Budowa Aquaparku w Bydgoszczy. Koncepcja przedsięwzięcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Aquaparku w Bydgoszczy. Koncepcja przedsięwzięcia"

Transkrypt

1

2

3

4 Budowa Aquaparku w Bydgoszczy Koncepcja przedsięwzięcia Bydgoszcz, Wrocław - październik 2008 r. O P R A C O W A N I E : LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU MYŚLĘCINEK SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY UL. GDAŃSKA BYDGOSZCZ W W W.MYSLECINE K.PL M I A S T O P R O J E K T W R O C Ł A W S P. Z O. O. U L. OŁAWSKA W R O C ŁA W W W W.MIASTOPROJEKTW R O CLAW.PL AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 1 z 36

5 Spis treści: I II III IV V VI VII Rys historyczny Cel przedsięwzięcia Program obiektu Partnerzy Koncepcja organizacyjno - prawna Informacja finansowa Resume z umowy o współpracy gospodarczej AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 2 z 36

6 I Rys historyczny Listopad 1973 uchwała Prezydenta Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 33/70/73 o zatwierdzeniu planu miejscowego szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku z ujęciem tzw. Zespołu Kąpieliskowego. Listopad 1979 zlecenie załoŝeń programowych do Miastoprojektu Bydgoszcz. Listopad akceptacja załoŝeń programowych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy procedury formalno prawne na linii Urząd Wojewódzki-Komisja Opiniowania. Projektów Inwestycyjnych biuro projektowe Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - z wynikiem negatywnym (dotyczących załoŝeń techniczno-ekonomicznych ZTE). Grudzień 1998 propozycja współpracy Energoexport S.A. Warszawa z dnia skierowana do Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Luty próba podjęcia współpracy z firmą kanadyjską Oskar Joint Venture and Development Ltd. Październik 1999 ogłoszenie Zarządu LPKIW Sp. z o.o. o zaproszeniu do składania ofert na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Wodny w Bydgoszczy. Czerwiec 2000 akty prawne z dnia (umowa dzierŝawy i porozumienie instytucji LPKIW i Energoexport S.A. Październik 2000 Energoexport zawiązał Spółkę pn. Park Wodny w Bydgoszczy. Grudzień 2001 wypowiedzenie porozumienia intencyjnego z dnia r. Luty 2002 wypowiedzenie umowy współpracy dzierŝawy gruntu. Kwiecień 2002 próba podjęcia współpracy z CELINś Sp. z o.o. Grudziądz. Marzec 2003 próba podjęcia współpracy z Piecogaz Sp. z o.o. z Poznania. Sierpień 2004 próba podjęcia współpracy z InterSpa Gruppe Niemcy. Grudzień 2004 oferta DEYLE Management i WalterBau w zakresie realizacji inwestycji pn. Aquapark Bydgoszcz z prezentacją na sesji Rady Miasta. Lipiec 2005 decyzja nr 194/05 z dnia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wrzesień 2005 ogłoszenie LPKiW Sp. z o.o. przetargu nieograniczonego na dzierŝawę nieruchomości z prawem wybudowania na jej obszarze (wyłącznie) kompleksu Centrum Rozrywki i AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 3 z 36

7 Rekreacji pn. Park Wodny Bydgoszcz. Publikacje o przetargu w Internecie LPKiW, na stronach Urzędu Miasta Bydgoszczy, Expressie Bydgoskim i Rzeczpospolitej. Listopad 2005 przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia - pobrano 10 szt. specyfikacji nie złoŝono Ŝadnej oferty. Marzec 2006 propozycja podjęcia rozmów z grupą Schick&Partner i Berndorf Baderbau. Marzec 2007 ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w rokowaniach prowadzących do wyboru partnera w zakresie zaprojektowania, sfinansowania i prowadzenia inwestycji pn. Park Wodny w Bydgoszczy. Ogłoszenie opublikowano w dniu r. na stronie LPKiW Myślęcinek Sp. z o.o. i opublikowano w dzienniku Rzeczpospolita. Maj złoŝenie wniosków 2 oferentów tj. 1) konsorcjum reprezentowanego przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., w skład którego wchodzą: - Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., Polska, Wrocław, ul. Oławska 17, - Schick & Partner Freie Architekten, Niemcy, Karlsruhe, Schillerstrasse 33, - Berndorf Metall und Baederbau Gmbh, Austria, Berndorf, Leobersdorfer Strasse 26, 2) biuro projektów Deyle Polska Sp. z o.o., Czeladź, Dehnelów 2, reprezentującej grupę podmiotów w składzie: - biuro projektów Deyle Polska Sp. z o.o., Polska, Czeladź, ul. Dehnelów 2, - Planungsbüro Deyle Gmbh, Niemcy, Stuttgart, Krötenweg 13, - Deyle Management Gmbh, Niemcy, Stuttgart, Krötenweg 13, - Mitex S.A., Polska, Warszwa, ul. Postępu 5a. Styczeń 2008 złoŝenie ofert w/w firm. Luty 2008 wybór partnera tj. Konsorcjum reprezentowanego przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. Maj r. podpisanie listu intencyjnego pomiędzy LPKIW i Konsorcjum. Luty Październik 2008 negocjacje warunków i uszczegółowienie umowy o współpracy gospodarczej. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 4 z 36

8 II Cel przedsięwzięcia Prezentowane przedsięwzięcie, polega na zaprojektowaniu, zapewnieniu finansowania, wybudowaniu oraz eksploatacji obiektu sportowo-rekreacyjnego p.n. Aquapark Bydgoszcz. Celem przedsięwzięcia jest budowa Aquaparku o optymalnym programie funkcjonalno-uŝytkowym, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oraz jego efektywna eksploatacja. W ten sposób zaspakajane będą potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie rekreacji i sportu oraz czynnego odpoczynku, a takŝe zwiększona zostanie atrakcyjność Bydgoszczy poprzez oferowanie usług nowoczesnego parku wodnego. Zwiększone zostaną równieŝ moŝliwości promocyjne Gminy. Koncepcja zakłada pozostawienie wpływu władzom podmiotu publicznego (LPKIW działający w imieniu Miasta) na określanie strategii udostępniania obiektu mieszkańcom Bydgoszczy i innym uŝytkownikom (np. turystom) oraz szkołom, instytucjom, organizacjom sportowym itp., tj. kształtowanie zasad i cen za korzystanie z obiektu i usługi w nim świadczone. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 5 z 36

9 III Program obiektu Planowana inwestycja polega na budowie całkowicie nowego kompleksu basenów sportoworekreacyjnych p.n. Aquapark Bydgoszcz na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Wymagane będzie sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, a takŝe specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów, w wyniku których ma powstać obiekt, spełniający wymagania Miasta Bydgoszcz i jego mieszkańców. 1. Podstawowe parametry wielkościowe inwestycji. Budynek Parku Wodnego Powierzchnia zabudowy budynku ok ,0 m² Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnych ok ,0 m² Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych ok ,0 m² Powierzchnia całkowita ok ,0 m² Powierzchnia lustra wody ok ,0 m² Kubatura brutto kondygnacji podziemnych ok ,0 m³ Kubatura brutto kondygnacji nadziemnych ok ,0 m³ AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 6 z 36

10 2. Opis stanu istniejącego Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się na obszarze terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej Działka Parku Wodnego zlokalizowana jest pomiędzy sztucznym zbiornikiem wodnym i przylega bezpośrednio do torów kolejki wąskotorowej biegnących wzdłuŝ ulicy Gdańskiej oraz ograniczających obszar zabudowy od strony północnej. Działkę ograniczają i przecinają ciągi spacerowe, ulubionego obszaru spacerowego i rekreacyjnego mieszkańców Bydgoszczy oraz turystów, który integruje istniejące parki, tereny zielone i nieuŝytki w strefę terenów o szerokiej gamie atrakcji i bogatych walorach krajobrazowych. 3. Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe. Zabudowa i zagospodarowanie obiektu ma zapewniać spełnienie funkcji rekreacyjnych i sportowych AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 7 z 36

11 skierowanych zarówno w stronę mieszkańców Bydgoszczy, jak i w kierunku odwiedzających miasto turystów. W budynkach zostanie zapewniona niezbędna powierzchnia uŝytkowa oraz systemy i instalacje podstawowe i wspomagające, zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zabudowie będzie towarzyszyć odpowiednie zagospodarowanie, uzbrojenie i urządzenie terenu, w zakresie umoŝliwiającym funkcjonowanie obiektu i jego techniczną obsługę zgodnie z przeznaczeniem i w sposób spełniający wymagania przepisów. W skład bryły Parku Wodnego wchodzą: strefy wejściowe wraz z przylegającą do nich gastronomią oraz strefy przebieralni z natryskami, hala z basenów rekreacyjnych i sportowych oraz zespołem zjeŝdŝalni, strefa SPA i sauny. NiezaleŜnym budynkiem, niewchodzącym w skład kompleksu, stanowiącym jednak jego nieodłączną część będzie gmach hotelu. Hotel zostanie zabudowany staraniem inwestora zewnętrznego. LPKIW zastrzeŝe sobie zaprojektowanie hotelu w sposób harmonizujący z architekturą Aquaparku. Wewnętrzny podział obiektu wynika z zasady rozdziału odmiennych stref uŝytkowych w taki sposób, aby unikać wzajemnej uciąŝliwości i negatywnych wpływów, a obciąŝenie uŝytkowników o róŝnych zainteresowaniach zostało zredukowane do minimum. Dzięki odpowiedniej organizacji kompleksu stworzono wewnątrz obiektu zindywidualizowane przestrzenie funkcjonalne, odpowiednio do oczekiwań i zainteresowań uŝytkowników. Są to strefy: sportowa, rekreacyjna, brodzików dla rodziców z małymi dziećmi, saun oraz obiekty odnowy biologicznej. W ten sposób zapewnione jest jednoczesne, niezakłócone funkcjonowanie całego kąpieliska, a obciąŝenie uŝytkowników o róŝnych zainteresowaniach zostało zredukowane do minimum. 4. Część rekreacyjna aquaparku Strefa ogólnodostępna Przestronne wejście główne od strony wschodniej zlokalizowano pod występem kondygnacji nadrzędnej. Z tego zadaszonego obszaru, chroniącego przed wpływami atmosferycznymi odwiedzający wstępuje przez przestronny wiatrołap do obszernego holu wejściowego Parku AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 8 z 36

12 Wodnego. W tym obszarze, jako centralnej strefie rozdzielającej, oczekuje odwiedzającego okazałe, zazielenione i naturalnie oświetlone foyer (przeszklone fasady i świetlik dachowy) wraz z wewnętrzną restauracją typu bistro i kafejką internetową, będących do dyspozycji odwiedzających nie korzystających z Aquaparku. Przez przeszklone części ścian umoŝliwia się wgląd do wnętrza obiektu kąpieliska. Uzupełnieniem gastronomii wewnętrznej moŝe być taras zewnętrzny łączący w okresie letnim plac przed obiektem z holem wejścia głównego, przez rozsunięcie drzwi w przeszklonej fasadzie. Pomieszczenia administracyjne rozmieszczono po zewnętrznym obwodzie budynku. Mała kuchnia dla pracowników biurowych oraz węzły sanitarne uzupełniają strefę biurową. W centralnej części znajduje się przestronna galeria. Przez duŝy prześwit w stropie z otwartej galerii ma się bezpośredni wgląd w hol wejścia głównego. Jednocześnie, naturalne oświetlenie (przeszklenie części dachu) podkreśla charakter i obszerność tej reprezentacyjnej strefy. Strefa wewnętrzna kompleksu dla uŝytkowników Parku Wodnego Mijając stację kas z elektronicznym systemem barierek osiągamy poziom przebieralni z szafkami, który podzielony jest na strefy upowaŝniające do poruszania się w obuwiu i bez. Zaplecze szatniowe wyposaŝone jest w przebieralnie zbiorowe dla obojga płci, kabiny familijne i kabiny pojedyncze oraz szafki. NiezaleŜnie zaprojektowano osobne pomieszczenia przebieralni i sanitarne dla inwalidów oraz pomieszczenie przewijania niemowląt. Strefy ogólnodostępne są tak zaplanowane, aby zapewnić nie utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do wszystkich niecek basenowych. Przez strefę sanitarną z natryskami, która słuŝy jako śluza higieniczna, gość kąpieliska dociera do galerii obszaru rekreacji, z której moŝe dotrzeć do pozostałych stref hal basenowych znajdujących się na poziomie parteru. Z galerii gość kąpieliska moŝe udać się do obszaru rekreacji. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 9 z 36

13 AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 10 z 36

14 Na poziomie parteru +/-0,00 zlokalizowano obszar rekreacji ze zróŝnicowanymi atrakcjami wodnymi, leŝakami i innymi ofertami, w zazielenionym krajobrazem basenu, wiąŝącym organicznie przestrzenie wewnętrzne z krajobrazem zewnętrznym. W naturalnie zagospodarowanym krajobrazie i kulisach basenu oferuje się odwiedzającym kompleksy rekreacji spełniające róŝne oczekiwania. Główną atrakcją hali basenów rekreacyjnych jest basen ze sztucznymi falami i grotą z jacuzzi. Basen ten, połączony kanałem przepływowym rozwija się dalej w stronę basenów przeznaczonych do wypoczynku i zabawy. DuŜą atrakcją jest statek (łódź Ŝaglowa) zaaranŝowana jako taras widokowy z dwoma działkami wodnymi. Mosty i zwęŝenia umoŝliwiają z jednej strony dostęp do wszystkich basenów, z drugiej strony znacznie podnoszą poziom przeŝyć i zadowolenia. Kąpiel w potoku górskim jest niepowtarzalną atrakcją, w której ciało jest swobodnie niesione nurtem wody. W rwącej rzece kąpiący porywany jest gwałtownym nurtem wody. MasaŜu tysiąca bąbelków i buzującej wody moŝna zaznać w zatoczce rwącego potoku, w grocie strefy laguny bądź w czterech jacuzzi (na półwyspach potoku górskiego, na obrzeŝach basenu ze sztuczną falą oraz w grocie strefy plaŝowej basenu ze sztuczną falą). Relaks i rozluźnienie zapewniają liczne miejsca do hydromasaŝu w strefie laguny. Kanał - basen przepływowy jest łącznikiem z basenem grotą gdzie w zaciemnionej, intymnej atmosferze zaŝywać moŝna uroków kąpieli w aranŝacji skalnych podziemi. Wodospady, gejzery, leŝanki masujące, bicze wodne, dzikie źródła uzupełniają ofertę atrakcji wodnych i umoŝliwiają przeŝycie duchowych doświadczeń elementu woda. Urok miejsca podkreśla podwodne oświetlenie niecek basenowych i naturalna zieleń obrzeŝy basenowych. Strefę uzupełnia taras z lampami kwarcowymi do ogrzewania ciała Wewnętrzna gastronomia jest odrębnym obszarem, który łączy i jednocześnie dzieli róŝne strefy aktywności. Z tarasu gastronomii moŝna podziwiać panoramę kompleksu podczas spoŝywania posiłku. Obszar samoobsługowy (Free Flow) przylega bezpośrednio do pomieszczeń kuchni z zapleczem. Kompleks brodzików dla rodziców z małymi dziećmi stanowi wydzieloną strefę przylegającą bezpośrednio do głównej hali basenowej. Odseparowanie od reszty kompleksu słuŝyć ma nie tylko zminimalizowaniu obciąŝenia uŝytkowników strefy basenów rekreacyjnych, ale przede wszystkim chodzi o uniknięcie niebezpieczeństwa niekontrolowanego przejścia najmłodszych pociech do stref basenowych o zwiększonej głębokości wody. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 11 z 36

15 Obszar brodzików o urozmaiconym kształcie i róŝnych głębokościach, ze specjalnie dobranymi obiektami wodnymi i duŝą ilością atrakcji do zabaw interaktywnych, zostanie zaaranŝowany jako piracki świat intensyfikujący przeŝycia dzieci. Główną atrakcją jest statek piracki ze zjeŝdŝalniami wodnymi dla najmłodszych pociech. Atrakcje takie jak armatki wodne, gejzery, wodospady, kładki, sieci wspinaczkowe, naturalne skały i intensywne zazielenienie dbając o atmosferę towarzyszącą zabawom mają przenosić uczestników w świat dziecięcej fantazji. Strefę dla dzieci uzupełnia taras dla rodziców, jak równieŝ punkt sanitarny z pomieszczeniem do przewijania niemowląt. Strefy komunikacyjne i do leŝakowania przewijają się przez cały kompleks kąpielowy. Elementy budowli i obszary naturalnej zieleni oferują róŝnorakie odniesienia widokowe, a wraŝenia z tym związane znacznie podnoszą wartość przeŝyć doznawanych w całym obiekcie. Wszędzie wokół poszczególnych kompleksów kąpielowych przyporządkowane są obszary przebywania i odpoczynku z miejscami do leŝenia. W kaŝdej ze stref: obszaru rekreacji i kompleks brodzików dla rodziców z małymi dziećmi zaprojektowano duŝe, dwuskrzydłowe wyjścia na tereny zielone. Spełniają one jednocześnie role łączników stref wewnętrznej i zewnętrznej jak i dróg ewakuacyjnych. Strefy zewnętrzne basenów rekreacyjnych Całoroczny basen rekreacyjny z częścią wypływową o powierzchni około 413,0 m² i głębokości od 0,90m do 1,20m i naleŝące do niego miejsca do leŝenia, wyprowadzają krajobraz kąpieliska z wewnątrz na zewnątrz i pozwalają na ukształtowanie oraz przestrzenne połączenie poszczególnych atrakcji obiektu. Przy ładnej pogodzie, południowe połoŝenie fasad zapewnia całodzienne nasłonecznienie obszarów zewnętrznych i miejsc do leŝenia. W zewnętrznym basenie rekreacyjnym z nastrojowym oświetleniem w godzinach wieczorowych przewidziano m.in. wodospady, czasza wodna, hydromasaŝe, bicze i gejzery wodne. Atrakcją basenu zewnętrznego są podwodne leŝanki powietrzne do masaŝu całego ciała. Poza rekreacyjnym basenem zewnętrznym i obszernymi miejscami do leŝakowania w południowozachodniej części działki znajdują się tereny do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (korty tenisowe, boisko do siatkówki oraz koszykówki jak i siatkówki plaŝowej) W kolejnych latach funkcjonowania naleŝy poszerzyć ofertę o plac zabaw dla najmłodszych. Obszary te powinny być po AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 12 z 36

16 AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 13 z 36

17 części brane pod uwagę jako moŝliwe strefy rozwoju parku wodnego w kolejnych latach funkcjonowania. Obszar terenu z basenem zewnętrznym i łąka do leŝakowania zostanie ogrodzony i uzupełniony zielenią ozdobną. Obszar zjeŝdŝalni wodnych tworzy niezaleŝny, zamknięty w sobie element wewnątrz kompleksu kąpielowego, który ma za zadanie izolować potencjalne źródła hałasu i przy pomocy róŝnorakich środków architektonicznych zmniejszać ich natęŝenie. Cztery rodzaje rurowych zjeŝdŝalni wodnych (turbo, rurowa, pontonowa i wirujący bąk) gwarantują wysoki poziom wraŝeń. Zespół saun z częścią zewnętrzną Obszar SPA i saun ze względu na odmienne oczekiwania korzystających został wydzielony z krajobrazu parku wodnego. Wewnętrzne śluzy/bramki z elektroniczną kontrolą dostępu umoŝliwiają przejście z kompleksu rekreacyjnego do obszaru z saunami i odwrotnie. Strefa saun, odmienna w formie i typie zabudowy od pozostałych stref basenowych posiada własny bar, umywalnie i sanitariaty. Ukształtowanie i inscenizacja wnętrz zorientowane są przede wszystkim na kulturowe pochodzenie poszczególnych ofert saun. I tak np. sauny fińskie z terapią światłem i solarium zostaną zaaranŝowane jako oddzielne chatki z pni drzew w połączeniu z układem naturalnych skał. Orientalne względnie azjatyckie strefy łaźni parowej i masaŝu zostaną równieŝ wyposaŝone w typowe dla nich elementy i materiały. Dodatkowo, w strefie saun do dyspozycji klientów będzie jacuzzi, grota śnieŝna, trzy pomieszczenia z biczami wodnymi (z zimną i ciepłą wodą) oraz grota natryskowa jako osobna strefa w aranŝacji naturalnych skał, dwa jednoosobowe baseny z lodowatą wodą, dzięki której po zanurzeniu optymalnie zwiększa się efekt odpręŝenia oraz brodziki do moczenia stóp po wyjściu z sauny. DuŜą atrakcję stanowić ma pomieszczenie kominkowe, gdzie relaksu zaznaje się przy naturalnym palenisku. W bezpośredniej bliskości tego pomieszczenia usytuowano tepidarium. Na wyŝszej kondygnacji znajdują się pomieszczenia do leŝakowania. Z wyciszenia skorzystać moŝna równieŝ przy leŝakowaniu w strefie ciszy. Główną atrakcją zewnętrznej strefy są blokowe sauny fińska (95 ) oraz ścieŝka zmysłów. W centralnej AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 14 z 36

18 części dziedzińca usytuowano staw, który łączy poszczególne strefy zewnętrznej części saun. Uzupełnieniem oferty są natryski, taras i miejsca do leŝakowania. Poprzez wymodelowanie i zazielenienie terenu, dziedziniec saun jest chroniony przed widocznością i hałasem z zewnątrz, gwarantując niczym nie zakłócony relaks. 5. Obiekt krytej pływalni kompleksu olimpijskiego. Ze względu na odmienne oczekiwania korzystających strefa rekreacji i strefa sportowa tworzą dwa niezaleŝne obszary. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wzajemnych zakłóceń poszczególnych stref. Wejście główne zlokalizowano od strony północnej. W części centralnej zadaszonego obszaru znajduje się strefa kas. Po przejściu strefy kontroli biletów odwiedzający wchodzą do obszernego holu wejściowego. W tym obszarze, jako centralnej strefie rozdzielającej, oczekuje odwiedzającego restauracja typu bistro. Dodatkowo przewidziano dwa punkty gastronomiczne uŝytkowane podczas zawodów sportowych. Hala wejściowa basenów sportowych połączona jest z holem wejściowym Parku Wodnego. Podczas zawodów sportowych obie części separowane są przez ruchome ścianki działowe. W trakcie normalnego funkcjonowania kompleksu basenów sportowo-rekreacyjnych, ze względów ekonomicznych przewiduje się dostęp do części sportowej jedynie od strony foyer aquaparku. Wewnętrzne śluzy/bramki z elektroniczną kontrolą dostępu umoŝliwiają przejście kąpiących z kompleksu rekreacyjnego do obszaru basenów pływackich oraz odwrotnie. Mijając strefę holu wejściowego obszernym korytarzem osiągamy widownię. Trybuny podzielone są na trzy sektory o łącznej pojemności 1500 widzów i są osiągalne biegami schodowymi umiejscowionymi w nawach sektorów. Część sportowa, o charakterze wielozadaniowej krytej pływalni wyposaŝona jest w niecki: Basenu pływackiego o wymiarach olimpijskich 50*25m i głębokości wody 2,00m z dziesięcioma torami ze słupkami startowymi, który powinien spełniać wszystkie wymogi FINA do przeprowadzania zawodów sportowych rangi międzynarodowej. Dodatkową atrakcją basenu olimpijskiego jest ruchomy AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 15 z 36

19 podest startowy ze słupkami startowymi. Dzięki niemu niecka basenu sportowego moŝe być dzielona na dwie niezaleŝne niecki pływackie. I tak np. basen pięćdziesięciometrowy podzielić moŝna na dwie niecki o długościach 25m. Jedna z nich moŝe być udostępniana gościom basenów rekreacyjnych, a druga szkołom i klubom sportowym spełniając funkcje dydaktyczne i szkoleniowe. Basenu do nauki pływania o wymiarach 12,5*8,0m i głębokości 0,8-1,25m. Dzięki zmiennej głębokości wody uzyskuje się moŝliwość prowadzenia kursów nauki pływania oraz treningów dla dzieci roŝnych klas wiekowych. W basenie tym mogą być równieŝ prowadzone zajęcia aqua-aerobiku oraz gimnastyka dla emerytów lub niepełnosprawnych. WaŜnym elementem tego basenu, ułatwiającym korzystanie z niego są schody. Pozwalają one - w przeciwieństwie do drabinek - na nieskomplikowane i niewymagające wysiłku wejście lub wyjście z basenu osobom mniej sprawnym ruchowo. W hali basenów sportowych znajduje się poza tym pomieszczenie dla ratowników z toaletą dla personelu oraz pomieszczenie pierwszej pomocy. Uzupełnieniem strefy sportowej są pomieszczenia dla sędziów i kabiny komentatorskie. 6. Lodowisko / inline-skating NiezaleŜną częścią funkcjonalną kompleksu stanowi obiekt lodowiska zimowego, w okresie letnim wykorzystywany jako tor inline-skating. Zadaszenie wejścia głównego od strony zachodniej jest pierwszym elementem centrum rozrywki i wypoczynku zapraszającym odwiedzających w sezonie zimowym i letnim. W skład budowli wchodzi strefa kas, zaplecze szatniowe wyposaŝone w sanitariaty dla obojga płci oraz zaplecze techniczne. Uzupełnieniem całości jest strefa gastronomii z tarasem zewnętrzny. Tafla lodowiska (inline-skating) o owalnym kształcie chroniona jest przed wpływami atmosferycznymi lekkim zadaszeniem membranowym na konstrukcji stalowej. Ta nowoczesna i okazała forma zadaszenia ma być wyróŝnikiem i elementem reklamowym tej niezaleŝnej strefy funkcjonalnej. W zaleŝności od oczekiwań operatora istnieje moŝliwość włączenia z obszarów terenów zewnętrznych aquaparku strefy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu (opis patrz strefy zewnętrzne basenów rekreacyjnych) i połączenia jej w jedna funkcjonalna strefę z obszarem lodowiska / inline-skating. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 16 z 36

20 AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 17 z 36

21 7. Zagospodarowanie terenu wraz z zespołem parkingowym i dojazdem Tereny pomiędzy bryłą obiektu i zalewem przewidziano do wypoczynku na świeŝym powietrzu. Strefa zieleni izolacyjnej oddziela tereny rekreacyjno-sportowe od terenów przybrzeŝnych zbiornika wodnego tworząc naturalna strefę buforową. Atrakcyjna krajobrazowo trasa spacerowa wzdłuŝ jeziora powinna być terenem ogólnodostępnym. W centralnej części zaprojektowano malowniczo połoŝoną gastronomię zewnętrzną, która znacznie podniesie walory turystyczne tego terenu i stanie się dodatkowym magnesem przyciągającym potencjalnych, przyszłych gości kompleksu sportoworekreacyjnego. W bezpośredniej bliskości restauracji, na terenie kompleksu zaprojektowano obiekty lodowiska zimowego, w okresie letnim wykorzystywane jako tor inline-skating. Dla całego zespołu przewidziano parkingi dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów wraz z niezbędnymi dojazdami. Obszerne strefy parkingowe dla odwiedzających rozmieszczono w części wschodniej i południowo-wschodniej. Strefę parkingów uzupełnia zieleń o charakterze izolacyjnym i ozdobnym. Przez budowę lekkiej konstrukcję mostu wiszącego dla pieszych nad terenem zewnętrznym Aquaparku doprowadza się do powstania stref ruchu pieszego wiąŝących poszczególne obszary ogólnodostępne i terenów zielonych w jedną zazębiającą i uzupełniająca się całość. Bardzo waŝnym aspektem jest skrócenie dróg komunikacji pieszej od strony stref parkingowych. Bulwar i strefa dojazdowa spełniają funkcję węzła komunikacyjnego kanalizującego ruch pieszy i kołowy od strony ulicy Gdańskiej i stref parkingowych w kierunku otwartego placu przed wejściem głównym budynku. Podkreśleniem dominującej funkcji tego obszaru jest zlokalizowano w tej strefie trzech niezaleŝnych wejść głównych do budynków hotelu, hali basenów sportowych i rekreacyjnych. Podczas opracowywania szczegółowej koncepcji zagospodarowania moŝna tu przewidzieć wiele róŝnorodnych atrakcji (plac zabaw, miejsca spotkań i odpoczynku, urządzenia wodne itp.) i podkreślić w ten sposób znaczenie tego jakŝe ciekawego i tętniącego Ŝyciem miejsca spotkań przy kompleksie obiektów. W strefie tej przewidziano równieŝ stację kolejki wąskotorowej. Ze względów estetycznych naleŝy wyburzyć obecne budynki Myślecinskiej Kolejki Parkowej. Budynek techniczny (lokomotywownia) powinien być zrealizowany w konstrukcji lekkiej (budynek sezonowy) jako zakończenie torowiska kolejki wąskotorowej (poza terenem inwestycji). W budynku kompleksu basenów sportowo-rekreacyjnych przewidujemy wygospodarowanie pomieszczeń biurowych dla kierownictwa Spółki Myślecińskiej Kolejki Parkowej. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 18 z 36

22 IV Partnerzy Partnerami w przedsięwzięciu są: Partner Publiczny Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Partner Prywatny Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. lider Konsorcjum, udziałowiec Spółki Celowej, organizator i zarządzający Przedsięwzięciem Marka firmy istnieje od 1949 roku, kiedy to Przedsiębiorstwo Państwowe Miastoprojekt Wrocław obsługiwało wszystkie waŝniejsze zadania inwestycyjne na terenie miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego, a takŝe uczyło i doskonaliło całe rzesze inŝynierów i projektantów. W wyniku przekształceń własnościowych zapoczątkowanych w 1989 roku prywatyzacją PP Miastoprojekt Wrocław, firma prowadzona jest pod marką Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. W swoim dorobku Miastoprojekt Wrocław posiada kilkadziesiąt zleceń. W chwili obecnej Spółka specjalizuje się w organizacji i obsłudze inwestycji sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem aquaparków. W portfolio firmy znajdują się równieŝ realizacje w zakresie budownictwa specjalistycznego. Schick & Partner Freie Architekten (Niemcy) - Architekt Schick & Partner Freie Architekten to biuro architektoniczne z dwudziestoletnim staŝem działalności. Od początku swojego istnienia, innowacyjne myślenie i twórcze działanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących zagadnień budowy basenów pływackich oraz aquaparków stało się dla Schick & Partner konsekwentnie wykonywanym zadaniem i pielęgnowaną tradycją. Zmieniające się wymagania inwestorów oraz lokalne uwarunkowania w zakresie budowy rekreacyjnych, krytych i odkrytych basenów pływackich są zawsze brane pod uwagę i uwzględniane w pracy architektów i inŝynierów biura Schick & Partner. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom, bogatemu doświadczeniu i posiadanemu know-how wykonawca jest w stanie podołać kaŝdemu zadaniu. Pełna obsługa projektu, w kaŝdej z branŝ, począwszy od pierwszych analiz aŝ do ostatecznej fazy budowy i okresu AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 19 z 36

23 gwarancyjnego jest zawsze ilustracją efektu synergii korzystnych rozwiązań ekonomicznych, technicznych i architektonicznych. Berndorf Metall und Baederbau GMBH (Austria) - Wykonawca Robót Przedsiębiorstwo jest częścią Berndorf AG, którego korzenie sięgają XIX wieku i wywodzą się z koncernu Hermanna Kruppa. W II połowie XX wieku firma Berndorf na rynkach zachodnich osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera w produkcji niecek basenowych ze stali nierdzewnej jak równieŝ, w okresie późniejszym, firma podjęła się generalnego realizatorstwa inwestycji. Do dnia dzisiejszego przedsiębiorstwo wykonało z powodzeniem kilka tysięcy zleceń, w tym kilkanaście w Polsce. Ich lista jest imponująca i świadczy o olbrzymim doświadczeniu wykonawcy. Produkowane niecki ze stali nierdzewnej oraz inne technologie wyposaŝenia basenów oferowane przez Berndorf są jednymi z najnowocześniejszych w Europie i godnymi zastosowania w najlepszych kompleksach sportowo rekreacyjnych. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 20 z 36

24 V Koncepcja organizacyjno prawna W wyniku postępowania konkursowego oraz przeprowadzonych negocjacji Miastoprojekt Wrocław zawrze z LPKIW umowę o współpracy gospodarczej, której przedmiotem będzie wspólna realizacja Przedsięwzięcia. Prezentowany model zakłada nowoczesną metodę realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych opierającej się na zasadzie powołania, specjalnie dla danego zadania, Spółki Celowej (Special Purpose Vehicle, w skrócie SPV ), której załoŝyciele (udziałowcy), z racji swoich atrybutów i kompetencji, zapewniają odpowiednie wsparcie dla przedsięwzięcia i są gwarantami jego powodzenia. Podstawowymi zadaniami uczestników przedsięwzięcia w sferach organizacyjno finansowych są: LPKIW: - realizacja zadań statutowych Miasta w zakresie m.in. sportu i rekreacji, - objecie udziałów mniejszościowych w Spółce Celowej, - wniesienie do przedsięwzięcia gruntu, poprzez wydzierŝawienie na warunkach rynkowych SPV działki, przeznaczonej pod inwestycję, - kontrola procesu inwestycyjnego, - zapewnienie Spółce Celowej wsparcia właścicielskiego w okresie eksploatacji. Miastoprojekt: - objęcie udziałów większościowych w Spółce Celowej, w tym wniesienie aportu dotyczącego dokumentacji projektowej, - organizacja Przedsięwzięcia, w tym m.in. przygotowanie kompletnej dokumentacji prawnej i finansowej oraz doradztwo w tym zakresie dla SPV, - organizacja finansowania inwestycji, - zarządzanie Przedsięwzięciem, w tym procesem inwestycyjnym (InŜynier Kontraktu). Spółka Celowa SPV: - dzierŝawa gruntu przeznaczonego na inwestycję, - emisja obligacji, AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 21 z 36

25 - zlecenie prac projektowych, budowlanych, - kontrola procesu inwestycyjnego, - zarządzanie spłatą długoterminowego finansowania dłuŝnego powstałego w wyniku procesu inwestycyjnego, - zlecenie zarządzania obiektem profesjonalnemu operatorowi, - administrowanie obiektu i kontrola eksploatacji obiektu (operator). Bank: - udzielenie długoterminowego finansowania inwestycji. Miasto Bydgoszcz: - zakup usług Aquaparku dla szkół, stowarzyszeń itp., - udzielenie wsparcia właścicielskiego LPKiW. NajwaŜniejsze stosunki prawne i faktyczne, związane z załoŝonym projektem organizacji przedsięwzięcia zakładają funkcjonowanie następujących umów: - umowa o współpracy gospodarczej pomiędzy LPKIW a Miastoprojekt, - umowa spółki celowej SPV, - umowa dzierŝawy gruntu, - umowa o finansowanie inwestycji, - umowa wsparcia właścicielskiego, - umowy wykonawcze tj.: umowa o organizację i zarządzanie przedsięwzięciem w tym pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowa o zarządzanie obiektem, - umowa o współpracy z inwestorem hotelowym, - umowa o współpracy z Myślęcińską Kolejką Parkową Sp. z o.o. Schemat organizacyjny przedsięwzięcia znajduje się poniŝej. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 22 z 36

26 MIASTO BYDGOSZCZ Uchwała RM oraz Uchwała ZW Umowa o współpracy gospodarczej LPKiW Myślęcinek MIASTOPROJEKT Umowa wsparcia DzierŜawa gruntu Umowa spółki SPÓŁKA CELOWA WYKONAWCY Umowa o emisję i wykup obligacji Umowy o współpracy z inwestorem hotelowym i MKP Umowy wykonawcze BANK PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 23 z 36

27 VI Informacja finansowa Zaprezentowaną poniŝej koncepcję finansowania przedsięwzięcia wraz istotnymi wielkościami finansowymi oparto o uzgodnione pomiędzy LPKiW i Miastoprojekt warunki i zasady realizacji Przedsięwzięcia oraz o warunki oferty banku PEKAO S.A. 1. Nakłady inwestycyjne i wydatki w okresie budowy Realizację procesu inwestycyjnego przewidziano na 41 miesięcy od dnia podpisania umowy o współpracy pomiędzy LPKiW a Miastoprojekt. Nakłady inwestycyjne na realizację Przedsięwzięcia wynoszą: ,48 zł brutto i stanowią wszystkie koszty przygotowania i realizacji budowy Parku Wodnego. W skład tych nakładów wchodzą m.in.: - prace projektowe i nadzór autorski, - zarządzanie procesem inwestycyjnym i nadzór budowlany, - koszty pozyskania finansowania i koszty finansowe (odsetki) okresu budowy, - roboty budowalne - preopening, - koszty funkcjonowania Spółki Celowej w okresie budowy, - naliczony podatek VAT od inwestycji. Traktowana jako podstawa amortyzacji wartość netto inwestycji na koniec inwestycji winna zgodnie z przyjętymi załoŝeniami wynieść ,34 zł. 2. Mechanizm przewidywanego finansowania dłuŝnego. Przyjęto załoŝenie, iŝ nakłady inwestycyjne zostaną pokryte finansowaniem dłuŝnym uzyskanym z emisji i zbycia Bankowi obligacji (w rozumieniu Ustawy z 29 czerwca 1995r. o obligacjach) przez Spółkę Celową i jej kapitałem własnym (wniesionym przez udziałowców: LPKIW i Miastoprojekt). Środki na wykup (spłatę) wyemitowanych obligacji pochodzić będą z przychodów Spółki Celowej z działalności i przychodów Aquaparku. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 24 z 36

28 Zgodnie z wymaganiami oferty banku finansującego, zabezpieczeniem transakcji emisji i wykupu obligacji będzie deklaracja Miasta Bydgoszcz wsparcia Przedsięwzięcia. Deklaracja wsparcia Przedsięwzięcia będzie polegała na zobowiązaniu Miasta do przekazywania swojej spółce komunalnej LPKiW Myślęcinek środków finansowych, których moŝe ona uŝyć na zakup majątku Parku Wodnego w postaci udziałów w Spółce Celowej, kaŝdorazowo w sytuacji, gdyby Spółka Celowa nie wypracowała samodzielnie środków na spłatę własnych obligacji. W przypadku, gdyby doszło do takiego zdarzenia LPKiW Myślęcinek nabywać będzie udziały w Spółce Celowej, stając się jej właścicielem (właścicielem majątku związanego z Aquaparkiem) w coraz większym wymiarze. Podkreślić naleŝy, Ŝe zobowiązanie Miasta wsparcia LPKiW Myślęcinek nie jest zobowiązaniem finansowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, gdyŝ ewentualne wydatki z nim związane skutkować będą nabyciem majątku. 3. Źródła finansowania Przedsięwzięcia Zgodnie z przedstawionymi załoŝeniami finansowanie projektu nastąpi z kapitałów zewnętrznych w postaci obligacji oraz ze środków własnych wspólników Spółki Celowej. Struktura finansowania budowy: Struktura finansowania nakładów inwestycyjnych w okresie budowy 6% 1% 9% 84% Obligacje Miastoprojekt LPKiW Zw rot VAT AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 25 z 36

29 100% ,48 zł Obligacje ,00 zł 84 % Kapitał własny SPV / udział Miastoprojekt ,34 zł 6 % Kapitał własny SPV / udział LPKiW ,00 zł - 1 % Zwrot VAT inwestycyjnego w okresie budowy ,14 zł 9 % ZaangaŜowanie kapitałowe udziałowców w okresie budowy , , , , , ,00 Miastoprojekt LPKiW Myślęcinek , , I kw. Łączne zaangaŝowanie kapitałowe wspólników Spółki Celowej w okresie realizacji inwestycji LPKiW 8% Miastoprojekt 92% AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 26 z 36

30 4. Plan spłaty zadłuŝenia i obsługi odsetek. Dla całego okresu spłaty (spłaty ze środków własnych i ze zwrotu VAT inwestycyjnego ujęto łącznie): , , ,00 Rok ZadłuŜenie Odsetki Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5. Frekwencja i przychody ze sprzedaŝy. Podstawową grupę klientów parku wodnego stanowić będą głównie osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, dla których lokalizacja obiektu będzie atrakcyjniejsza niŝ lokalizacja konkurencji, co jednoznacznie wyznacza obszar w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Miasta Bydgoszczy ( km w zaleŝności od gęstości i jakości sieci drogowej, pory roku, pogody, dnia tygodnia, pory dnia etc.). MoŜna więc w praktyce przyjąć obszar Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz potencjalny rozmiar populacji objętej w/w zasięgiem geograficznym względem obiektu na ponad 2 mln ludzi. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 27 z 36

31 W oparciu o porównanie z innymi tego typu obiektami działającymi na terenie Polski, oraz biorąc pod uwagę wysoki standard obiektu, moŝna wstępnie oszacować ilość rocznych odwiedzin na ok. 500 tys., uwzględniając tu obok popytu lokalnego równieŝ popyt turystyczny. Dodatkowym atutem Aquaparku będzie fakt posiadania wspólnej lokalizacji z hotelem, w którym roczna frekwencja jest szacowna na ok osobodób. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 28 z 36

32 PoniŜej przedstawiono oszacowanie potencjalnego popytu przy załoŝeniu wykorzystania w roku 350 dni jako aktywnych, pozostałe dni przeznaczając na tzw. przerwę technologiczną Osobowejścia / rok Osobowejścia / dzień PoniŜej przedstawiono przeciętny uśredniony program wykorzystania obiektu wg kryterium czasu przebywania w strefie basenowej. Basen 2h Basen 3h Basen - karnet dzienny (ok. 5 godzin) Łącznie Przyjęty rozkład popytu 40% 40% 20% 100% Osobowejścia Osobogodziny Przyjęto przeciętny koszt osobogodziny na 17,00 zł brutto (co po potrąceniu 7% podatku VAT daje przeciętny koszt osobogodziny ok. 15,89 zł netto). Porównując dane z innymi aquaparkami polskimi (średnia dla 3 największych to ok. 17,7 zł/osobogodzinę) naleŝy zaznaczyć, iŝ w szacowanej cenie ujęto dodatkowo rabaty, bilety grupowe, karnety oraz inne tytuły upustu ceny jednostkowej wychodząc od przeciętnego poziomu rynkowego (naleŝy pamiętać o najwyŝszym standardzie, jaki ma reprezentować obiekt będący przedmiotem inwestycji). AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 29 z 36

33 PRZYCHODY 2012 II-IV kw i dalsze Przychody basen/sauna , , ,70 Przychody lod./skate , , ,39 Zakup usług przez Miasto (szkoły, kluby itp.) , , ,94 Pozostałe przychody , , ,14 Przychody ogółem , , ,18 Całość prognozy w części obejmującej sferę przychodową opiera się o załoŝenie zarządzania obiektem przez profesjonalny podmiot Operatora wyspecjalizowanego w prowadzeniu tego typu działalności i odpowiadającego za osiągnięcie załoŝonych rezultatów. 6. Koszty Przeciętne koszty roczne wyniosą w 25-letnim okresie eksploatacji inwestycji średnio ,24 zł. Przedmiotowe koszty stanowić będą: - koszty mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), - fundusz utrzymania ruchu maintenance - fundusz modernizacyjno - odtworzeniowy, - koszty zarządu, - ubezpieczenie obiektu, - opłata gruntowa, - usługi obce, - amortyzacja, - wynagrodzenie operatora, - wynagrodzenia i pozostałe koszty pracownicze, - narzuty na płace, - koszty marketingowe, - koszty ubezpieczenia działalności, AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 30 z 36

34 - koszty finansowe. 7. Efekty Przy utrzymaniu w/w załoŝeń, co będzie rolą Operatora jako podmiotu profesjonalnie zarządzającego obiektem, Aquapark będzie generować dodatnie wyniki finansowe, zachowując płynność w krótkim oraz rentowność w długim okresie. PoniŜej przedstawiono przebieg prognozowanego wyniku finansowego oraz przepływów gotówkowych, jako ceteris paribus najbardziej miarodajne wskaźniki monitorujące eksploatację inwestycji , , , , , , , , Przychody Operacyjne Koszty fin. Koszty operacyjne łącznie Wynik netto , , , , , ,00 Przepływ operacyjny Przepływ inwestycyjny Przepływ finansowy Przepływ gotówkowy AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 31 z 36

35 VII Resume z umowy o współpracy gospodarczej 1. Strony umowy. 1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku "MYŚLĘCINEK" Sp. z o.o. w Bydgoszczy (zwany dalej LPKiW), 2. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. (zwany dalej Miastoprojekt), przy udziale: 3. Schick & Partner Freie Architekten, Karlsruhe (Niemcy), 4. Berndorf Metall und Baederbau GmbH, Berndorf (Austria). 2. Cel zawarcia umowy. Określenie zasad współpracy stron, podziału zadań, obowiązków, uprawnień przy realizacji Przedsięwzięcia. 3. Przedmiot umowy. 1. Realizacja Przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, organizacji finansowania, wybudowaniu i eksploatacji obiektu pn. Aquapark Bydgoszcz. 2. Powołanie Spółki Celowej (SPV). 3. Pozyskanie inwestora zewnętrznego, który własnym kosztem i staraniem zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował obiekt hotelowy o określonym standardzie. 4. Pozyskanie wyspecjalizowanego podmiotu (operatora), zajmującego się profesjonalnie eksploatacją tego typu obiektów. 5. Asymilacja torów i zaplecza Myślęcińskiej Kolejki Parkowej we współpracy ze spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Myślęcińska Kolejka Parkowa Sp. z o.o. 4. Przedsięwzięcie koszty i zobowiązania. 1. Koszty inwestycyjne - patrz cz. VI Informacja finansowa. 2. Warunki podniesienia kosztów inwestycji ściśle określone przypadki: a. zmiana do koncepcji architektonicznej nowe rozwiązania, dodatkowe elementy, b. uwarunkowania z tytułu infrastruktury technicznej dostawy mediów, c. konieczność waloryzacji wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy robót budowlanych spowodowana zmianą cen rynkowych o więcej niŝ 5% (na podstawie obiektywnych informacji z SEKOCENBUD) w okresie od zawarcia umowy o współpracy do zawarcia umowy o roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą. 3. Zobowiązania Schick & Partner i Berndorf. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 32 z 36

36 Zobowiązania do wykonania przewidywanych dla nich prac w terminach i kosztach przewidzianych w umowie. 4. Koszty bieŝące SPV w okresie budowy obiektu. Przewidywane: zł / m-c do pokrycia przez LPKiW i Miastoprojekt w proporcjach 45 / Finansowanie przedsięwzięcia patrz cz. VI Informacja finansowa. 1. Z kapitału własnego Spółki Celowej. 2. Ze środków zewnętrznych (zwrotnych). a. Zobowiązanie Miastoprojekt do pozyskania finansowania kredytowego / emisji obligacji. b. Warunki cenowe finansowania dłuŝnego zgodne z przedstawionymi w ofercie Miastoprojekt z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku zmiany uwarunkowań rynkowych po zawarciu umowy o współpracy, pozyskanie finansowania na tych warunkach okazało się niemoŝliwe, za zgodą LPKiW zostanie pozyskane finansowanie na najkorzystniejszych, aktualnie moŝliwych do uzyskania, warunkach. 3. Ze środków Miastoprojekt. Zobowiązanie Miastoprojekt do wniesienia do SPV aportu dotyczącego kompletnej dokumentacji projektowej o wartości netto zł. 6. Organizacja przedsięwzięcia i podział zadań. 1. Zobowiązanie LPKiW do: a. objęcia w SPV przy jej załoŝeniu 45% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej zł, b. obejmowania w SPV dodatkowych udziałów do wysokości 45% przewidywanych kosztów bieŝących okresu inwestycyjnego, nie więcej jednak łącznie niŝ zł, c. udostępnienia SPV, na podstawie umowy dzierŝawy długoterminowej, terenu pod realizację przedsięwzięcia, d. aktywnego udziału w zarządzaniu i nadzorze SPV. 2. Zobowiązanie Miastoprojekt do: a. objęcia w SPV przy jej załoŝeniu 55% udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej zł, b. obejmowania w SPV dodatkowych udziałów do wysokości 55% przewidywanych kosztów bieŝących okresu inwestycyjnego, c. objęcia w SPV dodatkowych udziałów w celu utworzenia kapitału własnego (aport), AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 33 z 36

37 d. aktywnego udziału w zarządzaniu i nadzorze SPV, a ponadto: e. w sferze finansowej: przygotowania kompletnej dokumentacji finansowej, wykonania badań rynku, opracowania biznesplanów przedsięwzięcia, f. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w sferze organizacyjno-prawnej (kompletna dokumentacja organizacyjna i prawna, w tym projekty umów określających wszelkie relacje pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia), g. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w sferze technicznej (pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu, nadzór, rozliczenie nakładów), h. zapewnienia stałego doradztwa dla SPV w czasie przygotowania i prowadzenia inwestycji i koordynacji współpracy z osobami trzecimi. 3. Dalsze zobowiązania Miastoprojekt: pozyskanie i przedstawienie SPV w terminie 6 m-cy od daty podpisania umowy o współpracy, wstępnych ofert podmiotów zainteresowanych: realizacją inwestycji w zakresie obiektu hotelowego, pełnieniem funkcji operatora parku wodnego. 4. Podstawowe zadania SPV: a. prowadzenie inwestycji w roli bezpośredniego inwestora, b. zawarcie i wykonanie umowy dzierŝawy gruntów pod inwestycję, c. zawarcie i wykonanie postanowień umowy o finansowanie długoterminowe, d. zawarcie i wykonanie umów o prace projektowe i roboty budowlane, e. zawarcie i wykonanie umowy o organizację i zarządzanie przedsięwzięciem, f. zawarcie i wykonanie umowy o zarządzanie gotowym obiektem (umowa z operatorem), g. nadzór nad eksploatacją obiektu. 7. Terminy. 1. Termin realizacji przedsięwzięcia, rozumiany jako okres do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uŝytkowanie oraz otwarcia parku wodnego ustala się na 41 miesięcy od daty zawarcia umowy o współpracy. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 34 z 36

38 2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia zawiera załącznik do umowy o współpracy. 8. Odpowiedzialność. 1. LPKiW odpowiada za: a. uzyskanie od Miasta Bydgoszcz wsparcia właścicielskiego na zasadach określonych w umowie o współpracy i warunkach określonych w dokumentacji programu emisji obligacji / udzielenia kredytu, b. realizację samodzielnie lub zapewnienie realizacji przez podmioty trzecie, inwestycji infrastrukturalnych poza obszarem bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia, warunkujących jego realizację (doprowadzenie mediów do granicy działki, infrastruktura drogowa do granicy działki). 2. Miastoprojekt odpowiada za wszelkie pozostałe aspekty realizacji przedsięwzięcia. 3. Miastoprojekt ponosi ponadto pełną odpowiedzialność za: a. przekroczenie kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia z przyczyn innych niŝ opisane w umowie o współpracy (w razie przekroczenia tych kosztów zobowiązany jest do zapewnienia SPV dodatkowego finansowania własnym staraniem i ponoszenia wszelkich kosztów tego finansowania), b. przekroczenie terminów realizacji przedsięwzięcia. 9. Wejście w Ŝycie, zmiana i rozwiązanie umowy o współpracy. 1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2. Niepodjęcie uchwały przez Radę Miasta Bydgoszczy na mocy której zostanie wyraŝona w szczególności zgoda na udzielenie LPKiW przez Miasto Bydgoszcz wsparcia właścicielskiego, w zakresie zapewnienia LPKIW środków finansowych na wykonanie zobowiązań, określonych umową o współpracy w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy o współpracy spowoduje rozwiązanie umowy o współpracy bez Ŝadnych dalszych skutków dla Stron. 3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych powyŝej, LPKIW zobowiązuje się nabyć od Miastoprojekt wszystkie jej udziały w SPV za kwotę, równą ich wartości nominalnej. W takim przypadku wyklucza się jakiekolwiek dalej idące roszczenia Stron. 4. Poza przypadkiem, określonym powyŝej, rozwiązanie umowy o współpracy przed całkowitym wykonaniem zobowiązań Stron jest moŝliwe tylko na mocy porozumienia Stron, z jednoczesnym uregulowaniem wzajemnych praw i obowiązków. 10. Przepisy końcowe. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 35 z 36

39 1. Oświadczenie o gotowości do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów. 2. Integralną część umowy o współpracy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Mapa nieruchomości, z lokalizacją Przedsięwzięcia, Załącznik nr 2 Kopia decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 194/05 z dnia 5 lipca 2005 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Załącznik nr 3 Koncepcja Architektoniczna, Załącznik nr 4 Koncepcja Techniczna, Załącznik nr 5 Projekcja Finansowa Przedsięwzięcia, Załącznik nr 6 Istotne Postanowienia Umowy Spółki Celowej, Załącznik nr 7 Zakres Dokumentacji Projektowej, Załącznik nr 8 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia, Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy o organizację i zarządzanie Przedsięwzięciem oraz doradztwo w tym usługi InŜyniera Kontraktu, Załącznik nr 10 Deklaracja wekslowa do weksla in blanco z wystawienia LPKiW, Załącznik nr 11 Deklaracja wekslowa do weksla in blanco z wystawienia Miastoprojekt. AQUAPARK BYDGOSZCZ Strona 36 z 36

OFERTA INWESTYCYJNA. Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski

OFERTA INWESTYCYJNA. Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski OFERTA INWESTYCYJNA Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski Właściciel: Miasto Tomaszów Lubelski Mieszkańców -21 tyś. Adres 22-600 Tomaszów Lubelski,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul.

Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dokumentacja projektowa na realizację inwestycji opracowana została przez Pracownię Projektową Pawła Tiepłowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Osowskiej 27/5, która została wybrana jako zwycięzca przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Aparthotel przestrzeń luksusu

Aparthotel przestrzeń luksusu Aparthotel przestrzeń luksusu Aparthotel Aparthotel to budynek o powierzchni użytkowej ok. 11 500 m 2 z garażem podziemnym oraz centrum rekreacyjno-konferencyjnym. Ten luksusowy obiekt nawiązywać będzie

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa projektu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie

1. Nazwa projektu: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie Projekt: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego BURSAKI w Krośnie zakłada powstanie nowoczesnego centrum sportowo rekreacyjnego, które umoŝliwi uprawianie wielu dyscyplin sportu zarówno mieszkańcom miasta,

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Część

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy Lokalizacja ul. Pileckiego 122 02-781 Warszawa Informacja o nieruchomości - Numer działki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Legnica: Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej etap I modernizacja basenu- rozbudowa i modernizacja basenu. Numer ogłoszenia: 44496-2009;

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1962/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 9 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1093/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2009r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra.

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. 2014 Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. STRUKTURA PRODUKTU Zakup apartamentu hotelowego i części powierzchni wspólnej. Podpisanie długoterminowej umowy najmu z operatorem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: złożenia oferty wstępnej na finansowanie i emisję obligacji lub kredyt i kredyt obrotowy na VAT

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: złożenia oferty wstępnej na finansowanie i emisję obligacji lub kredyt i kredyt obrotowy na VAT ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: złożenia oferty wstępnej na finansowanie i emisję obligacji lub kredyt i kredyt obrotowy na VAT 1. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dane ogólne: Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na halach basenowych obiektu Aqua Park Łódź Sp. z

Bardziej szczegółowo

8. Gospodarka przestrzenna i architektura

8. Gospodarka przestrzenna i architektura 8. Gospodarka przestrzenna i architektura Obwodnica Miasta NajwaŜniejszą i najpilniejszą sprawą dla mieszkańców Suwałk jest budowa obwodnicy, która wyeliminuje uciąŝliwości spowodowane natęŝonym ruchem

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach:

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach: ATRIUM PARK nasza nowa inwestycja przy ulicy Bociana 6B i 6C w Krakowie. Bociana to zaciszna uliczka znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie dwóch oryginalnych i wysoko ocenianych deweloperskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU 1. Obsługa finansowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kontynuował współpracę z bankiem BPH S.A., który w 2007 roku był głównym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2015-01-22 12:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-6/15: Usługa polegająca na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnica: Budowa Cmentarza komunalnego- I etap : droga dojazdowa, Krematorium,Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne Numer ogłoszenia: 238044-2009; data zamieszczenia: 14.07.2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE działki o nr ewid. 430/3 i 430/4 połoŝone przy ul. Partyzantów Dąbrowa Leśna; inwestor: Opis analizy zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne: 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/469/2010 Rady Miasta Sopotu. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XXXIX/469/2010 Rady Miasta Sopotu. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Uchwała nr XXXIX/469/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: akceptacji IV Wariantu realizacji projektu polegającego na gruntownej rewitalizacji terenów dworca PKP w Sopocie wraz

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYDWORCOWYCH W SOPOCIE W TRYBIE PPP PRZEZ PODMIOTY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO MIASTO SOPOT ORAZ BAŁTYCKĄ GRUPĘ INWESTYCYJNĄ S.A. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Obecnymi właścicielami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Na

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nasz znak: ZP-02-2011Żagań, dnia 08.04.2011r. Dotyczy: wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi dot. Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania.

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informację o możliwości ofertę najmu powierzchni handlowych i biurowych w nowoczesnym obiekcie, należącym do firmy Omega NMB Sp. z o.o., zlokalizowanym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

4 Nowoczesny Atol w Oleśnicy

4 Nowoczesny Atol w Oleśnicy Nowoczesny Atol w Oleśnicy Proces inwestycyjny związany z budową krytego basenu, podobnie jak każdy inny, rozpoczął się od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sierpniu 2003

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji OFERTA REKLAMOWA Hala Sportowa ul. Pułaskiego 13a Hala przystosowana jest do rozgrywek w siatkówkę i koszykówkę. W pomieszczeniu hali znajduje się: gabinet rehabilitacji i mała sala treningowa. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenia nr: 4863/05 z dnia 7 marca 2005r. oraz 7645/06 z dnia 28 marca 2006r. Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. 2 lutego 2010 r.

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. 2 lutego 2010 r. Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie 2 lutego 2010 r. Program prezentacji Cele i zakres przedsięwzięcia; Lokalizacja przedsięwzięcia; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Możliwy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. I. Postanowienia ogólne

S T A T U T Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVII/461/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. S T A T U T Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

Gmina Miejska Słupsk w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE ANALIZA BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO CASTORAMA Z MAGAZYNEM, CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RADOMIU PRZY UL. ENERGETYKÓW / ŻÓŁKIEWSKIEGO Inwestor oraz jego adres: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r.

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r. PROJEKT 2 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Kraków dnia, 02 września 2016 r. AGENDA: WPROWADZENIE GENEZA POWOŁANIA SPÓŁKI ZAŁOŻENIA MODELU FINASOWEGO ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wyższy poziom rentowności

Wyższy poziom rentowności Wyższy poziom rentowności Jak zainwestować 469 tys. zł? Papiery wartościowe Obligacje skarbowe Fundusze emerytalne Nieruchomości wartościowe Golden Tulip Apartament hotelowy pow. 40,3m 2 Udział w powierzchni

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Skrócony profil działalności Ośrodka Narciarsko-Rekreacyjnego Rytro Sp. z o.o.

Skrócony profil działalności Ośrodka Narciarsko-Rekreacyjnego Rytro Sp. z o.o. SKRÓCONY PROFIL DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA NARCIARSKO- REKREACYJNEGO RYTRO Sp. z o.o. (Partnerstwo Publiczno-Prywatne Gminy Rytro oraz Małopolskiego Towarzystwa Inwestycyjnego) Strona 1 z 5 Oferta Sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/525/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.12.1996 r. w sprawie przekształcenia zakładu budŝetowego Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA GMINY WROCŁAW W REALIZACJI INWESTYCJI W FORMULE PPP. Wrocław, wrzesień 2010 r.

DOŚWIADCZENIA GMINY WROCŁAW W REALIZACJI INWESTYCJI W FORMULE PPP. Wrocław, wrzesień 2010 r. DOŚWIADCZENIA GMINY WROCŁAW W REALIZACJI INWESTYCJI W FORMULE PPP Wrocław, wrzesień 2010 r. BUDŻET INWESTYCYJNY WROCŁAWIA - drugi w Polsce / po Warszawie/ Wydatki inwestycyjne w latach 2008-2010 Wrocław

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo