Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Memorandum Dot. ogłoszonej na konferencji prasowej rekomendacji Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego zmian do Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. W dniu 15 stycznia 2013 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Polski Związek Firm Deweloperskich, powołując się na rezultaty eksperckich spotkań, w tym z przedstawicielami banków, przedstawiły na konferencji prasowej wspólne postulaty zmian w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dotyczą następujących kwestii: I. Rekomendacje Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego i Polskiego Związku Firm Deweloperskich (1) dopuszczenia stosowania odpłatnej umowy rezerwacyjnej, Według pomysłodawców proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów ustawy do obowiązującej i utrwalonej praktyki rynkowej, która wykształciła umowę rezerwacyjną. Istotą tej umowy jest wyłączenie ze sprzedaży konkretnego lokalu, którym zainteresowany jest nabywca, na pewien okres czasu. Ma to umożliwić nabywcy uzyskanie kredytu oraz porównanie innych ofert bez ryzyka utraty wybranego lokum oraz bez konieczności zaciągania zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej. Wyłączenie określonego lokalu ze sprzedaży na pewien okres czasu wiąże się z ryzykiem rezygnacji nabywcy i pozostania dewelopera z niesprzedanym mieszkaniem, podczas gdy w międzyczasie mógł zawrzeć umowę sprzedaży z innym nabywcą. Instytucja zaliczek czy też opłat 1

2 rezerwacyjnych jest powszechnie przyjętą praktyką w całym obrocie gospodarczym, a wobec kategorycznego brzmienia ustawy powstała wątpliwość czy deweloper może zawierać tego typu umowy rezerwacyjne. Ustawa wprowadza jednocześnie górny limit wysokości opłaty rezerwacyjnej, którą określa na 2 % ceny nabycia mieszkania lub domu jednorodzinnego. Takie rozwiązanie zapobiegnie przyjmowaniu wysokich opłat rezerwacyjnych, co pozwoliłoby uniknąć obowiązku deponowania środków na rachunkach powierniczych. 1. ZBP stoi na stanowisku, iż ustawa deweloperska powinna umożliwiać stosowanie odpłatnej umowy rezerwacyjnej, uwzględniając zasady określone w rekomendacji nr 13 ZBP z dnia 14 lutego 2012r. i warunki opisane poniżej. 2. W ocenie ZBP zasadne jest ujęcie w treści zmian do Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zapisów dopuszczających formę umowy rezerwacyjnej, jako umowy zawieranej pomiędzy deweloperem a klientem na określony czas, do momentu otrzymania przez klienta decyzji kredytowej / promesy kredytu. Umowa taka nie powinna mieć cech / znamion umowy deweloperskiej, a informacje w niej zawarte powinny być wykorzystane wyłącznie do oceny zdolności kredytowej potencjalnego nabywcy. 3. W związku z powyższym ewentualna opłata rezerwacyjna nie musiałby być wnoszona na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Kwestia ewentualnych rozliczeń pomiędzy deweloperem a klientem powinna być uregulowana w treści umowy rezerwacyjnej, ale bez przywoływania rachunku powierniczego, który zgodnie z postanowieniami ustawy deweloperskiej stanowi środek ochrony nabywcy klient stanie się nabywcą dopiero po zawarciu umowy deweloperskiej. 4. W tej propozycji należy ocenić skutki finansowe i ryzyko dla nabywcy zawierania umowy rezerwacyjnej. Dlatego też ustawa musiałaby określić minimalny zakres umowy rezerwacyjnej, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zasad postępowania banku w przypadku, gdy w ciągu określonego czasu od zawarcia umowy rezerwacyjnej (np. 30 dni kalendarzowych od jej zawarcia) deweloper nie przedłoży do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy umowy deweloperskiej zawartej z nabywcą niezbędne jest wskazanie zasad wypłaty środków nabywcy wniesionych w ramach umowy rezerwacyjnej. Bank wówczas nie będzie analizował dokumentów tylko wykonywał czynność co do której strony umówiły się wcześniej w umowie rezerwacyjnej. Uzupełniająco należy zwrócić uwagę, iż w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej w terminie ważności umowy rezerwacyjnej powinna być zachowana ciągłość pomiędzy umową rezerwacyjna a umową deweloperską (określa prawa nabywcy do mieszkania) oraz w umowie deweloperskiej musi być informacja, że część ceny nabycia wpłacona została wcześniej w ramach wpłaty z tytułu umowy rezerwacyjnej na określony rachunek (może to być mieszkaniowy rachunek powierniczy, jeżeli strony tak uzgodnią). 5. Wprowadzenie proponowanej umowy rezerwacyjnej, gdyby wpłaty wpływały na mieszkaniowy rachunek powierniczy, będzie wymagało dookreślenia 2

3 działania Banku w przypadku czynnych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla inwestycji, w ramach których subkonta były otwierane wyłącznie na podstawie umów deweloperskich dopuszczenie umów rezerwacyjnych wiązałoby się ze zmianą zapisów umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, na co zgodnie z art. 6 ust 4 wymagana jest zgoda wszystkich nabywców, których rachunek dotyczy. 6. W rekomendacji nr 13 Związku Banków Polskich z dnia 14 lutego 2012 r., na pytanie: Czy dopuszczalne jest wymaganie przez bank, na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu nabywcy kredytu hipotecznego, innego dokumentu niż umowa notarialna z deweloperem określająca wszystkie niezbędne cechy nabywanej nieruchomości oraz warunki przedsięwzięcia deweloperskiego (lokalizacja, powierzchnia, cena, terminy płatności, termin przekazania własności), wskazano iż: Na etapie podejmowania przez bank decyzji co do udzielenia kredytu nabywcy nieruchomości dopuszczalne jest rozpatrzenie wniosku na podstawie dostarczonego przez nabywcę jednostronnego zobowiązania dewelopera do zawarcia umowy deweloperskiej przed upływem konkretnego terminu, na określonych warunkach lub na podstawie prospektu informacyjnego, z wypełnioną częścią indywidualną. Należy jednak wskazać, iż zawarty w zobowiązaniu dewelopera lub dostarczonym prospekcie informacyjnym opis nieruchomości musi być zgodny z opisem przedstawionym następnie w dokumentacji przedkładanej przez nabywcę bankowi, przed podpisaniem umowy kredytu. W przeciwnym wypadku bank może odmówić podpisania umowy kredytowej, lub uzależnić jej podpisanie od ponownego nadania zdolności kredytowej nabywcy oraz wartości nieruchomości. Rekomendacja nie odnosiła się w żadnym przypadku do szczególnych uwarunkowań zawartych w Ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. 7. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wymaga, aby każda umowa zawierana z deweloperem odpowiadała rygorom umowy deweloperskiej czyli była zawierana notarialnie. Tym samym nie wprowadzała pojęcia umowy rezerwacyjnej, a wprost przeciwnie, wymaga zawarcia umowy przedwstępnej w formie notarialnej z obowiązkiem wpisania roszczenia nabywcy w księdze wieczystej. 8. Pomysłodawcy zaproponowali, aby przepisy Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie obejmowały umowy rezerwacyjnej, a więc potencjale rozliczenia finansowe odbywałby się poza systemem księgowania na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. 9. Umowa rezerwacyjna, zaproponowany jej okres i wysokość wpłaty mogłaby zastąpić, według pomysłodawców, wymaganą przez Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowę zawieraną na zasadach z przed dnia 16 września 2011 r. 3

4 (2) wprowadzenia gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej jako niezależnych środków ochrony nabywcy bez konieczności łączenia z mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, Pomysłodawcy nowelizacji Ustawy wskazują, iż proponowana nowelizacja przywraca pierwotne propozycje, które były zawarte w pierwszym projekcie ustawy, aby gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa były odrębnymi środkami ochrony nabywcy, które można stosować niezależnie od rachunku powierniczego. Należy wskazać, że gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa gwarantują zwrot całości wpłaconych środków nabywcy w razie nieotrzymania mieszkania lub też upadłości dewelopera. Tym samym instrumenty te zapewniają pełną ochronę środków nabywcy i łączenie ich z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym czyni te instrumenty zupełnie martwymi, ponieważ występowałby podwójny koszt zabezpieczenia środków pieniężnych (koszt mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz koszt gwarancji). Główną przesłanką zaproponowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej było właśnie dążenie do obniżenia kosztów obowiązkowych środków ochrony poprzez wprowadzenie konkurencji dla rachunków powierniczych. Udział ubezpieczycieli w tym rynku może doprowadzić do obniżki kosztów obowiązkowych instrumentów ochrony, a w konsekwencji zmniejszy obciążenia finansowe nabywców mieszkań. Pozostałe zmiany to głownie techniczne doprecyzowania stosowania przepisów. Wprowadzono także bezpośrednią podstawę roszczenia o zwrot wpłaconych deweloperowi środków z odsetkami ustawowymi w przypadku gdyby deweloper nie zapewnił przynajmniej jednego z obowiązkowych środków ochrony. Przepis określa również termin przedawnienia powyższego roszczenia jako 3 letni. 1. ZBP popiera tę inicjatywę. 2. Powiązanie obu instrumentów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, z punktu widzenia bezpieczeństwa środków nabywcy nie wnosi nowych wartości, niż gdyby oba instrumenty funkcjonowały oddzielnie. Jeżeli deweloper może, zgodnie z wymogami ustawy, zaproponować otwarty rachunek powierniczy trudno jest oczekiwać, iż zechce on wzmocnić (spełniając dodatkowe warunki takiej gwarancji koszt i dodatkowe zabezpieczenie) bezpieczeństwo środków nabywców. 3. Zdaniem ZBP, z wyjątkiem zwiększonych kosztów z tytułu stosowania jednocześnie dwóch instrumentów, nie ma praktycznie wartości dodanej ze stosowania dwóch instrumentów jednocześnie. 4. W projekcie Fundacji Ustawy o ochronie nabywcy w umowach deweloperskich z 2004 w Art. 3. wprowadzono zapis, iż Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 2, art. 4, art. 5 oraz art. 6 ust. 1-5 oraz 7 12 i art. 9, nie stosuje się do umowy deweloperskiej w przypadku, gdy: 1) na zlecenie dewelopera nabywca uzyska bezwarunkowa, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową zwrotu kwot wpłacanych przez nabywcę deweloperowi, w 4

5 przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej, lub 2) nabywcy przysługuje roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej, w wysokości co najmniej równej wysokości kwot wpłaconych przez nabywcę deweloperowi na podstawie umowy ubezpieczenia, którą deweloper zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym i w związku z którą opłaca składki. 5. Projekt Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wniesiony z inicjatywy posłów rządzącej partii pod obrady sejmowe w maju 2011 r. wprowadził w art. 4 powiązanie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego z umową ubezpieczeniową oraz otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego z gwarancją bankową. (3) wprowadzenie sankcji karnych i cywilnych za brak środków ochrony nabywcy Pomysłodawcy zmian proponują, aby w przypadku gdy deweloper nie zapewnił co najmniej jednego ze środków ochrony, nabywcy przysługiwałoby roszczenie o zwrot środków wpłaconych deweloperowi wraz z odsetkami ustawowymi. Z tym, że roszczenie przedawniałoby się po 3 latach. 1. ZBP uważa, iż nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych sankcji do i tak już bardzo restrykcyjnej ustawy. 2. inicjatywa ta nie wpływa na działalność biznesową sektora bankowego. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w obecnym stanie prawnym deweloper nie ma możliwości zawarcia umowy z nabywcą bez zapewnienia środków ochrony. 3. Sankcja ta byłaby skuteczna wyłącznie w przypadku nabywania lokalu mieszkalnego bez wykorzystania kredytu bankowego, ponieważ trudno jest założyć, iż bank udzielałby kredytu nabywcy bez sprawdzenia spełniania przez dewelopera wymogów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Tym samym taki przepis stosowany byłby przede wszystkim w przedsięwzięciach deweloperskich, w których nie pojawiają się jakiekolwiek kredyty. 4. Pozostaje otwartą sprawą ocena przez bank, czy środki ochrony powinny być stosowane, czy nie, w świetle art. 38, biorąc pod uwagę ryzyko banku kredytującego klienta indywidualnego i potencjalnych wymogów. Jeżeli deweloper rozpoczął sprzedaż przed wejściem w życie Ustawy, nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o instrumentach ochrony (banki nie mają obowiązku wprowadzenia takich instrumentów dla tych przedsięwzięć musiałyby stosować inne standardy dla lokali nabytych przed i i inne dla lokali nabytych po 29 kwietnia 2012 r.). (4) przesądzenia, że w przypadku gdy wykonana powierzchnia lokalu różni się od projektowanej do 2 procent, klient nie może odstąpić od umowy ale następuje rozliczenie Według pomysłodawców proponowane zmiany mają zawęzić pole konfliktów pomiędzy deweloperem a nabywcą i ustalić nieprzekraczalne ramy, które mają 5

6 standaryzować relacje. Zgodnie z opiniami Politechniki Gdańskiej i Instytutu Techniki Budowlanej różnica w powierzchni wykonanej i projektowanej jest rzeczą naturalną i nieuniknioną w obecnym stanie wiedzy i techniki, a wobec nakazu podawania powierzchni w m 2 do dwóch miejsc po przecinku, występuje zawsze. Brak określenia w ustawie dopuszczalnej różnicy musi rodzić konflikty. Nieuregulowanie w przepisach powszechnie obowiązujących tej sprawy może zagrażać interesom nabywców. Ustawodawca dopuszcza zastosowanie klauzul waloryzacyjnych w umowie deweloperskiej (INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU w Prospekcie Informacyjnym), jest więc oczywiste, że w takim przypadku może nastąpić zmniejszenie lub zwiększenie ostatecznej ceny. Określenie jej maksymalnego wzrostu ma zapewnić nabywcy zaplanowanie wydatków na zakup mieszkania i uchronić przed jej nadmiernym wzrostem. W opinii z dnia 15 maja 2007 roku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wyraźnie potwierdził, że zgodnie z dyrektywą 93/13/EWG przepisy prawa wspólnotowego nie zapewniają konsumentowi bezwzględnego i nieograniczonego prawa do odstąpienia od umowy, przy jakiejkolwiek zmianie ceny. Zgodnie z przepisami dyrektywy nie są wiążące dla konsumenta jedynie takie warunki umowne, które nie zapewniają mu prawa do unieważnienia umowy w przypadku, gdy cena jest <<zbyt wysoka>> w porównaniu z cenami obowiązującymi w chwili składania zamówienia. Jest więc zasadne uregulowanie tej kwestii w ustawie, by uniknąć konfliktów i sporów i uczynić warunki działania stron umowy przewidywalnymi. 1. ZBP popiera tę inicjatywę. 2. Sektor bankowy wielokrotnie podkreślał, iż przyjęte w Ustawie rygorystyczne zasady co do niemożliwości dokonania zmian w powierzchni projektowanej i wykonanej, wynikające z przyczyn technicznych, nie zwiększały bezpieczeństwa nabywcy, a wprowadzały możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy, bez rekompensaty dla dewelopera. (5) przesądzenie obligatoryjności wpisu roszczenia kupującego do księgi wieczystej Pomysłodawcy uważają, iż dotychczasowe brzmienie przepisu budziło w praktyce wątpliwości, czy wpis roszczenie jest obowiązkowy, czy też strony mogą z niego zrezygnować. Proponowana zmiana przesądza, że wpis ma charakter obligatoryjny i notariusz jest zobowiązany do zamieszczenia wniosku o wpis roszczenia z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej. Podstawą wpisu do księgi wieczystej roszczeń stanowi umowa deweloperska. 1. Zdaniem ZBP propozycja jest uzasadniona. 2. ZBP uważa, iż w świetle dyskusji o warunkach umowy rezerwacyjnej (przedwstępnej) istotnym jest wprowadzenie w Ustawie zmiany umożliwiającej (precyzującej) warunki zawierania umowy przedwstępnej (nawet w formie notarialnej) i co jest przedmiotem roszczenia - czy zawarcie umowy deweloperskiej, czy też roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu przez nabywcę, albo przeniesienia 6

7 na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 3. W tej propozycji nie jest rozwiązany problem umowy przedwstępne, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy. Jak wskazują autorzy komentarza do ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232 poz. 1377) 1, w umowie przedwstępnej roszczenie nabywcy odnosi się wyłącznie do zawarcia umowy deweloperskiej, natomiast nie do przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości. Nie tworzy ona także roszczenia o wybudowanie budynku lub nieruchomości zabudowanej, z którego lokal ma zastać wyodrębniony, lub odpowiedniego roszczenia o wybudowanie domu jednorodzinnego. Umowa przedwstępna w ujęciu kodeksu cywilnego zobowiązuje przecież strony jedynie do zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie do jej wykonania. Zdaniem cytowanych autorów, poddanie w treści art. 2 ust. 2 u.o.p.n umowy przedwstępnej do umowy deweloperskiej wymogom dotyczącym samej umowy deweloperskiej nakazywałoby przyjąć, że z umowy przedwstępnej wynika identyczne dla nabywcy roszczenie jak z umowy deweloperskiej, o treści wskazanej w art. 23 ust. 2 u.o.p.n., podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej. 4. W dalszym ciągu komentarza autorzy zauważają, iż uregulowanie to, po pierwsze, podważa sens i charakter prawny umowy przedwstępnej, po wtóre zaś co wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczne tworzy fikcję, w której ustawodawca nakazuje ujawnić w księdze wieczystej nazwane przez siebie w art. 23 ust. 2 u.o.p.n. roszczenie z umowy przedwstępnej, mimo iż roszczenie takie nie powstaje. Wykonanie takiego obowiązku nałożone jest przy tym nie tyle na strony umowy, ale na notariusza i sąd wieczystoksięgowy. 5. Zniesienie obligatoryjności wpisu roszczenia (jeżeli odnosi się to roszczenie do umowy przedwstępnej) będzie wymagało podejmowania decyzji (świadomej i uświadamianej przez dewelopera, lub bank) o swoich prawach, jeśli nie będą one naruszały praw innych osób (można stwierdzić, iż w świetle zapisów Ustawy naruszane są prawa dewelopera, gdy umowa przedwstępna wymaga wpisania roszczeń, a nie dochodzi do zawarcia właściwej umowy deweloperskiej). 6. Praktyką banku jest, iż w treści przedkładanej umowy deweloperskiej powinien również zostać zawarty wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, roszczenia nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu przez nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 1 Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Komentarz, Andrzej Burzak, Małgorzata Okoń, Piotr Pałka, LEX a Wolters Kluwer business,

8 jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli taki wniosek nie został zawarty w treści umowy deweloperskiej, klient wnioskujący o udzielenie kredytu na sfinansowanie zakupu lokalu powinien przedstawić w banku potwierdzoną przez sąd wieczystoksięgowy kserokopię prawidłowo opłaconego wniosku o wpis takiego roszczenia. (6) zastąpienie kary ograniczenia i pozbawienia wolności karą grzywny, Pomysłodawcy uważają, iż przepis powinien wprowadzić karę za przyjmowanie środków pieniężnych przez dewelopera poza mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, w sytuacji gdy ustawa nakazuje przyjmowanie wpłat od nabywców wyłącznie na rachunek powierniczy. Wprowadzenie sankcji za niestosowanie rachunku powierniczego wzmacnia istotnie pozycję nabywcy i chroni jego interesy. Analogicznie, przepisy art. 34 odnoszące się do pracowników banków prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze powinny być zmienione. 1. Zdaniem ZBP zmiana jest uzasadniona kara więzienia nie przyczynia się do odzyskania utraconych środków. 2. Zdaniem ZBP nowelizacja penalizacji za naruszenie przepisów ustawy powinna uwzględniać także takie sytuacje, jak opisane w punkcie Banki sygnalizują, iż w przypadku przedsięwzięć deweloperskich co których nie rozpoczęto sprzedaży w rozumieniu art 3 pkt 10 Ustawy, czasami zawierane są notarialne umowy w okresie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego nabywcy będącemu osobą fizyczną, w których nabywca dobrowolnie zrzeka się środka ochrony, jakim jest mieszkaniowy rachunek powierniczy przewidziany dla niego ustawowo. Ustawa nie przewiduje kary ani dla dewelopera ani dla notariusza za tego typu działania. (7) nowelizacja przepisów o upadłości deweloperskiej Proponuje się zmianę przepisów o postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów zgodnie z Rekomendacją przedstawioną przez powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego w wersji z 10 grudnia 2012 roku. Z uwagi na to, iż propozycje zmian przepisów nie zostały upublicznione, ZBP nie może przedstawić stanowiska, jednocześnie podkreślając, iż temat ten jest szczególnie istotny dla określenia sytuacji wierzycieli hipotecznych w procesie upadłości dewelopera. (8) wskazania zamkniętego katalogu informacji z jakich deweloper powinien korzystać przy informowaniu o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od przedsięwzięcia deweloperskiego. Pomysłodawcy wskazują, iż niejasne są przepisy odnoszące się do zakresu obowiązków informacyjnych dotyczących otoczenia inwestycji powoduje problemy interpretacyjne. Proponowany zapis jest zamkniętą listą dokumentów stanowiących 8

9 źródła informacji o wszystkich planowanych w otoczeniu inwestycji mogących mieć wpływ na ocenę atrakcyjności nabywanego lokalu. Proponują, aby deweloper był zobowiązany do podania informacji zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, miejscowym studium zagospodarowania przestrzennego, decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach środowiskowych dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości. 1. ZBP popiera tę inicjatywę. 2. Jest to katalog źródeł informacji, który powinien być wykorzystany do uzupełnienia informacji o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od przedsięwzięcia deweloperskiego sprecyzowanie wydaje się uczciwe wobec deweloperów. (9) weryfikacja zasadności odstąpienia od umowy Pomysłodawcy wskazują, iż powinna być dokonana zmiana w artykule 10, która jest technicznym doprecyzowaniem, że w razie gdy deweloper skorzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej z winy nabywcy, bank prowadzący rachunek powierniczy przekazuje środki z rachunku deweloperowi. Zasada taka wydaje się oczywista, jednakże brak bezpośredniej podstawy prawnej mógł w praktyce doprowadzić do zamrożenia środków w banku, podczas gdy nikt nie byłby uprawniony do ich wypłaty. Do wypłaty koniecznym będzie potwierdzenie nabywcy o zasadności odstąpienia. W przypadku braku takiego potwierdzenia bank przekaże środki do depozytu sądowego, a strony będą mogły rozstrzygnąć ewentualna kwestię sporną z udziałem sądu. Mechanizm potwierdzenia przez nabywcę jest analogiczny jak mechanizm potwierdzenia przez dewelopera zaproponowany w art. 13. Jednocześnie proponuje się zmianę w art. 13, której celem jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającemu deweloperowi interwencje w razie nieuzasadnionego żądania wypłaty środków z rachunku powierniczego przez nabywcę. Zgodnie z oryginalnym brzmieniem ustawy bank jest zobowiązany wypłacić nabywcy środki na jego żądanie bez sprawdzania podstaw do takiego żądania. Powoduje to brak pewności dewelopera co do posiadanych środków, wobec możliwości natychmiastowej ich wypłaty przez nabywcę, choćby nie zaszły ku temu powody. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na finansowanie całego przedsięwzięcia i zagrozić innym nabywcom, którzy zakupili swoje mieszkania w takiej inwestycji. Co istotne w razie, sporu pomiędzy nabywcą a deweloperem co do zasadności odstąpienia bank przekazuje zgromadzone środki do depozytu sądowego. Dzięki temu środki zostają zabezpieczone i po rozstrzygnięciu sporu zostaną niezwłocznie zwrócone uprawnionej stronie. 1. ZBP nie rekomenduje tej nowelizacji. 2. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej w trybie art. 29 przez którąkolwiek ze stron, przewiduje zwrot środków tylko do nabywcy. 9

10 Jest to zgodne z duchem ustawy, której założeniem jest ochrona środków nabywcy. Wątpliwość budzi propozycja zwrotu środków wpłaconych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy deweloperowi w przypadku, gdy deweloper jest stroną odstępującą od umowy deweloperskiej. 3. Zdaniem ZBP jeżeli zapisy nowelizacji Ustawy nie będą jednoznaczne, powstanie dodatkowe ryzyko dla banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wprowadzenie takiej nowelizacji w praktyce przełoży się na sytuację, że na banki zostanie nałożona rola przewidziana dla sądów, czyli rozstrzyganie sporów między nabywcą a deweloperem. W efekcie banki mogą odstąpić od prowadzenia nawet zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych albo ich cena (w związku ze zwiększeniem odpowiedzialności banku) wzrośnie. 4. Ustawa nie precyzje w jaki sposób bank ma weryfikować uzasadnienia odstąpienia od umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze stron. Można założyć, iż będą to dwa odmienne sposoby postępowania. Ponieważ są to istotne szczegóły procedowania dla banku w przypadku odstąpienia od umowy któreś ze stron, zwiększa się rola banku, który musi wystąpić do nabywcy o potwierdzenie ważności odstąpienia od umowy przez dewelopera (art. 10) oraz, na zasadzie odwrotności (art. 13), występuje do dewelopera o analogiczne potwierdzenie zasadności odstąpienia od umowy przez nabywcę. 5. Należy założyć, iż w umowie deweloperskiej powinny pojawić się czytelne zasady ustalone przez obie strony, że np. w przypadku o którym mowa w art. 29 ust 5, deweloper powiadomi nabywcę o odstąpieniu w sposób ustalony przez strony, a potem w terminie określonym przez ustawodawcę (np. 120 dni kalendarzowych od daty zakończenia inwestycji zawartej w umowie deweloperskiej) wystąpi po środki do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (bank nie będzie wnikał czy odstąpienie było zasadne czy nie, tylko będzie pilnował terminu określonego w ustawie) i przekaże środki na rachunek dewelopera wskazany do wypłat w umowie rachunku powierniczego (gdy inwestycja będzie finansowana kredytem - na rachunek zastrzeżony służący do obsługi kredytu i inwestycji). 6. Uzupełniająco należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 31 ust 2 Ustawy, w przypadku gdy deweloper korzysta z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 4 i 5 (brak świadczenia pieniężnego lub niestawienie się do odbioru lokalu) nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Wykreślenie roszczenia umożliwia deweloperowi dysponowanie tym lokalem w dowolny sposób. (10) doprecyzowanie obowiązku przedstawienia sprawozdania finansowego Pomysłodawcy zaproponowali, aby w przypadku gdyby inwestycja była realizowana przez spółkę celową powstał obowiązek przedstawienia sprawozdania spółki dominującej wyłącznie w przypadku obowiązku sporządzania takich sprawozdań finansowych przez dewelopera lub spółkę dominującą. 10

11 II. 1. ZBP nie zgadza się z tą propozycją. 2. Z jednej strony trudno sobie wyobrazić brak sprawozdania finansowego spółki celowej realizującej wielomilionowe przedsięwzięcia inwestycyjne, z drugiej, brak takiego sprawozdania skonsolidowanego. (11) doprecyzowanie podziału wartości inwestycji i zasad rozliczania zadania inwestycyjnego Zaproponowano zastąpienia pojęcia kosztu pojęciem wartości. Zmiana doprecyzowuje także, że jak należy rozumieć wartość realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego oraz wprowadza zasadę, że w przypadku wyodrębnienia zadań inwestycyjnych sporządza się odpowiednio harmonogram zadania. Konieczność uregulowania tego ostatniego zagadnienia wynika z wprowadzenia w trakcie prac legislacyjnych pojęcia zadania inwestycyjnego bez analizy konieczności dostosowania innych przepisów. Rekomendacja słuszna, temat podnoszony w trakcie dyskusji nad rekomendacjami ZBP. (12) uregulowanie zasad ponoszenia kosztów zmian w umowie deweloperskiej Pomysłodawcy zaproponowali zmianę art. 26, tak aby koszty ewentualnych zmian do umowy deweloperskiej oraz z tym związane koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosiła strona, z inicjatywy której została dokonana zmiana umowy deweloperskiej. Ustawa mówi o podziale kosztów umowy deweloperskiej, pomija koszty ewentualnych zmian, które mogą wynikać z różnych przyczyn i być inicjowane przez nabywcę lub dewelopera. Przepis ma usunąć możliwość konfliktów na tym tle. Rekomendacja słuszna. Dodatkowe propozycje sektora bankowego zmian w Ustawie: (13) Doprecyzowanie uprawnień kontrolnych banku Zgodnie z art. 12. : 1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 2. W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji. 1. ZBP rekomenduje wykreślenie zapisu wglądu do rachunków bankowych dewelopera. 11

12 2. Zwracamy uwagę, że stwierdzenie zakończenia każdego z etapów wymaga porównania stanu wpisów w dzienniku budowy i stwierdzenia faktycznego, fizycznego zaawansowania robót. Dla wykonania tych czynności zgodnie z art nie jest potrzebna kontrola rachunków bankowych. W tym przepisie ustawa jest niespójna. Daje uprawnienia nadmierne do potrzeb wykonania obowiązku, więc może sugerować, że ustawodawca oczekiwał szerszego zakresu kontroli. Przy czym ustawa nie podaje nawet jakiego zakresu kontroli: przepływów pieniężnych inwestycji? Sytuacji finansowej dewelopera? Faktu uregulowania płatności do wykonawcy przez badanie historii rachunku? 3. Uważamy, że intencją wyrażoną w ustawie jest zapewnienie przez bank kontroli, by środki wpłacone przez nabywców miały swoje odzwierciedlenie w wartości wybudowanej substancji technicznej. Zgodnie z przepisami ustawy w przypadku problemów dewelopera budowę kończy syndyk za środki pozostałych wpłat, więc wartość wybudowana powinna odpowiadać przynajmniej wpłatom. (14) Wskazanie zasad wykreślenia z księgi wieczystej roszczenia nabywcy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy deweloperskiej 1. ZBP wskazuje na potrzebę uregulowania w nowelizacji do ustawy deweloperskiej kwestii wykreślenia z księgi wieczystej roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności w sytuacji odstąpienia klienta od umowy deweloperskiej. 2. Nowelizacja powinna umożliwiać deweloperowi złożenie wniosku o wykreślenie roszczenia w przypadku posiadania przez niego pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. (15) Wskazanie, że przepisy ustawy nie działają wstecz Wprowadzone ustawą zmiany do Prawa Upadłościowego i Naprawczego spowodowały sytuację, że nowe przepisy upadłościowe stosują się również do inwestycji, które nie podlegają obowiązkowi zapewnienia nabywcom rachunków powierniczych. W efekcie stworzona została sytuacja, gdzie (Art )... prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (...) stanowią odrębną masę upadłościową, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych (...) i prawa nabyte przed wprowadzeniem tych przepisów banków kredytujących takie inwestycje zostały naruszone. Taki przepis jest sprzeczny z zasadą, że prawo nie działa wstecz. ZBP stoi na stanowisku, iż przepis art. 425 powinien wyraźnie wskazywać, że nie ma on zastosowania do przedsięwzięć deweloperskich nie objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy, tj. tych, które rozpoczęto przed wejściem Ustawy w życie. Na podstawie uwag banków materiał opracował: Bolesław Meluch 12

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce

Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce Załącznik nr 3 Tabela zawierająca stanowisko przedstawicieli środowisk branżowych oraz organizacji konsumenckich w sprawie funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Komentarz praktyczny Autorzy: Aleksandra Widziewicz (radca prawny/partner) Sławomir Szepietowski (radca prawny/partner) Katarzyna Otwinowska (radca prawny) Michał

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 Andrzej Saniewski Bolesław Meluch Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 I. Wprowadzenie Specyficzne warunki działania polskiego rynku mieszkaniowego (m. in. brak uregulowań

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 1) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Upadłość deweloperska uwagi krytyczne

Upadłość deweloperska uwagi krytyczne Upadłość deweloperska uwagi krytyczne Bartosz Sierakowski, Marianna Kokowska Przepisy o upadłości deweloperskiej są najlepszym dowodem tego, że dobre chęci ustawodawcy to za mało, by dana ustawa odniosła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek Pracodawców

Polski Związek Firm Deweloperskich. Związek Pracodawców Polski Związek Firm Deweloperskich Związek Pracodawców Warszawa, 21 stycznia 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Adam Jasser Pl. Powstańców 1, 00-950 Warszawy Dot: DDK-073-20/14/JTB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów

Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Niemcy Umowa zawierana między deweloperem a nabywcą lokalu uregulowana jest w niemieckim kodeksie

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp

Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE. Wstęp Projekt z dn. 28 listopada 2012 r. UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo