UMOWA O STAŻ NR / /TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE"

Transkrypt

1 UMOWA O STAŻ NR / /TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr ,Wysokośd kapitału zakładowego: zł (wpłacony w całości), NIP: , REGON: zwanym dalej realizatorem projektu a Nazwa firmy)..... z siedzibą w (dokładny adres)... wpisaną do (KRS, EDG)..... pod numerem.... Wysokośd kapitału zakładowego: NIP: REGON:. reprezentowaną przez:... zwaną/-ym/ dalej przyjmującym na staż a Panią/-em (imię i nazwisko):..... zameldowaną/-ym w (adres):..... PESEL..... oraz NIP: zwaną/-ym dalej stażystą została zawarta trójstronna umowa (zwana dalej lub ) o następującej treści:

2 1. 1. Projekt będzie realizowany w okresie od r. do r. na terenie województwa łódzkiego. 2. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 40 pracowników naukowych, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. 3. Przedmiotem Umowy jest praktyczne zdobycie doświadczenia zawodowego przez Stażystę (Staż) w Instytucji Przyjmującej na Staż za wynagrodzeniem płatnym przez Organizatora. W ramach Stażu Stażysta zobowiązany jest do realizacji założeo projektowych, tj. wykonania Zadania na rzecz Instytucji przyjmującej na Staż. Szczegółowy opis i zakres Zadania (tj. zakres obowiązków, czynności lub dzieła do wykonania) oraz harmonogram stażu określa Indywidualny Plan Stażu (zwany dalej IPS). 4. W ramach Stażu Instytucja przyjmująca na Staż zobligowana jest do umożliwienia zdobycia doświadczenia zawodowego Stażyście w szczególności stworzenia możliwości wykonania przez Stażystę Zadania. 5. Umowa jest realizowana zgodnie z Regulaminem organizacji i odbywania staży przez pracowników naukowych, który stanowi integralną częśd Umowy, zwanym dalej Regulaminem. 2 Okres i miejsce realizacji Umowy Umowa zawarta jest na czas określony, tj.: od do , co stanowi okres Stażu, zgodnie z zapisami zawartymi w IPS oraz w Regulaminie oraz co stanowi okres szkoleo dla pracowników naukowych. 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Stażystę oraz Instytucję przyjmującą na Staż Deklaracji uczestnictwa, określonej w Regulaminie. 3. Miejsce wykonywania Stażu jest uzgodnione pomiędzy Przyjmującym na Staż i Stażystą oraz wskazane w IPS Prawa i obowiązki Realizatora projektu 1. Realizator Projektu oświadcza, że realizuje Projekt pt. Transfer strzałem w dziesiątkę w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki zgodnie z umową nr. UDA-POKL /11-00 w celu realizacji niniejszej Umowy Realizator projektu ma prawo: kontrolowad przebieg Stażu i realizację Umowy Stażowej, a w szczególności realizację IPS, mied pełny wgląd w prace Stażysty po podpisaniu wymaganych przez Przyjmującego na Staż Deklaracji o poufności informacji, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy Stażowej, wstrzymad wypłatę wynagrodzenia za Staż w razie zgłoszenia zastrzeżeo do Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu przedłożonego przez Stażystę, 1.2. Realizator projektu Stażu ma obowiązek:

3 sprawowad pieczę nad przebiegiem i realizacją Stażu, po uprzedniej akceptacji Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu, wypłacid Stażyście ustaloną kwotę wynagrodzenia. 4 4 Prawa i obowiązki Przyjmującego na Staż 4.1 Przyjmujący na Staż ma prawo: przyjąd nie więcej niż 2 Stażystów jednocześnie, do ostatecznej akceptacji Kandydata na Staż zgodnie z postanowieniami Regulaminu Staży, 4.2 Do obowiązków Przyjmującego na Staż należy: opracowanie IPS Stażu oraz warunków Umowy Stażowej we współpracy z Zespołem Projektowym oraz Stażystą, zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji Stażu, przeszkolenie Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy, zapewnienie Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz by powierzane mu zadania odpowiadały jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu, stworzenie warunków do transferu wiedzy pomiędzy Przyjmującym na Staż a Stażystą, zapewnienie Stażyście niezbędnej pomocy organizacyjnej, pozostawanie w stałym kontakcie z Menadżerem Projektu lub Specjalistą ds. rekrutacji i opieki nad stażami i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających się utrudnieo w realizacji Projektu monitorowanie i ocenę Stażu, dopilnowanie poświadczenia przez Opiekuna Stażu Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu oraz Sprawozdania Koocowego z Realizacji Stażu, zapewnienie, by podjęte zostały wszelkie konieczne kroki zapobiegające ryzyku wypadku Stażysty w związku z realizacją Stażu, wystawienie Stażyście po ukooczonym Stażu Zaświadczenia o odbycia stażu (Załącznik nr 11 do Umowy Stażowej), dostarczenie Realizatorowi projektu wszelkich potrzebnych prawidłowo wypełnionych dokumentów potrzebnych do uruchomienia Stażu. wyznaczenia osoby pracownika Instytucji przyjmującej na staż, pełniącej funkcję Opiekuna Stażysty; 5 Prawa i obowiązki Stażysty 1. Stażysta w czasie trwania Projektu ma prawo zawrzed tylko jedną Umowę Stażową Stażysta jest zobowiązany do realizacji Indywidualnego Programu Stażu zgodnie z założonym harmonogramem na warunkach przewidzianych w Umowie Stażowej i zgodnie z Regulaminem

4 3. W trakcie realizacji Projektu Stażysta ma prawo do konsultacji z Menadżerem Projekt i/lub odpowiednim Specjalistą ds. rekrutacji i opieki nad stażami 4. Za pracę wykonaną w ramach Stażu Stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w warunkach Umowy Stażowej zgodnie z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres jednego miesiąca liczony od 1-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego Stażu. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym (minimalne obciążenie to 60 godzin w miesiącu, 15 godzin w tygodniu). 5. Wynagrodzenie wypłacane jest Stażyście przez Realizator projektu Stażu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Sprawozdanie Miesięczne z Realizacji Stażu (Załącznik nr 5 do Umowy) zatwierdzone podpisem Opiekuna Stażu lub osoby upoważnionej pisemnie przez Przyjmującego na Staż i pieczęcią firmową Przyjmującego na Staż. 6. Sprawozdanie Miesięczne z Realizacji Stażu jest dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres najpóźniej po upływie 3 dni roboczych od ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego Stażu. W temacie korespondencji należy umieścid następujące informacje: okres sprawozdawczy (np )/Imię i nazwisko Oryginał Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu w formie papierowej musi zostad dostarczony po upływie 7 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Realizatora projektu, na kopercie dopiskiem na kopercie Projekt Transfer strzałem w dziesiątkę. 7. Realizator projektu ma dwa 2 dni robocze od dnia otrzymania Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu w wersji elektronicznej na weryfikację i akceptację lub odrzucenie Sprawozdania. Wiadomośd zostaje wysłana do Stażysty i osoby wyznaczonej przez Przyjmującego na Staż np. Opiekuna Stażu, drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie Stażowej. W przypadku odrzucenia Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu, Realizator projektu zwróci sprawozdanie Stażyście celem jego poprawienia. Ponowna weryfikacja Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu trwa 2 dni robocze od dnia dostarczenia poprawionej wersji Sprawozdania Realizatorowi projektu. Termin wypłaty wynagrodzenia za Staż uzależniony jest od terminu otrzymania, a następnie akceptacji Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu przez Realizatora projektu. 8. Realizator projektu Stażu dokonuje wypłaty wynagrodzenia za Staż na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę w Umowie Stażowej w terminie 3 dni roboczych od akceptacji Sprawozdania. 9. Wypłata wynagrodzenia za Staż jest wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (Załącznik nr 3 do Umowy Stażowej), który Stażysta dostarcza Realizatorowi projektu wraz ze Sprawozdaniem Miesięcznym z Realizacji Stażu (w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej) 10. Realizator projektu może wstrzymad wypłatę wynagrodzenia za odbyty Staż lub żądad zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia, jeżeli Stażysta:

5 nie dostarczył Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu w wymaganym Regulaminem Staży terminie, Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu zostało uznane przez Realizator projektu za niekompletne lub niewystarczające, Stażysta nie dostarczył prawidłowo wystawionego Rachunku, Stażysta naruszył postanowienia Regulaminu Staży lub warunki Umowy Stażowej, deklarację o poufności (Załącznik nr 8 do Umowy Stażowej) lub przepisy prawa. 11. Należyte wykonanie Umowy Stażowej. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu, Stażysta zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycie kosztów, do 100% równowartości szkoleo oraz do zwrotu wynagrodzenia za staż do 100 % wartości przypadających na tego uczestnika. 12. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że rzeczywisty okres trwania Stażu jest krótszy od okresu planowanego w Indywidualnym Planie Stażu Realizator projektu ma prawo zażądania od Stażysty zwrotu całej kwoty wypłaconego wynagrodzenia za Staż. 13. W przypadku wystąpienia opóźnieo w przekazaniu środków na realizację Projektu ze strony Instytucji Wdrażającej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na rzecz Realizatora projektu, Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłaty wynagrodzenia za Staż do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. 14. Jednocześnie Realizator projektu zobowiązuje się do wypłaty zaległego wynagrodzenia za Staż bez naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek karnych. 15. Do obowiązków Stażysty należy: rozpoczęcie Stażu u Przyjmującego na Staż zgodnie z ustalonym Indywidualnym Programem Stażu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Stażowej oraz wymogami Przyjmującego na Staż, przestrzeganie ustalonego Umową Stażową zakresu obowiązków, przestrzeganie obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad dyscypliny i organizacji pracy, przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, przestrzeganie zobowiązao określonych w deklaracji poufności stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy Stażowej, przedkładanie w terminie zdefiniowanym w Regulaminie Stażu pisemnego Sprawozdania Miesięcznego/Koocowego z Realizacji Stażu, w którym opisane są zrealizowane zadania, innowacyjne pomysły i projekty, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, potrzeby i oczekiwania, przy czym Sprawozdanie Miesięczne z Realizacji Stażu w części dotyczącej realizacji zadao powinno byd poświadczone podpisem Opiekuna Stażu, niezwłoczne informowanie Menadżera Projektu lub odpowiedniego Specjalisty ds. rekrutacji nieprawidłowościach opieki nad stażami o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu. Specjalista po otrzymaniu wiadomości o nieprawidłowościach w realizacji Stażu ma obowiązek niezwłocznie poinformowad o tym Menadżera Projektu, przedłożenie Sprawozdania Koocowego z Realizacji Stażu nie później niż 7 dni po ukooczeniu Stażu, dostarczenie kopii Zaświadczenie o odbyciu Stażu (Załącznik nr 11 do Umowy Stażowej) nie później jednak niż w terminie 7 dni od ukooczenia Stażu. 17. Stażysta nie może powierzyd wykonania całości lub części Zadania innemu podmiotowi. 18. Stażysta zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniad, ujawniad ani wykorzystywad informacji dotyczących Instytucji przyjmującej na staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie

6 lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzid reputacji lub w inny sposób wyrządzid szkodę Instytucji przyjmującej na staż. 19. Stażysta zobowiązuje się do odbycia szkoleo,o poniższej tematyce: Zarządzanie projektem badawczym (16 godz.), (4 spotkania w miesiącu x 4 godziny, sobotaniedziela) Proces komercjalizacji wyników badao (16 godz.) 4 spotkania w miesiącu x 4 godziny, sobotaniedziela) Własnośd intelektualna (64 godz.) (8 spotkania w miesiącu x 8 godziny, sobota-niedziela) które odbędą się w miejscach i terminach wskazanych w Załączniku nr 9, przekazanym przez Realizatora projektu Zakres merytoryczny czynności Wykonawcy w ramach realizacji zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy określa zakres merytoryczny szkolenia, stanowiący Załącznik nr 2, zaakceptowany przez Stażystę 19.2 Każde szkolenie realizowane jest w wymiarze określonym w pk 1 pkt Obecności, w co najmniej 80% godzin zajęd na szkoleniach realizowanych w wyznaczonym terminie 19.4 Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany i tym samym koszt na jednego uczestnika wynosi 2535,50 zł 19.5 Kary umowne. 1. Beneficjent będzie obciążony karą pieniężną w wysokości wartości cyklu szkoleniowego, wskazanej w pkt 19.4w następujących przypadkach: W przypadku złożenia przez Stażystę niewłaściwych oświadczeo dotyczących spełnienia kryteriów dostępu określonych w Regulaminie projektu W przypadku nie uzyskania wymaganej frekwencji wskazanej pkt przez zgłoszonego uczestnika na szkoleniu i/lub niedopełnieniu przez niego warunków uczestnictwa, w tym dostarczenie wymaganych dokumentów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, (co może skutkowad nie rozliczeniem przez UMŁ kosztu uczestnictwa w szkoleniu); W przypadku przerwania uczestnictwa w szkoleniu i nie uzyskania wymaganej frekwencji, o której mowa w pkt Stażysta zobowiązuje się do wpłacenia kwoty, o której mowa w 19.4 również w przypadku niedopełnienia przez niego warunków umowy oraz Regulaminu projektu Innych zaistniałych sytuacjach lub sytuacjach skutkujących nie rozliczeniem udziału pracownika Stażysta w projekcie, z przyczyn niezależnych od Realizatora projektu 2. Stażysta zobowiązuje się, na podstawie wystawionej faktury VAT, do płatności bez protestu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. 7 Dane osobowe Stażysta wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie w niezbędnym zakresie jego danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zwanego dalej PEFS. Dane te wprowadzone zostaną do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie

7 informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia oraz określanie efektywności realizowanych zadao w procesie badao ewaluacyjnych Dane osobowe Stażysty będą przetwarzane przez Realizatora Projektu w celach związanych z rekrutacją oraz zawarciem i realizacją Umowy w ramach Przedsięwzięd. Stażysta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem zebranych danych osobowych w ramach Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administratorem danych osobowych gromadzonych w biurze projektu jest Realizator Projektu 8. Wynagrodzenie Z tytułu realizacji zobowiązao wynikających z niniejszej Umowy oraz realizacji IPS w okresie Stażu Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2500 tys. zł (słownie dwa tysiące piędset złotych.) brutto za każdy okres rozliczeniowy Stażu. Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres jednego miesiąca liczony od 1-go lub od 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego w okresie Stażu Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto (tj. stanowi całkowity i nieprzekraczalny wydatek Realizatora Projektu) oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. W szczególności z wynagrodzenia określonego w ust.1 w razie konieczności zostanie potrącony podatek dochodowy oraz jakiekolwiek inne wymagane przepisami prawa daniny o charakterze publiczno-prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stażysta przyjmuje do wiadomości, iż Organizator jest upoważniony do dokonania odpowiednich potrąceo z ww. tytułów, a w przypadku wypłaty wynagrodzenia Stażysta jest zobowiązany do zwrotu części wynagrodzenia na pokrycie ww. potrąceo Wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od dostępności środków na rachunku bankowym Realizatora Projektu w ramach Projektu Warunkiem wypłaty Stażyście wynagrodzenia jest dostarczenie Wykonawcy Raportów miesięcznych z realizacji Stażu w terminie określonym Regulaminie projektu i ich zaakceptowanie przez Realizatora Projektu Wynagrodzenie będzie wypłacane Stażyście przez Organizatora po zakooczeniu każdego okresu rozliczeniowego, w terminie do 10 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego Rachunku, zaakceptowanego przez Realizatora Projektu W uzasadnionych przypadkach termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie. 6. Za dzieo zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzieo złożenia polecenia przelewu w banku Realizatora Projektu. 7. Stażysta oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego nr. prowadzonego przez Bank.. 8. Stażysta upoważnia Organizatora do przekazywania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na wskazany przez niego w ust. 6 rachunek bankowy. 9. Wynagrodzenie nie przysługuje Stażyście za dany okres rozliczeniowy w przypadku, jeżeli:

8 9.1. Stażysta nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki wynikające z niniejszej Umowy; 9.2. w tym okresie rozliczeniowym nastąpiło rozwiązanie Umowy o Staż z przyczyn leżących po stronie Stażysty. 10. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy o Staż są postanowienia zawarte w 5 ust. 11 niniejszej Umowy. 9 Prawa autorskie Prawa własności intelektualnej do projektów wynalazczych, utworów i innych przedmiotów wytworzonych w ramach stażu przysługują Przyjmującemu na Staż, chyba, że odnośnie danego przedmiotu prawa własności intelektualnej Przyjmujący na Staż i Stażysta porozumieją się inaczej. 10. ROZWIĄZANIE UMOWY STAŻOWEJ Umowa Stażowa rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta W razie nie wypełnienia przez Stażystę lub Przyjmującego na Staż któregokolwiek z obowiązków zawartych w Regulaminie Stażu lub Umowie Stażowej Realizator projektu Stażu ma prawo wypowiedzied lub odstąpid od Umowy Stażowej Realizator projektu Staży ma prawo rozwiązad Umowę Stażową ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo od niej odstąpid na zasadach określonych w Umowie Stażowej w przypadku, gdy: uczestnicy Projektu, tj. Stażysta lub Przyjmujący na Staż, nie wykonują lub nienależycie wykonują zobowiązania zawarte w Umowie Stażowej, uczestnicy Projektu, tj. Stażysta lub Przyjmujący na Staż, naruszyli inne obowiązki określone w Regulaminie Stażu, uczestnicy Projektu, tj. Stażysta lub Przyjmujący na Staż, naruszyli inne obowiązki określone w obowiązujących przepisach prawa, a naruszenie to wpływa na należytą realizację Stażu, Przyjmujący na Staż ma prawo rozwiązad Umowę Stażową ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo od niej odstąpid na zasadach określonych w Umowie Stażowej oraz z przyczyn leżących po stronie Stażysty, jeżeli: Stażysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Stażysta nie respektuje organizacji oraz zasad porządkowych obowiązujących u Przyjmującego na Staż, Stażysta nie przestrzega Regulaminu Stażu, Umowy Stażowej w tym Indywidualnego Programu Stażu, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności lub usprawiedliwionej nieobecności Stażysty, która według opinii Przyjmującego na Staż lub Realizator projektu Stażu, uniemożliwia zrealizowanie Stażu,

9 w przypadku naruszenia przez Stażystę przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, w przypadku popełnienia przez Stażystę przestępstwa, które uniemożliwia dalszą realizację Stażu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Przyjmujący na Staż zobowiązany jest poinformowad Realizator projektu o zamiarze rozwiązania Umowy Stażowej ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo o zamiarze odstąpienia od Umowy Stażowej na zasadach w niej określonych. Jeżeli Umowa Stażowa zostanie rozwiązana z winy Stażysty, Stażysta jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora projektu kwoty stanowiącej równowartośd wypłaconego wynagrodzenia za Staż wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia do dnia zwrotu. Jeżeli Umowa Stażowa zostanie rozwiązana z winy Przyjmującego na Staż, Przyjmujący na Staż jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora projektu kwoty stanowiącej równowartośd wypłaconego Stażyście wynagrodzenia za Staż wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia do dnia zwrotu Stażysta może rozwiązad Umowę Stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na Staż, kiedy nie wywiązuje się on z warunków Umowy Stażowej. Stażysta może rozwiązad Umowę Stażową wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu Realizatora projektu Stażu oraz po konsultacji z Menadżerem Projektu, jeżeli: Przyjmujący na Staż nie realizuje warunków odbywania Stażu, program Stażu jest niezgodny z programem przewidywanym w Umowie Stażowej, Przyjmujący na Staż nie zapewnia należytego zaplecza technicznego, które zadeklarował w Umowie Stażowej, Przyjmujący na Staż nie prowadzi Stażu zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, Przyjmujący na Staż nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu odbywania Stażu, Przyjmujący na Staż nie udziela Stażyście pomocy i wskazówek w celu prawidłowego wypełniania powierzonych zadao oraz nie prowadzi wymaganej dokumentacji związanej z odbywaniem Stażu, Przyjmujący na Staż nie stosuje się do pozostałych warunków Umowy Stażowej,. Przyjmujący na Staży nie wywiązuje się z warunków Umowy Stażowej, 10.6 Umowa Stażowa może zostad rozwiązana przed upływem okresu związania Umową Stażową, jeżeli Realizator projektu nie wypłaci Stażyście należnego wynagrodzenia za realizację Stażu pomimo spełnienia przez Stażystę wszystkich warunków formalnych i merytorycznych określonych Regulaminem Staży oraz Umowa Stażową Realizator projektu podejmuje decyzję o rozwiązaniu Umowy Stażowej z przyczyn leżących po stronie Stażysty lub z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na Staż po wysłuchaniu obu stron Realizator projektu Staży przyjmuje od każdej ze stron oświadczenie o zaistniałej sytuacji z uzasadnieniem woli rozwiązania umowy w formie pisemnej Rozwiązanie Umowy Stażowej przez jedną stronę powoduje rozwiązanie Umowy Stażowej między wszystkimi stronami.

10 11. PRZERWA W STAŻU Jednorazowa przerwa w odbywaniu Stażu nie przekraczająca 5 dni roboczych na podstawie zwolnienia lekarskiego nie powoduje przedłużenia Stażu W przypadku przerwy dłuższej niż 5 dni roboczych Realizator projektu rozpatruje przyczynę przerwy w Stażu i rozważa możliwośd przedłużeniu Stażu W szczególnych przypadkach losowych Staż może ulec skróceniu. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Realizatora projektu Staż uważa się za zgodny z celem Projektu, gdy Stażysta odbywa minimum 85% przewidywanych godzin Stażu Staż nie zostanie zrealizowany z powodu siły wyższej rozumianej, jako wydarzenie poza kontrolą strony, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze stron jej zobowiązao, bądź przyczyn zdrowotnych udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Stażysta nie zwraca Realizatorowi projektu poniesionych przez niego wszelkich kosztów związanych z wypłaconymi na rzecz Stażysty świadczeniami licząc od dnia rozpoczęcia Stażu Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia za okres przerwy w Stażu za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie Regulaminu Staży. 12 Komunikacja między stronami Komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie dotyczącym realizacji Umowy odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu, chyba że zapisy niniejszej Umowy lub Regulaminu stanowią inaczej. 2. Osobą wyznaczoną przez Realizatora projektu do kontaktu z Instytucją przyjmującą na staż oraz stażystą jest Pani Renata Rudnicka zatrudniony/na na stanowisku: specjalisty ds. rekrutacji i opieki nad stażami nr tel , adres a także Menadżer projektu Pani Anna Komisarczyk nr. tel , 3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję przyjmującą na staż do kontaktu ze Stażystą oraz Realizatorem projektu jest Pan/Pani.... zatrudniony/na na stanowisku:.., nr tel..., adres

11 13 Postanowienia koocowe W dniu podpisywania Umowy o Staż Instytucji przyjmującej na staż i Stażysty nie może łączyd żaden stosunek zatrudnienia (umowa pracy, umowa zlecenie, dzieło lub inne). 2. Wszelkie zmiany lub uzupełniania Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności chyba, że Umowa inaczej stanowi. 3. Wszelkie spory dotyczące Umowy i udziału w Projekcie Strony będą rozstrzygad polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego według siedziby Realizatora projektu 4. Jeżeli którekolwiek z postanowieo Umowy okaże się nieważne pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowieo postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny będą jak najbardziej zbliżone do postanowieo zastępowanych W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010, Nr 239, poz. 1598). 2. Instytucja przyjmująca na staż oraz Stażysta oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegad jego postanowieo. 15. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stażysty i Instytucji przyjmującej na staż oraz egzemplarz dla Realizatora Projektu Załączniki do Umowy Załącznik nr.1 Indywidualny Program Stażu (IPS) Załącznik nr 2 Lista Obecności Załącznik nr 3 Rachunek Załącznik nr 4 Sprawozdanie miesięczne z realizacji stażu Załącznik nr 5 Sprawozdanie koocowe z realizacji stażu Załącznik nr 6 Deklaracja Poufności Załącznik nr 7 Oświadczenie dla celów podatkowych Załącznik nr 8 Zaświadczenie o odbyciu stażu Załącznik nr 9 Harmonogram szkoleo dla stazysty Realizator projektu Przyjmujący na Staż Stażysta

12 Załącznik nr 1 do umowy stażowej nr / /TW/POKL Indywidualny Program Stażu (IPS) Data Zatwierdzenia IPS Data rozpoczęcia Stażu Imię i Nazwisko Stażysty Miejsce Zatrudnienia Stażysty Słowa Kluczowe dot. IPS Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Osoba do kontaktu/opiekun Stażu Adres Imię i Nazwisko Telefon: Tytuł Stażu Zakres merytoryczny stażu.. Podpis i Pieczęd Przyjmującego na Staż. Podpis Stażysty

13 Załącznik nr 2 do umowy stażowej nr./ /tw/pokl LISTA OBECNOŚCI Imię i Nazwisko Stażysty Miesiąc: Data Godziny pracy od -do. Ilośd przepracowanych godzin w dniu Podpis Stażysty Podpis Opiekuna Stażu Łącznie w Miesiącu Data:. Podpis Opiekuna Stażu/pieczęd Przyjmującego na Staż Podpis Stażysty.

14 Załącznik nr 3 do umowy stażowej nr / /TW/POKL Łódz, dnia r. Nazwisko i imię: Adres zameldowania: NIP: PESEL: Urząd Skarbowy: RACHUNEK DO UMOWY STAŻOWEJ nr../ /tw/pokl Dla KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr ,Wysokośd kapitału zakładowego: zł (wpłacony w całości), NIP: , REGON: za wykonanie prac z dnia zawartą w ramach projektu pt. Transfer strzałem w dziesiątkę, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki zgodnie z umową nr. UDA-POKL /11-00 na kwotę brutto 2500 zł. Należne wynagrodzenie z tytułu w/w umowy stażowej w okresie od r. do.2013r. w kwocie 2500 zł brutto, słownie: dwa tysiące piędset zł brutto proszę przekazad na rachunek bankowy nr:... podpis stażysty Stwierdzam, że prace objęte powyższym rachunkiem zostały wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy. Rozliczenie Wynagrodzenie brutto 2500 Składka na ubezpieczenie emerytalne - Składka na ubezpieczenie rentowe - Składka na ubezpieczenie chorobowe - Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego - Koszty uzyskania przychodu - Podstawa opodatkowania - Podatek dochodowy - Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Należna zaliczka na podatek dochodowy - Do wypłaty Słownie do wypłaty: Budżet projektu: Nr i nazwa zadania: Nr i nazwa kategorii: Kwota kwalifikowana:... podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia merytorycznego Projekt nr umowy UDA-POKL /11- pt. Transfer strzałem w dziesiątkę Obliczył i sprawdził pod względem formalno-rachunkowym:... Zatwierdzono do wypłaty:...

15 Załącznik nr 4 do umowy stażowej nr / /TW/POKL SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z REALIZACJI STAŻU Imię i Nazwisko Stażysty Miejsce Stażu Okres Stażu, którego dotyczy Raport REALIZOWANE ZADANIA - OPIS ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI - OPIS KORZYŚCI STAŻYSTY - OPIS DZIAŁANIA ZGODNOŚC Z HARMONOGRAMEM (niepotrzebne skreślid) ZGODNOŚD Z IPS (niepotrzebne skreślid) TAK NIE TAK NIE UWAGI DOTYCZĄCE WSZELKICH ASPEKTÓW DOTYCZĄCYCH STAŻU ZAISTNIAŁE TRUDNOŚCI, NAPOTKANE PROBLEMY STAŻYSTA OPIEKUN STAŻU PRZYJMUJACY NA STAŻ Realizator projektu PODPIS STAŻYSTY PODPIS PRZYJMUJACEGO NA STAŻ PODPIS REALIZATORA

16 Załącznik nr 5 do umowy stażowej nr /TW/POKL SPRAWOZDANIE KOOCOWE Z REALIZACJI STAŻU Imię i Nazwisko Stażysty Miejsce Stażu Data sporządzenia Raportu Koocowego ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI - OPIS KORZYŚCI STAŻYSTY - OPIS KORZYŚCI ODNIESIONE PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ - OPIS REZULTATY STAŻU (DLA STAZYSTY I DLA PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ) CZY REZULTATEM STAŻU BĘDZIE DALSZA WSPÓŁPRACA? UWAGI DOTYCZĄCE WSZELKICH ASPEKTÓW DOTYCZĄCYCH STAŻU: STAŻYSTA OPIEKUN STAŻU PRZYJMUJACY NA STAŻ REALIZATOR PROJEKTU PODPIS STAŻYSTY PODPIS PRZYJMUJACEGO NA STAŻ PODPIS REALIZATORA PROJEKTU

17 Załącznik nr 6 do umowy stażowej nr / /TW/POKL DEKLARACJA O POUFNOŚCI INFORMACJI 1. Stażysta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Przyjmującego na Staż przedsiębiorstwa,... (nazwa i adres przedsiębiorstwa Przyjmującego na Staż) na rzecz którego wykonuje staż w ramach Umowy Stażowej, zarówno w trakcie trwania tej Umowy, jak i w okresie trzech lat po jej zakooczeniu (art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.). Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są informacje dotyczące: 1) planów inwestycyjnych i produkcyjnych; 2) wyników przeprowadzonych testów i badao; 3) założeo cenowych produktów, 4) metod i procedur szkolenia; 5) dostawców; 6) klientów; 7) stosowanego oprogramowania; 8) własności intelektualnej i praw autorskich; 9) wiedzy know how; 10) innych niewymienionych w punkcie 1) 9) powyżej, danych finansowych, handlowych technicznych oraz operacyjnych. 2. Stażysta zobowiązuje się do posługiwania się informacjami lub danymi pozyskanymi w czasie wykonywania zadao objętych Indywidualnym Planem Stażu wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków wynikający z Umowy Stażowej. 3. W przypadku rozwiązania lub zakooczenia Umowy Stażowej, Stażysta zobowiązuje się do zwrotu Przyjmującemu na Staż wszelkich dokumentów i innych materiałów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, które opracował lub otrzymał w czasie trwania najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy Stażowej. 4. Stażysta potwierdza, iż znane są mu przepisy dotyczące obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności art. 11 cytowanej ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz sankcje cywilne i karne związane z naruszeniem tego obowiązku. (miejscowośd i data) (podpis Stażysty)

18 Imiona i Nazwisko Stażysty Załącznik nr 7 do umowy stażowej nr / /TW/POKL OŚWIADCZENIE STAŻYSTY DO CELÓW PODATKOWYCH Imię ojca Data urodzenia NIP Miejsce zameldowania Ulica i numer domu Telefon do kontaktu Gmina Dzielnica Imię matki Miejsce urodzenia PESEL Kod pocztowy Miejscowośd Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zameldowania (Nazwa i adres) Seria i numer dowodu osobistego Nazwa banku Numer konta osobistego OŚWIADCZENIE Oświadczam, jako Zleceniobiorca/stażysta/praktykant* umowy nr..z dnia., trwającej od do że: 1. Jestem równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej (bez względu na wymiar czasu pracy i osobę pracodawcy) we Wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: co najmniej minimalne wynagrodzenie - tak/nie* 3. Jestem jednocześnie już ubezpieczony jako osoba wykonująca: pracę nakładczą - tak/nie* umowę zlecenie lub agencyjną - tak/nie* zawartą u innego zleceniodawcy (podać nazwę i adres firmy)

19 4.... Nie jestem już ubezpieczona/y z innych tytułów niż w pkt 1 i Jestem emerytem - tak/nie *, rencistą - tak/nie* (nr świadczenia i kto wypłaca).. 6. Nie jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej ani studentem i ukooczyłem 26 lat 7. Pozostaję w rejestrze bezrobotnych tak/nie 8. Umowę tę wykonam w ramach działalności gospodarczej i wystawię fakturę VAT** Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia uprzedzę Zleceniodawcę na piśmie. Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia zobowiązuję się pokryd z własnych środków. Zleceniobiorca UWAGA: * zaznaczyd odpowiednie tak lub nie ** skreślid jeśli nie dotyczy Podpis czytelny

20 Załącznik nr 8 do umowy stażowej nr / /TW/POKL Łódz,. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU Uprzejmie informuję, że Pani / Pan..... (Pełna nazwa i adres i pieczęd Przyjmującego na Staż) odbyła / odbył staż na stanowisku... w okresie: od... do Brała / brał udział w następujących przedsięwzięciach (wpisad zrealizowane tematy w oparciu o Indywidualny Program Stażu): Oceniam pracę stażysty za 1 : - zgodną z Indywidualnym Programem Stażu i Umową Stażową - niezgodną z Indywidualnym Programem Stażu i Umową Stażową podpis/pieczęd Instytucji Przyjmującej na Staż 1 Niepotrzebne skreślić

21 załącznik nr / /TW/POKL HARMONOGRAM SZKOLEO LISTOPAD 2012 Sobota moduł A, B Niedziela moduł A, B GRUDZIEO 2012 Sobota Niedziela Sobota Niedziela moduł C moduł C moduł C moduł C STYCZEO LUTY 2013 Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela moduł C moduł C moduł C moduł C moduł C moduł C Moduł Zakres tematyczny ścieżki szkoleniowej Ogólna liczba godzin Moduł A Zarządzanie projektem badawczym 16 Moduł B Proces komercjalizacji wyników badao Moduł C Własnośd intelektualna 64 Terminy szkoleo mogą ulec zmianie 16

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR /OZE/POKL Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy stronami: KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. -wzór- UMOWA ZLECENIE

Załącznik nr 4. -wzór- UMOWA ZLECENIE Załącznik nr 4 -wzór- UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu.. r. pomiędzy Gminą reprezentowaną przez: mgr inż. Wacława Szarka, przy udziale Skarbnika Gminy mgr Lucyny Nahajczuk zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR. pomiędzy: 1. Politechniką Białostocką w Białymstoku, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A,

UMOWA O STAŻ NR. pomiędzy: 1. Politechniką Białostocką w Białymstoku, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, Załącznik nr 4 UMOWA O STAŻ NR dla pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego Politechniki Białostockiej w ramach projektu pt. Wzmocnienie potencjału kadr nauki i biznesu poprzez transfer wiedzy w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

WR /15

WR /15 UMOWA O STAŻ NR. zawarta w ramach projektu Czas na zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej osób w wieku 15-24 lata nr PO WR.01.02.02-02-0081/15 W dniu r. w Wałbrzychu pomiędzy: Fundacją

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ WZÓR UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ w ramach projektu pt.: Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: 1. TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o.,, ul. Konarskiego 18C, reprezentowaną przez Prezesa Technoparku prof. Jana Kosmola,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" współ finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wil Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2015

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Wzór UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 241/324/14 z dnia 18 lutego 2014 r. nr... zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER

UMOWA STAŻOWA Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA STAŻOWA Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER w dniu. nr umowy. pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Projekt nr WND-POKL.08.01.01-22-288/10 pt. Przedstawiciel Handlowy z Prawem Jazdy Kat. B. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Nr /OS/PP/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Zawarta w dniu..09.2011 w Krakowie pomiędzy: Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO w ramach projektu pt. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01. Nr../ST/CNP/W/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.01-02-027/11 Zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR o numerze ID.. (wpisuje Operator) (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy (wpisuje Operator) Fundacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko psychologa w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Fnergii i Gospodarki Odpadami" współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 O odbywanie praktyki/stażu* zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywności Lokalnej, nr POKL.07.04.00

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu.... r. w Opolu Załącznik do Regulaminu pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul Prószkowska 76,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą Umowa stażu nr / /.. z dnia.. odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017. zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017. zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017 zawarta w Szczecinie w dniu..2017 pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE Umowa, którą zawarli w dniu.. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000121136 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, VII

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

1 Zasady udziału w Projekcie

1 Zasady udziału w Projekcie UMOWA O STAŻ Nr NAUKOWCY W WIELKOPOLSKICH FIRMACH STAŻE BADAWCZE SZANSĄ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI KLUCZOWYCH BRANŻ DLA ROZWOJU REGIONU Niniejsza umowa określa zasady udziału i sposób

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MiST/POKL/.../2014

Umowa nr MiST/POKL/.../2014 Umowa nr MiST/POKL/.../2014 o organizację stażu dla studenta Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej uczestnika projektu pn. Mistrz i uczeń model kształcenia praktycznego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradczych nr...

Umowa o świadczenie usług doradczych nr... Umowa o świadczenie usług doradczych nr... zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie (kod: 02 952), przy ulicy Wiertniczej 141 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców zawarta w w dniu pomiędzy dyrektorem / dyrektorką szkoły zawodowej 1 (nazwa i adres ).. reprezentowanym/ną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. b) postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu w ramach doposażenia 5 pracowni,

UMOWA Nr. b) postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu w ramach doposażenia 5 pracowni, Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZS.ZAM/6/2016 UMOWA Nr zawarta w dniu. 2016 roku w Żarkach, pomiędzy Powiatem Myszkowskim, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, reprezentowanym przez Dyrektor Panią

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści:

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 4 Umowa- wzór zawarta w dniu. pomiędzy stronami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice, NIP: 633-10-93-837, REGON: 003457935, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo