Budynki Wysokie dla Windows Podręcznik UŜytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budynki Wysokie dla Windows Podręcznik UŜytkownika"

Transkrypt

1 Budynki Wysokie dla Windows Podręcznik UŜytkownika Jacek Wdowicki Waldemar Tomaszewski Wersja 1.6 Dokument niniejszy jest opisem programu BW for Windows powstałego na bazie programów BW-7 i DAMB. Program słuŝy do analizy trzonowych i ścianowych konstrukcji usztywniających budynków wysokich [Wdo91, Wdo93, Wdo93i, Wdo95, Wdo97, Wdo98x, Wdo98y]. Program realizuje trzy zasadnicze zadania: wczytanie danych, analiza obliczeniowa, wydruk wyników obliczeń. Przed dokonaniem obliczeń program wczytuje dane, na podstawie których zdefiniowana zostaje konstrukcja. Dane do obliczeń tworzone są przez niezaleŝne programy i dostarcza się je w postaci specjalnego pliku tekstowego [Wdo97f,Wdo05c, Wdo05d]. Wynikiem działania programów inicjujących jest utworzenie pliku binarnego, który zawiera definicję modelu matematycznego rozwiązywanego zagadnienia [Wrz78c]. Plik ten jest łącznikiem pomiędzy wszystkimi częściami programu. Programy obliczeniowe stanowiące rdzeń pakietu zachowują w tym pliku wyniki przekształceń. Po dokonaniu wszystkich wymaganych obliczeń program zajmuje się sformatowaniem i wydrukiem wyników. Wyniki działania programu generowane są w postaci pliku tekstowego. Jednym z elementów programu jest zestaw modułów do wizualizacji danych wejściowych i przetworzonych przez system [Wdo98b, Wdo99, Wdo99c, Wdo00, Wdo00i, Wdo00j, Wdo06f, Wdo06g]. Dla potrzeb programu opracowano uogólnioną na przypadek zerowych wartości własnych metodę rozwiązywania równań róŝniczkowych [Wdo80, Wdo83].Do programu włączono, jako jego moduły, szereg początkowo oddzielnych programów. MoŜna tutaj wymienić programy dla analizy algebraicznych zagadnień własnych [Mic74], analizy prętów cienkościennych [Rap75], obliczania normowych oddziaływań parcia wiatru [Wdo00k], obliczania zastępczej długości obliczeniowej nadproŝa zamocowanego w ścianach podatnych[wdo06d] itd. Program obecnie zapisany jest w języku Delphi [Bod05b, Lis02b, Mil98, Osi97]. Do jego kompilacji wykorzystuje się środowisko Turbo Delphi 2006 [Brą06]. Przy powstawaniu kolejnych wersji programu starano się przestrzegać zasad inŝynierii oprogramowania [Beg97, Beg00b, Beg03b, Beg06, Wdo00e, Wdo00g, Wdo01] i dbać o jego efektywność [Wdo99d]. Program był wielokrotnie wykorzystywany w praktyce projektowej w analizach statycznych [Wdo95, Wdo03c, Wdo06] i dynamicznych [Wdo95, Wdo05].

2 BW for Windows User s Guide 2 1. Główne okno aplikacji Główne okno aplikacji pełni rolę centrum sterowania funkcjami dostępnymi w programie. Podzielone jest ono na trzy zasadnicze części: panel danych, panel narzędziowy, pasek menu. Wszystkie funkcjach programu dostępne są za pomocą myszki lub klawiatury. Niektórym opcjom przypisane są takŝe klawisze skrótu. Korzystać z nich moŝna uŝywając kombinacji klawisza ALT i klawisza odpowiadającego podkreślonej literze występującej w nazwie funkcji. Panel danych Dane i opis danych W skład tej grupy elementów wchodzi panel danych oraz panel opisu danych. Panel danych stanowi lista dostępnych plików z danymi do obliczeń. Do wyboru mamy pliki typu BW7, BW8 i BW9 zawierające dane do obliczeń statycznych, dynamicznych i nieliniowych. Pliki innego typu nie będą wyświetlane na liście plików. Dane, dla których wykonano obliczenia oznaczone są symbolem, w przeciwnym wypadku oznaczone są przez symbol. Po wybraniu pliku z danymi w prawym oknie Opis danych pojawia się ich krótki opis. W przypadku, gdy dla danych wykonane zostały obliczenia, dodatkowo wyświetlony zostanie plik OUT wygenerowany podczas obliczeń. W przypadku, gdy dla danych nie zostały wykonane obliczenia, niedostępne są następujące elementy paska narzędziowego: Korekta wyników, Wizualizacja przemieszczeń, Wizualizacja napręŝeń, Wizualizacja zmienności sił w nadproŝach.

3 BW for Windows User s Guide 3 Pasek narzędziowy Oblicz wybranie tego klawisza powoduje rozpoczęcie obliczeń na podstawie wcześniej wybranych danych. Proces obliczeniowy uzaleŝniony jest od parametrów obliczeń. Postęp procesu obliczeń widoczny jest na głównym panelu. Dodatkowo w trakcie obliczeń wyświetlana jest nazwa funkcji przetwarzającej dane. Po zakończeniu obliczeń podawany jest czas ich realizacji (gdzie?). W wyniku działania funkcji obliczeniowych utworzone zostaną dwa trzy? pliki D-R i OUT i CAL. Jeden *.D-R jest pomocniczym plikiem przechowującym pośrednie wyniki przekształceń. Plik OUT jest raportem zawierającym wyniki obliczeń. MoŜna go poddać dodatkowemu procesowi obróbki i formatowania. Jest on podstawą do sporządzenia dokumentacji wyników analizy konstrukcji. Plik CAL jest plikiem informującym aplikację, Ŝe dla danego pliku wykonano pomyślnie obliczenia. Na podstawie plików tego typu system wyświetla odpowiedni symbol dla plików w panelu danych. Edycja danych powoduje uruchomienie edytora tekstowego umoŝliwiającego podgląd lub edycję pliku danych. Preprocesor jest programem realizującym graficzną prezentację opisujących konstrukcję danych w pliku wejściowym. Edycja wyników powoduje uruchomienie edytora tekstowego umoŝliwiającego podgląd lub edycję pliku powstałego po wykonaniu obliczeń. Wizualizacja przemieszczeń Postprocesor BW7V jest częścią systemu obliczania konstrukcji BW-7. Na podstawie danych generowanych przez system program wizualizuje, na rzucie konstrukcji, przemieszczenia ścian konstrukcji usztywniającej lub przemieszczenia ekstremalne wybranych punktów, co w znaczny sposób ułatwia sprawdzenie ich poprawności i analizę. Program BW7V jest postprocesorem graficznym napisanym w języku Pascal. Dane wejściowe program czerpie z pliku o rozszerzeniu *.d-r (generowanego przez system). Plik ten zawiera m.in.: liczbę punktów tworzących ściany konstrukcji i ich współrzędne (x, y), liczbę ścian i elementów, indeks przynaleŝności ściany do danego elementu, jednostkę długości oraz dane opisujące napręŝenia (dane te wykorzystywane są przez postprocesor BW7S). Wizualizacja napręŝeń Postprocesor BW7S jest częścią systemu obliczania konstrukcji BW-7. Na podstawie danych generowanych przez system program wizualizuje, na zadanych w danych rzędnych wysokości, rozkład napręŝeń w ścianach konstrukcji usztywniającej, co w znaczny sposób ułatwia sprawdzenie ich poprawności i analizę. Program BW7S jest postprocesorem graficznym, napisanym w języku Pascal. Dane wejściowe programu stanowi plik z rozszerzeniem *.d-r (generowany przez system). Plik ten zawiera m.in.: liczbę punktów tworzących ściany konstrukcji i ich współrzędne (x, y), liczbę ścian i elementów, indeks przynaleŝności ściany do danego elementu, jednostkę siły i długości, minimalną i maksymalną wartość napręŝenia danego rodzaju w całym układzie usztywniającym oraz dane opisujące napręŝenia. Budując program przyjęto, Ŝe ściany połączone w sposób niepodatny tworzą element, ściana jest natomiast podzielona na fragmenty o stałej wartości napręŝenia.

4 BW for Windows User s Guide 4 Wizualizacja funkcji wzdłuŝ wysokości Postprocesor BW7F jest częścią systemu obliczania konstrukcji BW-7. Zadaniem tego programu jest rysowanie funkcji danych i wyników dla danego układu usztywniającego wzdłuŝ wysokości budynku. Między innymi moŝliwe jest wykonanie wykresów przemieszczeń poziomych V G (z) i sił tnących w pionowych pasmach nadproŝy n N (z). Program BW7F jest postprocesorem graficznym napisanym w języku Pascal. Dane wejściowe program czerpie z pliku o rozszerzeniu *.d-r (generowanego przez system). Plik ten zawiera m.in.: wartości rzędnych i wartości poszczególnych funkcji w tych rzędnych. Menu kontekstowe - Wszystkie omawiane dotychczas przyciski dostępne są równieŝ z poziomu menu kontekstowego w panelu danych: Kasowanie Funkcja ta pozwala na usuniecie wybranych plików wynikowych, wygenerowanych przez program. Do wyboru mamy pliki typu OUT, D-R, PST, CAL lub Wszystkie. MoŜliwy jest takŝe selektywny wybór plików. Parametry obliczeń jest opcją słuŝącą do ustawianie parametrów obliczeń.

5 BW for Windows User s Guide 5 Katalogi program daje moŝliwość ustalenia lokalizacji plików danych i wyników. Operację wyboru katalogów wykonujemy przy pomocy okna dialogowego LOKALIZACJA DANYCH. Wyboru ścieŝki dokonujemy przez wskazanie napędu dysku i katalogu na tym dysku, a następnie potwierdzeniem wyboru klawiszem OK. Parametry obliczeń - MoŜliwy jest takŝe szczegółowy dobór parametrów obliczeń. W przypadku obliczeń statycznych do wyboru mamy: Przemieszczenia obliczanie przemieszczeń. Siły w nadproŝach obliczanie sił w nadproŝach. Siły przekrojowe obliczanie sił przekrojowych. W przypadku obliczeń dynamicznych do wyboru mamy: Dynamika dokonane zostaną tylko obliczenia analizy dynamicznej. Statyka i dynamika dokonane zostaną obliczenia zarówno analizy statycznej jak i dynamicznej. Drgania własne - obliczanie wyłącznie drgań własnych. W przypadku obliczeń nieliniowych do wyboru mamy: Obliczenia testowe Obliczenia standardowe Obliczenia pełne We wszystkich przypadkach mamy moŝliwość wyboru sposoby wydruku liczb.

6 BW for Windows User s Guide 6 Postać normalna wydruku wydruk obliczeń w postaci tradycyjnej (nie w postaci półlogarytmicznej inaczej nazywanej postacią wykładniczą). Pomoc wyświetla plik pomocy. 2. Menu aplikacji Menu plik grupa opcji słuŝących do operacji na plikach. Nowy otwarcie i edycja nowego pliku tekstowego. Z załoŝenia pozycja ta słuŝy do edycji plików zawierających proste dane. Otwórz otwarcie istniejącego pliku. Pozycję tę wykorzystać moŝna do modyfikacji danych lub poprawienia formatowania pliku wynikowego. Po wybraniu jej opcji wyświetlane jest standardowe okno dialogowe do wyboru pliku. Zamknij jest programie, co oznacza? Wyjście wyjście z systemu BW for Windows. Menu pomoc pomoc (nie ma w programie) oraz informacje do programu. Informacje wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna zawierającego podstawowe dane o systemie oraz autorach.

7 BW for Windows User s Guide 7 Proszę zmienić w programie (i na powyŝszym rysunku) wersję na 1.5 oraz po mgr inŝ. Artur Tomaszewski dodać Waldemar Tomaszewski (z aktualnymi tytułami). Proszę rozwaŝyć zamianę słowa Analizator na Program analizy. 3. Edytor tekstowy Edytor tekstowy słuŝy do przeglądania i modyfikacji danych wejściowych do systemu oraz wyników wygenerowanych podczas obliczeń.

8 BW for Windows User s Guide 8 Dostęp do wszystkich funkcji dostępnych w edytorze uzyskujemy za pomocą klawiszy na panelu sterowania. W skład funkcji edytora wchodzą NOWY, OTWÓRZ, ZAPISZ, ZAPISZ JAKO, DRUKUJ, ZNAJDŹ, WYBÓR CZCIONKI. Nowy czyszczenie zawartości edytora. Otwórz opcja ta słuŝy do wczytania do edytora istniejącego pliku danych lub wyników. (proszę uaktualnić rys. obecnie rozszerzenie INP zostało zastąpione rozszerzeniami BW7, BW8, BW9) Zapisz słuŝy do zapisu edytowanego pliku. JeŜeli plik nie został wcześniej zapisany to system zapyta o nazwę pliku. Zapisz jako słuŝy do zapisu edytowanego pliku z nową nazwą. Drukuj słuŝy do wydruku edytowanego.

9 BW for Windows User s Guide 9 Znajdź opcja ta jest bardzo pomocna do wyszukiwaniu w pliku fragmentu tekstu. Czcionki zmiany dotyczące czcionki: rodzaju czcionki, stylu czcionki, wielkości.

10 BW for Windows User s Guide 10 LITERATURA: Beg97. Begier B., Wdowicka E., Wdowicki J.: On the methodics providing software quality in civil engineering applications, in: Software Quality Engineering, Ed.: C. Tasso, M. Pighin, R.A. Adey, Computational Mechanics Publications, Southampton 1997, Beg00b. Begier B., Wdowicki J., Wdowicka E.: Quality aspects of software for analysis of shear wall tall buildings. Part 1: Analysis of problem domain and quality requirements, in: Lightweight Structures in Civil Engineering, Proc. of the Local Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw - Cracow, 1 December, 2000, Beg03b. Begier B., Wdowicki J.: Ocena jakości oprogramowania inŝynierskiego przez uŝytkowników, w: IV Krajowa Konferencja Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inŝynierskim, Kraków, listopada 2003, Beg06. Begier B., Wdowicki J., Feedback from Users on a Software Product to Improve Its Quality in Engineering Applications, w: IFIP International Federation for Information Processing, Volume 227, 2006, Software Engineering Techniques: Design for Quality, ed. K. Sacha, Springer Verlag, Boston, s Bod05b. Boduch A.: Delphi Kompendium programisty Helion, Gliwice Brą06. Brągoszewski P.: Borland kontratakuje, PCWK, 11 (2006) Lis02b. Lischner R.: Delphi. Almanach, Helion, Gliwice 2002.

11 BW for Windows User s Guide 11 Mic74. Michalski Z., Hejmanowski J., Wdowicki J.: Opracowanie procedury (typu "kombajn") rozwiązywania pełnego problemu własnego dla dowolnych macierzy rzeczywistych, Raport nr GMM-2/74, Polit. Pozn., Poznań Mil98. Miller T., Powell D.: Delphi 3: Księga eksperta, Tom 1 i 2, Helion, Gliwice Osi97. Osier D., Grobman S., Batson S.: Delphi 2, Helion, Gliwice Rap75. Rapp P., Wrześniowski K., Wdowicki J.: Skręcanie nieswobodne prętów złoŝonych o przekroju otwartym, Rozp. InŜ., 23, 4 (1975) Wdo80. Wdowicka E., Wrześniowski K.: Realizacja algorytmu rozwiązywania układów równań róŝniczkowych w systemie BW06, Mech. i Komp., 2 (1980) Wdo83. Wdowicka E., Wdowicki J., Wrześniowski K.: Algorytm rozwiązywania układów równań róŝniczkowych, występujących przy analizie ścianowych konstrukcji usztywniających budynki wielokondygnacyjne, w: VI Konf. "Metody Komput. w Mech. Konstrukcji", Białystok, czerwiec 1983, Wdo91. Wdowicki J., Wdowicka E.: Integrated system for analysis of three-dimensional shear wall structures, Comp. Meth. in Civil Engineering, 1, 3-4 (1991) Wdo93. Wdowicki J., Wdowicka E.: Analiza statyczna przestrzennych układów ścianowych z nadproŝami, Metody Komputerowe w InŜynierii Lądowej, Część I: Równania problemu, 3, 1 (1993) 9-24, Część II: Rozwiązania równań problemu, 3, 1 (1993) 25-30, Część III: Algorytm rozwiązywania układów równań róŝniczkowych, 3, 1 (1993) 31-42, Część IV: System programów komputerowych, 3, 2 (1993) 9-33, Część V: Przykłady obliczeń, 3, 2 (1993) Wdo93i. Wdowicki J., Wdowicka E.: System of programs for analysis of three-dimensional shear wall structures, The Structural Design of Tall Buildings, 2, 4 (1993) Wdo95. Wdowicki J., Wdowicka E., Błaszczyński T.: Integrated system for analysis of shear wall tall buildings, in: Proc. of the Fifth World Congress "Habitat and High- Rise: Tradition and Innovation", Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Amsterdam, May 14-19, 1995, Wdo97. Wdowicki J., Wiśniewski M.: Data base conversational generation of designing task from digital model of structure in AutoCAD system, in: Proc. XIII Polish Conf. on Computer Methods in Mechanics, Poznań University of Technology, Poznań 1997, vol. 4, Wdo97f. Wdowicki J., Wdowicka E.: Opis zadania projektowego w systemie zintegrowanym, Met. Komp. w InŜ. Ląd., Nr 3, 1997, Wdo98b. Wdowicki J., Tomaszewski A., Wdowicka E.: Postprocesor wykonujący kolorowe mapy napręŝeń występujących w ścianach budynków - realizacja w języku Pascal, Raport IKB PP, Politechnika Poznańska, Poznań 1998, Wdo98x. Wdowicki J., Wdowicka E.: Komputerowy system analizy wytrzymałościowej ścianowych konstrukcji usztywniających budynki wysokie "BW-7", Informacja, wyd. 2, Polit. Pozn., Poznań 1998, 1-3. Wdo98y. Wdowicki J., Wdowicka E.: Komputerowy system "DAMB" analizy dynamicznej budynków wysokich usztywnionych konstrukcjami ścianowymi, Informacja, wyd. 2, Polit. Pozn., Poznań 1998, 1-2. Wdo99. Wdowicki J., Tomaszewski A., Wdowicka E.: Postprocesor wspomagający ocenę

12 BW for Windows User s Guide 12 wytęŝenia ścian budynku, w: III Szkoła "Komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Szczyrk maja 1999, Helion, Warszawa-Gliwice 1999, Wdo99c. Wdowicki J., Tomaszewski A., Wdowicka E.: Postprocessor for stress distribution evaluation in shear wall structures, Computer Methods in Mechanics, Proc. of the XIV Polish Conf. on..., May 1999, Rzeszów, Poland, Rzeszów Univ. of Technology, Rzeszów 1999, Wdo99d. Wdowicki J., Tomaszewski W., Tomaszewski A.: Dynamic main storage allocation in computer programs for analysis of structures, Computer Methods in Mechanics, Proc. of the XIV Polish Conf. on..., May 1999, Rzeszów, Poland, Rzeszów Univ. of Technology, Rzeszów 1999, Wdo00. Wdowicki J., Tomaszewski A., Wdowicka E.: Prezentacja wyników w systemie obliczania budynków usztywnionych ścianami, w: IV Szkoła "Komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, maja 2000, Helion, Warszawa 2000, Wdo00e. Wdowicka E., Wdowicki J.,Begier B.: Quality aspects of software for analysis of shear wall tall buildings. Part 2: Software design, implementation, and results, in: Lightweight Structures in Civil Engineering, Proc. of the Local Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw - Cracow, 1 December, 2000, Wdo00g. Wdowicki J., Tomaszewski W.: BW dla Windows. Dokumentacja techniczna, Raport IKB PP, Poznań 2000, Wdo00i. Wdowicki J., Tomaszewski A.: Postprocesory systemu BW dla Windows. Dokumentacja techniczna wersja 1.2, Raport IKB PP, Poznań 2000, Wdo00j. Wdowicki J., Tomaszewski A.: Postprocesory systemu BW dla Windows. Podręcznik uŝytkownika wersja 1.1, Raport IKB PP, Poznań 2000, Wdo00k. Wdowicka E., Wdowicki J.: Program umoŝliwiający określenie obciąŝenia wiatrem budynków wysokich. Dokumentacja programu WIATR, Raport IKB PP, Poznań, 2000, Wdo01. Wdowicki J.A., Wdowicka E.M., Tomaszewski A.M.: Integrated System for multistorey buildings use of software engineering rules, 2 nd European Conference on Computational Mechanics: Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Cracow, Poland, June 26-29, 2001, Abstracts, Vol. 1, , full version on CD-ROM, minisymposium 10, Wdo03c. Wdowicki J.A., Wdowicka E.M., Błaszczyński T.Z.: Analiza statycznowytrzymałościowa konstrukcji rewitalizowanego budynku biurowego, w: Advanced Mechanics of Urban Structures, Workshop, Sept , 2003, Sopot, Poland, ed. I. Kreja, Gdańsk 2003, Wdo05. Wdowicka E.M., Wdowicki J.A., Błaszczyński T.Z.: Seismic analysis of the "South Gate" tall building according to Eurocode 8, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 14, 1 (2005) Wdo05c. Wdowicki J., Nowak M.: Preprocesor POL-3 generujący opis konstrukcji usztywniającej na podstawie rysunków budynku. Dokumentacja uŝytkownika, Raport IKB, Pol. Poznańska, Poznań 2005, Wdo05d. Wdowicki J., Nowak M.: Preprocesor POL-3 generujący opis konstrukcji usztywniającej na podstawie rysunków budynku. Dokumentacja techniczna, Raport IKB, Pol. Poznańska, Poznań 2005, Wdo06. Wdowicki J., Wdowicka E.: Zastosowanie modelu ciągłego w analizie konstrukcji usztywniających budynki wielokondygnacyjne,

13 BW for Windows User s Guide 13 InŜ. i Bud. 62, 3 (2006) Wdo06d. Wdowicka E., Wdowicki J.: Program BW dla Windows. Procedury umoŝliwiające wyznaczenie długości obliczeniowej nadproŝa zamocowanego w ścianach podatnych. Raport IKB, Pol. Poznańska, Poznań 2006, Wdo06f. Wdowicki J., Tomaszewski A., Tomaszewski W.: Postprocesory systemu BW dla Windows. Dokumentacja techniczna wersja 1.5, Raport IKB PP, Poznań 2006, (w Dział. Stat NIE wykazano w zestawieniu publikacji i NIE podano tekstu) Wdo06g. Wdowicki J., Tomaszewski A., Tomaszewski W.: Postprocesory systemu BW dla Windows. Podręcznik uŝytkownika wersja 1.3, Raport IKB PP, Poznań 2006, Wrz78c. Wrześniowski K., Wdowicka E., Wdowicki J.: Projekt systemu BW-7, ITKB, Poznań, 1978.

Budynki Wysokie dla Windows Podręcznik Użytkownika

Budynki Wysokie dla Windows Podręcznik Użytkownika Budynki Wysokie dla Windows Podręcznik Użytkownika Jacek Wdowicki Waldemar Tomaszewski Wersja 2.0 Dokument niniejszy jest opisem programu BW for Windows powstałego na bazie programów BW-7 i DAMB. Program

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Budynki wysokie i wysokościowe Literatura podstawowa. (w kolejności zalecanej do studiowania)

Budynki wysokie i wysokościowe Literatura podstawowa. (w kolejności zalecanej do studiowania) Budynki wysokie i wysokościowe Literatura podstawowa (w kolejności zalecanej do studiowania) Sar11. Mark P. Sarkisian: Designing Tall Buildings: Structure as Architecture [Paperback] Routledge, 2011 (Taylor

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWÓW SEJSMICZNYCH WEDŁUG NORMY ISO/DIS 3010

ANALIZA WPŁYWÓW SEJSMICZNYCH WEDŁUG NORMY ISO/DIS 3010 ANALIZA WPŁYWÓW SEJSMICZNYCH NA śelbetowy BUDYNEK ŚCIANOWY WEDŁUG NORMY ISO/DIS 3010 ElŜbieta WDOWICKA, Jacek WDOWICKI, Tomasz BŁASZCZYŃSKI 1 STRESZCZENIE W pracy określono, na podstawie normy ISO/DIS-3010,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

POSTPROCESORY SYSTEMU BWFORWIN

POSTPROCESORY SYSTEMU BWFORWIN POSTPROCESORY SYSTEMU BWFORWIN PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA WERSJA 1.3 Jacek Wdowicki Artur Tomaszewski Waldemar Tomaszewski 1. WSTĘP...2 1.1. ORGANIZACJA DOKUMENTU...2 2. URUCHOMIENIE POSTPROCESORÓW SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KONSTRUKCYJNE NE I OBLICZENIOWE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH

PROBLEMY KONSTRUKCYJNE NE I OBLICZENIOWE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH PROBLEMY KONSTRUKCYJNE NE I OBLICZENIOWE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH YCH Jacek Wdowicki, Elżbieta Wdowicka Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych Streszczenie Praca przedstawia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMICZNA BUDYNKÓW WYSOKICH USZTYWNIONYCH KONSTRUKCJAMI ŚCIANOWYMI PRZY WYKORZYSTANIU MODELU DYSKRETNO-CIĄGŁEGO

ANALIZA DYNAMICZNA BUDYNKÓW WYSOKICH USZTYWNIONYCH KONSTRUKCJAMI ŚCIANOWYMI PRZY WYKORZYSTANIU MODELU DYSKRETNO-CIĄGŁEGO ANALIZA YNAMICZNA BUYNKÓW WYSOKICH USZTYWNIONYCH KONSTRUKCJAMI ŚCIANOWYMI PRZY WYKORZYSTANIU MOELU YSKRETNO-CIĄŁEO Jacek WOWICKI, ElŜbieta WOWICKA Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz Wykład A1 AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz 1 Tematyka zajęć Rysunek techniczny Elementy geometrii wykreślnej Pakiet CAD (AutoCAD 2008) 2 Prowadzący zajęcia Wykłady: Prof. Jadwiga Maciaszek (pok. 204) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej.

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. O programie Aplikacja została stworzona w środowisku Microsoft Visual C#.Net oraz Borland Delphi. Testowana w środowisku programowym GeoMedia Proffessional

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Generator odnajdywania optymalnych i prawidłowych połączeń pomiędzy punktami, na płytach konstrukcyjnych dla urządzeń testujących układy elektroniczne

Generator odnajdywania optymalnych i prawidłowych połączeń pomiędzy punktami, na płytach konstrukcyjnych dla urządzeń testujących układy elektroniczne Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego Generator odnajdywania optymalnych i prawidłowych połączeń pomiędzy punktami, na płytach konstrukcyjnych dla urządzeń testujących układy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

inŝ. Antoni Filipowicz Praca Dyplomowa nr Z/33/2003/2004 Politechnika Poznańska, Poznań 2004-2006.

inŝ. Antoni Filipowicz Praca Dyplomowa nr Z/33/2003/2004 Politechnika Poznańska, Poznań 2004-2006. Częstości drgań własnych i odpowiedź dynamiczna na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne budynków wysokich usztywnionych konstrukcjami ścianowymi z nadproŝami. inŝ. Antoni Filipowicz Praca Dyplomowa nr Z/33/2003/2004

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI GIS i infrastruktura TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI 1. Przygotowanie szablonu. 1. W AutoCAD Civil 3D 2011 wybierz polecenie Otwórz (polecenie otwierające rysunek). 2. W oknie dialogowym Wybierz

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx 1. WPROWADZENIE Program AutoCAD ma wielu użytkowników i zajmuje znaczące miejsce w graficznym

Bardziej szczegółowo

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I Preprocesor graficzny PREPROC (w zastosowaniu do programu KINWIR-I) Interaktywny program PREPROC.EXE oparty jest na środowisku Winteractera sytemu LAHEY. Umożliwia on tworzenie i weryfikację dyskretyzacji

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe.

Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5 60-659 Poznań Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe. Dane: 408.bw7 Akasaka Tower Residence Top of the Hill

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP1

Advance Design 2015 / SP1 Advance Design 2015 / SP1 Dodatek Service Pack SP1 dla programu ADVANCE Design 2015 zawiera ponad 340 ulepszeń i poprawek. Poniżej przedstawiona jest lista najbardziej znaczących poprawek: WYŚWIETLANIE

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010.

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk Autodesk Inventor jest programem

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 1 Wstęp ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 Struktura systemu ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) jest to system programów opartych

Bardziej szczegółowo

E-tourism mobile Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Spis treści Opis aplikacji/wymagania/menu główne Mapa GPS Informacje o POI/Trasach SOS Zarządzanie Plikami Ustawienia Kończenie pracy z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. ul. Piotrowo Poznań

POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. ul. Piotrowo Poznań POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ul. Piotrowo 5 60-950 Poznań Praca kontrolna z przedmiotu BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE dane : 308.bw7 Budynek 40- kondygnacyjny centrum Los Angeles

Bardziej szczegółowo

Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych

Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych Informator Techniczny nr 85 31-10-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania wizualizacyjnego InTouch 9.5 Instalacja oprogramowania InTouch 9.5 przebiega w dwóch etapach: Instalacja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 1 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I. Temat

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu GeoPlan

Obsługa modułu GeoPlan Obsługa modułu GeoPlan GEO-MAP pozwala na przeniesienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci akceptowalnej przez oprogramowanie. Pozwala to na automatyzację wykonywania wyrysów

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Informator Techniczny nr 55 01-10-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Program Internet Explorer, poza moŝliwością przeglądania

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1. GRAFICZNY INTERFEJS U

1. GRAFICZNY INTERFEJS U Spis treści 1. GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA...3 1.1. OBSŁUGA PROGRAMU...3 1.2. EKRAN PO URUCHOMIENIU PROGRAMU...5 1.3. OPIS MENU PROGRAMU...5 1.3.1. Menu Plik...5 1.3.2. Menu Przegląd...6 1.3.3. Menu

Bardziej szczegółowo

124 Do planszy definicji kombinacji wg EN dodano przycisk Grupowo ułatwiający przygotowanie wariantów obciążeń wg wzoru 6.10b.

124 Do planszy definicji kombinacji wg EN dodano przycisk Grupowo ułatwiający przygotowanie wariantów obciążeń wg wzoru 6.10b. Styczeń 2017 123 Wprowadzono nową procedurę liczenia obwiedni opartą o wzory 6.10a i 6.10b (PN-EN). Procedura ta oblicza wartości ekstremalne na poziomie elementu (sił wewnętrznych), a nie jak przy wyborze

Bardziej szczegółowo

IPportal. Podręcznik użytkownika. Wydanie 4/06/2015 INSPE-PROJEKT 2015

IPportal. Podręcznik użytkownika. Wydanie 4/06/2015 INSPE-PROJEKT 2015 IPportal Podręcznik użytkownika Wydanie 4/06/2015 INSPE-PROJEKT 2015 INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Strusińska 8/1 33-100 Tarnów biuro@inspe-projekt.pl www.inspe-projekt.pl Spis treści Spis treści... 2 1.

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania...

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... SUPLEMENT Win BOSS Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... 7 Przejście z SM-BOSS do Win Boss...

Bardziej szczegółowo