SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

2 Plan prezentacji Kwalifikacja podyplomowa a Krajowe Ramy Kwalifikacji Studia Podyplomowe w aktualnych uregulowaniach prawnych Zapewnienie jakości Studiów Podyplomowych

3 Kwalifikacja określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję W ramach tego systemu pojęć kwalifikacją jest tylko taki zestaw efektów uczenia się (kompetencji), który jest wpisany do krajowego rejestru kwalifikacji i tym samym przyporządkowany do odpowiedniego poziomu PRK. wg słownika zaaprobowanego przez Komitet Sterujący ds. KRK w lipcu 2011 r., i w sierpniu tego samego roku także przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji.

4 Odniesienie kwalifikacji do poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji do 2012 r. wszystkie nowe świadectwa, dyplomy i dokumenty Europass potwierdzające zdobyte kwalifikacje, wydane przez właściwe organy, będą zawierały wyraźne odniesienie za pośrednictwem krajowych systemów kwalifikacji do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji ZAL ECENI E PA RLAM ENTU EUROP EJS KIEGO I RADY 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Dotyczy to również Studiów Podyplomowych

5 Krajowy Rejestr Kwalifikacji Spis wszelkich kwalifikacji nadawanych w kraju W Polskim Rejestrze Kwalifikacji przewiduje się istnienie kwalifikacji Pełnych np. studia I stopnia Cząstkowych np. kwalifikacja biegłego rewidenta oraz Złożonych np. lekarza pediatry Składowych np. Lekarza (kwalifikacja pełna) i specjalizacji lekarskiej z pediatrii (kwalifikacja cząstkowa) Studia podyplomowe (efekty kształcenia zapisane dla SP) są kwalifikacją cząstkową i w szczególnych przypadkach mogą być kwalifikacją składową

6 Wnioski z powyższych zapisów Studia podyplomowe musza posiadać określone efekty kształcenia Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest formalnym potwierdzeniem osiągnięcia przez słuchacza efektów kształcenia zapisanych dla danych SP Studiom podyplomowym musi być przyporządkowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

7 Studia Podyplomowe w aktualnych uregulowaniach prawnych ART. 2 ust 1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 11) studia podyplomowe - formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych

8 Obszar kształcenia Studiów ART. 8 PoSzW Podyplomowych 7) Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. Wniosek Studia podyplomowe należy przypisać do jednego z 8 obszarów kształcenia (formalnie)

9 Obszar Studiów Podyplomowych Na jakiej podstawie można/należy przypisać SP do Obszaru Kształcenia? Na podstawie analizy efektów kształcenia SP i zapisów efektów dla obszaru kształcenia UWAGA efekty kształcenia zapisane są jedynie dla studiów I i II stopnia. Nie ma potrzeby wykazywania zgodności efektów kształcenia SP z zapisami dla obszarów kształcenia Studia Podyplomowe mogą rozwijać efekty kształcenia nie zapisane dla obszarów

10 Obszar Studiów Podyplomowych c.d. Czy mogą istnieć wielo-obszarowe studia podyplomowe, w szczególności dwu-obszarowe TAK Jak w takie sytuacji rozumieć zapis - Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię

11 Obszar Studiów Podyplomowych cd. W takim przypadku uczelnia powinna prowadzić jeden kierunek wieloobszarowy w takim wieloobszarze lub kierunki studiów w każdym z obszarów Przykład: Czy Politechnika może samodzielnie prowadzić studia podyplomowe dwuobszarowe w zakresie nauk technicznych i nauk medycznych NIE - jeśli nie prowadzi jakiegokolwiek kierunku studiów w obszarze nauk medycznych TAK jeśli otrzyma zgodę Ministra NiSzW

12 Regulacje w zakresie SP na poziomie uczelni Senat uczelni ustala (podejmuje uchwałę) wytyczne dla prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających ( wynika pośrednio z Art PoSzW) Programy studiów ( w tym plan studiów) zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej Kto zatwierdza efekty kształcenia dla programu kształcenia? Brak wskazań ustawie i rozporządzeniach Propozycja zdecydować o tym w wytycznych (dla Studiów Podyplomowych) ustalanych przez Senat - w ramach autonomii uczelni.

13 Efekty kształcenia studiów podyplomowych Art. 8a PoSzW uczelnia jest obowiązana do określenia ich (studiów podyplomowych) efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji Brak jest bardziej szczegółowych uregulowań Uczelnia sama decyduje w jaki sposób przygotować dokumentację opisującą efekty kształcenia Należy wykazać, że efekty kształcenia zapisane dla poszczególnych modułów/przedmiotów przewidzianych programem studiów zapewniają osiągnięcie efektów kształcenia dla całego programu kształcenia

14 Przypisanie Studiów Podyplomowych do poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji O poziomie danej kwalifikacji nie decydują wymagania wstępne w stosunku do kandydatów Wymaganie od kandydata posiadania ukończenia studiów I stopnia (kwalifikacji 6 poziomu PRK) nie oznacza, że Studia Podyplomowe są kwalifikacją przypisaną do poziomu 7 PRK Poziom Studiów Podyplomowych zależy od złożoności efektów kształcenia osiąganych przez absolwenta Określić poziom Studiów Podyplomowych będzie można na podstawie porównania efektów kształcenia z opisami efektów kształcenia dla: Polskiej Ramy Kwalifikacji opis ogólny Lub opisy PRK na niższym poziomie generyczności PRK opis dla edukacji wyższej PRK opis dla edukacji zawodowej Nie proponuje się przypisywania poziomu na podstawie odniesienia efektów kształcenia studiów podyplomowych do opisów obszarowych

15 Objętość kwalifikacji podyplomowej studiów podyplomowych Art. 8a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS... Co to oznacza? Efekty kształcenia zapisane dla SP i osiągane przez absolwenta muszą odpowiadać co najmniej 60 punktom ECTS Całkowity nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia efektów kształcenia zapisanych dla studiów podyplomowych wynosi minimum 1500 do 1800 godzin pracy Taki nakład pracy przewidziany jest dla dwóch semestrów studiów stacjonarnych rozumianych jako łącznie 40 tygodni pracy (40 tygodni x 40 godzin pracy = 1600 godzin)

16 Objętość kwalifikacji podyplomowej studiów podyplomowych cd. Dotychczasowe studia podyplomowe zwykle ( w większości przypadków) wymagały zdecydowanie mniejszego nakładu pracy uczących się Nakład pracy bardziej odpowiadał obciążeniu pracą studenta niestacjonarnego Trzy możliwe rozwiązania (istnieje więcej możliwości) czy rzeczywiście możliwe? Jakie są zalety poszczególnych rozwiązań? Jakie niosą zagrożenia?

17 Studia Podyplomowe po staremu Studia trwają dwa (normalne) semestry około 40 tygodni, zajęcia odbywają się w weekendy, Studenci łączą studia z praca zawodową szacowany, możliwy nakład pracy studenta zdecydowanie poniżej wymaganego (< 50%) Zalety wszystko bez zmian, program nie musi się zmieniać, wystarczy zapisać efekty kształcenia, koszty się nie zmienią, kandydaci są do takiego model przyzwyczajeni Zagrożenia PKA może doliczyć się rzeczywistego nakładu pracy, zakwestionować prawidłowość przypisania do studiów 60 ECTS i niezgodność z Art. 8a Ustawy PoSzW

18 Studia podyplomowe stacjonarne Studia trwają dwa (normalne) semestry - około 40 tygodni, Zajęcia odbywają się w dni robocze i/lub w weekendy, Studenci nie łączą studiów z pracą zawodową szacowany, możliwy nakład pracy studenta zgodnie z wymaganiami (40 tygodni x 40 godzin/tydzień=1600 godzin) Zalety objętość efektów kształcenia bardzo wysoka, wysoka jakość studiów Wady Istnieje potrzeba opracowania nowego programu kształcenia. Nowy program musi być bardziej obszerny nawet jeśli liczba godzin zajęć w uczelni zmieni się w niewielkim stopniu. Zagrożenia Wysokie koszty studiów, Brak kandydatów

19 Studia Podyplomowe dwusemestralne niestacjonarne wydłużone Studia trwają dwa semestry ale tylko nominalnie Plan studiów przewiduje pracę słuchaczy przez okres minimum roku kalendarzowego Zajęcia odbywają się w weekendy przez cały rok łącznie z wakacjami Studenci łączą studia z pracą zawodową, ale w planowanym okresie studiów realnym jest nakład pracy studenta zgodnie z wymaganiami ( godzin) Zalety objętość efektów kształcenia bardzo wysoka, wysoka jakość studiów Możliwość wykorzystania czasu kadry w okresach bez zajęć ze studentami Wady Istnieje potrzeba opracowania nowego programu kształcenia. Nowy program musi być bardziej obszerny nawet jeśli liczba godzin zajęć w uczelni zmieni się w niewielkim stopniu. Zagrożenia Wyższe koszty studiów, brak kandydatów

20 Zapewnienie jakości studiów podyplomowych Studia podyplomowe muszą być objęte Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia Polska Komisja Akredytacyjna.może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakości kształcenia na prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. Art. 99 PoSzW

21 Jaka jest różnica pomiędzy studiami podyplomowymi a studiami II stopnia? Studia II stopnia muszą rozwijać efekty uczenia we wszystkich trzech kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Podnosić poziom kompetencji na 7, wyższy poziom Efekty kształcenia muszą wypełniać zapisy w obszarach kształcenia Minimalna liczba punktów ECTS 90 lub 120 Studia podyplomowe nie mają tych wymagań Jedynym z powyższych wymaganiem jest objętość efektów kształcenia- minimum 60 punktów ECTS

22 Podsumowanie Wprowadzenie przemian wynikających z wprowadzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dotyczy studiów podyplomowych w równym stopniu jak studiów I, II i III stopnia. Musi nastąpić zrównanie efektów kształcenia studiów podyplomowych realizowanych w weekendy z modelem stacjonarnym Po wprowadzeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji będzie istniała potrzeba określenia poziomu Ramy dla każdych studiów podyplomowych Studia podyplomowe podlegają WSZJK i ocenie dokonywanej przez PKA

23 Dziękuję za uwagę

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo