Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r."

Transkrypt

1 Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły osiągnąć bardzo wysokie stopy zwrotu w relacji do ryzyka inwestycyjnego. Krajowe obligacje skarbowe przyniosły w minionym roku blisko dwucyfrową stopę zwrotu (indeks Bloomberg EFFAS Poland dla obligacji o zapadalności powyżej roku wzrósł w 2014 r. o 9,8%), co odpowiadało spadkom rentowności tych instrumentów do historycznie nienotowanych poziomów. W przypadku obligacji 2-letnich spadek ten wyniósł 125 pkt bazowych (z 3,05% do 1,80% na koniec 2014 r.), a 10-letnich 183 pkt bazowych (z 4,35% do 2,52%). Było to dużym zaskoczeniem dla uczestników rynku, którzy jeszcze na początku minionego roku w większości spodziewali się wzrostu rentowności obligacji w związku z powszechnie wówczas oczekiwanym rozpoczęciem w 2014 r. cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed. Również w naszym kraju oczekiwano wzrostu stóp procentowych, czemu sprzyjać miała rosnąca inflacja oraz przyśpieszające ożywienie gospodarcze. Rzeczywistość okazała się jednak inna od oczekiwań. Obawy co do trwałości ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, jak również spadek presji inflacyjnej przyczyniły się do odsunięcia w czasie zmian w polityce pieniężnej USA. Ponadto globalny rynek obligacji skarbowych był wspierany przez ekspansywną politykę pieniężną EBC (obniżki stóp procentowych oraz zapowiedzi wzrostu wartości bilansu banku) oraz Banku Japonii. W podobnym kierunku zmierzała polityka pieniężna NBP, czego dowodem była obniżka stóp procentowych o 50 pkt bazowych w październiku. Obecne oczekiwania rynkowe dyskontują dalsze obniżki stóp procentowych w Polsce. Ich prawdopodobieństwo zwiększa przedłużająca się deflacja mająca przełożenie na utrzymywanie się jednych z najwyższych pośród rynków wschodzących realnych stóp procentowych, jak również otoczenie zewnętrzne, w tym słabe perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz ekspansywne działania EBC. Czynnikiem ryzyka w tym otoczeniu pozostaje także konflikt rosyjsko-ukraiński oraz jego wpływ na sferę realną gospodarki. W ostatnich miesiącach 2014 r. dodatkowym czynnikiem napędzającym wzrost cen obligacji skarbowych w skali globalnej było obniżanie presji inflacyjnej w związku ze spadkiem cen surowców, w tym przede wszystkim ropy naftowej. Spadek ten, w połączeniu z umacniającym się dolarem amerykańskim, nasilił oczekiwania odnośnie odsunięcia w czasie początku cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed oraz bardziej stopniowego charakteru tego procesu. Zwiększył też nadzieję na rozpoczęcie skupu obligacji skarbowych państw strefy euro przez EBC w reakcji na pojawienie się w strefie euro deflacji. Przełożyło się to na m.in. na historycznie niskie rentowności niemieckich obligacji skarbowych (spadek poniżej 0,5% dla 10-letnich papierów) oraz powrót rentowności amerykańskich 10-latek poniżej 2%. Hossa na rynku papierów dłużnych w 2014 r. nie ominęła także rynku obligacji korporacyjnych. Obligacje przedsiębiorstw nominowane w EUR o ratingu inwestycyjnym (powyżej BBB-) osiągnęły stopę zwrotu na poziomie 8,07%, wobec 5,49% w przypadku obligacji typu high yield (indeksy Bloomberg Corporate EUR HY oraz IG). Gorzej wypadły obligacje typu high yield nominowane w USD z uwagi na wysoki udział przedsiębiorstw związanych z wydobyciem ropy z łupków (stopa zwrotu w 2014 r. wyniosła w tym przypadku 1,56%), podczas gdy nominowane w USD obligacje o ratingu inwestycyjnym pozwoliły zarobić 7,65% (indeks Bloomberg Corporate USD HY oraz IG). Na stosunkowo atrakcyjne wyniki inwestorzy mogli liczyć w przypadku obligacji rynków wschodzących stopa zwrotu z indeksu obligacji JP Morgan EM USD w całym roku wyniosła 6,05%. Krajowy rynek obligacji korporacyjnych zapewnił natomiast zwrot równy 5,59% (indeks Mbank oparty na obligacjach notowanych na rynku Catalyst). Opisane powyżej tendencje, w tym szczególnie spadające ceny surowców, powinny w dalszym ciągu pozytywnie oddziaływać na rynek papierów dłużnych w krótkim terminie. Choć obecne wyceny bardzo istotnie ograniczają obszar spadków rentowności obligacji, wydaje się, że w pierwszej połowie roku możliwe jest jeszcze utrzymanie pozytywnego trendu, przy jednocześnie podwyższonej zmienności i występowaniu bardziej powtarzalnych okresów wzrostu awersji do rynków wschodzących. Elementem koniecznym do realizacji tego scenariusza wydaje się jednak rozpoczęcie programu skupu obligacji przez EBC bądź innego programu zmierzającego do dalszego luzowania polityki pieniężnej w odpowiedniej skali, jak również utrzymanie oczekiwań co do obniżek stóp procentowych przez NBP. W przeciwnym razie sam spadek presji inflacyjnej może okazać się niewystarczający aby zrekompensować rozczarowanie inwestorów działaniami banków centralnych oraz tym samym nie pozwoli na utrzymanie obecnych wycen obligacji w warunkach wzrostu presji na podwyżki stóp procentowych przez Fed oraz związany z tym prawdopodobny wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Biorąc pod uwagę dane napływające z amerykańskiej gospodarki, w tym szczególnie coraz lepsze dane o wzroście gospodarczym oraz bardzo

2 dobre dane z rynku pracy, Fed powinien zgodnie z konsensusem rynkowym wejść w cykl zaostrzania polityki pieniężnej w połowie 2015 r. Wpływ tych działań może nasilić odpływ kapitału z rynków wschodzących oraz wpłynąć na wzrost awersji do ryzyka. Czynnikiem ograniczającym skalę potencjalnego wzrostu rentowności długoterminowych obligacji amerykańskich powinny być natomiast wspomniane działania innych najważniejszych banków centralnych, które zwiększają atrakcyjność amerykańskiego rynku obligacji. Wydaje się, że w obecnym otoczeniu bardziej można liczyć na determinację EBC co do działań zmierzających do pobudzenia gospodarki strefy euro niż obniżek stóp procentowych NBP. Na ostatnich posiedzeniach RPP wyraźnie zaznaczyła, że większą wagę przykłada w ostatnim czasie do wzrostu gospodarczego niż otoczenia inflacyjnego. Biorąc pod uwagę w dużej mierze importowany charakter inflacji (m.in. spadające ceny ropy) oddziaływanie na pobudzenie wzrostu cen przez dalsze obniżki stóp procentowych mogłoby mieć wpływ ograniczony, stąd też kwestia potencjalnych obniżek w warunkach zaskakująco silnego wzrostu PKB w trzecim kwartale pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka. Wobec wspomnianego programu QE w strefie euro ryzykiem pozostaje natomiast m.in. niestabilna sytuacja polityczna Grecji oraz niepewność co do dalszego kształtu pomocy finansowej dla tego kraju ze strony tzw. Trojki (MFW, EBC i Komisja Europejska) oraz jej współpracy z nowym rządem wyłonionym w przedterminowych wyborach parlamentarnych zaplanowanych na koniec stycznia 2015 r. W razie gdyby program QE miał objąć obligacje wszystkich państw strefy euro może być trudno o kompromis w tej sprawie w Radzie EBC przed ostatecznym uformowaniem się nowego rządu w Atenach, co może uniemożliwić podjęcie zdecydowanych działań przez EBC, bądź też istotnie opóźnić wprowadzenie nowych środków zmierzających do wzrostu wartości bilansu europejskiego banku centralnego. Potencjalny spadek stóp procentowych oraz oprocentowania depozytów, jak również związany z tym możliwy dalszy napływ środków do funduszy obligacji korporacyjnych powinien utrzymać silny popyt na tego typu papiery dłużne. W warunkach ograniczonej liczby potencjalnych emitentów sytuacja ta przekłada się na obniżenie dochodowości nowych emisji. Przy takiej tendencji dodatnia presja na wartość obligacji już wyemitowanych powinna się utrzymać. Obligacje korporacyjne są oparte w zdecydowanej większości przypadków na zmiennym kuponie, co nie pozwala zarabiać na spadkach stóp procentowych. W momencie obniżek stóp procentowych spadnie także stawka WIBOR, co obniży wartość kuponu i tym samym dochodowość. Podsumowując, można oczekiwać, że 2015 r. nie będzie tak dobry jak rok poprzedni. Po okresie kontynuacji trendu w pierwszej połowie roku, ostatnie dwa kwartały mogę przynieść trwalszą tendencję wzrostu rentowności obligacji w ślad za stopniowym wzrostem rentowności na rynku amerykańskim związanym z prawdopodobnym rozpoczęciem przez Fed cyklu podwyżek stóp procentowych. Pozytywny trend na rynku obligacji może odwrócić się wcześniej w sytuacji gdy: EBC nie zdecyduje się wprowadzić programu QE w strefie euro, Dobra dane makroekonomiczne za czwarty kwartał 2014 r., w tym szczególnie dynamika PKB w Polsce okaże się istotnie lepsza od oczekiwań rynkowych oscylujących w okolicach 3%, Ceny ropy naftowej zaczną systematycznie rosnąć, Odporność gospodarki amerykańskiego na globalne spowolnienie ożywienia okaże się na tyle silna, że nasilą oczekiwania co do szybszego tempa podwyżek stóp procentowych Fed, Rentowności krajowych 10-letnich obligacji skarbowych spadną do poziomu 2,0-2,1%. W scenariuszu bazowym zakładamy, że rentowność 10-letnich obligacji USA znajdzie się na koniec 2015 r. w przedziale 2,6%-2,7%. Krajowe obligacje 10-letnie powinny kończyć rok w okolicach 2,9-3,0%. Rentowności obligacji o krótszym terminie do zapadalności ze względu na lokalne uwarunkowania wzrosną w mniejszym stopniu. Oznacza to przesunięcie w górę krzywej dochodowości na długim końcu o około pkt bazowych. W rezultacie w całym roku stopa zwrotu na krajowym rynku obligacji skarbowych może kształtować się w okolicach 2%.

3 Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski w latach Źródło: Bloomberg Rynek oczekuje obniżki stopy referencyjnej NBP o blisko 50 pkt bazowych w horyzoncie pierwszego półrocza 2015 r. Źródło: Bloomberg, Stopa FRA 6x9 odzwierciedla oczekiwaną stawkę 3M WIBOR za sześć miesięcy.

4 Rentowności 10-letnich obligacji Polski i Niemiec (górny wykres) oraz wysokość spreadu między nimi (dolny wykres) Mikołaj Stępniewski Zarządzający Funduszami w Investors TFI Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie stanowi również rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusz powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu oraz informacje zawarte w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów. Prospekt Informacyjny/Prospekt Emisyjny/Warunki Emisji funduszu oraz Kluczowe Informacje dla inwestorów, dostępne są w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie internetowej Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych

5 funduszy. Wartość jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Prezentowane stopy zwrotu funduszu nie są tożsame ze stopą zwrotu z inwestycji osiągniętą przez uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z z późn. zm.). Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/ /1N /05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 20 lutego 2015: Prognoza na IV kw. 2015: 1220 USD/oz Cena 1300-1350 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Luty 2015 Pamiętajmy czemu się przyglądamy. Złoto

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2015 roku Spis Treści Podsumowanie I półrocza 2015 roku... 5 1. Istotne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG - podobnie, jak we wrześniu - przywitał nowy miesiąc spadkowym tygodniem. Tym razem spadek był jednak znacznie bardziej łagodny i w zasadzie dotyczył tylko największych spółek.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo