OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów przenośnych, wraz z akcesoriami, na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej I. Termin wykonania i wielkość przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami oraz urządzeń do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla potrzeb Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie wg poniższych wymagań. 2. Świadczone usługi mają zapewnić między innymi łączność głosową, tekstową SMS, multimedialna MMS, komutowaną transmisję danych, pakietową transmisję danych. Realizacja usług odbywać się będzie za pomocą dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz dostawę telefonów komórkowych i urządzeń do pakietowej transmisji danych, oraz tabletów. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków finansowych wskazanych w umowie. 4. W przypadku zmiany operatora, Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia obecnie użytkowanych numerów abonenckich Zamawiającego do swojej sieci własnym staraniem i na własny koszt w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Wykaz obecnych aktywacji, wraz z informacją o terminie ich zakończenia zostanie przekazany Wykonawcy przed zawarciem umowy. W chwili obecnej Zamawiający posiada 122 aktywacji w Orange Polska S.A. oraz 23 aktywacje w Polkomtel Sp z o.o. 5. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji nie spowoduje przerwy w świadczeniu usług jeśli Zamawiający nie wskaże inaczej w specyfikacji numerów do przeniesienia. 6. W przypadku zmiany operatora, Wykonawca dostosuje telefony komórkowe, modemy Zamawiającego do pracy w sieci operatora Wykonawcy. 7. Na siedem dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe urządzenia wraz z dokumentami gwarancyjnym w następujących ilościach: 90 aktywnych kart SIM, według specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego, zawierającej listę numerów 42 nieaktywne karty SIM, według specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego, zawierającej listę numerów 70 telefonów typ A 10 telefonów typ B 10 telefonów typ C 10 tabletów wraz aktywnymi kartami SIM do pakietowej transmisji danych 5 routerów mobilnych wraz z aktywnymi kartami SIM do pakietowej transmisji danych 8. Zamawiający zastrzega, na zasadach określonych w umowie, możliwość zwiększenia łącznej liczby aktywnych kart SIM i telefonów komórkowych do 140 sztuk oraz zwiększenia łącznej liczby aktywnych kart SIM wraz z urządzeniami do pakietowej transmisji danych do 15 sztuk, 9. Aktywacje oraz urządzenia Zamawiający będzie zamawiał zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem w trakcie realizacji umowy. Z tytułu niewykorzystania aktywacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia od Zamawiającego, Zamawiający będzie uiszczał opłatę jedynie za faktycznie realizowane przez Wykonawcę usługi. 10. W ramach świadczonych usług Wykonawca utworzy na potrzeby Zamawiającego dedykowaną grupę Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 1

2 użytkowników zwaną dalej siecią firmową, do której należeć będą wszyscy użytkownicy Zamawiającego. 11. Zamawiający informuje, że w sumie posiada 132 aktywacje telefoniczne i 13 aktywacji internetowych. 12. Zamawiający informuje, że rozpoczęcie świadczenia usługi przez Wykonawcę obejmujące 21 aktywacji (z łącznej ilości 145 sztuk) od obecnych operatorów może być wykonane po wygaśnięciu umów na usługi telekomunikacyjne w terminach zamieszczonych w poniższej tabeli. lp Termin wyłączenia telefonów u obecnych operatorów Liczba telefonów II. Świadczenie usług 1. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnianego przez Wykonawcę publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie obejmował minimum 95% terytorium RP i będzie realizowany poprzez infrastrukturę Wykonawcy. Wykonawca zapewni, jeżeli to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych warunkach użytkownikom Zamawiającego wykonującym zadania na terenie kraju, szczególnie w siedzibie Zamawiającego. Zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do: 1) nawiązania łączności głosowej, 2) przesyłania wiadomości SMS i MMS, 3) przesyłania i pobierania danych za pomocą użytkowanych przez Zamawiającego modemów do pakietowej transmisji danych; 2. Usługi będą wykonywane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, a ich wielkość w różnych okresach będzie różna i zależna od potrzeb Zamawiającego w granicach określonych umową. 3. Zamawiający będzie zamawiał aktywacje zgodnie z procedurą ustaloną z Wykonawcą. Zakłada się, że Zamawiający może zamówić jednocześnie jedną lub więcej aktywacji. 4. Urządzenia i/lub aktywacje będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt, do siedziby Zamawiającego. 5. Aktywacja nowej karty SIM będzie następowała niezwłocznie po pisemnym potwierdzeniu jej otrzymania przez Zamawiającego. 6. Zamawiający będzie ponosił opłaty za urządzenia i usługi związane z nową, zamówioną aktywacją od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę. Przekazanie urządzenia i/lub karty SIM potwierdzone zostanie podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem że pierwsza opłata za usługę winna być naliczona proporcjonalnie, od dnia aktywacji karty SIM do dnia kończącego dany okres rozliczeniowy. III. Inne wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby: (1) Dostarczone aktywne karty SIM posiadały maksymalną pojemność jaka jest dostępna na rynku, jeśli chodzi o możliwość zapisania kontaktów na karcie, jednakże nie mniej niż 250 wpisów oraz aby były one zabezpieczone przed uruchomieniem 4-ro cyfrowym kodem PIN. (2) Karty SIM powinny być dostarczane do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. (3) Dostawa, aktywacja i de-aktywacja kart SIM odbędzie się na koszt Wykonawcy. Aktywacja nowej karty powinna nastąpić w dni robocze nie później niż w 2 godzinach od zgłoszenia. (4) Wykonawca zapewni "opiekuna biznesowego" w zakresie sprzedaży usług, sprzętu oraz wsparcia technicznego i serwisowego, (5) Wykonawca zapewni dostęp w układzie 24/7/365 (przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku) do usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń głosowych, komutowanej transmisji danych, SMS, MMS, GPRS, w połączeniach krajowych, międzynarodowych i w roamingu, za wyjątkiem sytuacji określonych jako awaria. (6) Usługi oparte były na maksymalnie 2 (dwóch) rodzajach miesięcznych abonamentów obejmujących wszystkich użytkowników sieci firmowej Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować jeden wspólny abonament dla wszystkich aktywacji Zamawiającego, w sytuacji gdy będzie on spełniał co najmniej warunki określone dla abonamentu B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 2

3 Abonament A - PODSTAWOWY, maksimum 110 szt - z ewentualnym limitem na połączenia do wszystkich operatorów krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych nie mniejszym niż 200min w okresie rozliczeniowym Limit transmisji danych minimum 0,5GB bezpłatne lub obciążone symboliczna opłatą, np. jeden grosz, połączenia wewnątrz utworzonej przez Wykonawcę dedykowanej sieci firmowej Zamawiającego z ewentualnym powiązaniem sieci firmowej z numerami wewnętrznymi zamawiającego telefonii stacjonarnej. Abonament B - PREMIUM, minimum 30 szt - nielimitowanie połączenia do wszystkich operatorów krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych Nielimitowane SMS i MMS Limit transmisji danych minimum 2GB możliwość wybrania dodatkowego, bezpłatnego pakietu, na obniżenie kosztów połączeń międzynarodowych za każdą minutę połączenia, przykładowo polegającego na: obniżeniu kosztu każdej minuty przy połączeniach wykonywanych w roamingu, pakiet minut na połączenia wychodzące w roamingu, nielimitowane połączenia przychodzące w roamingu w UE, nielimitowane połączenia z Polski do UE, bezpłatny pakiet minut na wybrany kierunek międzynarodowy, bezpłatne lub obciążone symboliczna opłatą, np. jeden grosz, połączenia wewnątrz utworzonej przez Wykonawcę dedykowanej sieci firmowej Zamawiającego z ewentualnym powiązaniem sieci firmowej z numerami wewnętrznymi zamawiającego telefonii stacjonarnej. (7) Kwota abonamentu była kwotą do wykorzystania na połączenia głosowe, komutowaną transmisję danych, SMS-y, MMS-y, pakietowa transmisja danych. (8) Połączenia po wykorzystaniu zaoferowanego abonamentu były naliczane według cen jednostkowych zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym; (9) Wykonawca w ramach pakietu dostępu do sieci internet gwarantował nieograniczony dostęp do usług internetowych na terenie kraju w ramach których wszystkie numery Zamawiającego mogą odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE i GPRS (w zależności od aparatu telefonicznego) stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przez operatora. (10) Wykonawca zagwarantował, że po wyczerpaniu limitu transferu danych w jednym okresie rozliczeniowym nie będą naliczane dodatkowe opłaty. Wykonawca może po przekroczeniu limitu transferu danych, w jednym okresie rozliczeniowym zmienić parametry techniczne transmisji danych. (11) Wykonawca umożliwi dodatkowe zwiększenie pakietu danych, na prośbę Zamawiającego, w trakcie trwania okresu rozliczeniowego dotyczy pakietu danych przy aktywacji głosowej. (12) Zamawiający przewiduje, że niektóre aktywacje głosowe mogą zostać zawieszone na czas określony przez Zamawiającego. Za usługę zawieszenia Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Abonament za zawieszoną kartę SIM będzie pobierany w wysokości nie większej niż 20% ustalonej w umowie ceny abonamentu. (13) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie wykorzystanych przez Zamawiającego aktywacji oraz faktycznie zrealizowanych połączeń w miesięcznym abonamencie. IV. Usługi świadczone bez dodatkowych opłat 1. za rozpoczęcie połączenia; 2. odbieranie połączeń na terenie kraju; 3. naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy wszystkich połączeń głosowych na terenie kraju; 4. naliczanie z dokładnością co najmniej do jednej minuty dla połączeń realizowanych ramach roamingu; 5. korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie kraju, 6. blokada karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zgubienia; 7. dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze; 8. aktywacja kart SIM; 9. SMS powiadamiający o próbie połączenia; 10. bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi; 11. dostarczanie i odbieranie do i z siedziby Zamawiającego kart SIM oraz urządzeń; 12. zmiana numeru na żądanie Zamawiającego; 13. opiekun biznesowy dla potrzeb bieżącej obsługi; 14. przeniesienie dotychczas używanych numerów abonenckich Zamawiającego do swojej sieci z zachowaniem aktualnej numeracji Zamawiającego; 15. dołączenie do faktury bilingu zawierającego koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów Zamawiającego; 16. udostępnienie programu komputerowego lub dostępu do bazy danych pozwalającego na tworzenie pełnego bilingu połączeń a także wybiórczych zestawień wg dowolnych kryteriów Zamawiającego, jak również przeprowadzenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 3

4 szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. V. Wymagania dotyczące urządzeń: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć maksymalnie 140 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych z akcesoriami dołączanymi przez producenta [baterie, ładowarki do telefonów, słuchawki (przewodowe lub bezprzewodowe), instrukcje obsługi ( w języku polskim) karty pamięci, rysiki itp.] zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne typy oraz docelowo 15 szt tabletów wymiennie na 15 sztuk mobilnych routerów lub modemów do pakietowej transmisji danych, według potrzeb Zamawiającego. VI. Wymagania w zakresie dostawy urządzeń 1. Dostawa telefonów komórkowych z akcesoriami oraz urządzeń do pakietowej transmisji danych wraz z kartami SIM i z kodami PIN odbędzie się na 7 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę; 2. Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia bez blokady SIM LOCK - 3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać wszystkie niezbędne, wymagane polskim prawem certyfikaty i homologacje; 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, gotowe do pracy i pochodzące z bieżącej produkcji, posiadające zainstalowane oprogramowanie; 5. Telefony komórkowe i inne urządzenia do pakietowej transmisji danych dostarczone przez Wykonawcę po okresie świadczenia usługi staną się własnością Zamawiającego; 6. Telefony komórkowe z akcesoriami oraz urządzenia do pakietowej transmisji danych będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w tabeli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 minimum jeden model urządzenia. VII. Wymagania dotyczące usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 15 sztuk fabrycznie nowych aktywnych kart SIM do bezprzewodowego dostępu do sieci internet na terenie kraju z abonamentami zaoferowanymi w ofercie, 2. Za dostarczenie kart SIM Wykonawca nie będzie pobierał opłat. 3. Dostawa kart SIM z PIN kodami wraz z modemami odbędzie się na 7 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zagwarantuje transfer danych w technologii zgodnej z zaoferowaną w ofercie w zależności od technologii posiadanej przez operatora, stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych (np. LTE, HSPA+, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE, CDMA, GPRS) 5. Zamawiający wymaga minimalnej prędkości transmisji danych nie mniej niż 20Mb/s stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przez operatora, 6. Oferty z prędkością transmisji danych poniżej 20Mb/s stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przez operatora zostaną odrzucone, 7. Zamawiający wymaga minimum 15 GB limitu transferu danych na jedno urządzenie z maksymalną prędkością dedykowaną dla oferowanego abonamentu. 8. Wykonawca zagwarantuje, że po wyczerpaniu limitu transferu danych nie będą naliczane dodatkowe opłaty, jednakże transfer danych spadnie do prędkości określonej przez operatora. 9. Wykonawca włączy blokady wszelkich usług niezwiązanych z transmisją danych, takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd., na wszystkich kartach SIM przeznaczonych do pakietowej transmisji danych, jeśli będzie to generowało dodatkowe opłaty dla Zamawiającego, nie ujęte w abonamencie. VIII. Wymagania dotyczące gwarancji 1. Gwarancja na dostarczone aparaty telefoniczne, modemy do transmisji danych, tablety nie może być krótsza niż 24 miesiące, chyba że producent udziela krótszej gwarancji, wówczas gwarancja ulega skróceniu do okresu wskazanego przez producenta. Gwarancja na baterie dostarczane wraz z urządzeniami nie może być krótsza niż 6 miesięcy, od daty zakupu Urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. Do dostarczonego towaru objętego gwarancją Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne; 2. W okresie gwarancyjnym powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach telefonów komórkowych i akcesoriów nastąpi poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Biura Obsługi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 4

5 Klienta Wykonawcy oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres dedykowanego ze strony Wykonawcy Opiekuna Biznesowego; 3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia transport uszkodzonego i naprawionego urządzenia do i z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w telefonach komórkowych w terminie do 30 dni od daty przekazania do naprawy; 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest w przypadku naprawy gwarancyjnej udostępnić Zamawiającemu aparat zastępczy o tożsamych parametrach w terminie 1 dnia od chwili przekazania wadliwego urządzenia do Wykonawcy; 6. W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego sprzętu, Wykonawca bezpłatnie wymieni reklamowany sprzęt na fabrycznie nowy; 7. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń awarii Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do infolinii w cyklu 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku; 8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek w terminie do 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy; 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w przypadku: 10. nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi, 11. dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez użytkowników, 12. używania sprzętu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 13. W sprawach dotyczących gwarancji, nieuregulowanych powyżej, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. IX. Wykaz oferowanych urządzeń Nazwa urządzenia: TABELA 1 TELEFON TYP A PODSTAWOWY Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane 1 RODZAJ TELEFONU: DOTYKOWY 2 PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 4,2, MAX. 4,6. 3 ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: MIN. 720x1080px 4 ILOŚĆ KOLORÓW: MIN 16mln. 5 JASNOŚĆ EKRANU: 340ppi 6 CZAS ROZMÓW: MIN. 900 min 7 CZAS CZUWANIA: MIN. 650 h 8 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah 9 PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: MIN. 8 GB 10 PAMIĘĆ RAM: MIN. 1 GB 11 OBSŁUGA KART SD: POJEMNOŚĆ MIN. 32 GB 12 ZEGAR PROCESORA: MIN Mhz 13 PRĘDKOSĆ TRANSMISJI DANYCH W STANDARDZIE HSDPA: MIN. 42 Mbit/s 14 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 850, 900, 1800, OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS: 850, 900, 2100 Parametry oferowane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 5

6 16 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G 17 KOLOR: CZARNY LUB ODCIENIE SZAROŚCI Nazwa urządzenia: TABELA 2 TELEFON TYP B PREMIUM Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane 1 RODZAJ TELEFONU: DOTYKOWY 2 PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 4,5, MAX 5,9 3 ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: MIN. 1080x1920px 4 ILOŚĆ KOLORÓW: MIN 16mln 5 JASNOŚĆ EKRANU: 370ppi 6 CZAS ROZMÓW: MIN min 7 CZAS CZÓWANIA: MIN. 480 h 8 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah 9 PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: WEWNĘTRZNA: MIN. 16 GB 10 PAMIĘĆ RAM: MIN. 2 GB 11 OBSŁUGA KART SD: POJEMNOŚĆ MIN. 64 GB 12 ZEGAR PROCESORA: MIN Mhz 13 PRĘDKOSĆ TRANSMISJI DANYCH W STANDARDZIE HSDPA: MIN. 42 Mbit/s 14 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 850, 900, 1800, OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 16 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G 17 KOLOR: CZARNY LUB ODCIENIE SZAROŚCI Parametry oferowane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 6

7 TABELA 3 Nazwa urządzenia: TELEFON TYP C KLASYCZNY BAR Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane Parametry oferowane 1 RODZAJ TELEFONU: Z KLAWIATURĄ 2 PRZEKĄTNA EKRANU: MAX EKRAN: KOLOROWY 4 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah - 5 OBSŁUGA KART SD: POJEMNOŚĆ MIN. 16 GB 6 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM 2G 7 OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 8 OBUDOWA: PREFEROWANA METALOWA 9 KOLOR: CZARNY LUB ODCIENIE SZAROŚCI TABELA 4 Nazwa urządzenia: MODEM USB Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane Parametry oferowane 1 TYP ZŁĄCZA: DOWOLNE USB 2 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 2G 3 OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 4 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 7

8 TABELA 5 Nazwa urządzenia: MOBILNY ROUTER WiFi Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane Parametry oferowane 1 TYP ZŁĄCZA: DOWOLNE USB 2 OBSŁUGA STANDARDU WiFi: B/G/N 3 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 2G 4 OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 5 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G 6 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah. Nazwa urządzenia: TABLET TABELA 6... nazwa/typ/producent Parametry wymagane 1 WYSWIETLACZ Z PODŚWIETLENIEM LED 2 PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA: MIN. 9,5 3 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA: MIN. 260 ppi 4 POJEMNOŚĆ PAMIĘCI WEWNETRZNEJ: MIN.16GB 5 OBSŁUDA STANDARDÓW WIFI: A/B/G/N 6 OBSŁUGA CZĘSTOTLIWOŚCI WiFi: 2,4 GHz i 5GHz 7 OBSŁUGA BLUETOTH: ARCHITEKTURA PROCESORA: 64 bit 9 KOPROCESOR RUCHU 10 ZAINSTALOWANY SYSTEM OPERACYJNY ZGODNY Z SYSTEMEM UNIX LUB RÓWNOWAŻNY, PRACUJĄCY W SYSTEMIE PLIKÓW HFS+ 11 MOŻLIWOŚĆ NAGRYWANIA WIDEO W FORMACIE HD 1080P 12 MOZLIWOSC WYKONYWANIA ZDJĘĆ W ROZDZIELCZOŚCI MIN. 5 MP 13 JASNY OBIEKTYW Z PRZYSŁONĄ MIN F/2,8 14 WBUDOWANY MIKROFON 15 WBUDOWANE GNIAZDO SŁUCHAWEK Parametry oferowane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 8

9 TABELA 7 PUNKTY POMIARU SIŁY SYGNAŁU SIECI KOMÓRKOWEJ NA TERENIE TW-ON LP MIEJSCE POMIARU BLOK / POZIOM 1 SALA PRÓB ORKIESTRY R/-2,80 R I-08A 2 POCZEKALNIA AKTORÓW R/3,10 A-106 DODATKOWY PUNKT ORIENTACJI WG PLANÓW TEATRU 3 PARTER WIDOWNI R/3,10 RZĄD XVII MIEJSCE 3 i 8 4 KULUARY R/3,10 R KULUARY R/3,10 R KABINA ELEKTRYCZNA R/6,20 R SALONIK WEJŚCIE NA WIDOWNIĘ OD STRONY MOLIERA 8 SALONIK WEJŚCIE NA AMFITEATR OD STRONY WIERZBOWEJ 9 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA AMFITEATR 10 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON I OD STRONY MOLIERA 11 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON I OD STRONY WIERZBOWEJ 12 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA BALKON I 13 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY MOLIERA 14 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY WIERZBOWEJ 15 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA BALKON II 16 PONIESZCZENIE ZESPOŁU MULTIMEDIÓW 17 KORYTARZ WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY MOLIERA 18 KORYTARZ WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY WIERZBOWEJ 19 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA BALKON II 20 POMIESZCZENIE ZESPOŁU AKUSTYKÓW R/6,20 R-158 R/6,20 R-168 R/6,20 R-163 R/9,30 R-212 R/9,30 R-229 R/9,30 R-220 R/12,40 R-311 R/12,40 R-331 R/12,40 R-321 R/12,40 R-342 R/15,50 R-418 R/15,50 R-444 R/15,50 R-431 R/15,50 R REŻYSERKA VIDEO R/18,27 R-584B 22 REZYSERKA AUDIO R/18,27 R-585A 23 POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R SALE REDUTOWE TN/7,42 M FOYER GŁÓWNE ŚRODEK WYNIK POMIARU [dbm] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 9

10 29 PORTIERNIA NR 1 A/1,12 PORTIERNIA NR 1 30 BUFET NR 1 A/1,12 A KLATKA NR1 A/1,12 WINDA NR 1 32 KLATKA NR 3 A/1,12 A KLATKA NR1 A/4,27 WINDA NR 1 34 KLATKA NR1 A/4,27 SALONIK A KLATKA NR 3 A/4,27 A KLATKA NR1 A/7,42 WINDA NR 1 37 KLATKA NR 3 A/7,42 A KLATKA NR1 A/11,77 WINDA NR 1 39 KLATKA NR 3 A/11,77 A KLATKA NR1 A/14,88 WINDA NR 1 41 KLATKA NR 3 A/14,88 A KLATKA NR1 A/18,27 WINDA NR 1 43 KLATKA NR 3 A/18,27 A KLATKA NR 25 A/1,12 PORTIERNIA IV 45 KLATKA NR 25 A/4,27 A KLATKA NR 25 A/7,42 A KLATKA NR 25 A/11,77 A KLATKA NR 25 A/14,88 A-455A 49 BIURO A/4,27 A BIURO A/7,42 A-246 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 10

11 FORMULARZ CENOWY Dotyczący świadczenia usług dla docelowo 140 numerów abonenckich wraz z dostawą docelowo 140 aparatów telefonicznych oraz docelowo 15 sztuk kart SIM do transmisji danych bezprzewodowego dostępu do sieci internet dla komputerów przenośnych wraz z dostawą 15 sztuk routerów lub modemów do pakietowej transmisji danych oraz 15 tabletów. LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU ŚWIADCZENIA ILOSĆ JEDNOSTEK ILOŚĆ MIESIĘCY / CYKLI RAZEM j.m. CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) Wartość VAT (PLN) WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO(PLN) USŁUGI: 1 CENA ZA JEDEN MIESIĘCZNY ABONAMENT TYPU A, DLA JEDNEJ AKTYWACJI GŁOSOWEJ, BEZ TELEFONU, Z LIMITEM MINUT MIN. 200, BEZ E- FAKTURY 2 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA WEWNĄTRZ SIECI WYKONAWCY POZA SIECIĄ FIRMOWĄ szt min 3 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA DO SIECI OPERATORÓW POZA WYKONAWCĄ 4 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA DO SIECI TELEFONII STACJONARNEJ min min 5 STAWKA ZA SMS KRAJOWY szt 6 STAWKA ZA MMS KRAJOWY szt 7 PAKIETOWA TRANSMISJA DANYCH, MINIMUM 1GB MIESIĘCZNIE NA TERENIE KRAJU, DLA ABONAMENTU TYPU A 8 STAWKA ZA DODATKOWĄ TRANSMISJĘ DANYCH, ZA 1MB 9 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA W ROAMINGU PRZYCHODZĄCYM W KRAJACH UE 10 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA W ROAMINGU WYCHODZĄCYM W KRAJACH UE 11 CENA ZA JEDEN MIESIĘCZNY ABONAMENT ZA PAKIETOWĄ TRANSMISJĘ DANYCH MINIMUM 30 GB 12 CENA ZA JEDEN MIESIĘCZNY ABONAMENT TYPU B, DLA JEDNEJ AKTYWACJI GŁOSOWEJ, BEZ LIMITU MINUT DO WSZYSTKICH OPERATORÓW KOMÓRKOWYCH I STACJONARNYCH, BEZ LIMITU SMS I MMS, BEZ TELEFONU, BEZ E-FAKTURY 13 PAKIETOWA TRANSMISJA DANYCH, MINIMUM 2GB MIESIĘCZNIE NA TERENIE KRAJU, DLA ABONAMENTU TYPU B szt szt min min szt szt szt 14 CENA ZA MIN. POŁĄCZENIA Z UE DO UE min URZĄDZENIA (zakup urządzenia wraz z aktywacją lub do istniejącej aktywacji) 15 CENA ZA TELEFON KOMÓRKOWY TYPU A szt 16 CENA ZA TELEFON KOMÓRKOWY TYPU B szt 17 CENA ZA TELEFON KOMÓRKOWY TYPU C szt 18 CENA ZA MODEM Z ROUTEREM WIFI DO PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH 19 CENA TABLETU Z WIFI WRAZ Z DOSTĘPEM DO PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH, MINIMUM 15GB MIESIĘCZNIE NA TERENIE KRAJU szt szt RAZEM USŁUGI: RAZEM URZADZENIA: CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY (USŁUGI + URZĄDZENIA): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 11

12 W kolumnie 2 USŁUGI w poz podano szacowaną ilość poszczególnych rodzajów usług/pakietów/połączeń przewidzianą na 24 miesięczny czas trwania umowy. Kwotę RAZEM należy wpisać do formularza oferty w pkt 1 (załącznik nr 2) Zamawiający prosi o dokładne wypełnienie formularza i staranne sprawdzenie obliczeń... dn czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe I. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania Ofertowe Przedmiot główny: 64212000-5 usługi telefonii komórkowej Przedmiot dodatkowy: 32250000-0 telefony komórkowe Znak sprawy: DZI-271-22/13 Załącznik nr 1 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniający zmianę SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011r. Dokonane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku..

stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.. www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Numer ogłoszenia: 308546-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Pieczęć firmowa Wykonawcy) załącznik nr 4 do ogłoszenia Nr K-DZP.362.2.108.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo