2. Podstawy programu Microsoft Access

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Podstawy programu Microsoft Access"

Transkrypt

1 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie grupy o róŝnym zastosowaniu. Pierwsza z nich związana jest ściśle z przetwarzanymi w bazie danymi, a obiekty do niej naleŝące słuŝą do przechowywania, wyszukiwania i prezentacji tych danych (tabele, kwerendy, formularze, raporty). Grupa druga to obiekty, których podstawową rolą jest organizacja elementów grupy pierwszej w system powiązanych ze sobą okien tworzących wyspecjalizowaną aplikację pracującą w środowisku MS Access (makra i moduły). W odróŝnieniu od innych popularnych systemów zarządzania bazami danych jak np. FoxPro, dbase, Paradox wszystkie wymienione powyŝej elementy są przechowywane w jednym wspólnym pliku o rozszerzeniu mdb. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt zwartości utworzonego projektu (bazy budowane za pomocą innych programów mogą składać się nawet z kilkudziesięciu plików), wadą natomiast duŝy rozmiar pojedynczego pliku (maksymalnie do 4GB), a co za tym idzie problemy z przenoszeniem go między róŝnymi komputerami. Inną konsekwencją jest stosunkowo duŝa wraŝliwość na uszkodzenia. Utrata nawet niewielkiej części danych wskutek błędów zapisu lub awarii nośnika moŝe doprowadzić do nieodwracalnej straty wielu, a w skrajnym przypadku nawet wszystkich, elementów projektu. Pracując z programem Access naleŝy więc przestrzegać takich podstawowych zasad jak regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, czy teŝ unikanie otwierania bazy zapisanej na dyskietce. To ostatnie jest częstym powodem utraty danych, gdyŝ w czasie pracy Access bardzo intensywnie korzysta z dysku, co w krótkim czasie prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń nośnika. Dyskietkę naleŝy traktować jedynie jako miejsce przechowania aktualnej wersji projektu, który przed rozpoczęciem pracy powinien być kopiowany do katalogu roboczego na twardym dysku. 2.1 Otwieranie bazy danych Po uruchomieniu Access-a pojawia się okienko umoŝliwiające wybór sposobu budowy nowego projektu (rys. 2.1). Dostępna jest opcja Otwórz istniejący plik umoŝliwiająca otwarcie zachowanego wcześniej projektu oraz są dwie opcje tworzące nową bazę: Pusta baza danych programu Access i Projekty, strony i kreatory baz danych programu Access. Wybór kreatora powoduje wygenerowanie bazy w oparciu o jeden z kilku szablonów przedstawiających typowe problemy. Wśród gotowych wzorców moŝna znaleźć między innymi Kartotekę serwisową, Księgowość, Zarządzanie kontaktami, itp. Utworzenie bazy w taki sposób jest bardzo proste i polega na wykonaniu kilku poleceń wyświetlanych przez kreator w formie kolejnych okien dialogowych. Tak uzyskana baza ma nieskomplikowaną strukturę i wykorzystuje jedynie w niewielkim stopniu moŝliwości programu Access. NaleŜy ją traktować raczej jako pewien szkielet projektu, przeznaczony do dalszej rozbudowy i adaptacji do

2 Podstawy programu Microsoft Access 9 indywidualnych potrzeb. Znacznie więcej moŝna osiągnąć projektując bazę samodzielnie od podstaw. Umiejętności te są niezbędne równieŝ w przypadku modyfikacji projektu wygenerowanego na podstawie gotowego szablonu. Opracowanie to skupia się głównie na prezentacji metod budowy projektów bez wykorzystania kreatorów. Sposób ten stawia przed uŝytkownikiem nieco wyŝsze wymagania, ale osiągane efekty końcowe są znacznie ciekawsze. Posługiwanie się kreatorem jest na tyle proste, Ŝe kaŝdy kto pozna podstawy działania programu Access będzie umiał wykorzystać go bez dalszych wyjaśnień. Rys. 2.1 Okno wyboru trybu tworzenia nowego projektu Po wybraniu opcji Pusta baza danych programu Access wyświetla się okno z pytaniem o nazwę pliku, w którym zostanie zapisany projekt (rys 2.2). Nazwą proponowaną przez program jest dbn.mdb, gdzie N jest kolejnym numerem pliku o takiej nazwie w bieŝącym katalogu. Nazwa domyślna powinna być zastąpiona przez nazwę opisującą działanie przyszłego projektu, co moŝe kiedyś ułatwić jego identyfikację i odszukanie. Okno obsługuje się w sposób typowy dla Windows [3], naleŝy jedynie wybrać odpowiedni folder w polu Zapisz w oraz wpisać nazwę w okienku Nazwa pliku. Podając nazwę moŝna pominąć rozszerzenie (razem z kropką), które zawsze będzie ustalone automatycznie na mdb. Opisane powyŝej operacje moŝna wykonać równieŝ w czasie działania programu. Nową bazę danych moŝna utworzyć za pomocą polecenia Nowy z menu Plik, lub wybierając odpowiedni przycisk z belki narzędziowej Baza danych (rys. 2.3). Pojawi się okno dialogowe, z dwoma zakładkami umoŝliwiające wybór sposobu tworzenia bazy (pusta baza danych element Baza danych z zakładki Ogólne lub gotowy szablon bazy z zakładki Bazy danych). Po zaakceptowaniu dokonanego wyboru przyciskiem OK wyświetli się opisane juŝ okno z pytaniem o nazwę pliku.

3 10 Wprowadzenie do projektowania baz danych Rys. 2.2 Okno wyboru nazwy nowego projektu Rys. 2.3 Przyciski z belki narzędziowej Baza danych: tworzenie nowej bazy, otwieranie istniejącego pliku MoŜliwe jest równieŝ odczytanie juŝ istniejącego pliku, po wybraniu opcji Otwórz z menu Plik lub naciśnięciu drugiego przycisku z belki narzędziowej Baza danych. Wyświetlone w wyniku tych operacji okno dialogowe Otwórz jest podobne do okna Nowy plik bazy danych i uzupełniono go jedynie o funkcje ułatwiające poszukiwanie pliku na dysku. Istotną z punktu widzenia uŝytkownika jest jedyne moŝliwość wyboru sposobu otwarcia pliku. Przycisk Otwórz umoŝliwia po rozwinięciu (rys. 2.4). otwieranie bazy w trybie z wyłącznością. Ten sposób otwarcia blokuje dostęp do bazy innym uŝytkownikom w czasie gdy jest ona otwarta. Ma to znaczenie głównie w przypadku pracy w sieci, gdzie istnieje moŝliwość wykorzystania bazy równocześnie na kilku stanowiskach. Rys. 2.4 Przyciski Otwórz z okna dialogowego Otwórz

4 Podstawy programu Microsoft Access 11 Po wykonaniu jednej z powyŝszych operacji w obszarze roboczym programu pojawi się okno Nazwa: Baza danych, gdzie Nazwa jest aktualną nazwą pliku projektu (rys 2.5). Okno to jest punktem centralnym całej bazy danych. Zawiera listę wszystkich obiektów wchodzących w jej skład i umoŝliwia wykonywanie operacji edycyjnych na tych obiektach. Rys. 2.5 Okno omawianej bazy danych Biblioteka 2.2 Okno Baza danych. Okno Baza danych słuŝy do przeglądania i edycji obiektów wchodzących w skład projektu. Jak wspomniano juŝ na wstępie tego rozdziału Access dzieli składniki bazy na kilka grup o róŝnym znaczeniu i zastosowaniu: Tabele - obiekty podstawowe, bez których baza danych nie moŝe istnieć. SłuŜą do przechowywania danych. Obiekty innych rodzajów korzystają z tabel i mogą być tworzone dopiero w dalszej kolejności. Tworzenie i modyfikacja tabel została opisana w rozdziale 3. Kwerendy - obiekty pozwalające na wyszukiwanie informacji zawartych w tabelach, ich automatyczną modyfikację lub uaktualnianie, wykonywanie obliczeń na podstawie danych zawartych w jednej lub wielu tabelach itp. Opis sposobu tworzenia tych obiektów i kilka przykładów ich wykorzystania znajduje się w rozdziale 4. Formularze - obiekty pozwalające na wyświetlanie i edycję danych zawartych w tabeli, lub będących wynikiem kwerendy.

5 12 Wprowadzenie do projektowania baz danych Formularze są oknami wzbogaconymi o charakterystyczne dla graficznych interfejsów uŝytkownika elementy sterujące jak pola wyboru, listy, przyciski itp. Obiekty te zostały opisane w rozdziale 5. Raporty - obiekty słuŝące do drukowania danych przechowywanych w tabelach, lub będących wynikiem działania kwerendy. UmoŜliwiają zorganizowanie danych w grupy, sortowanie i wykonywanie prostych obliczeń. Raporty moŝna wzbogacić o elementy graficzne pozwalające zwiększyć ich atrakcyjność i czytelność. Obiekty te nie zostały szczegółowo opisane w tym opracowaniu. Kilka informacji znalazło się w rozdziale 5. Makra - obiekty o istotnym znaczeniu w przypadku budowy kompletnego systemu bazy danych, tworzącego samodzielną aplikację. UmoŜliwiają na wprowadzenie elementów programowania, obsługę zdarzeń systemu Widows, uruchamianie kwerend, otwieranie tabel i formularzy oraz wiele innych operacji koniecznych przy budowie aplikacji. Makropoleceniom poświęcony został rozdział 6. Moduł - obiekt będący zbiorem procedur napisanych w języku Access Basic - wewnętrznym języku programowania Accessa. Stosowany do budowy zaawansowanych aplikacji w środowisku MS Access. Ze względu na obszerność temat ten nie został omówiony w tym opracowaniu. Więcej informacji na temat modułów i języka Access Basic znaleźć moŝna w literaturze uzupełniającej [1], [6]. KaŜdy rodzaj obiektu w oknie Baza danych reprezentowany jest przez odpowiedni przycisk. Z kaŝdym przyciskiem związana jest lista zawierająca nazwy obiektów danego typu. Na rys. 2.5 przedstawione zostało okno bazy danych Biblioteka z widoczną listą tabel. Na górze okna znajdują się przyciski umoŝliwiające dodawanie nowych lub oglądanie i edycję elementów juŝ istniejących. Zestaw tych przycisków zaleŝy od aktualnie wybranego typu obiektów bazy. MoŜliwe są następujące polecenia: Otwórz - ma róŝne zastosowania, w zaleŝności od rodzaju obiektu. W przypadku tabel powoduje otwarcie wybranej na liście tabeli w trybie do edycji (czyli przeglądania, modyfikacji i wstawiania) danych. W przypadku kwerend powoduje wykonanie wskazanej kwerendy i wyświetla jej wynik. W przypadku formularzy otwiera wskazany formularz, umoŝliwiając wykonywanie operacji zgodnych z jego przeznaczeniem. Projektuj - otwiera wskazany obiekt w trybie modyfikacji struktury (zmiana struktury tabeli, wyglądu formularza, modyfikacja działania kwerendy lub makrodefinicji itp.). Nowy - słuŝy do dodawania nowych obiektów. Po jego wciśnięciu pojawia się okno dialogowe umoŝliwiające wybór sposobu

6 Podstawy programu Microsoft Access 13 tworzenia danego obiektu: z pomocą kreatora, lub samodzielne. Szczegóły tego procesu są indywidualne dla poszczególnych elementów i zostały opisane w dalszych rozdziałach. Podgląd - występuje jedynie przy obiektach typu raport. Pokazuje gotowy raport w trybie podglądu wydruku, nie uruchamiając procedury drukowania. Uruchom - występuje jedynie przy obiektach typu makro i moduł. Powoduje wykonanie wskazanej na liście makrodefinicji lub modułu. Opisane powyŝej operacje uzupełniają opcje menu Plik, Edycja oraz menu podręczne, które umoŝliwiają czynności takie jak zmiana nazwy obiektu, import obiektu do innej bazy danych lub eksport do bazy aktualnie otwartej, wydruk dowolnego wskazanego na liście obiektu bazy danych itp. Operacje te są standardowe dla wielu innych aplikacji Windows, a ich opis bardzo przejrzysty i nie powinien sprawiać kłopotu uŝytkownikowi znającemu ogólne zasady pracy w Windows. 2.3 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Ćwiczenie 2.1. Zapoznaj się z obsługą standardowego okna dialogowego do otwierania/tworzenia pliku w środowisku Windows. Odszukaj przykładową bazę Biblioteka (plik biblioteka.mdb) i wczytaj ją do programu Microsoft Access. Wypróbuj działanie opcji Otwórz tylko do odczytu, dodając nowe obiekty do bazy otwartej z tym atrybutem.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. P K P i

Aplikacja Ramzes. P K P i Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes P K P i R podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Ramzes Classic Ryczałt

Ramzes Classic Ryczałt Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Ramzes Classic Ryczałt podręcznik

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP Instrukcja obsługi - Lider KP 2 - SPIS TREŚCI WSTĘP...5 OBSŁUGA PROGRAMU... 6 OKNO GŁÓWNE... 6 BELKA TYTUŁOWA...6 PASEK MENU GŁÓWNEGO... 7 PASEK NARZĘDZIOWY I PALETA NARZĘDZIOWA...7

Bardziej szczegółowo

Program PIK PŁACE I KADRY. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program PIK PŁACE I KADRY. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK PŁACE I KADRY Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo