Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam (zwanej dalej Promocją ) jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł (wpłaconym w całości), NIP , adres numer kontaktowy: *100 (z telefonów w Mobilnej Sieci Orange) lub numer (w Polsce- z telefonu komórkowego w sieci innego operatora niż Orange Polska lub z telefonu stacjonarnego, oraz z zagranicy), zwana dalej Orange Polska. Opłata za połączenia z ww. numerami jest zgodna z obowiązującym danego Użytkownika cennikiem usług telekomunikacyjnych świadczonych, odpowiednio, przez Orange Polska w Mobilnej Sieci Orange, lub, innego operatora, z których to usług Użytkownik korzystał będzie w momencie wykonywania ww. połączenia. 2. Promocja trwa od godziny 00:00 dnia 27 grudnia 2014 r. do godziny 23:59:59 dnia 23 lutego 2015 r. 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: a) Usługa- usługa Muzyka Tu i Tam, świadczona przez Orange Polska, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści muzycznych w ramach opcji Muza bez limitu, zgodnie z Regulaminem usługi Muzyka Tu i Tam dla użytkowników aktywujących dostęp do ww. usługi począwszy od dnia 12 czerwca 2014 roku włącznie (zwanym dalej regulaminem Usługi ) dostępnym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska; b) Abonent Mobilnej Sieci Orange- abonent Mobilnej Sieci Orange, który spełnia wymogi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi niezbędne w celu skorzystania z Usługi, czyli: - jest pełnoletnim abonentem Mobilnej Sieci Orange (jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą zawarł z Orange Polska (albo ze spółką Polska Telefonia Komórkowa- Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Orange Polska jest następcą prawnym w trybie określonym w art. 494 ustawy z dnia 15 września 2000 r.-kodeks spółek handlowych (Dz.U r Nr 94, poz z późn. zm.)), na podstawie której jest posiadaczem aktywnej karty SIM w Mobilnej Sieci Orange), z wyłączeniem abonentów Mobilnej Sieci Orange prowadzących działalność

2 gospodarczą i umożliwiających w ramach tej działalności zbiorowy odbiór treści muzycznych dla grup osób (takich jak puby, hotele, kina, supermarkety itp.), oraz dla numeru MSISDN (numeru telefonu), przy użyciu którego abonent korzystał będzie z Usługi, nie ma aktywnej Blokady wszystkich usług Premium (usług o podwyższonej opłacie) lub Blokady SMS MT- blokady przychodzących SMS-ów Specjalnych otrzymywanych przez abonenta, z tytułu otrzymania których abonent byłby obciążany opłatą; c) Użytkownik Abonent Mobilnej Sieci Orange, będący użytkownikiem Usługi; d) Mobilna Sieć Orange- ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, której operatorem jest Orange Polska. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Mobilna Sieć Orange nie obejmuje przesyłania sygnałów od i do abonentów tzw. wirtualnych operatorów telefonii komórkowej (MVNO), którzy to operatorzy świadczą usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Orange Polska. 4. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, z Promocji mogą skorzystać Abonenci Mobilnej Sieci Orange spełniający wymogi niezbędne w celu skorzystania z Usługi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska, którzy nie byli Użytkownikami Usługi przed datą rozpoczęcia Promocji (czyli przed dniem 27 grudnia 2014 r.). Tym samym, z Promocji nie będzie mógł skorzystać Abonent Mobilnej Sieci Orange, który przed rozpoczęciem okresu trwania Promocji, wskazanego w pkt 2 niniejszego Regulaminu, przynajmniej raz aktywował dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu, zgodnie z regulaminem Usługi. Z Promocji nie będą mogli również skorzystać abonenci Mobilnej Sieci Orange uprawnieni do skorzystania z promocji Muzyka Tu i Tam dla abonentów planów taryfowych Smart Plan Multi II Max zgodnie z Regulaminem promocji Muzyka Tu i Tam dla abonentów planów taryfowych Smart Plan Multi II Max, dostępnym w siedzibie Orange Polska oraz za pośrednictwem strony www pod adresem muza.orange.pl, mogący skorzystać z dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu na warunkach promocji określonych w ww. Regulaminie promocji Muzyka Tu i Tam dla abonentów planów taryfowych Smart Plan Multi II Max. 5.1.W ramach Promocji, Abonent Mobilnej Sieci Orange uprawniony do skorzystania z Promocji, zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu, który w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt 2 niniejszego Regulaminu, aktywuje dostęp do Usługi w opcji Muza bez limitu, w sposób określony w pkt 6 niniejszego Regulaminu (w tym spełni wszystkie wymagania, o których mowa w pkt 6 a), b) i c) niniejszego Regulaminu), nie zostanie obciążony opłatą z tytułu uzyskania maksymalnie 61-dniowego (obejmującego okresy wskazane w pkt a) i b) poniżej) promocyjnego dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu (dalej Okres dostępu na promocyjnych zasadach ), z zastrzeżeniem, iż korzystanie z

3 OGSM/PDF01/1214 Usługi (w tym za pośrednictwem Serwisu www pod adresem muza.orange.pl i Aplikacji) wymaga spełnienia warunków określonych w 2 ust. 1-4 regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska). Okres dostępu na promocyjnych zasadach, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, obejmuje łącznie następujące po sobie okresy: a) 30-dniowy okres promocyjnego dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu, liczony od dnia następującego po dniu otrzymania przez Użytkownika wiadomości SMS z numeru potwierdzającej aktywację dostępu Użytkownika do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu i uzyskanie przez niego dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie (z tytułu jej otrzymania nie będzie naliczana opłata) (otrzymanie wiadomości SMS potwierdzającej uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, będzie możliwe jedynie w zasięgu Mobilnej Sieci Orange (a w przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, także w ramach innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego Regulaminu), oraz b) 1-miesięczny okres promocyjnego dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu, liczony od ostatniego dnia 30-dniowego okresu promocyjnego dostępu do Usługi, o którym mowa w pkt a) powyżej, włącznie do momentu otrzymania przez Użytkownika pierwszego płatnego SMS-a MT, potwierdzającego przedłużenie dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na kolejny 1-miesięczny okres, po upływie Okresu dostępu na promocyjnych zasadach W dowolnym momencie korzystania z Usługi (w tym w Okresie dostępu na promocyjnych zasadach) Użytkownik może deaktywować uzyskany dla danego numeru MSISDN (numeru telefonu) dostęp do Usługi w opcji Muza bez limitu w sposób określony w 2 ust. 11 (lub ust. 12 lub ust. 13) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska),w tym poprzez wysłanie (z numeru MSISDN (numeru telefonu), dla którego aktywowano wcześniej dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu ) bezpłatnej wiadomości SMS na numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to 0 złotych) o treści STOP MUZA, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego Regulaminu. Z chwilą upływu Okresu dostępu na promocyjnych zasadach wysłany zostanie do Użytkownika (na numer MSISDN (numer telefonu), dla którego aktywował on dostęp do Usługi w opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie) płatny SMS MT z numeru 61200

4 (koszt otrzymania każdego przychodzącego płatnego SMS-a MT z numeru to 12,00 złotych netto/14,76 złote brutto), potwierdzający uzyskanie dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na kolejny miesiąc, chyba że przed upływem ww. Okresu dostępu na promocyjnych zasadach Użytkownik deaktywuje dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu w sposób określony w 2 ust. 11 (lub ust. 12 lub ust. 13 ww. paragrafu) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska). Pierwszy płatny SMS MT w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zostanie wysłany do tego Użytkownika po upływie Okresu dostępu na promocyjnych zasadach (obejmującego łącznie kolejno następujące po sobie okresy wskazane w pkt 5.1. a) i b) powyżej), w tym samym dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca kalendarzowego co ostatni dzień 30-dniowego okresu promocyjnego dostępu do Usługi, o którym mowa w pkt 5.1. a) powyżej, chyba że danego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie ma, wówczas ww. pierwszy płatny SMS MT w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zostanie wysłany do tego Użytkownika w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego- przykładowo: jeżeli w przypadku danego Użytkownika ostatni dzień 30-dniowego okresu promocyjnego dostępu do Usługi, o którym mowa w pkt 5.1. a) powyżej, upływa w dniu 28 stycznia 2015 r., wówczas pierwszy płatny SMS MT w ramach korzystania z Usługi w opcji Muza bez limitu zostanie wysłany do niego w dniu 28 lutego 2015 r., zaś jeżeli w przypadku danego Użytkownika ostatni dzień 30-dniowego okresu promocyjnego dostępu do Usługi, o którym mowa w pkt 5.1. a) powyżej, upływa w dniu 30 stycznia 2015 r., wówczas pierwszy płatny SMS MT w ramach korzystania z Usługi w opcji Muza bez limitu zostanie wysłany do niego w dniu 28 lutego 2015 r., chyba że przed upływem ww. Okresu dostępu na promocyjnych zasadach Użytkownik deaktywuje dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu w sposób określony w 2 ust. 11 (lub ust. 12 lub ust. 13 ww. paragrafu) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska). Jeżeli do godziny 23:59:59 ostatniego dnia Okresu dostępu na promocyjnych zasadach nie uda się dostarczyć Użytkownikowi płatnego już SMS-a MT, wówczas z upływem ww. ostatniego dnia Okresu dostępu na promocyjnych zasadach dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu zostanie zawieszony do czasu dostarczenia płatnego SMS-a MT (próby dostarczenia SMS-a MT będą podejmowane zgodnie z postanowieniami 3 ust. 4 regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i

5 Tam dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska). Na 48 godzin przed upływem Okresu dostępu na promocyjnych zasadach Użytkownik na numer MSISDN (numer telefonu), dla którego aktywował dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, otrzyma za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS powiadomienie informujące o dacie wygaśnięcia Okresu dostępu na promocyjnych zasadach, o którym mowa w pkt 5.1.niniejszego Regulaminu, o wysokości opłaty z tytułu otrzymania przez Użytkownika każdego płatnego SMS-a MT z numeru w ramach korzystania z Usługi w opcji Muza bez limitu po zakończeniu Okresu dostępu na promocyjnych zasadach i o możliwości dezaktywacji dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu w sposób określony w 2 ust. 11 pkt a) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam ). Po zakończeniu Okresu dostępu na promocyjnych zasadach opłata z tytułu otrzymania każdego przychodzącego SMS-a MT z numeru 61200, potwierdzającego przedłużenie dostępu Użytkownika do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na kolejny 1-miesięczny okres, wynosi 12,00 złotych netto/14,76 złote brutto. Po otrzymaniu potwierdzającej płatnej wiadomości SMS MT, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik uzyskuje 1-miesięczny dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu (liczony od momentu otrzymania ww. potwierdzającej, płatnej wiadomości SMS MT do momentu otrzymania kolejnego płatnego SMS-a MT, zgodnie z harmonogramem opisanym w 3 ust. 1 regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska). Jeżeli w okresie ww. miesięcznego dostępu Użytkownik nie dezaktywuje dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu w sposób określony w 2 ust. 11 (lub ust. 12 lub ust. 13) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska), z chwilą jego upływu wysłany zostanie do niego kolejny płatny SMS MT z numeru (koszt otrzymania każdego przychodzącego płatnego SMS-a MT z numeru to 12,00 złotych netto/14,76 złote brutto), potwierdzający uzyskanie dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na kolejny miesiąc. 6. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego Regulaminu, celem aktywacji dostępu Użytkownika, identyfikowanego za pośrednictwem numeru MSISDN (numeru telefonu), do Usługi w opcji Muza bez limitu na warunkach Promocji określonych w niniejszym Regulaminie (obejmujących Okres dostępu na promocyjnych zasadach do Usługi w opcji Muza bez limitu, o którym mowa w pkt 5.1. niniejszego Regulaminu), Abonent Mobilnej Sieci Orange uprawniony do skorzystania z Promocji, zgodnie z niniejszym Regulaminem (w tym pkt 4 niniejszego Regulaminu), oraz spełniający warunki niezbędne do skorzystania z Usługi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi

6 Muzyka Tu i Tam, dostępnego na muza.orange.pl), w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt 2 niniejszego Regulaminu, powinien spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: a) za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym: Android (w wersji 2.3.lub nowszej) lub Windows Phone (wersja 8.0) lub ios (w wersji 6.0 lub nowszej), oraz z kartą SIM w Mobilnej Sieci Orange, której posiadacz jako Abonent Mobilnej Sieci Orange spełnia wymogi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi, powinien wysłać SMS o treści: Muza albo 2 (jedną z dwóch ww. komend SMS) pod bezpłatny numer 8080 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8080 to 0 złotych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Abonentów Mobilnej Sieci Orange wysyłających ww. wiadomość SMS o treści: Muza albo 2 pod numer 8080 w ramach usługi roamingu międzynarodowego, wysokość opłat ponoszonych w związku z wysłaniem ww. wiadomości SMS jest zgodna z cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci, w której zasięgu Abonent Mobilnej Sieci Orange pozostawał będzie w momencie wysyłania ww. wiadomości SMS w ramach korzystania z usługi roamingu międzynarodowego) (w odpowiedzi na ww. komunikat SMS wysłany pod bezpłatny numer 8080, Abonent Mobilnej Sieci Orange z numeru 8080 otrzyma SMS zwrotny z linkiem do pobrania Aplikacji), oraz b) kliknie w link zawarty w SMS-ie zwrotnym, o którym mowa w pkt a) powyżej, a następnie pobierze (z konta Orange Polska na platformie dystrybucji aplikacji dla systemu operacyjnego, z którego Abonent Mobilnej Sieci Orange korzysta w ramach ww. urządzenia mobilnego)i zainstaluje na swoim urządzeniu mobilnym z kartą SIM w Mobilnej Sieci Orange (której posiadacz jako Abonent Mobilnej Sieci Orange spełnia wymogi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi) Aplikację dedykowaną dla systemu operacyjnego, z którego Abonent Mobilnej Sieci Orange korzysta w ramach ww. urządzenia mobilnego (z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej), oraz c) aktywuje dostęp do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu za pośrednictwem Aplikacji poprzez wybranie w Aplikacji przycisku zarejestruj się a następnie aktywuj (skutkującego wysłaniem bezpłatnej wiadomości SMS na numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to 0 złotych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego) o treści START MUZA)), po uprzednim potwierdzeniu faktu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam ). Warunkiem aktywacji dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu w tym trybie jest korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym z kartą SIM w Mobilnej Sieci Orange, której posiadacz jako Abonent Mobilnej Sieci Orange spełnia wymogi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) i b) regulaminu Usługi (Regulaminu usługi Muzyka Tu i Tam, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem muza.orange.pl oraz w siedzibie Orange Polska) oraz pozostawanie w zasięgu Mobilnej Sieci Orange w momencie dokonywania ww. aktywacji (w przypadku Abonentów Mobilnej Sieci Orange korzystających z usługi roamingu międzynarodowego, dokonanie aktywacji dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez

7 limitu za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest także w ramach innej sieci, w której zasięgu Abonent Mobilnej Sieci Orange pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, z zastrzeżeniem, iż koszt wysłania ww. SMS-a o treści START MUZA na numer w ramach korzystania z usługi roamingu międzynarodowego będzie zgodny z cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci, w której zasięgu Abonent Mobilnej Sieci Orange pozostawał będzie w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego). 7. Abonent Mobilnej Sieci Orange w momencie instalacji Aplikacji powinien mieć co najmniej 20 MB wolnej pamięci w urządzeniu mobilnym oraz co najmniej 50 MB wolnej pamięci podręcznej w momencie jej uruchamiania. Pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne wymaga skorzystania z połączenia 3G lub GPRS lub LTE lub Edge lub połączenia Wi-Fi. Pobranie Aplikacji za pośrednictwem połączenia 3G lub GPRS lub LTE lub Edge lub Wi-Fi wiąże się z obciążeniem Abonenta Mobilnej Sieci Orange kosztami połączenia (transferu danych) według obowiązującego ww. Abonenta cennika usług telekomunikacyjnych dotyczących dostępu do Internetu (standardowej transmisji danych) świadczonych, odpowiednio, przez Orange Polska w Mobilnej Sieci Orange, lub, innego operatora, z których to usług ww. Abonent korzystał będzie w momencie pobierania Aplikacji na swoje urządzenie mobilne. Transmisja danych, będąca wynikiem pobierania Aplikacji za pośrednictwem połączenia z daną siecią Wi-Fi, odbywa się na zasadach określonych w regulaminie korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi, z którą łączył się będzie Abonent Mobilnej Sieci Orange w momencie pobierania Aplikacji na urządzenie mobilne (gdy dostęp do sieci WiFi będzie darmowy wtedy pobranie Aplikacji również będzie wolne od opłat). 8. Z Okresu dostępu na promocyjnych zasadach każdy z Użytkowników (Abonentów Mobilnej Sieci Orange uprawnionych do skorzystania z Promocji, zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu), (definiowany za pośrednictwem danego numeru MSISDN (numeru telefonu)) będzie mógł skorzystać tylko raz. Tym samym, w przypadku rezygnacji Użytkownika z dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, po ponownej aktywacji dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu zgodnie z regulaminem Usługi, Użytkownik (definiowany za pośrednictwem danego numeru MSISDN (numeru telefonu)) nie będzie mógł ponownie skorzystać z Okresu dostępu na promocyjnych zasadach, o którym mowa w w pkt 5.1 powyżej, a opłata z tytułu otrzymania każdego przychodzącego SMS-a MT z numeru 61200, potwierdzającego uzyskanie 1- miesięcznego dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu wynosiła będzie 12,00 złotych netto/14,76 złote brutto. 9. Reklamacje związane z Promocją, w tym uzyskaniem dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, abonent Mobilnej Sieci Orange powinien zgłaszać w trybie przewidzianym w wiążącej go z Orange Polska umowie o świadczenie usług

8 OGSM/PDF01/1214 telekomunikacyjnych i obowiązującym go regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. Orange Polska będzie rozpatrywała reklamacje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243) oraz wiążącej ją z abonentem Mobilnej Sieci Orange umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych i obowiązującym danego abonenta Mobilnej Sieci Orange regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. 10. Z zastrzeżeniem kwestii uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zasady aktywacji/deaktywacji dostępu do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu, zasady korzystania z Usługi w opcji Muza bez limitu za pośrednictwem Serwisu www pod adresem muza.orange.pl (dalej Serwis ) i Aplikacji, jak również zasady korzystania z Usługi w opcji Muza bez limitu po upływie Okresu dostępu na promocyjnych zasadach, określone są w regulaminie Usługi, dostępnym w siedzibie Orange Polska i na stronie internetowej pod adresem muza.orange.pl. 11. W przypadku Użytkowników korzystających z Usługi (w ramach Serwisu lub, odpowiednio, w ramach Aplikacji) w ramach usługi roamingu międzynarodowego, wysokość opłat ponoszonych w związku z korzystaniem z Usługi, w tym z tytułu wysłania SMS-a pod numer 8080 czy czy dostępu do Internetu (transmisji danych), jest zgodna z cennikiem usługi telekomunikacyjnej wysłania SMS-a (w roamingu) lub, odpowiednio, dostępu do Internetu (transmisji danych), sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostawał będzie w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego. W przypadku Użytkowników odbierających płatne wiadomości SMS MT, potwierdzające przedłużenie dostępu Użytkownika do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu na kolejne, każdorazowo 1-miesięczne okresy (wysyłane po upływie Okresu dostępu na promocyjnych zasadach), w ramach usługi roamingu międzynarodowego wysokość opłat ponoszonych w związku z odebraniem ww. płatnych SMS-ów MT jest zgodna z tą wskazaną w pkt 5.2. niniejszego Regulaminu (koszt otrzymania każdego przychodzącego płatnego SMS-a MT z numeru to 12,00 złotych netto/14,76 złote brutto). Z tytułu otrzymania w ramach usługi roamingu międzynarodowego SMS-a potwierdzającego aktywację dostępu Użytkownika do Usługi w ramach opcji Muza bez limitu i uzyskanie przez niego dostępu do Usługi w opcji Muza bez limitu na promocyjnych zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie będzie pobierana opłata. 12. W zakresie świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie ma regulamin Usługi (Regulamin usługi Muzyka Tu i Tam, dostępny w siedzibie Orange Polska i na stronie internetowej pod adresem muza.orange.pl), a w zakresie nim nieuregulowanym obowiązujący Abonenta Mobilnej Sieci Orange regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci

9 Orange przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A., oraz Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny lub, odpowiednio, Regulamin usługi SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny. 13. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Orange Polska oraz na stronie www pod adresem muza.orange.pl. 14.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2014 r. włącznie.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne obowiązuje od 30 stycznia 2017r.

Regulamin usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne obowiązuje od 30 stycznia 2017r. Regulamin usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne obowiązuje od 30 stycznia 2017r. 1. Postanowienia ogólne 1. Ten regulamin określa zasady świadczenia Usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r.

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r. PREP/PDF01/1217 Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostępu do usługi Kolekcja Orange oferowanej poprzez aplikację mobilną Audiobooki Tu i Tam

Regulamin Usługi dostępu do usługi Kolekcja Orange oferowanej poprzez aplikację mobilną Audiobooki Tu i Tam Regulamin Usługi dostępu do usługi Kolekcja Orange oferowanej poprzez aplikację mobilną Audiobooki Tu i Tam obowiązuje od dnia 29 stycznia 2014 r. do odwołania 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi jednorazowej Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od 19 września 2019 r.

Regulamin usługi jednorazowej Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od 19 września 2019 r. PREP/PDF01/0919 Regulamin usługi jednorazowej Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od 19 września 2019 r. do odwołania Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety internetowe obowiązuje od 27 października 2017 r. do odwołania

Regulamin usługi Pakiety internetowe obowiązuje od 27 października 2017 r. do odwołania Regulamin usługi Pakiety internetowe obowiązuje od 27 października 2017 r. do odwołania 1. Pakiety internetowe (dalej: Usługa, Pakiety ) to usługa promocyjna dostępna dla Abonentów wszystkich taryf w Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi cyklicznej Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od 19 września 2019 r.

Regulamin usługi cyklicznej Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od 19 września 2019 r. PREP/PDF02/0919 Regulamin usługi cyklicznej Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od 19 września 2019 r. do odwołania Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich +

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowe pakiety internetowe obowiązuje od dnia 25 września 2015 r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017

Regulamin usługi Nowe pakiety internetowe obowiązuje od dnia 25 września 2015 r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 Regulamin usługi Nowe pakiety internetowe obowiązuje od dnia 25 września 2015 r. do odwołania uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 1. Nowe pakiety internetowe (dalej: Usługa, Nowe pakiety

Bardziej szczegółowo

wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed środkami dostępnymi w ramach Kwoty abonamentu.

wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed środkami dostępnymi w ramach Kwoty abonamentu. Regulamin usługi SMS-y w Orange i w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan obowiązuje od 18 marca 2016 r. do odwołania (dalej Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty Smart

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi cyklicznej Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB

Regulamin usługi cyklicznej Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB PREP/PDF02/1018 Regulamin usługi cyklicznej Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB obowiązuje od dnia 11 października 2018 r. Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne Załącznik nr 6 REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Abonent Abonent (postpaid)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi News (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin MAS/REG38/1214

Regulamin MAS/REG38/1214 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich (dalej

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia 21.11.2014 r. do odwołania Uwzględnia zmiany z dnia 18.03.2016r. Usługa Miesio 19 ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM Ważny od 12 grudnia 2018 r. 1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia 21.11.2014 r. do odwołania Usługa Miesio 19 ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ). W ramach Usługi, Abonent otrzymuje miesięczne

Bardziej szczegółowo

Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów ofert Smart

Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów ofert Smart Regulamin usługi promocyjnej Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Rozmowy bez limitu z 3 wybranymi numerami ( Usługa ) to usługa dostępna dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozmowy za nie więcej niż 19 zł

Regulamin usługi Rozmowy za nie więcej niż 19 zł Regulamin usługi Rozmowy za nie więcej niż 19 zł obowiązuje od dnia 06.10.2017 r. do odwołania. Rozmowy za nie więcej niż 19 zł ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ).

Bardziej szczegółowo

Proste przejście ( Promocja ) to promocja dostępna dla Abonentów ofert na kartę, którzy dla danego numeru

Proste przejście ( Promocja ) to promocja dostępna dla Abonentów ofert na kartę, którzy dla danego numeru Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Proste przejście ( Promocja ) to promocja dostępna dla Abonentów ofert na kartę, którzy dla danego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Usługa Najwięcej - nie więcej niż 39 zł dostępna jest dla abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nielimitowane MMS-y do wszystkich w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Wspólny

Regulamin usługi Nielimitowane MMS-y do wszystkich w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Wspólny Regulamin usługi w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Obowiązuje od 18 marca 2016r. do odwołania ( Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów ofert Smart Plan LTE, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość pakietu GB jaki otrzymuje Abonent w miesiącu włączenia usługi zależy od jego stażu w Orange na kartę, zgodnie z poniższą tabelą.

1. Wielkość pakietu GB jaki otrzymuje Abonent w miesiącu włączenia usługi zależy od jego stażu w Orange na kartę, zgodnie z poniższą tabelą. PREP/PDF02/1217 Regulamin Usługi cykliczna usługa Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Cykliczna usługa Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa

Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa regulamin usługi promocyjnej Rozmowy bez limitu z wybranym numerem obowiązuje od 18 marca 2014 r. do odwołania Usługa promocyjna Rozmowy bez limitu z wybranym numerem (zwana dalej: Usługą ) to usługa dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozmowy - nie więcej niż 19 zł w ofercie nju z rachunkiem. Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017 r. do odwołania

Regulamin usługi Rozmowy - nie więcej niż 19 zł w ofercie nju z rachunkiem. Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017 r. do odwołania Regulamin usługi Rozmowy - nie więcej niż 19 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017 r. do odwołania Usługa Rozmowy nie więcej niż 19 zł dostępna jest dla abonentów oferty nju

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi do komórkowych z dnia r.

Regulamin usługi do komórkowych z dnia r. Regulamin usługi do komórkowych z dnia 3.02.2015r. 1. do komórkowych ( Usługa ) to Usługa dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ). W ramach Usługi Abonent otrzymuje w danym dniu, na zasadach

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Oko Na Dom dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) to promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju internetowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju internetowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju internetowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 20 czerwca 2016 r. do odwołania Plan taryfowy nju internetowy w ofercie nju z rachunkiem (dalej: nju internetowy )

Bardziej szczegółowo

ile to kosztuje? 3. Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi opisana jest w poniższych tabelach i doliczana jest do rachunku:

ile to kosztuje? 3. Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi opisana jest w poniższych tabelach i doliczana jest do rachunku: Regulamin usługi w ofercie Smart Plan LTE, Smart Plan LTE tylko SIM, Smart Plan LTE Obowiązuje od 28.08.2015r. do odwołania ( Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów ofert Smart Plan LTE, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015r. włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS-owych usług ezoterycznych EZOPLUS wersja z dnia r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin SMS-owych usług ezoterycznych EZOPLUS wersja z dnia r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin SMS-owych usług ezoterycznych EZOPLUS wersja z dnia 24.04.2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin SMS-owych usług ezoterycznych "EZOPLUS, dalej "Regulamin", określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere bez umowy obowiązuje od dnia 17 czerwca 2013 roku do odwołania

Regulamin oferty Business Everywhere bez umowy obowiązuje od dnia 17 czerwca 2013 roku do odwołania Regulamin oferty obowiązuje od dnia 17 czerwca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem Regulamin promocji z netbookiem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z netbookiem, zwana dalej Promocją, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem Regulamin promocji z tabletem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Onet- Grupa

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Oferta specjalna Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA PODSTAWOWA DLA ABONENTÓW PLAY DLA FIRM

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA PODSTAWOWA DLA ABONENTÓW PLAY DLA FIRM REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA PODSTAWOWA DLA ABONENTÓW PLAY DLA FIRM ważny od 31 stycznia 2017 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie użyliśmy pojęć, których definicje i znaczenie znajdziesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Odkorkuj miasto, odbierz nawigację za darmo

Regulamin Programu Odkorkuj miasto, odbierz nawigację za darmo Regulamin Programu Odkorkuj miasto, odbierz nawigację za darmo Spis treści 1. Regulamin Programu dla abonentów sieci Play. 2 2. Regulamin Programu dla abonentów sieci Plus.4 3. Regulamin Programu dla abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel ( Usługa ) świadczona

1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel ( Usługa ) świadczona Regulamin Usługi MusicShop - Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel wersja z dnia 20.07.2010 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel ( Usługa ) świadczona 1 przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Nowy Orange dla Firm, Nowa Firma Mix obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 roku

Regulamin migracji do oferty Nowy Orange dla Firm, Nowa Firma Mix obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 roku Regulamin migracji do oferty Nowy, obowiązuje od dnia 5 kwietnia 7 roku RP613/C_050407_Z1_1_Strona 1 z 11. 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz Mix

Regulamin promocji Orange Biz Mix Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży Regulamin promocji z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Czytelnia Play by Legimi obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Czytelnia Play by Legimi obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Czytelnia Play by Legimi obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r. do odwołania 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Bardziej szczegółowo