Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A."

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRK/TZ/840/2014/PW Bytom, r. Wszystkim zainteresowanym dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pt.: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Znak sprawy: BZ/01/14 W odpowiedzi na zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ww. przetarg działając w oparciu o art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, co następuje: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową? Obowiązek doręczenia takiego regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę/ operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie regulaminu z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu z Umową Główną w ramach udzielonego zamówienia publicznego pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawartej przez strony Umowy Głównej. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w par 5 wzoru umowy, że opłaty za usługi telekomunikacyjne niewymienione w ofercie będą rozliczane wg stawek zgodnie z cennikiem biznesowym Wykonawcy aktualnym na dzień złożenia oferty? Dodaje się w 5 projektu umowy ust. 4 Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). Pozostałe ustępy otrzymują odpowiednio kolejną numerację. Pkt 2.3. ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, SMS-y i mms-y. Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 3. Par 7 ust. 1 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczone aparaty telefoniczne i modemy były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich Bytom Tel.: , fax , Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nip: Regon: Kapitał Akcyjny: PLN,

2 Zamawiającemu zależy na 24 miesiącach pełnej gwarancji na wszystkie urządzenia. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży (czyli dostawy), udzielona w postępowaniu jest przez Wykonawcę a świadczona zazwyczaj przez producenta lub uprawnione przez producenta firmy (tzw. autoryzowany serwis). Rękojmia według przepisów obowiązuje przez okres 1 roku. 4. Par 7 ust. 5 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby usunięcie wad w ramach gwarancji następowało w terminie uzgodniony, przez strony, nie dłuższym niż 5 dni roboczych? Zamawiający wyraża zgodę. 7 ust 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 5. Par 7 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zawiadomienie o stwierdzonych usterkach następowało w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru uszkodzonego telefony lub modemu? Zamawiający wyraża zgodę. 7 ust 13 otrzymuje nowe brzmienie: W przypadku stwierdzenia, że dana wada nie podlega gwarancji, której mowa w niniejszym paragrafie, to Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia odbioru uszkodzonego telefonu komórkowego lub modemu od Zamawiającego, powiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej lub za pomocą faksu o stwierdzonych usterkach oraz przewidywanych kosztach naprawy lub braku skutecznej naprawy. 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par 8 ust 2 W taki sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści? Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty projekcie umowy. 7. SIWZ 2.2. p4 - Zamawiający ceduje wszystkie koszty przeniesienia numerów na Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie że koszty ujednolicenia operatora nie występują. Jeżeli jest inaczej prosimy o określenie tej wartości - jest to niezbędne do przygotowania oferty. Zamawiający poinformował w SIWZ (załącznik nr 2 do SWIZ pkt 2.2 ppkt 5) że obecnie korzysta z 85 kart SIM w sieci ORANGE (80 szt. telefonia, 5 szt. bezprzewodowy internet) oraz 2 kart PREPAID sieć ORANGE oraz 5 kart sieć PLAY. Wszystkie w/w karty są po okresach obowiązywania umów (tzn. nie jest wymagane zapłacenie kary za wypowiedzenie umowy). Zamawiający nie wymaga przeniesienia 5 numerów (usługa bezprzewodowego internetu sieć ORANGE). Do przeniesienia pozostanie 87 numerów (82 sieć ORANGE, 5 numerów sieć PLAY). 8. SIWZ 2.2 p2 - Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie harmonogramu przenoszenia nmerów jeżeli ma być to realizowane w częściach. Odpowiedź: Wszystkie numery używane do połączeń głosowych (87 numerów) mają zostać przeniesione jednocześnie (po podpisaniu umowy z Wykonawcą i ustaleniu daty przejścia). 9. SIWZ 2.3. pl - Zamawiający wymaga aby abonament był w wykorzystywany również na połączenia międzynarodowe co jest niezgodne z opisem taryf w 2.5. SIWZ. 2

3 Abonament ma być wykorzystywany na połączenia krajowe. Połączenia międzynarodowe mają być taryfikowane zgodnie z obowiązującymi cenami wg najdroższego (najwyższego) biznesowego planu taryfowego Wykonawcy (czyli najbardziej korzystnego dla Zamawiającego). Pkt 2.3. ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, SMS-y i mms-y. Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 10. SIWZ 2.3 p4 -Zapis sprzeczny z 2.4 p11,l2 SIWZ. Prosimy o ujednolicenie ceny. Pkt 2.3. ppkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Cena za aktywację nowych numerów (kart SIM) ma być bezkosztowa. 11. SIWZ 2.3. p9 -pp9 Możliwość bezpłatnej zmiany abonamentu na niższy w dowolnym momencie trwania umowy dla dowolnej karty uniemożliwia przygotowanie oferty. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę polegająca na tym, że będzie możliwe obniżenie abonamentu ale nie niższy niż W momencie aktywacji karty u Wykonawcy? Zamawiający wykreśla pkt 2.3. ppkt 9 załącznika nr 2 do SIWZ. 12. SIWZ 2.4. p 8 -Wykonawca w standardowym cenniku biznesowym zawiera szereg usług zawierających opłaty aktywacyjne i dezaktywacyjne. Tym samym nie może bezpłatnie aktywować usług zgodnie z cennikiem operatora. Prosimy o zmianę punktu tak aby wszystkie opłaty za usługi dodatkowe były zgodnie z cennikiem operatora łącznie z opłatami aktywacyjnymi i dezaktywacyjnymi. Zamawiający wprowadził zmianę w SIWZ. Pkt 2.4 ppkt 8 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość, dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 13. SIWZ 2.5. Grupy wszystkie - Prosimy o potwierdzenie że, polączenia głosowe do wszystkich operatorów krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych nie dotyczą połączeń na numery Premium. Połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyłączeniem numerów Premium. 14. SIWZ 2.5. Grupa (II -V) - Co się dzieje po przekroczeniu pakietu internetowego zawartego w cenie taryfy? Prosimy o uszczegółowienie czy mają być pobierane opłaty zgodnie z cennikiem czy też ma nastąpić spowolnienie transmisji danych. Po przekroczeniu pakietu internetowego zawartego w cenie taryfy ma nastąpić spowolnienie transmisji. 15. SIWZ 2.5. Grupa (VI) - Nie ograniczamy samego limitu przesyłanych danych ale ograniczamy prędkość po osiągnieciu określonego poziomu transfery w miesiącu. W związku z tym proponujemy wprowadzenie b.dużego limitu danych np. 55GB po którym nastąpi 3

4 zwolnienie prędkości (bez generowania opłat). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu nie mniejszego niż 55GB po osiągnięciu którego może nastąpić zwolnienie prędkości. Zwolnienie prędkości transferu danych nie powinno być niższe od prędkości 56 kb/s. Grupa VI tiret 1 otrzymuje nowe brzmienie: - nieograniczony dostęp do sieci internet (minimalny limit nie mniejszy niż 55GB po osiągnięciu którego może nastąpić zwolnienie prędkości. Zwolnienie prędkości transferu danych nie powinno być niższe od prędkości 56 kb/s.) 16. SIWZ 2.5 p3 Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, że wskazane uslugi dotyczącą kraju. Wskazane w pkt. 2.5 ppkt 3 załącznika nr 2 do SIWZ dotyczą połączeń krajowych. 17. Wykonawca umożliwia pobieranie bilingów online natomiast analizowanie wzmaga ich konwersji poprzez bezpłatną aplikacją zewnętrzną. Czy to jest akceptowalne? Zamawiający akceptuje analizowanie bilingów przez bezpłatną aplikację zewnętrzną udostępnioną przez Wykonawcę. 18. Prosimy o precyzyjny harmonogram aktywacji każdej z kart SIM wraz z ewentualną informacją o kosztach ujednolicenia operatora (wraz z ewentualną opłatą wyrównawczą w przypadku terminu zmiany operatora ze złamaniem okresu rozliczeniowego od wcześniejszego operatora). Zgodnie z warunkami Projektu Umowy ( 2 p2) każda aktywowana karta ma zakończony okres trwania 24 miesiące od dnia podpisania Umowy Głównej a nie Umowy Szczegółowej. Tym samym bez jednoznacznego wskazania daty rozpoczęcia usług dla każdej karty i naliczenia opłat - nie można ustalić parametrów finansowych oferty Wykonawcy. Zamawiający poinformował w SIWZ (załącznik nr 2 do SWIZ pkt 2.2 ppkt 5) że obecnie korzysta z 85 kart SIM w sieci ORANGE (80 szt. telefonia, 5 szt. bezprzewodowy internet) oraz 2 kart PREPAID sieć ORANGE oraz 5 kart sieć PLAY. Wszystkie w/w karty są po okresach obowiązywania umów (tzn. nie jest wymagane zapłacenie kary za wypowiedzenie umowy). Zamawiający nie wymaga przeniesienia 5 numerów (usługa bezprzewodowego internetu sieć ORANGE). Do przeniesienia pozostanie 87 numerów (82 sieć ORANGE, 5 numerów sieć PLAY). 19. SIWZ 2.6 Prosimy o ujednolicenie daty produkcji baterii do 12 miesięcy - sprzęt jest kupowany jako komplet. pkt 2.6. tiret 2 załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Wszystkie dostarczane aparaty telefoniczne i baterie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, wyposażone w kartę pamięci minimum 4GB. 20. SIWZ 2.6 Prosimy o wydłużenie czasu do przesłania akcesoriów tj. dodatkowych kart pamięci 4GB do 30 dni ponieważ wymaga to każdorazowo weryfikacji kompatybilności pamięci z konkretnym modelem telefonu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy kart pamięci do 30 dni. 21. SlWZ - Dedykowana infolinia przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu telefonicznego w godzinach 8:00 do 20:00 w dni robocze. Czy Zamawiający to akceptuje? Zamawiający akceptuje ten zakres godzinowy. pkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 4

5 INFOLINIA Wykonawca ma obowiązek zapewnić infolinię (dedykowany numer infolinii, połączenia w ramach abonamentu dla wszystkich użytkowników Zamawiającego, dostępność 24/7/365 dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku). Za pośrednictwem infolinii konsultanci będą udzielać informacji dotyczących między innymi obowiązujących cenników, zagadnień technicznych i rachunkowych (rozliczeń). Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń w okresie gwarancyjnym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20: Prosimy o rezygnację z zapisów 5 p. 6 Umowy. Jakiekolwiek zmiany obrazów faktur są niemożliwe z uwagi na to że są generowane dla wszystkich abonentów operatora. Wykonawca zaakceptuje zakaz wierzytelności zawarty w Umowie Głównej. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie. 23. Z uwagi na bezpieczeństwo nie przesyłamy bilingów szczegółowych pocztą elektroniczną. Bilingi są dostępne w bezpłatnej aplikacji gdzie Zamawiający może generować szczegółowy wydruk połączeń odrębnie dla każdej umowy. Czy Zamawiający zgadza się na otrzymywanie em specyfikacji oraz obrazu faktury a biling będzie otrzymywał z otrzymanej bezpłatnej aplikacji do zarządzania? Zamawiający wyraża zgodę. 24. SIWZ 2.5. pl Proszę o wprowadzenie zmiany aby mozliwość wymiany co 12 miesięcy dotyczyła tylko numerów aktywowanych w planie abonamentowym dla Grupy VI (na podstawie umowy szczegółowej). Brak tej zmiany wskazuje, że uprawnienie dotyczy każdego numeru który podniesie abonament na najwyższy W trakcie trwania Umowy. Dla V grupy numerów Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany aparatów na nowe co 12 miesięcy. Dotyczy pięciu numerów zgodnie z opisem Grupy V. Wszystkie urządzenia (używane przez Zamawiającego) oraz te podlegające wymianie po 12 miesiącach są własnością Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi. 25. Dot. OPZ pkt.8 ppkt. 2.3 Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia. Czy zamawiający ma na myśli połączenia krajowe? Tak. Zamawiający ma na myśli połączenia krajowe. 26. Dot. OPZ pkt. 8 ppkt. 2.5 Grupa VI Zamawiający wymaga nieograniczonego dostępu do sieci Internet (bez limitu przesyłu\odbioru danych) czy Zamawiający dopuszcza spadek transmisji po przekroczeniu określonego limitu prędkości? Zamawiający używa określenia limit przesyłu\odbioru danych. Nie wskazuje w tym punkcie na limit prędkości. 27. W Formularzu Parametrów Urządzeń Zamawiający wymaga Grupa 6 modem ilość 15 sztuk, tablet 15 ilość sztuk, router ilość 2 sztuki prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może zaoferować jedno z wymienionych urządzeń. Jeśli Wykonawca może zaoferować jedno z wymienionych urządzeń, czy do każdego urządzenia jest wymagana karta SIM? Zamawiający informuje że do urządzeń z Grupy 6 (modemy 15 sztuk, tablety 15 sztuk, routery 2 sztuki) wymaga dostarczenia 15 kart SIM które będą używane zgodne z zapisami w SIWZ do usługi bezprzewodowego internetu. Karty będą używane w w/w urządzeniach według potrzeb Zamawiającego. 28. Dot. OPZ pkt 8 ppkt.2.5 Zamawiający wymaga : Aplikacja Internetowa do administrowania zasobami 5

6 telekomunikacyjnymi. W aplikacji Zamawiający będzie mógł m.in. przypisywać abonentom limity kosztów i ograniczać wykorzystanie usług zgodnie oraz zgłaszać awarie w okresie gwarancyjnym. W systemach Wykonawcy nie ma możliwości zgłaszania awarii w okresie gwarancyjnym czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : awarie w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane do dedykowanego Opiekuna Klienta mailowo lub telefonicznie? Zamawiający wymaga możliwości telefonicznego zgłaszania awarii w godzinach 8:00 do 20:00 w dni robocze na dedykowanej infolinii. 29. Dot. OPZ pkt II ppk.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne i urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych dostaw. Wykonawca zwraca uwagę iż okres gwarancji jest ustalany przez producenta aparatu. Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na Gwarancji udziela producent dostarczonego aparatu/sprzętu? Zamawiający nie wyraża zgody 30. Dot. OPZ pkt II ppkt.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Gwarancja na urządzenia nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy. Wykonawca prosi o zmianę zapisu na : Gwarancja na urządzenia wygasa z chwilą zakończenia gwarancji udzielonej przez producenta. Zamawiający wymaga minimum 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne i urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych dostaw. Gwarancja na urządzenia nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży (czyli dostawy), udzielona w postępowaniu jest przez Wykonawcę a świadczona zazwyczaj przez producenta lub uprawnione przez producenta firmy (tzw. autoryzowany serwis) bez względu na długość umowy telekomunikacyjnej. 31. Dot. OPZ pkt II ppkt.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Transport w ramach gwarancji Zamawiający wymaga : Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane za pomocą Aplikacji Internetowej o której mowa w pkt. 2.5 ppkt. 4 lub Infolinii. W systemach Wykonawcy nie ma możliwości zgłoszeń gwarancyjnych czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na : zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane do dedykowanego Opiekuna Klienta mailowo lub telefonicznie? Zamawiający wymaga możliwości telefonicznego zgłaszania awarii w godzinach 8:00 do 20:00 w dni robocze na dedykowanej infolinii ust.3 Umowy Wynagrodzenie za abonament, rozmowy, sms-y i inne opłaty będzie za okres każdego miesiąca w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury ( ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin wynoszący 30 dni od daty wystawienia? Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie ust.4 Umowy Strony ustalają jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Czy Zamawiający zgodzi się zmianę zapisu na : Strony ustalają jako datę zapłaty dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie ust.6 Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich fakturach oraz 6

7 innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności. Wykonawca nie ma możliwości umieszczenia dodatkowych informacji. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie ust.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na telefony komórkowe i urządzenia oraz zapewni bezpłatne ich serwisowanie. Okres gwarancji liczony jest odrębnie dla każdej zrealizowanej zgodnie z zamówieniem Zamawiającego dostawy i wynosi. miesiące, licząc od dnia dokonania odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru danej dostawy. Wykonawca zwraca uwagę iż okres gwarancji jest ustalany przez producenta aparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na Gwarancji udziela producent dostarczonych telefonów komórkowych i urządzeń? Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży (czyli dostawy), udzielona w postępowaniu jest przez Wykonawcę a świadczona zazwyczaj przez producenta lub uprawnione przez producenta firmy (tzw. autoryzowany serwis) ust.5 Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu nie dłuższym niż 14 dni od daty odebrania sprzętu z lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający wprowadził zmianę w SIWZ. 7 ust 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 37. FORMULARZ PARAMETRÓW URZĄDZEŃ : BRAK BLOKADY SIMLOCK. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie terminali wraz z kodami NCK do samodzielnego zdjęcia simlocków? Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzeń wraz z kodami NCK do samodzielnego zdjęcia simlocków. Zdjęcie blokady nie może mieć wpływu na utratę gwarancji urządzenia. 38. Prosimy o wyjaśnienie czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający uzupełni komparycję po stronie Wykonawcy o wszystkie elementy wymagane prze KSH oraz czy do Umowy zostanie dołączony dokument potwierdzający umocowanie osób zawierających Umowę po stronie Zamawiającego. W przeciwnym razie Wykonawca nie będzie mógł zweryfikować czy Umowa po stronie Zamawiającego zawarta jest przez osobę do tego uprawnioną. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania dołączy do umowy stosowne dokumenty ust.2 ust.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zawieranie umów szczegółowych na wzorze Wykonawcy? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, na powyższe, to Wykonawca, zwraca się z prośbą, o udostępnienie wzoru umowy szczegółowej przez Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów szczegółowych na wzorze Wykonawcy z zastrzeżeniem że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy szczegółowej z Umową Główną w ramach udzielonego zamówienia publicznego pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawartej przez strony Umowy Głównej. 40. Dot. 2 ust.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego ustępu w taki sposób, że czas obowiązywania umów szczegółowych, liczony byłby od daty zawarcia umów szczegółowych, a nie od daty zawarcia umowy głównej. W ocenie Wykonawcy, niekorzystnym jest liczenie czasu 7

8 obowiązywania umowy, poprzez odniesienie daty obowiązywania umowy szczegółowej, od daty zawarcia umowy głównej. Gdyż możliwe jest zawarcie umowy szczegółowej, na okres jednego miesiąca, albo paru dni, co nie będzie korzystne dla Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy. 41. Dot. 3 ust.2 pkt 2 Z jakimi służbami Zamawiającego, Wykonawca ma dokonywać odpowiednich ustaleń? Czy będą to osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwa od Zamawiającego? Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania dołączy do umowy stosowne dokumenty (wykaz osób upoważnionych). 42. Dot. 6 ust.2 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego punktu, poprzez wskazanie, że : Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi, a w razie bezskuteczności wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający od umowy odstąpi. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie. 43. Dot. 11 ust.5 Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie co rozumie pod pojęciem rażącego naruszenia postanowień umowy. Czy Zamawiający mógłby wskazać przykładowy katalog takich naruszeń? Zamawiający nie zamierza doprecyzowywać pojęcia. 44. Roz SIWZ uwaga Zamawiający wymaga załączenia wykazu głównych usług, w tym przynajmniej jednej głównej usługi o wartości zł. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za główne świadczenie usług telefonii komórkowej? Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę w ramach jednej umowy polegającej na świadczeniu usług telefonii komórkowej o wartości minimum ,00 zł. brutto wraz z dowodami realizacji wszystkich usług ujętych w wykazie. 45. Formularz cenowy, wiersz 9 Cena pozostałych usług, Zał. Nr 8 do SIWZ Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie w jaki sposób należy wyliczyć wartości dla wskazanej pozycji. Zamawiający wymaga, aby były zgodne z najdroższym pakietem biznesowym, czy to oznacza pakiet o najwyższym abonamencie, czy też pakiet, w którym stawki są najwyższe, w jaki sposób odnieść to do tego, że ma być kwota 5% wartości z wierszy 1-8. Skoro ma być to kwota 5%, to nie ma znaczenia rodzaj abonamentu, gdyż wartość i tak ma charakter stosunkowy w odniesieniu do pozostałych pozycji cenowych. Zamawiający wymaga aby stawki były zgodne z obowiązującymi cenami wg najdroższego (najwyższego) biznesowego planu taryfowego Wykonawcy (czyli najbardziej korzystnego dla Zamawiającego). 46. Cz.I Roz. 8 ust.2.5 SOPZ W odniesieniu do Grup IV i V, Zamawiający wskazał, że odnoszą się do Grupy III, czy Zamawiający potwierdza, że to omyłka pisarska, a jeśli nie wykonawca zwraca się o wyjaśnienie w jaki sposób należy zinterpretować ww. postanowienie. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. W odniesieniu do Grup IV i V mają być odpowiednio przy Grupie IV zapisy w skład Grupy IV, a przy Grupie V w skład Grupy V. 47. Cz.I Roz. 8 ust.2.7 pkt 4 SOPZ (Również 2 ust.9 Projektu Umowy) Zamawiający przewiduje, że przy dostarczaniu nowych kart SIM, wykonawca dostarczy ofertę standardową dla firm, aby 8

9 Zamawiający mógł dokonać wyboru telefonów. Wykonawca zwraca się o wykreślenie tego postanowienia z SOPZ i Projektu Umowy, ewentualnie o dodanie zastrzeżenia, że możliwy jest wybór tylko spośród modeli telefonów wskazanych w ofercie. Brak informacji o modelach telefonów wymaganych przez Zamawiającego uniemożliwia skalkulowanie oferty, zwłaszcza, że z reguły koszt telefonów jest wliczany w koszt świadczenia usług. Przedmiotowe postanowienie jest niezgodne z art.29 ust.1 PZP, gdyż nie uwzględnia wszystkich okoliczności niezbędnych do przygotowania oferty. Zamawiający wykreśla w pkt 2.7. ppkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ oraz w 2 ust.9 Projektu Umowy 48. Prosimy o przedstawienie harmonogramu składanych zamówień (ilości aparatów/urządzeń z każdej grupy) w każdym miesiącu pierwszego roku obowiązywania umowy. Powyższy harmonogram pozwoli na przygotowanie prawidłowej oferty. Zamawiający załącza harmonogram składanych zamówień. Załącznik nr 2 do projektu umowy 49. Prosimy o modyfikację formularza w taki sposób aby można było zamieścić opłaty za aparaty/urządzenia. Zamawiający nie zamierza modyfikować formularza. Opłaty za urządzenia można wpisać w pozycji nr 9 (pozostałe). 50. Prosimy o modyfikację formularza w taki sposób aby można było zamieścić opłaty abonamentowa za karty do dwóch routerów zgodnie z opisem 2.6 OPZ. Zamawiający nie zamierza modyfikować formularza. Kart do urządzeń bezprzewodowego internetu ma być 15 sztuk. 51. Prosimy o wyjaśnienie czy modemy i tablety mają pracować na tych samych kartach SIM? Modemy, tablety i routery mają pracować na tych samych kartach SIM (15 sztuk). 52. W pkt 2 OP w tabeli kolumnie telefon/urządzenie jest mowa o załączniku nr 9. Prosimy o zamieszczenie załącznika nr 9. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Właściwym załącznikiem jest Załącznik nr 6 Formularz parametrów urządzeń. 53. W pkt 2.5 OPZ Wykonawca zwraca uwagę, iż wskazany sposób zamiany 1 minuty na 2 SMS jest niekorzystny dla Zamawiającego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na sposób przeliczania 1 minuty na 1 SMS. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: I. W Załączniku nr 2 do SIWZ: 1. Pkt 2.3. ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, SMS-y i mms-y. 9

10 Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 2. Pkt 2.3. ppkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: Cena za aktywację nowych numerów (kart SIM) ma być bezkosztowa. 3. Zamawiający wykreśla pkt 2.3. ppkt 9 4. Pkt 2.4 ppkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość, dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). 5. W Grupi VI tiret 1 otrzymuje nowe brzmienie: - nieograniczony dostęp do sieci internet (minimalny limit nie mniejszy niż 55GB po osiągnięciu którego może nastąpić zwolnienie prędkości. Zwolnienie prędkości transferu danych nie powinno być niższe od prędkości 56 kb/s.) 6. pkt 2.6. tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie: Wszystkie dostarczane aparaty telefoniczne i baterie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, wyposażone w kartę pamięci minimum 4GB. 7. pkt 4 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: INFOLINIA Wykonawca ma obowiązek zapewnić infolinię (dedykowany numer infolinii, połączenia w ramach abonamentu dla wszystkich użytkowników Zamawiającego, dostępność 24/7/365 dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku). Za pośrednictwem infolinii konsultanci będą udzielać informacji dotyczących między innymi obowiązujących cenników, zagadnień technicznych i rachunkowych (rozliczeń). Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń w okresie gwarancyjnym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20: Zamawiający wykreśla w pkt 2.7. ppkt 4 załącznika nr 2 do SIWZ oraz w 2 ust.9 Projektu Umowy II. W projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ: 1. Dodaje się w 5 projektu umowy ust. 4 Pozostałe usługi dostępne poza abonamentem rozliczane będą zgodnie z najdroższym (najwyższym) biznesowym planem taryfowym Wykonawcy na dzień składania oferty (czyli najbardziej korzystnym dla Zamawiającego). Pozostałe ustępy otrzymują odpowiednio kolejną numerację ust 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 10

11 11

12 Załącznik nr 2 do umowy W Pieczęć Wykonawcy HARMONOGRAM SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ : GRUPA ABONAMENTOWA ILOŚĆ KART SIM ILOŚĆ URZĄDZEŃ OKRES GRUPA 1 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 2 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 3 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 4 (aparat smartfon) Po podpisaniu umowy GRUPA 5 (aparat smartfon) 5 5 Po podpisaniu umowy GRUPA 6 (modem 15 szt+tablet 15 szt+ router 2 szt.) RAZEM Po podpisaniu umowy GRUPA ABONAMENTOWA ILOŚĆ KART SIM ILOŚĆ URZĄDZEŃ OKRES GRUPA 2 (aparat smartfon) 4 4 w ciągu pierwszych 12 m-cy * GRUPA 3 (aparat smartfon) 4 4 w ciągu pierwszych 12 m-cy * RAZEM 8 * - W ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia wolumenu używanych numerów o 8 sztuk nowych numerów wraz z urządzeniami. Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia zakresu (w całości lub części), ale nie musi z niej skorzystać. 12

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne.

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne. Poznań, dn. 16.10.2015r EZ/350/86/2015/1165 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/86/2015 na: Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym, firmą: została zawarta umowa o następującej treści:

zwaną dalej Zamawiającym, firmą: została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr... w sprawie świadczenie usługi telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i mobilnych routerów. W dniu.2017 r. w Warszawie pomiędzy: Polską

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

DZ-A /16 Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r.

DZ-A /16 Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r. DZ-A30-240-1-16/16 Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r. Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc).

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc). URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ul. Ząbkowska 41; 03-736 Warszawa; tel. +48 22 492-11-00; fax +48 22 492-11-09 NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 UR.GDG.DGZ.2141.22.2011.SC.01

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Warszawa 03 grudnia 2013 r. Znak sprawy: TELEFON/13 Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy ZP.341-11/PW/16 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 08.11.2016 r. Istotne postanowienia umowy Zawarta dnia r. w Lublinie, pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera, 20-029 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016 Minikowo, 11.04.2016r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-2-947/2016 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Istotne postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie z Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez: zawarta w dniu... pomiędzy: Umowa Wzór zwanym dalej Zamawiającym a. (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy,, Wykonawcą" 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie. ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012.

Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie. ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012. Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 upzp Zamawiający przekazuje odpowiedzi do pytań zemieszczonych na stronie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Plus Internet CDMA razem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Plus Internet CDMA razem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 Regulamin Promocji NOWY Plus CDMA razem ( REGULAMIN ) wersja z dnia 09.05.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja CDMA razem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 10 czerwca 2015r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych?

1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych? Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ 1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych? Tak, zgodnie z zapisami SIWZ na zasadzie obowiązujących u Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu roku

Wzór umowy. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu roku Wzór umowy Załącznik E UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu...2017 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - omorskim z siedzibą w Toruniu l. Teatralny 2, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych Kowala d. 10.05.2011 r. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1. SIWZ pkt III ppkt 2 - przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych - przepustowość od abonenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 17 marca 2015 roku. Numer sprawy: 9/2015

Łódź, dnia 17 marca 2015 roku. Numer sprawy: 9/2015 Łódź, dnia 17 marca 2015 roku Numer sprawy: 9/2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149 90-440 Łódź Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta dnia 2012 roku w Warszawie, dalej Umowa pomiędzy:

UMOWA. zawarta dnia 2012 roku w Warszawie, dalej Umowa pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA zawarta dnia 2012 roku w Warszawie, dalej Umowa pomiędzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, NIP: 526-025-12-85, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji danych 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103953-2013 data 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 53 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 24.09.2013r. DZPi Z 271-261/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo