Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:. I. INFORMACJE O NABYWCY: Status nabywcy: Małżonkowie bez dzieci Małżonkowie wychowujący dziecko/dzieci Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, bez dzieci Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci Nabywca I Nabywca II Imię Drugie imię Nazwisko Numer PESEL 1. DZIECI pozostające na wychowaniu nabywcy na dzień składania wniosku Imię i nazwisko Numer PESEL Własne/przysposobione* (data przysposobienia dd-mm-rrrr) * wpisać właściwe

2 PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO Dom jednorodzinny: - zasiedlany po raz pierwszy - najmowany od dewelopera od dnia:. Lokal mieszkalny: - zasiedlany po raz pierwszy - najmowany od dewelopera od dnia:. Cena zakupu nieruchomości. zł Ustalona na podstawie: Aktu notarialnego przenoszącego własność Umowy zobowiązującej Prospektu informacyjnego Powierzchnia użytkowa nieruchomości:.. m2 Ustalona na podstawie: Aktu notarialnego przenoszącego własność) Umowy zobowiązującej Prospektu informacyjnego Źródła finansowania ceny nieruchomości:.. Wkład własny:.. zł ( % ceny nieruchomości) Dofinansowanie wkładu własnego:.. zł ( % ceny nieruchomości) Kredyt: zł ( % ceny nieruchomości) Adres nieruchomości: Województwo:. Miejscowość:.... Nr KW. (pełny numer, zgodnie z odpisem z KW) Planowana data wypłaty dofinansowania wkładu własnego*:. * data przekazania ostatniej transzy do dewelopera, ustalona na podstawie aktu notarialnego przenoszącego własność /umowy zobowiązującej lub prospektu informacyjnego II. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO: W związku z ubieganiem się w Banku.. (nazwa Banku kredytującego) o kredyt na nabycie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego* wnioskuję/emy o dofinansowanie wkładu własnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości... zł (słownie złotych: ), z przeznaczeniem na nabycie pierwszego mieszkania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304). *niepotrzebne skreślić Miejscowość i data:.. 2/11

3 Zostałem poinformowany, że datą przyjęcia niniejszego wniosku przez Bank jest. Kwota dofinansowania ustalona na dzień przyjęcia wniosku przez Bank (nazwa Banku kredytującego) wynosi. zł (słownie złotych:..... ). Miejscowość i data:.. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: I. kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem *, odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, potwierdzających status nabywcy i dzieci (urodzenia, małżeństwa, zgonu, orzeczenia sądowe separacji, rozwodu, przysposobienia); II. kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem*, aktu notarialnego przenoszącego własność /umowy zobowiązującej, prospektu informacyjnego - dotyczących nabywanej nieruchomości; III. pisemne oświadczenia i zobowiązania nabywców złożone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego; IV. pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o pierwszym zasiedleniu lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego przez nabywcę załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. * potwierdza pracownik Banku kredytującego, przyjmujący wniosek 3/11

4 III. WYPEŁNIA BANK KREDYTUJĄCY: Data przyjęcia od nabywcy wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z załącznikami:. Pracownik Banku kredytującego, przyjmujący wniosek o dofinansowanie wkładu własnego:... (imię, nazwisko) (adres ) (data i podpis pracownika Banku kredytującego) Data rejestracji i nr wniosku o dofinansowanie wkładu własnego na portalu BGK ZLECENIA:. /.... (numer wniosku) Pracownik Banku kredytującego, rejestrujący wniosek na portalu BGK ZLECENIA:... (imię, nazwisko) (adres ) (data i podpis pracownika Banku kredytującego) 4/11

5 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA NABYWCY składającego wniosek o dofinansowanie wkładu własnego I. Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, t. j... [dd-mm-rrrr] roku nie byłam/em: 1) właścicielem lokalu mieszkalnego/budynku mieszkalnego jednorodzinnego * ; 2) osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny/dom jednorodzinny * ; 3) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, którego udział w przypadku zniesienia własności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny* i zobowiązuję się, że w dniu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, warunek powyższy będzie spełniony. Jednocześnie, w przypadku nabycia praw wymienionych powyżej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku.... (nazwa Banku kredytującego) * niepotrzebne skreślić. II. Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, t. j.. [dd-mm-rrrr] roku: 1) jestem najemcą lokalu mieszkalnego, innego, niż mieszkanie, na które wnioskowane jest dofinansowanie wkładu własnego * ; 2) przysługuje mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego * Nabywca I Nabywca II TAK NIE TAK NIE i zobowiązuję się, w terminie nie przekraczającym 6 m cy od daty zawarcia umowy mocą której nastąpi przeniesienie własności mieszkania, do (dotyczy, jeżeli powyżej wstawiono znak X przy odpowiedzi Tak ): 1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego*; 2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu*. * wstawić znak X przy właściwej odpowiedzi Miejscowość i data:.. Nabywca I Nabywca II 5/11

6 III. Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oświadczam, że lokal mieszkalny/dom jednorodzinny wskazany we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywam w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. IV. Wyrażam zgodę na przekazanie do Banku Gospodarstwa Krajowego (zwanego dalej BGK) informacji zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, stanowiących chronione dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania zgodnie z warunkami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Oświadczam/y, że: 1. Powyższa zgoda została udzielona dobrowolnie. Zostałem/am/liśmy* poinformowany/a/i* o przysługującym mi/nam*, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, prawie dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, a także celu ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. w siedzibie BGK ( Warszawa, Al. Jerozolimskie 7). 2. Zostałam/em/liśmy* poinformowana/y/i,* że zgoda wyrażona w pkt 1 może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie, w formie pisemnego oświadczenia złożonego do BGK za pośrednictwem Banku kredytującego. * niepotrzebne skreślić V. Upoważniam Bank.. do przekazywania (nazwa Banku kredytującego) Bankowi Gospodarstwa Krajowego (zwanego dalej BGK) danych i informacji dotyczących mojej osoby niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na BGK w związku z prowadzeniem ewidencji nabywców i ewidencji dzieci nabywców oraz wykonywaniem przez BGK kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanego i wypłaconego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu własnego mieszkania przez młodych ludzi. 6/11

7 VI. Zobowiązanie Nabywcy. Zobowiązuję/emy* się do zwrotu otrzymanej kwoty finansowego wsparcia, w przypadku wystąpienia przesłanek do jej zwrotu wskazanych w art. 14, 15 oraz 16 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Zobowiązuję/emy* się do złożenia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.), w dniu zawarcia umowy kredytu udzielonego na zakup nieruchomości, która jest przedmiotem zastosowania dofinansowania wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 września o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu obowiązku zwrotu finansowego wsparcia oraz do wystawienia, w dniu zawarcia tejże umowy kredytu, weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową złożonych na zabezpieczenie roszczeń BGK o zwrot otrzymanego finansowego wsparcia. * niepotrzebne skreślić Oświadczam/y, że zostałem/am/liśmy* pouczony/a/eni* przez Bank kredytujący, udzielający kredytu z zastosowaniem finansowego wsparcia, o treści art. 297 Kodeksu karnego. * niepotrzebne skreślić Miejscowość i data: Pracownik Banku kredytującego, przyjmujący oświadczenia Nabywcy:... (imię, nazwisko) (adres ) (data i podpis pracownika Banku kredytującego) 7/11

8 Załącznik nr 2 a do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego (wzór dla zakupu nieruchomości niezasiedlonej przez nabywcę) Oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wariant A - dla wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego składanego z prospektem informacyjnym) Oświadczam/y, że nieruchomość oznaczona jako:..., realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą.... w miejscowości, na działce objętej KW nr na podstawie pozwolenia na budowę nr..... z dnia. wydanego przez... * zostanie, po raz pierwszy po wybudowaniu, zasiedlona przez nabywcę , (imię, nazwisko, numer PESEL) ubiegającego się o dofinansowanie wkładu własnego na warunkach ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304). Planowane terminy: oddania do użytkowania - do dnia, ustanowienia i przeniesienia prawa własności nieruchomości - do dnia, Do wyżej opisanej nieruchomości zostanie zawarta umowa deweloperska, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377). * wypełnić zgodnie z prospektem informacyjnym.... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych, działających w imieniu budującego) Załącznik: Kopia prospektu informacyjnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku kredytującego. 8/11

9 Załącznik nr 2 a do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego (wzór dla zakupu nieruchomości niezasiedlonej przez nabywcę) Oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wariant B - dla wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego składanego z umową zobowiązującą) Oświadczam/y, że nieruchomość oznaczona jako:..., realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą.... w miejscowości, na działce objętej KW nr na podstawie pozwolenia na budowę nr..... z dnia., wydanego przez... * zostanie, po raz pierwszy po wybudowaniu, zasiedlona przez nabywcę , (imię, nazwisko, numer PESEL) ubiegającego się o dofinansowanie wkładu własnego na warunkach ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304). Do wyżej opisanej nieruchomości została zawarta: umowa deweloperska, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), przewidująca termin ustanowienia lub przeniesienia prawa własności nieruchomości do...../** umowa zobowiązująca inna, niż umowa deweloperska, przewidująca termin ustanowienia lub przeniesienia prawa własności nieruchomości do...../** * wypełnić zgodnie z umową zobowiązującą **niepotrzebne skreślić.... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych, działających w imieniu budującego) Załącznik: Kopia umowy zobowiązującej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku kredytującego. 9/11

10 Załącznik nr 2 b do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego (wzór dla zakupu nieruchomości zasiedlonej przez nabywcę na podstawie umowy najmu zawartej z deweloperem) Oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Oświadczam/y, że nieruchomość oznaczona jako:..., zrealizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:.... w miejscowości, na działce objętej KW nr, na podstawie pozwolenia na budowę nr z dnia., wydanego przez.....* została, po raz pierwszy po wybudowaniu, zasiedlona przez nabywcę..., (imię, nazwisko, PESEL) ubiegającego się o dofinansowanie wkładu własnego na warunkach ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304), w dniu. na podstawie umowy najmu zawartej w dniu... Zgodnie z zawartą umową najmu przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości nastąpi do dnia. Do dnia wydania niniejszego oświadczenia kwota świadczeń pieniężnych, poniesionych przez nabywcę..... (imię, nazwisko, numer PESEL) w związku z zobowiązaniem przeniesienia prawa własności wyżej opisanej nieruchomości na rzecz najemcy, wyniosła. zł (słownie złotych: ) i została zaliczona na poczet ceny nabycia tej nieruchomości. * wypełnić zgodnie z dokumentami: umowa zobowiązująca... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych, działających w imieniu budującego) Załącznik: Kopia umowy najmu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku kredytującego. 10/11

11 Załącznik nr 2 c do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego (wzór dla zakupu nieruchomości, której własność przeniesiono już na nabywcę) Oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Oświadczam/y, że nieruchomość oznaczona jako:..., objęta KW.. i wskazana w umowie nr.... z dnia., mocą której przeniesiono prawo własności nieruchomości, została, po raz pierwszy po wybudowaniu, zasiedlona w dniu...., przez nabywcę (imię, nazwisko, numer PESEL) ubiegającego się o dofinansowanie wkładu własnego na warunkach ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304). Do dnia wydania niniejszego oświadczenia kwota świadczeń pieniężnych poniesionych przez nabywcę..... (imię, nazwisko, numer PESEL) wyniosła. zł (słownie złotych:.....) i została zaliczona na poczet ceny nabycia tej nieruchomości. Miejscowość i data:.... (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych, działających w imieniu budującego) Załącznik: Kopia umowy, mocą której przeniesiono prawo własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku kredytującego. 11/11

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych Numer podmiotu... Data wpływu... Konto. Numer w rejestrze... Oddział w WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... ( poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR... Miejscowość i data... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO ... Miejscowość i data... pieczęć organu przyjmującego wniosek STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI BANK SPÓŁDZELCZY W ŻOŁYN.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Słownie:... Kwota kredytu:.. PLN...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 Wypełnia Wnioskodawca Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI i w odpowiednich polach wstawić znak X. I. Wniosek o: - udzielenie - podwyższenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo