Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014"

Transkrypt

1 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku Znak sprawy: AK-II BM Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 4 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Graniczna 46 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 4 1. Przedkładanie umów dot. najmu pomieszczeń do akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. W sprawie najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice, w terminie umożliwiającym odpowiedź przed zawarciem danej umowy. 2. Egzekwowanie od Wynajmujących pomieszczenia należące do Gimnazjum Nr 4 terminowego regulowania płatności za ich wynajem. 3. Dokonanie korekty wielkości naliczenia dodatku z tytułu wieloletniej pracy zgodnie z 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.). 4. Wprowadzenie uregulowań wewnętrznych w zakresie refundowania kosztów odzieży roboczej zakupionej przez pracowników. 5. Dostosowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum Nr 4 w Katowicach do wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 1

2 AK-II BM Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 2. Znak sprawy: AK-II KW Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Krzywoustego 11 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 1. Uzupełnić Regulamin pracy o zapisy wynikające z art pkt. 5 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 2. Prowadzić akta osobowe pracowników z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 113 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 3. Wydawać pracownikom odzież i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi w jednostce normami zarówno w zakresie asortymentu, jak i okresu używalności odzieży i obuwia. 4. Ujednolicić obowiązujące w ZSI nr 1 uregulowania w zakresie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze. 5. Rzetelnie i dokładnie rozliczać czas pracy pracowników administracji i obsługi, zgodnie z listami obecności w pracy, z uwzględnieniem przyjętego w Jednostce okresu rozliczeniowego. 6. Egzekwować od pracowników (zarówno administracji i obsługi, jak i nauczycieli) obowiązek czytelnego i rzetelnego dokonywania wpisów w listach obecności i w dziennikach. 7. Uzupełnić Biuletyn Informacji Publicznej o informacje wymagane Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007, nr 10, poz. 68). 8. Wydawać duplikaty legitymacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624). 9. Przestrzegać Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w zakresie: terminowości wpłat za 2

3 AK-II KW obiady, sprzedaży pojedynczych obiadów tylko osobom do tego uprawnionym. 10. Wystawiać noty odsetkowe zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości. 11. Egzekwować od zleceniobiorców zawierających umowy-zlecenia przedkładanie rachunku wystawionego za przedmiot umowy zlecenia, który po potwierdzeniu wykonania zadania i zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki stanowi podstawę dokonania wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. 12. Dokonywać kontrasygnaty umów cywilno prawnych przez Głównego księgowego ZSI Nr 1 na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 13. Przedkładać Radcy Prawnemu ZOJO do akceptacji pod względem formalno-prawnym projekty umów, których realizacja spowoduje konieczność dokonywania wydatków budżetowych lub realizację wpływów na dochody jednostki, zgodnie z pismem Dyrektora ZOJO znak NO z dnia r. 14. Opracować i wprowadzić procedury wewnętrzne dotyczące zasad korzystania i rozliczania telefonów służbowych (telefonu komórkowego i telefonów stacjonarnych). 15. Występować do Dyrektora ZOJO z wnioskiem o obsługę techniczną w zakresie doradztwa i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pismem Dyrektora ZOJO znak NO z dnia r. skierowanym do samodzielnych jednostek oświatowych na terenie miasta Katowice, które prowadzą samodzielnie obsługę finansowo- księgową (pismo zostało opracowane na podstawie zapisu 4 pkt 3 Statutu ZOJO wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LXI/1430/2006 z dnia r. z późn. zm.). 16. Rzetelnie prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania, obejmującą rozliczanie wydanych druków po ich wykorzystaniu. 17. Prowadzić gospodarkę kasową zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości oraz Instrukcją kasową, zarówno w kasie głównej, jak i pomocniczej. 3. Znak sprawy: AK-II BG Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 5 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Graniczna 27 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. 3

4 AK-II BG Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 1. Przestrzeganie art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. 2. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym dokonywaniem opisu wpłat i wypłat z/do kasy ZOJO w celu uniknięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości (dot. zaksięgowania wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe oraz nie wskazania na dowodzie KP imienia i nazwiska osoby wpłacającej). 3. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem korekt deklaracji ZUS P DRA. 4. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywanie przelewów środków pieniężnych w terminach i kwotach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t.j. z późn. zm.). Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 5 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 286 z późn. zm.). 2. Wydawanie pracownikom świadectw pracy zgodnie z art i 11 Ustawy z dnia r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 3. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania zgodnie z przyjętymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi. 4. Przestrzeganie zapisów art i 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz określającego zasady przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. 5. Przyznawanie dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami art. 38 ust. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz z późn. zm.) 4

5 AK-II BG z uwzględnieniem wszystkich poprzednio zakończonych okresów zatrudnienia oraz innych okresów, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 6. Prowadzenie strony internetowej oraz strony podmiotowej BIP jednostki zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 10 poz. 68) oraz Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz z późn. zm.). 7. Dostosowanie zapisów Zakładowej tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników oraz Zasad przydziału i używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy z r. do faktycznych potrzeb jednostki oraz przestrzeganie przyjętych w tym zakresie uregulowań. 8. Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz informowanie pracowników o osobach wyznaczonych do tego zadania, zgodnie z art pkt. 2 oraz art pkt. 3 oraz 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 9. Przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz z późn. zm.). 10. Przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami obowiązującej w jednostce Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z lipca 2011r. 11. Dokonywanie wpisów w Ewidencji wyjść w godzinach służbowych w przypadku wszystkich wyjść pracowników w godzinach pracy poza jednostkę. 12. Dostosowanie uregulowań wewnętrznych dotyczących godzin pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora c.o. do stanu faktycznego, lub przestrzeganie ustalonych w Regulaminie Pracy godzin pracy. 13. Przywoływanie w Umowach zlecenia zawieranych na prowadzenie w jednostce spraw związanych z BHP aktualnego zakresu obowiązków Inspektora BHP. 14. Wydawanie duplikatów świadectw oraz duplikatów legitymacji szkolnych, jak również wtórników kart rowerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z 26 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm.) oraz z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późn. zm.). Dostosowanie Procedury wydawania duplikatu świadectwa, legitymacji szkolnej, karty rowerowej obowiązującej od 1 stycznia 2011r. do obowiązujących przepisów prawa. Nie wydawanie 5

6 AK-II BG duplikatów lub wtórników dokumentów osobom trzecim, bez pisemnego upoważnienia osoby uprawnionej do ich odbioru. 15. Odprowadzanie pobranych dochodów do kasy ZOJO w terminach zgodnych z pismem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dnia r. Nr DF/3360/24/08 oraz z dnia r. nr DF.GK/3360/20/ Wystawianie dowodów KP w momencie pobierania opłaty za obiady. 17. Nie podejmowanie czynności prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego, w stosunku do uczniów, którzy zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz z późn. zm.) temu obowiązkowi już nie podlegają. 18. Niezwłoczne wystawianie tytułów wykonawczych w oparciu o art Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. nr 1015 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia, że obowiązek określony w Postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego nie został zrealizowany. 19. Przestrzeganie w jednostce postanowień Uchwały Rady Miasta nr IX/168/07 z dnia r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w zakresie udzielania zapomóg zdrowotnych jak i powoływania komisji. 20. Wydawanie środków pochodzących z pobranych zaliczek celowych zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczanie pobranych zaliczek zgodnie z ustalonym terminem. 21. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z dodatkami do wynagrodzenia dla nauczycieli, w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 22. Zwiększenie nadzoru nad prowadzoną dokumentacją związaną z realizacją Środowiskowego Programu Profilaktycznego (umowy zlecenia, rachunki, Dzienniki zajęć), w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 23. Przestrzeganie art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. 24. Przedkładanie umów najmu pomieszczeń do akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji w terminie umożliwiającym odpowiedź przed zawarciem danej umowy. 6

7 AK-II BG 25. Przedkładanie wszystkich umów i aneksów wywołujących skutki finansowe Głównemu Księgowemu celem dokonania stosownej kontrasygnaty zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia r. (Dz. U. 2013, poz.885 j.t z późn. zm.). 26. Przekazywanie zawieranych umów do akceptacji Radcy Prawnego zgodnie z pkt. 1 Rozdziału XIV Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wprowadzonej Zarządzeniem nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dnia r. 27. Ustalenie terminów płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowach najmu. 28. Wprowadzenie mechanizmów kontroli w obszarze dysponowania składnikami majątku, a w szczególności dotyczących nadzoru nad faktyczną realizacją ustaleń zawartych w umowach najmu. 29. Opatrywanie korespondencji wpływającej do jednostki datą wpływu oraz nr ewidencyjnym zgodnie z 3, punktem 6 Instrukcji kancelaryjnej w Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach z dnia r. oraz 6 punktem 2 Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach z dnia r. w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych. 30. Opisywanie dowodów księgowych zgodnie z 7 punktem 5 Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010r. W sprawie zasad sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz z rozdziałem X punktem 3 Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych wprowadzonej Zarządzeniem nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach z dnia r. 31. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t. j. z późn. zm.). 32. Zawieranie umów w taki sposób by możliwa była weryfikacja zasadności i zgodności wydatku z wcześniej zaciągniętym zobowiązaniem w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t.j. z późn. zm.). 33. Przestrzeganie przepisu art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t.j. z późn. zm.), biorąc pod uwagę wykazane w toku kontroli nieprawidłowości. 34. Dostosowanie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tak by były zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r. (Dz. U t. j. z późń. zm). 35. Przydzielanie oraz dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 7

8 AK-II BG a w szczególności zgodnie z ustalonymi kryteriami. 36. Rzetelne oraz dokładne prowadzenie i wypełnianie dokumentacji związanej z dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 37. Systematyczne i bieżące prowadzenie księgi kancelaryjnej w sposób określony w 6 punktem 1 oraz 4 Instrukcji Kancelaryjnej w Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach oraz zgodnie z rozdziałem X punktem 3 Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach z dnia r. 38. Uaktualnienie uregulowań wewnętrznych przyjętych w jednostce o aktualne przepisy prawne, biorąc pod uwagę nieprawidłowości wykazane w toku kontroli. 39. Rzetelne prowadzenie rocznych i miesięcznych kart ewidencji obecności w pracy tak, by zapisy ujęte na poszczególnych kartach były ze sobą zgodne. 40. Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami art Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiednio do wymiaru etatu uwzględnionego w umowie o pracę. 41. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 4. Znak sprawy: AK-II MS Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 3 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sokolska 23 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 1. Zwiększenie nadzoru nadzoru nad zgodnością przypisów za wyżywienie MOPS z informacją o ilości wydanych obiadów ujętą w ewidencji analitycznej obrotów za dany miesiąc. 8

9 AK-II MS 2. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie faktur w terminach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 3. Dokonywanie kontrasygnaty zawieranych umów przez Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 4. Ujmowanie wydatków za energię we właściwych rozdziałach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.). Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 3 1. Bieżąca aktualizacja informacji dotyczących ilości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w systemie SIO, tak aby były one zgodne ze stanem faktycznym oraz zapisami arkusza organizacyjnego. 2. Comiesięczne przekazywane informacji o nałożonych kosztach upomnień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego zgodne z zapisem zawartym w procedurach postępowania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego w aspekcie finansowo-księgowym w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych i Jednostek Oświatowych obsługiwanych przez Zespół stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Dyrektora ZOJO w Katowicach z dnia 20 marca 2012r. 3. Przestrzeganie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624) w zakresie potwierdzenia odbioru duplikatu świadectwa oraz konieczności złożenia wniosku z prośbą o wydanie duplikatu dokumentu. 4. Coroczne naliczanie najemcy mieszkania służbowego podatku od nieruchomości zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelnika Wydziału Edukacji w piśmie nr E.III /2008 z dnia r. 5. Bezwzględne dokumentowanie pobranej gotówki poprzez każdorazowe wystawianie dokumentu KP, zgodnie z zapisem zawartym w Instrukcji Kasowej Gimnazjum nr 3 wprowadzonej Zarządzeniem nr 5/2011/2012 z dnia r. 6. Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Zarządzenia nr 30/01/2009 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej dotyczących terminowości dokonywania wpłat za wyżywienie. 7. Rozliczenie powstałej na dzień r. należności w wysokości 66,08zł tytułem wydanych obiadów w miesiącu marcu 2013r. 9

10 AK-II MS 8. Każdorazowo dokonywanie rozliczenia delegacji pracowników zgodnie z zapisem zawartym w części VII Czas Pracy pkt 18 Regulaminu Pracy Gimnazjum nr 3 z dnia r. cyt.: czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określa umowa o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 9. Przestrzeganie wytycznych dotyczących norm przydziału odzieży i środków ochrony osobistej obowiązujących w Gimnazjum Nr Przestrzeganie zapisów 3 pkt 4 Uchwały nr IX/168/07 Rady Miasta Katowice z dnia r. zgodnie z którą do wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej należy dołączyć oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny. 11. Wskazanie pracowników których stanowiska pracy wyposażone są w monitory ekranowe oraz określenie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach ekranowych, zgodnie z 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998, nr 148 poz. 973). 12. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością prowadzenia ewidencji wykorzystanych dni urlopu pracowników w kartach ewidencji obecności w pracy. 13. Dokonanie aktualizacji zapisów Regulaminu ZFŚS poprzez aktualizację podstaw prawnych oraz wprowadzenie zapisów zgodnych ze stanem faktycznym obowiązującym w jednostce. 14. Dopilnowanie, aby wnioski o przyznanie świadczeń w ramach posiadanych środków z ZFŚS każdorazowo były zaopiniowane przez przedstawicieli związków zawodowych, zgodnie z 6 pkt 2 Regulaminu ZFŚS Gimnazjum Nr 3 w Katowicach z dnia r. 15. Zobligowanie pracowników otrzymujących dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, do wskazania daty urodzenia dziecka a w przypadku młodzieży która ukończyła 18 lat, potwierdzenia kontynuacji nauki zgodnie z zapisem zawartym w 7 pkt 2 Regulaminu ZFŚS Gimnazjum Nr 3 w Katowicach z dnia r. 16. Dokumentowanie w przypadku napraw i konserwacji przeprowadzanego rozeznania rynku mając na uwadze zapisy art. 44 ust. 3 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowiącego, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. 17. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie faktur w terminach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 18. Dokonywanie kontrasygnaty zawieranych umów przez Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 10

11 AK-II MS 19. Ujmowanie wydatków za energię we właściwych rozdziałach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.). 20. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością dokonywanych wpisów w dziennikach zajęć przez nauczycieli, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne. 21. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). 22. Zapewnienie, aby jednostka posiadała podpisaną umowę na badania lekarskie, a pracownicy wykonywali badania w podmiocie, z którym Gimnazjum nr 3 posiada zawartą umowę. 23. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania godzin pracy. Rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy w celu wyeliminowania różnic występujących pomiędzy zapisami w kartach ewidencji czasu pracy, dziennikach zajęć oraz listach obecności. 24. Rzetelne ewidencjonowanie godzin odpracowanych z tytułu wyjść prywatnych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. 25. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy zgodnie z wymogami art. 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn.zm.). 26. Przestrzeganie terminów 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) dla pierwszego szkolenia okresowego pracowników oraz dla pozostałych szkoleń okresowych. 27. Przeprowadzanie zgodnie z art. 237³ Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) szkoleń wstępnych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przechowywanie w aktach osobowych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkolenia. 28. Wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników pedagogicznych na podstawie art. 37 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 29. Przestrzeganie art pkt 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie kierowania osób przyjmowanych do pracy w celu przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także art. 11

12 AK-II MS Kodeksu pracy w zakresie terminowości przeprowadzania okresowych badań lekarskich oraz przechowywania w aktach osobowych zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań. 30. Przestrzeganie art. 97 Kodeksu pracy w zakresie wydania świadectwa pracy pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy oraz przechowywanie w aktach osobowych kopii wydanych świadectw. 31. Skorygowanie błędnie wypłaconej 1 godziny doraźnego zastępstwa pracownikowi pedagogicznemu za okres r. 32. Potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi pedagogicznemu przebywającemu na urlopie bezpłatnym w dniach r. 33. Rzetelne odnotowywanie wyjść służbowych w prowadzonej Ewidencji wyjść w godzinach służbowych mając na względzie zapis pkt VII Czas pracy ppkt 15 Regulaminu Pracy stanowiący, że (...)Pracownicy rejestrują w książce wyjść służbowych: miejsce i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy poza Szkołą. 34. Dostosowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach do wymagań określonych w ustawie z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 35. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli. 36. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka powstawania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia spraw organizacyjno-kadrowych, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 5. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: AK-II AŚ Zespół Szkół Zawodowych Adres jednostki kontrolowanej: ul. Krzywoustego 13 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe 12

13 AK-II AŚ Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 1. Dostosowanie zapisów Regulaminu pracy do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 2. Wprowadzenie zmian do arkuszy organizacyjnych (aneksów) w zakresie aktualnych informacji o rzeczywistej liczbie uczniów. 3. Zawieranie umów po uzyskaniu opinii Naczelnika Wydziału Edukacji zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. W sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z pózn. zm. 4. Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji zgodnie z 22 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624). 5. Naliczenie i pobieranie odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885). 6. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie przydziału odzieży roboczej oraz rzetelne prowadzenie jej ewidencji zgodnie ze stanem faktycznym. 7. Terminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP pracowników zgodnie z 15 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) oraz zwiększenie nadzoru nad ciągłością przeprowadzania okresowych badań lekarskich w celu zachowania prawidłowej organizacji pracy. 8. Przeprowadzanie badań lekarskich zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 9. Przedkładanie Głównemu Księgowemu umów i aneksów angażujących środki publiczne celem dokonania kontroli wstępnej zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t.). 10. Realizacja wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z zawartą umową cywilno prawną w 417 Wynagrodzenia bezosobowe. 11. Przestrzeganie procedur określonych w Regulaminie z dnia r. z późn. zm. dokonywania zakupu dostaw, usług oraz robót budowlanych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 13

14 AK-II AŚ 12. Klasyfikowanie wydatków dot. usług obcych o charakterze przemysłowym, polegających głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.) w 427 Zakup usług remontowych. 13. Składanie korekty informacji dot. podatku od nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). 14. Przeprowadzenie akt osobowych zgodnie z 6 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z przepisami art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz przestrzeganie przepisów art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) dotyczącego zachowania doby pracowniczej. 16. Rzetelne prowadzenie dokumentacji, w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, o której mowa w art. 94 ust. 9a Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 17. Egzekwowanie obowiązków pracownika zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) w zakresie ewidencjonowania i korzystania z tzw. wyjść prywatnych w czasie pracy. 18. Rozliczanie czasu pracy pracowników w zakresie wypracowanych godzin nadliczbowych zgodnie z przepisami art Kodeksu pracy (Dz. U. Z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz udzielanie dni wolnych od pracy za świadczenie pracy w niedzielę zgodniez przepisami art ust. 1 pkt 1). 19. Rzetelne prowadzenie dzienników zajęć pod kątem odnotowywania obecności pracowników pedagogicznych oraz realizacji zajęć lekcyjnych zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97 poz. 674 z późn. zm.). 20. Udzielanie oraz naliczanie wymiaru urlopów wypoczynkowych zgodnie z art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 21. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 14

15 6. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Adama 33 Tematyka przeprowadzonej kontroli: Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: AK-II ES kontrola doraźna Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 1. Przekazywać wynagrodzenie przysługujące płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy dochodów budżetowych Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. 2. Terminowo regulować płatności wynikające ze składanych faktur. Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi 1. Dokonać aktualizacji zapisów Regulaminu ZFŚS pod kątem wykazanych nieprawidłowości i uchybień. 2. Przestrzegać art. 8 ust. 1 ustawy z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.) wskazującym na konieczność różnicowania świadczenia w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków Funduszu. 3. Przestrzegać uregulowań Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w szczególności w zakresie: protokołowania wszystkich ustaleń podjętych przez Komisję socjalną, w trakcie przeprowadzonych posiedzeń, przyznawania świadczeń zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, przyznawania świadczeń na wniosek uprawnionego, podejmowania decyzji odnośnie przyznanego świadczenia dla Dyrektora przez przedstawiciela pracodawcy. 4. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością przyznawanych kwot dofinansowania, zgodnie z przyjętą Tabelą świadczeń. 5. Prawidłowo określać okoliczności (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) uzasadniające zwolnienie pracownika z podatku dochodowego przy przyznanej zapomodze losowej. 6. Przekazywać do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje odnośnie: 15

16 AK-II ES kontrola doraźna klasyfikacji przyznanych świadczeń jako zapomoga losowa, bądź socjalna, właściwych kwot przyznanego świadczenia, tak aby były one zgodne z ustaleniami zawartymi w Protokołach z posiedzeń Komisji socjalnej oraz wskazanych we wnioskach i zatwierdzonych przez Dyrektora. 7. Dokonać wypłaty emerytce kwoty 50,00 zł z tytułu zapomogi socjalno - świątecznej (dot. roku 2013) z uwagi na błędne sporządzenie w Miejskim Przedszkolu Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Listy płac, przekazanej następnie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 8. Zwiększyć nadzór nad potwierdzaniem przez pracowników odbioru świadczeń rzeczowych (paczki mikołajkowe). 9. Stworzyć w jednostce mechanizmy kontrolne ograniczające występowanie ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 7. Znak sprawy: AK-II KW Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 10 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Słowiańska 1 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2013 Zalecenia pokontrolne: 1. Dostosować zapisy Regulaminu organizacyjnego do obowiązującego w jednostce Statutu. 2. Bezwzględne naliczać odsetki za zwłokę zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 3. Wskazywać w umowach na wykonanie badań lekarskich pracowników koszty przedmiotowych badań oraz dopilnować, by kwoty wskazane w umowie były zgodne z kosztami wykonania badań naliczonymi na fakturze. 4. Bezwzględne stosować przy realizowaniu zamówień publicznych przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) oraz dotrzymywać zapisów umów zawartych na realizację zamówień publicznych. 16

17 AK-II KW 5. Prowadzić akta osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 6. Zapewniać pracownikom dobowy odpoczynek zgodnie z art. 133 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 7. Zaktualizować skład komisji rekrutacyjnej, określonej w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia r. 8. Wydawać odzież roboczą i środki higieny zgodnie z przyjętymi w jednostce uregulowaniami. 9. Parafować zmiany nanoszone na wnioskach o udzielenie świadczeń z ZFŚS oraz rzetelne naliczać wysokość świadczenia, zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS Gimnazjum Nr 10 z dnia r. 10. Przyznawać zapomogi losowe (nieopodatkowane) w oparciu o dokumentację uzasadniającą zwolnienie pracownika z podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U poz. 361, z późn.zm.). 11. Opracować tabelę różnicującą wysokość dofinansowania do świadczeń ZFŚS w sposób umożliwiający realizowanie zapisu zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.). 12. Naliczać odsetki od pożyczek mieszkaniowych zgodnie z zapisem zawartym w 10 pkt. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 10 z dnia r. lub dostosować zapisy Regulaminu do stanu faktycznego zgodnie, z którym naliczane są odsetki od pożyczek. 13. Dostosować Biuletyn Informacji Publicznej do wymogów określonych w art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198) oraz w 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007, nr 10, poz. 68). Naruszenie dyscypliny finansów publicznych: Zawiadomienie z dnia r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów. 8. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: AK-II AK Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mickiewicza 11 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe 17

18 AK-II AK Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2013 Zalecenia pokontrolne: 1. Dostosowanie Norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnych do faktycznych potrzeb mając na uwadze art. 94 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 2. Terminowe przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz z późn. zm.). 3. Terminowe przeprowadzanie badań okresowych pracowników zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 4. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia akt osobowych mając na uwadze 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 5. Zamieszczanie w aktach osobowych pisemnych informacji w zakresie przekazanej informacji dotyczącej ryzyka zawodowego na określanym stanowisku pracy zgodnie z 31 Regulaminu pracy z dnia r. z późn. zm. oraz oświadczeń o zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy zgodnie z 3 Regulaminu pracy z dnia r. z późn. zm. 6. Rzetelne prowadzenie dzienników zajęć pod kątem odnotowywania obecności pracowników pedagogicznych oraz realizacji zajęć lekcyjnych zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 191). 7. Dostosowanie zapisów Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń III Liceum Ogólnokształcącego do zasad unormowanych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 592). 8. Przydzielanie i wypłacanie świadczeń zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego. 9. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad działalnością Zespołów doradczych w zakresie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przyjętymi zasadami w III Liceum Ogólnokształcącym. 10. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z dodatkami do wynagrodzenia dla pracowników oraz posiadanym wykształceniem, biorąc pod uwagę wykazane w toku kontroli nieprawidłowości. 11. Przedkładanie umów najmu pomieszczeń do akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji w terminie 18

19 AK-II AK umożliwiającym odpowiedź przed zawarciem danej umowy. 12. Ustalenie terminów płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowach najmu. 13. Rzetelne prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy tak, by zapisy ujęte na poszczególnych kartach były ze sobą zgodne. 14. Pobieranie opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z 26 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz z późń. zm). 15. Zwiększenie nadzoru nad środkami gromadzonymi na koncie dochodów, a w szczególności nad realizacją umowy najmu mieszkania, w tym naliczeń i wpłat dokonywanych z tego tytułu. 16. Egzekwowanie od pracowników i przechowywanie w aktach osobowych oświadczenia o zamiarze korzystania przez pracowników z uprawnień wynikających art. 188 i art Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz 6 ust.2 punktem c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 1996 r., Nr 62, poz. 286 z poźn. zm.). 17. Naliczenie odsetek zgodnie z art. 40 ustawy o finansach publicznych z dnia r (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885 z poźń. zm) oraz zapisami w umowach najmu. 18. Przestrzeganie przepisów art Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników. 19. Opatrywanie wpływającej do jednostki korespondencji dotyczącej zamówień publicznych datą wpływu oraz jej ewidencjonowanie tak by proces przeprowadzania zamówień publicznych był zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (Dz. U z 2013r., poz. 907 z późń. zm.). 20. Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 24 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 z poźń. zm.) 21. Prawidłowe i rzetelne naliczanie wynagrodzenia z tytułu prowizji płatnika zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 748 z późn. zm., Rozporządzeniem MF z dnia r. w sprawie wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U z 2002r., Nr.240, poz. 2065) oraz 1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz. U. z 1998r. Nr 153, poz Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłata wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń. 19

20 AK-II AK 22. Wypłacanie wynagrodzeń nauczycielom zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 191 ). 23. Przestrzeganie art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) i wnoszenie opłat na PFRON w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia następnego miesiąca. 24. Poinformowanie o uzupełnieniu dokumentacji jednostki o umowę na świadczenie usług telefonii stacjonarnej z Telekomunikacją Polską S.A. 25. Przedkładanie Radcy Prawnemu ZOJO do akceptacji pod względem formalo-prawnym projektów umów, których realizacja spowoduje konieczność dokonywania wydatków budżetowych lub realizację wpływów na dochody jednostki zgodnie z pkt 1 rozdziału XIV wprowadzonej zarządzeniem Nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi jednostek Oświatowych z dnia r. 26. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 84). 9. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: AK-II BM Adres jednostki kontrolowanej: ul. Brynicy 7 Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2013 Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonanie aktualizacji Regulaminu Wynagradzania, uwzględniając zapisy Rozporządzenia RM z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.). 2. Dokonanie korekty wielkości naliczenia dodatku z tytułu wieloletniej pracy zgodnie z 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 poz z późn.zm.). 20

21 AK-II BM 3. Obliczanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz z późn. zm.). 4. Wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom pedagogicznym, którzy przepracowali wymagany okres uprawniający do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., Nr 160 poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz dokonanie zwrotu na rachunek bankowy Jednostki niesłusznie wypłaconej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 5. Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zachowaniem terminu wyznaczonego w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 j.t.). 6. Regulowanie zobowiązań z tyt. wystawionych rachunków i faktur w wyznaczonych terminach płatności. 7. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.). 8. Sporządzanie deklaracji podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości w terminie ustalonym przepisami art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 j.t.). 9. Przestrzeganie przepisów art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) dotyczących zachowania doby pracowniczej. 10. Rzetelne rozliczanie czasu pracy pracownika w zakresie wypracowanych godzin ponadwymiarowych. 11. Zwiększenie nadzoru nad prowadzoną w jednostce ewidencją przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz stosowanie obowiązujących w Jednostce procedur przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 12. Terminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP pracowników szkoły zgodnie z 15 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.). 13. Przeprowadzanie badań lekarskich zgodnie z przepisami art. 229 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia 02.11.2010 Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie organizacyjnym mowa o: 1. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Zadura Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Pani Agnieszka Zadura Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym KA-I.1711.5.2015.JS Lublin, 26 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Zadura Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo