Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ"

Transkrypt

1 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych dla pracowników w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. W dalszej części SOPZ: zwana jest Zamawiającym. Firma świadcząca zintegrowane usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego, zwana jest Wykonawcą. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym lub Wykonawcą, wskazana w umowie zwana jest Opiekunem. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) Świadczenie kompleksowej usługi telefonii komórkowej, w tym usługi głosowej, transmisji danych i dostępu do Internetu na terenie całej Polski oraz w innym kraju zgodnie z aktualną mapą świadczenia usług roamingowych operatora, zwanej dalej usługą. 2) Dostawa łącznie 10. sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami (5 sztuk jednakowych telefonów TYP 1 i 5 sztuk jednakowych telefonów TYP 2). 3) Przeniesienie jednego aktualnie wykorzystywanego przez Zamawiającego numeru telefonii komórkowej do sieci telefonii komórkowej Wykonawcy oraz przyznanie 9. nowych numerów telefonii komórkowej Wykonawcy. Numer, który ma zostać przeniesiony nie jest związany umową lojalnościową. 4) Dostawa w ciągu 10. dni roboczych od dnia podpisania umowy w pełni wyposażonych telefonów wraz z akcesoriami oraz kartami SIM. 5) Rozpoczęcie świadczenia ww. usług telefonii komórkowej nastąpi nie później niż dwa dni robocze po dniu dostawy telefonów wraz z akcesoriami oraz kart SIM. Czas trwania umowy wynosi 31 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telefonii komórkowej jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia telefonów wraz z akcesoriami oraz kartami SIM do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Polna 50,, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. I. Ogólne warunki świadczenia usługi Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Zapewnienia świadczenia usługi na obszarze Polski oraz w innym kraju zgodnie z aktualną mapą świadczenia usług roamingowych operatora. 2. W ramach świadczenia usług telefonii komórkowej Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 1) świadczenie usług w postaci abonamentu na warunkach opisanych w pkt 6. Abonament dla 10 numerów telefonii komórkowej; 2) udostępnienie informacji o aktualnym stanie puli dostępnych minut w ramach abonamentu przez użytkownika danego numeru; 3) wyznaczenie stałego opiekuna umowy do bieżących kontaktów z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego. Opiekun umowy musi być dyspozycyjny w dni robocze, od 8 00 do 16 00, w całym okresie obowiązywania umowy;

2 4) całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi podczas trwania umowy, tj. zapewnia możliwość bezpłatnego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby połączenia z automatyczną obsługą były bezpłatne natomiast połączenia z konsultantem mogą być płatne zgodnie z cennikiem usług Wykonawcy. Po odpowiedniej weryfikacji tożsamości lub podania ustalonego hasła, będzie istniała możliwość pełnej ingerencji w zamawiane usługi i zmiany ustawień przez uprawnione osoby reprezentujące Zamawiającego; 5) przyjęcie informacji o wszelkich przypadkach nieprawidłowej realizacji umowy, które zgłasza Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres lub za pośrednictwem faksu na wskazany przez Wykonawcę nr faksu. Wykonawca ma 2 dni robocze na powrót do prawidłowej realizacji umowy. Jeśli Wykonawca nie podejmie żadnych działań zmierzających do przywrócenia prawidłowej realizacji umowy lub działania te będą trwały dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w sposób określony w umowie, chyba, że Wykonawca udowodni, że nieprawidłowa realizacja umowy nastąpiła w wyniku działania siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi przewidzianej w SOPZ, gdy dalsza realizacja usługi na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań; 6) możliwość bezpłatnego blokowania kart SIM w przypadku uszkodzenia karty SIM, zgubienia lub kradzieży telefonu, niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym utraty telefonu oraz dostarcza bezpłatnie duplikat karty SIM. II. Rodzaje Abonamentów Usługi telefonii komórkowej realizowane przez Wykonawcę (z wyjątkiem dostawy telefonów) świadczone są w formie abonamentu miesięcznego. Abonament jest to zadeklarowana stała miesięczna opłata na rzecz Wykonawcy, do wykorzystania przez Zamawiającego za wszelkie usługi telekomunikacyjne w danym cyklu rozliczeniowym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył: 1. 5 abonamentów TYP 1 zgodnie z następującym zakresem: 1) liczba minut rozmów wychodzących w ramach połączeń krajowych: min. 200 minut miesięcznie do wszystkich sieci łącznie; 2) liczba smsów wychodzących w ramach transmisji krajowej: min. 200 miesięcznie do wszystkich sieci łącznie; 3) limit transferu danych w ramach transmisji krajowej min. 1 GB miesięcznie; 4) darmowe krajowe połączenia głosowe między wszystkimi numerami telefonii komórkowej Zamawiającego będącymi przedmiotem niniejszego postępowania w liczbie co najmniej 2000 minut na każdy z numerów telefonii komórkowej Zamawiającego; 5) połączenia międzynarodowe zgodnie z cennikiem dostarczonym przez Wykonawcę; 6) usługi roamingu zgodnie z cennikiem dostarczonym przez Wykonawcę abonamentów TYP 2 zgodnie z następującym zakresem: 1) liczba minut rozmów wychodzących w ramach połączeń krajowych min. 500 minut miesięcznie do wszystkich sieci łącznie; 2) liczba smsów wychodzących w ramach transmisji krajowej: min. 200 miesięcznie, do wszystkich sieci łącznie; 3) darmowe krajowe połączenia głosowe między wszystkimi numerami telefonii komórkowej Zamawiającego będącymi przedmiotem niniejszego postępowania w liczbie co najmniej 2000 minut na każdy z numerów telefonii komórkowej Zamawiającego;

3 4) limit transferu danych w ramach transmisji krajowej min. 2 GB miesięcznie; 5) połączenia międzynarodowe zgodnie z cennikiem dostarczonym przez Wykonawcę; 6) usługi roamingu zgodnie z cennikiem dostarczonym przez Wykonawcę. 3. W ramach abonamentu Zamawiający wymaga: 1) naliczania sekundowego od pierwszej sekundy połączenia (dotyczy połączeń krajowych); 2) przeniesienia na kolejny miesiąc niewykorzystanych z abonamentu minut, niewykorzystane minuty nie mogą przepadać przez okres co najmniej 1 miesiąca; 3) uzyskania informacji o stanie konta (naliczonych opłatach w bieżącym okresie rozliczeniowym dla danego numeru telefonu) na każdą prośbę Zamawiającego, dopuszcza się dowolną formę np. SMS, połączenie głosowe; 4) uzyskanie wyciągu ze świadczonych usług w formie bezpłatnego bilingu wydawanego na żądanie Zamawiającego. 4. Po wyczerpaniu minut wliczonych w abonamenty Zamawiający przewiduje, iż może wykorzystać łącznie następującą liczbę usług: 1) krajowe połączenia głosowe do sieci Wykonawcy 1000 minut 2) krajowe połączenia głosowe do pozostałych sieci telefonii komórkowych 500 minut 3) krajowe połączenia głosowe do sieci telefonii stacjonarnych 500 minut 4) SMS 550 szt. 5) MMS 100 szt. 6) połączenia międzynarodowe 50 minut 7) SMS międzynarodowe 50 szt. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie wykonane usługi po wyczerpaniu minut wliczonych w abonament. III. Warunki dotyczące telefonów komórkowych. 1. Wymagania ogólne: 1) Wykonawca dostarcza 10 sztuk telefonów komórkowych wraz ze standardowymi akcesoriami oferowanymi w komplecie z telefonem, na które składa się przynajmniej ładowarka, słuchawki i kabel połączeniowy USB; 2) telefony są fabrycznie nowe; 3) telefony wraz z akcesoriami dostarczone są w oryginalnym zamkniętym opakowaniu producenta uniemożliwiającym ich uszkodzenie; 4) dostawa do siedziby Zamawiającego na ul. Polną 50 w Warszawie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy; 5) Wykonawca zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem numeru będącego w posiadaniu Zamawiającego; 6) Wykonawca bezpłatnie przenosi numer od dotychczasowego Wykonawcy zgodnie z trybem przewidzianym przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych; Numer, który ma zostać przeniesiony nie jest związany umową lojalnościową; 7) dostarczone telefony nie posiadają założonej blokady SIM LOCK; 8) telefony komórkowe wraz z akcesoriami przechodzą na własność Zamawiającego po dokonaniu zapłaty faktury VAT. 2. Serwis i warunki gwarancji telefonów. Wykonawca: 1) Zapewnia, aby dostarczone telefony komórkowe były objęte co najmniej 2-letnią gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancji oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dla akcesoriów, baterii oraz nośników pamięci Zamawiający dopuszcza okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące;

4 2) Przyjmuje wszelkie przypadki nieprawidłowego działania telefonów, które zgłasza Zamawiający telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na numer telefonu lub adres wskazany przez Wykonawcę czas reakcji po zgłoszeniu informacji o uszkodzeniu telefonu (odebranie do naprawy z siedziby Zamawiającego) wynosi maksymalnie 2 dni robocze; 3) Gwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową telefonów komórkowych m.in. odbiór uszkodzonego telefonu z siedziby Zamawiającego, zapewnia telefon zastępczy w miejsce urządzenia uszkodzonego na cały okres naprawy oraz dostarcza telefon po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Polnej 50 w Warszawie. Odbiór uszkodzonego i zwrot naprawionego telefonu do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy; 4) W przypadku napraw płatnych Opiekun ze strony Wykonawcy przedstawia Zamawiającemu kosztorys naprawy wraz z uzasadnieniem przyczyn, iż dany telefon nie może być naprawiony w ramach gwarancji lub rękojmi przed jej wykonaniem, który akceptuje lub nie akceptuje Opiekun ze strony Zamawiającego; 5) W przypadku braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego (nie z winy Zamawiającego) telefonu objętego gwarancją Wykonawca dostarcza Zamawiającemu na własny koszt, inny egzemplarz telefonu o identycznych lub lepszych parametrach; 6) Wykonuje usługę naprawy zgodnie z gwarancją producenta, w terminie objętym gwarancją. 3. Opis techniczny telefonów komórkowych wymaganych przez Zamawiającego wymogi minimalne. Ogólne wymagania: 1) łączenie oraz odbieranie rozmów telefonicznych; 2) wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS wraz z obsługą polskich liter; 3) wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS; 4) wymiana danych z innymi urządzeniami użytkownika (takie jak komputer stacjonarny, laptop) 5) obsługa multimediów; 6) obsługa funkcji biznesowych (obsługa poczty mailowej, przeglądanie załączników w formatach pdf, doc., docx., xls.); 7) w komplecie wraz z telefonem należy dostarczyć: a) ładowarkę, b) słuchawki, c) kabel połączeniowy umożliwiający podłączenie telefonu do komputera przez złącze USB wraz z odpowiednim oprogramowaniem dostarczonym wraz z telefonem lub możliwym do pobrania ze wskazanej przez Wykonawcę strony Internetowej współpracującym z systemem Windows XP i Windows 7, d) instrukcję w języku polskim, e) gwarancję producenta, f) świadectwo homologacji uprawniające do użytkowania telefonu w Polsce oraz w większości krajów europejskich. Szczegółowe wymagania funkcjonalne: LP. Nazwa funkcji TYP 1 TYP 2 1. zakres częstotliwości GSM 2. pamięć min 1GB min 8GB wewnętrzna: 3. procesor Zaprojektowany do pracy Procesor dwurdzeniowy

5 w smartfonach zaprojektowany do pracy w smartfonach 4. system operacyjny (oprogramowanie) system operacyjny dla urządzeń mobilnych System operacyjny dla urządzeń mobilnych 5. akumulator standardowy standardowy 6. waga telefonu w max. 160 g; max. 160 g stanie gotowym do prowadzenia rozmów 7. antena wbudowana wbudowana 8. wyświetlacz rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 320x480, 3.5" ilość kolorów: 16 mln. Ekran dotykowy, pojemnościowy rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: min 480x800 4,0 ilość kolorów: 16.milionów ekran dotykowy pojemnościowy 9. obsługa transmisji danych pomiędzy urządzeniami użytkownika co najmniej za pomocą USB wbudowany modem GPRS EDGE UMTS HSDPA 7,2 Mbps HSUPA 5,76 Mbps Bluetooth: v2.1 przeglądarka HTML (stron www) obsługa protokołów Wi-Fi: b/g/n 10. funkcje dodatkowe kalendarz zegar budzik kalkulator dzwonek polifoniczny co najmniej 32 głosowy tryb głośnomówiący funkcja wibracji funkcja dyktafonu wygaszasz ekranu aparat fotograficzny o rozdzielczości min: 2 MP (2560x1920) USB wbudowany modem GPRS, EDGE UMTS HSDPA 14,4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps Bluetooth: v2.1 przeglądarka HTML (stron www) Sync ML (Synchronizacja danych) wbudowany port USB, microusb transmisja danych i faksów funkcja zmiany w przenośny access point poczta kalendarz zegar budzik kalkulator dzwonek polifoniczny co najmniej 32 głosowy tryb głośnomówiący funkcja wibracji funkcja dyktafonu wygaszasz ekranu aparat fotograficzny o rozdzielczości min: 5 MP, radio

6 Java (przez emulator)..., r.... miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy:. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., 2..., Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS

z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 10, KRS Syrion Sp z o.o. ul. Boczna 10, 44-240 Żory NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Regulamin usługi gdzie jest dziecko Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik Nr S7 do SIWZ Załącznik Nr U1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Definicje. 1.1. Ilekroć jest mowa o: 1.1.1. Portalu Administracyjnym należy przez to rozumieć portal udostępniany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo