Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014"

Transkrypt

1 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku Znak sprawy: AK-II BM Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 4 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Graniczna 46 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 4 1. Przedkładanie umów dot. najmu pomieszczeń do akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. W sprawie najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice, w terminie umożliwiającym odpowiedź przed zawarciem danej umowy. 2. Egzekwowanie od Wynajmujących pomieszczenia należące do Gimnazjum Nr 4 terminowego regulowania płatności za ich wynajem. 3. Dokonanie korekty wielkości naliczenia dodatku z tytułu wieloletniej pracy zgodnie z 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.). 4. Wprowadzenie uregulowań wewnętrznych w zakresie refundowania kosztów odzieży roboczej zakupionej przez pracowników. 5. Dostosowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum Nr 4 w Katowicach do wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 1

2 AK-II BM Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 2. Znak sprawy: AK-II KW Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Krzywoustego 11 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 1. Uzupełnić Regulamin pracy o zapisy wynikające z art pkt. 5 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 2. Prowadzić akta osobowe pracowników z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 113 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 3. Wydawać pracownikom odzież i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi w jednostce normami zarówno w zakresie asortymentu, jak i okresu używalności odzieży i obuwia. 4. Ujednolicić obowiązujące w ZSI nr 1 uregulowania w zakresie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze. 5. Rzetelnie i dokładnie rozliczać czas pracy pracowników administracji i obsługi, zgodnie z listami obecności w pracy, z uwzględnieniem przyjętego w Jednostce okresu rozliczeniowego. 6. Egzekwować od pracowników (zarówno administracji i obsługi, jak i nauczycieli) obowiązek czytelnego i rzetelnego dokonywania wpisów w listach obecności i w dziennikach. 7. Uzupełnić Biuletyn Informacji Publicznej o informacje wymagane Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007, nr 10, poz. 68). 8. Wydawać duplikaty legitymacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624). 9. Przestrzegać Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w zakresie: terminowości wpłat za 2

3 AK-II KW obiady, sprzedaży pojedynczych obiadów tylko osobom do tego uprawnionym. 10. Wystawiać noty odsetkowe zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości. 11. Egzekwować od zleceniobiorców zawierających umowy-zlecenia przedkładanie rachunku wystawionego za przedmiot umowy zlecenia, który po potwierdzeniu wykonania zadania i zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki stanowi podstawę dokonania wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. 12. Dokonywać kontrasygnaty umów cywilno prawnych przez Głównego księgowego ZSI Nr 1 na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 13. Przedkładać Radcy Prawnemu ZOJO do akceptacji pod względem formalno-prawnym projekty umów, których realizacja spowoduje konieczność dokonywania wydatków budżetowych lub realizację wpływów na dochody jednostki, zgodnie z pismem Dyrektora ZOJO znak NO z dnia r. 14. Opracować i wprowadzić procedury wewnętrzne dotyczące zasad korzystania i rozliczania telefonów służbowych (telefonu komórkowego i telefonów stacjonarnych). 15. Występować do Dyrektora ZOJO z wnioskiem o obsługę techniczną w zakresie doradztwa i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pismem Dyrektora ZOJO znak NO z dnia r. skierowanym do samodzielnych jednostek oświatowych na terenie miasta Katowice, które prowadzą samodzielnie obsługę finansowo- księgową (pismo zostało opracowane na podstawie zapisu 4 pkt 3 Statutu ZOJO wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LXI/1430/2006 z dnia r. z późn. zm.). 16. Rzetelnie prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania, obejmującą rozliczanie wydanych druków po ich wykorzystaniu. 17. Prowadzić gospodarkę kasową zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości oraz Instrukcją kasową, zarówno w kasie głównej, jak i pomocniczej. 3. Znak sprawy: AK-II BG Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 5 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Graniczna 27 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. 3

4 AK-II BG Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 1. Przestrzeganie art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. 2. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym dokonywaniem opisu wpłat i wypłat z/do kasy ZOJO w celu uniknięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości (dot. zaksięgowania wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe oraz nie wskazania na dowodzie KP imienia i nazwiska osoby wpłacającej). 3. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem korekt deklaracji ZUS P DRA. 4. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywanie przelewów środków pieniężnych w terminach i kwotach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t.j. z późn. zm.). Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 5 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 286 z późn. zm.). 2. Wydawanie pracownikom świadectw pracy zgodnie z art i 11 Ustawy z dnia r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 3. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania zgodnie z przyjętymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi. 4. Przestrzeganie zapisów art i 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz określającego zasady przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. 5. Przyznawanie dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami art. 38 ust. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz z późn. zm.) 4

5 AK-II BG z uwzględnieniem wszystkich poprzednio zakończonych okresów zatrudnienia oraz innych okresów, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 6. Prowadzenie strony internetowej oraz strony podmiotowej BIP jednostki zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. nr 10 poz. 68) oraz Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz z późn. zm.). 7. Dostosowanie zapisów Zakładowej tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników oraz Zasad przydziału i używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy z r. do faktycznych potrzeb jednostki oraz przestrzeganie przyjętych w tym zakresie uregulowań. 8. Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz informowanie pracowników o osobach wyznaczonych do tego zadania, zgodnie z art pkt. 2 oraz art pkt. 3 oraz 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 9. Przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz z późn. zm.). 10. Przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami obowiązującej w jednostce Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z lipca 2011r. 11. Dokonywanie wpisów w Ewidencji wyjść w godzinach służbowych w przypadku wszystkich wyjść pracowników w godzinach pracy poza jednostkę. 12. Dostosowanie uregulowań wewnętrznych dotyczących godzin pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora c.o. do stanu faktycznego, lub przestrzeganie ustalonych w Regulaminie Pracy godzin pracy. 13. Przywoływanie w Umowach zlecenia zawieranych na prowadzenie w jednostce spraw związanych z BHP aktualnego zakresu obowiązków Inspektora BHP. 14. Wydawanie duplikatów świadectw oraz duplikatów legitymacji szkolnych, jak również wtórników kart rowerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z 26 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm.) oraz z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późn. zm.). Dostosowanie Procedury wydawania duplikatu świadectwa, legitymacji szkolnej, karty rowerowej obowiązującej od 1 stycznia 2011r. do obowiązujących przepisów prawa. Nie wydawanie 5

6 AK-II BG duplikatów lub wtórników dokumentów osobom trzecim, bez pisemnego upoważnienia osoby uprawnionej do ich odbioru. 15. Odprowadzanie pobranych dochodów do kasy ZOJO w terminach zgodnych z pismem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dnia r. Nr DF/3360/24/08 oraz z dnia r. nr DF.GK/3360/20/ Wystawianie dowodów KP w momencie pobierania opłaty za obiady. 17. Nie podejmowanie czynności prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego, w stosunku do uczniów, którzy zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz z późn. zm.) temu obowiązkowi już nie podlegają. 18. Niezwłoczne wystawianie tytułów wykonawczych w oparciu o art Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. nr 1015 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia, że obowiązek określony w Postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego nie został zrealizowany. 19. Przestrzeganie w jednostce postanowień Uchwały Rady Miasta nr IX/168/07 z dnia r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w zakresie udzielania zapomóg zdrowotnych jak i powoływania komisji. 20. Wydawanie środków pochodzących z pobranych zaliczek celowych zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczanie pobranych zaliczek zgodnie z ustalonym terminem. 21. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z dodatkami do wynagrodzenia dla nauczycieli, w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 22. Zwiększenie nadzoru nad prowadzoną dokumentacją związaną z realizacją Środowiskowego Programu Profilaktycznego (umowy zlecenia, rachunki, Dzienniki zajęć), w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 23. Przestrzeganie art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.), który stanowi, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. 24. Przedkładanie umów najmu pomieszczeń do akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji w terminie umożliwiającym odpowiedź przed zawarciem danej umowy. 6

7 AK-II BG 25. Przedkładanie wszystkich umów i aneksów wywołujących skutki finansowe Głównemu Księgowemu celem dokonania stosownej kontrasygnaty zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia r. (Dz. U. 2013, poz.885 j.t z późn. zm.). 26. Przekazywanie zawieranych umów do akceptacji Radcy Prawnego zgodnie z pkt. 1 Rozdziału XIV Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wprowadzonej Zarządzeniem nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dnia r. 27. Ustalenie terminów płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowach najmu. 28. Wprowadzenie mechanizmów kontroli w obszarze dysponowania składnikami majątku, a w szczególności dotyczących nadzoru nad faktyczną realizacją ustaleń zawartych w umowach najmu. 29. Opatrywanie korespondencji wpływającej do jednostki datą wpływu oraz nr ewidencyjnym zgodnie z 3, punktem 6 Instrukcji kancelaryjnej w Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach z dnia r. oraz 6 punktem 2 Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach z dnia r. w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych. 30. Opisywanie dowodów księgowych zgodnie z 7 punktem 5 Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010r. W sprawie zasad sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz z rozdziałem X punktem 3 Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych wprowadzonej Zarządzeniem nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach z dnia r. 31. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t. j. z późn. zm.). 32. Zawieranie umów w taki sposób by możliwa była weryfikacja zasadności i zgodności wydatku z wcześniej zaciągniętym zobowiązaniem w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t.j. z późn. zm.). 33. Przestrzeganie przepisu art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 t.j. z późn. zm.), biorąc pod uwagę wykazane w toku kontroli nieprawidłowości. 34. Dostosowanie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tak by były zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r. (Dz. U t. j. z późń. zm). 35. Przydzielanie oraz dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 7

8 AK-II BG a w szczególności zgodnie z ustalonymi kryteriami. 36. Rzetelne oraz dokładne prowadzenie i wypełnianie dokumentacji związanej z dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 37. Systematyczne i bieżące prowadzenie księgi kancelaryjnej w sposób określony w 6 punktem 1 oraz 4 Instrukcji Kancelaryjnej w Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach oraz zgodnie z rozdziałem X punktem 3 Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach z dnia r. 38. Uaktualnienie uregulowań wewnętrznych przyjętych w jednostce o aktualne przepisy prawne, biorąc pod uwagę nieprawidłowości wykazane w toku kontroli. 39. Rzetelne prowadzenie rocznych i miesięcznych kart ewidencji obecności w pracy tak, by zapisy ujęte na poszczególnych kartach były ze sobą zgodne. 40. Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami art Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiednio do wymiaru etatu uwzględnionego w umowie o pracę. 41. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 4. Znak sprawy: AK-II MS Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 3 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sokolska 23 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 1. Zwiększenie nadzoru nadzoru nad zgodnością przypisów za wyżywienie MOPS z informacją o ilości wydanych obiadów ujętą w ewidencji analitycznej obrotów za dany miesiąc. 8

9 AK-II MS 2. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie faktur w terminach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 3. Dokonywanie kontrasygnaty zawieranych umów przez Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 4. Ujmowanie wydatków za energię we właściwych rozdziałach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.). Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Gimnazjum Nr 3 1. Bieżąca aktualizacja informacji dotyczących ilości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w systemie SIO, tak aby były one zgodne ze stanem faktycznym oraz zapisami arkusza organizacyjnego. 2. Comiesięczne przekazywane informacji o nałożonych kosztach upomnień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego zgodne z zapisem zawartym w procedurach postępowania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego w aspekcie finansowo-księgowym w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych i Jednostek Oświatowych obsługiwanych przez Zespół stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Dyrektora ZOJO w Katowicach z dnia 20 marca 2012r. 3. Przestrzeganie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624) w zakresie potwierdzenia odbioru duplikatu świadectwa oraz konieczności złożenia wniosku z prośbą o wydanie duplikatu dokumentu. 4. Coroczne naliczanie najemcy mieszkania służbowego podatku od nieruchomości zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelnika Wydziału Edukacji w piśmie nr E.III /2008 z dnia r. 5. Bezwzględne dokumentowanie pobranej gotówki poprzez każdorazowe wystawianie dokumentu KP, zgodnie z zapisem zawartym w Instrukcji Kasowej Gimnazjum nr 3 wprowadzonej Zarządzeniem nr 5/2011/2012 z dnia r. 6. Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Zarządzenia nr 30/01/2009 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej dotyczących terminowości dokonywania wpłat za wyżywienie. 7. Rozliczenie powstałej na dzień r. należności w wysokości 66,08zł tytułem wydanych obiadów w miesiącu marcu 2013r. 9

10 AK-II MS 8. Każdorazowo dokonywanie rozliczenia delegacji pracowników zgodnie z zapisem zawartym w części VII Czas Pracy pkt 18 Regulaminu Pracy Gimnazjum nr 3 z dnia r. cyt.: czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określa umowa o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 9. Przestrzeganie wytycznych dotyczących norm przydziału odzieży i środków ochrony osobistej obowiązujących w Gimnazjum Nr Przestrzeganie zapisów 3 pkt 4 Uchwały nr IX/168/07 Rady Miasta Katowice z dnia r. zgodnie z którą do wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej należy dołączyć oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny. 11. Wskazanie pracowników których stanowiska pracy wyposażone są w monitory ekranowe oraz określenie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach ekranowych, zgodnie z 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998, nr 148 poz. 973). 12. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością prowadzenia ewidencji wykorzystanych dni urlopu pracowników w kartach ewidencji obecności w pracy. 13. Dokonanie aktualizacji zapisów Regulaminu ZFŚS poprzez aktualizację podstaw prawnych oraz wprowadzenie zapisów zgodnych ze stanem faktycznym obowiązującym w jednostce. 14. Dopilnowanie, aby wnioski o przyznanie świadczeń w ramach posiadanych środków z ZFŚS każdorazowo były zaopiniowane przez przedstawicieli związków zawodowych, zgodnie z 6 pkt 2 Regulaminu ZFŚS Gimnazjum Nr 3 w Katowicach z dnia r. 15. Zobligowanie pracowników otrzymujących dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, do wskazania daty urodzenia dziecka a w przypadku młodzieży która ukończyła 18 lat, potwierdzenia kontynuacji nauki zgodnie z zapisem zawartym w 7 pkt 2 Regulaminu ZFŚS Gimnazjum Nr 3 w Katowicach z dnia r. 16. Dokumentowanie w przypadku napraw i konserwacji przeprowadzanego rozeznania rynku mając na uwadze zapisy art. 44 ust. 3 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowiącego, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. 17. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywania przelewów środków pieniężnych na podstawie faktur w terminach wskazanych przez kontrahentów lub dostawców zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 18. Dokonywanie kontrasygnaty zawieranych umów przez Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 10

11 AK-II MS 19. Ujmowanie wydatków za energię we właściwych rozdziałach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.). 20. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością dokonywanych wpisów w dziennikach zajęć przez nauczycieli, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne. 21. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). 22. Zapewnienie, aby jednostka posiadała podpisaną umowę na badania lekarskie, a pracownicy wykonywali badania w podmiocie, z którym Gimnazjum nr 3 posiada zawartą umowę. 23. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania godzin pracy. Rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy w celu wyeliminowania różnic występujących pomiędzy zapisami w kartach ewidencji czasu pracy, dziennikach zajęć oraz listach obecności. 24. Rzetelne ewidencjonowanie godzin odpracowanych z tytułu wyjść prywatnych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. 25. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy zgodnie z wymogami art. 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn.zm.). 26. Przestrzeganie terminów 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) dla pierwszego szkolenia okresowego pracowników oraz dla pozostałych szkoleń okresowych. 27. Przeprowadzanie zgodnie z art. 237³ Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) szkoleń wstępnych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przechowywanie w aktach osobowych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkolenia. 28. Wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników pedagogicznych na podstawie art. 37 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 29. Przestrzeganie art pkt 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie kierowania osób przyjmowanych do pracy w celu przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także art. 11

12 AK-II MS Kodeksu pracy w zakresie terminowości przeprowadzania okresowych badań lekarskich oraz przechowywania w aktach osobowych zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań. 30. Przestrzeganie art. 97 Kodeksu pracy w zakresie wydania świadectwa pracy pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy oraz przechowywanie w aktach osobowych kopii wydanych świadectw. 31. Skorygowanie błędnie wypłaconej 1 godziny doraźnego zastępstwa pracownikowi pedagogicznemu za okres r. 32. Potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi pedagogicznemu przebywającemu na urlopie bezpłatnym w dniach r. 33. Rzetelne odnotowywanie wyjść służbowych w prowadzonej Ewidencji wyjść w godzinach służbowych mając na względzie zapis pkt VII Czas pracy ppkt 15 Regulaminu Pracy stanowiący, że (...)Pracownicy rejestrują w książce wyjść służbowych: miejsce i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy poza Szkołą. 34. Dostosowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach do wymagań określonych w ustawie z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 35. Dostosowanie obowiązujących w jednostce uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli. 36. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka powstawania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia spraw organizacyjno-kadrowych, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 5. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: AK-II AŚ Zespół Szkół Zawodowych Adres jednostki kontrolowanej: ul. Krzywoustego 13 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe 12

13 AK-II AŚ Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 1. Dostosowanie zapisów Regulaminu pracy do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 2. Wprowadzenie zmian do arkuszy organizacyjnych (aneksów) w zakresie aktualnych informacji o rzeczywistej liczbie uczniów. 3. Zawieranie umów po uzyskaniu opinii Naczelnika Wydziału Edukacji zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. W sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z pózn. zm. 4. Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji zgodnie z 22 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624). 5. Naliczenie i pobieranie odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885). 6. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie przydziału odzieży roboczej oraz rzetelne prowadzenie jej ewidencji zgodnie ze stanem faktycznym. 7. Terminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP pracowników zgodnie z 15 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) oraz zwiększenie nadzoru nad ciągłością przeprowadzania okresowych badań lekarskich w celu zachowania prawidłowej organizacji pracy. 8. Przeprowadzanie badań lekarskich zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 9. Przedkładanie Głównemu Księgowemu umów i aneksów angażujących środki publiczne celem dokonania kontroli wstępnej zgodnie z przepisami art. 54 ust 1 pkt 3 w związku z ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t.). 10. Realizacja wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z zawartą umową cywilno prawną w 417 Wynagrodzenia bezosobowe. 11. Przestrzeganie procedur określonych w Regulaminie z dnia r. z późn. zm. dokonywania zakupu dostaw, usług oraz robót budowlanych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 13

14 AK-II AŚ 12. Klasyfikowanie wydatków dot. usług obcych o charakterze przemysłowym, polegających głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.) w 427 Zakup usług remontowych. 13. Składanie korekty informacji dot. podatku od nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). 14. Przeprowadzenie akt osobowych zgodnie z 6 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z przepisami art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz przestrzeganie przepisów art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) dotyczącego zachowania doby pracowniczej. 16. Rzetelne prowadzenie dokumentacji, w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, o której mowa w art. 94 ust. 9a Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 17. Egzekwowanie obowiązków pracownika zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) w zakresie ewidencjonowania i korzystania z tzw. wyjść prywatnych w czasie pracy. 18. Rozliczanie czasu pracy pracowników w zakresie wypracowanych godzin nadliczbowych zgodnie z przepisami art Kodeksu pracy (Dz. U. Z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz udzielanie dni wolnych od pracy za świadczenie pracy w niedzielę zgodniez przepisami art ust. 1 pkt 1). 19. Rzetelne prowadzenie dzienników zajęć pod kątem odnotowywania obecności pracowników pedagogicznych oraz realizacji zajęć lekcyjnych zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97 poz. 674 z późn. zm.). 20. Udzielanie oraz naliczanie wymiaru urlopów wypoczynkowych zgodnie z art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 21. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 14

15 6. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Adama 33 Tematyka przeprowadzonej kontroli: Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: Zalecenia pokontrolne: AK-II ES kontrola doraźna Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych 1. Przekazywać wynagrodzenie przysługujące płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy dochodów budżetowych Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. 2. Terminowo regulować płatności wynikające ze składanych faktur. Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi 1. Dokonać aktualizacji zapisów Regulaminu ZFŚS pod kątem wykazanych nieprawidłowości i uchybień. 2. Przestrzegać art. 8 ust. 1 ustawy z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.) wskazującym na konieczność różnicowania świadczenia w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków Funduszu. 3. Przestrzegać uregulowań Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w szczególności w zakresie: protokołowania wszystkich ustaleń podjętych przez Komisję socjalną, w trakcie przeprowadzonych posiedzeń, przyznawania świadczeń zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, przyznawania świadczeń na wniosek uprawnionego, podejmowania decyzji odnośnie przyznanego świadczenia dla Dyrektora przez przedstawiciela pracodawcy. 4. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością przyznawanych kwot dofinansowania, zgodnie z przyjętą Tabelą świadczeń. 5. Prawidłowo określać okoliczności (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) uzasadniające zwolnienie pracownika z podatku dochodowego przy przyznanej zapomodze losowej. 6. Przekazywać do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje odnośnie: 15

16 AK-II ES kontrola doraźna klasyfikacji przyznanych świadczeń jako zapomoga losowa, bądź socjalna, właściwych kwot przyznanego świadczenia, tak aby były one zgodne z ustaleniami zawartymi w Protokołach z posiedzeń Komisji socjalnej oraz wskazanych we wnioskach i zatwierdzonych przez Dyrektora. 7. Dokonać wypłaty emerytce kwoty 50,00 zł z tytułu zapomogi socjalno - świątecznej (dot. roku 2013) z uwagi na błędne sporządzenie w Miejskim Przedszkolu Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Listy płac, przekazanej następnie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 8. Zwiększyć nadzór nad potwierdzaniem przez pracowników odbioru świadczeń rzeczowych (paczki mikołajkowe). 9. Stworzyć w jednostce mechanizmy kontrolne ograniczające występowanie ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 7. Znak sprawy: AK-II KW Nazwa jednostki kontrolowanej: Gimnazjum Nr 10 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Słowiańska 1 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2013 Zalecenia pokontrolne: 1. Dostosować zapisy Regulaminu organizacyjnego do obowiązującego w jednostce Statutu. 2. Bezwzględne naliczać odsetki za zwłokę zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 3. Wskazywać w umowach na wykonanie badań lekarskich pracowników koszty przedmiotowych badań oraz dopilnować, by kwoty wskazane w umowie były zgodne z kosztami wykonania badań naliczonymi na fakturze. 4. Bezwzględne stosować przy realizowaniu zamówień publicznych przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) oraz dotrzymywać zapisów umów zawartych na realizację zamówień publicznych. 16

17 AK-II KW 5. Prowadzić akta osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 6. Zapewniać pracownikom dobowy odpoczynek zgodnie z art. 133 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 7. Zaktualizować skład komisji rekrutacyjnej, określonej w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia r. 8. Wydawać odzież roboczą i środki higieny zgodnie z przyjętymi w jednostce uregulowaniami. 9. Parafować zmiany nanoszone na wnioskach o udzielenie świadczeń z ZFŚS oraz rzetelne naliczać wysokość świadczenia, zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS Gimnazjum Nr 10 z dnia r. 10. Przyznawać zapomogi losowe (nieopodatkowane) w oparciu o dokumentację uzasadniającą zwolnienie pracownika z podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U poz. 361, z późn.zm.). 11. Opracować tabelę różnicującą wysokość dofinansowania do świadczeń ZFŚS w sposób umożliwiający realizowanie zapisu zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.). 12. Naliczać odsetki od pożyczek mieszkaniowych zgodnie z zapisem zawartym w 10 pkt. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 10 z dnia r. lub dostosować zapisy Regulaminu do stanu faktycznego zgodnie, z którym naliczane są odsetki od pożyczek. 13. Dostosować Biuletyn Informacji Publicznej do wymogów określonych w art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198) oraz w 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007, nr 10, poz. 68). Naruszenie dyscypliny finansów publicznych: Zawiadomienie z dnia r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów. 8. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: AK-II AK Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mickiewicza 11 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe 17

18 AK-II AK Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2013 Zalecenia pokontrolne: 1. Dostosowanie Norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnych do faktycznych potrzeb mając na uwadze art. 94 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 2. Terminowe przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz z późn. zm.). 3. Terminowe przeprowadzanie badań okresowych pracowników zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 4. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia akt osobowych mając na uwadze 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 5. Zamieszczanie w aktach osobowych pisemnych informacji w zakresie przekazanej informacji dotyczącej ryzyka zawodowego na określanym stanowisku pracy zgodnie z 31 Regulaminu pracy z dnia r. z późn. zm. oraz oświadczeń o zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy zgodnie z 3 Regulaminu pracy z dnia r. z późn. zm. 6. Rzetelne prowadzenie dzienników zajęć pod kątem odnotowywania obecności pracowników pedagogicznych oraz realizacji zajęć lekcyjnych zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 191). 7. Dostosowanie zapisów Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń III Liceum Ogólnokształcącego do zasad unormowanych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 592). 8. Przydzielanie i wypłacanie świadczeń zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego. 9. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad działalnością Zespołów doradczych w zakresie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przyjętymi zasadami w III Liceum Ogólnokształcącym. 10. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z dodatkami do wynagrodzenia dla pracowników oraz posiadanym wykształceniem, biorąc pod uwagę wykazane w toku kontroli nieprawidłowości. 11. Przedkładanie umów najmu pomieszczeń do akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji w terminie 18

19 AK-II AK umożliwiającym odpowiedź przed zawarciem danej umowy. 12. Ustalenie terminów płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowach najmu. 13. Rzetelne prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy tak, by zapisy ujęte na poszczególnych kartach były ze sobą zgodne. 14. Pobieranie opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z 26 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz z późń. zm). 15. Zwiększenie nadzoru nad środkami gromadzonymi na koncie dochodów, a w szczególności nad realizacją umowy najmu mieszkania, w tym naliczeń i wpłat dokonywanych z tego tytułu. 16. Egzekwowanie od pracowników i przechowywanie w aktach osobowych oświadczenia o zamiarze korzystania przez pracowników z uprawnień wynikających art. 188 i art Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz 6 ust.2 punktem c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 1996 r., Nr 62, poz. 286 z poźn. zm.). 17. Naliczenie odsetek zgodnie z art. 40 ustawy o finansach publicznych z dnia r (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885 z poźń. zm) oraz zapisami w umowach najmu. 18. Przestrzeganie przepisów art Kodeksu pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników. 19. Opatrywanie wpływającej do jednostki korespondencji dotyczącej zamówień publicznych datą wpływu oraz jej ewidencjonowanie tak by proces przeprowadzania zamówień publicznych był zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (Dz. U z 2013r., poz. 907 z późń. zm.). 20. Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 24 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 z poźń. zm.) 21. Prawidłowe i rzetelne naliczanie wynagrodzenia z tytułu prowizji płatnika zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 748 z późn. zm., Rozporządzeniem MF z dnia r. w sprawie wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U z 2002r., Nr.240, poz. 2065) oraz 1 Rozporządzenia MP i PS z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz. U. z 1998r. Nr 153, poz Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłata wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń. 19

20 AK-II AK 22. Wypłacanie wynagrodzeń nauczycielom zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 191 ). 23. Przestrzeganie art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) i wnoszenie opłat na PFRON w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia następnego miesiąca. 24. Poinformowanie o uzupełnieniu dokumentacji jednostki o umowę na świadczenie usług telefonii stacjonarnej z Telekomunikacją Polską S.A. 25. Przedkładanie Radcy Prawnemu ZOJO do akceptacji pod względem formalo-prawnym projektów umów, których realizacja spowoduje konieczność dokonywania wydatków budżetowych lub realizację wpływów na dochody jednostki zgodnie z pkt 1 rozdziału XIV wprowadzonej zarządzeniem Nr 46/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi jednostek Oświatowych z dnia r. 26. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 84). 9. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: AK-II BM Adres jednostki kontrolowanej: ul. Brynicy 7 Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków. 2. Sprawy organizacyjno - kadrowe Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2013 Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonanie aktualizacji Regulaminu Wynagradzania, uwzględniając zapisy Rozporządzenia RM z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.). 2. Dokonanie korekty wielkości naliczenia dodatku z tytułu wieloletniej pracy zgodnie z 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 poz z późn.zm.). 20

21 AK-II BM 3. Obliczanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz z późn. zm.). 4. Wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom pedagogicznym, którzy przepracowali wymagany okres uprawniający do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., Nr 160 poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz dokonanie zwrotu na rachunek bankowy Jednostki niesłusznie wypłaconej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 5. Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zachowaniem terminu wyznaczonego w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 j.t.). 6. Regulowanie zobowiązań z tyt. wystawionych rachunków i faktur w wyznaczonych terminach płatności. 7. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207 z późn. zm.). 8. Sporządzanie deklaracji podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości w terminie ustalonym przepisami art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 j.t.). 9. Przestrzeganie przepisów art Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) dotyczących zachowania doby pracowniczej. 10. Rzetelne rozliczanie czasu pracy pracownika w zakresie wypracowanych godzin ponadwymiarowych. 11. Zwiększenie nadzoru nad prowadzoną w jednostce ewidencją przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz stosowanie obowiązujących w Jednostce procedur przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 12. Terminowe przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP pracowników szkoły zgodnie z 15 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.). 13. Przeprowadzanie badań lekarskich zgodnie z przepisami art. 229 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2015

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2015 1. Znak sprawy: Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: Tematyka przeprowadzonej kontroli: Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.4.2012 Gliwice, 13 lipiec 2012 r. nr kor. UM-316533/2012 Grażyna Rosławska Dyrektor GIMNAZJUM NR 19 ul. GŁÓWNA 30 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2011 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2011 r. 1. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2011 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice AK.II.AŚ.0914-1/11 Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2012 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2012 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2012 r. 1. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice AK-II.1711.1.2012.AP Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5, tel. (068) 479 0633, fax: (068) 479 0601, e-mail: poczta@powiatzary.pl, www.powiatzary.pl WO.0065-146 /09 Żary, 12.08.2009 r. Pani Wioletta Kuźmińska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r.

BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r. BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r. Pan Józef Osuch Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Skrzyneckiego 12 30-363 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.1.2014 Gliwice, 13.03.2014 r. nr kor. UM-136638/2014 Pani Ewa Łabeńska-Cypcar PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 ul. BIENKA 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 2 grudnia 2015 r. DKiM.1711.32.2015.AK2 Pani Mariola Kowalska Dyrektor Przedszkola Nr 33 w Elblągu W dniach od dnia 10.09.2015 r. do dnia 16.10.2015 r. inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 20 kwietnia 2017 r. DKiM.1711.1.10.2017.II Pani Jolanta Piekarska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu W dniach od 16.02.2017 r. do 09.03.2017 r. inspektorzy Departamentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.15.3.2012 RISS 2040917 Zielona Góra, 22 sierpnia 2012 r. Pani mgr Ewa Habich Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZYDENT OLSZTYNA URZĄD MIASTA OLSZTYNA Znak sprawy: KR.1711.5.2016 Nr dokumentu: 81067.04.2016 Olsztyn, dnia 28.04.2016 r. Pani Iwona Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Prezydent Elbląga Elbląg, 15 stycznia 2013 r. DON. BKiM. 1711.12.2012JB Pan Leszek Iwańczuk Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 10.10.2012

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani

OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani OKK.II.1711.3.2014 Przemyśl, dnia 19 maj 2014 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu ul. Św. Jana Nepomucena 10 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim

Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim KA-I.1711.13.2015.DRK Lublin, 15 lipca 2015 r. Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Pani Renata Paluch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czeladzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Renata Paluch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czeladzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Czeladź, dn. 22.05.2015 r. B-KO.1711.9.2015 Pani Renata Paluch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czeladzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej

Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej Nr zarządzenia Data Zarządzenie w sprawie 1/2005/2006 01.09.2005 Powołania kierownika świetlicy 2/2005/2006 01.09.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 37 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 grudnia 2008 r. pracownicy Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Radom dnia 24.06.2010r. BK.0914-20/10 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 20 Prezydenta Miasta Radomia z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-24/09 Opole dnia 31 maja 2010r. Pan Józef Sebesta Marszałek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.10.2012 Gliwice, 07 listopad 2012 r. nr kor. UM-454517/2012 PAN JANUSZ BIOR KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH UL. B. ŚMIAŁEGO 2A ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2013 Gliwice, 21 październik 2013 r. nr kor. UM-507927/2013 Pani Renata Twardowska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne B-KO. 1711.16.2011 Czeladź, dnia 30.06.2011 r. Pani mgr Beata Zawiła Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10 w Czeladzi Wystąpienie pokontrolne Zgodnie z rocznym planem kontroli w dniach od 6 do 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 WK.610-5/5/2008 Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2008 r. Pan Ryszard Papciak Wójt Gminy Brzyska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo