Globalne perspektywy dla rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne perspektywy dla rynku"

Transkrypt

1 Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w III kw r.

2 Wstęp Po trudnym początku roku w drugim kwartale nastąpiło odbicie ryzykownych klas aktywów, a rynek akcji w USA osiągnął rekordowy poziom. Do tego pojawiły się oznaki zwiększonej aktywności gospodarczej w USA oraz dalszego wzrostu w Europie, a jednocześnie Chiny zaczęły wykazywać oznaki stabilizacji. Zniknęło poczucie, że banki centralne zaczynają okazywać mniejsze wsparcie dla aktywności gospodarczej, a następnie sytuacja zmieniła się po ogłoszeniu przez Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadzenia środków mających na celu wsparcie wzrostu oraz oddalenia obaw związanych z deflacją. Tymczasem przewodnicząca Rezerwy Federalnej (Fed), Janet Yellen, podkreśliła, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną niskie w przyszłości nawet w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej. W związku z powyższym decyzja, aby skoncentrować nasz budżet ryzyka na rynkach akcji okazała się trafna, jednak zaobserwowaliśmy również dobre wyniki na rynku kredytowym, instrumentów dłużnych rynków wschodzących oraz obligacji rządowych krajów peryferyjnych w Europie. Znów pojawiają się transakcje typu carry trade i widoczny jest wzrost kursów walut wrażliwej piątki. Inwestorzy zachęceni zobowiązaniem banku centralnego do stosowania łagodnej polityki oraz niskiego poziomu zmienności ponownie poszukują zysków. Wraz z upływem czasu obserwujemy dalszą poprawę sytuacji gospodarczej na świecie oraz spodziewamy się, że wzrost na rynkach rozwiniętych będzie stopniowo przenosić się na rynki wschodzące w związku z bardziej ożywionym handlem. Jednak wraz z tym pozytywnym zjawiskiem przewidujemy presję na wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w związku z dalszym zacieśnieniem rynku pracy oraz pojawieniem się presji inflacyjnej. Zyski spółek mogą znaleźć się pod presją w związku ze wzrostem wynagrodzeń. Reakcje na rynku będą zależeć od odpowiedzi Rezerwy Federalnej i spodziewamy się wyższych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych (patrz Stanowisko w sprawie strategii). Jednak w innych obszarach przewidujemy, że polityka monetarna pozostanie łagodna, ponieważ Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii będą stymulować wzrost i niwelować groźbę deflacji. Pomimo tych wyzwań sytuacja na rynkach w drugiej połowie roku nadal będzie korzystna. Jednak w związku z wyższymi wycenami analizujemy nasze stanowisko dotyczące ryzykownych klas aktywów. Akcje nadal wyglądają atrakcyjnie, jednak widzimy pewien zakres możliwości generowania zysków oraz zwrot w kierunku tych rynków, które pozostały w tyle w zakresie wzrostu. Keith Wade, główny ekonomista i strateg, Schroders 11 Lipca 2014 r. Spis treści Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym Główne punkty 2 Opinie na temat instrumentów o stałym przychodzie Główne punkty 3 Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów Główne punkty 4 Rynkowe stopy zwrotu 5 Nota informacyjna Tylna strona okładki Strona 1

3 Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym Główne punkty + Akcje + USA Stany Zjednoczone pozostają rynkiem preferowanym, ale zauważyliśmy, że duże szanse wzrostu, jakie oferuje gospodarka tego kraju, zostały już uwzględnione w odpowiednich wycenach. Odbicie w zakresie wzrostu powinno sprzyjać generowaniu zysków, jednak marże prawdopodobnie znajdą się pod presją w związku ze wzrostem wynagrodzeń. Zmniejsza się wykup akcji, jednak obserwujemy większe prawdopodobieństwo wyższej aktywności przedsiębiorstw w związku z kierowaniem przez nie znacznych przepływów środków pieniężnych na działalność w zakresie fuzji i przejęć. - - Wielka Brytania Prognozy wzrostu w Wielkiej Brytanii nadal są korygowane w górę w związku z dynamicznym wzrostem popytu wewnętrznego wspieranym przez sektor mieszkaniowy oraz zacieśnienie rynku pracy. Jednak wzrost gospodarczy w kraju nie ma takiego samego potencjału dla wzrostu zysków w Wielkiej Brytanii jak w innych regionach. Ostatnie wypowiedzi Banku Anglii były bardziej agresywne w związku z przygotowywaniem rynków przez bank centralny na pierwszą podwyżkę stóp w przyszłym roku. Istnieje ryzyko, że dalsze umacnianie się funta brytyjskiego wywrze presję na akcje brytyjskich spółek, ponieważ duża część ich przychodów jest generowana za granicą. 0 Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) Zmieniliśmy ocenę europejskich akcji na neutralną, ponieważ ponowna silna wycena na rynku nie miała odzwierciedlenia w zwiększeniu przychodów. Z kolei wzrost na rynku spowodował, że wyceny stały się mniej atrakcyjne w porównaniu z danymi historycznymi. Chociaż aktywność gospodarcza w strefie euro nabiera tempa, wzrost pozostaje na niskim poziomie, co pokazuje niedawny spadek w sondażach przedsiębiorstw. Ponadto obawy deflacyjne w regionie skłoniły Europejski Bank Centralny do wprowadzenia dodatkowego pakietu bodźców monetarnych poprzez cięcia stóp, celowe długoterminowe operacje finansujące w wysokości 1 bln euro oraz perspektywę zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. W związku z tym polityka monetarna pozostaje sprzyjająca dla rynku. + Japonia Wydaje się, że abenomika przynosi efekty w zakresie stymulowania wzrostu i podjęte zostały pozytywne kroki w zakresie reform strukturalnych, takie jak poprawa ładu korporacyjnego. Jednak zdajemy sobie sprawę, że reformy wymagane do utrzymania zrównoważonego wzrostu w długim okresie zaczną przynosić efekty dopiero po dłuższym czasie. Zmieniliśmy ocenę akcji japońskich na pozytywną w związku z perspektywami większego napływu środków na ten rynek wywołanego reformą rządowego emerytalnego funduszu inwestycyjnego (GPIF), która powinna zwiększyć alokację aktywów na rynkach akcji. Istnieje również prawdopodobieństwo, że Bank Japonii zastosuje dalsze bodźce monetarne w drugiej połowie roku, jeśli wzrost będzie rozczarowujący, a cel inflacyjny nie zostanie osiągnięty. 0 Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii (Australia, Nowa Zelandia, Hongkong i Singapur) + Rynki wschodzące Niskie ceny towarów i silniejsza konkurencja ze strony japońskich eksporterów mogą mieć niekorzystny wpływ na perspektywy w tym regionie. Gospodarka Australii jest wciąż podatna na dalsze obniżanie się popytu na surowce i spowolnienie w sektorze nieruchomości. Niemniej jednak wystąpiło rozprzestrzenianie się pozytywnych efektów związanych z poprawą nastrojów w Chinach, które są dużym partnerem handlowym dla tych rynków w zakresie eksportu. Poziomy wycen i perspektywy tego regionu są nieatrakcyjne w porównaniu z innymi regionami. Nasza ocena akcji rynków wschodzących jest pozytywna, ponieważ wyceny są coraz bardziej atrakcyjne i pojawiają się pewne oznaki poprawy wzrostu eksportu w regionie, szczególnie na rynkach wschodzących w Azji, których siłę napędową stanowi popyt w krajach rozwiniętych. Spodziewamy się, że tempo wzrostu tych gospodarek pozostanie na niskim poziomie. Jednak niedawny minimalny pakiet bodźców wprowadzony przez władze chińskie przekłada się na aktywność, co jest pozytywne dla popytu w pozostałych krajach wschodzących. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. Strona 2

4 Opinie na temat instrumentów o stałym przychodzie Główne punkty Obligacje 0 Skarbowe Utrzymujemy nasze neutralne stanowisko dotyczące światowych obligacji rządowych, biorąc pod uwagę stałe wsparcie monetarne zapewniane przez niektóre banki centralne, takie jak Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii. Jednak spodziewamy się, że na pewnym etapie nastąpi krok w kierunku pozycji o ujemnym czasie trwania, ponieważ ożywienie gospodarki światowej nabiera tempa. W zakresie rynków obligacji skarbowych obniżyliśmy ocenę amerykańskich obligacji skarbowych do negatywnej z uwagi na polepszenie danych oraz prognozy normalizacji polityki przez Rezerwę Federalną. Dotychczas wygląda na to, że Rezerwa Federalna nie zamierza zmienić swojego łagodnego stanowiska, sugerując, że można utrzymać niskie stopy w dłuższym okresie. Chociaż stałe zacieśnianie rynku pracy będzie wywierać presję na wynagrodzenia i potencjalnie na inflację, bank centralny Stanów Zjednoczonych jest zmuszony sprostać oczekiwaniom rynkowym w zakresie podwyżek stóp. Pomimo agresywnej retoryki ze strony Banku Anglii, potencjalne osłabienie danych wzrostowych oraz dalsze spadki inflacji w związku z kursami walut mogą zmniejszyć oczekiwania rynkowe w zakresie bardziej agresywnego profilu stóp. Jednocześnie z uwagi na ostatnią zapowiedź Europejskiego Banku Centralnego dotyczącą wprowadzenia znacznego pakietu bodźców monetarnych, co mogłoby korzystnie wpłynąć na stopy procentowe zwłaszcza na krótkim końcu krzywej rentowności, utrzymujemy neutralne stanowisko wobec niemieckich obligacji skarbowych. Nadal uważamy, że japońskie obligacje skarbowe są nieatrakcyjne w długim horyzoncie czasowym, biorąc pod uwagę wyjątkowo niską bieżącą stopę zwrotu. Jednak, biorąc pod uwagę ciągłe wsparcie Banku Japonii, który pozostaje głównym posiadaczem japońskich obligacji skarbowych, nasze nastawienie w stosunku do tych papierów wartościowych jest neutralne. 0 Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym - Obligacje High Yield 0 Instrumenty dłużne rynków wschodzących denominowane w dolarach + Obligacje powiązane z inflacją Nasze ogólne nastawienie w stosunku do papierów wartościowych na poziomie inwestycyjnym jest neutralne, jednak w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych względem rynku europejskiego jest negatywne. Wyceny w odniesieniu do obu rynków znajdują się na najwęższych z historycznego punktu widzenia poziomach, ale Stany Zjednoczone wyprzedzają Europę w cyklu kredytowym. Jednocześnie amerykański bank centralny jest bliżej unormowania polityki monetarnej niż jego europejski odpowiednik. W przypadku Stanów Zjednoczonych współczynniki zadłużenia przedsiębiorstw ostatnio się ustabilizowały, ale zaczęły zbliżać się do poziomów sprzed kryzysu finansowego. Ponadto wzrosła aktywność w zakresie fuzji i przejęć, co może mieć niekorzystny wpływ, gdyż spółki na poziomie inwestycyjnym są zwykle nabywcami. Dla porównania wiele europejskich spółek wciąż działa według zasady bezpieczeństwo przede wszystkim i kontynuuje zmniejszanie zadłużenia swoich bilansów, zwłaszcza w okresie poprzedzającym ocenę jakości aktywów i badania współczynnika wypłacalności, które mają odbyć się w dalszej części roku. Z uwagi na to, że spready kredytowe zbliżają się do najwęższych z historycznego punktu widzenia poziomów i że dostrzegamy też pogarszanie się jakości emisji, obniżamy naszą ocenę amerykańskich obligacji High Yield. Nawet jeśli sytuacja nadal będzie korzystna np. W odniesieniu do rentowności przedsiębiorstw uważamy, że lepsze możliwości pojawią się w innych sektorach. Po drugiej stronie Atlantyku nasza ocena pozostaje na poziomie neutralnym, choć w przypadku europejskich spółek podstawowe parametry ekonomiczne zaczynają się pogarszać. Strefa euro jest narażona na niewielkie tempo wzrostu akcji kredytowej i wyjątkowo niską inflację. EBC wprowadził dalszy pakiet bodźców monetarnych i oczekuje się, że przez dłuższy okres zachowa dostosowawczy charakter polityki monetarnej. W porównaniu do poprzedniego kwartału przyjęliśmy bardziej konstruktywne podejście w stosunku do instrumentów dłużnych rynków wschodzących denominowanych w dolarach. Mimo trudności strukturalnych i przewidywanego niskiego wzrostu gospodarczego w najważniejszych krajach z tej grupy, instrumenty dłużne rynków wschodzących oferują atrakcyjne wskaźniki carry. Pojawiają się także oznaki powrotu inwestorów do tej klasy aktywów poprzez zwiększone przepływy środków pieniężnych. Choć w ostatnich miesiącach spready wciąż się zacieśniały, to z punktu widzenia wyceny instrumenty dłużne rynków wschodzących nadal wypadają całkiem nieźle. Wyceny pozostają nieatrakcyjne, ale czynniki napędzające inflację zaczynają rosnąć. Na amerykańskim rynku pracy rosną płace, a ceny żywności i koszty wynajmu również wykazują trend wzrostowy. Choć gwałtowny wzrost inflacji nie jest nieuchronny, wolimy obligacje powiązane z inflacją od obligacji o oprocentowaniu nominalnym, gdyż te ostatnie zbyt nisko wyceniają ryzyko inflacji. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. Strona 3

5 Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów Główne punkty Alternatywne klasy aktywów 0 Surowce Nasze ogólne stanowisko względem surowców pozostaje neutralne. Stanowi to po części odzwierciedlenie dalszej niepewności dotyczącej zmian cen produktów rolnych z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych oraz chińską politykę, która w krótkim okresie mogłaby poprawić nastroje w odniesieniu do metali przemysłowych. W przypadku tej drugiej kwestii odejście od zaostrzania polityki w Chinach na rzecz jej łagodzenia może okazać się korzystne dla krajowego wzrostu gospodarczego, a w związku z tym również dla popytu na metale. Jednak w średnioterminowej perspektywie przesunięcia strukturalne sprawiają, że metale przemysłowe nadal nie są objęte inwestycjami generującymi wzrost gospodarczy w Chinach. Ponadto znaczne zwiększenie produkcji w ostatnim dziesięcioleciu doprowadziło do dużej podaży większości metali podstawowych, szczególnie miedzi. W konsekwencji utrzymaliśmy nasze neutralne nastawienie względem tego sektora. Jednocześnie nasza ocena dotycząca sektora energii została zmieniona z negatywnej na pozytywną. Rynki kontraktów terminowych typu futures na ropę naftową i gaz oferują atrakcyjny wskaźnik carry, gdy weźmie się pod uwagę, że krzywe znajdują się w stanie deportu. W tym kontekście nadwyżka zdolności produkcyjnych jest dobrze zarządzana, gdyż Arabia Saudyjska nadal sprawuje kontrolę nad rynkiem ropy naftowej. Zatem mimo zagrożenia związanego ze zwiększeniem produkcji przez Libię lub Iran nie przewidujemy gwałtownego spadku cen. W przypadku metali szlachetnych utrzymaliśmy neutralną ocenę, uwzględniając stabilizację ceny złota i trwające nadal napięcie pomiędzy strukturą a krótkoterminowymi nastrojami. W przypadku złota fizyczny popyt na ten metal zwłaszcza w Azji nie zmienił się. Jednakże silniejszy dolar amerykański i ponowna ocena zagrożeń geopolitycznych, w tym m.in. sytuacji na Ukrainie i w Iraku, mogą zaważyć na cenie. W odniesieniu do segmentu produktów rolnych obniżyliśmy naszą ocenę do negatywnej, z uwagi na to, że podaż wydaje się wystarczająca i że nadal nie bez znaczenia jest uprzednio uwzględniona znaczna premia pogodowa, zwłaszcza w przypadku soi. Prognozy dotyczące cen kukurydzy, czyli kolejnego sektora mającego duże znaczenie w kompleksie produktów rolnych, również się pogorszyły, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami światowa produkcja ma ponownie osiągnąć rekordową wysokość, a poziom zapasów jest najwyższy od ponad dziesięciu lat. ++ Nieruchomości w Wielkiej Brytanii + Nieruchomości w Europie Rynek nieruchomości handlowych w Wielkiej Brytanii wchodzi obecnie w fazę, w której rosnąca wartość wynajmu korzystnie wpływa na wartość kapitału. Prognozujemy całkowite zwroty na poziomie od 7% do 9% rocznie generowane głównie przez przychody z wynajmu na poziomie około 5%. Jednocześnie wraz z nadejściem nowego roku wzrost wynajmu na poziomie od 2% do 5% powinien zrównoważyć każdy wzrost stóp procentowych. W krótkim okresie zagrożeniem dla tej oceny jest sytuacja zbyt szybkiego ruchu na rynku w tym roku może dojść do nadspodziewanie wysokiej koncentracji wyników w początkowym etapie, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia zwrotów. Zwrot związany z przychodami z nieruchomości na poziomie od 5% do 5,5% będzie jednak nadal atrakcyjny. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy w odniesieniu do przeciętnej europejskiej nieruchomości na poziomie inwestycyjnym spodziewamy się dodatnich całkowitych zwrotów wynoszących średnio od 7% do 9% i generowanych głównie przez wartość kapitału, na którą pozytywny wpływ ma spadek rentowności. Ponadto stały wzrost wynajmu również powinien generować zwroty. W krótkim okresie korzyść polega na tym, że na skutek napływu kapitału z Azji i Stanów Zjednoczonych może dojść do powszechnego spadku podstawowych i dodatkowych stóp zwrotu z nieruchomości, co przez ograniczony czas pozytywnie wpłynie na wartość kapitału. Z drugiej strony podstawowe zagrożenie polega na tym, że nieosiągnięcie przez rządy celów dotyczących zmniejszenia deficytów budżetowych mogłoby doprowadzić do ponownego kryzysu na rynku obligacji skarbowych. Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. Strona 4

6 Rynkowe stopy zwrotu Akcje Akcje rynki wschodzące Obligacje skarbowe (10-letnie) Surowce Instrumenty kredytowe Instrumenty dłużne rynków wschodzących Waluty Całkowity zwrot Waluta Czerwiec II kw. Od początku roku S&P 500 Stany Zjednoczone USD 2,1 5,2 7,1 FTSE 100 Wielka Brytania GBP -1,2 3,2 1,9 EURO STOXX 50 EUR -0,2 4,6 6,8 DAX Niemcy EUR -1,1 2,9 2,9 IBEX Hiszpania EUR 1,4 6,9 12,6 FTSE MIB Włochy EUR -1,2 0,1 14,5 TOPIX Japonia JPY 5,3 5,1-1,9 S&P/ASX 200 Australia AUD -1,5 0,9 3,0 HANG SENG Hongkong HKD 1,3 6,9 2,0 MSCI EM Lokalna 2,4 5,2 4,8 MSCI China CNY 3,3 5,6-0,5 MSCI Russia RUB 3,6 8,1-2,4 MSCI India INR 5,8 13,5 18,5 MSCI Brazil BRL 3,6 5,2 3,5 Amerykańskie obligacje skarbowe USD -0,3 2,7 6,1 Brytyjskie obligacje skarbowe GBP -0,6 1,2 4,5 Niemieckie obligacje skarbowe EUR 1,1 3,7 8,5 Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,3 1,1 2,3 Australijskie obligacje skarbowe AUD 1,3 5,8 8,7 Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,3 2,6 6,9 GSCI Commodity USD 2,1 2,7 5,7 GSCI Precious metals USD 6,9 3,4 9,7 GSCI Industrial metals USD 2,5 7,0 1,3 GSCI Agriculture USD -7,1-12,3 1,7 GSCI Energy USD 3,2 5,1 5,6 Ropa naftowa (Brent) USD 2,0 5,1 1,3 Złoto USD 5,8 2,1 9,0 Bank of America/Merrill Lynch US High Yield Master USD 0,9 2,6 5,6 Bank of America/Merrill Lynch US Corporate Master USD 0,2 2,9 5,9 JP Morgan Global EMBI USD 0,6 5,4 9,1 JP Morgan EMBI+ USD 0,8 5,8 9,5 JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,3 1,0 2,1 EUR/USD 0,4-0,6-0,4 EUR/JPY 0,0-2,3-4,0 JPY/USD 0,4 1,8 3,8 GBP/USD 2,1 2,7 3,5 AUD/USD 1,5 2,5 7,1 CAD/USD 1,7 3,8 0,0 Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 30 Czerwca 2014 r. Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie. Strona 5

7 G L O B A L N E P E R S P E K T Y W Y D L A R Y N K U Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument, nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej FTSE International Limited ( FTSE ) FTSE FTSE jest zastrzeżonym znakiem towarowym giełdy London Stock Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub klasyfikacji FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone. 0714/w941551/PL0714

Globalne perspektywy dla rynku

Globalne perspektywy dla rynku Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Globalne perspektywy dla rynku Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w l kw. 2015 r. Wstęp Obawy o światowy wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 71 Świat: Wpływ makroekonomiczny i rynkowy

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca 20111 r. inwestoróww.

Keith Wade Główny ekonomista i strateg. Azad Zangana Ekonomista ds. (44-20)7658. nych, mld USD. 28 lipca 20111 r. inwestoróww. 8 lipca 0 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestoróww Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Świat: problemy z zadłużeniem wysuwają ryzyko polityczne

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo