Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum Dot. ogłoszonej na konferencji prasowej rekomendacji Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego zmian do Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. W dniu 15 stycznia 2013 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Polski Związek Firm Deweloperskich, powołując się na rezultaty eksperckich spotkań, w tym z przedstawicielami banków, przedstawiły na konferencji prasowej wspólne postulaty zmian w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dotyczą następujących kwestii: I. Rekomendacje Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego i Polskiego Związku Firm Deweloperskich (1) dopuszczenia stosowania odpłatnej umowy rezerwacyjnej, Według pomysłodawców proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów ustawy do obowiązującej i utrwalonej praktyki rynkowej, która wykształciła umowę rezerwacyjną. Istotą tej umowy jest wyłączenie ze sprzedaży konkretnego lokalu, którym zainteresowany jest nabywca, na pewien okres czasu. Ma to umożliwić nabywcy uzyskanie kredytu oraz porównanie innych ofert bez ryzyka utraty wybranego lokum oraz bez konieczności zaciągania zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej. Wyłączenie określonego lokalu ze sprzedaży na pewien okres czasu wiąże się z ryzykiem rezygnacji nabywcy i pozostania dewelopera z niesprzedanym mieszkaniem, podczas gdy w międzyczasie mógł zawrzeć umowę sprzedaży z innym nabywcą. Instytucja zaliczek czy też opłat 1

2 rezerwacyjnych jest powszechnie przyjętą praktyką w całym obrocie gospodarczym, a wobec kategorycznego brzmienia ustawy powstała wątpliwość czy deweloper może zawierać tego typu umowy rezerwacyjne. Ustawa wprowadza jednocześnie górny limit wysokości opłaty rezerwacyjnej, którą określa na 2 % ceny nabycia mieszkania lub domu jednorodzinnego. Takie rozwiązanie zapobiegnie przyjmowaniu wysokich opłat rezerwacyjnych, co pozwoliłoby uniknąć obowiązku deponowania środków na rachunkach powierniczych. 1. ZBP stoi na stanowisku, iż ustawa deweloperska powinna umożliwiać stosowanie odpłatnej umowy rezerwacyjnej, uwzględniając zasady określone w rekomendacji nr 13 ZBP z dnia 14 lutego 2012r. i warunki opisane poniżej. 2. W ocenie ZBP zasadne jest ujęcie w treści zmian do Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zapisów dopuszczających formę umowy rezerwacyjnej, jako umowy zawieranej pomiędzy deweloperem a klientem na określony czas, do momentu otrzymania przez klienta decyzji kredytowej / promesy kredytu. Umowa taka nie powinna mieć cech / znamion umowy deweloperskiej, a informacje w niej zawarte powinny być wykorzystane wyłącznie do oceny zdolności kredytowej potencjalnego nabywcy. 3. W związku z powyższym ewentualna opłata rezerwacyjna nie musiałby być wnoszona na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Kwestia ewentualnych rozliczeń pomiędzy deweloperem a klientem powinna być uregulowana w treści umowy rezerwacyjnej, ale bez przywoływania rachunku powierniczego, który zgodnie z postanowieniami ustawy deweloperskiej stanowi środek ochrony nabywcy klient stanie się nabywcą dopiero po zawarciu umowy deweloperskiej. 4. W tej propozycji należy ocenić skutki finansowe i ryzyko dla nabywcy zawierania umowy rezerwacyjnej. Dlatego też ustawa musiałaby określić minimalny zakres umowy rezerwacyjnej, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zasad postępowania banku w przypadku, gdy w ciągu określonego czasu od zawarcia umowy rezerwacyjnej (np. 30 dni kalendarzowych od jej zawarcia) deweloper nie przedłoży do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy umowy deweloperskiej zawartej z nabywcą niezbędne jest wskazanie zasad wypłaty środków nabywcy wniesionych w ramach umowy rezerwacyjnej. Bank wówczas nie będzie analizował dokumentów tylko wykonywał czynność co do której strony umówiły się wcześniej w umowie rezerwacyjnej. Uzupełniająco należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej w terminie ważności umowy rezerwacyjnej powinna być zachowana ciągłość pomiędzy umową rezerwacyjna a umową deweloperską (określa prawa nabywcy do mieszkania) oraz w umowie deweloperskiej musi być informacja, że część ceny nabycia wpłacona została wcześniej w ramach wpłaty z tytułu umowy rezerwacyjnej na określony rachunek (może to być mieszkaniowy rachunek powierniczy, jeżeli strony tak uzgodnią). 5. Wprowadzenie proponowanej umowy rezerwacyjnej, gdyby wpłaty wpływały na mieszkaniowy rachunek powierniczy, będzie wymagało dookreślenia 2

3 działania Banku w przypadku czynnych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla inwestycji, w ramach których subkonta były otwierane wyłącznie na podstawie umów deweloperskich dopuszczenie umów rezerwacyjnych wiązałoby się ze zmianą zapisów umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, na co zgodnie z art. 6 ust 4 wymagana jest zgoda wszystkich nabywców, których rachunek dotyczy. 6. W rekomendacji nr 13 Związku Banków Polskich z dnia 14 lutego 2012 r., na pytanie: Czy dopuszczalne jest wymaganie przez bank, na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu nabywcy kredytu hipotecznego, innego dokumentu niż umowa notarialna z deweloperem określająca wszystkie niezbędne cechy nabywanej nieruchomości oraz warunki przedsięwzięcia deweloperskiego (lokalizacja, powierzchnia, cena, terminy płatności, termin przekazania własności), wskazano iż: Na etapie podejmowania przez bank decyzji co do udzielenia kredytu nabywcy nieruchomości dopuszczalne jest rozpatrzenie wniosku na podstawie dostarczonego przez nabywcę jednostronnego zobowiązania dewelopera do zawarcia umowy deweloperskiej przed upływem konkretnego terminu, na określonych warunkach lub na podstawie prospektu informacyjnego, z wypełnioną częścią indywidualną. Należy jednak wskazać, iż zawarty w zobowiązaniu dewelopera lub dostarczonym prospekcie informacyjnym opis nieruchomości musi być zgodny z opisem przedstawionym następnie w dokumentacji przedkładanej przez nabywcę bankowi, przed podpisaniem umowy kredytu. W przeciwnym wypadku bank może odmówić podpisania umowy kredytowej, lub uzależnić jej podpisanie od ponownego nadania zdolności kredytowej nabywcy oraz wartości nieruchomości. Rekomendacja nie odnosiła się w żadnym przypadku do szczególnych uwarunkowań zawartych w Ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. 7. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wymaga, aby każda umowa zawierana z deweloperem odpowiadała rygorom umowy deweloperskiej czyli była zawierana notarialnie. Tym samym nie wprowadzała pojęcia umowy rezerwacyjnej, a wprost przeciwnie, wymaga zawarcia umowy przedwstępnej w formie notarialnej z obowiązkiem wpisania roszczenia nabywcy w księdze wieczystej. 8. Pomysłodawcy zaproponowali, aby przepisy Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie obejmowały umowy rezerwacyjnej, a więc potencjale rozliczenia finansowe odbywałby się poza systemem księgowania na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. 9. Umowa rezerwacyjna, zaproponowany jej okres i wysokość wpłaty mogłaby zastąpić, według pomysłodawców, wymaganą przez Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowę zawieraną na zasadach z przed dnia 16 września 2011 r. 3

4 (2) wprowadzenia gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej jako niezależnych środków ochrony nabywcy bez konieczności łączenia z mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, Pomysłodawcy nowelizacji Ustawy wskazują, iż proponowana nowelizacja przywraca pierwotne propozycje, które były zawarte w pierwszym projekcie ustawy, aby gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa były odrębnymi środkami ochrony nabywcy, które można stosować niezależnie od rachunku powierniczego. Należy wskazać, że gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa gwarantują zwrot całości wpłaconych środków nabywcy w razie nieotrzymania mieszkania lub też upadłości dewelopera. Tym samym instrumenty te zapewniają pełną ochronę środków nabywcy i łączenie ich z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym czyni te instrumenty zupełnie martwymi, ponieważ występowałby podwójny koszt zabezpieczenia środków pieniężnych (koszt mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz koszt gwarancji). Główną przesłanką zaproponowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej było właśnie dążenie do obniżenia kosztów obowiązkowych środków ochrony poprzez wprowadzenie konkurencji dla rachunków powierniczych. Udział ubezpieczycieli w tym rynku może doprowadzić do obniżki kosztów obowiązkowych instrumentów ochrony, a w konsekwencji zmniejszy obciążenia finansowe nabywców mieszkań. Pozostałe zmiany to głownie techniczne doprecyzowania stosowania przepisów. Wprowadzono także bezpośrednią podstawę roszczenia o zwrot wpłaconych deweloperowi środków z odsetkami ustawowymi w przypadku gdyby deweloper nie zapewnił przynajmniej jednego z obowiązkowych środków ochrony. Przepis określa również termin przedawnienia powyższego roszczenia jako 3 letni. 1. ZBP popiera tę inicjatywę. 2. Powiązanie obu instrumentów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, z punktu widzenia bezpieczeństwa środków nabywcy nie wnosi nowych wartości, niż gdyby oba instrumenty funkcjonowały oddzielnie. Jeżeli deweloper może, zgodnie z wymogami ustawy, zaproponować otwarty rachunek powierniczy trudno jest oczekiwać, iż zechce on wzmocnić (spełniając dodatkowe warunki takiej gwarancji koszt i dodatkowe zabezpieczenie) bezpieczeństwo środków nabywców. 3. Zdaniem ZBP, z wyjątkiem zwiększonych kosztów z tytułu stosowania jednocześnie dwóch instrumentów, nie ma praktycznie wartości dodanej ze stosowania dwóch instrumentów jednocześnie. 4. W projekcie Fundacji Ustawy o ochronie nabywcy w umowach deweloperskich z 2004 w Art. 3. wprowadzono zapis, iż Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 2, art. 4, art. 5 oraz art. 6 ust. 1-5 oraz 7 12 i art. 9, nie stosuje się do umowy deweloperskiej w przypadku, gdy: 1) na zlecenie dewelopera nabywca uzyska bezwarunkowa, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową zwrotu kwot wpłacanych przez nabywcę deweloperowi, w 4

5 przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej, lub 2) nabywcy przysługuje roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej, w wysokości co najmniej równej wysokości kwot wpłaconych przez nabywcę deweloperowi na podstawie umowy ubezpieczenia, którą deweloper zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym i w związku z którą opłaca składki. 5. Projekt Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wniesiony z inicjatywy posłów rządzącej partii pod obrady sejmowe w maju 2011 r. wprowadził w art. 4 powiązanie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego z umową ubezpieczeniową oraz otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego z gwarancją bankową. (3) wprowadzenie sankcji karnych i cywilnych za brak środków ochrony nabywcy Pomysłodawcy zmian proponują, aby w przypadku gdy deweloper nie zapewnił co najmniej jednego ze środków ochrony, nabywcy przysługiwałoby roszczenie o zwrot środków wpłaconych deweloperowi wraz z odsetkami ustawowymi. Z tym, że roszczenie przedawniałoby się po 3 latach. 1. ZBP uważa, iż nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych sankcji do i tak już bardzo restrykcyjnej ustawy. 2. inicjatywa ta nie wpływa na działalność biznesową sektora bankowego. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w obecnym stanie prawnym deweloper nie ma możliwości zawarcia umowy z nabywcą bez zapewnienia środków ochrony. 3. Sankcja ta byłaby skuteczna wyłącznie w przypadku nabywania lokalu mieszkalnego bez wykorzystania kredytu bankowego, ponieważ trudno jest założyć, iż bank udzielałby kredytu nabywcy bez sprawdzenia spełniania przez dewelopera wymogów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Tym samym taki przepis stosowany byłby przede wszystkim w przedsięwzięciach deweloperskich, w których nie pojawiają się jakiekolwiek kredyty. 4. Pozostaje otwartą sprawą ocena przez bank, czy środki ochrony powinny być stosowane, czy nie, w świetle art. 38, biorąc pod uwagę ryzyko banku kredytującego klienta indywidualnego i potencjalnych wymogów. Jeżeli deweloper rozpoczął sprzedaż przed wejściem w życie Ustawy, nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o instrumentach ochrony (banki nie mają obowiązku wprowadzenia takich instrumentów dla tych przedsięwzięć musiałyby stosować inne standardy dla lokali nabytych przed i i inne dla lokali nabytych po 29 kwietnia 2012 r.). (4) przesądzenia, że w przypadku gdy wykonana powierzchnia lokalu różni się od projektowanej do 2 procent, klient nie może odstąpić od umowy ale następuje rozliczenie Według pomysłodawców proponowane zmiany mają zawęzić pole konfliktów pomiędzy deweloperem a nabywcą i ustalić nieprzekraczalne ramy, które mają 5

6 standaryzować relacje. Zgodnie z opiniami Politechniki Gdańskiej i Instytutu Techniki Budowlanej różnica w powierzchni wykonanej i projektowanej jest rzeczą naturalną i nieuniknioną w obecnym stanie wiedzy i techniki, a wobec nakazu podawania powierzchni w m 2 do dwóch miejsc po przecinku, występuje zawsze. Brak określenia w ustawie dopuszczalnej różnicy musi rodzić konflikty. Nieuregulowanie w przepisach powszechnie obowiązujących tej sprawy może zagrażać interesom nabywców. Ustawodawca dopuszcza zastosowanie klauzul waloryzacyjnych w umowie deweloperskiej (INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU w Prospekcie Informacyjnym), jest więc oczywiste, że w takim przypadku może nastąpić zmniejszenie lub zwiększenie ostatecznej ceny. Określenie jej maksymalnego wzrostu ma zapewnić nabywcy zaplanowanie wydatków na zakup mieszkania i uchronić przed jej nadmiernym wzrostem. W opinii z dnia 15 maja 2007 roku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wyraźnie potwierdził, że zgodnie z dyrektywą 93/13/EWG przepisy prawa wspólnotowego nie zapewniają konsumentowi bezwzględnego i nieograniczonego prawa do odstąpienia od umowy, przy jakiejkolwiek zmianie ceny. Zgodnie z przepisami dyrektywy nie są wiążące dla konsumenta jedynie takie warunki umowne, które nie zapewniają mu prawa do unieważnienia umowy w przypadku, gdy cena jest <<zbyt wysoka>> w porównaniu z cenami obowiązującymi w chwili składania zamówienia. Jest więc zasadne uregulowanie tej kwestii w ustawie, by uniknąć konfliktów i sporów i uczynić warunki działania stron umowy przewidywalnymi. 1. ZBP popiera tę inicjatywę. 2. Sektor bankowy wielokrotnie podkreślał, iż przyjęte w Ustawie rygorystyczne zasady co do niemożliwości dokonania zmian w powierzchni projektowanej i wykonanej, wynikające z przyczyn technicznych, nie zwiększały bezpieczeństwa nabywcy, a wprowadzały możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy, bez rekompensaty dla dewelopera. (5) przesądzenie obligatoryjności wpisu roszczenia kupującego do księgi wieczystej Pomysłodawcy uważają, iż dotychczasowe brzmienie przepisu budziło w praktyce wątpliwości, czy wpis roszczenie jest obowiązkowy, czy też strony mogą z niego zrezygnować. Proponowana zmiana przesądza, że wpis ma charakter obligatoryjny i notariusz jest zobowiązany do zamieszczenia wniosku o wpis roszczenia z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej. Podstawą wpisu do księgi wieczystej roszczeń stanowi umowa deweloperska. 1. Zdaniem ZBP propozycja jest uzasadniona. 2. ZBP uważa, iż w świetle dyskusji o warunkach umowy rezerwacyjnej (przedwstępnej) istotnym jest wprowadzenie w Ustawie zmiany umożliwiającej (precyzującej) warunki zawierania umowy przedwstępnej (nawet w formie notarialnej) i co jest przedmiotem roszczenia - czy zawarcie umowy deweloperskiej, czy też roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu przez nabywcę, albo przeniesienia 6

7 na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 3. W tej propozycji nie jest rozwiązany problem umowy przedwstępne, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy. Jak wskazują autorzy komentarza do ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232 poz. 1377) 1, w umowie przedwstępnej roszczenie nabywcy odnosi się wyłącznie do zawarcia umowy deweloperskiej, natomiast nie do przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości. Nie tworzy ona także roszczenia o wybudowanie budynku lub nieruchomości zabudowanej, z którego lokal ma zastać wyodrębniony, lub odpowiedniego roszczenia o wybudowanie domu jednorodzinnego. Umowa przedwstępna w ujęciu kodeksu cywilnego zobowiązuje przecież strony jedynie do zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie do jej wykonania. Zdaniem cytowanych autorów, poddanie w treści art. 2 ust. 2 u.o.p.n umowy przedwstępnej do umowy deweloperskiej wymogom dotyczącym samej umowy deweloperskiej nakazywałoby przyjąć, że z umowy przedwstępnej wynika identyczne dla nabywcy roszczenie jak z umowy deweloperskiej, o treści wskazanej w art. 23 ust. 2 u.o.p.n., podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej. 4. W dalszym ciągu komentarza autorzy zauważają, iż uregulowanie to, po pierwsze, podważa sens i charakter prawny umowy przedwstępnej, po wtóre zaś co wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczne tworzy fikcję, w której ustawodawca nakazuje ujawnić w księdze wieczystej nazwane przez siebie w art. 23 ust. 2 u.o.p.n. roszczenie z umowy przedwstępnej, mimo iż roszczenie takie nie powstaje. Wykonanie takiego obowiązku nałożone jest przy tym nie tyle na strony umowy, ale na notariusza i sąd wieczystoksięgowy. 5. Zniesienie obligatoryjności wpisu roszczenia (jeżeli odnosi się to roszczenie do umowy przedwstępnej) będzie wymagało podejmowania decyzji (świadomej i uświadamianej przez dewelopera, lub bank) o swoich prawach, jeśli nie będą one naruszały praw innych osób (można stwierdzić, iż w świetle zapisów Ustawy naruszane są prawa dewelopera, gdy umowa przedwstępna wymaga wpisania roszczeń, a nie dochodzi do zawarcia właściwej umowy deweloperskiej). 6. Praktyką banku jest, iż w treści przedkładanej umowy deweloperskiej powinien również zostać zawarty wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, roszczenia nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu przez nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 1 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Komentarz, Andrzej Burzak, Małgorzata Okoń, Piotr Pałka, LEX a Wolters Kluwer business,

8 jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli taki wniosek nie został zawarty w treści umowy deweloperskiej, klient wnioskujący o udzielenie kredytu na sfinansowanie zakupu lokalu powinien przedstawić w banku potwierdzoną przez sąd wieczystoksięgowy kserokopię prawidłowo opłaconego wniosku o wpis takiego roszczenia. (6) zastąpienie kary ograniczenia i pozbawienia wolności karą grzywny, Pomysłodawcy uważają, iż przepis powinien wprowadzić karę za przyjmowanie środków pieniężnych przez dewelopera poza mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, w sytuacji gdy ustawa nakazuje przyjmowanie wpłat od nabywców wyłącznie na rachunek powierniczy. Wprowadzenie sankcji za niestosowanie rachunku powierniczego wzmacnia istotnie pozycję nabywcy i chroni jego interesy. Analogicznie, przepisy art. 34 odnoszące się do pracowników banków prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze powinny być zmienione. 1. Zdaniem ZBP zmiana jest uzasadniona kara więzienia nie przyczynia się do odzyskania utraconych środków. 2. Zdaniem ZBP nowelizacja penalizacji za naruszenie przepisów ustawy powinna uwzględniać także takie sytuacje, jak opisane w punkcie Banki sygnalizują, iż w przypadku przedsięwzięć deweloperskich co których nie rozpoczęto sprzedaży w rozumieniu art 3 pkt 10 Ustawy, czasami zawierane są notarialne umowy w okresie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego nabywcy będącemu osobą fizyczną, w których nabywca dobrowolnie zrzeka się środka ochrony, jakim jest mieszkaniowy rachunek powierniczy przewidziany dla niego ustawowo. Ustawa nie przewiduje kary ani dla dewelopera ani dla notariusza za tego typu działania. (7) nowelizacja przepisów o upadłości deweloperskiej Proponuje się zmianę przepisów o postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów zgodnie z Rekomendacją przedstawioną przez powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego w wersji z 10 grudnia 2012 roku. Z uwagi na to, iż propozycje zmian przepisów nie zostały upublicznione, ZBP nie może przedstawić stanowiska, jednocześnie podkreślając, iż temat ten jest szczególnie istotny dla określenia sytuacji wierzycieli hipotecznych w procesie upadłości dewelopera. (8) wskazania zamkniętego katalogu informacji z jakich deweloper powinien korzystać przy informowaniu o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od przedsięwzięcia deweloperskiego. Pomysłodawcy wskazują, iż niejasne są przepisy odnoszące się do zakresu obowiązków informacyjnych dotyczących otoczenia inwestycji powoduje problemy interpretacyjne. Proponowany zapis jest zamkniętą listą dokumentów stanowiących 8

9 źródła informacji o wszystkich planowanych w otoczeniu inwestycji mogących mieć wpływ na ocenę atrakcyjności nabywanego lokalu. Proponują, aby deweloper był zobowiązany do podania informacji zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, miejscowym studium zagospodarowania przestrzennego, decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach środowiskowych dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości. 1. ZBP popiera tę inicjatywę. 2. Jest to katalog źródeł informacji, który powinien być wykorzystany do uzupełnienia informacji o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od przedsięwzięcia deweloperskiego sprecyzowanie wydaje się uczciwe wobec deweloperów. (9) weryfikacja zasadności odstąpienia od umowy Pomysłodawcy wskazują, iż powinna być dokonana zmiana w artykule 10, która jest technicznym doprecyzowaniem, że w razie gdy deweloper skorzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej z winy nabywcy, bank prowadzący rachunek powierniczy przekazuje środki z rachunku deweloperowi. Zasada taka wydaje się oczywista, jednakże brak bezpośredniej podstawy prawnej mógł w praktyce doprowadzić do zamrożenia środków w banku, podczas gdy nikt nie byłby uprawniony do ich wypłaty. Do wypłaty koniecznym będzie potwierdzenie nabywcy o zasadności odstąpienia. W przypadku braku takiego potwierdzenia bank przekaże środki do depozytu sądowego, a strony będą mogły rozstrzygnąć ewentualna kwestię sporną z udziałem sądu. Mechanizm potwierdzenia przez nabywcę jest analogiczny jak mechanizm potwierdzenia przez dewelopera zaproponowany w art. 13. Jednocześnie proponuje się zmianę w art. 13, której celem jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającemu deweloperowi interwencje w razie nieuzasadnionego żądania wypłaty środków z rachunku powierniczego przez nabywcę. Zgodnie z oryginalnym brzmieniem ustawy bank jest zobowiązany wypłacić nabywcy środki na jego żądanie bez sprawdzania podstaw do takiego żądania. Powoduje to brak pewności dewelopera co do posiadanych środków, wobec możliwości natychmiastowej ich wypłaty przez nabywcę, choćby nie zaszły ku temu powody. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na finansowanie całego przedsięwzięcia i zagrozić innym nabywcom, którzy zakupili swoje mieszkania w takiej inwestycji. Co istotne w razie, sporu pomiędzy nabywcą a deweloperem co do zasadności odstąpienia bank przekazuje zgromadzone środki do depozytu sądowego. Dzięki temu środki zostają zabezpieczone i po rozstrzygnięciu sporu zostaną niezwłocznie zwrócone uprawnionej stronie. 1. ZBP nie rekomenduje tej nowelizacji. 2. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej w trybie art. 29 przez którąkolwiek ze stron, przewiduje zwrot środków tylko do nabywcy. 9

10 Jest to zgodne z duchem ustawy, której założeniem jest ochrona środków nabywcy. Wątpliwość budzi propozycja zwrotu środków wpłaconych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy deweloperowi w przypadku, gdy deweloper jest stroną odstępującą od umowy deweloperskiej. 3. Zdaniem ZBP jeżeli zapisy nowelizacji Ustawy nie będą jednoznaczne, powstanie dodatkowe ryzyko dla banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wprowadzenie takiej nowelizacji w praktyce przełoży się na sytuację, że na banki zostanie nałożona rola przewidziana dla sądów, czyli rozstrzyganie sporów między nabywcą a deweloperem. W efekcie banki mogą odstąpić od prowadzenia nawet zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych albo ich cena (w związku ze zwiększeniem odpowiedzialności banku) wzrośnie. 4. Ustawa nie precyzje w jaki sposób bank ma weryfikować uzasadnienia odstąpienia od umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze stron. Można założyć, iż będą to dwa odmienne sposoby postępowania. Ponieważ są to istotne szczegóły procedowania dla banku w przypadku odstąpienia od umowy któreś ze stron, zwiększa się rola banku, który musi wystąpić do nabywcy o potwierdzenie ważności odstąpienia od umowy przez dewelopera (art. 10) oraz, na zasadzie odwrotności (art. 13), występuje do dewelopera o analogiczne potwierdzenie zasadności odstąpienia od umowy przez nabywcę. 5. Należy założyć, iż w umowie deweloperskiej powinny pojawić się czytelne zasady ustalone przez obie strony, że np. w przypadku o którym mowa w art. 29 ust 5, deweloper powiadomi nabywcę o odstąpieniu w sposób ustalony przez strony, a potem w terminie określonym przez ustawodawcę (np. 120 dni kalendarzowych od daty zakończenia inwestycji zawartej w umowie deweloperskiej) wystąpi po środki do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (bank nie będzie wnikał czy odstąpienie było zasadne czy nie, tylko będzie pilnował terminu określonego w ustawie) i przekaże środki na rachunek dewelopera wskazany do wypłat w umowie rachunku powierniczego (gdy inwestycja będzie finansowana kredytem - na rachunek zastrzeżony służący do obsługi kredytu i inwestycji). 6. Uzupełniająco należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 31 ust 2 Ustawy, w przypadku gdy deweloper korzysta z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 4 i 5 (brak świadczenia pieniężnego lub niestawienie się do odbioru lokalu) nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Wykreślenie roszczenia umożliwia deweloperowi dysponowanie tym lokalem w dowolny sposób. (10) doprecyzowanie obowiązku przedstawienia sprawozdania finansowego Pomysłodawcy zaproponowali, aby w przypadku gdyby inwestycja była realizowana przez spółkę celową powstał obowiązek przedstawienia sprawozdania spółki dominującej wyłącznie w przypadku obowiązku sporządzania takich sprawozdań finansowych przez dewelopera lub spółkę dominującą. 10

11 II. 1. ZBP nie zgadza się z tą propozycją. 2. Z jednej strony trudno sobie wyobrazić brak sprawozdania finansowego spółki celowej realizującej wielomilionowe przedsięwzięcia inwestycyjne, z drugiej, brak takiego sprawozdania skonsolidowanego. (11) doprecyzowanie podziału wartości inwestycji i zasad rozliczania zadania inwestycyjnego Zaproponowano zastąpienia pojęcia kosztu pojęciem wartości. Zmiana doprecyzowuje także, że jak należy rozumieć wartość realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego oraz wprowadza zasadę, że w przypadku wyodrębnienia zadań inwestycyjnych sporządza się odpowiednio harmonogram zadania. Konieczność uregulowania tego ostatniego zagadnienia wynika z wprowadzenia w trakcie prac legislacyjnych pojęcia zadania inwestycyjnego bez analizy konieczności dostosowania innych przepisów. Rekomendacja słuszna, temat podnoszony w trakcie dyskusji nad rekomendacjami ZBP. (12) uregulowanie zasad ponoszenia kosztów zmian w umowie deweloperskiej Pomysłodawcy zaproponowali zmianę art. 26, tak aby koszty ewentualnych zmian do umowy deweloperskiej oraz z tym związane koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosiła strona, z inicjatywy której została dokonana zmiana umowy deweloperskiej. Ustawa mówi o podziale kosztów umowy deweloperskiej, pomija koszty ewentualnych zmian, które mogą wynikać z różnych przyczyn i być inicjowane przez nabywcę lub dewelopera. Przepis ma usunąć możliwość konfliktów na tym tle. Rekomendacja słuszna. Dodatkowe propozycje sektora bankowego zmian w Ustawie: (13) Doprecyzowanie uprawnień kontrolnych banku Zgodnie z art. 12. : 1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 2. W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji. 1. ZBP rekomenduje wykreślenie zapisu wglądu do rachunków bankowych dewelopera. 11

12 2. Zwracamy uwagę, że stwierdzenie zakończenia każdego z etapów wymaga porównania stanu wpisów w dzienniku budowy i stwierdzenia faktycznego, fizycznego zaawansowania robót. Dla wykonania tych czynności zgodnie z art nie jest potrzebna kontrola rachunków bankowych. W tym przepisie ustawa jest niespójna. Daje uprawnienia nadmierne do potrzeb wykonania obowiązku, więc może sugerować, że ustawodawca oczekiwał szerszego zakresu kontroli. Przy czym ustawa nie podaje nawet jakiego zakresu kontroli: przepływów pieniężnych inwestycji? Sytuacji finansowej dewelopera? Faktu uregulowania płatności do wykonawcy przez badanie historii rachunku? 3. Uważamy, że intencją wyrażoną w ustawie jest zapewnienie przez bank kontroli, by środki wpłacone przez nabywców miały swoje odzwierciedlenie w wartości wybudowanej substancji technicznej. Zgodnie z przepisami ustawy w przypadku problemów dewelopera budowę kończy syndyk za środki pozostałych wpłat, więc wartość wybudowana powinna odpowiadać przynajmniej wpłatom. (14) Wskazanie zasad wykreślenia z księgi wieczystej roszczenia nabywcy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy deweloperskiej 1. ZBP wskazuje na potrzebę uregulowania w nowelizacji do ustawy deweloperskiej kwestii wykreślenia z księgi wieczystej roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności w sytuacji odstąpienia klienta od umowy deweloperskiej. 2. Nowelizacja powinna umożliwiać deweloperowi złożenie wniosku o wykreślenie roszczenia w przypadku posiadania przez niego pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. (15) Wskazanie, że przepisy ustawy nie działają wstecz Wprowadzone ustawą zmiany do Prawa Upadłościowego i Naprawczego spowodowały sytuację, że nowe przepisy upadłościowe stosują się również do inwestycji, które nie podlegają obowiązkowi zapewnienia nabywcom rachunków powierniczych. W efekcie stworzona została sytuacja, gdzie (Art )... prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (...) stanowią odrębną masę upadłościową, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych (...) i prawa nabyte przed wprowadzeniem tych przepisów banków kredytujących takie inwestycje zostały naruszone. Taki przepis jest sprzeczny z zasadą, że prawo nie działa wstecz. ZBP stoi na stanowisku, iż przepis art. 425 powinien wyraźnie wskazywać, że nie ma on zastosowania do przedsięwzięć deweloperskich nie objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy, tj. tych, które rozpoczęto przed wejściem Ustawy w życie. Na podstawie uwag banków materiał opracował: Bolesław Meluch 12

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Umowa deweloperska Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Ustawa z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz.U. Nr 232, poz. 1377 Ustawa weszła

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Klient lepiej chroniony (cz. 1)

Klient lepiej chroniony (cz. 1) Klient lepiej chroniony (cz. 1) Weszła wreszcie w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z całą pewnością zwiększy się zakres obowiązków dewelopera, a tym samym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZESZYT HIPOTECZNY 29. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

ZESZYT HIPOTECZNY 29. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ZESZYT 29 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Analizy ryzyka prawnego dla banków Wzorce umów zabezpieczających Rekomendacje wdrożeniowe Fundacji na rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 19 PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czy konieczne jest dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Istotnym elementem ich ochrony ma być zabezpieczenie

Istotnym elementem ich ochrony ma być zabezpieczenie Mieszkaniowy rachunek powierniczy 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska 1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami sporządzone w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku SPIS TREŚCI I. Podstawa przygotowania opracowania...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne ę ł Ż ę ę ę ć ł ą ę ą ł ł Liczba stron : 22 Data : 2011-07-27 Nazwa pliku : 1460-0.NK.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowny Panie Prezesie, Polski Związek Firm Deweloperskich Związek Pracodawców Warszawa, 9 kwietnia 2014 roku Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Znak: DDK-073-20/14/JTB

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25. Rozdział I Przepisy ogólne...27. Art. 3... 52 Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi USTAWA DEWELOPERSK A Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy Helena Ciepła Barbar a Szczytowsk a Wydanie 1, 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1 Ratio legis. Spoteczno-gospodarcze determinanty ustawy o ochronie prawa nabywcy lokalu lub domu od dewelopera [Paweł Chmielnicki] 1.1. Uwagi wprowadzające:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień 29.04.2012 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377, z 2015 r. poz. 978. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Cel projektowanej regulacji

I. Cel projektowanej regulacji Spis treści I. Cel projektowanej regulacji... 3 II. Obowiązujące rozwiązania prawne... 5 1. Doprecyzowanie oraz rozszerzenie zakresu przedmiotowego... 8 2. Umowy rezerwacyjne... 10 3. Środki ochrony wpłat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH

INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

) wprowadza się następujące zmiany: 3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

Kupno mieszkania krok po kroku

Kupno mieszkania krok po kroku 02. Poradnik dla kupujących mieszkanie Kupno mieszkania krok po kroku Od momentu dokładnego zidentyfikowania naszych potrzeb związanych z nabyciem nieruchomości do przeniesienia na nas jej własności jest

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4:

Pytanie 1:  Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności (zabezpieczonej hipoteczne). Tak, Zamawiający złoży takie oświadczenie. Pytanie 2:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski

Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Tomasz Wachowski Prezentacja wygłoszona 9 kwietnia 2011 r. Zadatek czy zaliczka? Oto jest pytanie Zadatek i zaliczka czy jest jakaś różnica? Zadatek i zaliczka czy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska 671 671. 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;

Umowa deweloperska 671 671. 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; Umowa deweloperska 671 671 Art. 22 1) Umowa deweloperska zawiera w szczególności: 1. określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; 2. cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1; 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl OPINIA

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl OPINIA Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 2 lipca 2015 r. OPINIA nt. projektu założeń projektu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania Prezentacja II Procedura otrzymania dofinansowania 19 lipca 2013 Etapy procedury Etap I przygotowanie inwestycji Etap II realizacja inwestycji Etap III rozliczenie inwestycji Etap IV po rozliczeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 3 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo