Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A."

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRK/TZ/840/2014/PW Bytom, r. Wszystkim zainteresowanym dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pt.: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Znak sprawy: BZ/01/14 W odpowiedzi na zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ww. przetarg działając w oparciu o art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, co następuje: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową? Obowiązek doręczenia takiego regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę/ operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie regulaminu z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu z Umową Główną w ramach udzielonego zamówienia publicznego pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawartej przez strony Umowy Głównej. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w par 5 wzoru umowy, że opłaty za usługi telekomunikacyjne niewymienione w ofercie będą rozliczane wg stawek zgodnie z cennikiem biznesowym Wykonawcy aktualnym na dzień złożenia oferty? Dodaje się w 5 projektu umowy ust. 4 Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). Pozostałe ustępy otrzymują odpowiednio kolejną numerację. Pkt 2.3. ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, SMS-y i mms-y. Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 3. Par 7 ust. 1 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczone aparaty telefoniczne i modemy były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich Bytom Tel.: , fax , Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nip: Regon: Kapitał Akcyjny: PLN,

2 Zamawiającemu zależy na 24 miesiącach pełnej gwarancji na wszystkie urządzenia. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży (czyli dostawy), udzielona w postępowaniu jest przez Wykonawcę a świadczona zazwyczaj przez producenta lub uprawnione przez producenta firmy (tzw. autoryzowany serwis). Rękojmia według przepisów obowiązuje przez okres 1 roku. 4. Par 7 ust. 5 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby usunięcie wad w ramach gwarancji następowało w terminie uzgodniony, przez strony, nie dłuższym niż 5 dni roboczych? Zamawiający wyraża zgodę. 7 ust 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 5. Par 7 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawiadomienie o stwierdzonych usterkach następowało w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru uszkodzonego telefony lub modemu? Zamawiający wyraża zgodę. 7 ust 13 otrzymuje nowe brzmienie: W przypadku stwierdzenia, że dana wada nie podlega gwarancji, której mowa w niniejszym paragrafie, to Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia odbioru uszkodzonego telefonu komórkowego lub modemu od Zamawiającego, powiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej lub za pomocą faksu o stwierdzonych usterkach oraz przewidywanych kosztach naprawy lub braku skutecznej naprawy. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par 8 ust 2 W taki sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści? Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty projekcie umowy. 7. SIWZ 2.2. p4 - Zamawiający ceduje wszystkie koszty przeniesienia numerów na Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie że koszty ujednolicenia operatora nie występują. Jeżeli jest inaczej prosimy o określenie tej wartości - jest to niezbędne do przygotowania oferty. Zamawiający poinformował w SIWZ (załącznik nr 2 do SWIZ pkt 2.2 ppkt 5) że obecnie korzysta z 85 kart SIM w sieci ORANGE (80 szt. telefonia, 5 szt. bezprzewodowy internet) oraz 2 kart PREPAID sieć ORANGE oraz 5 kart sieć PLAY. Wszystkie w/w karty są po okresach obowiązywania umów (tzn. nie jest wymagane zapłacenie kary za wypowiedzenie umowy). Zamawiający nie wymaga przeniesienia 5 numerów (usługa bezprzewodowego internetu sieć ORANGE). Do przeniesienia pozostanie 87 numerów (82 sieć ORANGE, 5 numerów sieć PLAY). 8. SIWZ 2.2 p2 - Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie harmonogramu przenoszenia nmerów jeżeli ma być to realizowane w częściach. Odpowiedź: Wszystkie numery używane do połączeń głosowych (87 numerów) mają zostać przeniesione jednocześnie (po podpisaniu umowy z Wykonawcą i ustaleniu daty przejścia). 9. SIWZ 2.3. pl - Zamawiający wymaga aby abonament był w wykorzystywany również na połączenia międzynarodowe co jest niezgodne z opisem taryf w 2.5. SIWZ. 2

3 Abonament ma być wykorzystywany na połączenia krajowe. Połączenia międzynarodowe mają być taryfikowane zgodnie z obowiązującymi cenami wg najdroższego (najwyższego) biznesowego planu taryfowego Wykonawcy (czyli najbardziej korzystnego dla Zamawiającego). Pkt 2.3. ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, SMS-y i mms-y. Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 10. SIWZ 2.3 p4 -Zapis sprzeczny z 2.4 p11,l2 SIWZ. Prosimy o ujednolicenie ceny. Pkt 2.3. ppkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Cena za aktywację nowych numerów (kart SIM) ma być bezkosztowa. 11. SIWZ 2.3. p9 -pp9 Możliwość bezpłatnej zmiany abonamentu na niższy w dowolnym momencie trwania umowy dla dowolnej karty uniemożliwia przygotowanie oferty. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę polegająca na tym, że będzie możliwe obniżenie abonamentu ale nie niższy niż W momencie aktywacji karty u Wykonawcy? Zamawiający wykreśla pkt 2.3. ppkt 9 załącznika nr 2 do SIWZ. 12. SIWZ 2.4. p 8 -Wykonawca w standardowym cenniku biznesowym zawiera szereg usług zawierających opłaty aktywacyjne i dezaktywacyjne. Tym samym nie może bezpłatnie aktywować usług zgodnie z cennikiem operatora. Prosimy o zmianę punktu tak aby wszystkie opłaty za usługi dodatkowe były zgodnie z cennikiem operatora łącznie z opłatami aktywacyjnymi i dezaktywacyjnymi. Zamawiający wprowadził zmianę w SIWZ. Pkt 2.4 ppkt 8 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość, dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 13. SIWZ 2.5. Grupy wszystkie - Prosimy o potwierdzenie że, polączenia głosowe do wszystkich operatorów krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych nie dotyczą połączeń na numery Premium. Połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem numerów Premium. 14. SIWZ 2.5. Grupa (II -V) - Co się dzieje po przekroczeniu pakietu internetowego zawartego w cenie taryfy? Prosimy o uszczegółowienie czy mają być pobierane opłaty zgodnie z cennikiem czy też ma nastąpić spowolnienie transmisji danych. Po przekroczeniu pakietu internetowego zawartego w cenie taryfy ma nastąpić spowolnienie transmisji. 15. SIWZ 2.5. Grupa (VI) - Nie ograniczamy samego limitu przesyłanych danych ale ograniczamy prędkość po osiągnieciu określonego poziomu transfery w miesiącu. W związku z tym proponujemy wprowadzenie b.dużego limitu danych np. 55GB po którym nastąpi 3

4 zwolnienie prędkości (bez generowania opłat). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu nie mniejszego niż 55GB po osiągnięciu którego może nastąpić zwolnienie prędkości. Zwolnienie prędkości transferu danych nie powinno być niższe od prędkości 56 kb/s. Grupa VI tiret 1 otrzymuje nowe brzmienie: - nieograniczony dostęp do sieci internet (minimalny limit nie mniejszy niż 55GB po osiągnięciu którego może nastąpić zwolnienie prędkości. Zwolnienie prędkości transferu danych nie powinno być niższe od prędkości 56 kb/s.) 16. SIWZ 2.5 p3 Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, że wskazane uslugi dotyczącą kraju. Wskazane w pkt. 2.5 ppkt 3 załącznika nr 2 do SIWZ dotyczą połączeń krajowych. 17. Wykonawca umożliwia pobieranie bilingów online natomiast analizowanie wzmaga ich konwersji poprzez bezpłatną aplikacją zewnętrzną. Czy to jest akceptowalne? Zamawiający akceptuje analizowanie bilingów przez bezpłatną aplikację zewnętrzną udostępnioną przez Wykonawcę. 18. Prosimy o precyzyjny harmonogram aktywacji każdej z kart SIM wraz z ewentualną informacją o kosztach ujednolicenia operatora (wraz z ewentualną opłatą wyrównawczą w przypadku terminu zmiany operatora ze złamaniem okresu rozliczeniowego od wcześniejszego operatora). Zgodnie z warunkami Projektu Umowy ( 2 p2) każda aktywowana karta ma zakończony okres trwania 24 miesiące od dnia podpisania Umowy Głównej a nie Umowy Szczegółowej. Tym samym bez jednoznacznego wskazania daty rozpoczęcia usług dla każdej karty i naliczenia opłat - nie można ustalić parametrów finansowych oferty Wykonawcy. Zamawiający poinformował w SIWZ (załącznik nr 2 do SWIZ pkt 2.2 ppkt 5) że obecnie korzysta z 85 kart SIM w sieci ORANGE (80 szt. telefonia, 5 szt. bezprzewodowy internet) oraz 2 kart PREPAID sieć ORANGE oraz 5 kart sieć PLAY. Wszystkie w/w karty są po okresach obowiązywania umów (tzn. nie jest wymagane zapłacenie kary za wypowiedzenie umowy). Zamawiający nie wymaga przeniesienia 5 numerów (usługa bezprzewodowego internetu sieć ORANGE). Do przeniesienia pozostanie 87 numerów (82 sieć ORANGE, 5 numerów sieć PLAY). 19. SIWZ 2.6 Prosimy o ujednolicenie daty produkcji baterii do 12 miesięcy - sprzęt jest kupowany jako komplet. pkt 2.6. tiret 2 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Wszystkie dostarczane aparaty telefoniczne i baterie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, wyposażone w kartę pamięci minimum 4GB. 20. SIWZ 2.6 Prosimy o wydłużenie czasu do przesłania akcesoriów tj. dodatkowych kart pamięci 4GB do 30 dni ponieważ wymaga to każdorazowo weryfikacji kompatybilności pamięci z konkretnym modelem telefonu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy kart pamięci do 30 dni. 21. SlWZ - Dedykowana infolinia przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu telefonicznego w godzinach 8:00 do 20:00 w dni robocze. Czy Zamawiający to akceptuje? Zamawiający akceptuje ten zakres godzinowy. pkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 4

5 INFOLINIA Wykonawca ma obowiązek zapewnić infolinię (dedykowany numer infolinii, połączenia w ramach abonamentu dla wszystkich użytkowników Zamawiającego, dostępność 24/7/365 dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku). Za pośrednictwem infolinii konsultanci będą udzielać informacji dotyczących między innymi obowiązujących cenników, zagadnień technicznych i rachunkowych (rozliczeń). Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń w okresie gwarancyjnym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20: Prosimy o rezygnację z zapisów 5 p. 6 Umowy. Jakiekolwiek zmiany obrazów faktur są niemożliwe z uwagi na to że są generowane dla wszystkich abonentów operatora. Wykonawca zaakceptuje zakaz wierzytelności zawarty w Umowie Głównej. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie. 23. Z uwagi na bezpieczeństwo nie przesyłamy bilingów szczegółowych pocztą elektroniczną. Bilingi są dostępne w bezpłatnej aplikacji gdzie Zamawiający może generować szczegółowy wydruk połączeń odrębnie dla każdej umowy. Czy Zamawiający zgadza się na otrzymywanie em specyfikacji oraz obrazu faktury a biling będzie otrzymywał z otrzymanej bezpłatnej aplikacji do zarządzania? Zamawiający wyraża zgodę. 24. SIWZ 2.5. pl Proszę o wprowadzenie zmiany aby mozliwość wymiany co 12 miesięcy dotyczyła tylko numerów aktywowanych w planie abonamentowym dla Grupy VI (na podstawie umowy szczegółowej). Brak tej zmiany wskazuje, że uprawnienie dotyczy każdego numeru który podniesie abonament na najwyższy W trakcie trwania Umowy. Dla V grupy numerów Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany aparatów na nowe co 12 miesięcy. Dotyczy pięciu numerów zgodnie z opisem Grupy V. Wszystkie urządzenia (używane przez Zamawiającego) oraz te podlegające wymianie po 12 miesiącach są własnością Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi. 25. Dot. OPZ pkt.8 ppkt. 2.3 Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia. Czy zamawiający ma na myśli połączenia krajowe? Tak. Zamawiający ma na myśli połączenia krajowe. 26. Dot. OPZ pkt. 8 ppkt. 2.5 Grupa VI Zamawiający wymaga nieograniczonego dostępu do sieci Internet (bez limitu przesyłu\odbioru danych) czy Zamawiający dopuszcza spadek transmisji po przekroczeniu określonego limitu prędkości? Zamawiający używa określenia limit przesyłu\odbioru danych. Nie wskazuje w tym punkcie na limit prędkości. 27. W Formularzu Parametrów Urządzeń Zamawiający wymaga Grupa 6 modem ilość 15 sztuk, tablet 15 ilość sztuk, router ilość 2 sztuki prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może zaoferować jedno z wymienionych urządzeń. Jeśli Wykonawca może zaoferować jedno z wymienionych urządzeń, czy do każdego urządzenia jest wymagana karta SIM? Zamawiający informuje że do urządzeń z Grupy 6 (modemy 15 sztuk, tablety 15 sztuk, routery 2 sztuki) wymaga dostarczenia 15 kart SIM które będą używane zgodne z zapisami w SIWZ do usługi bezprzewodowego internetu. Karty będą używane w w/w urządzeniach według potrzeb Zamawiającego. 28. Dot. OPZ pkt 8 ppkt.2.5 Zamawiający wymaga : Aplikacja Internetowa do administrowania zasobami 5

6 telekomunikacyjnymi. W aplikacji Zamawiający będzie mógł m.in. przypisywać abonentom limity kosztów i ograniczać wykorzystanie usług zgodnie oraz zgłaszać awarie w okresie gwarancyjnym. W systemach Wykonawcy nie ma możliwości zgłaszania awarii w okresie gwarancyjnym czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : awarie w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane do dedykowanego Opiekuna Klienta mailowo lub telefonicznie? Zamawiający wymaga możliwości telefonicznego zgłaszania awarii w godzinach 8:00 do 20:00 w dni robocze na dedykowanej infolinii. 29. Dot. OPZ pkt II ppk.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne i urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych dostaw. Wykonawca zwraca uwagę iż okres gwarancji jest ustalany przez producenta aparatu. Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na Gwarancji udziela producent dostarczonego aparatu/sprzętu? Zamawiający nie wyraża zgody 30. Dot. OPZ pkt II ppkt.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Gwarancja na urządzenia nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy. Wykonawca prosi o zmianę zapisu na : Gwarancja na urządzenia wygasa z chwilą zakończenia gwarancji udzielonej przez producenta. Zamawiający wymaga minimum 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne i urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych dostaw. Gwarancja na urządzenia nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży (czyli dostawy), udzielona w postępowaniu jest przez Wykonawcę a świadczona zazwyczaj przez producenta lub uprawnione przez producenta firmy (tzw. autoryzowany serwis) bez względu na długość umowy telekomunikacyjnej. 31. Dot. OPZ pkt II ppkt.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Transport w ramach gwarancji Zamawiający wymaga : Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane za pomocą Aplikacji Internetowej o której mowa w pkt. 2.5 ppkt. 4 lub Infolinii. W systemach Wykonawcy nie ma możliwości zgłoszeń gwarancyjnych czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane do dedykowanego Opiekuna Klienta mailowo lub telefonicznie? Zamawiający wymaga możliwości telefonicznego zgłaszania awarii w godzinach 8:00 do 20:00 w dni robocze na dedykowanej infolinii ust.3 Umowy Wynagrodzenie za abonament, rozmowy, sms-y i inne opłaty będzie za okres każdego miesiąca w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury ( ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin wynoszący 30 dni od daty wystawienia? Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie ust.4 Umowy Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Czy Zamawiający zgodzi się zmianę zapisu na : Strony ustalają jako datę zapłaty dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie ust.6 Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich fakturach oraz 6

7 innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności. Wykonawca nie ma możliwości umieszczenia dodatkowych informacji. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie ust.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na telefony komórkowe i urządzenia oraz zapewni bezpłatne ich serwisowanie. Okres gwarancji liczony jest odrębnie dla każdej zrealizowanej zgodnie z zamówieniem Zamawiającego dostawy i wynosi. miesiące, licząc od dnia dokonania odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru danej dostawy. Wykonawca zwraca uwagę iż okres gwarancji jest ustalany przez producenta aparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na Gwarancji udziela producent dostarczonych telefonów komórkowych i urządzeń? Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży (czyli dostawy), udzielona w postępowaniu jest przez Wykonawcę a świadczona zazwyczaj przez producenta lub uprawnione przez producenta firmy (tzw. autoryzowany serwis) ust.5 Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu nie dłuższym niż 14 dni od daty odebrania sprzętu z lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający wprowadził zmianę w SIWZ. 7 ust 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 37. FORMULARZ PARAMETRÓW URZĄDZEŃ : BRAK BLOKADY SIMLOCK. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie terminali wraz z kodami NCK do samodzielnego zdjęcia simlocków? Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń wraz z kodami NCK do samodzielnego zdjęcia simlocków. Zdjęcie blokady nie może mieć wpływu na utratę gwarancji urządzenia. 38. Prosimy o wyjaśnienie czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający uzupełni komparycję po stronie Wykonawcy o wszystkie elementy wymagane prze KSH oraz czy do Umowy zostanie dołączony dokument potwierdzający umocowanie osób zawierających Umowę po stronie Zamawiającego. W przeciwnym razie Wykonawca nie będzie mógł zweryfikować czy Umowa po stronie Zamawiającego zawarta jest przez osobę do tego uprawnioną. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania dołączy do umowy stosowne dokumenty ust.2 ust.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zawieranie umów szczegółowych na wzorze Wykonawcy? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, na powyższe, to Wykonawca, zwraca się z prośbą, o udostępnienie wzoru umowy szczegółowej przez Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów szczegółowych na wzorze Wykonawcy z zastrzeżeniem że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy szczegółowej z Umową Główną w ramach udzielonego zamówienia publicznego pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawartej przez strony Umowy Głównej. 40. Dot. 2 ust.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego ustępu w taki sposób, że czas obowiązywania umów szczegółowych, liczony byłby od daty zawarcia umów szczegółowych, a nie od daty zawarcia umowy głównej. W ocenie Wykonawcy, niekorzystnym jest liczenie czasu 7

8 obowiązywania umowy, poprzez odniesienie daty obowiązywania umowy szczegółowej, od daty zawarcia umowy głównej. Gdyż możliwe jest zawarcie umowy szczegółowej, na okres jednego miesiąca, albo paru dni, co nie będzie korzystne dla Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy. 41. Dot. 3 ust.2 pkt 2 Z jakimi służbami Zamawiającego, Wykonawca ma dokonywać odpowiednich ustaleń? Czy będą to osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwa od Zamawiającego? Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania dołączy do umowy stosowne dokumenty (wykaz osób upoważnionych). 42. Dot. 6 ust.2 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego punktu, poprzez wskazanie, że : Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi, a w razie bezskuteczności wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający od umowy odstąpi. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie. 43. Dot. 11 ust.5 Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie co rozumie pod pojęciem rażącego naruszenia postanowień umowy. Czy Zamawiający mógłby wskazać przykładowy katalog takich naruszeń? Zamawiający nie zamierza doprecyzowywać pojęcia. 44. Roz SIWZ uwaga Zamawiający wymaga załączenia wykazu głównych usług, w tym przynajmniej jednej głównej usługi o wartości zł. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za główne świadczenie usług telefonii komórkowej? Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę w ramach jednej umowy polegającej na świadczeniu usług telefonii komórkowej o wartości minimum ,00 zł. brutto wraz z dowodami realizacji wszystkich usług ujętych w wykazie. 45. Formularz cenowy, wiersz 9 Cena pozostałych usług, Zał. Nr 8 do SIWZ Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie w jaki sposób należy wyliczyć wartości dla wskazanej pozycji. Zamawiający wymaga, aby były zgodne z najdroższym pakietem biznesowym, czy to oznacza pakiet o najwyższym abonamencie, czy też pakiet, w którym stawki są najwyższe, w jaki sposób odnieść to do tego, że ma być kwota 5% wartości z wierszy 1-8. Skoro ma być to kwota 5%, to nie ma znaczenia rodzaj abonamentu, gdyż wartość i tak ma charakter stosunkowy w odniesieniu do pozostałych pozycji cenowych. Zamawiający wymaga aby stawki były zgodne z obowiązującymi cenami wg najdroższego (najwyższego) biznesowego planu taryfowego Wykonawcy (czyli najbardziej korzystnego dla Zamawiającego). 46. Cz.I Roz. 8 ust.2.5 SOPZ W odniesieniu do Grup IV i V, Zamawiający wskazał, że odnoszą się do Grupy III, czy Zamawiający potwierdza, że to omyłka pisarska, a jeśli nie wykonawca zwraca się o wyjaśnienie w jaki sposób należy zinterpretować ww. postanowienie. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. W odniesieniu do Grup IV i V mają być odpowiednio przy Grupie IV zapisy w skład Grupy IV, a przy Grupie V w skład Grupy V. 47. Cz.I Roz. 8 ust.2.7 pkt 4 SOPZ (Również 2 ust.9 Projektu Umowy) Zamawiający przewiduje, że przy dostarczaniu nowych kart SIM, wykonawca dostarczy ofertę standardową dla firm, aby 8

9 Zamawiający mógł dokonać wyboru telefonów. Wykonawca zwraca się o wykreślenie tego postanowienia z SOPZ i Projektu Umowy, ewentualnie o dodanie zastrzeżenia, że możliwy jest wybór tylko spośród modeli telefonów wskazanych w ofercie. Brak informacji o modelach telefonów wymaganych przez Zamawiającego uniemożliwia skalkulowanie oferty, zwłaszcza, że z reguły koszt telefonów jest wliczany w koszt świadczenia usług. Przedmiotowe postanowienie jest niezgodne z art.29 ust.1 PZP, gdyż nie uwzględnia wszystkich okoliczności niezbędnych do przygotowania oferty. Zamawiający wykreśla w pkt 2.7. ppkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ oraz w 2 ust.9 Projektu Umowy 48. Prosimy o przedstawienie harmonogramu składanych zamówień (ilości aparatów/urządzeń z każdej grupy) w każdym miesiącu pierwszego roku obowiązywania umowy. Powyższy harmonogram pozwoli na przygotowanie prawidłowej oferty. Zamawiający załącza harmonogram składanych zamówień. Załącznik nr 2 do projektu umowy 49. Prosimy o modyfikację formularza w taki sposób aby można było zamieścić opłaty za aparaty/urządzenia. Zamawiający nie zamierza modyfikować formularza. Opłaty za urządzenia można wpisać w pozycji nr 9 (pozostałe). 50. Prosimy o modyfikację formularza w taki sposób aby można było zamieścić opłaty abonamentowa za karty do dwóch routerów zgodnie z opisem 2.6 OPZ. Zamawiający nie zamierza modyfikować formularza. Kart do urządzeń bezprzewodowego internetu ma być 15 sztuk. 51. Prosimy o wyjaśnienie czy modemy i tablety mają pracować na tych samych kartach SIM? Modemy, tablety i routery mają pracować na tych samych kartach SIM (15 sztuk). 52. W pkt 2 OP w tabeli kolumnie telefon/urządzenie jest mowa o załączniku nr 9. Prosimy o zamieszczenie załącznika nr 9. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Właściwym załącznikiem jest Załącznik nr 6 Formularz parametrów urządzeń. 53. W pkt 2.5 OPZ Wykonawca zwraca uwagę, iż wskazany sposób zamiany 1 minuty na 2 SMS jest niekorzystny dla Zamawiającego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na sposób przeliczania 1 minuty na 1 SMS. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: I. W Załączniku nr 2 do SIWZ: 1. Pkt 2.3. ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, SMS-y i mms-y. 9

10 Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 2. Pkt 2.3. ppkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: Cena za aktywację nowych numerów (kart SIM) ma być bezkosztowa. 3. Zamawiający wykreśla pkt 2.3. ppkt 9 4. Pkt 2.4 ppkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość, dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 5. W Grupi VI tiret 1 otrzymuje nowe brzmienie: - nieograniczony dostęp do sieci internet (minimalny limit nie mniejszy niż 55GB po osiągnięciu którego może nastąpić zwolnienie prędkości. Zwolnienie prędkości transferu danych nie powinno być niższe od prędkości 56 kb/s.) 6. pkt 2.6. tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie: Wszystkie dostarczane aparaty telefoniczne i baterie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, wyposażone w kartę pamięci minimum 4GB. 7. pkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: INFOLINIA Wykonawca ma obowiązek zapewnić infolinię (dedykowany numer infolinii, połączenia w ramach abonamentu dla wszystkich użytkowników Zamawiającego, dostępność 24/7/365 dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku). Za pośrednictwem infolinii konsultanci będą udzielać informacji dotyczących między innymi obowiązujących cenników, zagadnień technicznych i rachunkowych (rozliczeń). Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń w okresie gwarancyjnym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20: Zamawiający wykreśla w pkt 2.7. ppkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ oraz w 2 ust.9 Projektu Umowy II. W projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ: 1. Dodaje się w 5 projektu umowy ust. 4 Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). Pozostałe ustępy otrzymują odpowiednio kolejną numerację ust 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 10

11 11

12 Załącznik nr 2 do umowy W Pieczęć Wykonawcy HARMONOGRAM SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ : GRUPA ABONAMENTOWA ILOŚĆ KART SIM ILOŚĆ URZĄDZEŃ OKRES GRUPA 1 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 2 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 3 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 4 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 5 (aparat smartfon) 5 5 Po podpisaniu umowy GRUPA 6 (modem 15 szt+tablet 15 szt+ router 2 szt.) RAZEM Po podpisaniu umowy GRUPA ABONAMENTOWA ILOŚĆ KART SIM ILOŚĆ URZĄDZEŃ OKRES GRUPA 2 (aparat smartfon) 4 4 w ciągu pierwszych 12 m-cy * GRUPA 3 (aparat smartfon) 4 4 w ciągu pierwszych 12 m-cy * RAZEM 8 * - W ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia wolumenu używanych numerów o 8 sztuk nowych numerów wraz z urządzeniami. Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia zakresu (w całości lub części), ale nie musi z niej skorzystać. 12

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1. W okresie od

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo