jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny"

Transkrypt

1 Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni oraz strategia i polityka jakości kształcenia. 2. Efekty kształcenia weryfikacja, ocenianie, walidacja. 3. Zapewnianie jakości kadry dydaktycznej. 4. Informacje w wewnętrznym systemie zapewniania jakości.

3 Strategia uczelni oraz strategia i polityka jakości kształcenia. ł Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym Art a. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Art Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni określa statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni należy w szczególności opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni.

4 Strategia uczelni oraz strategia i polityka jakości kształcenia. Standardy i wskazówki dotyczące zapewniania jakości kształcenia Standard 1.1: Polityka oraz procedury zapewnienia jakości Formalne polityki i procedury składają się na struktury, w ramach których instytucje szkolnictwa wyższego mogą rozwijać się i monitorować skuteczność swoich systemów zapewnienia jakości Polityki zawierają deklaracje na temat celów oraz podstawowe środki służące do ich realizacji deklaracja polityki będzie obejmować: relacje pomiędzy działalnością dydaktyczną a badawczą danej instytucji; strategie instytucji w zakresie jakości i standardów; organizację systemu zapewnienia jakości; obowiązki instytutów, szkół, wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych i osób w zakresie zapewnienia jakości; zaangażowanie studentów w zapewnienie jakości; sposoby wdrażania, monitorowania i korygowania polityki

5 Strategia uczelni oraz strategia i polityka jakości kształcenia. ł Kryteria oceny instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną 1. Jednostka ma określoną strategię rozwoju. 1) Strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją i strategią uczelni oraz uwzględnia politykę zapewniania wysokiej jakości kształcenia, 2) jednostka opracowała ł koncepcję kształcenia ł obejmującą j studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, zwane dalej studiami, spójną z jej celami strategicznymi, 3) jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, 4) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki oraz budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia.

6 Strategia uczelni oraz strategia i polityka jakości kształcenia. Case 1 University of Cambridge /o ces/educat o /st ategy/act o p a.pd Case 2 University of Dundee Case 3 Lunds Universitet ncementofeducation2009_2012.pdf

7 Strategia uczelni oraz strategia i polityka jakości kształcenia. ł Wskazówki - Opisanie w strategii czym jest dla konkretnej uczelni jakość mając na uwadze misję, znaczenie badań naukowych oraz z uwzględniając relacje ze środowiskiem zewnętrznym. - Zdefiniowanie w strategii zarówno ogólnych celów (korespondujących z misją uczelni, często ę przekraczających ramy czasowe strategii) jak również celów operacyjnych, y możliwych do realizacji w okresie objętym strategią. - Zdefiniowanie szczegółowych celów w odniesieniu do różnych poziomów kształcenia (koncepcja kształcenia na studiach I-III III stopnia, podyplomowych i innych). - Wskazanie odpowiedzialnych za realizację monitorowanie oraz korygowanie strategii. - Konsultacje strategii ze wszystkimi zainteresowanymi grupami.

8 Efekty kształcenia weryfikacja, ocenianie, walidacja. Weryfikacja efektów kształcenia- ważny element zapewniania a a jakości, wymaga określenia wymagań których spełnienie pozwala ocenić że efekt kształcenia został osiągnięty. Potrafi zaprojektować i zbudować zestaw aparatury do syntezy organicznej Wymagania: Zaliczenie kolokwium aparaturowego- charakteryzuje losowo wybrane składniki aparatury wykorzystywanej w syntezie organicznej, sporządza schemat oraz opisuje konstrukcję dwóch losowo wybranych, różnych zestawów aparatury uwzględniając dobór właściwych składowych zestawu w zależności od warunków planowanej reakcji oraz zasady BHP. Zaliczenie i pracowni- samodzielnie dili konstruuje aparaturę konieczną do przeprowadzenia syntezy 3 związków.

9 Efekty kształcenia weryfikacja, ocenianie, walidacja. Ocenianie- uwzględnia wymagania określane przy weryfikacji, ale może również być dokonywane o w oparciu o dodatkowe kryteria (aktywność na zajęciach, średnia ważona z ocen cząstkowych, ortografia, styl ) na podstawie oceny nie zawsze jesteśmy ś w stanie wyciągnąć ć wnioski o efektach kształcenia. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie: egzaminu, seminarium, wykładów, pracowni, kolokwiów zgromadzenie w semestrze minimum 51 punktów Punkty otrzymuje się za: 0-50 pkt niedostateczny 0-40 pkt egzamin pkt dostateczny 0-10 pkt aktywność na wykładach pkt dobry 0-15 pkt ocena za seminarium pkt bardzo dobry 0-10 pkt ocena za kolokwia 0-25 pkt ocena z pracowni

10 Efekty kształcenia weryfikacja, ocenianie, walidacja. Walidacja- proces w wyniku którego uczący otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnął określony zestaw uczenia się. n/p Weryfikacja, ocena i walidacja efektów kształcenia D. Piotrowska, T Saryusz-Woslki n/p słownika zaaprobowanego przez Komitet Sterujący KRK,

11 Efekty kształcenia weryfikacja Każdy ze zdefiniowanych efektów powinien być weryfikowany y Efekt kształcenia powinien być mierzalny Kryteria weryfikacji efektu dostosowane to kategorii efektu kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Zakres merytoryczny i kryteria podane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem kształcenia Wykorzystywanie zarówno oceny formującej jak i podsumowującej

12 Efekty kształcenia weryfikacja Poradnik weryfikowania efektów kształcenia Marymount University -Możliwość weryfikacji efektu brana pod uwagę już na etapie jego definiowania (jaki zakres tematyczny jest kluczowy, jaka wiedza i umiejętności są ważne, czy studenci faktycznie rozwijają daną kompetencję, jak można to zaobserwować, jak można to zmierzyć) -Możliwość bezpośredniej jak również pośredniej weryfikacji -Przynajmniej jednak bezpośrednia metoda pomiary dla każdego efektu (np. egzamin, ocena zeszytu laboratoryjnego, portfolio, projekt) - Standaryzacja metod weryfikacji Określenie oczekiwanych wartości standardów warunków zaliczenia dla - Określenie oczekiwanych wartości, standardów, warunków zaliczenia dla każdego z efektów kształcenia

13 Efekty kształcenia weryfikacja Poradnik programowej weryfikacji efektów kształcenia University of Nebraska - analiza zalet oraz wad różnych narzędzi oceniania w kontekście - analiza zalet oraz wad różnych narzędzi oceniania w kontekście rożnych form prowadzonych zajęć oraz rekomendacje

14 Zapewnianie jakości kadry dydaktycznej - procedury oceny nauczycieli akademickich i zajęć przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników wszelkich innych form kształcenia realizowanych w uczelni - zasady i procedury prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych - periodyczne monitorowanie kompletności i aktualności sylabusów - systemy motywowania nauczycieli akademickich, w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych oraz doskonalenia i unowocześniania procesów dydaktycznych, poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia i oceny - formy doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasady udziału w nich pracowników naukowo-dydaktycznych -sposoby zapewnienia mobilności krajowej j i zagranicznej nauczycieli akademickich - mechanizmy promowania i rozpowszechniania dobrych praktyk związanych z nauczaniem i uczeniem się, stosowaniem innowacyjnych metod kształcenia i sposobów oceny Modele zarządzania uczelniami w Polsce. CBnSW UJ, listopad 2010

15 Zapewnianie jakości kadry dydaktycznej - wsparcie merytoryczne i metodologiczne dla nauczycieli Center for Teaching Excellence- Carnegine Meloon Teachers academy- U. Helsinki Principal`s Teaching Award Scheme- U. Edingurgh departments/institute academic development/learning teaching/staff/news/funding/about-ptas

16 Informacje w wewnętrznym systemie zapewniania jakości Durham University Oxford University ucationcommittee/documents/qa_handbook.pdf /Q

17

18 PRZEMYSŁAW RZODKIEWICZ i d l

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością programu kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Zarządzanie jakością programu kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych. Część II Zarządzanie jakością programu kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 22.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 398/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Bardziej szczegółowo