 22 ust IX. Aktualność informacji X. Niedozwolone postanowienia umowne XI. Oznaczenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy XII. Cena nabycia XIII. Zobowiązania dewelopera XIV. Przedmiot umowy deweloperskiej XV. Środki ochrony nabywcy XVI. Informacje na temat pozwolenia na budowę XVII. Rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych XVIII. Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej XIX. Odsetki i kary umowne

6 XX. Sposób pomiaru powierzchni XXI. Potwierdzenie odbioru prospektu informacyjnego XXII. Tryb odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego XXIII. Obciążenia nieruchomości XXIV. Inne postanowienia umowne XXV. Treść dokumentu umowy przedwstępnej XXVI. Prospekt informacyjny jako integralna część umowy deweloperskiej XXVII. Zmiany w treści prospektu informacyjnego XXVIII. Umowa rozporządzająca XXIX. Przelew wierzytelności XXX. Przedawnienie roszczeń XXXI. Wpływ upadłości dewelopera na umowę deweloperską XXXII. Zagadnienia kolizyjnoprawne XXXIII. Zmiana umowy deweloperskiej XXXIV. Wygaśnięcie umowy deweloperskiej Art. 23. Wpis roszczenia nabywcy w księdze wieczystej I. Wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej II. Treść wpisu roszczenia III. Pierwszeństwo roszczenia IV. Skutki wpisu roszczenia nabywcy do księgi wieczystej V. Obligatoryjność czy fakultatywność wniosku? VI. Zmiana wpisu roszczenia w księdze wieczystej VII. Wykreślenie wpisu roszczenia z księgi wieczystej VIII. Wpis roszczenia nabywcy z tytułu umowy przedwstępnej IX. Inne zagadnienia Art. 24. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego I. Pojęcie i znaczenie harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego II. Treść harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego III. Zmiana harmonogramu IV. Pozostałe zagadnienia Art. 25. Odsetki i kary umowne Art. 26. Forma aktu notarialnego. Wynagrodzenie notariusza I. Forma aktu notarialnego II. Zmiana umowy deweloperskiej III. Podział kosztów związanych z zawarciem umowy deweloperskiej Art. 27. Odbiór lokalu lub domu jednorodzinnego. Odpowiedzialność za wady I. Wprowadzenie II. Kolejność czynności III. Odbiór lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) IV. Odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości Art. 28. Semidyspozytywność przepisów Rozdział 7. Odstąpienie od umowy deweloperskiej Art. 29. Przesłanki odstąpienia od umowy deweloperskiej I. Wprowadzenie do przepisów rozdziału 7 u.o.p.n

7 II. Konstrukcja uprawnienia do odstąpienia od umowy deweloperskiej III. Powstanie i wygaśnięcie uprawnienia nabywcy IV. Przesłanki uprawnienia nabywcy uwagi ogólne V. Przesłanki uprawnienia nabywcy art. 29 ust. 1 pkt VI. Przesłanki uprawnienia nabywcy art. 29 ust. 1 pkt VII. Przesłanki uprawnienia nabywcy art. 29 ust. 1 pkt VIII. Przesłanki uprawnienia nabywcy art. 29 ust. 1 pkt IX. Przesłanki uprawnienia nabywcy art. 29 ust. 1 pkt X. Przesłanki uprawnienia nabywcy art. 29 ust. 1 pkt XI. Uprawnienie dewelopera do odstąpienia od umowy deweloperskiej XII. Wykonywanie uprawnienia XIII. Forma oświadczenia XIV. Odstąpienie od umowy przedwstępnej XV. Upadłość dewelopera XVI. Pozostałe zagadnienia Art. 30. Zakaz wprowadzania odstępnego. Skutki odstąpienia I. Zakaz zastrzegania odstępnego II. Skutki wykonania prawa odstąpienia III. Obowiązek zwrotu świadczeń po odstąpieniu przez nabywcę IV. Obowiązek naprawienia szkody V. Przelew roszczeń nabywcy VI. Koszty związane z odstąpieniem od umowy deweloperskiej VII. Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera VIII. Skutki odstąpienia w razie upadłości dewelopera IX. Pozostałe zagadnienia Art. 31. Zgoda na wykreślenie roszczenia nabywcy z księgi wieczystej I. Wprowadzenie II. Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę III. Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera Rozdział 8. Przepisy karne Art. 32. Odpowiedzialność karna za niesporządzenie prospektu informacyjnego I. Wprowadzenie do przepisów rozdziału 8 u.o.p.n II. Odpowiedzialność za wykroczenie Art. 33. Odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych informacji w prospekcie Art. 34. Odpowiedzialność karna za wypłatę środków z rachunku mieszkaniowego Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy Art (pominięte) Art. 37. Zakres czasowy stosowania art I. Ogólne zasady intertemporalne II. Stosowanie środków ochrony nabywców III. Upadłość dewelopera

8 Art. 38. Informacja o niestosowaniu środków ochrony Art. 39. Pomiar powierzchni użytkowej Art. 40. Obowiązek sprawozdawczy Rady Ministrów Art. 41. Wejście ustawy w życie Bibliografia

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Komentarz praktyczny Autorzy: Aleksandra Widziewicz (radca prawny/partner) Sławomir Szepietowski (radca prawny/partner) Katarzyna Otwinowska (radca prawny) Michał

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 Andrzej Saniewski Bolesław Meluch Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 I. Wprowadzenie Specyficzne warunki działania polskiego rynku mieszkaniowego (m. in. brak uregulowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Spis treści szczegółowy

Spis treści szczegółowy Wykaz skrótów............................................ 19 Wstęp................................................... 21 CZĘŚĆ A Wynajmujący ROZDZIAŁ I. Podmioty..................................... 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz zasady korzystania z Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów

Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Niemcy Umowa zawierana między deweloperem a nabywcą lokalu uregulowana jest w niemieckim kodeksie

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo