ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji"

Transkrypt

1 ECTS jak z niego korzystać w ramach kwalifikacji Tomasz Saryusz-Wolski Ekspert Bolońskich Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka

2 Co to jest ECTS? KaŜdy wie! European Credit Transfer and Accumulation System System Transferu i Akumulacji Punktów.. I co dalej? Jakich punktów? Po co te punkty? Jak ich istnienie zmienia myślenie o kształceniu, o uczeniu się? Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 2

3 Jaki jest związek pomiędzy ECTS a ramami kwalifikacji? Punkty ECTS przypisywane są efektom kształcenia Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia których osiągnięcie wymaga od przeciętnego studenta średnio 25 do 30 godzin pracy (całkowitej) Ramy kwalifikacji opisują efekty kształcenia właściwe dla danego stopnia studiów Poziom ram kwalifikacji, stopień studiów jest opisany za pomocą deskryptorów efektów kształcenia ECTS efekty kształcenia ramy kwalifikacji Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 3

4 Efekty kształcenia/uczenia się Learning Outcomes (LO) Efekty kształcenia/uczenia się określają co student powinien wiedzieć i rozumieć, jakie powinien mieć umiejętności i postawy po zaliczeniu przedmiotu lub programu studiów

5 System kształcenia oparty na efektach kształcenia/uczenia się Program studiów jest definiowany przez efekty kształcenia czyli przez wiedzę, umiejętności i postawy absolwenta a nie przez treści programowe Przedmiot, moduł jest definiowany przez efekty kształcenia/uczenia się System zapewnienia jakości kształcenia dba, zapewnia osiągnięcie przez absolwenta załoŝonych, zapisanych w programie studiów efektów kształcenia. Uczelnia musi wykazać, Ŝe absolwent osiąga załoŝone efekty kształcenia. Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 5

6 Efekty kształcenia/uczenia się a ECTS Punkty ECTS przypisywane są bezpośrednio efektom uczenia się/kształcenia Przedmiotom przypisywane są punkty ECTS pośrednio poprzez efekty kształcenia Liczba punktów ECTS, wymiar liczbowy ECTS uzaleŝniony jest od całkowitego nakładu pracy potrzebnego do ich osiągnięcia w warunkach kształcenia formalnego Czy moŝna zatem prawidłowo wprowadzać system ECTS bez definiowania efektów kształcenia/uczenia się? Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 6

7 Kwalifikacja jako zbiór efektów kształcenia/uczenia się Kwalifikacja oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji w której właściwy organ stwierdza, Ŝe dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami Definicja przyjęta przez Parlament Europejski w ramach zalecenia w sprawie wprowadzenia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (kwiecień 2008)

8 Kwalifikacja to (innymi słowami) Kwalifikacja nadana uczącemu się moŝe być traktowana jako zbiór efektów uczenia się Efekty uczenia się muszą podlegać walidacji Po zbadaniu zgodności efektów uczenia się z obowiązującymi standardami wydawane jest potwierdzenie odpowiedniej kwalifikacji dyplom/świadectwo Kwalifikacja moŝe być uzyskana na drodze kształcenia formalnego kształcenia poza-formalnego lub nieformalnego Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 8

9 Czym nie jest kwalifikacja? Potwierdzeniem odbycia nauczania (dyplom/świadectwo) Potwierdzeniem uczęszczania na zajęcia Potwierdzeniem zaliczenia wszystkich zajęć Zajęcia to jedynie forma pomocy studentowi w jego uczeniu się Student musi zaliczyć przedmiot tzn. osiągnąć załoŝone efekty uczenia się Kwalifikacja jest formalnym potwierdzeniem osiągnięcia efektów uczenia się na odpowiednim poziomie, określonym ramami kwalifikacji niezaleŝnie od tego jak zostały uzyskane Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 9

10 Objętość kwalifikacji Objętość kwalifikacji tradycyjnie jest/była określana za pomocą liczby lat kształcenia formalnego np.: studia magisterskie jednolite pięcioletnie, sześcioletnie studia licencjackie trzyletnie Studia inŝynierskie trzy i pół letnie lub czteroletnie W szkolnictwie wyŝszym objętość kwalifikacji jest dziś określana za pomocą liczby punktów ECTS np.: studia licencjackie 180 ECTS studia inŝynierskie 210 ECTS lub 240 ECTS jednolite studia magisterskie 300, 330 lub 360 ECTS Studia magisterskie (II stopnia) 120 lub 90 ECTS Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 10

11 Objętość kwalifikacji Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 11

12 Kształcenie formalne Objętość efektów uczenia się 1 semestr = 30 ECTS 1 rok = 60 ECTS 3 lata 180 ECTS Poświadczenie 180 ECTS Suplementem do Dyplomu Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 12

13 Kształcenie nieformalne i poza-formalne Objętość efektów uczenia się niezbędnych do uzyskania kwalifikacji ECTS Poświadczenie uzyskania 180 ECTS za pomocą dokumentu potwierdzającego kwalifikację Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 13

14 Elastyczność studiów i mobilność a ECTS Ile przedmiotów musi zaliczyć student w semestrze łącznie z przedmiotami do wyboru? 30 ECTS/semestr Jak porównać przedmioty prowadzone tradycyjnie i metodą e-learningu? za pomocą efektów uczenia się i liczby punktów ECTS Ile przedmiotów, efektów uczenia musi zgromadzić student Erasmusa w uczelni zagranicznej? 30 ECTS/semestr Czy moŝna w tych przypadkach zastąpić punkty ECTS liczbą godzin zajęć lub liczbą przedmiotów? zdecydowanie NIE! Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 14

15 System zorientowany na studenta Student centered system W systemie zorientowanym na studenta musimy przy projektowaniu programu studiów zwrócić uwagę na równomierne rozłoŝenie wysiłku studenta jak? za pomocą równej liczby punktów ECTS 30/semestr Równa liczba godzin zajęć to równomierne rozłoŝenie wysiłku uczelni! Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 15

16 Wprowadzanie przemian w kształceniu Dwa moŝliwe scenariusze I. Świadome, zaplanowane wprowadzanie przemian wynikających z Procesu Bolońskiego ECTS zostaje uŝyty jako niezbędne narzędzie II. Brak moŝliwości wprowadzania zdecydowanych przemian (lub brak woli, świadomości) moŝna wprowadzać ECTS (jest Rozporządzeniei MNiSW) i w efekcie tego zmieniać myślenie o kształceniu, uczeniu się Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 16

17 Czy ECTS, Ramy Kwalifikacji, efekty uczenia się, czy to wszystko jest nam naprawdę potrzebne? W warunkach kształcenia elitarnego moŝe NIE Oxford, MIT, Harvard? UJ?, UW?, PW,. czy są to uczelnie kształcące masowo czy uczelnie elitarne? koncepcja selecting and recruiting universities W warunkach kształcenia masowego na poziomie wyŝszym i przemian na rynku pracy (XXI wiek)- zdecydowanie TAK` Białystok, Tomasz Saryusz-Wolski 17

18 Dziękuję za uwagę i Ŝyczę powodzenia, nie tylko we wprowadzaniu ECTSu

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Serwis Europe Direct udziela informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z Unią Europejską Numer bezpłatnej linii telefonicznej(*): 00

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji. dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Krajowe Ramy Kwalifikacji. dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp. Krajowe Ramy Kwalifikacji Nowe podejście do kształcenia dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła a Biznesu w Gorzowie Wlkp. Ramy kwalifikacji geneza Proces Boloński i ramowe struktury kwalifikacji dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW I SUPLEMENT DO DYPLOMU PRZEWODNIK Dyrekcja Generalna ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU i AKUMULACJI PUNKTÓW

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU i AKUMULACJI PUNKTÓW EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU i AKUMULACJI PUNKTÓW PRZEWODNIK /WERSJA ROBOCZA/ 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Podstawowe cechy ECTS Punkty ECTS Nakład pracy studenta Efekty kształcenia i kompetencje Skala ocen

Bardziej szczegółowo

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND VALIDATIONOF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING, A CHALLENGE FOR POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM University

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA FORUM DYSKUSYJNE- OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI, A WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Warszawa, 16 marca 2010 r. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 10.11.2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie a) Zalecenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia)

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 23.02.2012 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo