KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"

Transkrypt

1 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

2 PLAN PREZENTACJI Podstawowe definicje Trochę historii Dlaczego potrzebne są nam Polskie i Europejskie Ramy Kwalifikacji? Polskie Ramy Kwalifikacji model na dziś Działania na szczeblu kraju i zadania dla środowiska akademickiego Projektowanie programu studiów - wstęp

3 KWALIFIKACJA Kwalifikacja oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami Definicja przyjęta przez Parlament Europejski w ramach zalecenia w sprawie wprowadzenia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (kwiecień 2008) Kwalifikacja (qualification) dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawnioną instytucję, stwierdzający że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami. Definicja przyjęta uchwałą nr 7/VII/10 Komitetu Sterującego do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie w dniu 29 lipca 2010 r.

4 KWALIFIKACJA JAKO ZBIÓR EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Tomasz Saryusz-Wolski Kwalifikacja nadana uczącemu się może być traktowana jako zbiór efektów uczenia się Efekty uczenia się muszą podlegać potwierdzeniu (walidacji validation) Po zbadaniu zgodności efektów uczenia się z obowiązującymi standardami wydawane jest potwierdzenie odpowiedniej kwalifikacji dyplom/świadectwo Kwalifikacja może być uzyskana na drodze kształcenia formalnego kształcenia poza-formalnego Uczenia się nieformalnego

5 EFEKTY UCZENIA SIĘ a EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty uczenia się (learning outcomes) to, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Efekty kształcenia to, co osoba uczestnicząca w procesie kształcenia prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową wie, rozumie i potrafi wykonać po jego zakończeniu, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

6 Tomasz Saryusz-Wolski BOLOŃSKIE RAMY KWALIFIKACJI Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (RK dla EOSW) - Qualification Framework for European Higher Education Area (QF for EHEA) Przygotowane zostały w ramach Procesu Bolońskiego Przyjęte zostały razem z Komunikatem Ministrów z Bergen w roku 2005 Wyznaczają trzy podstawowe poziomy kształcenia na poziomie wyższym trzy stopnie studiów Opisują każdy poziom za pomocą deskryptorów w trzech kategoriach: Wiedzy i jej rozumienia Umiejętności Postaw Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia i samo-potwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji do roku 2012 (pierwotnie do 2010)

7 EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie - European Qualifications Framework for lifelong learning - EQF rok 2008 rekomendacja Parlamentu Europejskiego rok 2010 termin odniesienia kwalifikacji danego kraju do Ram Europejskich wyznaczono 8 poziomów kwalifikacji - na podstawie następujących atrybutów: poziomu wiedzy (knowledge) umiejętności (skills) innych kompetencji (competence)

8 RÓZNICE POMIĘDZY RAMAMI BOLOŃSKIMI I EUROPEJSKIMI Bolońskie to tylko szkolnictwo wyższe Wprowadziły unifikację stopni studiów, a następnie opisano je za pomocą deskryptorów Europejskie wszystkie poziomy w tym szkolnictwo wyższe Nie ma potrzeby unifikacji poziomów kształcenia, należy je jedynie opisać za pomocą deskryptorów i odnieść do Ram Europejskich. Inne deskryptory poziomów trochę inny opis Po okresie niepewności dziś jest jasne, że Ramy Europejskie pełnia funkcje nadrzędną, a w Polsce będziemy mieli jedne Polskie Ramy Kwalifikacji

9 Szkolnictwo wyższe Bolońskie Ramy Kwalifikacji (Europejski obszar szkolnictwa wyższego) Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Polskie Ramy Kwalifikacji

10 (Inne) Kompetencje Umiejętności Wiedza ERK Europejskie Ramy Kwalifikacji poziomy 6 do 8 Tomasz Saryusz-Wolski Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 Zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne rozumienie jej teorii i zasad. Wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowsza wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia lub badań. Krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin Wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin Zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki. Specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin Najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów badaniach lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej Zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką, ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup. Zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądów strategicznych wyników zespołów. Wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

11 POLSKIE KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Krajowe Ramy Kwalifikacji (national qualifications framework) opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji. zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Krajowe Ramy Kwalifikacji to nie to samo co Europejskie tylko że na poziomie kraju inna funkcja, inna budowa

12 POZIOMY KWALIFIKACJI PRK propozycja Komitetu Sterującego ds. KRK Poziom ERK Poziom PRK Przykładowe kwalifikacje odpowiadające poziomom PRK 8 8 Dyplom doktora Tomasz Saryusz-Wolski 7 7 Dyplom magistra 6 6 Dyplom licencjata/inżyniera 5 5 trwa dyskusja np. dylom mistrzowski, dyplom kolegium nauczycielskiego, niektóre certyfikaty zawodowe] 4 4 Świadectwo ukończenia szkoły średniej 3 3 Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 2 2 Świadectwo ukończenia gimnazjum 1 1 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

13 PRK jako rama nie następcza (non-consecutive) Poziom 8 Poziom 7 Poziom 6 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 1

14 CZEMU SŁUŻĄ KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI? I. Odniesieniu kwalifikacji danego kraju do Ram Europejskich II. od roku 2012 na każdym świadectwie, dyplomie powinien być umieszczany poziom Ram Europejskich i Krajowych Przemianom w systemie kształcenia, a w szczególności jego dostosowaniu do potrzeby uczenia się przez całe życie W UE zaczęło się od Irlandii i Prezydencji Irlandii w UE (2004) różne podejście w poszczególnych Krajach UE

15 ODNIESIENIE KWALIFIKACJI KRAJU A DO KWALIFIKACJI KRAJU B ( przeliczenie kwalifikacji, znalezienie odpowiednika ) Kraj A Kwalifikacja α Ramy Europejskie Bolońskie Kraj B Kwalifikacja β

16 CZEMU SŁUŻĄ KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI? I. Odniesieniu kwalifikacji danego kraju do Ram Europejskich od roku 2012 na każdym świadectwie, dyplomie powinien być umieszczany poziom Ram Europejskich i Krajowych II. Przemianom w systemie kształcenia, a w szczególności jego dostosowaniu do potrzeby uczenia się przez całe życie od tego się zaczęło Irlandia i Prezydencja Irlandii w UE (2004) różne podejście w poszczególnych Krajach UE

17 SYSTEM UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Liczą się efekty uczenia się a nie droga jaką uczący się doszedł do ich osiągnięcia Innymi słowy Kwalifikacja nie jest potwierdzeniem ukończenia procesu kształcenia a potwierdzeniem uzyskania kompetencji efektów uczenia się Np. nie dyplom ukończenia studiów licencjackich a dyplom licencjata Tą samą kwalifikację można uzyskać na drodze kształcenia formalnego, poza-formalnego nieformalnego. Jeśli uczelnia ma uczestniczyć w systemie uczenia się przez całe życie to musi przestawić się z systemu nauczania i potwierdzania uczestniczenia w procesie nauczania na system uczenia się i potwierdzania efektów uczenia się

18 STAN ZAAWANSOWANIA PRAC W EUROPIE W ZAKRESIE WPROWADZANIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI Poszczególne Kraje UE mają różny stan zaawansowania tworzenie koncepcji: EL, SK, BU, CY, HU, IS, IT, NL, NO, PT, SE, TR konstruowanie Ram: AT, BE (Walonia) DE, FI, IT, CZ, LT, LU, HR, RO, SI, PL etap wdrażania : BE (Flandria), DK, EE, MT ramy są wdrożone: F, IR, UK Kraje, które już wdrożyły Ramy Krajowe dziś dokonują ich przebudowy, nowe potrzeby nowe możliwości Tomasz Saryusz-Wolski kolejny etap rozwoju nie wszystko można zrobić od razu

19 STAN ZAAWANSOWANIA PRAC W POLSCE Działają eksperckie Grupy Robocze MNiSW od 2006 MEN od 2008 obecnie w ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych IBE Zaawansowanie prac nad modelem Ram Model PRK (styczeń 2010) projekt MEN ale udział ekspertów Szkolnictwa Wyższego Model KRK dla szkolnictwa wyższego spójny z PRK (kwiecień 2010) Działa Komitet Sterujący ds. KRK pierwsze decyzje Nowelizacja PSW po pierwszym czytaniu w Sejmie zapisy wprowadzające KRK dla szkolnictwa wyższego

20 NAJTRUDNIEJSZE ZADANIA ZWIĄZANE Z KRK w skali kraju Przemiany wewnątrz uczelni w tym przemiany myślenia kadry o procesie uczenia się i jego wspomagania Wprowadzenie systemu oceny i potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza kształceniem formalnym Wprowadzenie zmienionego sytemu akredytacji Opracowanie KRK i zmiany legislacyjne Przygotowanie Raportu Referencyjnego

21 Wprowadzenie KRK CO PRZEWIDUJE NOWELIZACJA? Wydanie rozporządzenia przez Ministra NiSW określające KRK wraz z opisem efektów kształcenia dla obszarów kształcenia z uwzględnieniem poziomów i profili kształcenia Konieczność zastosowania KRK do budowy i prowadzenia programów studiów Znikną obowiązkowe nazwy kierunków studiów Znikną tzw. ramowe treści kształcenia (ale nie standardy ilościowe) Zróżnicowana autonomia uczelni w zakresie programowym Inny charakter ocen dokonywanych przez PKA

22 DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRZEMIANY Dyskusja merytoryczna w środowisku akademickim Seminaria organizowane w uczelniach Popularyzacja dobrych praktyk Publikacje i strona www Współpraca ponadnarodowa Czy jest to przejście od zarządzenia zmiany do zarządzania zmianą?

23 CO OZNACZA DLA UCZELNI WPROWADZENIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI Odzyskanie części dawno utraconej autonomii To środowisko akademickie wie i powinno decydować co i jak uczyć potrzebne są jedynie punkty odniesienia KRK (nie dotyczy zawodów regulowanych i nie dotyczy wszystkich uczelni) Konieczność przebudowy lub zmiany opisu programów studiów W wielu przypadkach zmiana sposobu kształcenia na bardziej nakierowany na efekty kształcenia (nie na proces) przebudowa prowadzenia przedmiotu Wprowadzenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenie jako podstawa akredytacji

24 Główny ciężar przemian spoczywa na środowisku akademickim. To środowisko akademickie, przy współudziale otoczenia społeczno-gospodarczego musi dokonać ewolucyjnych przemian przebudowując system szkolnictwa wyższego z opartego na nauczaniu i treściach programowych na system oparty na uczeniu się i jego efektach

25 CZY RZECZYWIŚCIE JEST TO NAM POTRZEBNE? Masowe kształcenie na poziomie wyższym Coraz to trudniejsze określenie zawodu rozumianego jako zamkniętego zbioru kompetencji Dysproporcje pomiędzy liczbą absolwentów pracujących w zawodzie i wykonujących pracę około-zawodową Stopniowe zanikanie powtarzalnych zadań zawodowych Kształcenie dla zatrudnialności, a nie tylko zatrudnienia dynamicznie zmieniany na rynku pracy: znikające i pojawiające się nowe gałęzie przemysłu (karty papierowe kasety dyskietki CD pen-drive ), Konieczność wyższego wykształcenia w zawodzie tradycyjnie robotniczym (tokarz operator obrabiarki sterowanej numerycznie operator automatycznej linii produkcyjnej ), outsourcing, łatwość przenoszenia całych fabryk, konieczność elastyczności zawodowej mobilność pracowników problemy z uznawalnością dyplomów, kwalifikacji, Coraz częściej o zatrudnieniu decydują takie kompetencje jak Umiejętność samodzielnego uczenia się Zdolność do komunikacji, sprawność komunikacji, umiejętności interpersonalne Postawa działania, napędu

26 Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia w warunkach istnienia Ram Kwalifikacji

27 BUDOWA PROGRAMU STUDIÓW Tworzenie nowego programu studiów od podstaw (nowy kierunek studiów) Przebudowa, udoskonalenie istniejącego programu Opisanie istniejącego programu za pomocą efektów kształcenia (np. dla potrzeb ECTS Label)

28 JAKI NOWY PROGRAM STUDIÓW MAMY BUDOWAĆ? (nie dotyczy zawodów regulowanych) Misja uczelni Potrzeby rynku pracy Zasoby uczelni -ludzkie -sprzętowe Program studiów - efekty uczenia się absolwentów Dotychczasowe dobre i złe doświadczenia Potrzeby społeczne?

29 PROGRAM STUDIÓW W STAREJ RZECZYWISTOŚCI? Misja uczelni Potrzeby rynku pracy? Zasoby uczelni -ludzkie? -sprzętowe Program studiów - efekty uczenia się absolwentów Dotychczasowe dobre i złe doświadczenia? Potrzeby społeczne? Standardy kształcenia?

30 JAKI NOWY PROGRAM STUDIÓW MOŻEMY BUDOWAĆ? ( w oparciu o ramy kwalifikacji) Misja uczelni Potrzeby rynku pracy Zasoby uczelni -ludzkie -sprzętowe Program studiów - efekty uczenia się absolwentów Dotychczasowe dobre i złe doświadczenia Potrzeby społeczne? Standardy ilościowe dla obszarów Ramy Kwalifikacji -deskryptory obszarnicze

31 JAKI NOWY PROGRAM STUDIÓW MAMY BUDOWAĆ? Misja uczelni Potrzeby rynku pracy Zasoby uczelni -ludzkie -sprzętowe Program studiów - efekty uczenia się absolwentów Dotychczasowe dobre i złe doświadczenia Potrzeby społeczne? Zatrudnialność przez całe życie Ramy Kwalifikacji -deskryptory obszarnicze

32 Europejskie Ramy Kwalifikacji Bolońskie Ramy kwalifikacji Tomasz Saryusz-Wolski ZGODNOŚĆ KWALIFIKACJI (programu studiów) Z POZIOMEM POLSKICH I EUROPEJSKICH RAM KWALIFIKACJI Kwalifikacja jako zbiór efektów uczenia się (po walidacji) Efekty uczenia się 1 Polskie Ramy Kwalifikacji Efekty 2 Deskryptory Efektów Uczenia się właściwe dla stopnia studiów, obszaru i profilu Deskryptory poziomu PRK Efekty n Zgodność zapewniona przez system jakości Zgodność zapewniona przez budowę PRK i wykazana w RR Zgodność wykazana w Raporcie Referencyjnym - RR

33 BUDOWA PROGRAMU STUDIÓW NA BAZIE KRK Opis generyczny efektów kształcenia dla 8 obszarów jako punkt odniesienia dla tworzenia i przebudowy programów studiów 1. studia w obszarze nauk humanistycznych 2. studia w obszarze nauk społecznych 3. studia w obszarze nauk ścisłych 4. studia w obszarze nauk przyrodniczych 5. studia w obszarze nauk technicznych 6. studia w obszarze nauk medycznych 7. studia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 8. studia w obszarze sztuki

34 PRZEJŚCIE OD DESKRYPTORÓW EFEKTÓW DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Polskie Ramy Kwalifikacji Deskryptory Efektów Uczenia się właściwe dla stopnia studiów, obszaru i profilu Efekty uczenia się 1 Efekty 2 Inny język opisu Efekty kształcenia muszą być sprawdzalne, mierzalne Efekty n

35 DWA MOŻLIWE PODEJŚCIA do budowy programu studiów Tomaszs Saryusz-Wolski Metoda top-down Do zastosowania w przypadku opracowania nowego programu studiów Metoda bottom-up Szczególnie dogodna przy przebudowie istniejących już programów studiów W istniejących programach studiów efekty kształcenia w większości istnieją trzeba je tylko wykazać i wykorzystać do wspomagania studentów W większości przypadków trzeba dołożyć efektów kształcenia o charakterze generycznym nie koniecznie nowe przedmioty

36 METODA TOP- DOWN Tomaszs Saryusz-Wolski Efekty kształcenia dla programu studiów KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (w tym deskryptory obszarnicze) i inne punkty odniesienia Matryca Efektów Kształcenia Efekty kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Opis przedmiotu Efekty kształcenia Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Mechanizmy i sposoby oceny Punkty ECTS

37 Metoda bottom-up Efekty kształcenia dla programu studiów Matryca Efektów Kształcenia Efekty kształcenia dla przedmiotu TREŚCI KSZTAŁCENIA? Tomaszs Saryusz-Wolski Krajowe Ramy Kwalifikacji i inne punkty odniesienia + weryfikacja poziomu KRK

38 INNE PUNKTY ODNIESIENIA? Zalecenia organizacji krajowych i międzynarodowych np. euro-bachelor w chemii Standardy kształcenia (w postaci efektów kształcenia) przygotowane przez różne komisje akredytacyjne np. ABET dla inżynierii Wyniki projektów międzynarodowych np. Tunning Wymagania organizacji zawodowych

39 Tomaszs Saryusz-Wolski METODA TOP- DOWN ale nie tylko. Efekty kształcenia dla programu studiów KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (w tym deskryptory obszarnicze i inne punkty odniesienia Matryca Efektów Kształcenia Efekty kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Opis przedmiotu Efekty kształcenia Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Mechanizmy i sposoby oceny Punkty ECTS

40 Matryca (macierz) efektów kształcenia efekty kształcenia Wiedza przedmiot przedmiot... przedmiot przedmiot... przedmiot n + Umiejętności 1 2 n Kompetencje społeczne i personalne 1 + Jeśli przedmiot nie rozwija żadnego z efektów kształcenia to nie może być obowiązkowy Jeśli efekty kształcenia nie są zaznaczone dla żadnego z przedmiotów to znaczy że brak jest przedmiotu n +

41 Warszawa, Tomaszs Saryusz-Wolski Elementy opisu modułu, przedmiotu Efekty uczenia się???? Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Mechanizmy i sposoby oceny ECTS 41

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl administracja@janski.edu.pl tel. 851 28 88 do 90; fax 851 28 87 Seria EK1000. Wolumen I E Projekt normy etyczności pracy EK 1000 K 1 0 0 Warszawa, 2

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo