Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz"

Transkrypt

1 Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

2 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ul lecia Lesko Tel./fax RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Opracowanie: Biuro LGD Lesko, grudzień 2016 rok 2

3 Urząd Gminy Baligród ul. Plac Wolności Baligród Tel Urząd Gminy Cisna Cisna Cisna Tel Urząd Gminy Komańcza Komańcza Komańcza Tel Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa Lesko Tel Urząd Miasta i Gminy Zagórz ul. 3 Maja Zagórz Tel

4 SPIS TREŚCI 1. BADANIE Metody badawcze Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WYNIKI BADAŃ Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY PODSUMOWANIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ANEKS Kwestionariusz ankiety z mieszkańcami obszaru LGD

5 1. BADANIE Badanie efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji w 2016 roku zrealizowane zostało przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady. Celem badania było sprawdzenie i informowanie o jakości działań komunikacyjnych w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR, również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji oraz zaprezentowanie poziomu osiągniętych wyników. 1.1 Metody badawcze Raport z ewaluacji został sporządzony na podstawie badań ankietowych (zastosowano metodę badawczą PAPI) oraz desk research. Analiza danych zastanych zwana także desk research jest metodą badań, w której wykorzystuje się istniejące i dostępne informacje poprzez zbieranie i analizę danych. Metoda desk research została wykorzystana jako wstęp do dalszych badań przeprowadzanych metodą PAPI. Paper and Pen Interview (PAPI) jest jedną z kluczowych form dotarcia do respondentów. Metoda PAPI jest procesem zbierania danych na podstawie przygotowanego kwestionariusza badania (ankiety). Ankieter przeprowadza wywiad w dowolnym miejscu na podstawie papierowego kwestionariusza. Analizie poddano dokumenty posiadane przez Stowarzyszenie dotyczące oceny działań, sprawozdania z działalności LGD oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej Dla zapewnienia rzetelności realizowanych badań szczegółowo przeanalizowano obowiązujący status prawny LGD Nasze Bieszczady oraz postanowienia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Badaniem ankietowym zostało objętych łącznie 100 mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady tj. mieszkańców następujących gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz. Szczegółowe dane zawierają poniższe tabele. Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy należą do danej gminy Lp. Gmina Liczba ankietowanych Procentowy udział 1. Baligród 10 10% 2. Cisna 10 10% 3. Komańcza 6 6% 4. Lesko 57 57% 5. Zagórz 17 17% Tabela 2. Rozkład płci badanych mieszkańców Lp. Płeć Ilość osób Procentowy udział 1. Kobieta 48 48% 2. Mężczyzna 52 52% 5

6 Tabela 3. Rozkład wieku badanych mieszkańców Lp. Wiek Liczba ankietowanych Procentowy udział lat 16 16% lat 64 64% 3. Powyżej 50 lat 20 20% Tabela 4. Rozkład wykształcenia badanych mieszkańców Lp. Wykształcenie Liczba ankietowanych Procentowy udział 1. Podstawowe 3 3% 2. Zawodowe 12 12% 3. Średnie 41 41% 4. Wyższe 44 44% Respondentów poproszono o wskazanie grupy zawodowej, którą reprezentują. 17% ankietowanych prowadzi własną działalność gospodarczą, 59% to osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD a 7% badanych stanowi grupa emerytów i rencistów. Powyższe dane zawiera Tabela 5. Tabela 5. Reprezentowana grupa zawodowa Lp. Grupa zawodowa Procentowy udział 1. Rolnik 2% 2. Osoba fizyczna zamieszkująca obszar LGD 59% 3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 17% 4. Osoba bezrobotna 9% 5. Uczeń/Student 6% 6. Emeryt /Rencista 7% 2. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady na terenie następujących gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Zagórz. Zostały w tym dokumencie wyznaczone kierunki rozwoju terenu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w oparciu o lokalne zasoby, bogactwa, tradycje i możliwości a jej realizacja ma się przyczynić do aktywizacji lokalnych społeczności poprzez włączenie lokalnej społeczności do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 6

7 Celem niniejszego raportu jest informowanie o jakości działań komunikacyjnych w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji oraz zaprezentowanie poziomu osiągniętych wyników. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) powstała w oparciu o konsultacje społeczne wśród przedstawicieli lokalnej społeczności sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców. Stanowi ona analizę stanu obecnego obszaru LGD. Zadaniem strategii jest przyśpieszenie rozwoju obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład LGD Nasze Bieszczady oraz aktywizacja lokalnej społeczności co zostanie osiągnięte poprzez realizację celów głównych wypracowanych na etapie wspólnego tworzenia dokumentu. Cele główne to: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady 3. WYNIKI BADAŃ Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Respondenci zostali poproszeni o określenie gdzie poszukują informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady. 43% wskazało, iż poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia w Internecie. 41% respondentów informacje otrzymuje od znajomych a 15% bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD. Powyższe dane zawiera Wykres 1. Wykres 1. Gdzie Pan/Pani poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady? W Internecie Od znajomych Biorę czynny udział w wydarzeniach organizowanym przez LGD Nasze Bieszczady Nie pamiętam 1% 15% 43% 41% 7

8 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie preferowanych form informacji o Lokalnej Grupie Działania Nasze Bieszczady. 66% wybrało Internet, 19% konsultacje indywidualne w siedzibie Stowarzyszenia a 11% ulotki i broszury. Powyższe dane zawiera Wykres 2. Wykres 2. Jakie formy informacji o prowadzonych działaniach Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady Pan/i preferuje? Ulotki, broszury Informacje w prasie Strona internetowa Stowarzyszenia Konsultacje indywidualne w siedzibie Stowarzyszenia 19% 11% 4% 66% Respondentów poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady na pytanie czy LGD Jest dla mnie wiarygodnym partnerem? 99 ankietowanych opowiedziało się na Tak. 65 ankietowanych uważa LGD za lidera w swojej branży, 33 respondentów Nie ma zdania w tej sprawie. Powyższe dane zawiera Tabela 6. Tabela 6. Rozkład opinii na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Lp. Tak Nie mam zdania Nie 1. Jest dla mnie wiarygodnym partnerem Jest dla mnie liderem w swojej branży Pracownicy to osoby kompetentne Świadczone usługi są rzetelne

9 Respondentów poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat prowadzonych działań (szkolenia, imprezy, spotkania informacyjne itp.), przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady na pytanie czy działania LGD są profesjonalnie przygotowane 95 ankietowanych opowiedziało się na Tak. 91 ankietowanych stwierdziło że zawierają wystarczającą ilość informacji a na pytanie czy były atrakcyjne wizualnie 94 ankietowanych opowiedziało się na Tak. Powyższe dane zawiera Tabela 7. Tabela 7. Rozkład opinii na temat prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady. Lp. Tak Nie mam zdania Nie 1. Profesjonalnie przygotowane działania Zawierały wystarczającą ilość informacji Były atrakcyjne wizualnie Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytane jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. 52% respondentów kilka razy w roku poszukiwało informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. 33% ankietowanych poszukuje informacji kilka razy w miesiącu Powyższe dane zawiera Wykres 3. Wykres 3. Jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady? 52% 33% 13% 1% 1% Codziennie. Kilka razy w tygodniu. Kilka razy w miesiącu. Kilka razy w roku. Pierwszy raz. 9

10 Respondenci zostali poproszeni, o odpowiedź na pytanie Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych. Powyższe dane zawiera Wykres 4. Wykres 4. Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych? 74% 26% Tak Nie Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych. 46% uważa za kluczową przeszkodę trudności w spełnianiu kryteriów operacji. 19% brak pieniędzy na wkład własny. Powyższe dane zawiera Wykres 5. Wykres 5. Co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych? 46% 14% 19% 17% 3% 1% Brak informacji o możliwości dofinansowania konkretnych działań Trudności w wypełnianiu formularza wniosku Trudności w spełnianiu kryteriów operacji Brak pieniędzy na wkład własny Skomplikowane przepisy prawne Nie zauważyłam/em żadnych barier utrudniającyh uzyskanie środków unijnych 10

11 Respondenci zostali poproszeni, o odpowiedź na pytanie Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? Powyższe dane zawiera Wykres 6. Wykres 6. Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? 67% 33% Tak Nie Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady są zainteresowani. 73% ankietowanych jest zainteresowana Udzielaniem pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższe dane zawiera Wykres 7. Wykres 7. Jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest Pan/Pani zainteresowana? Imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady Udzielaniem pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szkoleniami i konferencjami organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady 12% 15% 73% 11

12 Poprosiliśmy respondentów o wskazanie, gdzie należy upatrywać szansę na rozwój terenu LGD. 34% ankietowanych stwierdziło, że powinno się więcej inwestować w powstanie nowych i rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw a 26% w Inwestycji w promocję i wprowadzanie na rynek produktów lokalnych. 21% w Inwestycji w turystykę. Powyższe dane zawiera Tabela 8. Tabela 8. Szansę na rozwój terenu LGD Nasze Bieszczady należy upatrywać w: Lp. Inwestycje Procentowy udział 1. Powstaniu nowych i rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw 34 % 2. Inwestycji w rozwój człowieka 9 % 3. Inwestycji w kulturę 4 % 4. Inwestycji w infrastrukturę publiczną 6 % 5. Inwestycji w turystykę 21 % 6. Inwestycji w promocję i wprowadzanie na rynek produktów lokalnych 26 % Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź, czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata Powyższe dane zawiera Wykres 8. Wykres 8. Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata ? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 0% 0% 2% 45% 53% 12

13 Respondenci zostali poproszeni, o odpowiedź na pytanie czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady? 100% ankietowanych wskazało, iż potrzebne jest kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady. Powyższe dane zawiera Wykres 9. Wykres 9. Czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady? 100% 0% Tak Nie Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy czują więź z obszarem LGD Nasze Bieszczady. Udzielono następujących odpowiedzi: Zdecydowanie tak (59%) Tak (41%) Powyższe dane zawiera Wykres 10. Wykres 10. Czy czuje Pan/Pani więź z obszarem LGD? Zdecydowanie tak Tak Zdecydowanie nie Nie 0% 0% 41% 59% 13

14 4. PODSUMOWANIE Na podstawie analizy dokumentów Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady przeprowadzonych wywiadów ankietowych z mieszkańcami obszaru LSR wykonanych przez pracowników biura można stwierdzić, iż Lokalna Grupa Działania funkcjonuje prawidłowo i zgodnie z obranymi celami. Ponadto prowadzone działania są efektywne i w sposób sprawny służą wdrażaniu LSR w celu osiągnięcia założonych wskaźników. Podejmowane działania w ramach Planu komunikacji przynoszą efekty w postaci dużej liczby osób biorących udział w spotkaniach informacyjnych oraz doradztwie prowadzonym w biurze LGD. Wyżej wymienione czynniki będą miały wpływ na ilość składanych wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie realizację założonych wskaźników w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Celem badania było sprawdzenie i informowanie o jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR, również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji oraz zaprezentowanie poziomu osiągniętych wyników. Badanie dokonane zostało przy pomocy kwestionariusza ankiety, pytania zawarte w kwestionariuszu miały głównie charakter zamknięty. Jak wynika z badania działania podjęte w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady są zauważalne przez mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. 14

15 5. SPIS TABEL Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy należą do danej gminy...5 Tabela 2. Rozkład płci badanych mieszkańców...5 Tabela 3. Rozkład wieku badanych mieszkańców...6 Tabela 4. Rozkład wykształcenia badanych mieszkańców...6 Tabela 5. Reprezentowana grupa zawodowa...6 Tabela 6. Rozkład opinii na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady....8 Tabela 7. Rozkład opinii na temat prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady....9 Tabela 8. Szansę na rozwój terenu LGD Nasze Bieszczady należy upatrywać w

16 6. SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Gdzie Pan/Pani poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady?...7 Wykres 2. Jakie formy informacji o prowadzonych działaniach Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady Pan/i preferuje?...8 Wykres 3. Jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady?...9 Wykres 4. Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych?...10 Wykres 5. Co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych?...10 Wykres 6. Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady?...11 Wykres 7. Jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest Pan/Pani zainteresowana?...11 Wykres 8. Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata ?...12 Wykres 9. Czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady?...13 Wykres 10. Czy czuje Pan/Pani więź z obszarem LGD?

17 7. ANEKS 7.1 Kwestionariusz ankiety z mieszkańcami obszaru LGD Nasze Bieszczady Szanowna Pani, Szanowny Panie, Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety z mieszkańcami obszaru LGD Nasze Bieszczady badającego poziom satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości działań komunikacyjnych w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR jak i diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji. 1. Płeć o Kobieta Mężczyzna 2. Wiek o lat lat Powyżej 50 lat 3. Wykształcenie o Podstawowe/Gimnazjalne o Zawodowe o Średnie o Wyższe 4. Na terenie, której z Gmin Pan/Pani mieszka? o Baligród o Cisna o Komańcza o Lesko o Zagórz 5. Grupa zawodowa? o Rolnik o Osoba fizyczna zamieszkująca obszar LGD o Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o Osoba bezrobotna o Uczeń/Student o Emeryt/Rencista 6. Gdzie Pan/Pani poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady? o W Internecie o Od znajomych o Biorę czynny udział w wydarzeniach organizowanym przez LGD Nasze Bieszczady o Nie pamiętam 7. Za pomocą znaku X w wybranej odpowiedzi proszę wyrazić swoją opinię na temat jakie formy informacji o prowadzonych działaniach Lokalnej Grupie Działania Nasze Bieszczady Pan/i preferuje? 17

18 Ulotki, broszury, foldery reklamowe. Informacji w prasie. Strona internetowa Stowarzyszenia Konsultacje indywidualne w siedzibie Stowarzyszenia. Inne 8. Za pomocą znaku X w wybranej odpowiedzi proszę wyrazić swoją opinię na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady? Jest dla mnie wiarygodnym partnerem. Jest dla mnie liderem w swojej branży. Pracownicy to osoby kompetentne. Świadczone usługi są rzetelne. Inne TAK Nie mam zdania Nie 9. Za pomocą znaku X w wybranej odpowiedzi proszę wyrazić swoją opinię na temat prowadzonych działań (szkolenia, imprezy, spotkania informacyjne itp.), przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? Profesjonalnie przygotowane działania. Zawierały wystarczającą ilość informacji. Były atrakcyjne wizualnie. Inne TAK Nie mam zdania Nie 10. Za pomocą znaku X proszę udzielić odpowiedzi jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady? Codziennie. Kilka razy w tygodniu. Kilka razy w miesiącu. Kilka razy w roku. Inne 11. Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych? o Tak o Nie 12. Co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych? 18

19 o o o o o o Brak informacji o możliwości dofinansowania konkretnych działań. Trudności w wypełnianiu formularza wniosku. Trudności w spełnianiu kryteriów operacji. Brak pieniędzy na wkład własny. Skomplikowane przepisy prawne. Nie zauważyłam/em żadnych barier utrudniających uzyskanie środków unijnych. 13. Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? o Tak o Nie 14. Jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest Pan/Pani zainteresowana? o Imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady o Udzielaniem pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju o Szkoleniami i konferencjami organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady 15. Szansę na rozwój terenu LGD Nasze Bieszczady należy głównie upatrywać w: o Powstaniu nowych i rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw o Inwestycji w rozwój człowieka o Inwestycji w kulturę o Inwestycji w infrastrukturę publiczną o Inwestycji w turystykę o Inwestycji w promocję i wprowadzanie na rynek produktów lokalnych 16. Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata o Zdecydowanie tak o Raczej tak. o Nie mam zdania. o Raczej nie o Zdecydowanie nie 17. Czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady? o Tak o Nie 18. Czy czuje Pan/Pani więź z obszarem LGD? o Zdecydowanie tak o Tak o Raczej nie o Zdecydowanie nie Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. 19

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2 Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU.

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. Zgodnie z Uchwałą nr 708/138/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 31

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 0005-69-UM5000/5 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową)

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe 1. Wstęp W okresie programowania 2007 2013 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe wykonywało obowiązek

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik 5. Plan komunikacji. Plan komunikacji ze społecznością lokalną w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ujęciu tabelarycznym, zawierający wszelkie niezbędne elementy określone w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji Raport Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Badanie do planu komunikacji 10 grudnia 2015 1 Termin 24 listopada - 2 grudnia 2015 Uczestnicy Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017 z dnia r. PROJEKT GRANTOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017 z dnia r. PROJEKT GRANTOWY OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017 z dnia 10.04.2017r. PROJEKT GRANTOWY Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-11-13 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 Zapytanie ofertowe nr /05 na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 06-0 dla Stowarzyszenia Blisko Krakowa I. Zamawiający: Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury -050 Skawina II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY - 10.04.2017 r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Przedstawienie pracowników i organizacji biura. Adres biura: ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów:

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: II wzorcowy proces konsultacyjny Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ.

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ. Załącznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji Czas realiz acji II polowa 2016 r. Cel komunikacji Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD, oraz media o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Inkubator przetwórstwa lokalnego. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Inkubator przetwórstwa lokalnego. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Inkubator przetwórstwa lokalnego Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Autor: Iwona Woch Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Zielone Bieszczady. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania Ogłoszenie nr 05/2016 Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji Działania komunikacyjne skierowane do docelowych, ch Działania komunikacyjne skierowane wyłącznie do ch Termin 2016 2017 2018 2019 Cel komunikacji Aktywizacja ch

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 08/2017 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 09.02.2017 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji Plan komunikacji cele, działania, środki i narzędzia komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania Środki przekazu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania/ grupa docelowa

Adresaci działania/ grupa docelowa Plan komunikacji. L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2016-2023 2. 2016-2023 Cele 7,8 Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Internetowa kampania informacyjna- w trakcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI. w ramach wdrażania LSR na lata

KRYTERIA WYBORU OPERACJI. w ramach wdrażania LSR na lata KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022 przez Stowarzyszenie LGD Dolina Giełczwi W związku z brakiem podziału operacji ze względu na typ/rodzaj działania, kryteria różnicuje się

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA

ANKIETA MONITORUJĄCA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO LSR Wzór ankiety monitorujące ANKIETA MONITORUJĄCA Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

II. Partycypacyjny charakter LSR

II. Partycypacyjny charakter LSR II. Partycypacyjny charakter LSR LSR Stowarzyszenia LGD Dorzecze Bobrzy została przygotowana z zastosowaniem zasad włączenia społecznego w tworzenie dokumentu strategicznego. W trakcie prac zastosowano

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Data publikacji informacji: 30/12/2016 Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje o

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza Pełna nazwa: (imię i nazwisko) miejscowość nr domu gmina telefon email STOWARZYSZENIE LIDER POJEZIERZA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza KARTA OPISU OPERACJI Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD Załącznik nr 11 Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD STOWARZYSZENIE SOLIDARNI W PARTNERSTWIE Podejmowanie działalności gospodarczej. I. Kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy biura LGD Perła Jury

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy biura LGD Perła Jury Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych ch w LGD Perła Jury oraz sposób pomiaru udzielanego przez pracowników biura doradztwa. 1. Obsługa księgowa odbywać

Bardziej szczegółowo

11 Monitoring i ewaluacja

11 Monitoring i ewaluacja 11 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Plan komunikacji

Załącznik 1 Plan komunikacji Załącznik 1 Plan komunikacji Cel działań komunikacyjnyc h o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych IX. Plan komunikacji 1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych Lokalna Grupa Działania przeprowadziła szereg działań konsultacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020 Budżet PROW 2014-2020 8 500 000 EUR wsparcie przygotowawcze; 594 299 913 EUR wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR; 15 000 000 EUR przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego WSR. 0716 46/08 Wodzisław Śląski, 04.11.2008r. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wodzisławskiego w dniu 29 października 2008 W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 06/2016 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Plan Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Załącznik 5 Plan Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik 5 Plan Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Z.5.1. Wprowadzenie Komunikacja w procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2018 Cel główny + 1-10 2. 2018 Cele 7,8 Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem współfinansowany

Bardziej szczegółowo