RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ METRUM ROKSANA MALINOWSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wrzesień 2010

2 Spis treści 1. INFORMACJA O BADANIU 1.1.Cel badania Metodologia badania Metryczka RAPORT Z BADAŃ 2.1. Analiza pytań kwestionariuszowych Analiza zagadnień według ustalonych kryteriów Analiza ze względu na liczbę mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta Analiza ze względu na wykształcenie respondenta Analiza ze względu na zawód respondenta Analiza ze względu na dochód gospodarstwa domowego respondenta Analizy dodatkowe PODSUMOWANIE 3.1. Wnioski ogólne Aktualny vs przyszły popyt na usługi ZAŁĄCZNIK. Kwestionariusz wywiadu. 61 2

3 Spis wykresów Raport z badania ilościowego: Wykres 1 Liczba mieszkańców miejscowości respondenta... 6 Wykres 2 Płeć respondenta... 9 Wykres 3 Wiek respondenta... 9 Wykres 4 Ilość osób zamieszkująca gospodarstwo domowe respondenta Wykres 5 Wykształcenie respondenta Wykres 6 Zawód respondenta Wykres 7 Średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego respondenta Wykres 8 Posiadanie przez respondenta komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego) Wykres 9 Plany zakupu komputera Wykres 10 Dostęp do sieci Internet w domu Wykres 11 Rodzaj dostępu do sieci Internet w domu Wykres 12 Czas korzystania z sieci Internet w domu Wykres 13 Zadowolenie z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet Wykres 14 Powody braku dostępu do sieci Internet w domu Wykres 15 Źródło informacji o braku moŝliwości technicznych w dostępie do sieci Internet Wykres 16 Plany podłączenia sieci Internet w domu Wykres 17 Planowany termin podłączenia sieci Internet w domu Wykres 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet Wykres 19 Preferowana prędkość transferu danych Wykres 20 Akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Wykres 21 Powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Wykres 22 Uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 23 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 24 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie posiadających komputera a zamiar dokonania zakupu komputera Wykres 25 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a dostęp do Internetu Wykres 26 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 27 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a termin planowanego podłączenia do sieci Internet Wykres 28 Liczba mieszkańców miejscowości a czas korzystania z sieci Internet Wykres 29 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a rodzaj dostępu do sieci Internet Wykres 30 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług Wykres 31 Liczba mieszkańców miejscowości a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 32 Wykształcenie respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 33 Wykształcenie respondenta a plany zakupu komputera Wykres 34 Wykształcenie respondenta a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 35 Wykształcenie respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet Wykres 36 Wykształcenie respondenta a czas korzystania z sieci Internet Wykres 37 Wykształcenie respondenta a zadowolenie z jakości świadczonych usług Wykres 38 Wykształcenie respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 39 Zawód respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 40 Zawód respondenta a plany zakupu komputera

4 Wykres 41 Zawód respondenta a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 42 Zawód respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet Wykres 43 Zawód respondenta a czas korzystania z sieci Internet Wykres 44 Zawód respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 45 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a posiadanie komputera osobistego Wykres 46 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany zakupu komputera Wykres 47 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany podłączenia do sieci Internet Wykres 48 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a czas korzystania z sieci Internet Wykres 49 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 50 Posiadanie komputera a dostęp do Internetu Wykres 51 Rodzaj dostępu do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług Wykres 52 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi Wykres 53 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a posiadanie komputera Wykres 54 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a plan zakupu komputera Wykres 55 Preferowana prędkość transferu danych a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Wykres 56 Aktualny oraz przyszły popyt na usługi telekomunikacyjne podział ze względu na wielkość miejscowości

5 Spis tabel Raport z badania ilościowego: Tabela 1 Wykaz miejscowości, w których realizowano badanie... 7 Tabela 2 Liczba mieszkańców miejscowości a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 3 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a wiek osób zainteresowanych podłączeniem do sieci Internet Tabela 4 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a preferowana prędkość transferu danych Tabela 5 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 6 Liczba mieszkańców miejscowości a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. 30 Tabela 7 Wykształcenie respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 8 Wykształcenie respondenta a preferowana prędkość transferu danych Tabela 9 Wykształcenie respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 10 Wykształcenie respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Tabela 11 Zawód respondenta a preferowana prędkość transferu danych Tabela 12 Zawód respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 13 Zawód respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Tabela 14 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 15 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a preferowana prędkość transferu danych. 48 Tabela 16 Dochód gospodarstwa domowego respondenta, a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet Tabela 17 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet Tabela 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód podłączenia do sieci Internet Tabela 19 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet Tabela 20 Aktualny oraz przyszły popyt na usługi telekomunikacyjne podział ze względu na miejscowości

6 1. Informacja o badaniu 1.1. Cel badania Niniejsze badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem badania było zdiagnozowanie barier dostępu do sieci internetowej oraz oszacowanie poziomu popytu na usługi z zakresu dostępu do sieci internetowej na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym na terenie województwa lubuskiego. Badania prowadzone były na terenie województwa lubuskiego. Badaniem zostały objęte miejscowości podzielone na pięć grup w zaleŝności od liczby mieszkańców: Grupa I: do 100 mieszkańców; Grupa II: mieszkańców; Grupa III: mieszkańców; Grupa IV: mieszkańców; Grupa V: powyŝej 1000 mieszkańców. Ankiety zostały zrealizowane zgodnie z przygotowanym rozkładem próby w podziale na pięć grup miejscowości najwięcej ankiet (23,0%) zrealizowano w miejscowościach o mieszkańców. Wykres 1 Liczba mieszkańców miejscowości respondenta (N=1085) 6

7 Wywiady były przeprowadzone w następujących miejscowościach: Tabela 1 Wykaz miejscowości, w których realizowano badanie (N=1085) Wykaz miejscowości, w których realizowano badanie Miejscowość 7 Ilość wywiadów Bobrówko 10 Buczyny 10 Ciemnice 35 Dębinka 35 Dębogóra+Rozkochów+Sławica 10 Długoszyn 35 Goszczanowiec 60 Jasionów 10 Jędrzychowice 10 Kije 60 Koryta 35 Krzemów 10 Licheń 35 Lipki Wielkie 60 Lubicz 35 Lubogoszcz 35 Łukomin 10 Łysiny 35 Muszkowo 35 Podośno 10 Połęcko 35 Przemysław 35 Radachów 35 Rudnica 35 Sarbinowo 10 Skórzyn 35 Stypułów 60 Szlichtyngowa 60 Śliwnik+Dzietrzychowice 60 Świętojańsko 10 Tarnów Jezierny 10 Tawęcin 10 Tuczępy 10 Tylewice 35 Wielisławice 35 śarki Wielkie 35 Razem ankiet 1085

8 1.2. Metodologia badania a. W celu realizacji wyŝej wymienionych celów badawczych przeprowadzono badanie przy wykorzystaniu metody ilościowej, techniką ankieterskich wywiadów osobistych przy uŝyciu drukowanego kwestionariusza PAPI w domach respondentów - ankiety przeprowadzane były metodą face to face. b. Badanie prowadzone było na terenie województwa lubuskiego (zgodnie z wykazem miejscowości określonym w załączniku 2 do Umowy, na jak najszerszym obszarze w danej miejscowości, to znaczy, iŝ ankietowani nie zamieszkiwali w bezpośrednim sąsiedztwie), według wzoru ankiety przedstawionej przez Zamawiającego, zawartej w załączniku nr 1 do Umowy oraz załączniku do raportu (Kwestionariusz wywiadu strona 64). c. Ankiety przeprowadzane były bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondenta, będącego osobą pełnoletnią, według zasady wyboru tylko jednego respondenta z wybranego adresu zamieszkania. 8

9 1.3. Metryczka Raport z badania ilościowego: W przeprowadzonym badaniu wzięło udział zgodnie z załoŝeniami projektu 1085 osób pełnoletnich, po jednym respondencie z wybranego adresu zamieszkania. Wśród respondentów było 58,5% kobiet oraz 41,5% męŝczyzn. Wykres 2 Płeć respondenta (N=1085) Największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku lat (47,4%) oraz lat ( 29,1%). Wykres 3 Wiek respondenta (N=1085) 9

10 Osoby biorące udział w badaniu były członkami gospodarstw domowych złoŝonych najczęściej z 2-4 osób (4 osoby 27,6%; 3 osoby 20,4%; 2 osoby- 18,8%). Wykres 4 Ilość osób zamieszkująca gospodarstwo domowe respondenta. (N=1085) Spośród przebadanych 1085 osób 35,8% posiadało wykształcenie zawodowe, 33,8% - średnie, 19,4% podstawowe. Wykształcenie wyŝsze zadeklarowało 10,9% ankietowanych. Wykres 5 Wykształcenie respondenta. (N=1085) 10

11 Zgodnie z wiekiem oraz deklarowanym wykształceniem prawie połowę ankietowanych stanowili pracownicy fizyczni (28,8%) oraz emeryci/renciści (23,4%). W badaniu wzięło udział takŝe 14,8% pracowników umysłowych, 12,7% bezrobotnych oraz 8,6% rolników. Co 20 respondent był studentem/uczniem (5,5%) lub właścicielem firmy (4,8%). Wykres 6 Zawód respondenta. (N=1085) Wśród respondentów, którzy wskazali odpowiedź inny wyróŝnić moŝna takie zawody jak: gospodyni domowa, Ŝołnierz zawodowy, opiekunka. 11

12 Średni miesięczny dochód netto (na rękę) w gospodarstwie domowym ¼ respondentów mieści się w przedziale do 1000,00 zł (25,5%) oraz 1001, ,00zł (24,4%). 18,3% badanych zaznaczyło przedział 2001, ,00zł, 5,5% - przedział 3001, ,00zł. 24,0% ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Wykres 7 Średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego respondenta. (N=1085) 12

13 2. Raport z badania Raport z badania ilościowego: Opracowanie końcowe zawiera: - zbiorcze zestawienia ankiet (rozdział 3.1.Analiza pytań kwestionariuszowych) - analizę zagadnień według ustalonych kryteriów (liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta/ wykształcenie respondenta/ zawód respondenta/dochód gospodarstwa domowego respondenta a poszczególne kryteria - rozdział 3.2.) -oraz analizy dodatkowe (rozdział 3.3.), obejmujące następujące zagadnienia: a. posiadanie komputera a dostęp do Internetu; b. rodzaj dostępu do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług; c. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powody podłączenia Internetu; d. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a uzupełnienie oferty dostępu do Internetu; e. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powody nie posiadania dostępu do Internetu; f. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a posiadaniem komputera; g. wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a plan zakupu komputera; h. prędkość transferu danych a moŝliwa wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci. 13

14 2.1. Analiza pytań kwestionariuszowych Spośród 1085 ankietowanych osób 71,2% zadeklarowało posiadanie komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego). Wykres 8 Posiadanie przez respondenta komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego): N=1085 Tylko 19,8% respondentów spośród osób nieposiadających komputera, zamierza w najbliŝszym czasie dokonać zakupu komputera osobistego (stacjonarnego lub przenośnego). Większość badanych (76,7%) w chwili badania nie miało takich planów. 14

15 Wykres 9 Plany zakupu komputera. (N=313) Dostęp do sieci Internet w domu posiada 59,7% ankietowanych, czyli 648 osób spośród 1085 badanych. Wykres 10 Dostęp do sieci Internet w domu. (N=1085) 15

16 Ponad połowa (51,9%) respondentów z 648 korzystających z Internetu w domu, posiada dostęp radiowy do sieci Internet. Pozostali korzystają z Internetu za pomocą operatora komórkowego (26,7%) lub mają dostęp kablowy (21,0%),0,5% badanych w tej grupie nie potrafi powiedzieć jaki typ dostępu posiada. Wykres 11 Rodzaj dostępu do sieci Internet w domu. (N=648) Spośród osób posiadających dostęp do sieci Internet w domu, prawie połowa (45,7%) ankietowanych korzysta z niej od roku do trzech lat; krócej niŝ rok 22,7%, od trzech lat do pięciu lat 19,6%. 12,0% badanych korzysta z sieci Internet powyŝej pięciu lat. Wykres 12 Czas korzystania z sieci Internet w domu. (N=648) 16

17 Ponad połowa osób (53,3%) z 648 korzystających z sieci Internet jest zadowolona z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet, w tym raczej tak 38,3%, a 15,0% zdecydowanie tak. Prawie 42% ankietowanych wyraziło niezadowolenie z jakości świadczonych usług 20,4% raczej nie ; 21,0% zdecydowanie nie. Wykres 13 Zadowolenie z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet. Osoby nieposiadające dostępu do sieci Internet w domu (437) wymieniały kilka powodów braku dostępu do sieci. Do najczęściej wskazywanych naleŝą: Internet nie jest dla mnie interesujący (40,0%), brak moŝliwości technicznych (35,0%) oraz Internet jest zbyt drogi (21,3%). Wśród odpowiedzi inny odnaleźć moŝna m.in.: staram się dopiero, mam za małe dzieci, zabiera czas. Wykres 14 Powody braku dostępu do sieci Internet w domu. (N=437) Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. 17

18 W przypadku braku moŝliwości technicznych, które nie pozwalają na dostęp do sieci internetowej, respondenci najczęściej uzyskali tę informację od operatora telekomunikacyjnego (51,3%) lub znajomego 37,5%. Wykres 15 Źródło informacji o braku moŝliwości technicznych w dostępie do sieci Internet. (N=152) Okazało się takŝe, iŝ ponad połowa osób nieposiadających dostępu do Internetu, nie zamierza podłączyć sieci Internet w domu (zdecydowanie nie- 41,1%; raczej nie - 12,4%). Pozostałe osoby biorące udział w badaniu wyraziły chęć podłączenia sieci (raczej tak 26,1%; zdecydowanie tak 13,7%). Wykres 16 Plany podłączenia sieci Internet w domu. (N=437) 18

19 Spośród osób, które zadeklarowały zamiar podłączenia sieci Internet w domu (174 osoby), prawie połowa (47,7%) planuje to uczynić w ciągu pół roku, 28,2% w ciągu roku, za 2-3 lata 14,4%, 8,6% badanych ma zamiar podłączyć Internet później niŝ za 2-3 lata. Wykres 17 Planowany termin podłączenia sieci Internet w domu. (N=174) W związku z faktem, iŝ największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku lat (47,4%) oraz lat ( 29,1%) - podłączeniem do sieci Internet najbardziej zainteresowane były osoby w wieku lat (37,1%); lat (29,2%) oraz osoby poniŝej 16 roku Ŝycia (32,2%). Wykres 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet. (N=202) Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. 19

20 Badani wyrazili takŝe oczekiwania co do prędkości transferu danych, jaka byłaby dla nich w pełni satysfakcjonująca. Najczęściej wskazywali oni na prędkość pomiędzy 2 a 8 Mb/s, w tym 2-4 Mb/s 20,3% ankietowanych, 4-8 Mb/s -22,8%. Wykres 19 Preferowana prędkość transferu danych. (N=202) W zaleŝności od wskazanej prędkości transferu respondenci określili równieŝ wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Badani w większości przypadków (72,3%) skłonni byliby zapłacić kwotę do 30,00 zł. Natomiast 1,0% ankietowanych wybrało odpowiedź inna, wskazując, iŝ dostęp do sieci powinien być darmowy. Wykres 20 Akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. (N=202) 20

21 Osoby nieposiadające sieci Internet w domu, ale deklarujące chęć jej podłączenia, wymieniały kilka powodów dla których planują to uczynić. Głównymi argumentami była chęć utrzymywania kontaktu z innymi osobami (72,8%) oraz potrzeba wyszukiwania informacji (69,3%). Wśród pozostałych czynników odnaleźć moŝna rozrywkę (40,6%), dostęp do bankowości elektronicznej (27,7%), dokonywanie zakupów w sklepach internetowych (26,7%) Wykres 21 Powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. (N=202) Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Osoby zainteresowane podłączeniem sieci Internet w domu w większości przypadków (68,6%) oceniły pozytywnie uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi (połączenia telefoniczne i telewizję kablową w pakiecie, udostępnianie bezpłatnego oprogramowania, dostęp do gier multimedialnych itp.). Dla 42,7% ankietowanych byłaby to raczej dodatkowa wartość, a dla 25,9% zdecydowanie dodatkowa wartość. Wykres 22 Uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. (N=202) 21

22 2.2. Analiza zagadnień według ustalonych kryteriów Nawiązując do załoŝeń projektu szczegółowa analiza badawcza prowadzona była w oparciu o cztery główne kryteria: 1. Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta 2. Wykształcenie respondenta 3. Zawód respondenta 4. Dochód gospodarstwa domowego respondenta Analizy ze względu na liczbę mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do pięciu grup: 1. Grupa I: do 100 mieszkańców; 2. Grupa II: mieszkańców; 3. Grupa III: mieszkańców; 4. Grupa IV: mieszkańców; 5. Grupa V: powyŝej 1000 mieszkańców. Okazało się, iŝ liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie stanowi istotnego czynnika wpływającego na posiadanie komputera osobistego. NiezaleŜnie od wielkości miejscowości ( mieszkańców) komputer posiada od 58,6% do 74,0% osób. Jedynie w miejscowościach do 100 mieszkańców oraz powyŝej 1000 mieszkańców liczba ta wzrasta od 78,2% do 87,1%. 22

23 Wykres 23 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a posiadanie komputera osobistego Zamiar dokonania zakupu komputera deklarowali najczęściej ankietowani nieposiadający jeszcze komputera zamieszkujący miejscowości do 100 mieszkańców (40,8%) oraz powyŝej 1000 mieszkańców (35,0%). Wykres 24 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie posiadających komputera a zamiar dokonania zakupu komputera 23

24 Dostęp do Internetu niezaleŝnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta kształtuje się na poziomie od 50,0% do 78,1%. Największy odsetek występuje w miejscowościach duŝych - to znaczy od 501 mieszkańców ( mieszkańców 64,4%; powyŝej ,1%). Wykres 25 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a dostęp do Internetu Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta wpływa na wskazywane powody braku dostępu do Internetu. W miejscowościach do 100 mieszkańców oraz powyŝej najczęściej wspominano o braku moŝliwości technicznych (64,4% i 58,8%), w miejscowościach od 101 do 1000 mieszkańców uzasadnieniem był brak zainteresowania Internetem ( Internet nie jest dla mnie interesujący ). Tabela 2 Liczba mieszkańców miejscowości a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Liczba mieszkańców miejscowości a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. do 100 mieszkańców (N=90) mieszkańców (N=110) mieszkańców (N=114) mieszkańców (N=89) powyŝej 1000 mieszkańców (N=34) Internet nie jest dla mnie interesujący 14,4% 55,5% 47,4% 44,9% 20,6% Brak moŝliwości technicznych 64,4% 13,6% 31,6% 27,0% 58,8% Internet jest zbyt drogi 18,9% 27,3% 19,3% 24,7% 5,9% Wystarczy mi dostęp do Internetu w innym miejscu (np. w pracy, u znajomych itp.) 2,2% 1,8% 3,5% 2,2% 11,8% Internet jest zbyt trudny w uŝyciu 2,2% 1,8% - 3,4% - Inne 2,2% - 0,9% - 2,9% Internet to źródło niebezpieczeństw ,2% -

25 Zamiar podłączenia (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) Internetu najczęściej deklarowali ankietowani zamieszkujący miejscowości o liczbie mieszkańców do 100 osób (67,8%) oraz powyŝej 1000 (52,9%). Wykres 26 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a plany podłączenia do sieci Internet. 25

26 Spośród osób mających zamiar podłączyć się do Internetu, największy odsetek planuje to uczynić w ciągu pół roku lub roku, niezaleŝnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta. Wykres 27 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie mających dostępu do Internetu a termin planowanego podłączenia do sieci Internet. Badania pokazały takŝe, iŝ istnieje powiązanie pomiędzy liczbą mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a czasem, od kiedy korzysta on z Internetu. W miejscowościach od 500 mieszkańców czas uŝytkowania Internetu wynosi od trzech do pięciu lat - do powyŝej pięciu lat (od 39,7% w miejscowościach mieszkańców do 62,0% w miejscowościach powyŝej 1000). Natomiast w miejscowościach do 100 i do 500 staŝ najczęściej wynosi od do jednego roku do od jednego do trzech lat. Wykres 28 Liczba mieszkańców miejscowości a czas korzystania z sieci Internet. 26

27 Ponadto zauwaŝyć moŝna zróŝnicowanie rodzaju dostępu do Internetu w zaleŝności od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta. Wraz z liczbą mieszkańców (od 501) rośnie liczba uŝytkowników Internetu kablowego, radiowy dominuje w miejscowościach od 101 do 500 mieszkańców, a korzystanie z Internetu za pomocą operatora komórkowego odnotować moŝna najczęściej w miejscowościach do 100 mieszkańców. Wykres 29 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a rodzaj dostępu do sieci Internet. NajwyŜszy poziom zadowolenia z jakości świadczonych usług (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) w zakresie dostępu do sieci Internet odnotować moŝna wśród mieszkańców miejscowości do 100 mieszkańców oraz powyŝej Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta wpływa jak widać na stopień satysfakcji najbardziej niezadowoleni (odpowiedzi zdecydowanie/raczej nie ) są ankietowani mieszkający w miejscowościach od 101 do 1000 mieszkańców. 27

28 Wykres 30 Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta mających dostęp do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług. NiezaleŜnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta najczęściej zainteresowanie podłączeniem do Internetu deklarowały osoby poniŝej 16 roku Ŝycia oraz w przedziałach wiekowych 20-25, lat i lat. Tabela 3 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a wiek osób zainteresowanych podłączeniem do sieci Internet Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a wiek osób zainteresowanych podłączeniem do sieci Internet do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) poniŝej 16 lat 42,0% 30,3% 29,8% 20,6% 26,3% lat 13,0% 6,1% 6,4% 14,7% 5,3% lat 24,6% 24,2% 23,4% 23,5% 31,6% lat 40,6% 27,3% 29,8% 52,9% 31,6% lat 33,3% 30,3% 34,0% 14,7% 26,3% 65 i więcej 2,9% 6,1% 2,1% - 10,5% 28

29 Na podstawie otrzymanych wyników, zauwaŝyć moŝna powiązanie pomiędzy liczbą mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta a oczekiwaną prędkością transferu danych. W miejscowościach do 100 mieszkańców najczęściej wskazywano jako oczekiwaną prędkość prędkość powyŝej 16Mb/s; w miejscowościach Mb/s; w miejscowościach mieszkańców do 1 Mb/s; natomiast w miejscowościach oraz powyŝej prędkość 2-4 Mb/s. Tabela 4 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a preferowana prędkość transferu danych. Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a preferowana prędkość transferu danych. do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) do 1 Mb/s 1,4% 30,3% 40,4% - 5,3% 1-2 Mb/s 10,1% 12,1% 21,3% 17,6% 21,1% 2-4 Mb/s 5,8% 33,3% 12,8% 32,4% 47,4% 4-8 Mb/s 29,0% 18,2% 19,1% 20,6% 21,1% 8-16 Mb/s 17,4% 3,0% 4,3% 17,6% - powyŝej 16 Mb/s 36,2% 3,0% 2,1% 11,8% 5,3% NiezaleŜnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta oraz wybranej prędkości - oczekiwana wysokość miesięcznej opłaty za Internet w opinii badanych powinna wynosić do 30,00 zł. Tabela 5 Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Liczba osób nie mających dostępu do Internetu a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) do 30 zł 75,4% 75,8% 72,3% 58,8% 78,9% zł 17,4% 18,2% 8,5% 20,6% 10,5% zł 4,3% 3,0% 12,8% 17,6% 10,5% zł - 3,0% 6,4% 2,9% - inna 2,9% Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania respondenta nie wpłynęła znacząco na podawane powody podłączenia do Internetu. Ankietowani wymieniali bowiem najczęściej dwa lub trzy argumenty przemawiające za podłączeniem: utrzymywanie kontaktu z innymi osobami, wyszukiwanie informacji, rozrywka. 29

30 Tabela 6 Liczba mieszkańców miejscowości a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Liczba mieszkańców miejscowości a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. do 100 mieszkańców (N=69) mieszkańców (N=33) mieszkańców (N=47) mieszkańców (N=34) powyŝej 1000 mieszkańców (N=19) utrzymywanie kontaktu z innymi osobami 87,0% 54,5% 87,2% 50,0% 57,9% wyszukiwanie informacji 91,3% 42,4% 59,6% 58,8% 78,9% rozrywka 63,8% 15,2% 42,6% 17,6% 36,8% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 36,2% 3,0% 29,8% 38,2% 15,8% 47,8% 3,0% 19,1% 23,5% 15,8% Ankietowani niezaleŝnie od liczby mieszkańców w miejscowości zamieszkania pozytywnie ocenili (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi (połączenia telefoniczne i telewizja kablowa w pakiecie, udostępnianie bezpłatnego oprogramowania, dostęp do gier multimedialnych itp.). Jedynie dla badanych w miejscowościach do 100 mieszkańców dodatkowa oferta stanowiłoby nieco mniejszą wartość. Wykres 31 Liczba mieszkańców miejscowości a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi 30

31 Analizy ze względu na wykształcenie respondenta Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do czterech kategorii: 1. wykształcenie podstawowe 2. wykształcenie zawodowe 3. wykształcenie średnie 4. wykształcenie wyŝsze Analiza kryteriów wybranych do badania pokazuje, iŝ wykształcenie respondenta ma wpływ na pewne czynniki stanowiące przedmiot kwestionariusza. I tak na przykład zauwaŝyć moŝna, iŝ wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia - wzrasta odsetek posiadania komputera osobistego u ankietowanych od 35,7% przy wykształceniu podstawowym, do 90,7% przy wykształceniu wyŝszym. Wykres 32 Wykształcenie respondenta a posiadanie komputera osobistego. 31

32 Podobnie sytuacja wygląda przy planach zakupu komputera. Wykształcenie respondenta ma wpływ na jego postawę wobec zamiarów im wyŝszy poziom wykształcenia, tym częściej respondenci deklarowali chęć zakupu komputera (od 8,9% przy podstawowym, do 54,4% przy wyŝszym). Wykres 33 Wykształcenie respondenta a plany zakupu komputera. Wykształcenie respondenta determinuje równieŝ wskazywane powody braku dostępu do Internetu. Osoby ankietowane o podstawowym wykształceniu najczęściej wspominały o braku zainteresowania Internetem (59,7%), pozostali badani (osoby o wykształceniu zawodowym/średnim/wyŝszym) uzasadniali tę sytuację brakiem moŝliwości technicznych. Tabela 7 Wykształcenie respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Wykształcenie respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. podstawowe (N=159) zawodowe (N=110) średnie (N=91) wyŝsze (N=21) Internet nie jest dla mnie interesujący 59,7% 28,5% 29,7% 23,8% Brak moŝliwości technicznych 17,6% 41,2% 47,3% 66,7% Internet jest zbyt drogi 21,4% 26,1% 17,6% - Wystarczy mi dostęp do Internetu w innym miejscu (np. w pracy, u znajomych itp.) 0,6% 3,0% 6,6% 9,5% Internet jest zbyt trudny w uŝyciu 2,5% 1,8% - - Inne 0,6% 1,2% 1,1% - Internet to źródło niebezpieczeństw 0,6% 0,6%

33 Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia respondenta rośnie takŝe chęć podłączenia Internetu ponad połowa ankietowanych o wykształceniu średnim i wyŝszym zadeklarowała chęć podłączenia sieci jako raczej tak i zdecydowanie tak (wykształcenie średnie 57,2%; wyŝsze 71, 4%). Wykres 34 Wykształcenie respondenta a plany podłączenia do sieci Internet. 33

34 Wykształcenie respondenta znacząco wpływa równieŝ na wskazywany termin podłączenia Internetu osoby o wykształceniu średnim i wyŝszym, w nieco mniejszym stopniu niŝ o wykształceniu podstawowym i zawodowym - chciałyby to uczynić najczęściej w ciągu pół roku. Ankietowani o wykształceniu podstawowym i zawodowym mieli częściej problem ze wskazaniem terminu (odpowiedź trudno powiedzieć ) lub deklarowały termin jako później niŝ 3 lata. Wykres 35 Wykształcenie respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet. 34

35 StaŜ uŝytkowania Internetu wzrasta podobnie jak w pozostałych sytuacjach wraz z poziomem wykształcenia respondenta. Ankietowani deklarujący wykształcenie wyŝsze korzystają najczęściej z sieci internetowej od trzech do pięciu lat (26,8%) lub powyŝej pięciu lat (24,7%). Natomiast badani o podstawowym wykształceniu określili swój czas uŝytkowania w przedziale do jednego roku (37,3%) lub od jednego roku do trzech lat (45,1%). Podobnie osoby o wykształceniu zawodowym - określiły swój czas uŝytkowania w przedziale do jednego roku (26%) lub od jednego roku do trzech lat (52,5%). Wykres 36 Wykształcenie respondenta a czas korzystania z sieci Internet. 35

36 Przeprowadzone badania pokazały ponadto, iŝ wykształcenie respondenta nie wpływa znacząco na zadowolenie z jakości świadczonych usług. Badani, niezaleŝnie od posiadanego wykształcenia w ponad połowie przypadków są raczej/zdecydowanie zadowoleni z jakości świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet. Wykres 37 Wykształcenie respondenta a zadowolenie z jakości świadczonych usług. Podobny wniosek moŝna wyciągnąć w przypadku oczekiwań badanych co do prędkości transferu danych (Tabela nr 9) oraz akceptowanej wysokości miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet (Tabela nr 10). Ankietowani najczęściej wskazywali dwa przedziały preferowanej prędkości transferu (2-4 i 4-8 Mb/s) oraz jeden przedział oczekiwanej opłaty za Internet (do 30,00 zł) niezaleŝnie od posiadanego wykształcenia i wybranej prędkości. 36

37 Tabela 8 Wykształcenie respondenta a preferowana prędkość transferu danych. Wykształcenie respondenta a preferowana prędkość transferu danych. podstawowe (N=31) zawodowe (N=97) średnie (N=57) wyŝsze (N=16) do 1 Mb/s 12,9% 16,5% 12,3% 18,8% 1-2 Mb/s 16,1% 16,5% 17,5% Mb/s 25,8% 19,6% 15,8% 31,3% 4-8 Mb/s 16,1% 24,7% 22,8% 25,0% 8-16 Mb/s 12,9% 10,3% 8,8% 12,5% powyŝej 16 Mb/s 16,1% 12,4% 22,8% 12,5% Tabela 9 Wykształcenie respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Wykształcenie respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. podstawowe (N=31) zawodowe (N=97) średnie (N=57) wyŝsze (N=16) do 30 zł 71,0% 75,3% 68,4% 68,8% zł 12,9% 15,5% 15,8% 18,8% zł 9,7% 9,3% 8,8% 6,3% zł 3,2% - 7,0% - inna 3,2% - - 6,3% Ankietowane osoby niezaleŝnie od posiadanego wykształcenia, jako powody podłączenia do Internetu wskazywały najczęściej utrzymywanie kontaktu z innymi osobami oraz wyszukiwanie informacji. Osoby o średnim i wyŝszym wykształceniu, nieco częściej niŝ pozostali respondenci, dodatkowo wspominały o dostępie do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego). Tabela 10 Wykształcenie respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Wykształcenie respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. podstawowe (N=31) zawodowe (N=97) średnie (N=57) wyŝsze (N=16) utrzymywanie kontaktu z innymi osobami 77,4% 71,1% 77,2% 56,3% wyszukiwanie informacji 71,0% 70,1% 68,4% 62,5% rozrywka 48,4% 38,1% 40,4% 37,5% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 22,6% 20,6% 38,6% 43,8% 32,3% 22,7% 29,8% 31,3% 37

38 Badania pokazały takŝe, iŝ istnieje powiązanie między wykształceniem respondenta a zainteresowaniem dodatkowymi ofertami im wyŝsze wykształcenie tym częściej badani pozytywnie oceniali (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. Wykres 38 Wykształcenie respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. 38

39 Analizy ze względu na zawód respondenta Biorąc pod uwagę zawód respondentów, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do siedmiu kategorii: 1. Pracownik umysłowy; 2. Pracownik fizyczny; 3. Rolnicy; 4. Właściciele firm; 5. Emeryt/ rencista; 6. Student/ uczeń; 7. Bezrobotny. Analizy zagadnień kwestionariusza badań w odniesieniu do zawodu respondenta pokazują, iŝ zawód, podobnie jak wykształcenie stanowi jeden z czynników wpływających na wyniki. W zaleŝności od grupy zawodowej rośnie odsetek posiadanie komputera osobistego u respondentów największy odnotować moŝna u pracowników umysłowych, właścicieli firm i studentów/ uczniów. Wykres 39 Zawód respondenta a posiadanie komputera osobistego. 39

40 Zawód respondenta wpływa na zamiar zakupu komputera (Wykres nr 41) oraz podłączenie Internetu (Wykres nr 42) najczęściej deklarowali go pracownicy umysłowi oraz studenci/uczniowie, a takŝe właściciele firm (w przypadku chęci podłączenia Internetu). Wykres 40 Zawód respondenta a plany zakupu komputera. Wykres 41 Zawód respondenta a plany podłączenia do sieci Internet. 40

41 W większości przypadków zawód respondenta nie wpływa na planowany termin podłączenia Internetu wszyscy badani chcą to uczynić w ciągu pół roku lub roku. Najbardziej zdecydowaną grupą okazali się jednak właściciele firm (100,0% w ciągu pół roku) oraz studenci/uczniowie (33,3% w ciągu pół roku/66,7% w ciągu roku). Wykres 42 Zawód respondenta a termin planowanego podłączenia do sieci Internet. 41

42 Kolejna analiza pokazała, iŝ zawód respondenta nie jest czynnikiem znaczącym w przypadku staŝu korzystania z Internetu. Jedynie ankietowani, którzy określili swój status zawodowy jako bezrobotni /emeryci/renciści/ pracownicy fizyczni - korzystają z Internetu nieco krócej. Pracownicy umysłowi/ studenci/uczniowie, a takŝe właściciel firm korzystają dłuŝej z Internetu (od trzech do pięciu lat/powyŝej pięciu lat). Wykres 43 Zawód respondenta a czas korzystania z sieci Internet. Otrzymane wyniki pokazały równieŝ, iŝ zawód respondenta nie wpływa znacząco na oczekiwaną prędkość transferu danych. Ankietowani niezaleŝnie od przynaleŝności do wytypowanych grup zawodowych, mają podobne preferencje najczęściej wskazywano przedziały do 1 / 2-4 / 4-8 Mb/s. Zawód respondenta a preferowana prędkość transferu danych. Tabela 11 Zawód respondenta a preferowana prędkość transferu danych. pracownik umysłowy (N=24) pracownik fizyczny (N=70) rolnik (N=17) właściciel firmy (N=5) emeryt / rencista (N=42) student / uczeń (N=4) bezrobotny (N=37) do 1 Mb/s 4,2% 8,6% 11,8% - 23,8% 50,0% 27,0% 1-2 Mb/s - 17,1% 17,6% - 26,2% - 13,5% 2-4 Mb/s 29,2% 21,4% 35,3% - 14,3% 50,0% 13,5% 4-8 Mb/s 29,2% 27,1% 23,5% 40,0% 21,4% - 13,5% 8-16 Mb/s 8,3% 11,4% 5,9% 20,0% 2,4% - 18,9% powyŝej 16 Mb/s 29,2% 14,3% 5,9% 40,0% 11,9% - 13,5% 42

43 W przypadku oczekiwanej wysokości miesięcznej opłaty za Internet wszyscy respondenci oprócz właścicieli firm, wskazywali najczęściej najniŝszy przedział kosztowy (do 30,00 zł). Właściciele firm, biorąc pod uwagę preferowaną prędkość transferu danych (4-8 Mb/s), wskazali kwotę ,00zł. Jednak ze względu na bardzo małą próbę (N=5 w przypadku właścicieli firm) - nie moŝna wnioskować statystycznie w tym przypadku. Tabela 12 Zawód respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Zawód respondenta a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. pracownik umysłowy (N=24) pracownik fizyczny (N=70) rolnik (N=17) właściciel firmy (N=5) emeryt / rencista (N=42) student / uczeń (N=4) bezrobotny (N=37) do 30 zł 75,0% 70,0% 82,4% 20,0% 73,8% 75,0% 73,0% zł 16,7% 18,6% 17,6% 20,0% 14,3% 25,0% 8,1% zł 8,3% 10,0% - 20,0% 9,5% - 10,8% zł - 1,4% - 40,0% 2,4% - 2,7% inna ,4% Ankietowane osoby, niezaleŝnie od posiadanego zawodu, jako powody podłączenia do Internetu wskazywały najczęściej utrzymywanie kontaktu z innymi osobami, wyszukiwanie informacji oraz rozrywkę. Jedynie studenci/uczniowie jako jedyna grupa wskazali tylko jeden powód dla nich najwaŝniejsze jest utrzymywanie kontaktu z innymi osobami. Osoby będące właścicielami firm, nieco częściej niŝ pozostali respondenci, dodatkowo wspominały o dostępie do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) oraz dokonywaniu zakupów w sklepach internetowych. Tabela 13 Zawód respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Zawód respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. utrzymywanie kontaktu z innymi osobami pracownik umysłowy (N=24) pracownik fizyczny (N=70) rolnik (N=17) 43 właściciel firmy (N=5) emeryt / rencista (N=42) student / uczeń (N=4) bezrobotny (N=37) 58,3% 70,0% 58,8% 100,0% 76,2% 100,0% 86,5% wyszukiwanie informacji 66,7% 78,6% 82,4% 100,0% 59,5% - 62,2% rozrywka 29,2% 42,9% 29,4% 40,0% 42,9% - 54,1% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 37,5% 20,0% 41,2% 80,0% 23,8% - 27,0% 33,3% 24,3% 23,5% 100,0% 19,0% - 32,4%

44 Wśród ankietowanych poziom zainteresowania uzupełnieniem oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi jest podobny we wszystkich badanych grupach zawodowych (od 57,0% do 80,0%) najwyŝszy u właścicieli firm. Emeryci /renciści najczęściej odrzucali (odpowiedzi zdecydowanie/raczej nie ) dodatkową ofertę. Wykres 44 Zawód respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. 44

45 Analizy ze względu na dochód gospodarstwa domowego respondenta Biorąc pod uwagę dochód gospodarstwa domowego respondenta, analiza została przeprowadzona według ustalonych czynników (m.in. posiadanie komputera osobistego, plany zakupu komputera, posiadanie dostępu do sieci Internet) w odniesieniu do sześciu kategorii: 1. Do 1000 zł; zł; zł; zł; zł; zł i więcej; Jak się okazało średni miesięczny dochód netto (na rękę) w gospodarstwie domowym ma bezpośredni wpływ m.in. na posiadanie komputera osobistego - im wyŝszy dochód tym częściej osoby ankietowane deklarowały jego posiadanie. Wykres 45 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a posiadanie komputera osobistego. Dochód gospodarstwa domowego respondenta nie wpływa na deklarowane plany zakupowe niezaleŝnie bowiem od poziomu dochodu ( ,00) podobny odsetek ankietowanych wyraził chęć zakupu komputera. Jedynie w gospodarstwach, gdzie średni miesięczny dochód netto (na rękę) w gospodarstwie domowym wynosi do 1000,00 zł odnotować moŝna niŝszy poziom deklaracji. 45

46 Wykres 46 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany zakupu komputera. Istnieje takŝe powiązanie pomiędzy dochodem gospodarstwa domowego respondenta a wskazywanym powodem braku dostępu do Internetu. W przypadku dochodu do 1000,00 zł najczęściej mówiono o braku zainteresowania Internetem, ,00 braku moŝliwości technicznych. Pozostałe poziomy są nieliczne pod względem ankietowanych (1-13 osób). Stąd teŝ ze względu na bardzo małą próbę - nie moŝna wnioskować statystycznie w tym przypadku. Tabela 14 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód nie posiadania dostępu do sieci Internet. do 1000 zł (N=166) zł (N=116) zł (N=63) zł (N=13) zł (N=2) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=76) Internet nie jest dla mnie interesujący 57,8% 34,5% 30,2% 15,4% 50,0% - 22,4% Brak moŝliwości technicznych 16,3% 39,7% 42,9% 30,8% 50,0% - 63,2% Internet jest zbyt drogi 23,5% 19,0% 23,8% 53,8% ,2% Wystarczy mi dostęp do Internetu w innym miejscu (np. w pracy, u znajomych itp.) 1,8% 5,2% 3,2% ,0% 2,6% Internet jest zbyt trudny w uŝyciu - 2,6% 4,8% ,3% Inne 0,6% 2,6% Internet to źródło niebezpieczeństw - 1,7% NajwyŜszy poziom zainteresowania podłączeniem Internetu zauwaŝyć moŝna w grupach o dochodzie gospodarstwa domowego respondenta ,00 zł. O pozostałych grupach zawodowych - ze względu na bardzo małą próbę - nie moŝna wnioskować statystycznie. 46

47 Wykres 47 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a plany podłączenia do sieci Internet. Otrzymane wyniki pokazały, iŝ wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa domowego respondenta rośnie czas od kiedy badani korzystają z Internetu. Badani, gdzie poziom dochodu wynosi powyŝej 2001,00 zł, korzystają z Internetu powyŝej pięciu lat. Wykres 48 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a czas korzystania z sieci Internet. 47

48 Wraz z poziomem dochodu gospodarstwa domowego respondenta rośnie takŝe poziom oczekiwanej prędkości transferu danych. Tabela 15 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a preferowana prędkość transferu danych. Dochód gospodarstwa domowego respondenta a preferowana prędkość transferu danych. do 1000 zł (N=54) zł (N=57) zł (N=31) zł (N=8) zł (N=1) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=50) do 1 Mb/s 42,6% 8,8% ,0% 1-2 Mb/s 11,1% 15,8% 32,3% 12,5% ,0% 2-4 Mb/s 20,4% 17,5% 32,3% 25,0% ,0% 4-8 Mb/s 16,7% 26,3% 12,9% 37,5% 100,0% - 28,0% 8-16 Mb/s 3,7% 14,0% 9,7% 12,5% - 100,0% 12,0% powyŝej 16 Mb/s 5,6% 17,5% 12,9% 12,5% ,0% NiezaleŜnie od dochodu gospodarstwa domowego respondenta oczekiwana wysokość miesięcznej opłaty za Internet kształtuje się na poziomie do 30,00 zł. Tabela 16 Dochód gospodarstwa domowego respondenta, a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. Dochód gospodarstwa domowego respondenta, a akceptowana wysokość miesięcznej opłaty za dostęp do sieci Internet. do 1000 zł (N=54) zł (N=57) zł (N=31) zł (N=8) zł (N=1) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=50) do 30 zł 83,3% 66,7% 64,5% 25,0% - 100,0% 80,0% zł 5,6% 22,8% 22,6% 37,5% ,0% zł 9,3% 8,8% 3,2% 37,5% 100,0% - 6,0% zł 1,9% - 6,5% ,0% inna - 1,8% 3,2% Dochód wpływa takŝe na uzasadnienie chęci podłączenia Internetu. Respondenci będący członkami gospodarstwa domowego o dochodzie respondenta do 3000,00 zł najczęściej wskazywali na dwa powody podłączenia do Internetu: utrzymywanie kontaktu z innymi osobami oraz wyszukiwanie informacji. 48

49 Tabela 17 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Dochód gospodarstwa domowego respondenta a powód planowanego podłączenia się do sieci Internet. utrzymywanie kontaktu z innymi osobami do 1000 zł (N=54) zł (N=57) zł (N=31) zł (N=8) zł (N=1) 5001 i więcej (N=1) odmowa odp. (N=50) 70,4% 70,2% 67,7% 25,0% ,0% wyszukiwanie informacji 33,3% 82,5% 83,9% 50,0% 100,0% - 88,0% rozrywka 22,2% 49,1% 38,7% 12,5% - 58,0% dostęp do bankowości elektronicznej dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 9,3% 29,8% 38,7% 62,5% - 100,0% 32,0% 3,7% 33,3% 35,5% 37,5% ,0% NiezaleŜnie od dochodu gospodarstwa domowego respondenta ankietowani w większości przypadków pozytywnie (odpowiedzi raczej/zdecydowanie tak ) odnieśli się do uzupełnienia oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. NajniŜszy poziom zainteresowania (odpowiedzi zdecydowanie/raczej nie ) odnotowano jedynie w grupie osób o dochodzie 5001,00 zł i więcej. 49

50 Wykres 49 Dochód gospodarstwa domowego respondenta a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi. 50

51 2.3. Analizy dodatkowe Analizy dodatkowe dotyczyły następujących zagadnień: a. ZaleŜności pomiędzy posiadaniem komputera a dostępem do Internetu; b. ZaleŜności pomiędzy rodzajem dostępu do Internetu a zadowoleniem z jakości świadczonych usług; c. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powodem podłączenia Internetu; d. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a uzupełnieniem oferty dostępu do Internetu; e. ZaleŜności pomiędzy wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powodem nie posiadania dostępu do Internetu; f. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a posiadaniem komputera; g. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a planem zakupu komputera; h. ZaleŜności pomiędzy prędkością transferu danych a moŝliwą wysokością miesięcznej opłaty za dostęp do sieci. a. ZaleŜności pomiędzy posiadaniem komputera a dostępem do Internetu. Posiadanie komputera zadeklarowało 772 osób, czyli 71,2% z 1085 ankietowanych. Spośród osób posiadających komputer większość (83,7%) posiada takŝe dostęp do sieci Internet. Wykres 50 Posiadanie komputera a dostęp do Internetu (N=772) 51

52 b. ZaleŜności pomiędzy rodzajem dostępu do Internetu a zadowoleniem z jakości świadczonych usług. ZauwaŜyć moŝna wyraźną tendencję pomiędzy rodzajem posiadanego dostępu do Internetu a zadowoleniem z jakości świadczonych usług. Najbardziej zadowoleni (63,7%) są bowiem uŝytkownicy radiowego Internetu w tym raczej tak 46,1%, zdecydowanie tak -17,6%. Najmniej zadowoleni są respondenci korzystający z Internetu za pomocą operatora komórkowego 67,7% oceniło negatywnie poziom świadczonych usług (w tym zdecydowanie nie 41,1%, raczej nie 26,6%). Wykres 51 Rodzaj dostępu do Internetu a zadowolenie z jakości świadczonych usług c. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a powodem podłączenia Internetu. NiezaleŜnie od wieku osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu, najczęściej wskazywano dwa powody podłączenia Internetu: utrzymywanie kontaktu z innymi osobami oraz wyszukiwanie informacji. 52

53 Tabela 18 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód podłączenia do sieci Internet. Wyniki nie sumują się do 100%, moŝliwość wielokrotnych wskazań. Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a powód podłączenia do sieci Internet. PoniŜej 16 lat (N=65) lat (N=20) lat (N=50) lat (N=75) lat (N=59) 65 lat i więcej (N=7) utrzymywanie kontaktu z innymi osobami 78,5% 80,0% 88,0% 66,7% 79,7% 71,4% wyszukiwanie informacji 80,0% 85,0% 68,0% 74,7% 76,3% 42,9% rozrywka 50,8% 45,0% 52,0% 40,0% 47,5% 28,6% dostęp do bankowości elektronicznej (opłata rachunków przy pomocy bankowego konta internetowego) 24,6% 35,0% 38,0% 34,7% 40,7% 14,3% dokonywanie zakupów w sklepach internetowych 35,4% 40,0% 38,0% 30,7% 37,3% - d. ZaleŜności pomiędzy wiekiem osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu a uzupełnieniem oferty dostępu do Internetu. Większość badanych osób zainteresowanych przyłączeniem do Internetu, niezaleŝnie od wieku, pozytywnie oceniła uzupełnienie oferty dostępu do Internetu o dodatkowe usługi (połączenia telefoniczne i telewizja kablowa w pakiecie, udostępnianie bezpłatnego oprogramowania, dostęp do gier multimedialnych itp.). Dla osób w przedziale wiekowym poniŝej 16 roku Ŝycia oraz 65 lat i więcej oferta tego typu stanowiłaby dodatkową wartość - oceny raczej tak i zdecydowanie tak uzyskały od 55,9% (41-65 lat), poprzez 62,0% w grupie wiekowej lat, do 100,0% (65 lat i więcej). Wykres 52 Wiek osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci Internet a uzupełnienie oferty dostępu do sieci Internet o dodatkowe usługi 53

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów indywidualnych Sopot, listopad 2013r. Zawartość raportu Podstawowe informacje o badaniu 6 Najważniejsze wyniki i wnioski 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści: V. Analiza planowanych zmian 50. VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67. VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84

Spis treści: V. Analiza planowanych zmian 50. VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67. VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84 Spis treści: Str. I. Nota metodologiczna 7 II. Charakterystyka badanej próby 11 III. Kontekst i tendencje uwarunkowań mieszkalnictwa w Polsce i Bydgoszczy 17 IV. Analiza obecnej sytuacji mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyŝszych województwa opolskiego

Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyŝszych województwa opolskiego Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyŝszych województwa opolskiego I ETAP Warszawa, lipiec 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WNIOSKI I REKOMENDACJE... 3 2. OPIS BADANIA:... 8 2.1. OPIS METODOLOGII

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Diagnoza poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie ośmiu powiatów województwa lubelskiego

Diagnoza poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie ośmiu powiatów województwa lubelskiego Diagnoza poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie ośmiu powiatów województwa lubelskiego Lublin 2011 Badanie zrealizowane w ramach projektu Mam Prawo realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Raport część I Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce CZĘŚĆ I Diagnoza stanu Publikacja opracowana przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Zagraniczna migracja zarobkowa. Struktura społeczno zawodowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludności RAPORT POBADAWCZY Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu E E 55+ EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001 www.ele-55plus.eu RAPORT KRAJU PARTNERSKIEGO Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUP DOCELOWYCH Polska 2009 Ten projekt jest

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Wrocław, październik 2014 Strona1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Badanie z mieszkańcami...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO RAFAŁ MUSTER DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO PRZYGOTOWANO NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Pl. Inwalidów Wojennych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Ocena uzupełniająca SPO WKP

Ocena uzupełniająca SPO WKP Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw Ocena uzupełniająca SPO WKP Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY SPIS TREŚCI

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY SPIS TREŚCI Centrum Edukacji i Profilaktyki www.centrum-edukacji.eu Bielsko-Biała RAPORT Z WOJEWODZKIEGO BADANIA KOBIETY NA RYNKU PRACY Grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie....3 II. Analiza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM..

Bardziej szczegółowo

Nastawienie firm wobec leasingu

Nastawienie firm wobec leasingu Nastawienie firm wobec leasingu Raport z badania marketingowego wykonany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 Spis treści 1. Główne

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Raport końcowy. Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ECDF Badania i Szkolenia ul. Promienista 83 60-141 Poznań Raport końcowy Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA BADANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY W MIEŚCIE SKIERNIEWICE I POWIECIE SKIERNIEWICKIM ANALIZA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W SKIERNIEWICACH KRAKÓW 2013 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jak. działać. w kryzysie?

Jak. działać. w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Stan i perspektywy zmian klimatu gospodarczego w Wielkopolsce oraz antykryzysowe strategie Wielkopolan Rafał Janowicz Kinga Dobrowolska-Baczkun Jak dzialac

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo