Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 11.02b programu Płace i Kadry"

Transkrypt

1 Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine 1.1. Cecha Wiek emerytalny Od stycznia 2008 cecha Wiek emerytalny informuje o posiadaniu prawa do emerytury. Do roku poprzedniego zmienna oznaczała datę osiągnięcia wieku emerytalnego. Deklaracja INF-U-P generuje się niezaleŝnie od przypiętej pracownikowi cechy Wiek emerytalny. Deklaracja INF-D-P nie generuje się dla pracownika, który przez cały miesiąc, za który generowana jest deklaracja miał osiągnięty wiek emerytalny PodwyŜszone koszty zatrudnienia. JeŜeli kwota wyliczonego najniŝszego pułapu intensywności pomocy jest mniejsza od zera to w pliku xml zapisujemy zero, gdyŝ SOD OffLine nie przyjmuje przy imporcie wartości ujemnych Kwoty, które naleŝy uzupełnić RĘCZNIE Program PIK w plikach xml nie generuje automatycznie danych wykazywanych na deklaracjach INF-D-P i INF-U-P jako kwoty dofinansowania i refundacji, wypłaconego dofinansowania i refundacji oraz refundacji za okres sprawozdawczy: INF-D-P - pola: 39, 40, 41 INF-U-P - pola: 47, 48, 49 Po zaimportowaniu plików xml wygenerowanych przez program PIK do SOD OffLine informacje te naleŝy uzupełnić ręcznie. Uwaga: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows. Sieć Partnerów Comarch jest na bieŝąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŝ na bieŝąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. 1

2 Wersja 11.02a programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości Od 1 stycznia 2008 obowiązują akty wykonawcze wydane na podstawie art. 25d, 26c i 26c1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które umoŝliwiają pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne uzyskanie na nowych zasadach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych i dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Katalogi typów pracodawców uprawnionych do refundacji i dofinansowania określone są w art.25a ust.2-4 i art.26a ust.1-3 ustawy. KaŜdy pracodawca powinien zgodnie z art.25c ust.4 i art.26c ust.1 ustawy składać te dokumenty w formie elektronicznej Dostępne są dwa rodzaje deklaracji: Wn-D (część I) z załącznikami INF-D-P przekazywana do 20-go dnia miesiąca po miesiącu, którego wniosek dotyczy. Deklaracja składana w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Wn-U (część I) z załącznikami INF-U-P przekazywana do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Deklaracja powinna być złoŝona w celu uzyskania refundacji składek Na co naleŝy zwrócić szczególną uwagę: 1. Stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 2. Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się, jeŝeli nie są to osoby niepełnosprawne, osób zatrudnionych: na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywających na urlopach wychowawczych, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem słuŝby wojskowej albo słuŝby zastępczej, będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy; wyłączenia nie stosuje się wobec pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym udzielonym na ich wniosek za zgodą pracodawcy. 3. Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne przez okres roku. Po upływie tego okresu wnioskodawca moŝe wystąpić do PFRON z wnioskiem o przedłuŝenie wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne Ustawienia w Konfiguracji firmy W Konfiguracji / Firma / Dane o działalności firmy, które po raz pierwszy składają deklaracje do PFRON, powinny uzupełnić informacje o: Statusie posiadanym przez pracodawcę, Numer pracodawcy w rejestrze, PKD. 2

3 1.7. Formularz danych kadrowych pracownika Dla poprawnego wygenerowania załączników do deklaracji (INF-D-P lub INF-D-U) naleŝy poprawnie uzupełnić formularzu danych kadrowych, tj.: PESEL, NIP - przypadku, gdy pracownik nie posiada numeru PESEL, naleŝy uzupełnić numer dowodu osobistego, Nazwisko i Imiona, Datę zatrudnienia, Wymiar etatu, Stopień niepełnosprawności, Schorzenia, informację o specjalnym schorzeniu odnotowujemy za pomocą cechy ZPChr obn.wskaźnika (wartość logiczna), Pełne dane adresowe pracownika. Miasto/wieś (miejsca zamieszkania), Kod zawodu wg załącznika do rozporządzenia MGiP z 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 265, poz.2644 z późn.zm.), Kod wykształcenia wg części III tablicy nr 8 Rozporządzenia RM z 6 maja 2003r. w sprawie PKE (Dz.U. nr 98, poz.895) (odpowiada za to cecha Kod wykszt.pfron) Płeć Nowe cechy Cecha SOD_dane adresowe (typ: wartość logiczna). Wykorzystywana przy generowaniu deklaracji pracowników INF-D-P i INF-U-P. Działanie: SOD_dane adresowe [v] - pracownik ma przypisaną cechę i jest ona zaznaczona - to dane pracownika wysyłamy tak jak do tej pory, SOD_dane adresowe [ ] - w sytuacji, gdy pracownik nie ma przypisanej cechy lub nie jest zaznaczona, to na deklaracji INF-U-P / INF-D-P nie uzupełniamy pól 7-20 (dane adresowe, kod zawodu, kod wykształcenia, płeć). Domyślnie pracownicy nie mają takiej cechy co powoduje, Ŝe dane adresowe nie są wysyłane. Cecha SOD_rekompensata (typ: kwota). Wykorzystywana do wyliczenia najniŝszego pułapu intensywności pomocy: SOD_rekompensata = 0 (domyślana wartość), SOD_rekompensata 0 za pomocą tej cechy zapisujemy kwotę nierozliczonej pomocy z poprzedniego roku Przygotowanie pliku z deklaracją do PFRON 1. Z Menu głównego wybieramy Deklaracje SOD Offline. 2. Po wybraniu tej opcji naleŝy podać miesiąc i rok, za który będzie przygotowywana deklaracja. Istotne, aby wcześniej w programie zostały naliczone. 3. Pojawi się lista pracowników, którzy zostaną przesłani do pliku xml. 4. Po naciśnięciu F2 pojawi się okno z Parametrami deklaracji SOD OffLine, w którym naleŝy uzupełnić: Katalog wynikowy: deklarację eksportuje się do wskazanego katalogu na dysku. Najlepiej zapisywać bezpośrednio do folderu Import w katalogu programu SOD OffLine. Domyślne ustawienie C:\PIK99\Nazwa bazy\sod, 3

4 Wn-D w przypadku generowania tej deklaracji naleŝy podać, czy jest to deklaracja Z-zwykła, czy K - korygująca, Wn-U podobnie jak w przypadku Wn-D, z podaniem informacji, czy jest to deklaracja Z-zwykła, K korygująca, Deklaracja za (okres): rok/miesiąc - rok/miesiąc ustawienia te uwzględnianie przy liczeniu INF-U-P. Przykład: Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze za styczeń wypłacona w styczniu. Premia za styczeń wypłacono w lutym. Na deklaracji INF-D-P uwzględniamy obie wypłaty. Na deklaracji INF-U-P za okres stycznia będą wykazywane wypłaty, z uwzględnieniem miesiąca deklaracji: - miesiąc deklaracji 01/ /2008 uwzględniamy wypłatę etatową (styczeń wypłacony w styczniu), - miesiąc deklaracji 02/ /2008 uwzględniamy wypłatę premii (styczeń wypłacony w lutym) - miesiąc deklaracji 01/ /2008 uwzględnimy wypłatę etatową i premię. Data wypełnienia dokumentu. 5. Następnie zatwierdzić klawiszem <Enter>. 6. Po zakończeniu importu, w wybranym katalogu pojawią się pliki xml. Uwagi: 1. W jednej sesji, moŝna wygenerować tylko jeden rodzaj deklaracji Wn-U lub Wn-D. 2. Jeśli w bazie firmowej programu PiK, w katalogu SOD będzie plik *.xml, to przed wykonaniem kolejnej deklaracji do SOD Offline naleŝy go wykasować lub przenieść do innego katalogu. 3. W przypadku, gdy wynagrodzenie za grudzień 2007 zostało wypłacone w styczniu 2008r. (składki ZUS równieŝ zapłacone w styczniu 2008) to deklarację Wn-U wraz z załącznikami INF-U-P naleŝy wykonać za okres 12/2007, z miesiącem deklaracji 1/2008 1/2008. Na tej deklaracji wyjątkowo nie wypełniamy pola NajniŜszy pułapu intensywności pomocy. UŜytkownik musi to pole uzupełnić samodzielnie w programie SOD Offline. 1.7 Import do programu SOD OffLine W celu zaimportowania deklaracji Wn-D, Wn-U i załączników z deklaracjami imiennymi dla pracowników naleŝy: 1. Uruchomić program SOD OffLine, 2. W opcji Import wybrać Import z pliku pobrać plik z przygotowaną wcześniej deklaracją, 3. Zatwierdzić opcją OK. 4. W zaleŝności od importowanego pliku, wniosków Wn-U lub Wn-D naleŝy szukać w odpowiednich opcjach programu SOD Offline. W programie SOD Offline w opcji Import z pliku, widoczny będzie tylko plik wnd2_mmrrrr.xml lub wnu_mm-rrrr.xml, poniewaŝ infdp i infup stanowią załączniki do tej deklaracji. Uwaga: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows. 4

5 2. Poprawiono 1. Wydruk ZESTAWIENIA WYPŁAT - wyrównanie chorobowego, wyrównanie chorobowego/wypadek - jeśli wypłacone jest w kwocie ujemnej, wykazywane jest w wynagrodzeniu opodatkowanym. 2. Seryjne drukowanie PIT-11 (nadruk) usunięto zagęszczenie na pierwszej stronie deklaracji. Sieć Partnerów Comarch jest na bieŝąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŝ na bieŝąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. 5

4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23

4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23 S P I S T R E ŚC I 1. Wprowadzenie str. 2 2. Omówienie funkcji systemu Expert 2008 str. 3 2.1. Moduł Import Danych str. 3 2.2. Moduł Deklaracje SOD str. 3 2.3. Moduł Export do Systemu SOD off-line str.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1

System CDN OPT!MA v. 14.1 System CDN OPT!MA v. 14.1 Ulotka v. 14.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015 Poniższa instrukcja dotyczy programu AKP w wersji 2014 i wyższych. ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.5

System Comarch OPT!MA v. 17.5 System Comarch OPT!MA v. 17.5 Ulotka v.17.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.2

System Comarch OPT!MA v. 17.2 System Comarch OPT!MA v. 17.2 Ulotka v.17.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

enova365 Kadry i płace

enova365 Kadry i płace enova365 Kadry i płace Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Kadry i Płace Struktura funkcjonalna programu Kadry

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Ulotka v.17.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Uwaga: pole wyboru powyŝszych opcji jest aktywne tylko wtedy, gdy UŜytkownik zaznaczy najpierw import Rezerwacji (ZO) lub Zamówień (ZD).

Uwaga: pole wyboru powyŝszych opcji jest aktywne tylko wtedy, gdy UŜytkownik zaznaczy najpierw import Rezerwacji (ZO) lub Zamówień (ZD). Wersja 2.90 Firmy++ 1. Oferta Comarch systemy CDN dla Windows W menu głównym dodano opcję + Oferta CDN. Klienci, którzy są zainteresowani zakupem programu wspomagającego zarządzanie i księgowość,

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace 1 / 15 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace zmiany w wersji 2012.a 4 Oznaczanie pracowników z nieaktualnymi danymi 4 Gdy tryb naliczania danych płacowych jest

Bardziej szczegółowo