Krajowe Ramy Kwalifikacji. dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Ramy Kwalifikacji. dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp."

Transkrypt

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji Nowe podejście do kształcenia dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp.

2 Ramy kwalifikacji geneza Proces Boloński i ramowe struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Idea Europejskich Ram Kwalifikacji 2004 Cel: Bardziej precyzyjne określenie zależno ności między różnymi r kwalifikacjami absolwentów w w Europie Uznawalność wykształcenia Zwiększenie mobilności obywateli Poprawa jakości kształcenia Komisja Europejska sformułowanie owanie pomysłu u w 2006 Od 2006 Grupa Robocza ds. KRK w szkolnictwie wyższym Ramy Europejskie dla LLL Parlament Europejski Zalecenie PE w sprawie edukacji zawodowej - ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) z 2009 Od 2008 Zespół Ekspertów w MEN ( POKL) 2

3 Pojęcia Kwalifikacja oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami Definicja przyjęta przez Parlament Europejski w ramach zalecenia w sprawie wprowadzenia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (kwiecień 2008) Kwalifikacja (qualification) dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawnioną instytucję, stwierdzający, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami. Definicja przyjęta uchwałą nr 7/VII/10 Komitetu Sterującegodo spraw Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie w dniu 29 lipca 2010 r. 3

4 Efekty uczenia się i kształcenia Efekty uczenia się (learning outcomes) to, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Efekty kształcenia to, co osoba uczestnicząca w procesie kształcenia prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową wie, rozumie i potrafi wykonać po jego zakończeniu, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. 4

5 WIEDZA WIEDZA efekt efekt przyswajania informacji poprzez poprzez uczenie uczenie się. się. Wiedza Wiedza jest jest zbiorem zbiorem faktów, faktów, zasad, zasad, teorii teorii i i praktyk praktyk powiązanych z z dziedziną pracy pracy lub lub nauki. nauki. W kontekście europejskich ram ram kwalifikacji wiedzę wiedzę opisuje opisuje się się jako jako teoretyczną lub lub faktograficzną UMIEJĘTNOŚCI UMIEJĘTNOŚCI zdolność zdolnośćdo do stosowania stosowania wiedzy wiedzy i i korzystania korzystania z z know-how know-howw celu celu wykonywania wykonywania zadań zadańi i rozwiązywania rozwiązywania problemów. problemów. W kontekście kontekście europejskich europejskich ram ram kwalifikacji kwalifikacji umiejętności umiejętności określa określa się sięjako kognitywne kognitywne (obejmujące (obejmujące myślenie myślenie logiczne, logiczne, intuicyjne intuicyjne i i kreatywne) kreatywne) oraz oraz praktyczne praktyczne (obejmujące (obejmujące sprawność sprawność i i korzystanie korzystanie z z metod, metod, materiałów, materiałów, narzędzi narzędzi i i instrumentów) instrumentów) EFEKTY EFEKTY UCZENIA SIĘ SIĘ ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. KOMPETENCJE KOMPETENCJE udowodniona udowodniona zdolność zdolność stosowania stosowania wiedzy, wiedzy, umiejętności umiejętności i i zdolności zdolności osobistych, osobistych, społecznych społecznych lub lub metodologicznych metodologicznych okazywana okazywana w pracy pracy lub lub nauce nauce oraz oraz w karierze karierze zawodowej zawodowej i i osobistej; osobistej; w europejskich europejskich ramach ramach kwalifikacji, kwalifikacji, kompetencje kompetencje określane określane są są w kategoriach kategoriach odpowiedzialności odpowiedzialności i i autonomii autonomii 5

6 Kompetencje Wszystko to, co dana osoba wie, rozumie i potrafi wykonać,, czyli jej skumulowane efekty uczenia się kompetencje ogólne (umiejętno tności uniwersalne) kompetencje przedmiotowe (wiedza teoretyczna, praktyczna lub wiedza doświadczalna oraz umiejętno tności kierunkowe) 6

7 Kompetencje ogólne Kompetencje instrumentalne: zdolności kognitywne, metodologiczne, techniczne i językowe Kompetencje interpersonalne: sprawności indywidualne, np. zdolności społeczne, takie jak umiejętno tność współpracy pracy w grupie, komunikowania się, rozwiązywania zywania konfliktów, negocjowania, itp. 7

8 Kwalifkacje Kwalifikacja nadana uczącemu się może być traktowana jako zbiór efektów uczenia się Efekty uczenia się muszą podlegać potwierdzeniu (walidacji) Po zbadaniu zgodności efektów uczenia się z obowiązującymi standardami wydawane jest potwierdzenie odpowiedniej kwalifikacji dyplom/świadectwo Kwalifikacja może być uzyskana na drodze kształcenia formalnego kształcenia poza-formalnego uczenia się nieformalnego. 8

9 Cele ERK ERK to układ odniesienia, który obejmuje wszystkie kwalifikacje i oparty jest całkowicie na efektach uczenia się. Celem ERK jest: ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnym r czasie, miejscach i formach lepsza informacja o kompetencjach absolwentów dla pracodawców i edukatorów; możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz społecze eczeństwa obywatelskiego (zatrudnialno( zatrudnialność), wzrost mobilności siły y roboczej (uczących( się, absolwentów, pracowników) w) promowanie uczenia się przez całe życie (zwiększenie motywacji do uczenia się) podniesienie jakości nauczania. 9

10 Założenia Europejskich Ram Kwalifikacji 8 poziomów kwalifikacji pełnych wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne i interpersonalne Opis wymagań (deskryptory) poziomów kwalifikacji Możliwe podpoziomy i kwalifikacje częściowe Progresywność uzyskiwanych efektów uczenia się we wszystkich trzech działach podstawą wyodrębnienia poziomów kwalifikacji pełnych Integracja wszystkie dokonania osób uczących się powinny znaleźć miejsce w Ramach bez względu na miejsce, rodzaj, czas uczenia się Swoboda interpretacji w krajowych ramach kwalifikacji (także co do liczby poziomów) z zachowaniem przekładalności do ERK Odpowiedzialność władz państwa za system kwalifikacji i raport referencyjny 10

11 ERK a KRK 11

12 Założenia KRK Możliwość odniesienia kwalifikacji do ERK Czytelność systemu edukacyjnego dla obywateli Dialog z rynkiem pracy Integracja edukacji ogólnej, zawodowej i wyższej Spójność systemu kwalifikacji Wspólny aparat pojęciowy Przesunięcie akcentu z procesu kształcenia na wynik (efekt) Promocja i wsparcie uczenia się przez całe życie 12

13 Krajowa Rama Kwalifikacji opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, zawiera on opis hierarchii poziomów w kwalifikacji każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów (od szkoły y podstawowej do doktoratu). każdemu z tych poziomów w przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji. 13

14 Poziom ERK Poziom PRK Przykładowe kwalifikacje odpowiadające poziomom PRK Dyplom doktora Dyplom magistra Dyplom licencjata/inżyniera trwa dyskusja np. dylom mistrzowski, dyplom kolegium nauczycielskiego, niektóre certyfikaty zawodowe Świadectwo ukończenia szkoły średniej Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej Świadectwo ukończenia gimnazjum Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 14

15 Polska Rama Kwalifikacji 15

16 Schemat PRK 16

17 Deskryptory (czynniki opisu) dla kategorii kluczowych (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społ. i personalnych 17

18 System kwalifikacji Docelowo w polskim systemie kwalifikacji będzie się wyróżniać kwalifikacje pełne oraz zakresowo od nich węższe kwalifikacje cząstkowe. Pełna kwalifikacja na każdym poziomie będzie miała określoną minimalną objętość (rozmiar, ilość, zakres efektów uczenia się, które się na nią składają). Objętość kwalifikacji określana będzie przy pomocy punktów akumulacji i transferu osiągnięć (ECTS, ECVET i SATO). 18

19 Efekty w edukacji zawodowej W charakterystyce efektów uczenia się w edukacji zawodowej progresja efektów dotyczy przede wszystkim następujących kategorii: o Stopień skomplikowania zadań zawodowych (od prac prostych, rutynowych, aż do rozwiązywania skomplikowanych, nietypowych problemów oraz realizowania zadań wymagających wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie światowym) o Samodzielność w pracy zawodowej (określona jest przez zakres i charakter nadzoru i kontroli której musi podlegać w pracy osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe danego poziomu - począwszy od prac wykonywanych, pod bezpośrednim kierunkiem i kontrolą, aż do pełnej samodzielności w najwyższej trudności zadaniach wykonywanych indywidualnie oraz/lub w kierowaniu dużymi organizacjami w warunkach ryzyka i niepewności o Gotowość (intelektualna, emocjonalna i moralna) do podjęcia odpowiedzialności w pracy zawodowej (określona jest przez zakres podejmowanej odpowiedzialności za przebieg i wyniki wykonywanej pracy, oraz za podejmowane w toku pracy decyzje i ich skutki, w tym dotyczące bezpieczeństwa własnego i innych począwszy od niezdolności do ponoszenia żadnej odpowiedzialności (osoby niepełnosprawne umysłowo), aż do pełnej odpowiedzialności za funkcjonowanie całej organizacji) 19

20 Nie tylko szkoła edukacja formalna szkoły, uczelnie, inne instytucje kształcące edukacja pozaformalna szkolenia, staże, kursy uczenie się nieformalne w pracy, życiu codziennym, z książek, Internetu, od znajomych 20

21 Przykłady kwalifikacji uzyskanych w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym 1. ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 2. ECDL-Advanced Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w stopniu zaawansowanym 3. AutoCAD certyfikat potwierdzający umiejętności komputerowego wspomagania projektowania 4. Certyfikaty CISCO np. CCNA- Cisco Certified Network Associate - potwierdzający umiejętności z zakresu projektowania i administrowania sieci komputerowych 5. Licencje EASA PART licencje obsługi technicznej statków powietrznych 6. EBCL Europejski Certyfikat Umiejętności Biznesowych 7. Inne 21

22 Pojęcia Kwalifikacja Kwalifikacje zawodowe Poziomy kwalifikacji (w Ramach) Oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami Układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu. Poziomy kwalifikacji są to wyodrębnione według przyjętego zespołu kryteriów kategorie kwalifikacji; zgodnie z koncepcją tworzenia ERK i KRK poziomy kwalifikacji istotnie różnią się pomiędzy sobą, co jest określone przez ustalony dla każdego poziomu kwalifikacji zestaw deskryptorów generycznych 22

23 Co nas czeka W roku 2012: Stworzenie krajowego rejestru kwalifikacji. Przyporządkowanie wszystkich nadawanych w Polsce kwalifikacji do poziomów ERK i PRK. Stworzenie krajowej platformy cyfrowej zawierającej opis wszystkich kwalifikacji Powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej w imieniu państwa za system kwalifikacji, jego stałą aktualizację oraz porównywalność poziomów PRK z ERK. Stałe uczestnictwo w różnych formach współpracy i wymiany międzynarodowej. 23

24 Dziękuj kuję za uwagę dr Anna Czekirda

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji. (pod redakcją merytoryczną Ewy Chmieleckiej)

Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji. (pod redakcją merytoryczną Ewy Chmieleckiej) Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji (pod redakcją merytoryczną Ewy Chmieleckiej) Warszawa, grudzień 2009 Publikacja przygotowana w ramach realizacji zadań partnera projektu systemowego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje

Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Ogólne informacje o szkockim systemie kwalifikacji Szkocki system kwalifikacji jest odrębny od systemu obowiązującego w pozostałej części Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC narodziła

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Serwis Europe Direct udziela informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z Unią Europejską Numer bezpłatnej linii telefonicznej(*): 00

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 22.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 398/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo