Budowa Aquaparku w Bydgoszczy. Koncepcja przedsięwzięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Aquaparku w Bydgoszczy. Koncepcja przedsięwzięcia"

Transkrypt

1

2

3

4 Budowa Aquaparku w Bydgoszczy Koncepcja przedsięwzięcia Bydgoszcz, Wrocław - październik 2008 r. O P R A C O W A N I E : LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY UL. GDAŃSKA BYDGOSZCZ W W W.MYSLECINE K.PL M I A S T O P R O J E K T W R O C Ł A W S P. Z O. O. U L. OŁAWSKA W R O C ŁA W W W W.MIASTOPROJEKTW R O CLAW.PL AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 1 z 36

5 Spis treści: I II III IV V VI VII Rys historyczny Cel przedsięwzięcia Program obiektu Partnerzy Koncepcja organizacyjno - prawna Informacja finansowa Resume z umowy o współpracy gospodarczej AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 2 z 36

6 I Rys historyczny Listopad 1973 uchwała Prezydenta Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 33/70/73 o zatwierdzeniu planu miejscowego szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku z ujęciem tzw. Zespołu Kąpieliskowego. Listopad 1979 zlecenie załoŝeń programowych do Miastoprojektu Bydgoszcz. Listopad akceptacja załoŝeń programowych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy procedury formalno prawne na linii Urząd Wojewódzki-Komisja Opiniowania. Projektów Inwestycyjnych biuro projektowe Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - z wynikiem negatywnym (dotyczących załoŝeń techniczno-ekonomicznych ZTE). Grudzień 1998 propozycja współpracy Energoexport S.A. Warszawa z dnia skierowana do Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Luty próba podjęcia współpracy z firmą kanadyjską Oskar Joint Venture and Development Ltd. Październik 1999 ogłoszenie Zarządu LPKIW Sp. z o.o. o zaproszeniu do składania ofert na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Wodny w Bydgoszczy. Czerwiec 2000 akty prawne z dnia (umowa dzierŝawy i porozumienie instytucji LPKIW i Energoexport S.A. Październik 2000 Energoexport zawiązał Spółkę pn. Park Wodny w Bydgoszczy. Grudzień 2001 wypowiedzenie porozumienia intencyjnego z dnia r. Luty 2002 wypowiedzenie umowy współpracy dzierŝawy gruntu. Kwiecień 2002 próba podjęcia współpracy z CELINś Sp. z o.o. Grudziądz. Marzec 2003 próba podjęcia współpracy z Piecogaz Sp. z o.o. z Poznania. Sierpień 2004 próba podjęcia współpracy z InterSpa Gruppe Niemcy. Grudzień 2004 oferta DEYLE Management i WalterBau w zakresie realizacji inwestycji pn. Aquapark Bydgoszcz z prezentacją na sesji Rady Miasta. Lipiec 2005 decyzja nr 194/05 z dnia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wrzesień 2005 ogłoszenie LPKiW Sp. z o.o. przetargu nieograniczonego na dzierŝawę nieruchomości z prawem wybudowania na jej obszarze (wyłącznie) kompleksu Centrum Rozrywki i AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 3 z 36

7 Rekreacji pn. Park Wodny Bydgoszcz. Publikacje o przetargu w Internecie LPKiW, na stronach Urzędu Miasta Bydgoszczy, Expressie Bydgoskim i Rzeczpospolitej. Listopad 2005 przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia - pobrano 10 szt. specyfikacji nie złoŝono Ŝadnej oferty. Marzec 2006 propozycja podjęcia rozmów z grupą Schick&Partner i Berndorf Baderbau. Marzec 2007 ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w rokowaniach prowadzących do wyboru partnera w zakresie zaprojektowania, sfinansowania i prowadzenia inwestycji pn. Park Wodny w Bydgoszczy. Ogłoszenie opublikowano w dniu r. na stronie LPKiW Myślęcinek Sp. z o.o. i opublikowano w dzienniku Rzeczpospolita. Maj złoŝenie wniosków 2 oferentów tj. 1) konsorcjum reprezentowanego przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., w skład którego wchodzą: - Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., Polska, Wrocław, ul. Oławska 17, - Schick & Partner Freie Architekten, Niemcy, Karlsruhe, Schillerstrasse 33, - Berndorf Metall und Baederbau Gmbh, Austria, Berndorf, Leobersdorfer Strasse 26, 2) biuro projektów Deyle Polska Sp. z o.o., Czeladź, Dehnelów 2, reprezentującej grupę podmiotów w składzie: - biuro projektów Deyle Polska Sp. z o.o., Polska, Czeladź, ul. Dehnelów 2, - Planungsbüro Deyle Gmbh, Niemcy, Stuttgart, Krötenweg 13, - Deyle Management Gmbh, Niemcy, Stuttgart, Krötenweg 13, - Mitex S.A., Polska, Warszwa, ul. Postępu 5a. Styczeń 2008 złoŝenie ofert w/w firm. Luty 2008 wybór partnera tj. Konsorcjum reprezentowanego przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. Maj r. podpisanie listu intencyjnego pomiędzy LPKIW i Konsorcjum. Luty Październik 2008 negocjacje warunków i uszczegółowienie umowy o współpracy gospodarczej. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 4 z 36

8 II Cel przedsięwzięcia Prezentowane przedsięwzięcie, polega na zaprojektowaniu, zapewnieniu finansowania, wybudowaniu oraz eksploatacji obiektu sportowo-rekreacyjnego p.n. Aquapark Bydgoszcz. Celem przedsięwzięcia jest budowa Aquaparku o optymalnym programie funkcjonalno-uŝytkowym, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oraz jego efektywna eksploatacja. W ten sposób zaspakajane będą potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie rekreacji i sportu oraz czynnego odpoczynku, a takŝe zwiększona zostanie atrakcyjność Bydgoszczy poprzez oferowanie usług nowoczesnego parku wodnego. Zwiększone zostaną równieŝ moŝliwości promocyjne Gminy. Koncepcja zakłada pozostawienie wpływu władzom podmiotu publicznego (LPKIW działający w imieniu Miasta) na określanie strategii udostępniania obiektu mieszkańcom Bydgoszczy i innym uŝytkownikom (np. turystom) oraz szkołom, instytucjom, organizacjom sportowym itp., tj. kształtowanie zasad i cen za korzystanie z obiektu i usługi w nim świadczone. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 5 z 36

9 III Program obiektu Planowana inwestycja polega na budowie całkowicie nowego kompleksu basenów sportoworekreacyjnych p.n. Aquapark Bydgoszcz na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Wymagane będzie sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, a takŝe specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów, w wyniku których ma powstać obiekt, spełniający wymagania Miasta Bydgoszcz i jego mieszkańców. 1. Podstawowe parametry wielkościowe inwestycji. Budynek Parku Wodnego Powierzchnia zabudowy budynku ok ,0 m² Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnych ok ,0 m² Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych ok ,0 m² Powierzchnia całkowita ok ,0 m² Powierzchnia lustra wody ok ,0 m² Kubatura brutto kondygnacji podziemnych ok ,0 m³ Kubatura brutto kondygnacji nadziemnych ok ,0 m³ AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 6 z 36

10 2. Opis stanu istniejącego Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się na obszarze terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej Działka Parku Wodnego zlokalizowana jest pomiędzy sztucznym zbiornikiem wodnym i przylega bezpośrednio do torów kolejki wąskotorowej biegnących wzdłuŝ ulicy Gdańskiej oraz ograniczających obszar zabudowy od strony północnej. Działkę ograniczają i przecinają ciągi spacerowe, ulubionego obszaru spacerowego i rekreacyjnego mieszkańców Bydgoszczy oraz turystów, który integruje istniejące parki, tereny zielone i nieuŝytki w strefę terenów o szerokiej gamie atrakcji i bogatych walorach krajobrazowych. 3. Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe. Zabudowa i zagospodarowanie obiektu ma zapewniać spełnienie funkcji rekreacyjnych i sportowych AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 7 z 36

11 skierowanych zarówno w stronę mieszkańców Bydgoszczy, jak i w kierunku odwiedzających miasto turystów. W budynkach zostanie zapewniona niezbędna powierzchnia uŝytkowa oraz systemy i instalacje podstawowe i wspomagające, zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zabudowie będzie towarzyszyć odpowiednie zagospodarowanie, uzbrojenie i urządzenie terenu, w zakresie umoŝliwiającym funkcjonowanie obiektu i jego techniczną obsługę zgodnie z przeznaczeniem i w sposób spełniający wymagania przepisów. W skład bryły Parku Wodnego wchodzą: strefy wejściowe wraz z przylegającą do nich gastronomią oraz strefy przebieralni z natryskami, hala z basenów rekreacyjnych i sportowych oraz zespołem zjeŝdŝalni, strefa SPA i sauny. NiezaleŜnym budynkiem, niewchodzącym w skład kompleksu, stanowiącym jednak jego nieodłączną część będzie gmach hotelu. Hotel zostanie zabudowany staraniem inwestora zewnętrznego. LPKIW zastrzeŝe sobie zaprojektowanie hotelu w sposób harmonizujący z architekturą Aquaparku. Wewnętrzny podział obiektu wynika z zasady rozdziału odmiennych stref uŝytkowych w taki sposób, aby unikać wzajemnej uciąŝliwości i negatywnych wpływów, a obciąŝenie uŝytkowników o róŝnych zainteresowaniach zostało zredukowane do minimum. Dzięki odpowiedniej organizacji kompleksu stworzono wewnątrz obiektu zindywidualizowane przestrzenie funkcjonalne, odpowiednio do oczekiwań i zainteresowań uŝytkowników. Są to strefy: sportowa, rekreacyjna, brodzików dla rodziców z małymi dziećmi, saun oraz obiekty odnowy biologicznej. W ten sposób zapewnione jest jednoczesne, niezakłócone funkcjonowanie całego kąpieliska, a obciąŝenie uŝytkowników o róŝnych zainteresowaniach zostało zredukowane do minimum. 4. Część rekreacyjna aquaparku Strefa ogólnodostępna Przestronne wejście główne od strony wschodniej zlokalizowano pod występem kondygnacji nadrzędnej. Z tego zadaszonego obszaru, chroniącego przed wpływami atmosferycznymi odwiedzający wstępuje przez przestronny wiatrołap do obszernego holu wejściowego Parku AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 8 z 36

12 Wodnego. W tym obszarze, jako centralnej strefie rozdzielającej, oczekuje odwiedzającego okazałe, zazielenione i naturalnie oświetlone foyer (przeszklone fasady i świetlik dachowy) wraz z wewnętrzną restauracją typu bistro i kafejką internetową, będących do dyspozycji odwiedzających nie korzystających z Aquaparku. Przez przeszklone części ścian umoŝliwia się wgląd do wnętrza obiektu kąpieliska. Uzupełnieniem gastronomii wewnętrznej moŝe być taras zewnętrzny łączący w okresie letnim plac przed obiektem z holem wejścia głównego, przez rozsunięcie drzwi w przeszklonej fasadzie. Pomieszczenia administracyjne rozmieszczono po zewnętrznym obwodzie budynku. Mała kuchnia dla pracowników biurowych oraz węzły sanitarne uzupełniają strefę biurową. W centralnej części znajduje się przestronna galeria. Przez duŝy prześwit w stropie z otwartej galerii ma się bezpośredni wgląd w hol wejścia głównego. Jednocześnie, naturalne oświetlenie (przeszklenie części dachu) podkreśla charakter i obszerność tej reprezentacyjnej strefy. Strefa wewnętrzna kompleksu dla uŝytkowników Parku Wodnego Mijając stację kas z elektronicznym systemem barierek osiągamy poziom przebieralni z szafkami, który podzielony jest na strefy upowaŝniające do poruszania się w obuwiu i bez. Zaplecze szatniowe wyposaŝone jest w przebieralnie zbiorowe dla obojga płci, kabiny familijne i kabiny pojedyncze oraz szafki. NiezaleŜnie zaprojektowano osobne pomieszczenia przebieralni i sanitarne dla inwalidów oraz pomieszczenie przewijania niemowląt. Strefy ogólnodostępne są tak zaplanowane, aby zapewnić nie utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do wszystkich niecek basenowych. Przez strefę sanitarną z natryskami, która słuŝy jako śluza higieniczna, gość kąpieliska dociera do galerii obszaru rekreacji, z której moŝe dotrzeć do pozostałych stref hal basenowych znajdujących się na poziomie parteru. Z galerii gość kąpieliska moŝe udać się do obszaru rekreacji. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 9 z 36

13 AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 10 z 36

14 Na poziomie parteru +/-0,00 zlokalizowano obszar rekreacji ze zróŝnicowanymi atrakcjami wodnymi, leŝakami i innymi ofertami, w zazielenionym krajobrazem basenu, wiąŝącym organicznie przestrzenie wewnętrzne z krajobrazem zewnętrznym. W naturalnie zagospodarowanym krajobrazie i kulisach basenu oferuje się odwiedzającym kompleksy rekreacji spełniające róŝne oczekiwania. Główną atrakcją hali basenów rekreacyjnych jest basen ze sztucznymi falami i grotą z jacuzzi. Basen ten, połączony kanałem przepływowym rozwija się dalej w stronę basenów przeznaczonych do wypoczynku i zabawy. DuŜą atrakcją jest statek (łódź Ŝaglowa) zaaranŝowana jako taras widokowy z dwoma działkami wodnymi. Mosty i zwęŝenia umoŝliwiają z jednej strony dostęp do wszystkich basenów, z drugiej strony znacznie podnoszą poziom przeŝyć i zadowolenia. Kąpiel w potoku górskim jest niepowtarzalną atrakcją, w której ciało jest swobodnie niesione nurtem wody. W rwącej rzece kąpiący porywany jest gwałtownym nurtem wody. MasaŜu tysiąca bąbelków i buzującej wody moŝna zaznać w zatoczce rwącego potoku, w grocie strefy laguny bądź w czterech jacuzzi (na półwyspach potoku górskiego, na obrzeŝach basenu ze sztuczną falą oraz w grocie strefy plaŝowej basenu ze sztuczną falą). Relaks i rozluźnienie zapewniają liczne miejsca do hydromasaŝu w strefie laguny. Kanał - basen przepływowy jest łącznikiem z basenem grotą gdzie w zaciemnionej, intymnej atmosferze zaŝywać moŝna uroków kąpieli w aranŝacji skalnych podziemi. Wodospady, gejzery, leŝanki masujące, bicze wodne, dzikie źródła uzupełniają ofertę atrakcji wodnych i umoŝliwiają przeŝycie duchowych doświadczeń elementu woda. Urok miejsca podkreśla podwodne oświetlenie niecek basenowych i naturalna zieleń obrzeŝy basenowych. Strefę uzupełnia taras z lampami kwarcowymi do ogrzewania ciała Wewnętrzna gastronomia jest odrębnym obszarem, który łączy i jednocześnie dzieli róŝne strefy aktywności. Z tarasu gastronomii moŝna podziwiać panoramę kompleksu podczas spoŝywania posiłku. Obszar samoobsługowy (Free Flow) przylega bezpośrednio do pomieszczeń kuchni z zapleczem. Kompleks brodzików dla rodziców z małymi dziećmi stanowi wydzieloną strefę przylegającą bezpośrednio do głównej hali basenowej. Odseparowanie od reszty kompleksu słuŝyć ma nie tylko zminimalizowaniu obciąŝenia uŝytkowników strefy basenów rekreacyjnych, ale przede wszystkim chodzi o uniknięcie niebezpieczeństwa niekontrolowanego przejścia najmłodszych pociech do stref basenowych o zwiększonej głębokości wody. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 11 z 36

15 Obszar brodzików o urozmaiconym kształcie i róŝnych głębokościach, ze specjalnie dobranymi obiektami wodnymi i duŝą ilością atrakcji do zabaw interaktywnych, zostanie zaaranŝowany jako piracki świat intensyfikujący przeŝycia dzieci. Główną atrakcją jest statek piracki ze zjeŝdŝalniami wodnymi dla najmłodszych pociech. Atrakcje takie jak armatki wodne, gejzery, wodospady, kładki, sieci wspinaczkowe, naturalne skały i intensywne zazielenienie dbając o atmosferę towarzyszącą zabawom mają przenosić uczestników w świat dziecięcej fantazji. Strefę dla dzieci uzupełnia taras dla rodziców, jak równieŝ punkt sanitarny z pomieszczeniem do przewijania niemowląt. Strefy komunikacyjne i do leŝakowania przewijają się przez cały kompleks kąpielowy. Elementy budowli i obszary naturalnej zieleni oferują róŝnorakie odniesienia widokowe, a wraŝenia z tym związane znacznie podnoszą wartość przeŝyć doznawanych w całym obiekcie. Wszędzie wokół poszczególnych kompleksów kąpielowych przyporządkowane są obszary przebywania i odpoczynku z miejscami do leŝenia. W kaŝdej ze stref: obszaru rekreacji i kompleks brodzików dla rodziców z małymi dziećmi zaprojektowano duŝe, dwuskrzydłowe wyjścia na tereny zielone. Spełniają one jednocześnie role łączników stref wewnętrznej i zewnętrznej jak i dróg ewakuacyjnych. Strefy zewnętrzne basenów rekreacyjnych Całoroczny basen rekreacyjny z częścią wypływową o powierzchni około 413,0 m² i głębokości od 0,90m do 1,20m i naleŝące do niego miejsca do leŝenia, wyprowadzają krajobraz kąpieliska z wewnątrz na zewnątrz i pozwalają na ukształtowanie oraz przestrzenne połączenie poszczególnych atrakcji obiektu. Przy ładnej pogodzie, południowe połoŝenie fasad zapewnia całodzienne nasłonecznienie obszarów zewnętrznych i miejsc do leŝenia. W zewnętrznym basenie rekreacyjnym z nastrojowym oświetleniem w godzinach wieczorowych przewidziano m.in. wodospady, czasza wodna, hydromasaŝe, bicze i gejzery wodne. Atrakcją basenu zewnętrznego są podwodne leŝanki powietrzne do masaŝu całego ciała. Poza rekreacyjnym basenem zewnętrznym i obszernymi miejscami do leŝakowania w południowozachodniej części działki znajdują się tereny do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (korty tenisowe, boisko do siatkówki oraz koszykówki jak i siatkówki plaŝowej) W kolejnych latach funkcjonowania naleŝy poszerzyć ofertę o plac zabaw dla najmłodszych. Obszary te powinny być po AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 12 z 36

16 AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 13 z 36

17 części brane pod uwagę jako moŝliwe strefy rozwoju parku wodnego w kolejnych latach funkcjonowania. Obszar terenu z basenem zewnętrznym i łąka do leŝakowania zostanie ogrodzony i uzupełniony zielenią ozdobną. Obszar zjeŝdŝalni wodnych tworzy niezaleŝny, zamknięty w sobie element wewnątrz kompleksu kąpielowego, który ma za zadanie izolować potencjalne źródła hałasu i przy pomocy róŝnorakich środków architektonicznych zmniejszać ich natęŝenie. Cztery rodzaje rurowych zjeŝdŝalni wodnych (turbo, rurowa, pontonowa i wirujący bąk) gwarantują wysoki poziom wraŝeń. Zespół saun z częścią zewnętrzną Obszar SPA i saun ze względu na odmienne oczekiwania korzystających został wydzielony z krajobrazu parku wodnego. Wewnętrzne śluzy/bramki z elektroniczną kontrolą dostępu umoŝliwiają przejście z kompleksu rekreacyjnego do obszaru z saunami i odwrotnie. Strefa saun, odmienna w formie i typie zabudowy od pozostałych stref basenowych posiada własny bar, umywalnie i sanitariaty. Ukształtowanie i inscenizacja wnętrz zorientowane są przede wszystkim na kulturowe pochodzenie poszczególnych ofert saun. I tak np. sauny fińskie z terapią światłem i solarium zostaną zaaranŝowane jako oddzielne chatki z pni drzew w połączeniu z układem naturalnych skał. Orientalne względnie azjatyckie strefy łaźni parowej i masaŝu zostaną równieŝ wyposaŝone w typowe dla nich elementy i materiały. Dodatkowo, w strefie saun do dyspozycji klientów będzie jacuzzi, grota śnieŝna, trzy pomieszczenia z biczami wodnymi (z zimną i ciepłą wodą) oraz grota natryskowa jako osobna strefa w aranŝacji naturalnych skał, dwa jednoosobowe baseny z lodowatą wodą, dzięki której po zanurzeniu optymalnie zwiększa się efekt odpręŝenia oraz brodziki do moczenia stóp po wyjściu z sauny. DuŜą atrakcję stanowić ma pomieszczenie kominkowe, gdzie relaksu zaznaje się przy naturalnym palenisku. W bezpośredniej bliskości tego pomieszczenia usytuowano tepidarium. Na wyŝszej kondygnacji znajdują się pomieszczenia do leŝakowania. Z wyciszenia skorzystać moŝna równieŝ przy leŝakowaniu w strefie ciszy. Główną atrakcją zewnętrznej strefy są blokowe sauny fińska (95 ) oraz ścieŝka zmysłów. W centralnej AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 14 z 36

18 części dziedzińca usytuowano staw, który łączy poszczególne strefy zewnętrznej części saun. Uzupełnieniem oferty są natryski, taras i miejsca do leŝakowania. Poprzez wymodelowanie i zazielenienie terenu, dziedziniec saun jest chroniony przed widocznością i hałasem z zewnątrz, gwarantując niczym nie zakłócony relaks. 5. Obiekt krytej pływalni kompleksu olimpijskiego. Ze względu na odmienne oczekiwania korzystających strefa rekreacji i strefa sportowa tworzą dwa niezaleŝne obszary. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wzajemnych zakłóceń poszczególnych stref. Wejście główne zlokalizowano od strony północnej. W części centralnej zadaszonego obszaru znajduje się strefa kas. Po przejściu strefy kontroli biletów odwiedzający wchodzą do obszernego holu wejściowego. W tym obszarze, jako centralnej strefie rozdzielającej, oczekuje odwiedzającego restauracja typu bistro. Dodatkowo przewidziano dwa punkty gastronomiczne uŝytkowane podczas zawodów sportowych. Hala wejściowa basenów sportowych połączona jest z holem wejściowym Parku Wodnego. Podczas zawodów sportowych obie części separowane są przez ruchome ścianki działowe. W trakcie normalnego funkcjonowania kompleksu basenów sportowo-rekreacyjnych, ze względów ekonomicznych przewiduje się dostęp do części sportowej jedynie od strony foyer aquaparku. Wewnętrzne śluzy/bramki z elektroniczną kontrolą dostępu umoŝliwiają przejście kąpiących z kompleksu rekreacyjnego do obszaru basenów pływackich oraz odwrotnie. Mijając strefę holu wejściowego obszernym korytarzem osiągamy widownię. Trybuny podzielone są na trzy sektory o łącznej pojemności 1500 widzów i są osiągalne biegami schodowymi umiejscowionymi w nawach sektorów. Część sportowa, o charakterze wielozadaniowej krytej pływalni wyposaŝona jest w niecki: Basenu pływackiego o wymiarach olimpijskich 50*25m i głębokości wody 2,00m z dziesięcioma torami ze słupkami startowymi, który powinien spełniać wszystkie wymogi FINA do przeprowadzania zawodów sportowych rangi międzynarodowej. Dodatkową atrakcją basenu olimpijskiego jest ruchomy AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 15 z 36

19 podest startowy ze słupkami startowymi. Dzięki niemu niecka basenu sportowego moŝe być dzielona na dwie niezaleŝne niecki pływackie. I tak np. basen pięćdziesięciometrowy podzielić moŝna na dwie niecki o długościach 25m. Jedna z nich moŝe być udostępniana gościom basenów rekreacyjnych, a druga szkołom i klubom sportowym spełniając funkcje dydaktyczne i szkoleniowe. Basenu do nauki pływania o wymiarach 12,5*8,0m i głębokości 0,8-1,25m. Dzięki zmiennej głębokości wody uzyskuje się moŝliwość prowadzenia kursów nauki pływania oraz treningów dla dzieci roŝnych klas wiekowych. W basenie tym mogą być równieŝ prowadzone zajęcia aqua-aerobiku oraz gimnastyka dla emerytów lub niepełnosprawnych. WaŜnym elementem tego basenu, ułatwiającym korzystanie z niego są schody. Pozwalają one - w przeciwieństwie do drabinek - na nieskomplikowane i niewymagające wysiłku wejście lub wyjście z basenu osobom mniej sprawnym ruchowo. W hali basenów sportowych znajduje się poza tym pomieszczenie dla ratowników z toaletą dla personelu oraz pomieszczenie pierwszej pomocy. Uzupełnieniem strefy sportowej są pomieszczenia dla sędziów i kabiny komentatorskie. 6. Lodowisko / inline-skating NiezaleŜną częścią funkcjonalną kompleksu stanowi obiekt lodowiska zimowego, w okresie letnim wykorzystywany jako tor inline-skating. Zadaszenie wejścia głównego od strony zachodniej jest pierwszym elementem centrum rozrywki i wypoczynku zapraszającym odwiedzających w sezonie zimowym i letnim. W skład budowli wchodzi strefa kas, zaplecze szatniowe wyposaŝone w sanitariaty dla obojga płci oraz zaplecze techniczne. Uzupełnieniem całości jest strefa gastronomii z tarasem zewnętrzny. Tafla lodowiska (inline-skating) o owalnym kształcie chroniona jest przed wpływami atmosferycznymi lekkim zadaszeniem membranowym na konstrukcji stalowej. Ta nowoczesna i okazała forma zadaszenia ma być wyróŝnikiem i elementem reklamowym tej niezaleŝnej strefy funkcjonalnej. W zaleŝności od oczekiwań operatora istnieje moŝliwość włączenia z obszarów terenów zewnętrznych aquaparku strefy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (opis patrz strefy zewnętrzne basenów rekreacyjnych) i połączenia jej w jedna funkcjonalna strefę z obszarem lodowiska / inline-skating. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 16 z 36

20 AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 17 z 36

21 7. Zagospodarowanie terenu wraz z zespołem parkingowym i dojazdem Tereny pomiędzy bryłą obiektu i zalewem przewidziano do wypoczynku na świeŝym powietrzu. Strefa zieleni izolacyjnej oddziela tereny rekreacyjno-sportowe od terenów przybrzeŝnych zbiornika wodnego tworząc naturalna strefę buforową. Atrakcyjna krajobrazowo trasa spacerowa wzdłuŝ jeziora powinna być terenem ogólnodostępnym. W centralnej części zaprojektowano malowniczo połoŝoną gastronomię zewnętrzną, która znacznie podniesie walory turystyczne tego terenu i stanie się dodatkowym magnesem przyciągającym potencjalnych, przyszłych gości kompleksu sportoworekreacyjnego. W bezpośredniej bliskości restauracji, na terenie kompleksu zaprojektowano obiekty lodowiska zimowego, w okresie letnim wykorzystywane jako tor inline-skating. Dla całego zespołu przewidziano parkingi dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów wraz z niezbędnymi dojazdami. Obszerne strefy parkingowe dla odwiedzających rozmieszczono w części wschodniej i południowo-wschodniej. Strefę parkingów uzupełnia zieleń o charakterze izolacyjnym i ozdobnym. Przez budowę lekkiej konstrukcję mostu wiszącego dla pieszych nad terenem zewnętrznym Aquaparku doprowadza się do powstania stref ruchu pieszego wiąŝących poszczególne obszary ogólnodostępne i terenów zielonych w jedną zazębiającą i uzupełniająca się całość. Bardzo waŝnym aspektem jest skrócenie dróg komunikacji pieszej od strony stref parkingowych. Bulwar i strefa dojazdowa spełniają funkcję węzła komunikacyjnego kanalizującego ruch pieszy i kołowy od strony ulicy Gdańskiej i stref parkingowych w kierunku otwartego placu przed wejściem głównym budynku. Podkreśleniem dominującej funkcji tego obszaru jest zlokalizowano w tej strefie trzech niezaleŝnych wejść głównych do budynków hotelu, hali basenów sportowych i rekreacyjnych. Podczas opracowywania szczegółowej koncepcji zagospodarowania moŝna tu przewidzieć wiele róŝnorodnych atrakcji (plac zabaw, miejsca spotkań i odpoczynku, urządzenia wodne itp.) i podkreślić w ten sposób znaczenie tego jakŝe ciekawego i tętniącego Ŝyciem miejsca spotkań przy kompleksie obiektów. W strefie tej przewidziano równieŝ stację kolejki wąskotorowej. Ze względów estetycznych naleŝy wyburzyć obecne budynki Myślecinskiej Kolejki Parkowej. Budynek techniczny (lokomotywownia) powinien być zrealizowany w konstrukcji lekkiej (budynek sezonowy) jako zakończenie torowiska kolejki wąskotorowej (poza terenem inwestycji). W budynku kompleksu basenów sportowo-rekreacyjnych przewidujemy wygospodarowanie pomieszczeń biurowych dla kierownictwa Spółki Myślecińskiej Kolejki Parkowej. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 18 z 36

22 IV Partnerzy Partnerami w przedsięwzięciu są: Partner Publiczny Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Partner Prywatny Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. lider Konsorcjum, udziałowiec Spółki Celowej, organizator i zarządzający Przedsięwzięciem Marka firmy istnieje od 1949 roku, kiedy to Przedsiębiorstwo Państwowe Miastoprojekt Wrocław obsługiwało wszystkie waŝniejsze zadania inwestycyjne na terenie miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego, a takŝe uczyło i doskonaliło całe rzesze inŝynierów i projektantów. W wyniku przekształceń własnościowych zapoczątkowanych w 1989 roku prywatyzacją PP Miastoprojekt Wrocław, firma prowadzona jest pod marką Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. W swoim dorobku Miastoprojekt Wrocław posiada kilkadziesiąt zleceń. W chwili obecnej Spółka specjalizuje się w organizacji i obsłudze inwestycji sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem aquaparków. W portfolio firmy znajdują się równieŝ realizacje w zakresie budownictwa specjalistycznego. Schick & Partner Freie Architekten (Niemcy) - Architekt Schick & Partner Freie Architekten to biuro architektoniczne z dwudziestoletnim staŝem działalności. Od początku swojego istnienia, innowacyjne myślenie i twórcze działanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących zagadnień budowy basenów pływackich oraz aquaparków stało się dla Schick & Partner konsekwentnie wykonywanym zadaniem i pielęgnowaną tradycją. Zmieniające się wymagania inwestorów oraz lokalne uwarunkowania w zakresie budowy rekreacyjnych, krytych i odkrytych basenów pływackich są zawsze brane pod uwagę i uwzględniane w pracy architektów i inŝynierów biura Schick & Partner. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom, bogatemu doświadczeniu i posiadanemu know-how wykonawca jest w stanie podołać kaŝdemu zadaniu. Pełna obsługa projektu, w kaŝdej z branŝ, począwszy od pierwszych analiz aŝ do ostatecznej fazy budowy i okresu AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 19 z 36

23 gwarancyjnego jest zawsze ilustracją efektu synergii korzystnych rozwiązań ekonomicznych, technicznych i architektonicznych. Berndorf Metall und Baederbau GMBH (Austria) - Wykonawca Robót Przedsiębiorstwo jest częścią Berndorf AG, którego korzenie sięgają XIX wieku i wywodzą się z koncernu Hermanna Kruppa. W II połowie XX wieku firma Berndorf na rynkach zachodnich osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera w produkcji niecek basenowych ze stali nierdzewnej jak równieŝ, w okresie późniejszym, firma podjęła się generalnego realizatorstwa inwestycji. Do dnia dzisiejszego przedsiębiorstwo wykonało z powodzeniem kilka tysięcy zleceń, w tym kilkanaście w Polsce. Ich lista jest imponująca i świadczy o olbrzymim doświadczeniu wykonawcy. Produkowane niecki ze stali nierdzewnej oraz inne technologie wyposaŝenia basenów oferowane przez Berndorf są jednymi z najnowocześniejszych w Europie i godnymi zastosowania w najlepszych kompleksach sportowo rekreacyjnych. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 20 z 36

24 V Koncepcja organizacyjno prawna W wyniku postępowania konkursowego oraz przeprowadzonych negocjacji Miastoprojekt Wrocław zawrze z LPKIW umowę o współpracy gospodarczej, której przedmiotem będzie wspólna realizacja Przedsięwzięcia. Prezentowany model zakłada nowoczesną metodę realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych opierającej się na zasadzie powołania, specjalnie dla danego zadania, Spółki Celowej (Special Purpose Vehicle, w skrócie SPV ), której załoŝyciele (udziałowcy), z racji swoich atrybutów i kompetencji, zapewniają odpowiednie wsparcie dla przedsięwzięcia i są gwarantami jego powodzenia. Podstawowymi zadaniami uczestników przedsięwzięcia w sferach organizacyjno finansowych są: LPKIW: - realizacja zadań statutowych Miasta w zakresie m.in. sportu i rekreacji, - objecie udziałów mniejszościowych w Spółce Celowej, - wniesienie do przedsięwzięcia gruntu, poprzez wydzierŝawienie na warunkach rynkowych SPV działki, przeznaczonej pod inwestycję, - kontrola procesu inwestycyjnego, - zapewnienie Spółce Celowej wsparcia właścicielskiego w okresie eksploatacji. Miastoprojekt: - objęcie udziałów większościowych w Spółce Celowej, w tym wniesienie aportu dotyczącego dokumentacji projektowej, - organizacja Przedsięwzięcia, w tym m.in. przygotowanie kompletnej dokumentacji prawnej i finansowej oraz doradztwo w tym zakresie dla SPV, - organizacja finansowania inwestycji, - zarządzanie Przedsięwzięciem, w tym procesem inwestycyjnym (InŜynier Kontraktu). Spółka Celowa SPV: - dzierŝawa gruntu przeznaczonego na inwestycję, - emisja obligacji, AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 21 z 36

25 - zlecenie prac projektowych, budowlanych, - kontrola procesu inwestycyjnego, - zarządzanie spłatą długoterminowego finansowania dłuŝnego powstałego w wyniku procesu inwestycyjnego, - zlecenie zarządzania obiektem profesjonalnemu operatorowi, - administrowanie obiektu i kontrola eksploatacji obiektu (operator). Bank: - udzielenie długoterminowego finansowania inwestycji. Miasto Bydgoszcz: - zakup usług Aquaparku dla szkół, stowarzyszeń itp., - udzielenie wsparcia właścicielskiego LPKiW. NajwaŜniejsze stosunki prawne i faktyczne, związane z załoŝonym projektem organizacji przedsięwzięcia zakładają funkcjonowanie następujących umów: - umowa o współpracy gospodarczej pomiędzy LPKIW a Miastoprojekt, - umowa spółki celowej SPV, - umowa dzierŝawy gruntu, - umowa o finansowanie inwestycji, - umowa wsparcia właścicielskiego, - umowy wykonawcze tj.: umowa o organizację i zarządzanie przedsięwzięciem w tym pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowa o zarządzanie obiektem, - umowa o współpracy z inwestorem hotelowym, - umowa o współpracy z Myślęcińską Kolejką Parkową Sp. z o.o. Schemat organizacyjny przedsięwzięcia znajduje się poniŝej. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 22 z 36

26 MIASTO BYDGOSZCZ Uchwała RM oraz Uchwała ZW Umowa o współpracy gospodarczej LPKiW Myślęcinek MIASTOPROJEKT Umowa wsparcia DzierŜawa gruntu Umowa spółki SPÓŁKA CELOWA WYKONAWCY Umowa o emisję i wykup obligacji Umowy o współpracy z inwestorem hotelowym i MKP Umowy wykonawcze BANK PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 23 z 36

27 VI Informacja finansowa Zaprezentowaną poniŝej koncepcję finansowania przedsięwzięcia wraz istotnymi wielkościami finansowymi oparto o uzgodnione pomiędzy LPKiW i Miastoprojekt warunki i zasady realizacji Przedsięwzięcia oraz o warunki oferty banku PEKAO S.A. 1. Nakłady inwestycyjne i wydatki w okresie budowy Realizację procesu inwestycyjnego przewidziano na 41 miesięcy od dnia podpisania umowy o współpracy pomiędzy LPKiW a Miastoprojekt. Nakłady inwestycyjne na realizację Przedsięwzięcia wynoszą: ,48 zł brutto i stanowią wszystkie koszty przygotowania i realizacji budowy Parku Wodnego. W skład tych nakładów wchodzą m.in.: - prace projektowe i nadzór autorski, - zarządzanie procesem inwestycyjnym i nadzór budowlany, - koszty pozyskania finansowania i koszty finansowe (odsetki) okresu budowy, - roboty budowalne - preopening, - koszty funkcjonowania Spółki Celowej w okresie budowy, - naliczony podatek VAT od inwestycji. Traktowana jako podstawa amortyzacji wartość netto inwestycji na koniec inwestycji winna zgodnie z przyjętymi załoŝeniami wynieść ,34 zł. 2. Mechanizm przewidywanego finansowania dłuŝnego. Przyjęto załoŝenie, iŝ nakłady inwestycyjne zostaną pokryte finansowaniem dłuŝnym uzyskanym z emisji i zbycia Bankowi obligacji (w rozumieniu Ustawy z 29 czerwca 1995r. o obligacjach) przez Spółkę Celową i jej kapitałem własnym (wniesionym przez udziałowców: LPKIW i Miastoprojekt). Środki na wykup (spłatę) wyemitowanych obligacji pochodzić będą z przychodów Spółki Celowej z działalności i przychodów Aquaparku. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 24 z 36

28 Zgodnie z wymaganiami oferty banku finansującego, zabezpieczeniem transakcji emisji i wykupu obligacji będzie deklaracja Miasta Bydgoszcz wsparcia Przedsięwzięcia. Deklaracja wsparcia Przedsięwzięcia będzie polegała na zobowiązaniu Miasta do przekazywania swojej spółce komunalnej LPKiW Myślęcinek środków finansowych, których moŝe ona uŝyć na zakup majątku Parku Wodnego w postaci udziałów w Spółce Celowej, kaŝdorazowo w sytuacji, gdyby Spółka Celowa nie wypracowała samodzielnie środków na spłatę własnych obligacji. W przypadku, gdyby doszło do takiego zdarzenia LPKiW Myślęcinek nabywać będzie udziały w Spółce Celowej, stając się jej właścicielem (właścicielem majątku związanego z Aquaparkiem) w coraz większym wymiarze. Podkreślić naleŝy, Ŝe zobowiązanie Miasta wsparcia LPKiW Myślęcinek nie jest zobowiązaniem finansowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, gdyŝ ewentualne wydatki z nim związane skutkować będą nabyciem majątku. 3. Źródła finansowania Przedsięwzięcia Zgodnie z przedstawionymi załoŝeniami finansowanie projektu nastąpi z kapitałów zewnętrznych w postaci obligacji oraz ze środków własnych wspólników Spółki Celowej. Struktura finansowania budowy: Struktura finansowania nakładów inwestycyjnych w okresie budowy 6% 1% 9% 84% Obligacje Miastoprojekt LPKiW Zw rot VAT AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 25 z 36

29 100% ,48 zł Obligacje ,00 zł 84 % Kapitał własny SPV / udział Miastoprojekt ,34 zł 6 % Kapitał własny SPV / udział LPKiW ,00 zł - 1 % Zwrot VAT inwestycyjnego w okresie budowy ,14 zł 9 % ZaangaŜowanie kapitałowe udziałowców w okresie budowy , , , , , ,00 Miastoprojekt LPKiW Myślęcinek , , I kw. Łączne zaangaŝowanie kapitałowe wspólników Spółki Celowej w okresie realizacji inwestycji LPKiW 8% Miastoprojekt 92% AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 26 z 36

30 4. Plan spłaty zadłuŝenia i obsługi odsetek. Dla całego okresu spłaty (spłaty ze środków własnych i ze zwrotu VAT inwestycyjnego ujęto łącznie): , , ,00 Rok ZadłuŜenie Odsetki Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5. Frekwencja i przychody ze sprzedaŝy. Podstawową grupę klientów parku wodnego stanowić będą głównie osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, dla których lokalizacja obiektu będzie atrakcyjniejsza niŝ lokalizacja konkurencji, co jednoznacznie wyznacza obszar w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Miasta Bydgoszczy ( km w zaleŝności od gęstości i jakości sieci drogowej, pory roku, pogody, dnia tygodnia, pory dnia etc.). MoŜna więc w praktyce przyjąć obszar Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz potencjalny rozmiar populacji objętej w/w zasięgiem geograficznym względem obiektu na ponad 2 mln ludzi. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 27 z 36

31 W oparciu o porównanie z innymi tego typu obiektami działającymi na terenie Polski, oraz biorąc pod uwagę wysoki standard obiektu, moŝna wstępnie oszacować ilość rocznych odwiedzin na ok. 500 tys., uwzględniając tu obok popytu lokalnego równieŝ popyt turystyczny. Dodatkowym atutem Aquaparku będzie fakt posiadania wspólnej lokalizacji z hotelem, w którym roczna frekwencja jest szacowna na ok osobodób. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 28 z 36

32 PoniŜej przedstawiono oszacowanie potencjalnego popytu przy załoŝeniu wykorzystania w roku 350 dni jako aktywnych, pozostałe dni przeznaczając na tzw. przerwę technologiczną Osobowejścia / rok Osobowejścia / dzień PoniŜej przedstawiono przeciętny uśredniony program wykorzystania obiektu wg kryterium czasu przebywania w strefie basenowej. Basen 2h Basen 3h Basen - karnet dzienny (ok. 5 godzin) Łącznie Przyjęty rozkład popytu 40% 40% 20% 100% Osobowejścia Osobogodziny Przyjęto przeciętny koszt osobogodziny na 17,00 zł brutto (co po potrąceniu 7% podatku VAT daje przeciętny koszt osobogodziny ok. 15,89 zł netto). Porównując dane z innymi aquaparkami polskimi (średnia dla 3 największych to ok. 17,7 zł/osobogodzinę) naleŝy zaznaczyć, iŝ w szacowanej cenie ujęto dodatkowo rabaty, bilety grupowe, karnety oraz inne tytuły upustu ceny jednostkowej wychodząc od przeciętnego poziomu rynkowego (naleŝy pamiętać o najwyŝszym standardzie, jaki ma reprezentować obiekt będący przedmiotem inwestycji). AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 29 z 36

33 PRZYCHODY 2012 II-IV kw i dalsze Przychody basen/sauna , , ,70 Przychody lod./skate , , ,39 Zakup usług przez Miasto (szkoły, kluby itp.) , , ,94 Pozostałe przychody , , ,14 Przychody ogółem , , ,18 Całość prognozy w części obejmującej sferę przychodową opiera się o załoŝenie zarządzania obiektem przez profesjonalny podmiot Operatora wyspecjalizowanego w prowadzeniu tego typu działalności i odpowiadającego za osiągnięcie załoŝonych rezultatów. 6. Koszty Przeciętne koszty roczne wyniosą w 25-letnim okresie eksploatacji inwestycji średnio ,24 zł. Przedmiotowe koszty stanowić będą: - koszty mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), - fundusz utrzymania ruchu maintenance - fundusz modernizacyjno - odtworzeniowy, - koszty zarządu, - ubezpieczenie obiektu, - opłata gruntowa, - usługi obce, - amortyzacja, - wynagrodzenie operatora, - wynagrodzenia i pozostałe koszty pracownicze, - narzuty na płace, - koszty marketingowe, - koszty ubezpieczenia działalności, AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 30 z 36

34 - koszty finansowe. 7. Efekty Przy utrzymaniu w/w załoŝeń, co będzie rolą Operatora jako podmiotu profesjonalnie zarządzającego obiektem, Aquapark będzie generować dodatnie wyniki finansowe, zachowując płynność w krótkim oraz rentowność w długim okresie. PoniŜej przedstawiono przebieg prognozowanego wyniku finansowego oraz przepływów gotówkowych, jako ceteris paribus najbardziej miarodajne wskaźniki monitorujące eksploatację inwestycji , , , , , , , , Przychody Operacyjne Koszty fin. Koszty operacyjne łącznie Wynik netto , , , , , ,00 Przepływ operacyjny Przepływ inwestycyjny Przepływ finansowy Przepływ gotówkowy AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 31 z 36

35 VII Resume z umowy o współpracy gospodarczej 1. Strony umowy. 1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku "MYŚLĘCINEK" Sp. z o.o. w Bydgoszczy (zwany dalej LPKiW), 2. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. (zwany dalej Miastoprojekt), przy udziale: 3. Schick & Partner Freie Architekten, Karlsruhe (Niemcy), 4. Berndorf Metall und Baederbau GmbH, Berndorf (Austria). 2. Cel zawarcia umowy. Określenie zasad współpracy stron, podziału zadań, obowiązków, uprawnień przy realizacji Przedsięwzięcia. 3. Przedmiot umowy. 1. Realizacja Przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, organizacji finansowania, wybudowaniu i eksploatacji obiektu pn. Aquapark Bydgoszcz. 2. Powołanie Spółki Celowej (SPV). 3. Pozyskanie inwestora zewnętrznego, który własnym kosztem i staraniem zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował obiekt hotelowy o określonym standardzie. 4. Pozyskanie wyspecjalizowanego podmiotu (operatora), zajmującego się profesjonalnie eksploatacją tego typu obiektów. 5. Asymilacja torów i zaplecza Myślęcińskiej Kolejki Parkowej we współpracy ze spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Myślęcińska Kolejka Parkowa Sp. z o.o. 4. Przedsięwzięcie koszty i zobowiązania. 1. Koszty inwestycyjne - patrz cz. VI Informacja finansowa. 2. Warunki podniesienia kosztów inwestycji ściśle określone przypadki: a. zmiana do koncepcji architektonicznej nowe rozwiązania, dodatkowe elementy, b. uwarunkowania z tytułu infrastruktury technicznej dostawy mediów, c. konieczność waloryzacji wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy robót budowlanych spowodowana zmianą cen rynkowych o więcej niŝ 5% (na podstawie obiektywnych informacji z SEKOCENBUD) w okresie od zawarcia umowy o współpracy do zawarcia umowy o roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą. 3. Zobowiązania Schick & Partner i Berndorf. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 32 z 36

36 Zobowiązania do wykonania przewidywanych dla nich prac w terminach i kosztach przewidzianych w umowie. 4. Koszty bieŝące SPV w okresie budowy obiektu. Przewidywane: zł / m-c do pokrycia przez LPKiW i Miastoprojekt w proporcjach 45 / Finansowanie przedsięwzięcia patrz cz. VI Informacja finansowa. 1. Z kapitału własnego Spółki Celowej. 2. Ze środków zewnętrznych (zwrotnych). a. Zobowiązanie Miastoprojekt do pozyskania finansowania kredytowego / emisji obligacji. b. Warunki cenowe finansowania dłuŝnego zgodne z przedstawionymi w ofercie Miastoprojekt z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku zmiany uwarunkowań rynkowych po zawarciu umowy o współpracy, pozyskanie finansowania na tych warunkach okazało się niemoŝliwe, za zgodą LPKiW zostanie pozyskane finansowanie na najkorzystniejszych, aktualnie moŝliwych do uzyskania, warunkach. 3. Ze środków Miastoprojekt. Zobowiązanie Miastoprojekt do wniesienia do SPV aportu dotyczącego kompletnej dokumentacji projektowej o wartości netto zł. 6. Organizacja przedsięwzięcia i podział zadań. 1. Zobowiązanie LPKiW do: a. objęcia w SPV przy jej załoŝeniu 45% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej zł, b. obejmowania w SPV dodatkowych udziałów do wysokości 45% przewidywanych kosztów bieŝących okresu inwestycyjnego, nie więcej jednak łącznie niŝ zł, c. udostępnienia SPV, na podstawie umowy dzierŝawy długoterminowej, terenu pod realizację przedsięwzięcia, d. aktywnego udziału w zarządzaniu i nadzorze SPV. 2. Zobowiązanie Miastoprojekt do: a. objęcia w SPV przy jej załoŝeniu 55% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej zł, b. obejmowania w SPV dodatkowych udziałów do wysokości 55% przewidywanych kosztów bieŝących okresu inwestycyjnego, c. objęcia w SPV dodatkowych udziałów w celu utworzenia kapitału własnego (aport), AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 33 z 36

37 d. aktywnego udziału w zarządzaniu i nadzorze SPV, a ponadto: e. w sferze finansowej: przygotowania kompletnej dokumentacji finansowej, wykonania badań rynku, opracowania biznesplanów przedsięwzięcia, f. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w sferze organizacyjno-prawnej (kompletna dokumentacja organizacyjna i prawna, w tym projekty umów określających wszelkie relacje pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia), g. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w sferze technicznej (pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu, nadzór, rozliczenie nakładów), h. zapewnienia stałego doradztwa dla SPV w czasie przygotowania i prowadzenia inwestycji i koordynacji współpracy z osobami trzecimi. 3. Dalsze zobowiązania Miastoprojekt: pozyskanie i przedstawienie SPV w terminie 6 m-cy od daty podpisania umowy o współpracy, wstępnych ofert podmiotów zainteresowanych: realizacją inwestycji w zakresie obiektu hotelowego, pełnieniem funkcji operatora parku wodnego. 4. Podstawowe zadania SPV: a. prowadzenie inwestycji w roli bezpośredniego inwestora, b. zawarcie i wykonanie umowy dzierŝawy gruntów pod inwestycję, c. zawarcie i wykonanie postanowień umowy o finansowanie długoterminowe, d. zawarcie i wykonanie umów o prace projektowe i roboty budowlane, e. zawarcie i wykonanie umowy o organizację i zarządzanie przedsięwzięciem, f. zawarcie i wykonanie umowy o zarządzanie gotowym obiektem (umowa z operatorem), g. nadzór nad eksploatacją obiektu. 7. Terminy. 1. Termin realizacji przedsięwzięcia, rozumiany jako okres do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uŝytkowanie oraz otwarcia parku wodnego ustala się na 41 miesięcy od daty zawarcia umowy o współpracy. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 34 z 36

38 2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia zawiera załącznik do umowy o współpracy. 8. Odpowiedzialność. 1. LPKiW odpowiada za: a. uzyskanie od Miasta Bydgoszcz wsparcia właścicielskiego na zasadach określonych w umowie o współpracy i warunkach określonych w dokumentacji programu emisji obligacji / udzielenia kredytu, b. realizację samodzielnie lub zapewnienie realizacji przez podmioty trzecie, inwestycji infrastrukturalnych poza obszarem bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia, warunkujących jego realizację (doprowadzenie mediów do granicy działki, infrastruktura drogowa do granicy działki). 2. Miastoprojekt odpowiada za wszelkie pozostałe aspekty realizacji przedsięwzięcia. 3. Miastoprojekt ponosi ponadto pełną odpowiedzialność za: a. przekroczenie kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia z przyczyn innych niŝ opisane w umowie o współpracy (w razie przekroczenia tych kosztów zobowiązany jest do zapewnienia SPV dodatkowego finansowania własnym staraniem i ponoszenia wszelkich kosztów tego finansowania), b. przekroczenie terminów realizacji przedsięwzięcia. 9. Wejście w Ŝycie, zmiana i rozwiązanie umowy o współpracy. 1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2. Niepodjęcie uchwały przez Radę Miasta Bydgoszczy na mocy której zostanie wyraŝona w szczególności zgoda na udzielenie LPKiW przez Miasto Bydgoszcz wsparcia właścicielskiego, w zakresie zapewnienia LPKIW środków finansowych na wykonanie zobowiązań, określonych umową o współpracy w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy o współpracy spowoduje rozwiązanie umowy o współpracy bez Ŝadnych dalszych skutków dla Stron. 3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych powyŝej, LPKIW zobowiązuje się nabyć od Miastoprojekt wszystkie jej udziały w SPV za kwotę, równą ich wartości nominalnej. W takim przypadku wyklucza się jakiekolwiek dalej idące roszczenia Stron. 4. Poza przypadkiem, określonym powyŝej, rozwiązanie umowy o współpracy przed całkowitym wykonaniem zobowiązań Stron jest moŝliwe tylko na mocy porozumienia Stron, z jednoczesnym uregulowaniem wzajemnych praw i obowiązków. 10. Przepisy końcowe. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 35 z 36

39 1. Oświadczenie o gotowości do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów. 2. Integralną część umowy o współpracy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Mapa nieruchomości, z lokalizacją Przedsięwzięcia, Załącznik nr 2 Kopia decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 194/05 z dnia 5 lipca 2005 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Załącznik nr 3 Koncepcja Architektoniczna, Załącznik nr 4 Koncepcja Techniczna, Załącznik nr 5 Projekcja Finansowa Przedsięwzięcia, Załącznik nr 6 Istotne Postanowienia Umowy Spółki Celowej, Załącznik nr 7 Zakres Dokumentacji Projektowej, Załącznik nr 8 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia, Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy o organizację i zarządzanie Przedsięwzięciem oraz doradztwo w tym usługi InŜyniera Kontraktu, Załącznik nr 10 Deklaracja wekslowa do weksla in blanco z wystawienia LPKiW, Załącznik nr 11 Deklaracja wekslowa do weksla in blanco z wystawienia Miastoprojekt. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 36 z 36

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku PROSPEKT EMISYJNY KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku Sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI... 3 3. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA... 6 3.1. STAN AKTUALNY... 6 3.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)...

Bardziej szczegółowo

CREATIVE BUSINESS VENTURE

CREATIVE BUSINESS VENTURE CREATIVE BUSINESS VENTURE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TUP w 2010 ROKU marzec 2011r. Szanowni Akcjonariusze, W 2010 roku działania TUP S.A. skoncentrowane były na projektach związanych

Bardziej szczegółowo

I. Impel S.A. - informacje ogólne

I. Impel S.A. - informacje ogólne I. Impel S.A. - informacje ogólne 1. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Impel S.A. z innymi podmiotami, w tym zmiany jakie nastąpiły po 31 grudnia 2009 roku 1.1. Zmiany w kapitale

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROSPEKT EMISYJNY. Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY Hawe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa www.hawesa.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ul.stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 śyrardów BIZNES PLAN styczeń 2008

ul.stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 śyrardów BIZNES PLAN styczeń 2008 AQUA śyrardów Sp.z o.o. ul.stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 śyrardów BIZNES PLAN Aqua śyrardów Sp.z o.o. styczeń 2008 Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Dymowski ul.dywizjonu 303 11/10, 10-088 Olsztyn NIP:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za 2012 rok Warszawa, 26 kwietnia 2013 r. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 529-67-97, Fax.: (48-22) 529-67-98 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w.

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący:

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący: Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru akcji serii E, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za I półrocze 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 27 sierpnia 2014 r. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r. Warszawa, 10 marca 2010r. WPROWADZENIE Dominującą spółką ( Grupa ) jest Spółka Akcyjna Dom Development S.A. ( Spółka, podmiot dominujący ). Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR 4.1 BILANS ZUŻYCIA CIEPŁA I PALIW KOPALNYCH ORAZ PALIWA W TRANSPORCIE W LATACH 1999, 2011 ORAZ PERSPEKTYWICZNE ZUŻYCIE CIEPŁA I PALIW W ROKU 2020... 2 ZAŁĄCZNIK NR 5.1 BILANS ENERGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo