Globalne perspektywy dla rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne perspektywy dla rynku"

Transkrypt

1 Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w III kw r.

2 Wstęp Po trudnym początku roku w drugim kwartale nastąpiło odbicie ryzykownych klas aktywów, a rynek akcji w USA osiągnął rekordowy poziom. Do tego pojawiły się oznaki zwiększonej aktywności gospodarczej w USA oraz dalszego wzrostu w Europie, a jednocześnie Chiny zaczęły wykazywać oznaki stabilizacji. Zniknęło poczucie, że banki centralne zaczynają okazywać mniejsze wsparcie dla aktywności gospodarczej, a następnie sytuacja zmieniła się po ogłoszeniu przez Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadzenia środków mających na celu wsparcie wzrostu oraz oddalenia obaw związanych z deflacją. Tymczasem przewodnicząca Rezerwy Federalnej (Fed), Janet Yellen, podkreśliła, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną niskie w przyszłości nawet w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej. W związku z powyższym decyzja, aby skoncentrować nasz budżet ryzyka na rynkach akcji okazała się trafna, jednak zaobserwowaliśmy również dobre wyniki na rynku kredytowym, instrumentów dłużnych rynków wschodzących oraz obligacji rządowych krajów peryferyjnych w Europie. Znów pojawiają się transakcje typu carry trade i widoczny jest wzrost kursów walut wrażliwej piątki. Inwestorzy zachęceni zobowiązaniem banku centralnego do stosowania łagodnej polityki oraz niskiego poziomu zmienności ponownie poszukują zysków. Wraz z upływem czasu obserwujemy dalszą poprawę sytuacji gospodarczej na świecie oraz spodziewamy się, że wzrost na rynkach rozwiniętych będzie stopniowo przenosić się na rynki wschodzące w związku z bardziej ożywionym handlem. Jednak wraz z tym pozytywnym zjawiskiem przewidujemy presję na wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w związku z dalszym zacieśnieniem rynku pracy oraz pojawieniem się presji inflacyjnej. Zyski spółek mogą znaleźć się pod presją w związku ze wzrostem wynagrodzeń. Reakcje na rynku będą zależeć od odpowiedzi Rezerwy Federalnej i spodziewamy się wyższych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych (patrz Stanowisko w sprawie strategii). Jednak w innych obszarach przewidujemy, że polityka monetarna pozostanie łagodna, ponieważ Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii będą stymulować wzrost i niwelować groźbę deflacji. Pomimo tych wyzwań sytuacja na rynkach w drugiej połowie roku nadal będzie korzystna. Jednak w związku z wyższymi wycenami analizujemy nasze stanowisko dotyczące ryzykownych klas aktywów. Akcje nadal wyglądają atrakcyjnie, jednak widzimy pewien zakres możliwości generowania zysków oraz zwrot w kierunku tych rynków, które pozostały w tyle w zakresie wzrostu. Keith Wade, główny ekonomista i strateg, Schroders 11 Lipca 2014 r. Spis treści Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym Główne punkty 2 Opinie na temat instrumentów o stałym przychodzie Główne punkty 3 Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów Główne punkty 4 Rynkowe stopy zwrotu 5 Nota informacyjna Tylna strona okładki Strona 1

3 Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym Główne punkty + Akcje + USA Stany Zjednoczone pozostają rynkiem preferowanym, ale zauważyliśmy, że duże szanse wzrostu, jakie oferuje gospodarka tego kraju, zostały już uwzględnione w odpowiednich wycenach. Odbicie w zakresie wzrostu powinno sprzyjać generowaniu zysków, jednak marże prawdopodobnie znajdą się pod presją w związku ze wzrostem wynagrodzeń. Zmniejsza się wykup akcji, jednak obserwujemy większe prawdopodobieństwo wyższej aktywności przedsiębiorstw w związku z kierowaniem przez nie znacznych przepływów środków pieniężnych na działalność w zakresie fuzji i przejęć. - - Wielka Brytania Prognozy wzrostu w Wielkiej Brytanii nadal są korygowane w górę w związku z dynamicznym wzrostem popytu wewnętrznego wspieranym przez sektor mieszkaniowy oraz zacieśnienie rynku pracy. Jednak wzrost gospodarczy w kraju nie ma takiego samego potencjału dla wzrostu zysków w Wielkiej Brytanii jak w innych regionach. Ostatnie wypowiedzi Banku Anglii były bardziej agresywne w związku z przygotowywaniem rynków przez bank centralny na pierwszą podwyżkę stóp w przyszłym roku. Istnieje ryzyko, że dalsze umacnianie się funta brytyjskiego wywrze presję na akcje brytyjskich spółek, ponieważ duża część ich przychodów jest generowana za granicą. 0 Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) Zmieniliśmy ocenę europejskich akcji na neutralną, ponieważ ponowna silna wycena na rynku nie miała odzwierciedlenia w zwiększeniu przychodów. Z kolei wzrost na rynku spowodował, że wyceny stały się mniej atrakcyjne w porównaniu z danymi historycznymi. Chociaż aktywność gospodarcza w strefie euro nabiera tempa, wzrost pozostaje na niskim poziomie, co pokazuje niedawny spadek w sondażach przedsiębiorstw. Ponadto obawy deflacyjne w regionie skłoniły Europejski Bank Centralny do wprowadzenia dodatkowego pakietu bodźców monetarnych poprzez cięcia stóp, celowe długoterminowe operacje finansujące w wysokości 1 bln euro oraz perspektywę zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. W związku z tym polityka monetarna pozostaje sprzyjająca dla rynku. + Japonia Wydaje się, że abenomika przynosi efekty w zakresie stymulowania wzrostu i podjęte zostały pozytywne kroki w zakresie reform strukturalnych, takie jak poprawa ładu korporacyjnego. Jednak zdajemy sobie sprawę, że reformy wymagane do utrzymania zrównoważonego wzrostu w długim okresie zaczną przynosić efekty dopiero po dłuższym czasie. Zmieniliśmy ocenę akcji japońskich na pozytywną w związku z perspektywami większego napływu środków na ten rynek wywołanego reformą rządowego emerytalnego funduszu inwestycyjnego (GPIF), która powinna zwiększyć alokację aktywów na rynkach akcji. Istnieje również prawdopodobieństwo, że Bank Japonii zastosuje dalsze bodźce monetarne w drugiej połowie roku, jeśli wzrost będzie rozczarowujący, a cel inflacyjny nie zostanie osiągnięty. 0 Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii (Australia, Nowa Zelandia, Hongkong i Singapur) + Rynki wschodzące Niskie ceny towarów i silniejsza konkurencja ze strony japońskich eksporterów mogą mieć niekorzystny wpływ na perspektywy w tym regionie. Gospodarka Australii jest wciąż podatna na dalsze obniżanie się popytu na surowce i spowolnienie w sektorze nieruchomości. Niemniej jednak wystąpiło rozprzestrzenianie się pozytywnych efektów związanych z poprawą nastrojów w Chinach, które są dużym partnerem handlowym dla tych rynków w zakresie eksportu. Poziomy wycen i perspektywy tego regionu są nieatrakcyjne w porównaniu z innymi regionami. Nasza ocena akcji rynków wschodzących jest pozytywna, ponieważ wyceny są coraz bardziej atrakcyjne i pojawiają się pewne oznaki poprawy wzrostu eksportu w regionie, szczególnie na rynkach wschodzących w Azji, których siłę napędową stanowi popyt w krajach rozwiniętych. Spodziewamy się, że tempo wzrostu tych gospodarek pozostanie na niskim poziomie. Jednak niedawny minimalny pakiet bodźców wprowadzony przez władze chińskie przekłada się na aktywność, co jest pozytywne dla popytu w pozostałych krajach wschodzących. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. Strona 2

4 Opinie na temat instrumentów o stałym przychodzie Główne punkty Obligacje 0 Skarbowe Utrzymujemy nasze neutralne stanowisko dotyczące światowych obligacji rządowych, biorąc pod uwagę stałe wsparcie monetarne zapewniane przez niektóre banki centralne, takie jak Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii. Jednak spodziewamy się, że na pewnym etapie nastąpi krok w kierunku pozycji o ujemnym czasie trwania, ponieważ ożywienie gospodarki światowej nabiera tempa. W zakresie rynków obligacji skarbowych obniżyliśmy ocenę amerykańskich obligacji skarbowych do negatywnej z uwagi na polepszenie danych oraz prognozy normalizacji polityki przez Rezerwę Federalną. Dotychczas wygląda na to, że Rezerwa Federalna nie zamierza zmienić swojego łagodnego stanowiska, sugerując, że można utrzymać niskie stopy w dłuższym okresie. Chociaż stałe zacieśnianie rynku pracy będzie wywierać presję na wynagrodzenia i potencjalnie na inflację, bank centralny Stanów Zjednoczonych jest zmuszony sprostać oczekiwaniom rynkowym w zakresie podwyżek stóp. Pomimo agresywnej retoryki ze strony Banku Anglii, potencjalne osłabienie danych wzrostowych oraz dalsze spadki inflacji w związku z kursami walut mogą zmniejszyć oczekiwania rynkowe w zakresie bardziej agresywnego profilu stóp. Jednocześnie z uwagi na ostatnią zapowiedź Europejskiego Banku Centralnego dotyczącą wprowadzenia znacznego pakietu bodźców monetarnych, co mogłoby korzystnie wpłynąć na stopy procentowe zwłaszcza na krótkim końcu krzywej rentowności, utrzymujemy neutralne stanowisko wobec niemieckich obligacji skarbowych. Nadal uważamy, że japońskie obligacje skarbowe są nieatrakcyjne w długim horyzoncie czasowym, biorąc pod uwagę wyjątkowo niską bieżącą stopę zwrotu. Jednak, biorąc pod uwagę ciągłe wsparcie Banku Japonii, który pozostaje głównym posiadaczem japońskich obligacji skarbowych, nasze nastawienie w stosunku do tych papierów wartościowych jest neutralne. 0 Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym - Obligacje High Yield 0 Instrumenty dłużne rynków wschodzących denominowane w dolarach + Obligacje powiązane z inflacją Nasze ogólne nastawienie w stosunku do papierów wartościowych na poziomie inwestycyjnym jest neutralne, jednak w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych względem rynku europejskiego jest negatywne. Wyceny w odniesieniu do obu rynków znajdują się na najwęższych z historycznego punktu widzenia poziomach, ale Stany Zjednoczone wyprzedzają Europę w cyklu kredytowym. Jednocześnie amerykański bank centralny jest bliżej unormowania polityki monetarnej niż jego europejski odpowiednik. W przypadku Stanów Zjednoczonych współczynniki zadłużenia przedsiębiorstw ostatnio się ustabilizowały, ale zaczęły zbliżać się do poziomów sprzed kryzysu finansowego. Ponadto wzrosła aktywność w zakresie fuzji i przejęć, co może mieć niekorzystny wpływ, gdyż spółki na poziomie inwestycyjnym są zwykle nabywcami. Dla porównania wiele europejskich spółek wciąż działa według zasady bezpieczeństwo przede wszystkim i kontynuuje zmniejszanie zadłużenia swoich bilansów, zwłaszcza w okresie poprzedzającym ocenę jakości aktywów i badania współczynnika wypłacalności, które mają odbyć się w dalszej części roku. Z uwagi na to, że spready kredytowe zbliżają się do najwęższych z historycznego punktu widzenia poziomów i że dostrzegamy też pogarszanie się jakości emisji, obniżamy naszą ocenę amerykańskich obligacji High Yield. Nawet jeśli sytuacja nadal będzie korzystna np. W odniesieniu do rentowności przedsiębiorstw uważamy, że lepsze możliwości pojawią się w innych sektorach. Po drugiej stronie Atlantyku nasza ocena pozostaje na poziomie neutralnym, choć w przypadku europejskich spółek podstawowe parametry ekonomiczne zaczynają się pogarszać. Strefa euro jest narażona na niewielkie tempo wzrostu akcji kredytowej i wyjątkowo niską inflację. EBC wprowadził dalszy pakiet bodźców monetarnych i oczekuje się, że przez dłuższy okres zachowa dostosowawczy charakter polityki monetarnej. W porównaniu do poprzedniego kwartału przyjęliśmy bardziej konstruktywne podejście w stosunku do instrumentów dłużnych rynków wschodzących denominowanych w dolarach. Mimo trudności strukturalnych i przewidywanego niskiego wzrostu gospodarczego w najważniejszych krajach z tej grupy, instrumenty dłużne rynków wschodzących oferują atrakcyjne wskaźniki carry. Pojawiają się także oznaki powrotu inwestorów do tej klasy aktywów poprzez zwiększone przepływy środków pieniężnych. Choć w ostatnich miesiącach spready wciąż się zacieśniały, to z punktu widzenia wyceny instrumenty dłużne rynków wschodzących nadal wypadają całkiem nieźle. Wyceny pozostają nieatrakcyjne, ale czynniki napędzające inflację zaczynają rosnąć. Na amerykańskim rynku pracy rosną płace, a ceny żywności i koszty wynajmu również wykazują trend wzrostowy. Choć gwałtowny wzrost inflacji nie jest nieuchronny, wolimy obligacje powiązane z inflacją od obligacji o oprocentowaniu nominalnym, gdyż te ostatnie zbyt nisko wyceniają ryzyko inflacji. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. Strona 3

5 Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów Główne punkty Alternatywne klasy aktywów 0 Surowce Nasze ogólne stanowisko względem surowców pozostaje neutralne. Stanowi to po części odzwierciedlenie dalszej niepewności dotyczącej zmian cen produktów rolnych z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych oraz chińską politykę, która w krótkim okresie mogłaby poprawić nastroje w odniesieniu do metali przemysłowych. W przypadku tej drugiej kwestii odejście od zaostrzania polityki w Chinach na rzecz jej łagodzenia może okazać się korzystne dla krajowego wzrostu gospodarczego, a w związku z tym również dla popytu na metale. Jednak w średnioterminowej perspektywie przesunięcia strukturalne sprawiają, że metale przemysłowe nadal nie są objęte inwestycjami generującymi wzrost gospodarczy w Chinach. Ponadto znaczne zwiększenie produkcji w ostatnim dziesięcioleciu doprowadziło do dużej podaży większości metali podstawowych, szczególnie miedzi. W konsekwencji utrzymaliśmy nasze neutralne nastawienie względem tego sektora. Jednocześnie nasza ocena dotycząca sektora energii została zmieniona z negatywnej na pozytywną. Rynki kontraktów terminowych typu futures na ropę naftową i gaz oferują atrakcyjny wskaźnik carry, gdy weźmie się pod uwagę, że krzywe znajdują się w stanie deportu. W tym kontekście nadwyżka zdolności produkcyjnych jest dobrze zarządzana, gdyż Arabia Saudyjska nadal sprawuje kontrolę nad rynkiem ropy naftowej. Zatem mimo zagrożenia związanego ze zwiększeniem produkcji przez Libię lub Iran nie przewidujemy gwałtownego spadku cen. W przypadku metali szlachetnych utrzymaliśmy neutralną ocenę, uwzględniając stabilizację ceny złota i trwające nadal napięcie pomiędzy strukturą a krótkoterminowymi nastrojami. W przypadku złota fizyczny popyt na ten metal zwłaszcza w Azji nie zmienił się. Jednakże silniejszy dolar amerykański i ponowna ocena zagrożeń geopolitycznych, w tym m.in. sytuacji na Ukrainie i w Iraku, mogą zaważyć na cenie. W odniesieniu do segmentu produktów rolnych obniżyliśmy naszą ocenę do negatywnej, z uwagi na to, że podaż wydaje się wystarczająca i że nadal nie bez znaczenia jest uprzednio uwzględniona znaczna premia pogodowa, zwłaszcza w przypadku soi. Prognozy dotyczące cen kukurydzy, czyli kolejnego sektora mającego duże znaczenie w kompleksie produktów rolnych, również się pogorszyły, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami światowa produkcja ma ponownie osiągnąć rekordową wysokość, a poziom zapasów jest najwyższy od ponad dziesięciu lat. ++ Nieruchomości w Wielkiej Brytanii + Nieruchomości w Europie Rynek nieruchomości handlowych w Wielkiej Brytanii wchodzi obecnie w fazę, w której rosnąca wartość wynajmu korzystnie wpływa na wartość kapitału. Prognozujemy całkowite zwroty na poziomie od 7% do 9% rocznie generowane głównie przez przychody z wynajmu na poziomie około 5%. Jednocześnie wraz z nadejściem nowego roku wzrost wynajmu na poziomie od 2% do 5% powinien zrównoważyć każdy wzrost stóp procentowych. W krótkim okresie zagrożeniem dla tej oceny jest sytuacja zbyt szybkiego ruchu na rynku w tym roku może dojść do nadspodziewanie wysokiej koncentracji wyników w początkowym etapie, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia zwrotów. Zwrot związany z przychodami z nieruchomości na poziomie od 5% do 5,5% będzie jednak nadal atrakcyjny. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy w odniesieniu do przeciętnej europejskiej nieruchomości na poziomie inwestycyjnym spodziewamy się dodatnich całkowitych zwrotów wynoszących średnio od 7% do 9% i generowanych głównie przez wartość kapitału, na którą pozytywny wpływ ma spadek rentowności. Ponadto stały wzrost wynajmu również powinien generować zwroty. W krótkim okresie korzyść polega na tym, że na skutek napływu kapitału z Azji i Stanów Zjednoczonych może dojść do powszechnego spadku podstawowych i dodatkowych stóp zwrotu z nieruchomości, co przez ograniczony czas pozytywnie wpłynie na wartość kapitału. Z drugiej strony podstawowe zagrożenie polega na tym, że nieosiągnięcie przez rządy celów dotyczących zmniejszenia deficytów budżetowych mogłoby doprowadzić do ponownego kryzysu na rynku obligacji skarbowych. Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. Strona 4

6 Rynkowe stopy zwrotu Akcje Akcje rynki wschodzące Obligacje skarbowe (10-letnie) Surowce Instrumenty kredytowe Instrumenty dłużne rynków wschodzących Waluty Całkowity zwrot Waluta Czerwiec II kw. Od początku roku S&P 500 Stany Zjednoczone USD 2,1 5,2 7,1 FTSE 100 Wielka Brytania GBP -1,2 3,2 1,9 EURO STOXX 50 EUR -0,2 4,6 6,8 DAX Niemcy EUR -1,1 2,9 2,9 IBEX Hiszpania EUR 1,4 6,9 12,6 FTSE MIB Włochy EUR -1,2 0,1 14,5 TOPIX Japonia JPY 5,3 5,1-1,9 S&P/ASX 200 Australia AUD -1,5 0,9 3,0 HANG SENG Hongkong HKD 1,3 6,9 2,0 MSCI EM Lokalna 2,4 5,2 4,8 MSCI China CNY 3,3 5,6-0,5 MSCI Russia RUB 3,6 8,1-2,4 MSCI India INR 5,8 13,5 18,5 MSCI Brazil BRL 3,6 5,2 3,5 Amerykańskie obligacje skarbowe USD -0,3 2,7 6,1 Brytyjskie obligacje skarbowe GBP -0,6 1,2 4,5 Niemieckie obligacje skarbowe EUR 1,1 3,7 8,5 Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,3 1,1 2,3 Australijskie obligacje skarbowe AUD 1,3 5,8 8,7 Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,3 2,6 6,9 GSCI Commodity USD 2,1 2,7 5,7 GSCI Precious metals USD 6,9 3,4 9,7 GSCI Industrial metals USD 2,5 7,0 1,3 GSCI Agriculture USD -7,1-12,3 1,7 GSCI Energy USD 3,2 5,1 5,6 Ropa naftowa (Brent) USD 2,0 5,1 1,3 Złoto USD 5,8 2,1 9,0 Bank of America/Merrill Lynch US High Yield Master USD 0,9 2,6 5,6 Bank of America/Merrill Lynch US Corporate Master USD 0,2 2,9 5,9 JP Morgan Global EMBI USD 0,6 5,4 9,1 JP Morgan EMBI+ USD 0,8 5,8 9,5 JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,3 1,0 2,1 EUR/USD 0,4-0,6-0,4 EUR/JPY 0,0-2,3-4,0 JPY/USD 0,4 1,8 3,8 GBP/USD 2,1 2,7 3,5 AUD/USD 1,5 2,5 7,1 CAD/USD 1,7 3,8 0,0 Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 30 Czerwca 2014 r. Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie. Strona 5

7 G L O B A L N E P E R S P E K T Y W Y D L A R Y N K U Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument, nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej FTSE International Limited ( FTSE ) FTSE FTSE jest zastrzeżonym znakiem towarowym giełdy London Stock Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub klasyfikacji FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone. 0714/w941551/PL0714

Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2014 r.

Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2014 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w II kw. 2014 r. Wstęp W pierwszym kwartale tego roku

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w I kw r.

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w I kw r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w I kw. 2014 r. Wstęp W ostatnim kwartale 2013 r. widoczny był powrót wyższej skłonności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Podsumowanie Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Opinie na temat alokacji aktywów w IV kwartale 2012 r. Wstęp Klasy aktywów

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w IV kw. 2014 r. Wstęp Trzeci kwartał roku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Opinie na temat alokacji aktywów II kwartale 2013 roku Wstęp W pierwszym kwartale 2013

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w l kw. 2015 r. Wstęp Obawy o światowy wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w li kw. 2015 r. Wstęp W pierwszym kwartale 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie

Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Perspektywy globalne dla rynku Podsumowanie Opinie na temat alokacji aktywów w I kwartale 2013 r. Wstęp Ożywienie na rynku akcji,

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lv kw. 2015 r. Wstęp Ryzykowne aktywa ucierpiały

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lii kw. 2015 r. Wstęp Po dobrych wynikach w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i inwestorów profesjonalnych Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lii kw. 2016 r. Wstęp Spis treści W drugim kwartale

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i inwestorów profesjonalnych Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lv kw. 2016 r. Wstęp W trzecim kwartale mieliśmy

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI W pierwszym materiale

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Stały dochód w dobrym stylu. Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie. Schroder International Selection Fund

Stały dochód w dobrym stylu. Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie. Schroder International Selection Fund Materiał przeznaczony jedynie dla profesjonalnych inwestorów i doradców Schroder International Selection Fund Cztery sztandarowe fundusze o stałym dochodzie Stały dochód w dobrym stylu Uznanie ze strony

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA NA TEMAT SUBFUNDUSZU BAZOWEGO LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND

ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA NA TEMAT SUBFUNDUSZU BAZOWEGO LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa www.esaliens.pl DANE NA 31.07.2017 AKTUALNOŚCI ESALIENS SUBFUNDUSZ MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Maj 2011 1/14 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Koszty rodzajowe, koszt jednostkowy Wyniki finansowe Zarządzanie ryzykiem rynkowym Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 29 kwietnia 214 r. Perspektywy dla gospodarki: Między

Bardziej szczegółowo

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Prognoza walutowa dla walut grupy G4 raport specjalny Ebury Dolar amerykański (USD) Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej Biuletyn konomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej 30 Nr 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Od 2015 roku Biuletyn konomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny uropejskiego Banku Centralnego. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo