WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), jak również zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Małopolskiego Planem kontroli zewnętrznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na 2013 r. w dniach od 24 do 26 września 2013 r. przeprowadzona została w Gminie Wojnicz kontrola problemowa, której przedmiotem było rozliczenie wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych na zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz merytoryczna strona realizacji tych zadań. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w składzie: w zakresie spraw finansowych: - Anna Plichta inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Kontroli MUW Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, - w zakresie spraw merytorycznych - Barbara Krakowiak starszy specjalista w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tarnowie, - Grażyna Nędza specjalista w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Zakres kontroli obejmował procedurę udzielania uczniom: 1) pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty, 2) dofinansowania zakupu podręczników na podstawie: - uchwały Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna, - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U ), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wyprawki szkolnej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (II półrocze roku szkolnego 2011/2012 oraz I półrocze roku szkolnego 2012/2013) Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Realizację zadań we wskazanym wyżej zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń: W obszarze zagadnień merytorycznych: I. Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne W kontrolowanej jednostce obowiązywał Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz (dalej: Regulamin), uchwalony Uchwałą Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz. W Regulaminie tym stwierdzono zapisy wymagające korekty lub doprecyzowania: 2 ust. 2 Regulaminu zaznaczono: Osoby uprawnione do uzyskania pomocy materialnej określa art. 90 d ustawy o systemie oświaty natomiast zgodnie z zapisem cyt. ustawy powinien być art. 90b ust. 3 i 4; 11 ust. 1 Regulaminu zaznaczono: Wniosek w sprawie przyznania uczniowi świadczenia pomocy materialnej mogą złożyć: 1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, 2) Dyrektor szkoły. Stwierdzono brak zapisu, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć również pełnoletni uczeń - art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, 12 ust. 1 Regulaminu cyt. Złożone przez uczniów wnioski zapis ten ogranicza rozpatrzenie wniosków, które mogą być również złożone przez rodzica/prawnego opiekuna lub dyrektora szkoły, 7 ust. 2 Regulaminu Rada Gminy Wojnicz zdefiniowała zdarzenia losowe, które uzasadniają przyznanie zasiłku szkolnego. Gmina nie powinna określać jakiegokolwiek katalogu zdarzeń losowych, gdyż z woli ustawodawcy pojęcie to ma charakter niedookreślony - w ten sposób obejmując możliwie szeroki wachlarz sytuacji faktycznych. Orzecznictwo sądów administracyjnych zmierza w kierunku niedefiniowania pojęcia zdarzenie losowe w regulaminie udzielania pomocy materialnej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Nr NSA/Pa749/09 z dnia 19 listopada 2009 r.). W kontrolowanej jednostce, zgodnie z zapisem 12 Regulaminu, Zarządzeniem Nr 141/2011 Burmistrza Wojnicza z dnia 21 października 2011 r. powołano komisję stypendialną do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium. II półrocze roku szkolnego 2011/2012 (stypendia szkolne przyznane w okresie od I-VI 2012 r.) Czynnościom kontrolnym poddano 15 spraw o przyznanie stypendiów szkolnych zakończonych decyzjami administracyjnymi. Ustalono, że stypendia szkolne przyznano 164 uczniom według następujących kryteriów: jeżeli średni dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosił do 200,00 zł maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosiła 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przyznano 200,00 zł na dwa miesiące (maj, czerwiec) dla 66 uczniów, 2

3 jeżeli średni dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200,00 zł do kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosiła 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznano 130,00 zł na jeden miesiąc (czerwiec) dla 98 uczniów. I półrocze roku szkolnego 2012/2013 (stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznane w okresie od IX-XII 2012 r.) Czynnościom kontrolnym poddano 14 wybranych spraw o przyznanie stypendiów szkolnych i 6 spraw o przyznanie zasiłków szkolnych zakończonych decyzjami administracyjnymi. Ustalono, że stypendia szkolne przyznano 176 uczniom na okres jednego miesiąca (grudnia) według następujących kryteriów: jeżeli średni dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosił do 200 zł maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosiła 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznano po 160 zł 47 uczniom, jeżeli średni dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosił powyżej 200 zł do kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosiła 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznano po 110 zł 129 uczniom. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące: 1) nieprawidłowego ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie: w decyzjach nr: GZ a/12, GZ a/12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w kwocie 143,23 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - określono dochód w wysokości 155,73 zł. Z decyzji GOPS.522/694/D/10/11 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku tj. wrześniu 2011 r. sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2011 r.). Stwierdzono że należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2011 r. Łącznie dochód 4-osobowej rodziny stanowił kwotę 622,91 zł, co w przeliczeniu na osobę wynosi 155,73 zł (390,91 zł dochód z gospodarstwa rolnego oraz 232,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami). w decyzji nr GZ a/12, organ przyznający świadczenie określił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 217,33 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - stwierdzono, że dochód 3-osobowej rodziny wynosi 217,54 zł. w decyzji nr GZ a/12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 258,87 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - określono dochód w wysokości 275,54 zł. Z decyzji GOPS.522/835/D/10/11 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku tj. wrześniu 2011 r. 3

4 sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2011 r.). Stwierdzono, że należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2011 r. Łącznie dochód 3-osobowej rodziny stanowił kwotę 826,61 zł, co w przeliczeniu na osobę wynosi 275,54 zł (685,61 renta ojca, 141,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami). w decyzjach nr: GZ a/12, GZ a/12, GZ a/12, GZ a/12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 96 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - określono dochód w wysokości 103,14 zł. Z decyzji GOPS.522/1184/D/10/11 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku, tj. wrześniu 2011 r. sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2011 r.). Stwierdzono, że należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2011 r. Łącznie dochód 7-osobowej rodziny stanowił kwotę 722,00 zł (wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami), co w przeliczeniu na osobę wynosi 103,14 zł. w decyzjach nr: GZ a/12, GZ a/12, GZ a/12, GZ a/12, GZ a/12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 100,29 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy określono dochód w wysokości 114,57 zł. Z decyzji GOPS.522/92/D/10/11 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku, tj. wrześniu 2011 r. sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2011 r.). Stwierdzono, że należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2011 r. Łącznie dochód 7-osobowej rodziny stanowił kwotę 802,00 zł (wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami), co w przeliczeniu na osobę wynosi 114,57 zł. w decyzjach nr: GZ /12, GZ /12, GZ /12, GZ /12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 154,17 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - określono dochód w wysokości 170,84 zł. Z decyzji GOPS.522/213/D/11/12 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku, tj. wrześniu 2012 r. sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2012 r.). Stwierdzono, że należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2012 r. Łącznie dochód 6-osobowej rodziny stanowił kwotę 1025,02 zł, co w przeliczeniu na osobę wynosi 170,84 zł (631,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 394,02 zł - dochód z gospodarstwa rolnego). w decyzjach nr: GZ /12, GZ /12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 294,00 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - określono dochód w wysokości 310,67 zł. Z decyzji GOPS.522/475/D/11/12 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku, tj. wrześniu 2012 r. sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2012 r.). Stwierdzono, że należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2012 r. Łącznie dochód 3-osobowej rodziny stanowił kwotę 932,00 zł, co 4

5 w przeliczeniu na osobę wynosi 310,67 zł (232 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 700,00 zł - świadczenie z funduszu alimentacyjnego). w decyzji nr GZ /12, organ przyznający świadczenie ustalił dochód na osobę w rodzinie w wysokości 94,75 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - określono dochód w wysokości 59,75 zł. Stwierdzono, że niesłusznie wliczono do dochodu zasiłek celowy w wysokości 190,00 zł. Ponadto z decyzji GOPS.522/155/D/11/12 wynika, że w miesiącu złożenia wniosku, tj. wrześniu 2012 r. sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin jego złożenia (sierpień 2012 r.). Należało ustalić dochód z miesiąca, w którym wykazana w dokumentach zmiana miała miejsce, tj. września 2012 r. Łącznie dochód 4-osobowej rodziny stanowił kwotę 239,00 zł (wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami), co w przeliczeniu na osobę wynosi 59,75 zł. Nieprawidłowe ustalenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie, wynikające z błędu rachunkowego, nie miało wpływu na wysokość świadczenia. 2) nieprawidłowego zastosowania zapisów art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Użycie spójnika albo (alternatywa rozłączna) oznacza, że wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletniości, rodzice tracą legitymację do wnioskowania w jego imieniu o przyznanie świadczenia. Stwierdzono naruszenie powyższego przepisu w decyzjach: nr GZ /12 i nr GZ a/12 poprzez przyznanie pomocy pełnoletnim uczniom na wnioski rodziców. Uchybienie nie miało jednak wpływu na kwestię przyznania świadczenia, ponieważ uczniowie spełniali przesłanki wynikające z art. 90b oraz 90d ust. 1 i 7 ustawy o systemie oświaty. II. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych Wyprawka szkolna Na podstawie sprawozdań z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało w Gminie Wojnicz 86 uczniów, w tym: na podstawie 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 1 uczeń, na podstawie 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 61 uczniów, na podstawie 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 16 uczniów, na podstawie 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 8 uczniów. Czynnościom kontrolnym poddano realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna w następujących szkołach: 1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi, 2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Ustalono, że w: 1) Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi przyznano dofinansowanie 10 uczniom: na podstawie 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 1 uczniowi, na podstawie 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 8 uczniom, na podstawie 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 1 uczniowi, 5

6 2) Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu przyznano dofinansowanie 12 uczniom: na podstawie 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 11 uczniom, na podstawie 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wyprawki szkolnej 1 uczniowi. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w postaci ustalenia dochodu na osobę w rodzinie niezgodnie z art. 8 ust ww. ustawy o pomocy społecznej: 1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi: Wniosek Anny G. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 113,70 zł. W czasie kontroli na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - wyliczono dochód w kwocie 126,58 zł. Łącznie dochód 6-osobowej rodziny stanowił kwotę 769,46 zł (524,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 235,46 zł - dochód z gospodarstwa rolnego), Wniosek Grażyny G. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 126,65 zł. W czasie kontroli na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - wyliczono dochód w kwocie 162,50 zł. Łącznie dochód 6-osobowej rodziny stanowił kwotę 975,02 zł (581,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 394,02 zł - dochód z gospodarstwa rolnego), Wniosek Jolanty P. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 315,60 zł. W czasie kontroli na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy wyliczono dochód w kwocie 310,98 zł. Łącznie dochód 6-osobowej rodziny stanowił kwotę 1865,86 zł (754,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 1111, 86 zł pobory ojca), Wniosek Bernadety S. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 318,62 zł. W czasie kontroli - na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - wyliczono dochód w kwocie 339,18 zł. Łącznie dochód 7-osobowej rodziny stanowił kwotę 2374,25 zł (672,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1124,00 zł pobory matki i 578,25 zł - dochód z gospodarstwa rolnego), Wniosek Anety B. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 158,53 zł. W czasie kontroli na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - wyliczono dochód w kwocie 180,91 zł. Łącznie dochód 4-osobowej rodziny stanowił kwotę 723,64 zł (182,00 zł - wysokość zasiłków rodzinnych i 541,64 zł - dochód z gospodarstwa rolnego). Wniosek Bogusławy B. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 138,67 zł. W czasie kontroli na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy wyliczono dochód w kwocie 190,41 zł. Łącznie dochód 5-osobowej rodziny stanowił kwotę 952,06 zł (353,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 599,06 zł - dochód z gospodarstwa rolnego). Uchybienia nie miały wpływu na kwestię przyznawania i kwalifikacji uczniów do dofinansowania do zakupu podręczników. 2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu: W wyniku kontroli w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowo ustaloną wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Wniosek Anny R. dyrektor szkoły po przeliczeniu przyjął dochód na osobę w rodzinie w wysokości 326,53 zł. W czasie kontroli na podstawie dokumentów dołączonych do akt sprawy - wyliczono dochód w kwocie 245,20 zł. Łącznie 6

7 dochód 3-osobowej rodziny stanowił kwotę 735,59 zł (367,00 zł wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 368,59 zł - dochód z gospodarstwa rolnego). Prawidłowo ustalona w czasie kontroli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie zmienia decyzji o przyznaniu tych świadczeń. Uchybienie nie miało wpływu na kwestię przyznawania i kwalifikacji uczniów do dofinansowania do zakupu podręczników. W obszarze zagadnień finansowych: Kontrola obowiązujących w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wojniczu (GZEAS) uregulowań wewnętrznych wykazała, że w podstawie prawnej zarządzeń kierownika jednostki, dotyczących spraw finansowych powoływane były nieaktualne akty prawne, a w szczególności ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W czasie kontroli dyrektor GZEAS złożył pisemną informację, z której wynika, że cyt.: w trakcie opracowywania są nowe uregulowania wewnętrzne, co do których jesteśmy zobowiązani jako jednostka sektora finansów publicznych. Należą do nich procedury: w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych, w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej zapewniającej przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Wymienione wyżej procedury wewnętrzne będą wprowadzone przeze mnie na podstawie stosownych zarządzeń w październiku br. III. Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników. W 2012 roku Gmina Wojnicz otrzymała na dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dotację celową w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: na stypendia i zasiłki szkolne kwotę ,00 zł i na wyprawkę szkolną kwotę ,00 zł. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości. W rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012, wykazano wykonanie w dziale 854, rozdziale 85415, 2030 na łączną kwotę ,00 zł. W rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012, wykazano wykonanie w dziale 854, rozdziale w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: ,00 zł i ,00 zł. 7

8 1. Wykorzystanie dotacji przyznanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. W dniu 14 maja 2012 roku została zawarta umowa nr 172/12 (ZFK WŻ) pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty a Gminą Wojnicz reprezentowaną przez Burmistrza. Według zapisów 1 ww. umowy, Gminie zostanie udzielona dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Zgodnie z 3 ww. umowy przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowi do 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy. W 2 tejże umowy ustalono termin zakończenia zadania: do dnia r. Aneksem Nr 1/12 (ZFK WŻ) do ww. umowy przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja zwiększona została do kwoty ,00 zł. Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Wojnicz decyzje w przedmiotowej sprawie wydawane były przez Burmistrza Wojnicza natomiast wypłata przyznanych świadczeń pieniężnych dokonywana była przez GZEAS. W czasie kontroli wyrywkowo sprawdzono zgodność kwot wynikających z decyzji z kwotami zrealizowanych wydatków wynikających z raportów kasowych. Rozbieżności nie stwierdzono. Zatwierdzenia do wypłaty całej przyznanej kwoty stypendium uprawnione osoby dokonywały na jednej z przedłożonych do refundacji faktur wystawionych na wnioskodawcę. Na fakturze takiej (sprawdzonej pod względem formalnym i rachunkowym a nie sprawdzonej pod względem merytorycznym) wnioskodawca kwitował odbiór całej kwoty przyznanego stypendium poprzez złożenie podpisu oraz wskazanie daty. Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych realizowano z 3240 Stypendia dla uczniów a zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej wydatki z tytułu wypłaty zasiłków szkolnych winny być poniesione z 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę ,00 zł, w tym: ze środków dotacji celowej ,00 zł i ze środków własnych ,00 zł. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę ,00 zł, w tym: ze środków dotacji ,00 zł i ze środków własnych 9.264,00 zł, natomiast na zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 2.795,00 zł, w tym ze środków dotacji 2.000,00 zł i ze środków własnych 795,00 zł. Środki własne Gminy w wysokości ,00 zł stanowią 20 % z kwoty ,00 zł, tj. z całości wydatków poniesionych na pomoc materialną dla uczniów, co oznacza, że Gmina wywiązała się z udziału własnego wynikającego z ww. umowy. Rozliczenie wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2012 r., sporządzone w dniu 8 stycznia 2012 r., przekazane zostało w obowiązującym terminie do Kuratorium Oświaty w Krakowie. 2. Wykorzystanie dotacji przyznanej na zakup podręczników Wyprawka szkolna. W dniu 14 sierpnia 2012 r. zawarta została Umowa nr 172/12 (ZFK ) pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty a Gminą Wojnicz w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna ustanowionym uchwałą nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. Wg 1 pkt 3 ww. umowy środki na realizację programu zostaną przekazane w dwóch transzach, przy czym zgodnie z 3 pierwsza transza środków finansowych w wysokości ,00 zł zostanie przekazana na określony rachunek bankowy 8

9 Gminy w terminie do 30 dni od daty wpływu do Kuratorium Oświaty podpisanej umowy. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 15 listopada 2012 r. Wg postanowień 5 ww. umowy niezwłocznie po całkowitym zakończeniu zadania, nie później jednak niż do 16 listopada 2012 r. Gmina złoży do Kuratorium Oświaty sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Do powyższej umowy sporządzony został aneks Nr 172/12 z dnia 22 października 2012 r. (ZFK WŻ), z treści którego wynika, że druga transza środków finansowych w wysokości 4.004,00 zł zostanie przekazana na określony rachunek bankowy w terminie do 9 listopada 2012 r. Gmina Wojnicz otrzymała w 2012 r. na zakup podręczników środki dotacji celowej w łącznej kwocie ,00 zł. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości. Szczegółową kontrolą objęto wykorzystanie środków na dofinansowanie zakupu podręczników w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi. Sprawdzono listy wypłat oraz wszystkie przedłożone do refundacji faktury dokumentujące zakup podręczników. Kontrola nie wykazała rozbieżności w kwotach przyznanych i wypłaconych świadczeń. Stwierdzono, że zatwierdzona do wypłaty lista uczniów Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych nie posiadała numeru identyfikacyjnego oraz nie była opisana i sprawdzona pod względem merytorycznym, co narusza przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 i 6 obowiązującej w okresie objętym kontrolą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.). Ponadto stwierdzono poprawianie cyfr na dowodach księgowych w sposób niezgodny z art. 22 ust. 1 i 3 w związku z art. 25, ust.1 ww. ustawy. Objęte kontrolą dowody księgowe zaklasyfikowano jako wydatek rozdziału 85415, 3260 Inne formy pomocy dla uczniów, tj. zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna, sporządzone w dniu 14 listopada 2012 r., przekazane zostało do Kuratorium Oświaty w Krakowie zgodnie z terminem określonym w ww. umowie. Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli zwracam się do Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości w szczególności poprzez: 1) Doprecyzowanie zapisów Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania błędów wynikających z niewłaściwego stosowania zapisów art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej, 3) Ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w szczególności w zakresie prowadzenia zapisów na dowodach księgowych i dokonywania na nich poprawek, 9

10 4) Stosowanie kwalifikacji wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), 5) Wzmocnienie przez Skarbnika nadzoru i kontroli wewnętrznej gwarantującej ścisłe przestrzeganie przepisów ww. ustaw. Informację o sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz realizacji niniejszego wystąpienia proszę przekazać do mnie za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Z up. Wojewody Małopolskiego Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli 10

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, 16 stycznia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, 16 stycznia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.28.2013 Kraków, 16 stycznia 2014 r. Pan Paweł Knafel Burmistrz Słomnik ul. Tadeusza Kościuszki 64 32-090 Słomniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.4.2016.WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. Pan Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.10.15.2014 Pan Wojciech Klepacki Wójt Gminy Wodynie Urząd Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.56.2012 Kraków, dnia 11.02.2013 r. Pan Grzegorz Kozioł Wójt Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy Brzeźnica 57

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy Brzeźnica 57 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.0932-5-10 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.14.2012 Kraków, dnia 2012-09-12 Pan Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, dnia Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa. Nawojowa Nawojowa

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, dnia Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa. Nawojowa Nawojowa WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.34.2013 Kraków, dnia 2014-03-11 Pan Stanisław Kiełbasa Wójt Gminy Nawojowa Nawojowa 313 33-335 Nawojowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SEPZ-II JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r.

SEPZ-II JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r. SEPZ-II.1611.1.2016.JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Gminy Kęty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-70-11 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, Rynek 1, 33-170 Tuchów w dniach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Zbigniew Wojas Wójt Gminy Gdów Rynek Gdów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Zbigniew Wojas Wójt Gminy Gdów Rynek Gdów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.33.2013 Kraków, 10.02.2014 r. Pan Zbigniew Wojas Wójt Gminy Gdów Rynek 40 32-420 Gdów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2016 Kraków, 10 stycznia 2017 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Zakliczyna Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r.

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2012r. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy - udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I-8.431-3/11 Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo