KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia r. K(2011)4934 wersja ostateczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 r. K(2011)4934 wersja ostateczna"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. K(2011)4934 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa SA (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla FŁT Kraśnik S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA (1) W dniu 6 grudnia 2010 r. Polska notyfikowała pomoc na restrukturyzację przyznaną Fabryce Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. (dalej: FŁT Kraśnik lub spółka ). W dniu 26 stycznia 2011 r. i w dniu 14 kwietnia 2011 r. Komisja wystąpiła o dodatkowe informacje na temat projektu. W dniu 23 lutego 2011 r. władze polskie wystąpiły o przedłużenie terminu na przedłożenie informacji. Wniosek został przyjęty przez Komisję pismem z dnia 25 lutego 2011 r. Władze polskie udzieliły odpowiedzi na wnioski o udzielenie dodatkowych informacji pismami z dnia 11 marca 2011 r. i z dnia 16 maja 2011 r., zarejestrowanymi przez Komisję w tych samych dniach. (2) Notyfikowany plan restrukturyzacji został poprzedzony notyfikacją pożyczki na ratowanie w kwocie 12,5 mln PLN (ok. 3 mln EUR) z dnia 16 marca 2010 r., która została zatwierdzona przez Komisję w dniu 2 czerwca 2010 r. (N 104/2010) (dalej: decyzja w sprawie pomocy na ratowanie ). 2. OPIS 2.1. Beneficjent (3) FŁT Kraśnik posiada siedzibę w powiecie kraśnickim województwa lubelskiego w regionie Polski kwalifikującym się do przyznania pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. (4) Spółka produkuje łożyska, łożyska kulkowe, koła zębate, elementy skrzyń biegów i układów napędowych, głównie na potrzeby sektora motoryzacyjnego. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (5) FŁT Kraśnik założono w roku 1938; produkcję łożysk spółka rozpoczęła w roku Jest to duże przedsiębiorstwo, gdyż jego zatrudnienie wynosi 1898 osób (dane z marca 2010 r.) 1. Spółka stanowi część większej grupy kapitałowej. Według informacji władz polskich 100 % akcji spółki należy do Skarbu Państwa. FŁT Kraśnik tworzy grupę kapitałową wspólnie z kontrolowaną przez siebie w 100 % spółką zależną Zakład Łożysk Wielkogabarytowych Kraśnik Sp. z o.o. (dalej: ZŁW Kraśnik ). ZŁW Kraśnik utworzono w 2003 r. na bazie aktywów FŁT Kraśnik związanych z produkcją łożysk wielkogabarytowych. Spółka zależna ZŁW Kraśnik jest podmiotem posiadającym odrębny majątek oraz prowadzącym odrębną działalność handlową i marketingową, i niezależnym pod względem finansowym od spółki dominującej. Współpraca w ramach grupy kapitałowej jest ograniczona i polega m.in. na pośrednictwie w sprzedaży wielkogabarytowych łożysk kulkowych na użytek kopalni KWB Bełchatów S.A. w ramach zawartej z nią umowy długoterminowej. Ponadto FŁT Kraśnik pełni rolę dostawcy surowców produkcyjnych jednostki zależnej oraz wydzierżawia pewne środki trwałe. (6) Władze polskie potwierdziły, że współpraca w ramach grupy kapitałowej odbywa się na warunkach rynkowych. Wartość netto majątku ZŁW Kraśnik wynosiła 7,634 mln PLN w 2007 r., 8,807 mln PLN w 2008 r., 8,689 mln PLN w 2009 r. i 9,368 mln w 2010 r. W tym okresie spółka generowała zysk netto w kwotach: PLN w 2007 r., PLN w 2008 r., PLN w 2009 r. i PLN w 2010 r. Za lata nie wypłacono dywidendy, a dywidenda zrealizowana przez spółkę dominującą za rok 2008 i wypłacona w roku 2009 wyniosła PLN. (7) Spółka posiada również udziały (poniżej 20 %) w spółce Bumar Sp. z o.o. przedsiębiorstwie działającym w sektorze obronności. (8) Zgodnie z przedstawionymi informacjami, produkcja wszystkich łożysk FŁT Kraśnik stanowi 0,8 % unijnego rynku łożysk ogółem. Średnio 70 % wartości sprzedaży spółki generowane jest przez sprzedaż eksportową. Wyszczególnienie Produkcja łożysk ogółem, w tym: w tys. szt. w tys. szt. w tys. szt. w tys. szt , , , ,00 kulkowe , , , ,2 stożkowe 4 557, ,1 2611, ,3 walcowe 414,8 212,9 198,4 184,5 Elementy łożysk i wyroby pozałożyskowe, w tym: 5 626, , , ,9 pierścienie, korpusy, tuleje 3 123, , , ,3 odkuwki 1 903, ,5 252,7 198,0 nakrętki 293,7 54,4 27,6 62,4 kosze łożyskowe 306,5 276,6 86,5 204,2 Tabela nr 1: Produkcja FŁT Kraśnik w latach Artykuł 3 ust. 3 zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. 2003/L 124/36. 2

3 (9) Ponad 80 % sprzedaży spółki przeznaczone jest dla odbiorców z branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami wyrobów FŁT Kraśnik są następujące podmioty: - we Francji: koncern PSA (Peugeot-Citroën) oraz firma Renault, produkujące samochody osobowe; - w Niemczech: firma BPW (Bergische Achsen Kommanditgesellschaft), produkująca osie do przyczep lub naczep samochodów ciężarowych oraz firma Alko-Kober, produkująca osie do przyczep samochodów osobowych; - w Szwecji: firma Scania, produkująca samochody ciężarowe; - we Włoszech: firma Carraro, produkująca osie i zespoły napędowe do samochodów ciężarowych; - koncern GKN Driveline, zlokalizowany w różnych krajach europejskich, produkujący podzespoły dla producentów samochodów osobowych Trudności finansowe Przyczyny trudności FŁT Kraśnik (10) FŁT Kraśnik znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji po roku 2007, który był ostatnim rokiem, w którym spółka odnotowała zysk. Wynika to z wielu niesprzyjających czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. (11) Władze polskie przedstawiły następującą listę czynników zewnętrznych: Rosnąca konkurencja. Napływ dużych ilości tanich łożysk z Azji i Europy Południowo-Wschodniej. Opóźnienia w prywatyzacji. W latach Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło dwukrotną próbę sprzedaży FŁT Kraśnik. Ze względu jednak na brak ofert zgodnych z oczekiwaniami właściciela, prywatyzacja spółki nie doszła do skutku. W latach kolejnych, w celu ułatwienia prywatyzacji, spółka rozpoczęła wyodrębnianie niektórych gałęzi działalności i sprzedaż niewykorzystanych aktywów. Utrzymujący się brak inwestora strategicznego opóźnia jednak pełną restrukturyzację spółki. W związku z tym pogarsza się również pozycja konkurencyjna FŁT Kraśnik, ze względu na brak znacznych inwestycji bezpośrednich, których mógłby dokonać inwestor, w szczególności inwestycji dotyczących modernizacji parku maszynowego oraz wsparcie w zakresie działalności badawczej i rozwojowej. Światowy kryzys gospodarczy trwający od roku Drastyczny spadek poziomu sprzedaży w 2009 r. wynikał m.in. z aktualnego kryzysu gospodarczego na europejskich i światowych rynkach aut i części motoryzacyjnych. Wpływ kryzysu szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym na sytuację spółki dał się zauważyć w okresie od września 2008 r., kiedy anulowanych zostało od 50 do 80 % zamówień odbiorców europejskich, w szczególności niemieckich (anulowano ok. 80 % zamówień), włoskich (ok. 55 %) i brytyjskich (ok. 52 %). Sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 70 %, co oznaczało istotny spadek przychodów ze sprzedaży. Ze względu na spadek kursu złotego w 2009 r. osiągnięto wystarczający poziom opłacalności sprzedaży eksportowej realizowanej w euro. Z uwagi jednak na światowy 3

4 kryzys gospodarczy wartość eksportu znacznie spadła w stosunku do lat poprzednich. W 2009 r. sprzedaż zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o niemal połowę. Istotny spadek kursu złotego. Nagłe i nieoczekiwane osłabienie złotego w październiku 2008 r. sprawiło, że banki zaczęły wycofywać się z umów hedgingowych na kursy walut (opcji walutowych), co spowodowało wielomilionowe koszty finansowe. Ze względu na wysoki udział eksportu w swojej strukturze sprzedaży, spółka realizowała politykę zarządzania ryzykiem walutowym obejmującą hedgingowe kontrakty handlowe rozliczane w walutach obcych. Wymogi księgowości hedgingowej, tj. zamykanie opcji walutowych w IV kwartale 2008 r. (15,012 mln PLN) i konieczność wykazania rezerwy na zamknięcie opcji w 2009 r. (21,817 mln PLN) przysporzyły spółce ogromnych kosztów finansowych na koniec 2008 r., sięgających 40,03 mln PLN. W efekcie tych transakcji strata netto za rok 2008 wyniosła 51,096 mln PLN. W związku z poniesioną stratą na transakcjach walutowych zaciągnięto długoterminową (dziewięcioletnią) pożyczkę w Banku Millennium dla ich pokrycia. Powstałe w ten sposób zobowiązania stanowiły dodatkowe obciążenie dla i tak już słabej płynności finansowej spółki. Wzrost cen stali i energii. Znaczny wzrost kosztów podstawowych materiałów i energii, tj. ogólnoświatowy wzrost cen stali, będącej głównym składnikiem produkcji, oraz podwyżka cen energii elektrycznej spowodowana deregulacją. (12) Władze polskie wymieniają również główne czynniki wewnętrzne: Wysokie koszty stałe. Spadek sprzedaży w 2009 r. o 46 % w stosunku do 2008 r. spowodował wzrost kosztów w postaci niewykorzystanej zdolności produkcyjnej i konieczność poniesienia kosztów związanych ze zwolnieniami. Spółka posiada niewykorzystane aktywa, które generują znaczne koszty, choć same pełnią funkcje pomocnicze i nie przyczyniają się bezpośrednio do tworzenia wartości dodanej. Wysoki poziom zapasów. Zapasy zmniejszają się w stopniu niewystarczającym w stosunku do spadających obrotów. Finansowanie takich zapasów, których poziom jest nieproporcjonalny do poziomu sprzedaży, jest szczególnie kosztowne i uciążliwe w sytuacji, gdy brak jest środków pieniężnych na utrzymanie ciągłości produkcji. Maszyny i urządzenia ponad 57 % maszyn i urządzeń ma ponad 25 lat, co powoduje, że produkcja jest bardziej energochłonna i dochodzi do przestojów. W 2009 r. ograniczono nakłady na modernizację i wymianę składników majątku. Poziom działań modernizacyjnych pozwala jednak na utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie technicznym wystarczającym do zapewnienia regularności produkcji i odpowiednio wysokiej jakości wyrobów. Brak środków na finansowanie niezbędnych nakładów kapitałowych mających na celu optymalizację procesu produkcji i obniżenie kosztów. Realizacja sprzedaży eksportowej w głównej mierze przez jednego przedstawiciela (FŁT Polska Sp. z o.o.). FŁT Polska Sp. z o.o. sprzedaje wyroby FŁT Kraśnik za granicą na własny rachunek. W rezultacie spółka nie ma bezpośredniego 4

5 kontaktu z podmiotami, które kupują jej łożyska, i nie uczestniczy w negocjacjach handlowych. Ceny sprzedaży, a tym samym marże spółki, są ustalane w drodze negocjacji pomiędzy spółką a FŁT Polska Sp. z o.o. Spółka otrzymuje informacje na temat sytuacji na rynku łożysk, wykorzystywane dla potrzeb planowania koszyka produktów i niezbędnych inwestycji, głównie od przedstawiciela, mającego bezpośredni kontakt z klientami. Zwiększa to ryzyko nieprawidłowych decyzji w sprawie nowych produktów wprowadzanych na rynek, a w konsekwencji ryzyko poniesienia kosztów powiązanych nakładów kapitałowych Trudności finansowe FŁT Kraśnik (13) W poniższej tabeli przedstawiono obroty, wynik na działalności operacyjnej (EBIT), zapasy, zobowiązania, wskaźniki przepływów pieniężnych, wartość majątku spółki, a także istotne pozycje bilansu za lata (wszystkie kwoty w tys. PLN). Wyszczególnienie Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Zysk/strata netto Przychody netto ze sprzedaży Odsetki Zapasy Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Aktywa netto* * Aktywa netto to aktywa jednostki pomniejszone o jej wszystkie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Tabela nr 2: Sytuacja finansowa FŁT Kraśnik w latach , w tys. PLN (14) W tabeli nr 3 przedstawiono analizę sytuacji finansowej spółki w oparciu o wskaźniki. Rentowności Obrotu netto Wskaźnik Majątku ogółem (ROA) Kapitałów własnych (ROE) wynik finansowy netto/ obroty ogółem wynik finansowy netto/aktywa wynik finansowy netto/ kapitały własne 0,25 17,49 21,49 2,74 0,33 22,79 19,26 3,03 0,48 48,75 49,50 8,89 Dźwignia finansowa ROE skorygowany ROA 0,26 49,42 51,17 10,4 Poziomu kosztów Płynności I stopnia (gotówkowej) koszty ogółem/przychody ogółem środki pieniężne/(rezerwy krótkoterminowe+ zobowiązania krótkoterminowe+rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe) 99,84 117,51 119,49 103,23 0,09 0,09 0,02 0,01 II stopnia (szybkiej) aktywa obrotowe zapasy/ 1,08 0,54 0,42 0,43 5

6 III stopnia (bieżącej) (rezerwy krótkoterminowe+ zobowiązania krótkoterminowe+rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe) aktywa obrotowe/(rezerwy krótkoterminowe+ zobowiązania krótkoterminowe+rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe) 2,45 1,42 1,54 1,30 Ogólny poziom zadłużenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania /aktywa 31,49 53,25 61,10 66,33 ogółem Tabela nr 3: Sytuacja finansowa spółki w latach przedstawiona w oparciu o wskaźniki 2.3. Środek pomocy (15) Władze polskie zamierzają dokapitalizować spółkę kwotą 34 mln PLN (ok. 8,568 mln EUR). (16) Dokapitalizowanie ma zapewnić Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) S.A. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. (17) ARP jest podmiotem publicznoprawnym działającym w formie spółki akcyjnej kontrolowanej przez państwo 2. (18) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw jest finansowany bezpośrednio z budżetu państwa i stanowi publiczny system środków pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. Fundusz funkcjonuje jako instrument odnawialny: środki ze sprzedaży restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz dochody z oprocentowania pożyczek na ratowanie wracają do funduszu na potrzeby przyszłych inwestycji Plan restrukturyzacji (19) Plan restrukturyzacji obejmuje lata Restrukturyzacja ma objąć marketing, aktywa, organizację i finanse. Planowane działania obejmują następujące aspekty: Restrukturyzacja organizacyjna (20) Restrukturyzacja organizacyjna będzie obejmować pełne wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (moduł IFS/analiza zarządzania i księgowość wewnętrzna), który w efekcie powinien zapewnić bardziej skuteczne zarządzanie składnikami majątku w posiadaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz bardziej restrykcyjną politykę finansową. (21) Wprowadzenie księgowości wewnętrznej umożliwi również: 2 Właścicielem wszystkich akcji jest Skarb Państwa, a prawa głosu na walnym zgromadzeniu wykonywane są przez Ministra Skarbu Państwa. 6

7 skuteczniejsze określanie szczególnie kosztochłonnych obszarów w ramach jednej jednostki organizacyjnej i w ujęciu ogólnym na poziomie całego przedsiębiorstwa; systematyczną analizę procesu produkcji w zakresie monitorowania kosztów produkcji, śledzenia zamówień produkcyjnych, korekt planu produkcji, monitorowania ilości i wartości produkcji w toku oraz przenoszenia półproduktów i produktów gotowych do kategorii zapasów itp.; bieżące zarządzanie polityką zamówień, produkcją i eliminacją ryzyka dla realizacji planów sprzedaży; wdrożenie premiowego systemu motywacyjnego powiązanego z wynikami gospodarczymi i finansowymi. (22) Spółka zamierza również zmienić swój system wynagrodzeń i system motywacyjny: wprowadzenie nowego, skuteczniejszego systemu motywacyjnego powiązanego z wynikami księgowości wewnętrznej, realizacją powierzonych zadań, jakością, współczynnikiem wypadków i zaangażowaniem. W dziale sprzedaży zostaną wprowadzone prowizje od sprzedaży. W przypadku pracowników zajmujących się bezpośrednio produkcją zostanie wprowadzona premia, której wysokość będzie obliczana w oparciu o takie czynniki, jak wskaźnik wydajności oraz staż pracy. Ponadto, ze względu na znaczne zmniejszenie liczby pracowników, spółka zamierza podnieść wysokość średniego wynagrodzenia Restrukturyzacja operacyjna (23) Zmiany polityki sprzedaży mają na celu zwiększenie zbytu poprzez zmianę kanałów dystrybucji i zwiększenie sprzedaży bezpośredniej na rynki zagraniczne. Plan przewiduje reorganizację działu sprzedaży w celu zintensyfikowania marketingu na rynkach w kraju i za granicą. Spółka przewiduje również renegocjację umowy z dotychczasowym dystrybutorem, FŁT Polska Sp. z o.o., w celu umożliwienia sprzedaży innym dystrybutorom. Planuje się również sprzedaż istotnej części zasobów spółki (ok. 60 % aktywów obrotowych). (24) Ponadto spółka zintensyfikuje poszukiwania nowych, tańszych dostawców, dokona renegocjacji terminów płatności u dotychczasowych dostawców, rozszerzy sieć składów konsygnacyjnych na terenie dostawców, a nawet zleci produkcję niektórych elementów łożysk na zasadzie outsourcingu. Po stronie dostaw na potrzeby produkcji środek pomocy powinien znacznie zmniejszyć koszty produkcji oraz zapewnić większą elastyczność i terminowość dostaw. (25) Ponadto, po dokonaniu niezbędnych adaptacji i prac, cała produkcja łożysk kulkowych zlokalizowana obecnie w dwóch działach produkcji zostanie skomasowana w jednym obiekcie. Powinno to zmniejszyć koszt produkcji tych łożysk o ok. 1,2 mln PLN w skali roku Restrukturyzacja majątku (26) Niektóre składniki majątku zostały przez spółkę przeznaczone na sprzedaż jako nieruchomości niewykorzystane: plac przed zakładem utwardzany żużlem; bocznica kolejowa; budynki tzw. kuźni; 7

8 wyodrębnienie i sprzedaż nieruchomości na potrzeby parku technologicznego/przemysłowego; ośrodki wczasowe w Unieściu i Muszynie; hotel; przyzakładowy zakład opieki zdrowotnej. (27) Z tytułu sprzedaży nieruchomości i zmniejszenia kosztu utrzymania aktywów spółka spodziewa się uzyskać kwotę ok. 28,3 mln PLN. (28) Ponadto planuje się modernizację parku maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji. Optymalizacja posiadanych aktywów przyczyni się w głównej mierze do obniżenia kosztów i uzyskania powierzchni produkcyjnej na potrzeby przyszłego rozwoju poprzez przeniesienie maszyn z innych działów/linii produkcyjnych. Spółka planuje zainwestowanie kwoty 39,94 mln PLN w modernizację maszyn i urządzeń, w tym: zastosowanie pokryć dla narzędzi wykorzystywanych do kucia i stemplowania (w celu wydłużenia ich okresu użytkowania); instalacja ciągarki do drutu przed procesem kucia pierścieni na kuźniarce DPR-22 (spodziewane oszczędności w kwocie ok PLN / m-c); instalacja urządzeń zasilanych prądem wielofazowym w celu wykrywania powierzchniowych i podpowierzchniowych wad pierścieni stożkowych (dla podniesienia jakości wyrobów); instalacja urządzeń do kontroli optycznej urządzenia wytwarzającego pierścienie (dla poprawy jakości wyrobów i zmniejszenia pracochłonności i kosztów poprzez wyeliminowanie kontroli optycznej); nowe tokarki automatyczne (poprawa jakości elementów obrabianych maszynowo, zwiększona wydajność dzięki wyższej prędkości skrawania, niższy koszt obróbki, krótszy czas przezbrojeń, niższe koszty serwisowe); zastąpienie znakowarek elektrolitycznych znakowarkami laserowymi (możliwość kodowania większej ilości danych produkcyjnych i eliminacja mycia elementów); automatyzacja procesu smarowania łożysk (w celu kontroli ilości smaru w łożyskach); instalacja urządzenia do kontroli prawidłowości montażu uszczelnień w łożyskach kulkowych (ograniczenie pracochłonności kontroli jakościowej łożysk); instalacja urządzenia do mycia i czyszczenia pneumatycznego koszyczków; eliminacja pary technologicznej (zastąpienie ogrzewania parowego systemem ogrzewania elektrycznego). (29) Ponadto spółka planuje uzyskanie ok. 2,1 mln PLN ze sprzedaży starych środków trwałych Restrukturyzacja finansowa (30) Restrukturyzacja finansowa ma zapewnić, iż spółka zachowa płynność finansową i zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań. Obejmuje ona następujące aspekty: (a) Bieżący monitoring wpływów i wydatków oraz egzekwowanie i skracanie terminów płatności. Bieżący monitoring wpływów i wydatków przy wykorzystaniu systemu informatycznego IFS, umożliwiającego szybką analizę, 8

9 identyfikację i sprawozdawczość w zakresie najważniejszych pozycji kosztów i kontroli wpływów należności spółki i zapłaty jej zobowiązań. (b) Spłata zobowiązań wobec wierzycieli. Zobowiązania spółki na koniec czerwca 2010 r. sięgały blisko 100 mln PLN, z czego kwota zobowiązań z tytułu pożyczonych środków wynosiła 60,97 mln PLN, w tym 12,5 mln PLN z tytułu pożyczki na ratowanie oraz 36,77 mln PLN z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Millennium S.A. na pokrycie strat związanych z zamknięciem opcji walutowych. Poniżej przedstawiono zobowiązania spółki przewidziane do spłaty w ramach programu restrukturyzacji. Wierzyciel Kwota należności ARP S.A. (pomoc na ratowanie) Instytucje finansowe Spłata zobowiązań wobec dostawców Ogółem Tabela nr 4: Zobowiązania przewidziane do zapłaty w ramach procesu restrukturyzacji (c) Opracowanie bezpiecznej polityki zarządzania ryzykiem kursowym. Jedną z głównych przyczyn trudnej sytuacji finansowej spółki było anulowanie przez banki umów hedgingowych na kursy walut w związku z nagłym spadkiem kursu złotego wobec euro. Ze względu na rozszerzający się światowy kryzys finansowy i gospodarczy, w dniu 7 stycznia 2009 r. spółka zamknęła wszystkie umowy opcji zawarte z Bankiem Millennium. Tym samym wybrano moment, kiedy dzienny kurs złotego był najsilniejszy w skali całego roku 2009 (poniżej 3,97 PLN/EUR). Strata poniesiona przez spółkę z tytułu transakcji walutowych wyniosła ok. 34,17 mln PLN. W związku z zabezpieczeniem przed ryzykiem wahań kursu wymiany EUR/PLN spółka planuje wykorzystanie technik ogólnie dostępnych na rynku bankowym. Wybrany przez spółkę doradca ds. zabezpieczenia przed ryzykiem musi stosować konserwatywne metody zarządzania ryzykiem, bez angażowania się w agresywne strategie spekulacyjne Restrukturyzacja w obszarze ochrony środowiska (31) Obszarami, w których wskazano istotne aspekty z zakresu ochrony środowiska, i w których należy podjąć działania, są: (a) (b) (c) Rekultywacja składowiska odpadów płynnych w Wilczych Dołach: Zakres i sposób realizacji działań naprawczych został określony w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a koszt prac rekultywacyjnych wynosi ok PLN. Zmniejszenie strat wody w sieci wodociągowej. Modernizacja wytrawialni. Zasadniczym celem modernizacji wytrawialni w dziale P-8 jest zastąpienie kąpieli wytrawiającej przypalenia szlifierskie opartej na związkach chromu kąpielą bezchromową. Realizacja tego projektu przyczyni się do znacznego zmniejszenia ilości szkodliwych związków chromu wykorzystywanych przez naszą firmę. 9

10 2.5. Plan finansowy spółki (32) Informacje dotyczące prognoz dla rynku łożysk dostarczone przez władze polskie zostały opracowane w oparciu o analizę autorstwa Global Information Inc. ( World bearings industry forecasts for 2014 and 2019 (Łożyska na świecie prognozy dla branży na lata 2014 i 2019 ). Zgodnie z cytowanym sprawozdaniem, w latach światowy popyt na łożyska kulkowe, toczne i ślizgowe liczony w mln USD ma rosnąć o 8,5 % rocznie w porównaniu z poziomem z roku 2009, co w przyszłości powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży spółki. Produkcja łożysk (w tys. szt.) Wariant realistyczny Wariant pesymistyczny Wariant optymistyczny Tabela nr 5: Szacunkowy poziom produkcji łożysk FŁT Kraśnik w okresie restrukturyzacji (33) Spółka przedstawiła plan operacyjny na lata obejmujący trzy warianty: pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny 3. Prognoza finansowa została przygotowana przy założeniu, że w ciągu całego okresu prognozy wskaźniki makroekonomiczne pozostają na stałym poziomie. Wariant realistyczny (34) Plany produkcji i sprzedaży wyrobów i usług spółki w wariancie realistycznym zostały oszacowane w oparciu o następujące kontrakty i plany: długoterminowe kontrakty na sprzedaż łożysk zawarte z najważniejszymi klientami zagranicznymi, takimi jak Peugeot-Citroën, BPW producent osi do przyczep samochodów ciężarowych, Leroy Somer producent silników elektrycznych, Mitsubishi Caterpillar Forklift producent wózków widłowych, Scania, Magna, w związku z ich potrzebami wynikającymi z przyjętych strategii produkcji danych wyrobów w następnych latach; umowy handlowe z odbiorcami krajowymi; stopień zaawansowania rozmów z klientami i nowymi odbiorcami dotyczących nowego asortymentu / pozytywne wyniki testów wzorów łożysk; planowane rozszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów na lata następne. (35) W wariancie realistycznym wielkości sprzedaży wyrobów i usług przedstawione w planie finansowym zakładają stopniowe wychodzenie z kryzysu gospodarczego Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne Zysk/strata ze sprzedaży Całkowity zysk/strata netto Przepływy pieniężne ogółem Zobowiązania i rezerwy Wartość aktywów netto Tabela nr 6: Wariant realistyczny (w tys. PLN) 3 Plan operacyjny w brzmieniu z października 2010 r., notyfikowany Komisji w grudniu 2010 r. 10

11 Wariant pesymistyczny (36) Założenia pesymistyczne uwzględniają mniejszą dynamikę wzrostu przychodów niż w wersji realistycznej. Wynika to głównie z przyjęcia możliwości zmniejszenia się popytu w branży motoryzacyjnej za sprawą wycofania dopłat do samochodów osobowych stosowanych w wielu krajach Europy Zachodniej. Uwzględniono także możliwość rezygnacji ze sprzedaży części asortymentu do odbiorców zagranicznych z grupy dystrybucyjnej (Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie) z uwagi na żądanie utrzymania niskich cen sprzedaży Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne Zysk/strata ze sprzedaży Całkowity zysk/strata netto Przepływy pieniężne ogółem Zobowiązania i rezerwy Wartość aktywów netto Tabela nr 7: Wariant pesymistyczny (w tys. PLN) Wariant optymistyczny (37) Założenia optymistyczne obejmują wyższą dynamikę wzrostu w stosunku do wariantu realistycznego o 10 %. Szybsze wychodzenie gospodarki z kryzysu gospodarczego oraz rozwój współpracy z takimi przedsiębiorstwami, jak Scania i Magna może spowodować wzrost zapotrzebowania na łożyska w branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne Zysk/strata ze sprzedaży Całkowity zysk/strata netto Przepływy pieniężne ogółem Zobowiązania i rezerwy Wartość aktywów netto Tabela nr 8: Wariant optymistyczny (w tys. PLN) (38) W każdym z ww. wariantów uwzględniono rezygnację z produkcji łożysk typu 6006 i 6007, co stanowi środek wyrównawczy w stosunku do przedmiotowej pomocy (zob. pkt 2.6 poniżej) Koszty restrukturyzacji i źródła finansowania wkład własny FŁT Kraśnik (39) W poniższej tabeli przedstawiono koszty poszczególnych działań restrukturyzacyjnych w rozbiciu na lata od 2010 r. do 2012 r. Wszystkie działania restrukturyzacyjne zostaną ukończone w roku

12 Działania restrukturyzacyjne Koszt Koszt w poszczególnych latach Restrukturyzacja organizacyjna Pełne wdrożenie systemu informatycznego i przywrócenie WRG Zmiana systemu motywacyjnego i systemu wynagrodzeń Restrukturyzacja operacyjna Zmiana polityki sprzedaży Poszukiwanie nowych dostawców Umieszczenie całości produkcji łożysk kulkowych w obiekcie 303 (połączone działy P-8 i P-7) Restrukturyzacja aktywów Sprzedaż niewykorzystanych nieruchomości Modernizacja i uzupełnienie parku maszynowego Sprzedaż niewykorzystanych maszyn Restrukturyzacja finansowa Bieżący monitoring wpływów i wydatków, windykacja i skrócenie terminów płatności należności Spłata pożyczki na ratowanie Spłata zobowiązań finansowych Spłata zobowiązań wobec dostawców Opracowanie bezpiecznej polityki zarządzania ryzykiem kursowym Restrukturyzacja w obszarze ochrony środowiska Rekultywacja składowiska odpadów płynnych w Wilczych Dołach Zmniejszenie strat wody w sieci wodociągowej Modernizacja wytrawialni Ogółem Tabela nr 9: Koszt działań restrukturyzacyjnych w rozbiciu na poszczególne lata w tys. PLN (40) Spółka proponuje wkład własny w koszty restrukturyzacji w kwocie 51,850 mln PLN, co odpowiada 60,4 % całkowitych kosztów restrukturyzacji. Wkład spółki w koszty restrukturyzacji zostanie pokryty ze środków pochodzących ze sprzedaży składników majątku spółki (działki, budynki, maszyny). W przypadku każdego z tych składników majątku spółka przedstawiła wyceny niezależnych rzeczoznawców, potwierdzające kwoty, które spółka może otrzymać z tytułu sprzedaży tych aktywów. Wkład spółki w koszty restrukturyzacji obejmuje również środki ze sprzedaży posiadanych udziałów w spółce [ ] *. Ponadto FŁT Kraśnik będzie uczestniczyć w kosztach restrukturyzacji kwotą 15,3 mln PLN w formie leasingu finansowego w związku z inwestycjami przewidzianymi w planie restrukturyzacji. Władze polskie dostarczyły promesę leasingu na powyższą kwotę, wystawioną przez BRE Leasing Sp. z o.o., instytucję finansową należącą w całości do BRE Bank S.A. (ten ostatni podmiot jest kontrolowany w 70 % przez Commerzbank 4 ). * Informacje poufne 4 12

13 Rodzaj wkładu własnego Data pozyskania Kwota do pozyskania Sprzedaż działki przed zakładem Sprzedaż bocznicy kolejowej Sprzedaż zakładu opieki zdrowotnej Sprzedaż parku przemysłowego Sprzedaż ośrodków wypoczynkowych Sprzedaż kuźni Sprzedaż hotelu Sprzedaż 2 lokomotyw i turbosprężarki Złomowanie środków trwałych 2010/ Sprzedaż udziałów w Bumar Sp. z o.o Leasing finansowy Ogółem Tabela nr 10: Wkład własny spółki w koszty restrukturyzacji w tys. PLN 2.7. Środki wyrównawcze (41) W ramach notyfikowanego projektu pomocy spółka proponuje, jako środek wyrównawczy w stosunku do pomocy, rezygnację z produkcji dwóch typów łożysk (6006 i 6007). W latach roczna sprzedaż tych łożysk opiewała na kwoty od 13 do 7,5 mln PLN, z rentownością na poziomie od 3 % do 6 %. W latach wielkość sprzedaży tych łożysk (w szt.) stanowiła 20 % sprzedaży spółki ogółem. (42) Władze polskie poinformowały, że łożyska typu 6006 i 6007, ze względu na ich parametry techniczne, znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych (w sektorze pojazdów silnikowych, różnych silnikach elektrycznych, również jako części do maszyn i urządzeń rolniczych). Na podstawie zamówień handlowych oraz zapytań ofertowych otrzymanych przez przedsiębiorstwo i dotyczących powyższych dwóch typów łożysk do kwietnia 2011 r., sprzedaż tych łożysk utrzymałaby się w następnych latach przynajmniej na poziomie z 2010 r. Władze polskie poinformowały, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2011 r. (do dnia 20 kwietnia 2011 r.) przedsiębiorstwo otrzymało zamówienia na sztuk łożysk typu 6006 i 6007 (w porównaniu do sztuk sprzedanych w 2010 r.). Rok Liczba ogółem Udział w produkcji (w tys. szt.) Liczba łożysk typu 6006 i 6007 Udział % Udział w sprzedaży (w tys. szt.) Liczba ogółem Liczba łożysk typu 6006 i 6007 Udział % ,7 % ,4 % ,4 % ,1 % ,6 % ,9 % ,4 % ,4 % ,6 % ,5 % ,3 % ,7 % Tabela nr 11: Udział łożysk typu 6006 i 6007 w produkcji i sprzedaży spółki 13

14 Okres Typ łożyska: 6006 Typ łożyska: 6007 Liczba [w szt.] Sprzedaż [w PLN] Koszt [w PLN] Zysk. Liczba [w szt.] Sprzedaż [w PLN] Koszt [w PLN] Zysk. OGÓŁEM typ łożyska: Liczba [w szt.] Sprzedaż [w PLN] Koszt [w PLN] ,10% ,59% ,05% ,28% ,76% ,19% ,72% ,74% ,30% ,21% ,77% ,36% ,99% ,62% ,50% ,58% ,82% ,71% TOTAL ,32% ,11% ,15% Tabela nr 12: Zyskowność produkcji łożysk typu 6006 i 6007 w latach OCENA POMOCY 3.1. Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (43) Władze polskie zgłosiły powyższy środek jako pomoc restrukturyzacyjną. Władze polskie nie domagały się uznania powyższego środka za inwestycję na warunkach rynkowych. Zysk. (44) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, pomocą państwa jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie niezgodnym z rynkiem wewnętrznym. (45) Notyfikowane środki obejmują zasoby państwa przyznane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) S.A. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. (46) ARP jest podmiotem publicznoprawnym działającym w formie spółki akcyjnej kontrolowanej przez państwo. (47) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw jest finansowany bezpośrednio z budżetu państwa i stanowi publiczny system środków pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców. Fundusz funkcjonuje jako instrument odnawialny: środki ze sprzedaży restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz dochody z oprocentowania pożyczek na ratowanie wracają do funduszu na potrzeby przyszłych inwestycji. (48) Proponowane dokapitalizowanie stanowi korzyść selektywną, ponieważ zapewni ono FŁT Kraśnik środki, których w innym przypadku spółka nie mogłaby uzyskać na rynku przy zerowym poziomie kosztów. W analizowanych informacjach nie ma 14

15 żadnej wzmianki wskazującej na fakt, że podmiot udzielający pomocy (który stanowi podmiot odrębny w stosunku do Skarbu Państwa) przewiduje dokapitalizowanie w świetle ustaleń i perspektyw oraz na warunkach, które mogłyby skłonić inwestora prywatnego do zaoferowania takiego dokapitalizowania. (49) Komisja zwraca uwagę na fakt, że produkcja FŁT Kraśnik jest przeznaczona w głównej mierze na eksport, w tym na inne rynki unijne. Na rynkach tych działa kilka innych przedsiębiorstw konkurujących z FŁT Kraśnik, a pomiędzy państwami członkowskimi istnieje wymiana handlowa w branży łożysk. W związku z tym pomoc może, przynajmniej potencjalnie, zakłócić konkurencję i wpłynąć na wymianę handlową pomiędzy państwami. (50) Wobec powyższego Komisja uznaje, że obecna dotacja bezpośrednia na rzecz FŁT Kraśnik stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE Odnośne przepisy (51) W niniejszym przypadku nie mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 107 ust. 2 TFUE. Jeżeli chodzi o wyłączenia określone w art. 107 ust. 3 TFUE, to biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem pomocy jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji można zastosować jedynie wyłączenie określone w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, które zezwala na zatwierdzenie pomocy państwa przyznanej w celu promowania rozwoju niektórych działań gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków handlowych w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. W związku z tym pomoc na restrukturyzację może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE wyłącznie jeśli spełnia ona kryteria określone w wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji (dalej: wytyczne ) Kwalifikowalność spółki do przyznania pomocy na restrukturyzację (52) Zgodnie z pkt 12 wytycznych, do pomocy na ratowanie i restrukturyzację nie kwalifikują się nowo utworzone przedsiębiorstwa. Zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwo uznaje się za nowo utworzone w okresie pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie. (53) Ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo FŁT Kraśnik zostało utworzone w 1938 r. i produkuje łożyska od 1948 r., spółka nie może zostać uznana za nowo utworzone przedsiębiorstwo. (54) Zgodnie z pkt 13 wytycznych, przedsiębiorstwo należące do większej grupy kapitałowej w normalnych warunkach nie kwalifikuje się do pomocy na restrukturyzację z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa są wewnętrzne i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę. 5 Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. 2004/C 244/02 Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 156 z , s. 3 15

16 (55) Komisja zwraca uwagę na fakt, że FŁT Kraśnik, wraz z kontrolowaną przez siebie w 100 % spółką zależną ZŁW Kraśnik, tworzy grupę kapitałową. Niski poziom zysków spółki zależnej ZŁW Kraśnik w ciągu ostatnich czterech lat ( PLN w 2007 r., PLN w 2008 r., PLN w 2009 r. i PLN w 2010 r.) oraz ograniczona wartość netto jej aktywów (7,634 mln PLN w 2007 r., 8,807 mln PLN w 2008 r., 8,689 mln PLN w 2009 r. i 9,368 mln PLN w 2010 r.) nie kwalifikują spółki jako ewentualnego źródła środków na restrukturyzację FŁT Kraśnik. (56) Wobec powyższego Komisja uznaje, że FŁT Kraśnik spełnia kryteria określone w pkt 13 wytycznych Zasada pierwszego i ostatniego razu (57) Zgodnie z pkt 72 i nast. wytycznych, w przypadku gdy zainteresowane przedsiębiorstwo otrzymało już pomoc na ratowanie lub restrukturyzację w przeszłości, w tym pomoc nienotyfikowaną, a od chwili przyznania pomocy lub końca okresu restrukturyzacji bądź wstrzymania wdrożenia planu restrukturyzacji (w zależności od tego, co nastąpiło później) upłynęło mniej niż 10 lat, Komisja nie zezwala na dalszą pomoc na ratowanie i restrukturyzację, chyba że pomoc na restrukturyzację następuje po przyznaniu pomocy na ratowanie w ramach jednego działania na rzecz restrukturyzacji. (58) Komisja zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z oświadczeniem władz polskich spółka nie otrzymała w ciągu ostatnich 10 lat żadnej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację poza pomocą na ratowanie w formie pożyczki w kwocie 12,5 mln PLN, notyfikowanej i zatwierdzonej przez Komisję w dniu 2 czerwca 2010 r. Pomoc na ratowanie zatwierdzona w czerwcu 2010 r. stanowi pierwszy krok w ramach aktualnego procesu restrukturyzacji spółki. Na tej podstawie Komisja uznaje, że spółka spełnia kryterium pierwszego i ostatniego razu Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji (59) W świetle pkt 12 lit. a) i pkt 14 wytycznych do otrzymania pomocy na restrukturyzację kwalifikują się wyłącznie przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji. (60) Zgodnie z pkt 9 wytycznych, Komisja uznaje dane przedsiębiorstwo za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. (61) Zgodnie z pkt 10, przedsiębiorstwo uznaje się za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, gdy: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy; 16

17 b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy. c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria zawarte w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. (62) Komisja zwraca uwagę na fakt, że spółka nie spełnia warunków określonych w pkt 10 lit. a) wytycznych: utrata zarejestrowanego kapitału w ciągu poprzedzających 12 miesięcy była niższa niż 25 % kapitału wymagane przez pkt 10 lit. a) wytycznych. Władze polskie powiadomiły również Komisję, że beneficjent pomocy nie spełnia kryteriów prawa polskiego w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. (63) Punkt 11 wytycznych stanowi jednak, że nawet w sytuacji, gdy nie zachodzi żadna z powyższych okoliczności, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, gdy występują oznaki typowe dla przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. (64) Spółka istotnie odnotowała stałe straty netto (od 51,1 mln PLN w 2008 r. do PLN w 2010 r.), zmniejszającą się wartość aktywów netto (z poziomu 158,16 mln PLN w 2007 r. spadła ona do poziomu 64,13 mln PLN w 2010 r.), malejący obrót (z poziomu 296,35 mln PLN w 2007 r. spadł on do poziomu 154,29 mln PLN w 2009 r. i 200,4 mln w 2010 r.), rosnące zobowiązania (z poziomu 45,06 mln PLN w 2007 r. do poziomu 106,47 mln PLN w 2010 r.) i zmniejszające się wskaźniki przepływów środków finansowych (zob. płynność: wskaźniki płynności gotówkowej, szybkiej i bieżącej w tabeli nr 3). Komisja uznaje, że fakt nieprzerwanego odnotowywania strat przez ostatnie cztery lata (nawet jeśli straty te nie malały) odzwierciedla trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa, potwierdzoną przez inne wskaźniki. (65) Wobec powyższego Komisja uznaje, że FŁT Kraśnik spełnia kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji określone w pkt 11 wytycznych Przywrócenie rentowności (66) Aby dany środek mógł zostać uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym w świetle pkt wytycznych, plan restrukturyzacji musi zawierać szczegółową analizę problemów, które spowodowały trudności, i opis środków, dzięki którym w rozsądnym terminie może zostać przywrócona długoterminowa rentowność i dobra kondycja przedsiębiorstwa. Należy to zapewnić w oparciu o realistyczne założenia co do przyszłych warunków działania. (67) Komisja zauważa, że środki przedstawione w planie restrukturyzacji dotyczą problemów, które doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej spółki. Plan koncentruje się na restrukturyzacji aktywów, obejmującej zakup nowych urządzeń, 17

18 które powinny pozwolić FŁT Kraśnik na obniżenie kosztów produkcji i poprawę wydajności, oraz sprzedaż zbędnych aktywów. Planowane środki z zakresu restrukturyzacji operacyjnej powinny pozwolić spółce na uzyskanie lepszych wyników marketingowych. Ponadto, spółka planuje częściowe spłacenie wierzycieli, co powinno także zmniejszyć koszt spłacanych odsetek, a także opracowanie skutecznych środków zarządzania ryzykiem kursowym, będącym jedną z głównych przyczyn obecnych trudności spółki. (68) Władze polskie przedstawiły plany finansowe spółki na lata , sporządzone w oparciu o założenia realistyczne, a także wariant pesymistyczny i optymistyczny (zob. pkt 2.5 powyżej). Komisja zwraca uwagę na fakt, że proponowane środki restrukturyzacyjne powinny umożliwić spółce powrót do rentowności nie tylko w przypadku wielkości sprzedaży oszacowanej w wariancie optymistycznym, ale również w wariancie pesymistycznym (przy założeniu niższej sprzedaży), i w rozsądnym terminie (w wariancie pesymistycznym rentowność powinna zostać osiągnięta w latach ). (69) W związku z powyższym Komisja uznaje, że wdrożenie zaproponowanego planu pozwala spółce na osiągnięcie długoterminowej rentowności, a tym samym jest zgodne z pkt 34 i nast. wytycznych Pomoc ograniczona do minimum, wkład własny (70) Zgodnie z pkt wytycznych pomoc musi być ograniczona do ścisłego minimum niezbędnego do umożliwienia restrukturyzacji, a od beneficjenta oczekuje się znaczącego wkładu w restrukturyzację przy użyciu środków własnych lub finansowania zewnętrznego na warunkach rynkowych. (71) Komisja uznaje, że środki oraz koszty restrukturyzacji przedstawione przez przedsiębiorstwo zostały ocenione w prawidłowy sposób. (72) Wartość aktywów przedsiębiorstwa (w wysokości 64,13 mln PLN w 2010 r., przed sprzedażą aktywów planowaną w trakcie restrukturyzacji) nie jest wystarczająca, aby pokryć całość kosztów restrukturyzacji wynoszących 85,85 mln PLN. 60,4% proponowanego wkładu własnego w odniesieniu do powyższych kosztów stanowi maksimum możliwości, które nie będzie stanowić zagrożenia dla rentowności planu restrukturyzacji. Żadne czynniki nie wskazują na fakt pomyślnej restrukturyzacji dokonanej przy mniejszym zaangażowaniu inwestycji ze środków Skarbu Państwa, dlatego też przedstawiona pomoc wydaje się być ograniczona do koniecznego minimum. Komisja uwzględnia również fakt, że część kosztów przeznaczona jest na zwrot pomocy na ratowanie w wysokości 12,5 mln PLN. (73) Wkład własny spółki w koszty restrukturyzacji wyniesie 51,85 mln PLN i będzie finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży aktywów firmy oraz z leasingu finansowego. (74) Komisja uznaje, że wkład własny ze środków pochodzących ze sprzedaży aktywów spółki można uznać za rzeczywisty. Pewne transakcje sprzedaży miały już miejsce i uzyskano przewidziane środki, podczas gdy inne transakcje opierają się na wycenach sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców i szacunkach środków potwierdzonych. 18

19 (75) Komisja może uznać wkład własny spółki w formie leasingu finansowego w kwocie 15,3 mln PLN udzielonego przez komercyjną instytucję finansową (BRE Leasing Sp. z o.o.). Nabycie składnika majątku poprzez leasing finansowy (jak w obecnym przypadku) na warunkach rynkowych jest de facto zasadniczo równoważne z częściowym finansowaniem nabycia z pożyczki (w tej kwestii zob. decyzja Komisji w sprawie PKS Wadowice 6, pomoc na restrukturyzację dla Hydrogeo 7 ). Obydwie metody finansowania stanowią finansowanie zewnętrzne na warunkach rynkowych, o którym mowa w pkt 43 wytycznych, a ponadto mogą być oznaką wiary rynku w realność planu restrukturyzacji spółki. (76) W związku z powyższym Komisja zwraca uwagę na fakt, że wspomniany powyżej wkład własny stanowi znacznie więcej niż 50 % kosztów restrukturyzacji, których wymagają wytyczne. (77) Tym samym, w związku z powyższym Komisja uznaje, że kryteria określone w pkt. 43 i nast. wytycznych zostały spełnione Unikanie nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji (78) Zgodnie z pkt wytycznych należy podjąć środki zapewniające minimalizację negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej. Pomoc nie może powodować nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji. Zazwyczaj oznacza to ograniczenie obecności spółki na własnych rynkach po zakończeniu okresu restrukturyzacji. (79) Środki wyrównawcze powinny być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy, w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na rynku lub rynkach. Stopień środków wyrównawczych należy określić na zasadzie indywidualnego podejścia i z uwzględnieniem celu przywrócenia przedsiębiorstwu długoterminowej rentowności. Ponadto, zgodnie z pkt 7 wytycznych, Komisja będzie wymagać środków wyrównawczych, aby zminimalizować wpływ na konkurentów. (80) W przypadku oceny aspektu wkładu własnego w ramach pomocy na restrukturyzację warunki zatwierdzania takiej pomocy przyznawanej przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na obszarach objętych pomocą kwalifikujących się do przyznania pomocy regionalnej mogą być mniej surowe również w kontekście wdrożenia środków wyrównawczych (pkt 55 i 56 wytycznych). Dla potrzeb analizy następstw pomocy na restrukturyzację dla rynku i konkurencji Komisja uznaje fakt, że FŁT Kraśnik posiada siedzibę na obszarze objętym pomocą. (81) Plan restrukturyzacji FŁT Kraśnik, o którym mowa powyżej, przewiduje rezygnację z produkcji dwóch typów łożysk 6006 i Jak wskazano w pkt 2.7 powyżej, produkcja tych łożysk w okresie 4 lat poprzedzających plan restrukturyzacji była 6 7 Sprawa N 212/2008, Pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice, decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r., Dz.U. C 79 z , s. 1, pkt 72 Sprawa SA , Pomoc na restrukturyzację dla Hydrogeo, decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2011 r., dotychczas nieopublikowana. 19

20 zyskowna i stanowiła ok. 20 % ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa (pod względem ilościowym). Ponadto zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze polskie (statystyki dotyczące zamówień powyższych łożysk otrzymanych w pierwszych miesiącach 2011 r.) przewidywana sprzedaż łożysk typu 6006 i 6007 w latach po zakończeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa w 2012 r. utrzymałaby się przynajmniej na poziomie sprzedaży z 2010 r., lub wyższym. Z tego względu można uznać, że pozycja rynkowa przedsiębiorstwa po 2012 r. byłaby silniejsza, jeśli przedsiębiorstwo to nie zaprzestałoby produkcji tych łożysk, których produkcja była rentowna w ostatnich latach i co do których prognozowane jest dalsze utrzymanie rentowności. (82) W związku z powyższym Komisja uznaje, że proponowana rezygnacja z produkcji dwóch typów łożysk stanowi ograniczenie zdolności produkcyjnej spółki w zakresie łożysk oraz ograniczenie przyszłych przychodów i zysków, i może zostać uznana za środek wyrównawczy w stosunku do pomocy. Ponadto Komisja uznaje, że, stosownie do ograniczonego udziału spółki w rynku unijnym (0,8 % zob. powyżej) i dość ograniczonej kwoty pomocy (poniżej 10 mln euro), wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi i konkurencję w ramach UE będzie również ograniczony. Komisja bierze również pod uwagę fakt, że obszar, na którym spółka posiada siedzibę, tj. powiat kraśnicki, posiada wysoką stopę bezrobocia (15,8 % na koniec kwietnia 2011 r., w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w Polsce, wynoszącą 12,6 % 8 ), a FŁT Kraśnik, zatrudniająca ok osób, jest jednym z największych pracodawców w powiecie i ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju obszaru objętego pomocą. (83) W związku z powyższym proponowany środek wyrównawczy jest zgodny z pkt wytycznych. 4. DECYZJA (84) Komisja uznaje, w oparciu o wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, że notyfikowana pomoc na restrukturyzację przyznana FŁT Kraśnik jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. [Jeżeli niniejsze pismo zawiera informacje poufne, których nie należy ujawniać osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty otrzymania pisma. Jeżeli Komisja nie otrzyma uzasadnionego wniosku w tym terminie, będzie to oznaczać zgodę na ujawnienie informacji osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej. 8 Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 20

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska

Dotyczy: Pomocy państwa NN 73/2006 (ex N 340/2006) - Pomoc restrukturyzacyjna dla Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06/12/06r. K (2006) 5836 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

L 92/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2013

L 92/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2013 L 92/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 19 września 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.30908 (11/C) (ex N 176/10) wdrożonej przez Republikę Czeską na rzecz České aerolinie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Prospekt Emisyjny. COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Prospekt Emisyjny COMPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 9 października 2007 r. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa nr SA 33114 (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST

Pomoc państwa nr SA 33114 (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2011) 10063 wersja ostateczna WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomoc państwa nr SA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 roku Spis treści 1. Dane identyfikujące Spółkę.... 4 1.1. Dane rejestrowe.... 4 1.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 25.7.2012 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA nr SA.33114(2012/C) (ex. 2011/NN) Polska. domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST

DECYZJA KOMISJI z dnia 25.7.2012 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA nr SA.33114(2012/C) (ex. 2011/NN) Polska. domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.7.2012 r. C(2012) 5057 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku Spis treści: I. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWO - OPERACYJNA. 1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.... 4 2. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 11.XII.2007 r. K (2007) 6077 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.35674 (2012/N) Polska Pomoc indywidualna na modernizację komunalnej sieci ciepłowniczej w Warszawie

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.35674 (2012/N) Polska Pomoc indywidualna na modernizację komunalnej sieci ciepłowniczej w Warszawie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.06.2013 C(2013) 3890 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2011 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2012 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie. 23 maja 2013r.

Piekary Śląskie. 23 maja 2013r. Piekary Śląskie 23 maja 2013r. 2 Piekary Śląskie, dnia 23-05-2013r. Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze W imieniu Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mam zaszczyt zaprezentować raport z działań

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.VII.2006 K(2006)2940 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 323/2006 - Polska Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. (PKS Olkusz S.A.) (pomoc

Bardziej szczegółowo