OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów przenośnych, wraz z akcesoriami, na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej I. Termin wykonania i wielkość przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami oraz urządzeń do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla potrzeb Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie wg poniższych wymagań. 2. Świadczone usługi mają zapewnić między innymi łączność głosową, tekstową SMS, multimedialna MMS, komutowaną transmisję danych, pakietową transmisję danych. Realizacja usług odbywać się będzie za pomocą dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz dostawę telefonów komórkowych i urządzeń do pakietowej transmisji danych, oraz tabletów. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała okres 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków finansowych wskazanych w umowie. 4. W przypadku zmiany operatora, Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia obecnie użytkowanych numerów abonenckich Zamawiającego do swojej sieci własnym staraniem i na własny koszt w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Wykaz obecnych aktywacji, wraz z informacją o terminie ich zakończenia zostanie przekazany Wykonawcy przed zawarciem umowy. W chwili obecnej Zamawiający posiada 122 aktywacji w Orange Polska S.A. oraz 23 aktywacje w Polkomtel Sp z o.o. 5. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji nie spowoduje przerwy w świadczeniu usług jeśli Zamawiający nie wskaże inaczej w specyfikacji numerów do przeniesienia. 6. W przypadku zmiany operatora, Wykonawca dostosuje telefony komórkowe, modemy Zamawiającego do pracy w sieci operatora Wykonawcy. 7. Na siedem dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe urządzenia wraz z dokumentami gwarancyjnym w następujących ilościach: 90 aktywnych kart SIM, według specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego, zawierającej listę numerów 42 nieaktywne karty SIM, według specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego, zawierającej listę numerów 70 telefonów typ A 10 telefonów typ B 10 telefonów typ C 10 tabletów wraz aktywnymi kartami SIM do pakietowej transmisji danych 5 routerów mobilnych wraz z aktywnymi kartami SIM do pakietowej transmisji danych 8. Zamawiający zastrzega, na zasadach określonych w umowie, możliwość zwiększenia łącznej liczby aktywnych kart SIM i telefonów komórkowych do 140 sztuk oraz zwiększenia łącznej liczby aktywnych kart SIM wraz z urządzeniami do pakietowej transmisji danych do 15 sztuk, 9. Aktywacje oraz urządzenia Zamawiający będzie zamawiał zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem w trakcie realizacji umowy. Z tytułu niewykorzystania aktywacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia od Zamawiającego, Zamawiający będzie uiszczał opłatę jedynie za faktycznie realizowane przez Wykonawcę usługi. 10. W ramach świadczonych usług Wykonawca utworzy na potrzeby Zamawiającego dedykowaną grupę Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 1

2 użytkowników zwaną dalej siecią firmową, do której należeć będą wszyscy użytkownicy Zamawiającego. 11. Zamawiający informuje, że w sumie posiada 132 aktywacje telefoniczne i 13 aktywacji internetowych. 12. Zamawiający informuje, że rozpoczęcie świadczenia usługi przez Wykonawcę obejmujące 21 aktywacji (z łącznej ilości 145 sztuk) od obecnych operatorów może być wykonane po wygaśnięciu umów na usługi telekomunikacyjne w terminach zamieszczonych w poniższej tabeli. lp Termin wyłączenia telefonów u obecnych operatorów Liczba telefonów II. Świadczenie usług 1. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą zasięgu zapewnianego przez Wykonawcę publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem że zasięg sieci telefonii komórkowej będzie obejmował minimum 95% terytorium RP i będzie realizowany poprzez infrastrukturę Wykonawcy. Wykonawca zapewni, jeżeli to możliwe, pełną dostępność sieci w każdych warunkach użytkownikom Zamawiającego wykonującym zadania na terenie kraju, szczególnie w siedzibie Zamawiającego. Zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do: 1) nawiązania łączności głosowej, 2) przesyłania wiadomości SMS i MMS, 3) przesyłania i pobierania danych za pomocą użytkowanych przez Zamawiającego modemów do pakietowej transmisji danych; 2. Usługi będą wykonywane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, a ich wielkość w różnych okresach będzie różna i zależna od potrzeb Zamawiającego w granicach określonych umową. 3. Zamawiający będzie zamawiał aktywacje zgodnie z procedurą ustaloną z Wykonawcą. Zakłada się, że Zamawiający może zamówić jednocześnie jedną lub więcej aktywacji. 4. Urządzenia i/lub aktywacje będą dostarczane przez Wykonawcę, na jego koszt, do siedziby Zamawiającego. 5. Aktywacja nowej karty SIM będzie następowała niezwłocznie po pisemnym potwierdzeniu jej otrzymania przez Zamawiającego. 6. Zamawiający będzie ponosił opłaty za urządzenia i usługi związane z nową, zamówioną aktywacją od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę. Przekazanie urządzenia i/lub karty SIM potwierdzone zostanie podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem że pierwsza opłata za usługę winna być naliczona proporcjonalnie, od dnia aktywacji karty SIM do dnia kończącego dany okres rozliczeniowy. III. Inne wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby: (1) Dostarczone aktywne karty SIM posiadały maksymalną pojemność jaka jest dostępna na rynku, jeśli chodzi o możliwość zapisania kontaktów na karcie, jednakże nie mniej niż 250 wpisów oraz aby były one zabezpieczone przed uruchomieniem 4-ro cyfrowym kodem PIN. (2) Karty SIM powinny być dostarczane do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. (3) Dostawa, aktywacja i de-aktywacja kart SIM odbędzie się na koszt Wykonawcy. Aktywacja nowej karty powinna nastąpić w dni robocze nie później niż w 2 godzinach od zgłoszenia. (4) Wykonawca zapewni "opiekuna biznesowego" w zakresie sprzedaży usług, sprzętu oraz wsparcia technicznego i serwisowego, (5) Wykonawca zapewni dostęp w układzie 24/7/365 (przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku) do usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń głosowych, komutowanej transmisji danych, SMS, MMS, GPRS, w połączeniach krajowych, międzynarodowych i w roamingu, za wyjątkiem sytuacji określonych jako awaria. (6) Usługi oparte były na maksymalnie 2 (dwóch) rodzajach miesięcznych abonamentów obejmujących wszystkich użytkowników sieci firmowej Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować jeden wspólny abonament dla wszystkich aktywacji Zamawiającego, w sytuacji gdy będzie on spełniał co najmniej warunki określone dla abonamentu B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 2

3 Abonament A - PODSTAWOWY, maksimum 110 szt - z ewentualnym limitem na połączenia do wszystkich operatorów krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych nie mniejszym niż 200min w okresie rozliczeniowym Limit transmisji danych minimum 0,5GB bezpłatne lub obciążone symboliczna opłatą, np. jeden grosz, połączenia wewnątrz utworzonej przez Wykonawcę dedykowanej sieci firmowej Zamawiającego z ewentualnym powiązaniem sieci firmowej z numerami wewnętrznymi zamawiającego telefonii stacjonarnej. Abonament B - PREMIUM, minimum 30 szt - nielimitowanie połączenia do wszystkich operatorów krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych Nielimitowane SMS i MMS Limit transmisji danych minimum 2GB możliwość wybrania dodatkowego, bezpłatnego pakietu, na obniżenie kosztów połączeń międzynarodowych za każdą minutę połączenia, przykładowo polegającego na: obniżeniu kosztu każdej minuty przy połączeniach wykonywanych w roamingu, pakiet minut na połączenia wychodzące w roamingu, nielimitowane połączenia przychodzące w roamingu w UE, nielimitowane połączenia z Polski do UE, bezpłatny pakiet minut na wybrany kierunek międzynarodowy, bezpłatne lub obciążone symboliczna opłatą, np. jeden grosz, połączenia wewnątrz utworzonej przez Wykonawcę dedykowanej sieci firmowej Zamawiającego z ewentualnym powiązaniem sieci firmowej z numerami wewnętrznymi zamawiającego telefonii stacjonarnej. (7) Kwota abonamentu była kwotą do wykorzystania na połączenia głosowe, komutowaną transmisję danych, SMS-y, MMS-y, pakietowa transmisja danych. (8) Połączenia po wykorzystaniu zaoferowanego abonamentu były naliczane według cen jednostkowych zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym; (9) Wykonawca w ramach pakietu dostępu do sieci internet gwarantował nieograniczony dostęp do usług internetowych na terenie kraju w ramach których wszystkie numery Zamawiającego mogą odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE i GPRS (w zależności od aparatu telefonicznego) stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przez operatora. (10) Wykonawca zagwarantował, że po wyczerpaniu limitu transferu danych w jednym okresie rozliczeniowym nie będą naliczane dodatkowe opłaty. Wykonawca może po przekroczeniu limitu transferu danych, w jednym okresie rozliczeniowym zmienić parametry techniczne transmisji danych. (11) Wykonawca umożliwi dodatkowe zwiększenie pakietu danych, na prośbę Zamawiającego, w trakcie trwania okresu rozliczeniowego dotyczy pakietu danych przy aktywacji głosowej. (12) Zamawiający przewiduje, że niektóre aktywacje głosowe mogą zostać zawieszone na czas określony przez Zamawiającego. Za usługę zawieszenia Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Abonament za zawieszoną kartę SIM będzie pobierany w wysokości nie większej niż 20% ustalonej w umowie ceny abonamentu. (13) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie wykorzystanych przez Zamawiającego aktywacji oraz faktycznie zrealizowanych połączeń w miesięcznym abonamencie. IV. Usługi świadczone bez dodatkowych opłat 1. za rozpoczęcie połączenia; 2. odbieranie połączeń na terenie kraju; 3. naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy wszystkich połączeń głosowych na terenie kraju; 4. naliczanie z dokładnością co najmniej do jednej minuty dla połączeń realizowanych ramach roamingu; 5. korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie kraju, 6. blokada karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zgubienia; 7. dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze; 8. aktywacja kart SIM; 9. SMS powiadamiający o próbie połączenia; 10. bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi; 11. dostarczanie i odbieranie do i z siedziby Zamawiającego kart SIM oraz urządzeń; 12. zmiana numeru na żądanie Zamawiającego; 13. opiekun biznesowy dla potrzeb bieżącej obsługi; 14. przeniesienie dotychczas używanych numerów abonenckich Zamawiającego do swojej sieci z zachowaniem aktualnej numeracji Zamawiającego; 15. dołączenie do faktury bilingu zawierającego koszty zużycia usług przez poszczególnych abonentów Zamawiającego; 16. udostępnienie programu komputerowego lub dostępu do bazy danych pozwalającego na tworzenie pełnego bilingu połączeń a także wybiórczych zestawień wg dowolnych kryteriów Zamawiającego, jak również przeprowadzenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 3

4 szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. V. Wymagania dotyczące urządzeń: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć maksymalnie 140 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych z akcesoriami dołączanymi przez producenta [baterie, ładowarki do telefonów, słuchawki (przewodowe lub bezprzewodowe), instrukcje obsługi ( w języku polskim) karty pamięci, rysiki itp.] zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne typy oraz docelowo 15 szt tabletów wymiennie na 15 sztuk mobilnych routerów lub modemów do pakietowej transmisji danych, według potrzeb Zamawiającego. VI. Wymagania w zakresie dostawy urządzeń 1. Dostawa telefonów komórkowych z akcesoriami oraz urządzeń do pakietowej transmisji danych wraz z kartami SIM i z kodami PIN odbędzie się na 7 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę; 2. Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia bez blokady SIM LOCK - 3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać wszystkie niezbędne, wymagane polskim prawem certyfikaty i homologacje; 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, gotowe do pracy i pochodzące z bieżącej produkcji, posiadające zainstalowane oprogramowanie; 5. Telefony komórkowe i inne urządzenia do pakietowej transmisji danych dostarczone przez Wykonawcę po okresie świadczenia usługi staną się własnością Zamawiającego; 6. Telefony komórkowe z akcesoriami oraz urządzenia do pakietowej transmisji danych będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w tabeli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 minimum jeden model urządzenia. VII. Wymagania dotyczące usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 15 sztuk fabrycznie nowych aktywnych kart SIM do bezprzewodowego dostępu do sieci internet na terenie kraju z abonamentami zaoferowanymi w ofercie, 2. Za dostarczenie kart SIM Wykonawca nie będzie pobierał opłat. 3. Dostawa kart SIM z PIN kodami wraz z modemami odbędzie się na 7 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zagwarantuje transfer danych w technologii zgodnej z zaoferowaną w ofercie w zależności od technologii posiadanej przez operatora, stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych (np. LTE, HSPA+, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE, CDMA, GPRS) 5. Zamawiający wymaga minimalnej prędkości transmisji danych nie mniej niż 20Mb/s stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przez operatora, 6. Oferty z prędkością transmisji danych poniżej 20Mb/s stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przez operatora zostaną odrzucone, 7. Zamawiający wymaga minimum 15 GB limitu transferu danych na jedno urządzenie z maksymalną prędkością dedykowaną dla oferowanego abonamentu. 8. Wykonawca zagwarantuje, że po wyczerpaniu limitu transferu danych nie będą naliczane dodatkowe opłaty, jednakże transfer danych spadnie do prędkości określonej przez operatora. 9. Wykonawca włączy blokady wszelkich usług niezwiązanych z transmisją danych, takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd., na wszystkich kartach SIM przeznaczonych do pakietowej transmisji danych, jeśli będzie to generowało dodatkowe opłaty dla Zamawiającego, nie ujęte w abonamencie. VIII. Wymagania dotyczące gwarancji 1. Gwarancja na dostarczone aparaty telefoniczne, modemy do transmisji danych, tablety nie może być krótsza niż 24 miesiące, chyba że producent udziela krótszej gwarancji, wówczas gwarancja ulega skróceniu do okresu wskazanego przez producenta. Gwarancja na baterie dostarczane wraz z urządzeniami nie może być krótsza niż 6 miesięcy, od daty zakupu Urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. Do dostarczonego towaru objętego gwarancją Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne; 2. W okresie gwarancyjnym powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach telefonów komórkowych i akcesoriów nastąpi poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Biura Obsługi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 4

5 Klienta Wykonawcy oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres dedykowanego ze strony Wykonawcy Opiekuna Biznesowego; 3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia transport uszkodzonego i naprawionego urządzenia do i z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w telefonach komórkowych w terminie do 30 dni od daty przekazania do naprawy; 5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest w przypadku naprawy gwarancyjnej udostępnić Zamawiającemu aparat zastępczy o tożsamych parametrach w terminie 1 dnia od chwili przekazania wadliwego urządzenia do Wykonawcy; 6. W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego sprzętu, Wykonawca bezpłatnie wymieni reklamowany sprzęt na fabrycznie nowy; 7. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń awarii Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do infolinii w cyklu 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku; 8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek w terminie do 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy; 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w przypadku: 10. nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi, 11. dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez użytkowników, 12. używania sprzętu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 13. W sprawach dotyczących gwarancji, nieuregulowanych powyżej, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. IX. Wykaz oferowanych urządzeń Nazwa urządzenia: TABELA 1 TELEFON TYP A PODSTAWOWY Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane 1 RODZAJ TELEFONU: DOTYKOWY 2 PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 4,2, MAX. 4,6. 3 ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: MIN. 720x1080px 4 ILOŚĆ KOLORÓW: MIN 16mln. 5 JASNOŚĆ EKRANU: 340ppi 6 CZAS ROZMÓW: MIN. 900 min 7 CZAS CZUWANIA: MIN. 650 h 8 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah 9 PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: MIN. 8 GB 10 PAMIĘĆ RAM: MIN. 1 GB 11 OBSŁUGA KART SD: POJEMNOŚĆ MIN. 32 GB 12 ZEGAR PROCESORA: MIN Mhz 13 PRĘDKOSĆ TRANSMISJI DANYCH W STANDARDZIE HSDPA: MIN. 42 Mbit/s 14 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 850, 900, 1800, OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS: 850, 900, 2100 Parametry oferowane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 5

6 16 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G 17 KOLOR: CZARNY LUB ODCIENIE SZAROŚCI Nazwa urządzenia: TABELA 2 TELEFON TYP B PREMIUM Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane 1 RODZAJ TELEFONU: DOTYKOWY 2 PRZEKĄTNA EKRANU: MIN. 4,5, MAX 5,9 3 ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: MIN. 1080x1920px 4 ILOŚĆ KOLORÓW: MIN 16mln 5 JASNOŚĆ EKRANU: 370ppi 6 CZAS ROZMÓW: MIN min 7 CZAS CZÓWANIA: MIN. 480 h 8 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah 9 PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA: WEWNĘTRZNA: MIN. 16 GB 10 PAMIĘĆ RAM: MIN. 2 GB 11 OBSŁUGA KART SD: POJEMNOŚĆ MIN. 64 GB 12 ZEGAR PROCESORA: MIN Mhz 13 PRĘDKOSĆ TRANSMISJI DANYCH W STANDARDZIE HSDPA: MIN. 42 Mbit/s 14 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 850, 900, 1800, OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 16 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G 17 KOLOR: CZARNY LUB ODCIENIE SZAROŚCI Parametry oferowane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 6

7 TABELA 3 Nazwa urządzenia: TELEFON TYP C KLASYCZNY BAR Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane Parametry oferowane 1 RODZAJ TELEFONU: Z KLAWIATURĄ 2 PRZEKĄTNA EKRANU: MAX EKRAN: KOLOROWY 4 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah - 5 OBSŁUGA KART SD: POJEMNOŚĆ MIN. 16 GB 6 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM 2G 7 OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 8 OBUDOWA: PREFEROWANA METALOWA 9 KOLOR: CZARNY LUB ODCIENIE SZAROŚCI TABELA 4 Nazwa urządzenia: MODEM USB Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane Parametry oferowane 1 TYP ZŁĄCZA: DOWOLNE USB 2 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 2G 3 OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 4 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 7

8 TABELA 5 Nazwa urządzenia: MOBILNY ROUTER WiFi Propozycja 1: nazwa/typ/producent... Propozycja 2: nazwa/typ/producent... Propozycja 3: nazwa/typ/producent... Parametry wymagane Parametry oferowane 1 TYP ZŁĄCZA: DOWOLNE USB 2 OBSŁUGA STANDARDU WiFi: B/G/N 3 OBSŁUGA STANDARDÓW GSM: 2G 4 OBSŁUGA STANDARDÓW UMTS - 3G 5 OBSŁUGA STANDARDU LTE 4G 6 POJEMNOŚĆ BATERII: MIN mah. Nazwa urządzenia: TABLET TABELA 6... nazwa/typ/producent Parametry wymagane 1 WYSWIETLACZ Z PODŚWIETLENIEM LED 2 PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA: MIN. 9,5 3 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA: MIN. 260 ppi 4 POJEMNOŚĆ PAMIĘCI WEWNETRZNEJ: MIN.16GB 5 OBSŁUDA STANDARDÓW WIFI: A/B/G/N 6 OBSŁUGA CZĘSTOTLIWOŚCI WiFi: 2,4 GHz i 5GHz 7 OBSŁUGA BLUETOTH: ARCHITEKTURA PROCESORA: 64 bit 9 KOPROCESOR RUCHU 10 ZAINSTALOWANY SYSTEM OPERACYJNY ZGODNY Z SYSTEMEM UNIX LUB RÓWNOWAŻNY, PRACUJĄCY W SYSTEMIE PLIKÓW HFS+ 11 MOŻLIWOŚĆ NAGRYWANIA WIDEO W FORMACIE HD 1080P 12 MOZLIWOSC WYKONYWANIA ZDJĘĆ W ROZDZIELCZOŚCI MIN. 5 MP 13 JASNY OBIEKTYW Z PRZYSŁONĄ MIN F/2,8 14 WBUDOWANY MIKROFON 15 WBUDOWANE GNIAZDO SŁUCHAWEK Parametry oferowane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 8

9 TABELA 7 PUNKTY POMIARU SIŁY SYGNAŁU SIECI KOMÓRKOWEJ NA TERENIE TW-ON LP MIEJSCE POMIARU BLOK / POZIOM 1 SALA PRÓB ORKIESTRY R/-2,80 R I-08A 2 POCZEKALNIA AKTORÓW R/3,10 A-106 DODATKOWY PUNKT ORIENTACJI WG PLANÓW TEATRU 3 PARTER WIDOWNI R/3,10 RZĄD XVII MIEJSCE 3 i 8 4 KULUARY R/3,10 R KULUARY R/3,10 R KABINA ELEKTRYCZNA R/6,20 R SALONIK WEJŚCIE NA WIDOWNIĘ OD STRONY MOLIERA 8 SALONIK WEJŚCIE NA AMFITEATR OD STRONY WIERZBOWEJ 9 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA AMFITEATR 10 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON I OD STRONY MOLIERA 11 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON I OD STRONY WIERZBOWEJ 12 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA BALKON I 13 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY MOLIERA 14 SALONIK WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY WIERZBOWEJ 15 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA BALKON II 16 PONIESZCZENIE ZESPOŁU MULTIMEDIÓW 17 KORYTARZ WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY MOLIERA 18 KORYTARZ WEJŚCIE NA BALKON II OD STRONY WIERZBOWEJ 19 KORYTARZ WEJŚCIE GŁÓWNE NA BALKON II 20 POMIESZCZENIE ZESPOŁU AKUSTYKÓW R/6,20 R-158 R/6,20 R-168 R/6,20 R-163 R/9,30 R-212 R/9,30 R-229 R/9,30 R-220 R/12,40 R-311 R/12,40 R-331 R/12,40 R-321 R/12,40 R-342 R/15,50 R-418 R/15,50 R-444 R/15,50 R-431 R/15,50 R REŻYSERKA VIDEO R/18,27 R-584B 22 REZYSERKA AUDIO R/18,27 R-585A 23 POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R POMIESZCZENIE TECHNICZNE R/18,27 R SALE REDUTOWE TN/7,42 M FOYER GŁÓWNE ŚRODEK WYNIK POMIARU [dbm] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 9

10 29 PORTIERNIA NR 1 A/1,12 PORTIERNIA NR 1 30 BUFET NR 1 A/1,12 A KLATKA NR1 A/1,12 WINDA NR 1 32 KLATKA NR 3 A/1,12 A KLATKA NR1 A/4,27 WINDA NR 1 34 KLATKA NR1 A/4,27 SALONIK A KLATKA NR 3 A/4,27 A KLATKA NR1 A/7,42 WINDA NR 1 37 KLATKA NR 3 A/7,42 A KLATKA NR1 A/11,77 WINDA NR 1 39 KLATKA NR 3 A/11,77 A KLATKA NR1 A/14,88 WINDA NR 1 41 KLATKA NR 3 A/14,88 A KLATKA NR1 A/18,27 WINDA NR 1 43 KLATKA NR 3 A/18,27 A KLATKA NR 25 A/1,12 PORTIERNIA IV 45 KLATKA NR 25 A/4,27 A KLATKA NR 25 A/7,42 A KLATKA NR 25 A/11,77 A KLATKA NR 25 A/14,88 A-455A 49 BIURO A/4,27 A BIURO A/7,42 A-246 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 10

11 FORMULARZ CENOWY Dotyczący świadczenia usług dla docelowo 140 numerów abonenckich wraz z dostawą docelowo 140 aparatów telefonicznych oraz docelowo 15 sztuk kart SIM do transmisji danych bezprzewodowego dostępu do sieci internet dla komputerów przenośnych wraz z dostawą 15 sztuk routerów lub modemów do pakietowej transmisji danych oraz 15 tabletów. LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU ŚWIADCZENIA ILOSĆ JEDNOSTEK ILOŚĆ MIESIĘCY / CYKLI RAZEM j.m. CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN) Wartość VAT (PLN) WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO(PLN) USŁUGI: 1 CENA ZA JEDEN MIESIĘCZNY ABONAMENT TYPU A, DLA JEDNEJ AKTYWACJI GŁOSOWEJ, BEZ TELEFONU, Z LIMITEM MINUT MIN. 200, BEZ E- FAKTURY 2 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA WEWNĄTRZ SIECI WYKONAWCY POZA SIECIĄ FIRMOWĄ szt min 3 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA DO SIECI OPERATORÓW POZA WYKONAWCĄ 4 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA DO SIECI TELEFONII STACJONARNEJ min min 5 STAWKA ZA SMS KRAJOWY szt 6 STAWKA ZA MMS KRAJOWY szt 7 PAKIETOWA TRANSMISJA DANYCH, MINIMUM 1GB MIESIĘCZNIE NA TERENIE KRAJU, DLA ABONAMENTU TYPU A 8 STAWKA ZA DODATKOWĄ TRANSMISJĘ DANYCH, ZA 1MB 9 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA W ROAMINGU PRZYCHODZĄCYM W KRAJACH UE 10 STAWKA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA W ROAMINGU WYCHODZĄCYM W KRAJACH UE 11 CENA ZA JEDEN MIESIĘCZNY ABONAMENT ZA PAKIETOWĄ TRANSMISJĘ DANYCH MINIMUM 30 GB 12 CENA ZA JEDEN MIESIĘCZNY ABONAMENT TYPU B, DLA JEDNEJ AKTYWACJI GŁOSOWEJ, BEZ LIMITU MINUT DO WSZYSTKICH OPERATORÓW KOMÓRKOWYCH I STACJONARNYCH, BEZ LIMITU SMS I MMS, BEZ TELEFONU, BEZ E-FAKTURY 13 PAKIETOWA TRANSMISJA DANYCH, MINIMUM 2GB MIESIĘCZNIE NA TERENIE KRAJU, DLA ABONAMENTU TYPU B szt szt min min szt szt szt 14 CENA ZA MIN. POŁĄCZENIA Z UE DO UE min URZĄDZENIA (zakup urządzenia wraz z aktywacją lub do istniejącej aktywacji) 15 CENA ZA TELEFON KOMÓRKOWY TYPU A szt 16 CENA ZA TELEFON KOMÓRKOWY TYPU B szt 17 CENA ZA TELEFON KOMÓRKOWY TYPU C szt 18 CENA ZA MODEM Z ROUTEREM WIFI DO PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH 19 CENA TABLETU Z WIFI WRAZ Z DOSTĘPEM DO PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH, MINIMUM 15GB MIESIĘCZNIE NA TERENIE KRAJU szt szt RAZEM USŁUGI: RAZEM URZADZENIA: CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY (USŁUGI + URZĄDZENIA): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 11

12 W kolumnie 2 USŁUGI w poz podano szacowaną ilość poszczególnych rodzajów usług/pakietów/połączeń przewidzianą na 24 miesięczny czas trwania umowy. Kwotę RAZEM należy wpisać do formularza oferty w pkt 1 (załącznik nr 2) Zamawiający prosi o dokładne wypełnienie formularza i staranne sprawdzenie obliczeń... dn czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr 25/A/2014 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 12

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do internetu dla Akademii

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą akcesoriów oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na potrzeby Muzeum

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Załącznik Nr 1 do SIWZ I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : I. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. 1. Świadczona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH TELEFONIA KOMÓRKOWA 1) Usługi telefonii komórkowej dla 40 numerów telefonicznych. 12

Bardziej szczegółowo

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73//IM/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii a także sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona l z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 434870-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 marca 2016 SMA FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 24 marca 2016 SMA FORMULARZ OFERTY SMA.321.1.2016 Opole, dnia 24 marca 2016 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i tabletów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.2.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Po zmianach SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 r. wraz z dostawą aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemu dla Radia Koszalin S.A. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej w umowie ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez..., a

zwaną dalej w umowie ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez..., a Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA NR. do postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZG-0162-225-292-2/15 Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Gdańsk: świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Zawarta dnia. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Zawarta dnia. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A - wzór Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103953-2013 data 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego w sieci telefonii komórkowej GSM 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniający zmianę SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011r. Dokonane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel Opis przedmiotu stanowi Załącznik Nr 1

Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel Opis przedmiotu stanowi Załącznik Nr 1 Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów oraz innych akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II.

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II. Załącznik nr 1 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz transmisji danych. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność

Bardziej szczegółowo

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 16.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp SPS ZOZ Zdroje zwraca się

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna 1 Specyfikacja techniczna nr 1 Aparat telefoniczny typ I(50 sztuk) Minimalne parametry Parametry oferowane Standard GSM/WCDMA 850 900 1800 1900/850 900 1800

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) ZADANIE NR 1. Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji danych 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 368797-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-49/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 14 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych. Załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianie Załącznik nr 2 do umowy- po zmianie Sprawa nr KA 2-2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Świadczenie przez Wykonawcę usługi telefonii komórkowej oraz nabycie przez Zamawiającego telefonów komórkowych i modemów internetowych na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo