SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN"

Transkrypt

1 SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych 45 telefonów komórkowych/smartfonów oraz 3 kart z pakietem danych Opracowała: Milena Lament Podanin, r. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin reprezentowane przez Pana Jacka Kulpińskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin Chodzież Podanin 65 tel. (67) fax. (67) Godziny pracy: a. Poniedziałek Piątek od 7.00 do II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytanie cenowego do euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług polegających na: a. łączności komórkowej wraz z zakupem i dostawą 45 kart SIM oraz telefonów komórkowych dla 4 nowych numerów oraz 41 obecnie używanych przez Zamawiającego. b. łączności przy pomocy 3 kart z pakietem danych. 2. Świadczone usługi mają zapewnić między innymi łączność głosową, tekstową, SMS, multimedialną MMS, pakietową transmisję danych. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała okres 24 m-cy od dnia podpisania umowy. 4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona płynnego, tj. bez przerwy w świadczeniu usług, przeniesienia obecnie użytkowanych numerów abonenckich do własnej sieci. Wszystkie numery są obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego na podstawie umów kończących się w różnych odstępach czasu począwszy od lipca 2015 r. do stycznia 2016 r., natomiast karty telemetryczne od października 2015 r. do maja 2016 r. Numery są obecnie obsługiwane przez sieć T-mobile. Wykaz numerów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numeracji nie spowoduje przerwy w świadczeniu usług. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia bezpłatnej, wewnętrznej sieci, pomiędzy aktywowanymi przez Zamawiającego numerami telefonicznymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Wykonawca oświadczy, że zasięgiem zaoferowanej sieci telefonii komórkowej obejmuje co najmniej 95% terytorium Nadleśnictwa Podanin, co poświadczy odpowiednią mapą zasięgu dla ww. obszaru, a na żądanie Zamawiającego wykona odpowiednie pomiary w terenie. 8. Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia łącznej liczby aktywnych kart SIM i telefonów komórkowych/smartfonów oraz kart z pakietem danych, jednak nie jest w stanie przewidzieć terminów ich aktywacji z zachowaniem zapisów z pkt. c, a także możliwość zmniejszenia liczby abonamentów, określonych w niniejszym zapytaniu, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2

3 9. Świadczone usługi mają zapewnić łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz transmisję danych przez 24 godziny na dobę. 10. Wykonawca w ramach zaoferowanego abonamentu zapewni bezpłatnie: a. przeniesienie posiadanych przez Zamawiającego numerów do sieci wybranego operatora, b. utrzymanie kart SIM w stałej gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych, c. blokadę katy SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zagubienia, d. wymianę kart SIM w wypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty lub zablokowania w terminie 24 godzin od zgłoszenia (w dniu robocze), e. aktywację kart SIM telefonów, f. aktywację roamingu, g. korzystanie z poczty głosowej i jej odsłuchiwanie, h. identyfikację numeru dzwoniącego oraz blokadę prezentacji pojedynczych numerów (clir), i. sms powiadamiający o próbie połączenia, j. blokadę usług Premium SMS dla wszystkich abonentów, k. informację o stanie konta abonenckiego, l. przekazywanie Zamawiającemu, po każdym okresie rozliczeniowym, szczegółowej specyfikacji usług (bilingów) w formie elektronicznej, m. możliwość elektronicznego zarządzania kontem przez Zamawiającego, n. obsługę posprzedażną wyznaczenie stałego opiekuna kluczowego dyspozycyjnego przez cały okres trwania umowy, do bieżących kontaktów z pracownikiem Zamawiającego lub za pomocą wyznaczonego hasła dostępu. 11. W ramach świadczenia usług telefonii komórkowej Wykonawca musi zapewnić: obniżanie cen w przypadku zmian regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczącej zmiany cen, jeśli będą korzystne dla Zamawiającego, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. ABONAMENTY 12. Wykonawca przedstawi ofertę na: a. 45 abonamentów telefonicznych biorąc pod uwagę: nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y, pakiet danych min. 2 GB. b. 3 karty z pakietem danych biorąc pod uwagę: pakiet danych min. 0,5 GB. APARATY TELEFONICZNE/SMARTFONY 13. W zakresie dostawy aparatów telefonicznych zamawiający wymaga dostarczenia 45 szt. aparatów telefonicznych/smartfonów. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe komórkowe aparaty telefoniczne/smartfony w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie, z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym aparatu telefonicznego/smartfona, objęte min. 24-miesięczną gwarancją wraz z akcesoriami (min. bateria, ładowarka sieciowa i samochodowa, zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący, instrukcja obsługi w języku polskim). Dostarczane aparaty telefoniczne/smartfony nie będą posiadały blokady SIM LOCKA. 14. Wykonawca powinien zapewnić pełną obsługę serwisową telefonów komórkowych w okresie gwarancji. 15. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni transport uszkodzonego i naprawionego urządzenia do i z siedziby Zamawiającego. 16. Wadliwe telefony komórkowe będą reklamowane i wymienione przez Wykonawcę na nowe, wolne od wad. W przypadku awarii telefonu komórkowego wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy lub wymiany telefonu na nowy udostępnić zastępczy telefon komórkowy wraz z ładowarką, na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny. Koszt przekazania i odebrania zastępczego sprzętu ponosić będzie Wykonawca. 3

4 17. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek aparatów telefonicznych/smartfonów w terminie do 30 dni od daty przekazania do naprawy. 18. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia, Wykonawca bezpłatnie wymieni je na fabrycznie nowe. 19. Dostawa aparatów telefonicznych/smartfonów nastąpi przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w opakowaniach uniemożliwiających uszkodzenie, do siedziby Zamawiającego. 20. Wykonawca przedstawi i zaproponuje Zamawiającemu wykaz: a. co najmniej pięciu modeli aparatów telefonicznych, o których mowa w pkt. 21 ust. 1 wraz z podaniem ich parametrów. Cena zaproponowanych telefonów nie powinna przekroczyć kwoty 10,00 zł netto, b. co najmniej trzech modeli aparatów telefonicznych, o których mowa w pkt. 21 ust. 2 wraz z podaniem ich parametrów. Cena zaproponowanych telefonów nie powinna przekroczyć kwoty 10,00 zł netto. 21. Zaproponowane przez Wykonawcę aparaty telefoniczne/smartfony powinny znajdować się: a. w grupie cenowej od 500,00 do 2000,00 zł netto aparaty telefoniczne/smartfony o podwyższonej wytrzymałości oraz aparaty telefoniczne/smartfony standardowe, b. w grupie cenowej od 500,00 do 2500,00 zł netto apaparaty telefoniczne/smartfony standardowe dual SIM. 22. Zamawiający dokona wyboru modeli aparatów telefonicznych/smartfonów z przedłożonej oferty Wykonawcy. 23. Warunki rozliczenia: a. rozliczenie indywidualne dla każdego numeru, b. okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, c. faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, d. forma płatności przelew do 21 dni. IV. INFORMACJE O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA Termin realizacji: 24 m-ce od dnia podpisania umowy. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI 1. Wykonawcy mają obowiązek złożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a. Oferta cenowa - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument b. Projekt umowy, do akceptacji Zamawiającego, sporządzony przez Wykonawcę, zawierający postanowienia niniejszej SIWZ, 4

5 c. Wykaz oferowanych aparatów telefonicznych z podziałem na 2 wymagane przez Zamawiającego grupy z informacją o cenie za aparat bez aktywacji i cenie, za którą Zamawiający może nabyć urządzenie w ramach oferowanego abonamentu. d. Odpowiednie pełnomocnictwa jeśli dotyczy 3. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wymogi formalne: a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. b. Na ofertę składają się: oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI SIWZ. c. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Opakowanie oferty: a. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. b. Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Nadleśnictwo Podanin Podanin Chodzież OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych 45 telefonów komórkowych/smartfonów oraz 3 kart z pakietem danych NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ DNIA r. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godziny 09:00 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie. 5

6 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sali konferencyjnej na I piętrze w dniu r. o godzinie 09:15 3. Tryb otwarcia ofert: a) Otwarcie ofert jest jawne. b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, ceny a także informacje zawarte w ofercie dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. d) Z otwarcia ofert zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu Oferta (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie netto, podatek VAT, brutto. 3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, o których mowa w niniejszej SIWZ. X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryterium oceny ofert stanowi: Lp. Nazwa kryterium Waga 1 Cena 100 % 3. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: najniższa oferowana cena brutto C = x100 cena rozpatrywanej oferty brutto 4. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 10. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 6

7 ... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) REGON... Nr NIP... nr telefonu... nr faxu w odpowiedzi na ogłoszenie zapytania cenowego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych 45 telefonów komórkowych/smartfonów oraz 3 kart z pakietem danych składam(y) niniejszą ofertę: 1. Oferuję/emy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę umowną: L.p. Nazwa usługi Ilość 1 2 Usługi telefonii komórkowej wraz z telefonami i kartami SIM Usługi transmisji danych wraz z kartami SIM 45 3 Cena netto/ 1 szt. Podatek VAT/1 szt. Cena brutto/ 1 szt. Wartość brutto tj. cena brutto x ilość x 24 m-ce RAZEM 2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: 24 m-cy od dnia podpisania umowy. 3. Oferujemy opcje dodatkowe*: a... b... c... 7

8 4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. *Wykonawca może zaoferować opcje dodatkowe w ramach abonamentu, w przypadku braku opcji wykreślić...., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców) 8

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:.

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:. ADRESAT: Tel..EMAIL: fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew, tel. 058/531-46-26, fax. 058/531-56-02. e-mail: info@tcsir.pl,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 203. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo