HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY""

Transkrypt

1 HISTORIA ZMIAN PROGRAMU AKTYN "PŁACE-KADRY" Wersja MS SQL wrzesień Obsługa zasiłków ZUS związanych wypłatą dla umowy-zlecenia. 2. Nowa deklaracja PIT-8C. 3. Nowa deklaracja IFT Do pełnej wersji instalacji dołączono instalator bazy danych M-S SQL Serwer 2012 Express. Wersja MS SQL styczeń 2015 Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory deklaracji PIT oraz podwyższona kwota minimalnego wynagrodzenia i innych stałych płacowych. Większość podatników będzie składała deklaracje PIT w formie elektronicznej. Nowa wersja programu w związku ze zmianami przepisów zawiera następujące zmiany: 1. Nowe wzory deklaracji podatkowych W programie wprowadzono nowe formularze deklaracji podatkowych, w tym wzory obowiązujące za 2014 rok: PIT-11 (21) PIT-4R (5) PIT-40 (20) PIT-R (17) PIT-8AR (4) oraz wzór służący do rozliczeń za 2015 rok: PIT-11 (22) 2. Nowe wskaźniki automatycznie wprowadzone do programu. Nowa wersja programu umożliwi automatyczne wprowadzenie danych podczas aktualizacji tj. wysokości wynagrodzenia minimalnego, skali podatkowej, ulgi, kosztu uzyskania, maksymalnej podstawy składek emerytalnej i rentowej, kalendarz (święta). Podczas instalacji aktualizacji program wyświetli komunikat z pytaniem o zgodę na automatyczną aktualizacje wskaźników i w przypadku akceptacji sam wprowadzi nowe dane. 3. Deklaracje elektroniczne zmiany w programie Program Aktyn Płace-Kadry umożliwia przygotowanie deklaracji w formie elektronicznej. Mechanizm obecnie dostępny w programie, uaktualniony o nowe wzory deklaracji, umożliwia przygotowanie elektronicznych deklaracji i poprzez interaktywne formularze MF wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracje. Porada przygotowania i przesłania: 4. Zmiany w zestawieniach danych

2 a. Karta zasiłkowa modyfikowalny wydruk zestawienia. b. Kartoteka roczna (opcja): - możliwość użycia różnych szablonów, - dane mogą być za dowolny okres (pozioma oś czasu) - w przypadku niemożności wydruku eksport do arkusza. c. Możliwość wykonania raportu z grupy ogólnych zestawień użytkownika dla dowolnej grupy pracowników. Wersja MS SQL styczeń Manualne dwustronne drukowanie PIT. 2. Usunięta usterka bazowego szablonu wydruku listy płac. Wersja MS SQL styczeń Uaktualnienie formularzy podatkowych PIT: - PIT-11 (wzór 20), - PIT-40 (19), - PIT-4R (4), - PIT-R (16), - PIT-8AR (3), - możliwość weryfikacji danych w oknie PIT. 2. Nowe kody świadczeń ZUS, możliwość wypłacania wynagrodzenia za okres pobierania świadczenia 3. Możliwość zdefiniowania dowolnych okresów rozliczenia czasu pracy 4. GUS-Z03 uaktualnienie 5. Obsługa autoryzacji kluczem sprzętowym w sieci (kluczem "sieciowym") 6. Rozszerzenia funkcjonalności definiowalnych elementów programu: - rozszerzenia składni formuł, - uogólnienie relacji definiowalnych struktur, - obsługa zmiany strony w zestawieniach o dowolnej strukturze, - eksport do EXCELa - grupowanie danych za dowolny okres w wierszu. Wersja MS SQL lipiec Długotrwały urlop macierzyński. Możliwość wskazania współczynnika obliczenia zasiłku macierzyńskiego: dotychczas zawsze 100%, obecnie dla urlopu długotrwałego 80%. 2. Umowa o dzieło z "mieszanym" kosztem uzyskania: 20%/50%. 3. Rozbudowa uprawnień użytkowników.

3 Program ma możliwość kontrolowania dostępu (możliwości użycia) dla pojedynczych elementów interface: pól w oknach, zakładek, opcji w menu, itp. Zastosowanie wymaga działania serwisu programu. 4. Rozbudowa list np. pracowników, wypłat, większe możliwości przeglądania i analizowania danych. Listy w programie np. Pracownicy, Wypłaty, Składniki dają możliwość ustalenia zbioru wyświetlanych kolumn. Kolumna może zawierać pole bazy danych (np. data badania okresowego) lub wartość funkcji (np. absencja sumarycznie od początku roku). 5. Dekret księgowy płac rozbudowa: dekret storno. Ze wskazanych list wypłat dekret bierze pod uwagę pary (wypłata skorygowana, korekta) wykazując różnicę. Wykonanie - jak dla zwykłego sposobu + [SHIFT]. 6. Dodatkowe możliwości tworzenia wykresów: na raporcie, w oknie programu. Dotychczas wykres mógł być wykonywany na postawie danych zestawienia np. udział grup wiekowych personelu, koszty wynagrodzeń w działach za wskazane lata. Zmiana umożliwia zilustrowanie wykresem kolejnych wartości zestawienia np. wykres dostosowania pracownika do wymagań na stanowisku pracy wg uzyskanej oceny. Wykres można też umieścić w oknie (np. opisany wyżej na nowej zakładce). 7. Edycja wybranych danych osobowych - udogodnienia. W programie można użyć listy użytkownika do edycji wybranych fragmentów (pól) struktury danych. Dotychczas ograniczenie możliwości edycji danych pracownika np. tylko do daty badania okresowego wymagało użycia systemu uprawnień. Taki sposób realizacji może być pracochłonny. W nowej wersji zapewniono możliwość zdefiniowania dodatkowej listy, która pozwala na edycję tylko tej wartości. 8. Udogodnienia w zakresie serwisu - instalacji pakietu, dodatków. Użytkownik może zaimportować/zainstalować elementy programu (zestawienia, arkusze, listy dodatkowe, funkcje, pytania o dane, dane) przygotowane i przesłane przez serwis. Wersja MS SQL styczeń 2013 Inne: 1. PIT-8AR uaktualnienie wersji formularza. 2. Nowe wzory formularzy deklaracji podatkowych na 2013 rok. 3. Wyłączenie niektórych wypłat z PIT-11: np. zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy (nie jest odprowadzana zaliczka na podatek, jest wykazywany na PIT-8C). 4. Udogodnienia w zakresie tworzenia raportów, zestawień danych rozbudowa mechanizmu menedżera wydruków. 5. Zmiany w programie dotyczące obsługi sytuacji wielokrotnego zatrudnienia w obrębie roku: - zmiany w podstawowym zestawieniu urlopów - zmiany w oknie nieobecności: kontrola zawężona do ostatniego okresu zatrudnienia - PIT-11: okno z datami do wskazania okresu za jaki wystawiamy pit - staż pracy: poprzednie okresy zatrudnienia opcjonalnie zaliczane do stażu. - drukowanie PIT-40 dla wskazanych pracowników - opcjonalny zapis danych PIT (11, 4, 4R, 8AR) - interaktywny bilans otwarcia rocznego dla urlopów AKTYN Płace Kadry Pro dodatkowo: GUS Z-06 parametryzacja obliczeń dla czasu pracy (dotyczy wersji programu Aktyn Płace-Kadry Pro).

4 Wersja MS SQL wrzesień 2012 AKTYN Płace Kadry 1. Deklaracja RP-7 przesunięcie wypłaty: wskazane rodzaje wypłat są wykazywane za rok, za który zostały przyznane zamiast w roku wypłaty; przesunięcie przypisania do roku w RP-7 dla wskazanych kategorii wypłat (np. 13 pensja powinna być zaliczona do roku za który jest wypłacona). 2. Deklaracja ZUS Z-3 wydruk rozszerzony o dotąd niepokazywane pola, z możliwością wprowadzenia niektórych danych (którymi program nie dysponuje). Wydruk do składania w ZUS (w poprzedniej wersji programu wydruk był źródłem do wypełnienia oryginalnego druku). 3. Rozszerzenie funkcjonalności miesięcznego zestawienia czasu: nieobecności w jednej kolumnie, dane o czasie na podstawie danych innych niż kalendarz (np. zleceń pracy w nadgodzinach) zmiana wymaga ustawienia odpowiedniej opcji w konfiguracji programu. 4. Większe możliwości konfiguracji uprawnień w wersji wielofirmowej w zakresie ograniczenia dostępu do firm i działów: każdy z użytkowników ma definiowany dostęp do firm i w obrębie firmy do działów. 5. Warunkowa aktualizacja statusu zatrudnienia: wykonanie procedur aktualizujących status zatrudnienia i staż pracy przy starcie programu wymaga uprawnień użytkownika do modyfikacji danych kadrowych. Zmiana statusu może być zdefiniowana jako warunkowa: użytkownik akceptuje lub odrzuca listę zmian. 6. Możliwość wykonania raportu jako procedury startowej. Przy uruchamianiu programu mogły być wykonywane procedury wyszukania lub uaktualnienia danych. Możliwości te zostały rozszerzone o wykonanie dowolnego raportu dostępnego na liście pracowników lub w zestawie dedykowanym dla klienta. 7. Fundusz Pracy automatyczna obsługa redukcji dla wypłat innych niż z tytułu umowy o pracę. Mechanizm zerowania składek na FPR dla pracowników powyżej 55/60 roku życia został dodany do wypłat innych niż z tytułu umowy o pracę (z możliwością wyłączenia). 8. Historia zmian składnika stałego dostępna w polu składnika w danych osobowych: daty i kwoty są pokazywane na hincie pola z wartością składnika stałego. 9. Możliwość tworzenia raportów filtrujących wyniki prezentujących dane spełniające określone kryteria. Określenia warunku drukowania bloku danych dotyczy głównych bloków raportu z danych osobowych, list wypłat, zestawień użytkownika. Dotychczas było to realizowane przez wybór pracowników spełniających kryterium i wykonanie raportu dla wybranych pracowników. 10. Obliczanie wymiaru urlopu dla pracowników nie-pełnoetatowych wg pojęcia: ilość dni pracy w tygodniu. Wymiar urlopu podawany w godzinach ma dobrze określoną wartość dla pracowników nie-pełnoetatowych ale operowanie ilością dni jest powszechne i dlatego stworzono możliwość określenia wymiaru urlopu w dniach. Dla pracowników nie-pełnoetatowych ta wielkość zależy od trybu pracy - użycie pojęcia ilość dni pracy w tygodniu pozwala na obliczenie wymiaru urlopu np. dla pracownika pracującego na 1/2 etatu wymiar jest pełny jeżeli pracuje codziennie po 4 godziny, ale jest połową wymiaru jeżeli pracuje po 8 godzin przez odpowiednio mniejszą ilość dni. 11. Uogólnienie pory nocnej i okresów rozliczeniowych czasu pracy: mogą być właściwe dla pracownika, okres rozliczeniowy może mieć długość inną niż 3 miesiące, początek roku rozliczeniowego nie musi być identyczny z początkiem roku kalendarzowego. 12. Arkusz nieobecności: do szybkiego wprowadzania danych o nieobecnościach ustalonego typu (np. urlopy) można użyć arkusza wpisowego co ogranicza ilość wykonywanych operacji.

5 13. Uprawnienia do użycia definiowanych list: listy definiowane w programie mogą mieć określoną listę użytkowników, dla pozostałych nie są widoczne. 14. Lista dokumentów pracownika: kolumny wyświetlane wg wskazań użytkownika, możliwość zdefiniowania jakie kolumny mają być wyświetlane, rozszerzona lista kolumn (m. in. o warunki płacowe dokumentu). 15. Zakładka z danymi członków rodziny dostępna bez warunku "zatrudniony na umowę o pracę" do zgłoszeń do ubezpieczenia dla zleceniobiorców. 16. Zmiany w przenoszeniu wartości składników z dokumentów: dotychczas wartość była przenoszona jeżeli dokument obowiązywał od miesiąca daty systemowej (praca "na bieżąco"), teraz oprócz tego, zawsze jeżeli status zostaje zmieniony z "brak umowy" na "umowa"; jeżeli brak wartości składnika, lub mamy wartość inną (historyczną z poprzedniego okresu zatrudnienia), warunkowo program zapisuje wartość z dokumentu. 17. Wartość historyczna składników wypłaty: wartość składnika stałego jest ustalana (korygowana) na podstawie dokumentów zawierających dane o wartości składników; dotychczas było to realizowane tylko "na bieżąco" tzn. w odniesieniu do ostatniej zmiany. 18. Redukcja składnika z uwzględnieniem zmiany wartości w obrębie miesiąca jeżeli wartość składnika jest ustalana z użyciem dwu wartości, to redukcja też uwzględnia zastosowaną proporcję. 19. Nowy sposób pracy z urlopem zaległym możliwość wskazania "z zaległego" dla urlopu o długości większej niż ilość dni urlopu zaległego do wykorzystania. 20. Obliczanie wymiaru urlopu bez redukcji ze względu na niepełny okres zatrudnienia: opcjonalnie przy ustalaniu wymiaru urlopu program nie bierze pod uwagę okresu zatrudnienia krótszego niż pełny rok. 21. Opcja ostatnio używana zakładka : do seryjnego wprowadzania danych, przy kolejnych otwarciach okna danych pracownika będzie aktywna ta sama zakładka np. nieobecności. AKTYN Płace Kadry Pro 1. Dekret księgowy wynagrodzeń: możliwość eksportu dekretów do systemu JD Edwards możliwość eksportu do różnych zewnętrznych systemów księgowania jednocześnie możliwość użycia funkcji z bazy danych dla wskazania konta księgowania podczas konstrukcji dekretu - uogólnienie użycia pola z danych osobowych do wskazania MPK lub konta rozrachunkowego. 2. Rozszerzenia funkcjonalności arkusza czasu pracy: grupowe definiowanie harmonogramów: harmonogram wskazanego pracownika jest przydzielany grupie pracowników import danych z RCP (może wymagać dostosowania w zależności od konstrukcji plików z danymi) w przypadku uzupełniania tylko danych o wykonaniu różnice między wykonaniem a normą są sygnalizowane innym kolorem czcionki edytor ilości godzin w arkuszu obsługiwanym tylko dla wykonania: w przypadku uzupełniania tylko danych o wykonaniu można posługiwać się ilością godzin zamiast czasem "do" (opcja) nowe zestawienie czasu pracy dla okresu rozliczeniowego (opcja) uogólnienie roku rozliczeniowego dla czasu pracy; dotąd był to rok kalendarzowy, ze względu na specyfikę pracy może to być inny okres np. od stycznia do stycznia.

6 3. Rozszerzenie funkcjonalności list definiowanych przez użytkownika dla struktur definiowanych przez użytkownika. Lista ma pełne możliwości edycji danych: dodawania, modyfikacji i usuwania; lista pozwala też na edycję innych danych np. tabeli nazw dokumentów, dla której nie ma możliwości bezpośredniej edycji. Wersja MS SQL luty Zmiany w związku z nowym sposobem rozliczania składek ubezpieczeniowych dla osób na urlopie wychowawczym. Od 01 stycznia br. składki rentowa i emerytalna są obliczane od podstawy równej 60% wynagrodzenia przeciętnego. Jeżeli średnie wynagrodzenie pracownika z 12 miesięcy poprzedzających urlop jest niższe od tej kwoty, jego wielkość jest przyjmowana jako podstawa składek. Program umożliwia wprowadzenie podstawy składek właściwej dla pracownika. 2. Zestawienia Ad-hoc (dotyczy Aktyn Płace-Kadry PRO). Rozszerzone możliwości użycia zestawień danych konstruowanych na bieżąco przez użytkownika poprzez wskazanie pól do wydruku. Wersja MS SQL styczeń Zmiany w związku z podwyższoną składką rentową. Od 1 lutego br. składka rentowa wzrasta z obecnych 6% do 8%. Składka będzie finansowana przez pracownika w wysokości 1,5% pensji brutto i przez pracodawcę w wysokości 6,5% (zamiast obecnych 4,5%). Uwaga: Tylko wersja programu Aktyn Płace-Kadry zapewnia poprawne wprowadzenie wysokości składek po zmianie przepisów obowiązujących od 1 lutego 2012 r. 2. Eksport deklaracji PIT-11 i PIT-40 do wersji elektronicznych. Uaktualniono mechanizm eksportu formularzy PIT-11 (wzór 19) i PIT-40 (wzór 17) do pliku XML. Zapewniono możliwość batch-owego wykonania eksportu formularzy PIT do plików XML eksport deklaracji dla wszystkich z listy pracowników. Wersja MS SQL styczeń Nowe wzory deklaracji PIT-11 (wzór 19), PIT-40 (wzór 17), PIT-R (wzór 15) 2. Kontrola eksportu dekretów do zewnętrznego systemu FK 3. Zmiany w funkcjonalności procedur kontrolnych Wersja MS SQL październik Eksport danych do deklaracji GUS-Z12, GUS-Z03, GUS-Z05, GUS-DG1 - przygotowanie zestawień danych, które można zaimportować do odpowiednich aplikacji dostępnych na stronie GUS - dodatkowe ustawienia nowa zakładka w ustawieniach GUS W przygotowaniu dla GUS Z Możliwość odnotowania w bazie danych operacji eksportu dekretu do zewnętrznego systemu FK, w tym również dekretu w całości.

7 3. Możliwość ograniczenia dostępu do danych na poziomie działów firmy (w wersji dla jednej firmy). Wersja MS SQL sierpień 2011 Zmiany istotne dla użytkowników programu: Wersja AKTYN Płace Kadry Pro: 4. rozbudowana funkcjonalność Ewidencja czasu pracy do planowania i rozliczania czasu pracy grup pracowników 5. aktualizacja zestawienia danych do deklaracji GUS-Z05 6. eksport danych do deklaracji GUS-Z12 7. ułatwienie wprowadzania danych do struktur kadrowych arkusz wpisowy Wersja AKTYN Płace Kadry: 22. rozbudowa możliwości zapisu w danych dokumentu pracownika do plików typu.pdf,.doc,. XLS, lub innych plików, możliwych do otwarcia/podglądu przez system operacyjny Microsoft Windows 23. rozbudowa zabezpieczenia dostępu do programu poprzez wprowadzenie wymogu definiowania hasła dostępu ze zróżnicowaniem znaków (duże i małe litery, cyfry) 24. możliwość ustawienia wymogu zmiany hasła co 30 dni 25. rozliczenie L4 w późniejszym okresie - nowy mechanizm wspomagający 26. miesięczne zestawienie czasu pracy z wynikiem w formie "hh:mm" 27. zmiana w zakresie algorytmu naliczania płac: możliwość zmiany wartości dla składnika pośredniego w trakcie miesiąca, dotychczas taka możliwość istniała tylko dla składników kwotowych 28. połączenie zapytanie i raporty (łatwiejsze i szybsze wykonywanie połączonych zapytań z raportami) Zmiany istotne dla administratora: 5. dodana została diagnostyka, kiedy ostatnio przez użytkownika wykonany był raport lub zapytanie (ułatwia usunięcie z menu programu zbędnych zapytań lub raportów) 6. poprawa błędu wykonania kopii danych na serwerze Microsoft SQL 2008 R2 7. diagnostyka wielkości i obcięcie logu transakcji likwidacja problemu zbyt wielkich plików z logami Wersja MS SQL marzec 2011 PŁACE 1. Przerwa w opłacaniu składek na FP, FGŚS dla powracających z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego (bezrobocia). Nienaliczanie składek w opisanych okolicznościach jest (opcjonalnie) realizowane automatycznie (niezależnie od bezpośredniego wskazania w danych pracownika). 2. Składniki wypłacane w określonym umową przedziale czasowym w podstawie zasiłku. Algorytm obliczania podstawy zasiłku chorobowego uwzględnia przypadek przyznania składnika na czas określony umową.

8 KADRY 3. Redukcja potrąceń według wskazanego algorytmu. Można zdefiniować kolejność realizacji i ograniczenia w procesie realizacji potrąceń od kwoty netto wypłaty pierwszeństwo mają np. potrącenia alimentacyjne, kwota która pozostanie do wypłaty nie może być mniejsza niż wynagrodzenie minimalne netto. 4. Składniki wypłacane po zwolnieniu pracownika. Pracownicy zwolnieni, dla których wprowadzono dane o zmiennych składnikach wynagrodzenia są uwzględniani w procesie generowania wypłat odpowiada to np. sytuacji gdy premia jest wypłacana w miesiącu następującym po tym, za który została przyznana. 5. Uporządkowanie składników: według wskazań użytkownika. Kolejność wyświetlania składników w oknach wypłaty i danych personalnych odpowiada kolejności ustalonej w definicji wyświetlanego zestawu (zbioru) składników. 6. Urlop okolicznościowy - algorytm bez zmiennych składników. Nowa wersja algorytmu ustalania wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego. 7. Zbiorcze zestawienie wypłat - możliwość grupowania wg dowolnej cechy np. kobiety, mężczyźni. We wcześniejszych wersjach istniała możliwość grupowania według działu i kategorii wypłat. Grupowanie według dowolnego kryterium ułatwia analizę kosztów pracy. 8. Możliwość wykorzystania rozszerzonej listy kont bankowych do realizacji przelewów. W procesie wyodrębniania kosztów realizowanych projektów, zadań, przelewy wynagrodzeń mogą być realizowane z właściwych dla nich kont. Uogólniona lista kont bankowych firmy pozwala na automatyzację tego procesu poprzez możliwość wskazania konta dla każdej wypłaty według pewnej reguły. 9. Modyfikowalny komentarz w przelewach eksportowanych do pliku, możliwość wskazania miejsca zapisu pliku w trakcie wykonania. Komentarz pozwala precyzyjniej niż dotychczas ( wynagrodzenie za luty ) określić charakter przelewanej kwoty. Możliwość podania miejsca zapisu ułatwia wykonanie wielu plików wymiany w trakcie jednej sesji bez konieczności działań poza programem. 10. Kalendarz pracy: możliwość zdefiniowania planu i wykonania. Zmiana pozwala na ocenę realizacji harmonogramu pracy i łatwiejszą interpretacje godzin ponadnormatywnych. 11. Planowanie urlopów dla grupy pracowników (w przygotowaniu: ). Dotychczas plan urlopów był realizowany wyłącznie w kalendarzu pracownika co nie ułatwiało koordynacji planów dla grupy pracowników. Nowy sposób (arkusz) pozwala wizualnie i za pośrednictwem zestawień (wykresów) ocenić stany osobowe na przestrzeni miesiąca. 12. Drukowanie dokumentów kadrowych dla grupy pracowników (w przygotowaniu: ). Jeżeli można wyodrębnić grupę pracowników wg kryterium: posiadają zapisany dokument o wskazanych cechach (np. aneks zmieniający warunki zatrudnienia zapisany w ciągu ostatnich dwóch dni) to nowe rozwiązanie pozwala wydrukować te dokumenty bez konieczności wyszukiwania pracowników i dokumentów. 13. Przygotowanie (zapis) dokumentów dla grupy pracowników (w przygotowaniu: ). (por 12) rozwiązanie pozwala zapisać wskazanym pracownikom dokument zrealizowany wg wskazanego szablonu i pewnego logicznego schematu: np. podwyżka o ustaloną kwotę, podwyżka procentowa. 14. Import danych osobowych z Programu Płatnik w wersji 8.

9 Udogodnienie dla wdrożeniowców programu - możliwość przeniesienia podstawowych danych osobowych z pliku Programu Płatnik. Dostosowanie mechanizmów importu do wersji Programu Płatnik Możliwość dodania stopki i nagłówka strony w wydrukach dokumentów kadrowych. Poprawa edytorskich własności dokumentów. 16. Możliwość otwarcia dokumentu MS-Word do wczytania do dokumentu kadrowego. Skrót: zamiast: otwórz (faktycznie) kopiuj wklej, otwórz(przenieś treść). INTERFACE, INNE 17. Definiowalna wielkość liter w polach tekstowych. Dla każdego z pól znakowych można wskazać sposób operowania dużymi literami np. pierwsza litera duża, wszystkie litery duże. 18. Słowniki pól tekstowych - rozszerzone na możliwość użycia tabel bazy danych. Dla pola tekstowego można zdefiniować listę wyboru, której pozycje pochodzą ze wskazanej tabeli bazy danych (dotychczas tylko ze słownika dla pól tekstowych): np. identyfikator księgowy pracownika może być wybierany w listy MPK zdefiniowanej jako dodatkowa struktura dla firmy. 19. Dodanie uprawnień do wykonywania zestawień na liście pracowników. Użytkownik, który miał dostęp do listy pracowników mógł wykonać np. PIT-11 nie posiadając uprawnień płacowych. Obecnie wykonanie któregokolwiek zestawienia o charakterze płacowym wymaga co najmniej uprawnienia do wglądu w dane płacowe. 20. Dodanie uprawnień do pracy z arkuszami. Możliwość pracy z przygotowanym arkuszem (najczęściej o charakterze płacowym) może zostać ograniczona tak żeby nie mogli ich otwierać użytkownicy bez odpowiednich uprawień. 21. Możliwość wskazania wartości domyślnej pola dla nowego obiektu. Np. dla nowo dodawanego pracownika widoczny identyfikator (numer akt) ma być identyczny z wewnętrznym numerem identyfikacyjnym. 22. Eksport do arkusza Open Office. 23. Wymiana danych w formacie XML. Procesy importu i eksportu danych mogą operować plikami w formacie XML. 24. Import, eksport wykonywane okresowo (jako zadania). Np. codziennie program może automatycznie wykonać zestawienie odzwierciedlające stan osobowy lub zaimportować dane o absencji. Wersja MS SQL marzec Składki Fundusz Emerytur Pomostowych - cd obsługi zagadnienia: nowe wzory formularzy i dostosowanie procesu wymiany danych z Programem Płatnik. 2. Eksport do Programu Płatnika w formacie XML. 3. Dołączenie możliwości wykonywania raportów użytkownika zaprojektowanych w Fast Report z poziomu list (lista pracowników, listy wypłat) z przekazaniem kryterium wyboru danych i innych parametrów pomocniczych (dotychczas była taka możliwość ale w głównym menu, bez kryterium wyboru i żadnych parametrów np. dla której firmy ma być wykonany raport). 4. Raporty użytkownika: możliwość wyboru porządku sortowania.

10 5. Eksport do MS Excel wszystkich pól zestawienia (dotychczas konieczne było dodatkowe kliknięcie ikonki "eksportuj wszystkie"). 6. Pytania o zakres dla dat i liczb (dla niektórych pól; np data urodzenia od-do, wypłata brutto od-do, ilość dni nieobecności od-do,...) 7. Techniczne: zmiana kolejności realizacji autoryzacji: ccontrol po kluczu usb -> eliminacja błędu występującego w środowisku Windows 7 64bit. Wersja MS SQL styczeń Uaktualniono formularze PIT za rok podatkowy 2009 (11,40,4R,8AR,R). Dodatkowo: - opcjonalnie na formularzu jest drukowany adres urzędu skarbowego, - można zapisać (wydrukować) listę urzędów skarbowych dla wydrukowanych PIT-ów. 2. Uaktualniono formularze ZUS zgodnie ze wzorami które obowiązują w Jest obsługiwana składka na FEP dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. 4. Możliwość wykonania wydruku listy płac dla wskazanych pracowników. Wersja MS SQL Wrzesień Automatyczne zerowanie składki FPR, FGŚS dla pracowników powyżej 55/60 lat (z możliwością wyłączenia). 2. Eksport do plików wymiany z PP bez nazwy skróconej firmy (opcja). 3. Grupowy zapis do plików wymiany z PP formularzy rejestracyjnych ZUS pracowników. 4. Z-3: możliwość definiowania przypisania składników płacowych do kolumn wydruku. 5. Roczne zestawienie składników wypłat - większa elastyczność definiowania zbioru raportowanych danych. 6. Miesięczne zestawienie czasu pracy w formie: hh:mm - hh:mm Wersja MS SQL Kwiecień Nowe uprawnienie w pracy z programem: Dokumenty kadrowe z danymi płacowymi. Dotychczas Użytkownik tworzący dokumenty kadrowe o potencjalnej treści płacowej (widoczna zakładka składników) musiał dysponować nie tylko uprawnieniami kadrowymi, ale także co najmniej biernymi uprawnieniami płacowymi. Nowe uprawnienie pozwoli na pracę z tego typu dokumentami osobom, które nie powinny mieć dostępu do danych o wynagrodzeniach pracownika. 2. Zapis raportu odchyleń składek ZUS. Począwszy od niniejszej wersji program zapisuje raport z odchyleń składek ZUS w bazie danych (dotychczas oferował możliwość wyświetlenia oraz wydrukowania zestawienia). Dzięki temu można m.in. uwzględnić odchylenia w tworzeniu dekretu księgowego bilansując różnicę między składkami naliczonymi i zapłaconymi do ZUS. 3. Możliwość wyboru dla firmy identyfikatorów przy eksporcie do ZUS.

11 Funkcja przydatna szczególnie biurom rachunkowym. W procesie rozliczania z ZUS składek ubezpieczeniowych firmy mogą używać różnych identyfikatorów. Program oferuje możliwość wskazania dla każdej firmy, które identyfikatory będą przekazywane w danych do programu Płatnik. 4. Umowy zlecenia: seria wypłat z powtarzaniem domyślnych parametrów, księgowanie wg sygnatury na wypłacie. Program umożliwia wykonywanie serii wypłat z tyt. umowy zlecenia z użyciem domyślnych ustawień obliczania składek i podatku z poprzedniej wypłaty. Duża różnorodność w zakresie obliczania składek i sposobu opodatkowania powoduje że użycie poprzednich ustawień ułatwia tworzenie serii wypłat o identycznym lub zbliżonym sposobie obliczania składek i podatku. Podczas tworzenia dekretu księgowego wybór konta księgowania dotychczas mógł być związany z osobą, działem. Dla umów zlecenia konto kosztowe najczęściej jest związane z wykonaną pracą, stąd program pozwala na użycie sygnatury na wypłacie (wprowadzenie w polu MPK oznaczenia konta) ułatwiając tworzenie dekretu. 5. Nowy raport w module Zestawienia danych do sprawozdań GUS. Zestawienie danych do sporządzenia sprawozdania GUS Z-14. Wersja Interbase / Firebird oraz Wersja MS SQL Luty Indywidualizacja składek na FGŚS. Dostosowanie do zmian prawnych skutkujących brakiem opłacania składki na FGŚS (FPR) za wybrane grupy pracowników. Począwszy od niniejszej wersji w danych osobowych pracownika widoczna jest składka na FGŚS jej wartość podpowiadana jest za danymi firmy. Decyzja o wyzerowaniu współczynnika składki dla pracownika pozostawiona jest Użytkownikowi. 2. Zmiana podstawy obliczania składek ZUS dla pracownika na urlopie wychowawczym. Dostosowanie do zmian prawnych: podstawą obliczania składki jest wynagrodzenie minimalne (dotąd kwota zasiłku socjalnego). 3. Zmiana ilości dni L4 finansowanych przez pracodawcę dla pracowników starszych niż 50 lat. Dostosowanie do zmian prawnych: pracodawca finansuje 14 zamiast 33 dni zwolnienia lekarskiego dla pracowników którzy ukończyli 50 lat w poprzednim roku kalendarzowym (lub wcześniej). 4. Zmiany związane z podatkiem zryczałtowanym. Wprowadzono nową stałą kwotowy limit wypłat opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Decyzja Użytkownika o stosowaniu kontroli zapisu skutkuje komunikatem o przekroczeniu limitu. Informację o kwocie podatku do zapłaty uzyskać można na liście wypłat dokonując wyboru wypłat z podatkiem zryczałtowanym. 5. Wynagrodzenie za pracę twórczą art. 22 z 50% kosztem uzyskania. Wynagrodzenie za pracę twórczą z 50% kosztem uzyskania wykonywaną w ramach stosunku pracy do tej pory można było zapisać i rozliczyć tylko za pośrednictwem innej niż podstawowa kategorii wypłat. Począwszy od niniejszej wersji program pozwala na wyodrębnienie kwoty wynagrodzenia za pracę twórczą w ramach wypłaty z tytułu umowy o pracę. Wyodrębnienie następuje poprzez wskazanie jednego ze składników jako wynagrodzenia z 50% kosztem uzyskania. Wersja Interbase / Firebird Styczeń Nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-40, PIT-4R, PIT-11.

12 2. Współpraca z kolejnym systemem bankowości elektronicznej. Mechanizm eksportu przelewów do systemów bankowości elektronicznej wzbogacono o współpracę z aplikacją dostarczana przez BOŚ S.A. Wersja MS SQL Styczeń Próg kontroli dla typu nieobecności. Program kontroluje liczbę dni wykorzystanych przez pracownika na opiekę (L4) 60 dni. Podobny mechanizm kontroli można włączyć dla innych typów obecności, jeśli Użytkownik chce ograniczyć np. liczbę dni pracownika w delegacji, urlopu bezpłatnego. 2. Bezpośredni import danych ze zbioru arkuszy MS Excel. Bezpośredni import danych z arkuszy MS Excel wzbogacono o możliwość zbiorczego importu z arkuszy gromadzących dane o takim samym przeznaczeniu. Przykładowe zastosowanie to ewidencja czasu pracy prowadzona przez brygadzistów lub kierowników gdy dane dotyczące poszczególnych pracowników gromadzone są w odrębnych arkuszach. Wersja MS SQL Listopad Bezpośredni import danych z arkuszy programu MS Excel. Dotychczas import danych programu MS Excel był możliwy albo po zapisaniu arkusza w postaci pliku tekstowego, albo interaktywnie podczas pracy a arkuszem programu poprzez kopiuj/wklej (jeżeli struktury arkuszy MS Excel i programu były kompatybilne). Obecnie jest możliwy import bezpośredni z pliku *.xls. Da to możliwość grupowego przetwarzania danych przygotowanych według wzoru, np. importu danych o czasie pracy rejestrowanych przez brygadzistów, kierowników. Wersja Interbase / Firebird Listopad Formularz deklaracji podatkowej PIT-11 wersja 16. Wersja MS SQL Sierpień Nowy wydruk: Lista obecności. Program daje możliwość wydrukowania Listy obecności dla wskazanej grupy pracowników. 2. Rozbudowa modułu Wydruk OnLine. Począwszy od niniejszej wersji Użytkownik ma możliwość zapisania realizowanego zestawienia w postaci szablonu wydruku. Tym samym generowany raport może zostać włączony do zestawień programu gotowy do ponownego wykorzystania. 3. Funkcjonalność wersji Aktyn Płace-Kadry Pro w firmie demonstracyjnej Począwszy od tej wersji Użytkownik przeglądając w firmie demonstracyjnej poszczególne opcje może zapoznać się z możliwościami programu w wersji Aktyn Płace-Kadry Pro. Uzyskuje dostęp do bogatego zbioru przykładów obrazujących możliwości poszerzenia zakresu wykorzystania programu: - złożonych zapytań do danych (z użyciem parametrów wartości wskazanej przez Użytkownika) - Modułów Kadrowych: ocena pracownika, rekrutacja, - wykorzystania zasobów pracy: wprowadzanie danych do wyliczenia wynagrodzenia dla pracowników przyporządkowanych do wielu miejsc powstawania kosztów, - szablonów księgowania bazujących na informacji o czasie pracy, miejscu powstawania kosztów (projekty).

13 Dostęp do wyżej opisanej funkcjonalności w firmie demonstracyjnej jest niezależny od posiadanej wersji programu. 4. Ułatwienie w procesie budowania wykresów towarzyszących zestawieniom. Dotąd administrator wskazywał pola realizujące wykres poprzez edycję skryptu. Teraz może skorzystać w tym zakresie z dedykowanego okna w programie. 5. Ułatwienia w konfiguracji eksportu raportowanych danych do programu MS Excel. Eksportując raportowane dane do programu MS Excel opcjonalnie program tytułuje kolumny tworzonego arkusza. Dotąd administrator wskazywał eksportowane pola poprzez modyfikację własności elementów szablonu eksportu. Teraz może skorzystać w tym zakresie z dedykowanego okna w programie. 6. Wymiana danych z programami księgowymi pakietu Aktyn. Mechanizmy wymiany danych z programami Aktyn Finanse-Księgowość oraz Aktyn KPR zostały dostosowane do pracy z serwerem MS SQL. 7. Usprawnienia w konfiguracji pracy z serwerem MSSQL. W istotny sposób uproszczono proces początkowej konfiguracji programu (wybór serwera i klienta). Wersja Interbase / Firebird Sierpień Rewaloryzacja wynagrodzenia za czas urlopu. Usprawnienie obliczenia podstawy wynagrodzenia za czas urlopu z uwzględnieniem zmian wartości składników płacowych, które nastąpiły w okresie, za który jest obliczana podstawa. 2. Współpraca z kolejnym systemem bankowości elektronicznej. Mechanizm eksportu przelewów do systemów bankowości elektronicznej wzbogacono o współpracę z aplikacją PekaoBiznes24 dostarczana przez Bank Pekao S.A. Wersja Kwiecień Dostosowanie programu do zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dostosowanie programu do zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU Nr 14 z , poz. 92) wraz z późniejszymi rozporządzeniami. Program pozwala na wyliczenie kwot refundacji składek ZUS oraz dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zapewniono możliwość eksportowania plików z miesięcznymi sprawozdaniami INF-D-P i INF-U-P do programu SODiR. 2. Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie w dniach lub godzinach. W zależności od preferencji Użytkownika dane na tym zestawieniu są prezentowane w dniach lub w godzinach. 3. Nowe dokumenty kadrowe. Rozwiązanie umowy o pracę: - bez wypowiedzenia, - ze skróconym okresem wypowiedzenia, - za wypowiedzeniem. 4. Arkusz wpisowy w MS Excel.

14 Wielu Użytkowników korzysta z konfigurowanych w programie arkuszy wpisowych np. w zakresie zbiorczego wprowadzania wartości zmiennych składników wynagrodzenia. Uzupełnianie wartości danych w arkuszu wpisowym znacznie przyspiesza ich pracę. Począwszy od tej wersji program pozwala na eksport wzorca arkusza do MS Excel połączony z importem arkusza wypełnionego danymi. Mechanizm ten usprawnia pracę w sytuacji gdy o wartości np. premii pracowników decydują poszczególni kierownicy lub właściciel firmy. Import arkusza nie wymaga jak to było dotychczas - definiowania w programie szablonów importu danych. 5. Współpraca z kolejnymi systemami bankowości elektronicznej. Mechanizm eksportu przelewów do systemów bankowości elektronicznej wzbogacono o współpracę z aplikacjami: BOŚBank24 dostarczaną przez Bank Ochrony Środowiska, Millenet dostarczaną przez Bank Millennium. 6. Program daje możliwość automatycznego rozksięgowania listy płac w module finansowym systemu SAP. Zainteresowanych prosimy o kontakt z obsługującym Państwa serwisem. Dodatkowe zmiany w wersji MS SQL kwiecień 2008r. 7. Kartoteka pracownika: zdjęcia, zeskanowane dokumenty. Program daje możliwość zapisywania w kartotece zdjęcia pracownika oraz wykorzystywania go w zestawieniach. W załączeniu do dokumentu kadrowego można zapisać w programie skan jego rzeczywistej postaci. Tak gromadzone dokumenty mogą być przesyłane mailem - bezpośrednio z programu. W ten sam sposób można przesyłać ponadto Pasek wynagrodzenia skonfigurowany w postaci pliku tekstowego. 8. Dekret księgowy dodatkowy mechanizm kontrolny. Dla skonfigurowanego dekretu księgowego program oferuje mechanizm kontrolny zestawienie prezentujące sposób rozksięgowania wypłaty dla danego pracownika. 9. Dokumenty kadrowe użycie w szablonach zdefiniowanych parametrów. Jedynym parametrem mającym (opcjonalnie) wpływ na proces wypełniania dokumentu kadrowego był dotychczas okres czasu od-do (np. w Zestawieniu wynagrodzenia za zadany okres czasu). Począwszy od tej wersji sposób wypełnienia dokumentu Użytkownik może uzależnić od dowolnego parametru. Przykład: Skierowanie na badanie okresowe wypełniane danymi o szkodliwych warunkach pracy w zależności od stanowiska pracy. Wersja Styczeń Nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-40, PIT-8AR, PIT-R (deklaracja opcjonalna). 2. Wprowadzanie danych o urlopie wypoczynkowym dla grupy pracowników. Nowa funkcja programu usprawnia wprowadzanie danych o nieobecnościach w sytuacji gdy grupa pracowników (dział, cała firma) ma urlop wypoczynkowy w tym samym czasie (planowa przerwa w produkcji, 2 maja, Wigilia). 3. Usprawnienie zmiany stałych płacowych w nowym roku podatkowym. Dotychczas zmiana wartości: kosztu uzyskania przychodu, podwyższonego kosztu uzyskania przychodu i ulgi podatkowej była wykonywana w trzech etapach. Zmiana każdej z kwot wymagała wybrania grupy pracowników dla których zmiana ma zastosowanie. Obecnie zmiana wyżej wspomnianych stałych płacowych jest wykonywana dla wszystkich pracowników po potwierdzeniu wprowadzonych wartości. 4. Prezentacja danych w formie wykresu.

15 Program umożliwia tworzenie wykresów (kołowych, słupkowych, liniowych) bazujących na danych płacowo-kadrowych gromadzonych w programie. Wykres może być tworzony jako wynik wykonania szablonu eksportu danych. Można też go przygotować bazując na danych wydruku programu odpowiednio konfigurując jego szablon. 5. Rozbudowa modułu Wydruk OnLine. Począwszy od niniejszej wersji programu Użytkownik ma możliwość zmiany wielkości wydruku (A4/A3), układu strony (wydruk pionowy/poziomy), czcionki. Wygenerowane w module zestawienia można przenieść w określonym przez siebie zakresie do programu MS Excel. Wersja Sierpień Zmiana składki na ubezpieczenie rentowe. Nowa wersja programu uwzględnia zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie rentowe, które weszły w życie 1 lipca br. Zmienione wartości wskaźników można zaobserwować w opcji Administracja/Stałe płacowe, ustawienia. 2. Moduły kadrowe w firmie demonstracyjnej. Począwszy od tej wersji Użytkownik, przeglądając w firmie demonstracyjnej opcje programu, może zapoznać się z możliwościami Modułów Kadrowych. Uzyskuje wgląd do bogatego zbioru przykładów dodatkowych ewidencji kadrowych, obrazujących możliwość poszerzenia zakresu wykorzystania programu. Dostęp do Modułów w firmie demonstracyjnej jest niezależny od posiadanej wersji programu. 3. Moduły kadrowe w firmie demonstracyjnej. Program pozwala na uzupełnianie dokumentu umowy o pracę danymi osobowymi wprowadzonymi do kartoteki, ale jeszcze nie zapisanymi. Określone w umowie warunki płacowe są przenoszone do zakładki Wynagrodzenie kartoteki pracownika. 4. Wersja wielofirmowa: przypisanie wzoru wydruku do firmy. Funkcja szczególnie przydatna biurom rachunkowym. Począwszy od tego momentu, Użytkownik wersji wielofirmowej może zdecydować, że wybrane lub wszystkie wzory wydruków programu są właściwe dla firmy. Nowa opcja ułatwia pracę z wieloma wzorami wydruku i eliminuje ryzyko pomyłki. 5. Rozliczenia zerowe ZUS-RZA, ZUS-RCA. Program pozwala na generowanie zerowych dokumentów ZUS-RZA i ZUS-RCA za okres, w którym pracownik był zgłoszony do ubezpieczenia zgodnie z danymi dokumentu kadrowego. 6. Informacja o normie czasu pracy na zestawieniach czasu pracy. Dotychczas informacja o normie czasu pracy była widoczna na Miesięcznej ewidencji czasu pracy. Teraz może być ona umieszczana także na wydruku Rocznej ewidencji.

AKTYN PŁACE-KADRY. Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych

AKTYN PŁACE-KADRY. Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych AKTYN PŁACE-KADRY Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych AKTYN PŁACE-KADRY Program Aktyn Płace-Kadry to aplikacja przeznaczona do rachuby płac oraz do

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi.

Płace Kadry Instrukcja Obsługi. Płace Kadry Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika INSIGNUM Moduł Kadry Płace Instrukcja użytkownika Wersja 3.8.1 / wrzesień 2007 Spis treści Rozpoczęcie pracy z programem... 5 Właściwości programu... 5 Korzystanie z programu... 6 Rozpoczęcie pracy...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF".

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów PDFCreator (www.pdfforge.org) i SendCresusPDF. LOGICYS POLSKI Sp. z o. o. 01-501 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8/30 Tel. (22) 416 04 90 e-mail: info@logicys.pl www: Asysta telefoniczna: Logicys Service (22) 240 33 09; 795 958 280

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Płace PLUS (PLP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Płace PLUS (PLP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Płace PLUS (PLP) Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

enova365 Kadry i płace

enova365 Kadry i płace enova365 Kadry i płace Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Kadry i Płace Struktura funkcjonalna programu Kadry

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo