Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz"

Transkrypt

1 Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

2 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ul lecia Lesko Tel./fax RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Opracowanie: Biuro LGD Lesko, grudzień 2016 rok 2

3 Urząd Gminy Baligród ul. Plac Wolności Baligród Tel Urząd Gminy Cisna Cisna Cisna Tel Urząd Gminy Komańcza Komańcza Komańcza Tel Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa Lesko Tel Urząd Miasta i Gminy Zagórz ul. 3 Maja Zagórz Tel

4 SPIS TREŚCI 1. BADANIE Metody badawcze Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WYNIKI BADAŃ Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY PODSUMOWANIE SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ANEKS Kwestionariusz ankiety z mieszkańcami obszaru LGD

5 1. BADANIE Badanie efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji w 2016 roku zrealizowane zostało przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady. Celem badania było sprawdzenie i informowanie o jakości działań komunikacyjnych w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR, również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji oraz zaprezentowanie poziomu osiągniętych wyników. 1.1 Metody badawcze Raport z ewaluacji został sporządzony na podstawie badań ankietowych (zastosowano metodę badawczą PAPI) oraz desk research. Analiza danych zastanych zwana także desk research jest metodą badań, w której wykorzystuje się istniejące i dostępne informacje poprzez zbieranie i analizę danych. Metoda desk research została wykorzystana jako wstęp do dalszych badań przeprowadzanych metodą PAPI. Paper and Pen Interview (PAPI) jest jedną z kluczowych form dotarcia do respondentów. Metoda PAPI jest procesem zbierania danych na podstawie przygotowanego kwestionariusza badania (ankiety). Ankieter przeprowadza wywiad w dowolnym miejscu na podstawie papierowego kwestionariusza. Analizie poddano dokumenty posiadane przez Stowarzyszenie dotyczące oceny działań, sprawozdania z działalności LGD oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej Dla zapewnienia rzetelności realizowanych badań szczegółowo przeanalizowano obowiązujący status prawny LGD Nasze Bieszczady oraz postanowienia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Badaniem ankietowym zostało objętych łącznie 100 mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady tj. mieszkańców następujących gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz. Szczegółowe dane zawierają poniższe tabele. Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy należą do danej gminy Lp. Gmina Liczba ankietowanych Procentowy udział 1. Baligród 10 10% 2. Cisna 10 10% 3. Komańcza 6 6% 4. Lesko 57 57% 5. Zagórz 17 17% Tabela 2. Rozkład płci badanych mieszkańców Lp. Płeć Ilość osób Procentowy udział 1. Kobieta 48 48% 2. Mężczyzna 52 52% 5

6 Tabela 3. Rozkład wieku badanych mieszkańców Lp. Wiek Liczba ankietowanych Procentowy udział lat 16 16% lat 64 64% 3. Powyżej 50 lat 20 20% Tabela 4. Rozkład wykształcenia badanych mieszkańców Lp. Wykształcenie Liczba ankietowanych Procentowy udział 1. Podstawowe 3 3% 2. Zawodowe 12 12% 3. Średnie 41 41% 4. Wyższe 44 44% Respondentów poproszono o wskazanie grupy zawodowej, którą reprezentują. 17% ankietowanych prowadzi własną działalność gospodarczą, 59% to osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD a 7% badanych stanowi grupa emerytów i rencistów. Powyższe dane zawiera Tabela 5. Tabela 5. Reprezentowana grupa zawodowa Lp. Grupa zawodowa Procentowy udział 1. Rolnik 2% 2. Osoba fizyczna zamieszkująca obszar LGD 59% 3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 17% 4. Osoba bezrobotna 9% 5. Uczeń/Student 6% 6. Emeryt /Rencista 7% 2. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady na terenie następujących gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Zagórz. Zostały w tym dokumencie wyznaczone kierunki rozwoju terenu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w oparciu o lokalne zasoby, bogactwa, tradycje i możliwości a jej realizacja ma się przyczynić do aktywizacji lokalnych społeczności poprzez włączenie lokalnej społeczności do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 6

7 Celem niniejszego raportu jest informowanie o jakości działań komunikacyjnych w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR w tym również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji oraz zaprezentowanie poziomu osiągniętych wyników. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) powstała w oparciu o konsultacje społeczne wśród przedstawicieli lokalnej społeczności sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców. Stanowi ona analizę stanu obecnego obszaru LGD. Zadaniem strategii jest przyśpieszenie rozwoju obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład LGD Nasze Bieszczady oraz aktywizacja lokalnej społeczności co zostanie osiągnięte poprzez realizację celów głównych wypracowanych na etapie wspólnego tworzenia dokumentu. Cele główne to: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady 3. WYNIKI BADAŃ Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Respondenci zostali poproszeni o określenie gdzie poszukują informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady. 43% wskazało, iż poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia w Internecie. 41% respondentów informacje otrzymuje od znajomych a 15% bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD. Powyższe dane zawiera Wykres 1. Wykres 1. Gdzie Pan/Pani poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady? W Internecie Od znajomych Biorę czynny udział w wydarzeniach organizowanym przez LGD Nasze Bieszczady Nie pamiętam 1% 15% 43% 41% 7

8 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie preferowanych form informacji o Lokalnej Grupie Działania Nasze Bieszczady. 66% wybrało Internet, 19% konsultacje indywidualne w siedzibie Stowarzyszenia a 11% ulotki i broszury. Powyższe dane zawiera Wykres 2. Wykres 2. Jakie formy informacji o prowadzonych działaniach Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady Pan/i preferuje? Ulotki, broszury Informacje w prasie Strona internetowa Stowarzyszenia Konsultacje indywidualne w siedzibie Stowarzyszenia 19% 11% 4% 66% Respondentów poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady na pytanie czy LGD Jest dla mnie wiarygodnym partnerem? 99 ankietowanych opowiedziało się na Tak. 65 ankietowanych uważa LGD za lidera w swojej branży, 33 respondentów Nie ma zdania w tej sprawie. Powyższe dane zawiera Tabela 6. Tabela 6. Rozkład opinii na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Lp. Tak Nie mam zdania Nie 1. Jest dla mnie wiarygodnym partnerem Jest dla mnie liderem w swojej branży Pracownicy to osoby kompetentne Świadczone usługi są rzetelne

9 Respondentów poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat prowadzonych działań (szkolenia, imprezy, spotkania informacyjne itp.), przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady na pytanie czy działania LGD są profesjonalnie przygotowane 95 ankietowanych opowiedziało się na Tak. 91 ankietowanych stwierdziło że zawierają wystarczającą ilość informacji a na pytanie czy były atrakcyjne wizualnie 94 ankietowanych opowiedziało się na Tak. Powyższe dane zawiera Tabela 7. Tabela 7. Rozkład opinii na temat prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady. Lp. Tak Nie mam zdania Nie 1. Profesjonalnie przygotowane działania Zawierały wystarczającą ilość informacji Były atrakcyjne wizualnie Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytane jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. 52% respondentów kilka razy w roku poszukiwało informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. 33% ankietowanych poszukuje informacji kilka razy w miesiącu Powyższe dane zawiera Wykres 3. Wykres 3. Jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady? 52% 33% 13% 1% 1% Codziennie. Kilka razy w tygodniu. Kilka razy w miesiącu. Kilka razy w roku. Pierwszy raz. 9

10 Respondenci zostali poproszeni, o odpowiedź na pytanie Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych. Powyższe dane zawiera Wykres 4. Wykres 4. Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych? 74% 26% Tak Nie Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych. 46% uważa za kluczową przeszkodę trudności w spełnianiu kryteriów operacji. 19% brak pieniędzy na wkład własny. Powyższe dane zawiera Wykres 5. Wykres 5. Co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych? 46% 14% 19% 17% 3% 1% Brak informacji o możliwości dofinansowania konkretnych działań Trudności w wypełnianiu formularza wniosku Trudności w spełnianiu kryteriów operacji Brak pieniędzy na wkład własny Skomplikowane przepisy prawne Nie zauważyłam/em żadnych barier utrudniającyh uzyskanie środków unijnych 10

11 Respondenci zostali poproszeni, o odpowiedź na pytanie Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? Powyższe dane zawiera Wykres 6. Wykres 6. Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? 67% 33% Tak Nie Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady są zainteresowani. 73% ankietowanych jest zainteresowana Udzielaniem pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższe dane zawiera Wykres 7. Wykres 7. Jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest Pan/Pani zainteresowana? Imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady Udzielaniem pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szkoleniami i konferencjami organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady 12% 15% 73% 11

12 Poprosiliśmy respondentów o wskazanie, gdzie należy upatrywać szansę na rozwój terenu LGD. 34% ankietowanych stwierdziło, że powinno się więcej inwestować w powstanie nowych i rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw a 26% w Inwestycji w promocję i wprowadzanie na rynek produktów lokalnych. 21% w Inwestycji w turystykę. Powyższe dane zawiera Tabela 8. Tabela 8. Szansę na rozwój terenu LGD Nasze Bieszczady należy upatrywać w: Lp. Inwestycje Procentowy udział 1. Powstaniu nowych i rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw 34 % 2. Inwestycji w rozwój człowieka 9 % 3. Inwestycji w kulturę 4 % 4. Inwestycji w infrastrukturę publiczną 6 % 5. Inwestycji w turystykę 21 % 6. Inwestycji w promocję i wprowadzanie na rynek produktów lokalnych 26 % Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź, czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata Powyższe dane zawiera Wykres 8. Wykres 8. Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata ? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 0% 0% 2% 45% 53% 12

13 Respondenci zostali poproszeni, o odpowiedź na pytanie czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady? 100% ankietowanych wskazało, iż potrzebne jest kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady. Powyższe dane zawiera Wykres 9. Wykres 9. Czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady? 100% 0% Tak Nie Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy czują więź z obszarem LGD Nasze Bieszczady. Udzielono następujących odpowiedzi: Zdecydowanie tak (59%) Tak (41%) Powyższe dane zawiera Wykres 10. Wykres 10. Czy czuje Pan/Pani więź z obszarem LGD? Zdecydowanie tak Tak Zdecydowanie nie Nie 0% 0% 41% 59% 13

14 4. PODSUMOWANIE Na podstawie analizy dokumentów Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady przeprowadzonych wywiadów ankietowych z mieszkańcami obszaru LSR wykonanych przez pracowników biura można stwierdzić, iż Lokalna Grupa Działania funkcjonuje prawidłowo i zgodnie z obranymi celami. Ponadto prowadzone działania są efektywne i w sposób sprawny służą wdrażaniu LSR w celu osiągnięcia założonych wskaźników. Podejmowane działania w ramach Planu komunikacji przynoszą efekty w postaci dużej liczby osób biorących udział w spotkaniach informacyjnych oraz doradztwie prowadzonym w biurze LGD. Wyżej wymienione czynniki będą miały wpływ na ilość składanych wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie realizację założonych wskaźników w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Celem badania było sprawdzenie i informowanie o jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR, również diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji oraz zaprezentowanie poziomu osiągniętych wyników. Badanie dokonane zostało przy pomocy kwestionariusza ankiety, pytania zawarte w kwestionariuszu miały głównie charakter zamknięty. Jak wynika z badania działania podjęte w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady są zauważalne przez mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. 14

15 5. SPIS TABEL Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy należą do danej gminy...5 Tabela 2. Rozkład płci badanych mieszkańców...5 Tabela 3. Rozkład wieku badanych mieszkańców...6 Tabela 4. Rozkład wykształcenia badanych mieszkańców...6 Tabela 5. Reprezentowana grupa zawodowa...6 Tabela 6. Rozkład opinii na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady....8 Tabela 7. Rozkład opinii na temat prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady....9 Tabela 8. Szansę na rozwój terenu LGD Nasze Bieszczady należy upatrywać w

16 6. SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Gdzie Pan/Pani poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady?...7 Wykres 2. Jakie formy informacji o prowadzonych działaniach Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady Pan/i preferuje?...8 Wykres 3. Jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady?...9 Wykres 4. Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych?...10 Wykres 5. Co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych?...10 Wykres 6. Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady?...11 Wykres 7. Jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest Pan/Pani zainteresowana?...11 Wykres 8. Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata ?...12 Wykres 9. Czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady?...13 Wykres 10. Czy czuje Pan/Pani więź z obszarem LGD?

17 7. ANEKS 7.1 Kwestionariusz ankiety z mieszkańcami obszaru LGD Nasze Bieszczady Szanowna Pani, Szanowny Panie, Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety z mieszkańcami obszaru LGD Nasze Bieszczady badającego poziom satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości działań komunikacyjnych w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR jak i diagnoza zasobów lokalnych i rekomendacji. 1. Płeć o Kobieta Mężczyzna 2. Wiek o lat lat Powyżej 50 lat 3. Wykształcenie o Podstawowe/Gimnazjalne o Zawodowe o Średnie o Wyższe 4. Na terenie, której z Gmin Pan/Pani mieszka? o Baligród o Cisna o Komańcza o Lesko o Zagórz 5. Grupa zawodowa? o Rolnik o Osoba fizyczna zamieszkująca obszar LGD o Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o Osoba bezrobotna o Uczeń/Student o Emeryt/Rencista 6. Gdzie Pan/Pani poszukuje informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady? o W Internecie o Od znajomych o Biorę czynny udział w wydarzeniach organizowanym przez LGD Nasze Bieszczady o Nie pamiętam 7. Za pomocą znaku X w wybranej odpowiedzi proszę wyrazić swoją opinię na temat jakie formy informacji o prowadzonych działaniach Lokalnej Grupie Działania Nasze Bieszczady Pan/i preferuje? 17

18 Ulotki, broszury, foldery reklamowe. Informacji w prasie. Strona internetowa Stowarzyszenia Konsultacje indywidualne w siedzibie Stowarzyszenia. Inne 8. Za pomocą znaku X w wybranej odpowiedzi proszę wyrazić swoją opinię na temat Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady? Jest dla mnie wiarygodnym partnerem. Jest dla mnie liderem w swojej branży. Pracownicy to osoby kompetentne. Świadczone usługi są rzetelne. Inne TAK Nie mam zdania Nie 9. Za pomocą znaku X w wybranej odpowiedzi proszę wyrazić swoją opinię na temat prowadzonych działań (szkolenia, imprezy, spotkania informacyjne itp.), przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? Profesjonalnie przygotowane działania. Zawierały wystarczającą ilość informacji. Były atrakcyjne wizualnie. Inne TAK Nie mam zdania Nie 10. Za pomocą znaku X proszę udzielić odpowiedzi jak często poszukuje Pan/Pani informacji o działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady? Codziennie. Kilka razy w tygodniu. Kilka razy w miesiącu. Kilka razy w roku. Inne 11. Czy starał/a się Pan/Pani kiedykolwiek o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych? o Tak o Nie 12. Co stanowi największą barierę związaną z uzyskaniem finansowania ze środków unijnych? 18

19 o o o o o o Brak informacji o możliwości dofinansowania konkretnych działań. Trudności w wypełnianiu formularza wniosku. Trudności w spełnianiu kryteriów operacji. Brak pieniędzy na wkład własny. Skomplikowane przepisy prawne. Nie zauważyłam/em żadnych barier utrudniających uzyskanie środków unijnych. 13. Czy korzystał Pan/Pani z doradztwa prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady? o Tak o Nie 14. Jakimi informacjami dotyczącymi działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest Pan/Pani zainteresowana? o Imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady o Udzielaniem pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju o Szkoleniami i konferencjami organizowanymi przez LGD Nasze Bieszczady 15. Szansę na rozwój terenu LGD Nasze Bieszczady należy głównie upatrywać w: o Powstaniu nowych i rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw o Inwestycji w rozwój człowieka o Inwestycji w kulturę o Inwestycji w infrastrukturę publiczną o Inwestycji w turystykę o Inwestycji w promocję i wprowadzanie na rynek produktów lokalnych 16. Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wywiązuje się z założeń wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata o Zdecydowanie tak o Raczej tak. o Nie mam zdania. o Raczej nie o Zdecydowanie nie 17. Czy jest potrzebne kontynuowanie działań związanych z Wdrażaniem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez LGD Nasze Bieszczady? o Tak o Nie 18. Czy czuje Pan/Pani więź z obszarem LGD? o Zdecydowanie tak o Tak o Raczej nie o Zdecydowanie nie Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. 19

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2 Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2018 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2018 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2018 r. RAPORT Z MONITORINGU I EWALUACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY - BADANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu PZ WYMAGANE I POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Prezes Zarządu PZ WYMAGANE I POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI: Załącznik nr 13. Opis stanowisk precyzujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta. NAZWA JEDNOSTKI: KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku

Regulamin świadczenia usług doradczych Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku Nr 34/2017/Z z dnia 25.08.2017 r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU.

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. Zgodnie z Uchwałą nr 708/138/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 31

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik nr 5: Plan komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego 2016,2017,2018, 2020 2016-2023 - działanie bieżące, ciągłe 2016,2017,2018, 2020 2016-2023- działanie obszaru o całości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/18/Z z dnia 27.04.2018 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA 2016-2023 Plan komunikacji STOWARZYSZENIA LGD GROMNIK stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową)

I. INFORMACJE OGÓLNE. Zakres operacji (zgodnie z umową) 2. Tytuł operacji (zgodnie z umową) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU Kryteria oceny operacji LSR Partnerstwa Izerskiego W okresie programowania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 0005-69-UM5000/5 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-11-13 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 000-69-UM000/ KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. ogłasza konkurs

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. ogłasza konkurs Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD RAZEM DLA RADOMKI OKREŚLONE W LSR: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR: Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Do kompetencji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Zarządu nr 25/2018 z dnia 14.06.2018 r. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 14/ z dn. 22.05. r. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Wągrowiec, 08.06. r. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018 PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018 L.p. OBSZAR CEL ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI Bieżąca informacja nt. PROW 2014-2020 i głównych założeń LSR na lata 2016-2023 Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjne go Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu Zakładane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej Nr 1/2018/OW

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej Nr 1/2018/OW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Data publikacji: 17 lipca 2018 roku Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej Nr 1/2018/OW Lokalna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NR 1/2017 z dnia r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NR 1/2017 z dnia r. Lutynia, 01.12.2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NR 1/2017 z dnia 01.12.2016 r. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Duszniki-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich NUMER KONKURSU NUMER WNIOSKU DATA WPŁYWU TYTUŁ PROJEKTU NAZWA WNIOSKODAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.2 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. Lp Nazwa zadania Kampania informacyjna dotycząca głównych założeń LSR na lata 2014 2020. Przedstawienie potencjalnym wnioskodawcą struktury LSR. Głównych celów oraz zasad udzielanej pomocy. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik 5. Plan komunikacji. Plan komunikacji ze społecznością lokalną w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ujęciu tabelarycznym, zawierający wszelkie niezbędne elementy określone w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR.

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR. PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego ciągłe ciągłe, w miarę organizacji aktywizacyjnych obszaru o całości prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Wymagania Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD: Podział obowiązków/zakres odpowiedzialności Kierownik Biura Zakres obowiązków Kierownika Biura: - prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Plan komunikacji projekt zmian Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień 1.e działań komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe 1. Wstęp W okresie programowania 2007 2013 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe wykonywało obowiązek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017 z dnia r. PROJEKT GRANTOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017 z dnia r. PROJEKT GRANTOWY OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017 z dnia 10.04.2017r. PROJEKT GRANTOWY Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim

Bardziej szczegółowo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 15.10.2018 r. INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Lokalna Grupa Działania Ziemia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji Raport Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Badanie do planu komunikacji 10 grudnia 2015 1 Termin 24 listopada - 2 grudnia 2015 Uczestnicy Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do LSR

Załącznik nr 1 do LSR Załącznik nr 1 do LSR Plan komunikacji Plan komunikacji opracowany został w oparciu o dane zebrane w ramach konsultacji społecznych w celu określenia najskuteczniejszych metod komunikacji z lokalną społecznością

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 Zapytanie ofertowe nr /05 na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 06-0 dla Stowarzyszenia Blisko Krakowa I. Zamawiający: Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury -050 Skawina II. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY - 10.04.2017 r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Przedstawienie pracowników i organizacji biura. Adres biura: ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 5 do LSR: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia 14.07.2017 r. Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI za okres: lipiec wrzesień 2016 r.. I. STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Jodłowa, dnia 26 lutego 2019 r.

Jodłowa, dnia 26 lutego 2019 r. Jodłowa, dnia 26 lutego 2019 r. WARSZTAT REFLEKSYJNY w ramach ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ Materiał

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Bardziej szczegółowo

Projekty Grantowe RODZAJ OPERACJI LP. KRYTERIA OCENA

Projekty Grantowe RODZAJ OPERACJI LP. KRYTERIA OCENA P R O J EK T Y G R A N T O W E Projekty Grantowe RODZAJ OPERACJI LP. KRYTERIA OCENA 1. 2. Wysokość wkładu własnego. Konsultacje w Biurze LGD. 3. Fiszka projektowa. 4. Doświadczenie Wnioskodawcy 5 pkt Projekt,

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/17/Z z dnia 16.2.217 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o naborze

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Plany na lata 2017 i 2018

Plany na lata 2017 i 2018 Plany na lata 2017 i 2018 Misja LGD Wzmacnianie i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Bydgoszczy dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb, a także aspiracji mieszkańców, z zastosowaniem zasad

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Działanie: Projekty Grantowe infrastruktura Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Procedura monitoringu i ewaluacji

Załącznik nr 2 Procedura monitoringu i ewaluacji Załącznik nr 2 Procedura monitoringu i ewaluacji Procedura dokonywania ewaluacji i monitorowania opracowana przez LGD uwzględnia: a) elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji rzetelność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

Numer naboru: 3/ Inwestycje w turystykę i rekreację

Numer naboru: 3/ Inwestycje w turystykę i rekreację Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Numer i nazwa przedsięwzięcia Numer naboru: 3/2017 2.1.1 Inwestycje w turystykę i rekreację I. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 1. Aby wniosek mógł zostać wybrany przez

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Poznań, Badanie satysfakcji Klienta ZTM w Poznaniu str. 2

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: Poznań, Badanie satysfakcji Klienta ZTM w Poznaniu str. 2 ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59 60-770 Poznań WYKONAWCA: EU-CONSULT sp. z o.o. ul. Toruńska 18C, lokal D 80-747 Gdańsk Poznań, Badanie satysfakcji Klienta ZTM w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów:

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: II wzorcowy proces konsultacyjny Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łowicka.

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łowicka. Załącznik nr 3 do Procedury grantowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łowicka.

Bardziej szczegółowo

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ.

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ. Załącznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji Czas realiz acji II polowa 2016 r. Cel komunikacji Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD, oraz media o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych I 2017 II 2016 Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej 2 artykuły ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych, skierowane przede

Bardziej szczegółowo

II. Regulamin konkursu nr 1/2018/G. obszaru LGD stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w ogłoszeniu o naborze.

II. Regulamin konkursu nr 1/2018/G. obszaru LGD stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w ogłoszeniu o naborze. Załącznik do Uchwały nr 2/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 11.01.2018r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2018/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo