ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH

2 SPORT DLA WSZYTKICH JAKO USŁUGA Interpretacja Sportu dla Wszystkich" jako usługi jest generalnie zbieżna ze spotykanymi w literaturze ujęciami znaczenia wyrazu usługa. USŁUGA: (def.) w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka (czynność) w procesie produkcji, poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (człowiek traktowany jako osoba fizyczna, intelekt czy cząstka określonej społeczności, przedmioty materialne), celem zaspokojenia potrzeb ludzkich

3 USŁUGI - CECHY Specyficzne cechy usług niematerialność, która sprawia, że usługa nie może być jednoznacznie oceniona przez klienta ani zademonstrowana przez usługodawcę przed jej nabyciem i konsumpcją, brak możliwości magazynowania usług, uzależnienie nabywcy od usługodawcy, jednoczesność produkcji i konsumpcji, konieczność istnienia potencjału usługowego przed rozpoczęciem transakcji, zmienna jakość usługi w różnych okresach jej realizacji, ryzyko nabywcy, niezbędne zaufanie do usługodawcy, duże zróżnicowanie oraz zindywidualizowanie poszczególnych usług. Istota i specyficzne cechy Sportu dla Wszystkich jako usługi nabywanej przez klientów głównie w ramach organizacji czasu wolnego są swego rodzaju "utrudnieniem" w stosowaniu marketingu

4 USŁUGI - MARKETING Usługi z obszaru sportu dla wszystkich są szczególnie wrażliwe na wpływ motywacji konsumenta, gdyż zwykle nie są produktami tzw. pierwszej potrzeby. Oznacza to, że decyzję o nabyciu tych usług podejmuje się nie w pierwszej kolejności, a uzależnia się ją od zaspokojenia priorytetowych potrzeb, których hierarchia jest zależna od wielu czynników natury społecznej, ekonomicznej, psychologicznej, a nawet tradycji i obyczajów. Jeśli podmioty zajmujące się kreowaniem produktu z obszaru sportu dla wszystkich, będą kierowały się w swojej działalności zasadą dochodzenia do efektów ekonomicznych poprzez osiąganie wysokiego stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych, będzie to oznaczało, że reprezentują one orientację prorynkową a nie proproduktową.

5 USŁUGA JAKO CZĘŚĆ MARKETINGU MARKETING (def.) proces społeczny i menedżerski, w ramach którego jednostki i grupy uzyskują to czego pragną, w wyniku kreowania i wymiany produktów i wartości z innymi jednostkami i grupami Marketing w obszarze Sporty dla Wszystkich koncentruje się na: z punktu widzenia zbiorowego klienta na zaspokojeniu konkretnej potrzeby społecznej, związanej z organizacją czasu wolnego z punktu widzenia podmiotu tworzącego podaż tych usług na zapewnieniu określonego efektu ekonomicznego (poprzez realizację potrzeb społecznych).

6 MARKETING W OBSZARZE SPORTU DLA WSZYSTKICH Marketing w sporcie dla wszystkich to przede wszystkim: identyfikacja wymagań klientów oraz analiza ich potrzeb, wyszukiwanie produktu, który sprosta tym wymaganiom, ustanowienie odpowiedniej struktury usługi dla jak najlepszej jej dystrybucji, oraz należytej promocji, nakłaniającej potencjalnego klienta do skorzystania z proponowanej oferty, i w konsekwencji, zagwarantowanie usługodawcy oczekiwanego efektu materialnego lub niematerialnego.

7 MARKETING W OBSZARZE SPORTU DLA WSZYSTKICH Właściwie rozumiany marketing powinien gwarantować: wysoką jakość obsługi klienta, pewność, że skargi klientów są przyjmowane z uprzejmością i załatwiane z należytą starannością, świadomość, że klient jest najważniejszą osobą w naszej działalności i powodem, dla którego ta działalność jest prowadzona, pewność, że pracownicy nie są pochłonięci swoimi problemami, kiedy klient czeka, aby go obsłużono, obsługę każdego klienta, nawet w najmniej sprzyjających okolicznościach. Osiągnięcie tak sformułowanych celów cząstkowych jest możliwe dzięki stosowaniu instrumentów nazywanych mieszanką marketingową (marketing mix).

8 MARKETING MIX CZYLI MARKETING MIX (def.) jest zbiorem narzędzi marketingowych, które organizacja/przedsiębiorstwo/firma stosują w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania Klasyczne podejście dla marketingu ujmuje w mieszance marketingowej następujące elementy: produkt (w przypadku usługi może nim być ona sama), cenę, promocję, dystrybucję.

9 MARKETING MIX - UZUPEŁNIENIE Uwzględniając specyfikę usług obszaru Sportu dla wszystkich, należy wziąć pod uwagę w procesie doboru instrumentów oddziaływania na rynek dodatkowo: otoczenie (ekonomiczne, technologiczne, prawne), czynnik ludzki (kwalifikacje i nabyte umiejętności personelu oraz zachowania konsumentów i konkurentów), proces, łączący w sobie politykę organizacji, różne sposoby oddziaływania na produkt, dyskrecję personelu, respektowanie zmieniających się trendów w oczekiwaniach klientów, możliwość płynnego wprowadzania zmian do świadczonych usług

10 MARKETING MIX - UZUPEŁNIENIE Środki niezbędne do osiągnięcia podstawowych celów w obszarze Sportu dla Wszystkich obejmują: środki finansowe, urządzenia sportowe, odpowiednio przygotowanych animatorów sportu dla wszystkich, media (prasa, telewizja, radio).

11 MARKETING MIX - PRODUKT Produkt w sporcie dla wszystkich może obejmować następujące rodzaje aktywności: aktywność ruchową służącą utrzymaniu kondycji fizycznej, "sport masowy" rozumiany jako specjalnie organizowane widowiska nastawione na szerokie uczestnictwo społeczności lokalnych albo mających zasięg krajowy lub międzynarodowy, np.: Challenge day, Turniej Miast i Gmin, festyny sportowe organizowane z różnych okazji, np. Dnia Dziecka i inne, sport rekreacyjny, sport niezorganizowany, gry i zabawy. Politykę produktu w obszarze Sportu dla Wszystkich można prowadzić z punktu widzenia określonego obszaru lub z punktu widzenia danej organizacji.

12 MARKETING MIX - CENA Cena jest ważnym instrumentem nakłaniającym potencjalnego klienta do skorzystania z usługi, w szczególności wśród grup społecznych, które nie dysponują wysokimi dochodami realnymi. Spadek cen znajduje szybkie odbicie we wzroście popytu, ich wzrost może doprowadzić do obniżenia popytu. Dominacja elementów niematerialnych w usługach świadczonych w Sporcie dla Wszystkich" nie pozwala na jednoznaczną ocenę atrakcyjności ceny przed momentem konsumpcji usługi

13 MARKETING MIX - CENA Polityka cenowa powinna być kształtowana po wzięciu pod uwagę: niematerialność produktu sportowego, który nie może być magazynowany w celu jego sprzedaży w przyszłości prowadzi do konieczności elastycznego stosowania obniżki cen na ofertę, której termin realizacji ubiega wysoka elastyczność popytu na usługi organizacji czasu wolnego "wymusza" na usługodawcy ukształtowanie ceny na właściwym poziomie, który może być zaakceptowany przez zainteresowanych klientów, za ważny element w kształtowaniu polityki cenowej należy uznać ciągłą kontrolę kosztów, w obszarze sportu dla wszystkich można zaobserwować wpływ sezonowości na popyt, co powinno być również uwzględnione w tworzeniu polityki cenowej cena na usługi w obszarze Sportu dla Wszystkich", może być różnie interpretowana przez potencjalnych klientów w aspekcie pychologicznego łączenia jej z jakością

14 MARKETING MIX - DYSTRYBUCJA Specyficzne cechy usług proponowanych w obszarze Sportu dla Wszystkich" wymagają zastosowania specjalnych form ich dystrybucji. Wyświadczenie komuś proponowanej usługi nie oznacza zmiany jej właściciela (np. uczestnictwo w lekcji nauki gry w tenisa prowadzonej w ramach jakiejś organizacji nie przenosi na klienta jej własności, podczas, gdy zakup piłki daje prawo traktowania jej jako własnej), usługa jest równocześnie "wypożyczana" i konsumowana

15 MARKETING MIX - DYSTRYBUCJA Przy kształtowaniu kanałów dystrybucji usług z obszaru sportu dla wszystkich należy wziąć pod uwagę do kanałów dystrybucji są kierowane nieaktualne usługi lecz ich zapowiedzi sformułowane w ofertach, do nabycia których potencjalni klienci mogą być przekonani poprzez siłę perswazji osób prezentujących usługę. świadczenie usługi jest jednocześnie jej produkcją i konsumpcją, stąd zastosowane metody sprzedaży w określonym otoczeniu są obarczone pewnym ryzykiem nie tylko z punktu widzenia konsumenta ale i producenta usługi, ale jednocześnie stanowią źródło doświadczeń dla usługodawcy w zakresie dystrybucji, dystrybucja usług z obszaru Sportu dla Wszystkich poprzez pośredników zwykle łączy się z koniecznością drukowania materiałów reklamowych w dużych nakładach (a więc i wzrostu kosztów), co powinno skłonić usługodawcą do wnikliwego rozważenia, jaki sposób dystrybucji z ekonomicznego punktu widzenia byłby najbardziej efektywny.

16 MARKETING MIX - PROMOCJA PROMOCJA (def.) sportu stanowi osnowę systemu komunikowania się z rynkiem, tj. informowania go o zaletach danego produktu oferowanego przez organizacje oraz nakłaniania konsumentów i pośredników do jego zakupu Proces promocji w obszarze Sportu dla Wszystkich wymaga odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: co chcemy promować, jak chcemy promować, dlaczego chcemy promować

17 MARKETING MIX - PROMOCJA Promocja sportu dla wszystkich Co? Jak? Dlaczego? * formy aktywności odpowiadające indywidualnemu stylowi życia * zwiększając dostępność klubów i ośrodków rekreacyjnych * dla utrzymania kondycji * stymulując sporty wypoczynkowe * dla utrzymania, poprawy zdrowia * rozszerzając ofertę poprzez rozwój nowych form aktywności ruchowej * zgodnie z indywiudalnymi motywacjami * kreując możliwości rozwoju dla sportów mniej popularnych * dla rozszerzenia grona zainteresowanych * przez demokratyzację sportów elitarnych * przez włączenie gier i zabaw * przez integrację różnych sportów rekreacyjnych pod jednym dachem * przez adaptację zasad managementu dla sportu dla wszystkich * przez powrót do starych i tradycyjnych gier

18 MARKETING MIX - PROMOCJA Promocja w Sporcie dla Wszystkich powinna koncentrować się na następujących płaszczyznach oddziaływania: kreowaniu coraz to nowych miejsc realizacji Sportu dla Wszystkich, nakłanianiu do przeznaczania coraz więcej wolnego czasu na Sport dla Wszystkich, rozszerzaniu oferty sportu dla wszystkich poprzez propagowanie nowych jego form, nakłanianiu coraz to szerszej rzeszy osób do uczestnictwa w Sporcie dla Wszystkich, uświadamianiu funkcji zdrowotnej, którą może pełnić Sport dla Wszystkich.

19 MARKETING MIX PROMOCJA PUBLIC RELATIONS PUBLIC RELATIONS (def.) jest planowaniem i organizowaniem wysiłków przedsiębiorstw lub instytucji, zakładających korzyści publiczne ze wzajemnej współpracy Public Relations w Sporcie dla Wszystkich to planowe i systematyczne wysiłki, przede wszystkim organizacji nonprofit, mające na celu stwarzanie i utrzymywanie wzajemnego zrozumienia między tymi organizacjami a społeczeństwem oraz mające na celu pozyskanie społeczeństwa dla sportu dla wszystkich. Oprócz kształtowania pozytywnego image organizacji Public Relations kreuje także aktywny ruchowo styl życia.

20 MARKETING MIX PROMOCJA PUBLIC RELATIONS Najważniejsze czynności w zakresie public relations: STOSUNKI Z PRASĄ (Media Relations MR) dobre stosunki z mediami mają na celu zwrócenie uwagi na osobę, produkt lub usługę NADAWANIE ROZGŁOSU PRODUKTOWI LUB USŁUDZE obecnie jest to Marketingowe Public Relations, dawniej Publicity są to różne działania mające na celu zwrócenie uwagi na usługę lub produkt KOMUNIKACJA ORGANIZACJI NONPROFIT jest to Human Relations (HR) - Community Relations (CR); są to działania komunikacyjne prowadzone wewnątrz organizacji (HR) i na zewnątrz organizacji (CR) służą promocji organizacji nonprofit LOBBYING polega na kontaktowaniu się i przekonywaniu członków gremiów decyzyjnych (urzędników państwowych i samorządowych do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych DORADZTWO polega na doradzaniu kierownictwu w kwestiach związanych ze społecznymi aspektami funkcjonowania organizacji, jej pozycją i image

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Marketing organizacji niedochodowych 1. Istota marketingu. W literaturze istnieje wiele definicji marketingu. Tadeusz Sztucki stwierdza, że marketing jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji Konkurencja miast powoduje, Ŝe istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych miejskich ofert związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego

Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego Anna Bruska * * Sabina Kauf o /JO LS Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego ' UNIW ERSYTET O PO LSK I Anna Bruska, Sabina Kauf Planistyczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Ewa Tutaj Numer albumu: 12108 Instrumenty promocji usług medycznych na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda

Bardziej szczegółowo