UMOWA O STAŻ NR / /TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE"

Transkrypt

1 UMOWA O STAŻ NR / /TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr ,Wysokośd kapitału zakładowego: zł (wpłacony w całości), NIP: , REGON: zwanym dalej realizatorem projektu a Nazwa firmy)..... z siedzibą w (dokładny adres)... wpisaną do (KRS, EDG)..... pod numerem.... Wysokośd kapitału zakładowego: NIP: REGON:. reprezentowaną przez:... zwaną/-ym/ dalej przyjmującym na staż a Panią/-em (imię i nazwisko):..... zameldowaną/-ym w (adres):..... PESEL..... oraz NIP: zwaną/-ym dalej stażystą została zawarta trójstronna umowa (zwana dalej lub ) o następującej treści:

2 1. 1. Projekt będzie realizowany w okresie od r. do r. na terenie województwa łódzkiego. 2. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 40 pracowników naukowych, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. 3. Przedmiotem Umowy jest praktyczne zdobycie doświadczenia zawodowego przez Stażystę (Staż) w Instytucji Przyjmującej na Staż za wynagrodzeniem płatnym przez Organizatora. W ramach Stażu Stażysta zobowiązany jest do realizacji założeo projektowych, tj. wykonania Zadania na rzecz Instytucji przyjmującej na Staż. Szczegółowy opis i zakres Zadania (tj. zakres obowiązków, czynności lub dzieła do wykonania) oraz harmonogram stażu określa Indywidualny Plan Stażu (zwany dalej IPS). 4. W ramach Stażu Instytucja przyjmująca na Staż zobligowana jest do umożliwienia zdobycia doświadczenia zawodowego Stażyście w szczególności stworzenia możliwości wykonania przez Stażystę Zadania. 5. Umowa jest realizowana zgodnie z Regulaminem organizacji i odbywania staży przez pracowników naukowych, który stanowi integralną częśd Umowy, zwanym dalej Regulaminem. 2 Okres i miejsce realizacji Umowy Umowa zawarta jest na czas określony, tj.: od do , co stanowi okres Stażu, zgodnie z zapisami zawartymi w IPS oraz w Regulaminie oraz co stanowi okres szkoleo dla pracowników naukowych. 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Stażystę oraz Instytucję przyjmującą na Staż Deklaracji uczestnictwa, określonej w Regulaminie. 3. Miejsce wykonywania Stażu jest uzgodnione pomiędzy Przyjmującym na Staż i Stażystą oraz wskazane w IPS Prawa i obowiązki Realizatora projektu 1. Realizator Projektu oświadcza, że realizuje Projekt pt. Transfer strzałem w dziesiątkę w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki zgodnie z umową nr. UDA-POKL /11-00 w celu realizacji niniejszej Umowy Realizator projektu ma prawo: kontrolowad przebieg Stażu i realizację Umowy Stażowej, a w szczególności realizację IPS, mied pełny wgląd w prace Stażysty po podpisaniu wymaganych przez Przyjmującego na Staż Deklaracji o poufności informacji, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy Stażowej, wstrzymad wypłatę wynagrodzenia za Staż w razie zgłoszenia zastrzeżeo do Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu przedłożonego przez Stażystę, 1.2. Realizator projektu Stażu ma obowiązek:

3 sprawowad pieczę nad przebiegiem i realizacją Stażu, po uprzedniej akceptacji Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu, wypłacid Stażyście ustaloną kwotę wynagrodzenia. 4 4 Prawa i obowiązki Przyjmującego na Staż 4.1 Przyjmujący na Staż ma prawo: przyjąd nie więcej niż 2 Stażystów jednocześnie, do ostatecznej akceptacji Kandydata na Staż zgodnie z postanowieniami Regulaminu Staży, 4.2 Do obowiązków Przyjmującego na Staż należy: opracowanie IPS Stażu oraz warunków Umowy Stażowej we współpracy z Zespołem Projektowym oraz Stażystą, zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji Stażu, przeszkolenie Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy, zapewnienie Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz by powierzane mu zadania odpowiadały jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu, stworzenie warunków do transferu wiedzy pomiędzy Przyjmującym na Staż a Stażystą, zapewnienie Stażyście niezbędnej pomocy organizacyjnej, pozostawanie w stałym kontakcie z Menadżerem Projektu lub Specjalistą ds. rekrutacji i opieki nad stażami i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających się utrudnieo w realizacji Projektu monitorowanie i ocenę Stażu, dopilnowanie poświadczenia przez Opiekuna Stażu Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu oraz Sprawozdania Koocowego z Realizacji Stażu, zapewnienie, by podjęte zostały wszelkie konieczne kroki zapobiegające ryzyku wypadku Stażysty w związku z realizacją Stażu, wystawienie Stażyście po ukooczonym Stażu Zaświadczenia o odbycia stażu (Załącznik nr 11 do Umowy Stażowej), dostarczenie Realizatorowi projektu wszelkich potrzebnych prawidłowo wypełnionych dokumentów potrzebnych do uruchomienia Stażu. wyznaczenia osoby pracownika Instytucji przyjmującej na staż, pełniącej funkcję Opiekuna Stażysty; 5 Prawa i obowiązki Stażysty 1. Stażysta w czasie trwania Projektu ma prawo zawrzed tylko jedną Umowę Stażową Stażysta jest zobowiązany do realizacji Indywidualnego Programu Stażu zgodnie z założonym harmonogramem na warunkach przewidzianych w Umowie Stażowej i zgodnie z Regulaminem

4 3. W trakcie realizacji Projektu Stażysta ma prawo do konsultacji z Menadżerem Projekt i/lub odpowiednim Specjalistą ds. rekrutacji i opieki nad stażami 4. Za pracę wykonaną w ramach Stażu Stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w warunkach Umowy Stażowej zgodnie z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres jednego miesiąca liczony od 1-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego Stażu. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym (minimalne obciążenie to 60 godzin w miesiącu, 15 godzin w tygodniu). 5. Wynagrodzenie wypłacane jest Stażyście przez Realizator projektu Stażu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Sprawozdanie Miesięczne z Realizacji Stażu (Załącznik nr 5 do Umowy) zatwierdzone podpisem Opiekuna Stażu lub osoby upoważnionej pisemnie przez Przyjmującego na Staż i pieczęcią firmową Przyjmującego na Staż. 6. Sprawozdanie Miesięczne z Realizacji Stażu jest dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres najpóźniej po upływie 3 dni roboczych od ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego Stażu. W temacie korespondencji należy umieścid następujące informacje: okres sprawozdawczy (np )/Imię i nazwisko Oryginał Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu w formie papierowej musi zostad dostarczony po upływie 7 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Realizatora projektu, na kopercie dopiskiem na kopercie Projekt Transfer strzałem w dziesiątkę. 7. Realizator projektu ma dwa 2 dni robocze od dnia otrzymania Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu w wersji elektronicznej na weryfikację i akceptację lub odrzucenie Sprawozdania. Wiadomośd zostaje wysłana do Stażysty i osoby wyznaczonej przez Przyjmującego na Staż np. Opiekuna Stażu, drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie Stażowej. W przypadku odrzucenia Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu, Realizator projektu zwróci sprawozdanie Stażyście celem jego poprawienia. Ponowna weryfikacja Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu trwa 2 dni robocze od dnia dostarczenia poprawionej wersji Sprawozdania Realizatorowi projektu. Termin wypłaty wynagrodzenia za Staż uzależniony jest od terminu otrzymania, a następnie akceptacji Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu przez Realizatora projektu. 8. Realizator projektu Stażu dokonuje wypłaty wynagrodzenia za Staż na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę w Umowie Stażowej w terminie 3 dni roboczych od akceptacji Sprawozdania. 9. Wypłata wynagrodzenia za Staż jest wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (Załącznik nr 3 do Umowy Stażowej), który Stażysta dostarcza Realizatorowi projektu wraz ze Sprawozdaniem Miesięcznym z Realizacji Stażu (w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej) 10. Realizator projektu może wstrzymad wypłatę wynagrodzenia za odbyty Staż lub żądad zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia, jeżeli Stażysta:

5 nie dostarczył Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu w wymaganym Regulaminem Staży terminie, Sprawozdania Miesięcznego z Realizacji Stażu zostało uznane przez Realizator projektu za niekompletne lub niewystarczające, Stażysta nie dostarczył prawidłowo wystawionego Rachunku, Stażysta naruszył postanowienia Regulaminu Staży lub warunki Umowy Stażowej, deklarację o poufności (Załącznik nr 8 do Umowy Stażowej) lub przepisy prawa. 11. Należyte wykonanie Umowy Stażowej. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu, Stażysta zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycie kosztów, do 100% równowartości szkoleo oraz do zwrotu wynagrodzenia za staż do 100 % wartości przypadających na tego uczestnika. 12. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że rzeczywisty okres trwania Stażu jest krótszy od okresu planowanego w Indywidualnym Planie Stażu Realizator projektu ma prawo zażądania od Stażysty zwrotu całej kwoty wypłaconego wynagrodzenia za Staż. 13. W przypadku wystąpienia opóźnieo w przekazaniu środków na realizację Projektu ze strony Instytucji Wdrażającej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na rzecz Realizatora projektu, Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłaty wynagrodzenia za Staż do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. 14. Jednocześnie Realizator projektu zobowiązuje się do wypłaty zaległego wynagrodzenia za Staż bez naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek karnych. 15. Do obowiązków Stażysty należy: rozpoczęcie Stażu u Przyjmującego na Staż zgodnie z ustalonym Indywidualnym Programem Stażu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Stażowej oraz wymogami Przyjmującego na Staż, przestrzeganie ustalonego Umową Stażową zakresu obowiązków, przestrzeganie obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad dyscypliny i organizacji pracy, przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, przestrzeganie zobowiązao określonych w deklaracji poufności stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy Stażowej, przedkładanie w terminie zdefiniowanym w Regulaminie Stażu pisemnego Sprawozdania Miesięcznego/Koocowego z Realizacji Stażu, w którym opisane są zrealizowane zadania, innowacyjne pomysły i projekty, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, potrzeby i oczekiwania, przy czym Sprawozdanie Miesięczne z Realizacji Stażu w części dotyczącej realizacji zadao powinno byd poświadczone podpisem Opiekuna Stażu, niezwłoczne informowanie Menadżera Projektu lub odpowiedniego Specjalisty ds. rekrutacji nieprawidłowościach opieki nad stażami o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu. Specjalista po otrzymaniu wiadomości o nieprawidłowościach w realizacji Stażu ma obowiązek niezwłocznie poinformowad o tym Menadżera Projektu, przedłożenie Sprawozdania Koocowego z Realizacji Stażu nie później niż 7 dni po ukooczeniu Stażu, dostarczenie kopii Zaświadczenie o odbyciu Stażu (Załącznik nr 11 do Umowy Stażowej) nie później jednak niż w terminie 7 dni od ukooczenia Stażu. 17. Stażysta nie może powierzyd wykonania całości lub części Zadania innemu podmiotowi. 18. Stażysta zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniad, ujawniad ani wykorzystywad informacji dotyczących Instytucji przyjmującej na staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie

6 lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzid reputacji lub w inny sposób wyrządzid szkodę Instytucji przyjmującej na staż. 19. Stażysta zobowiązuje się do odbycia szkoleo,o poniższej tematyce: Zarządzanie projektem badawczym (16 godz.), (4 spotkania w miesiącu x 4 godziny, sobotaniedziela) Proces komercjalizacji wyników badao (16 godz.) 4 spotkania w miesiącu x 4 godziny, sobotaniedziela) Własnośd intelektualna (64 godz.) (8 spotkania w miesiącu x 8 godziny, sobota-niedziela) które odbędą się w miejscach i terminach wskazanych w Załączniku nr 9, przekazanym przez Realizatora projektu Zakres merytoryczny czynności Wykonawcy w ramach realizacji zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy określa zakres merytoryczny szkolenia, stanowiący Załącznik nr 2, zaakceptowany przez Stażystę 19.2 Każde szkolenie realizowane jest w wymiarze określonym w pk 1 pkt Obecności, w co najmniej 80% godzin zajęd na szkoleniach realizowanych w wyznaczonym terminie 19.4 Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany i tym samym koszt na jednego uczestnika wynosi 2535,50 zł 19.5 Kary umowne. 1. Beneficjent będzie obciążony karą pieniężną w wysokości wartości cyklu szkoleniowego, wskazanej w pkt 19.4w następujących przypadkach: W przypadku złożenia przez Stażystę niewłaściwych oświadczeo dotyczących spełnienia kryteriów dostępu określonych w Regulaminie projektu W przypadku nie uzyskania wymaganej frekwencji wskazanej pkt przez zgłoszonego uczestnika na szkoleniu i/lub niedopełnieniu przez niego warunków uczestnictwa, w tym dostarczenie wymaganych dokumentów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, (co może skutkowad nie rozliczeniem przez UMŁ kosztu uczestnictwa w szkoleniu); W przypadku przerwania uczestnictwa w szkoleniu i nie uzyskania wymaganej frekwencji, o której mowa w pkt Stażysta zobowiązuje się do wpłacenia kwoty, o której mowa w 19.4 również w przypadku niedopełnienia przez niego warunków umowy oraz Regulaminu projektu Innych zaistniałych sytuacjach lub sytuacjach skutkujących nie rozliczeniem udziału pracownika Stażysta w projekcie, z przyczyn niezależnych od Realizatora projektu 2. Stażysta zobowiązuje się, na podstawie wystawionej faktury VAT, do płatności bez protestu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. 7 Dane osobowe Stażysta wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie w niezbędnym zakresie jego danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zwanego dalej PEFS. Dane te wprowadzone zostaną do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie

7 informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia oraz określanie efektywności realizowanych zadao w procesie badao ewaluacyjnych Dane osobowe Stażysty będą przetwarzane przez Realizatora Projektu w celach związanych z rekrutacją oraz zawarciem i realizacją Umowy w ramach Przedsięwzięd. Stażysta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem zebranych danych osobowych w ramach Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administratorem danych osobowych gromadzonych w biurze projektu jest Realizator Projektu 8. Wynagrodzenie Z tytułu realizacji zobowiązao wynikających z niniejszej Umowy oraz realizacji IPS w okresie Stażu Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2500 tys. zł (słownie dwa tysiące piędset złotych.) brutto za każdy okres rozliczeniowy Stażu. Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres jednego miesiąca liczony od 1-go lub od 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego w okresie Stażu Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto (tj. stanowi całkowity i nieprzekraczalny wydatek Realizatora Projektu) oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. W szczególności z wynagrodzenia określonego w ust.1 w razie konieczności zostanie potrącony podatek dochodowy oraz jakiekolwiek inne wymagane przepisami prawa daniny o charakterze publiczno-prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stażysta przyjmuje do wiadomości, iż Organizator jest upoważniony do dokonania odpowiednich potrąceo z ww. tytułów, a w przypadku wypłaty wynagrodzenia Stażysta jest zobowiązany do zwrotu części wynagrodzenia na pokrycie ww. potrąceo Wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od dostępności środków na rachunku bankowym Realizatora Projektu w ramach Projektu Warunkiem wypłaty Stażyście wynagrodzenia jest dostarczenie Wykonawcy Raportów miesięcznych z realizacji Stażu w terminie określonym Regulaminie projektu i ich zaakceptowanie przez Realizatora Projektu Wynagrodzenie będzie wypłacane Stażyście przez Organizatora po zakooczeniu każdego okresu rozliczeniowego, w terminie do 10 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego Rachunku, zaakceptowanego przez Realizatora Projektu W uzasadnionych przypadkach termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie. 6. Za dzieo zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzieo złożenia polecenia przelewu w banku Realizatora Projektu. 7. Stażysta oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego nr. prowadzonego przez Bank.. 8. Stażysta upoważnia Organizatora do przekazywania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na wskazany przez niego w ust. 6 rachunek bankowy. 9. Wynagrodzenie nie przysługuje Stażyście za dany okres rozliczeniowy w przypadku, jeżeli:

8 9.1. Stażysta nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki wynikające z niniejszej Umowy; 9.2. w tym okresie rozliczeniowym nastąpiło rozwiązanie Umowy o Staż z przyczyn leżących po stronie Stażysty. 10. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy o Staż są postanowienia zawarte w 5 ust. 11 niniejszej Umowy. 9 Prawa autorskie Prawa własności intelektualnej do projektów wynalazczych, utworów i innych przedmiotów wytworzonych w ramach stażu przysługują Przyjmującemu na Staż, chyba, że odnośnie danego przedmiotu prawa własności intelektualnej Przyjmujący na Staż i Stażysta porozumieją się inaczej. 10. ROZWIĄZANIE UMOWY STAŻOWEJ Umowa Stażowa rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta W razie nie wypełnienia przez Stażystę lub Przyjmującego na Staż któregokolwiek z obowiązków zawartych w Regulaminie Stażu lub Umowie Stażowej Realizator projektu Stażu ma prawo wypowiedzied lub odstąpid od Umowy Stażowej Realizator projektu Staży ma prawo rozwiązad Umowę Stażową ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo od niej odstąpid na zasadach określonych w Umowie Stażowej w przypadku, gdy: uczestnicy Projektu, tj. Stażysta lub Przyjmujący na Staż, nie wykonują lub nienależycie wykonują zobowiązania zawarte w Umowie Stażowej, uczestnicy Projektu, tj. Stażysta lub Przyjmujący na Staż, naruszyli inne obowiązki określone w Regulaminie Stażu, uczestnicy Projektu, tj. Stażysta lub Przyjmujący na Staż, naruszyli inne obowiązki określone w obowiązujących przepisach prawa, a naruszenie to wpływa na należytą realizację Stażu, Przyjmujący na Staż ma prawo rozwiązad Umowę Stażową ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo od niej odstąpid na zasadach określonych w Umowie Stażowej oraz z przyczyn leżących po stronie Stażysty, jeżeli: Stażysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Stażysta nie respektuje organizacji oraz zasad porządkowych obowiązujących u Przyjmującego na Staż, Stażysta nie przestrzega Regulaminu Stażu, Umowy Stażowej w tym Indywidualnego Programu Stażu, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności lub usprawiedliwionej nieobecności Stażysty, która według opinii Przyjmującego na Staż lub Realizator projektu Stażu, uniemożliwia zrealizowanie Stażu,

9 w przypadku naruszenia przez Stażystę przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, w przypadku popełnienia przez Stażystę przestępstwa, które uniemożliwia dalszą realizację Stażu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Przyjmujący na Staż zobowiązany jest poinformowad Realizator projektu o zamiarze rozwiązania Umowy Stażowej ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo o zamiarze odstąpienia od Umowy Stażowej na zasadach w niej określonych. Jeżeli Umowa Stażowa zostanie rozwiązana z winy Stażysty, Stażysta jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora projektu kwoty stanowiącej równowartośd wypłaconego wynagrodzenia za Staż wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia do dnia zwrotu. Jeżeli Umowa Stażowa zostanie rozwiązana z winy Przyjmującego na Staż, Przyjmujący na Staż jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora projektu kwoty stanowiącej równowartośd wypłaconego Stażyście wynagrodzenia za Staż wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia do dnia zwrotu Stażysta może rozwiązad Umowę Stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na Staż, kiedy nie wywiązuje się on z warunków Umowy Stażowej. Stażysta może rozwiązad Umowę Stażową wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu Realizatora projektu Stażu oraz po konsultacji z Menadżerem Projektu, jeżeli: Przyjmujący na Staż nie realizuje warunków odbywania Stażu, program Stażu jest niezgodny z programem przewidywanym w Umowie Stażowej, Przyjmujący na Staż nie zapewnia należytego zaplecza technicznego, które zadeklarował w Umowie Stażowej, Przyjmujący na Staż nie prowadzi Stażu zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, Przyjmujący na Staż nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu odbywania Stażu, Przyjmujący na Staż nie udziela Stażyście pomocy i wskazówek w celu prawidłowego wypełniania powierzonych zadao oraz nie prowadzi wymaganej dokumentacji związanej z odbywaniem Stażu, Przyjmujący na Staż nie stosuje się do pozostałych warunków Umowy Stażowej,. Przyjmujący na Staży nie wywiązuje się z warunków Umowy Stażowej, 10.6 Umowa Stażowa może zostad rozwiązana przed upływem okresu związania Umową Stażową, jeżeli Realizator projektu nie wypłaci Stażyście należnego wynagrodzenia za realizację Stażu pomimo spełnienia przez Stażystę wszystkich warunków formalnych i merytorycznych określonych Regulaminem Staży oraz Umowa Stażową Realizator projektu podejmuje decyzję o rozwiązaniu Umowy Stażowej z przyczyn leżących po stronie Stażysty lub z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na Staż po wysłuchaniu obu stron Realizator projektu Staży przyjmuje od każdej ze stron oświadczenie o zaistniałej sytuacji z uzasadnieniem woli rozwiązania umowy w formie pisemnej Rozwiązanie Umowy Stażowej przez jedną stronę powoduje rozwiązanie Umowy Stażowej między wszystkimi stronami.

10 11. PRZERWA W STAŻU Jednorazowa przerwa w odbywaniu Stażu nie przekraczająca 5 dni roboczych na podstawie zwolnienia lekarskiego nie powoduje przedłużenia Stażu W przypadku przerwy dłuższej niż 5 dni roboczych Realizator projektu rozpatruje przyczynę przerwy w Stażu i rozważa możliwośd przedłużeniu Stażu W szczególnych przypadkach losowych Staż może ulec skróceniu. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Realizatora projektu Staż uważa się za zgodny z celem Projektu, gdy Stażysta odbywa minimum 85% przewidywanych godzin Stażu Staż nie zostanie zrealizowany z powodu siły wyższej rozumianej, jako wydarzenie poza kontrolą strony, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze stron jej zobowiązao, bądź przyczyn zdrowotnych udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Stażysta nie zwraca Realizatorowi projektu poniesionych przez niego wszelkich kosztów związanych z wypłaconymi na rzecz Stażysty świadczeniami licząc od dnia rozpoczęcia Stażu Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia za okres przerwy w Stażu za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie Regulaminu Staży. 12 Komunikacja między stronami Komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie dotyczącym realizacji Umowy odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu, chyba że zapisy niniejszej Umowy lub Regulaminu stanowią inaczej. 2. Osobą wyznaczoną przez Realizatora projektu do kontaktu z Instytucją przyjmującą na staż oraz stażystą jest Pani Renata Rudnicka zatrudniony/na na stanowisku: specjalisty ds. rekrutacji i opieki nad stażami nr tel , adres a także Menadżer projektu Pani Anna Komisarczyk nr. tel , 3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję przyjmującą na staż do kontaktu ze Stażystą oraz Realizatorem projektu jest Pan/Pani.... zatrudniony/na na stanowisku:.., nr tel..., adres

11 13 Postanowienia koocowe W dniu podpisywania Umowy o Staż Instytucji przyjmującej na staż i Stażysty nie może łączyd żaden stosunek zatrudnienia (umowa pracy, umowa zlecenie, dzieło lub inne). 2. Wszelkie zmiany lub uzupełniania Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności chyba, że Umowa inaczej stanowi. 3. Wszelkie spory dotyczące Umowy i udziału w Projekcie Strony będą rozstrzygad polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego według siedziby Realizatora projektu 4. Jeżeli którekolwiek z postanowieo Umowy okaże się nieważne pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowieo postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny będą jak najbardziej zbliżone do postanowieo zastępowanych W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010, Nr 239, poz. 1598). 2. Instytucja przyjmująca na staż oraz Stażysta oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegad jego postanowieo. 15. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stażysty i Instytucji przyjmującej na staż oraz egzemplarz dla Realizatora Projektu Załączniki do Umowy Załącznik nr.1 Indywidualny Program Stażu (IPS) Załącznik nr 2 Lista Obecności Załącznik nr 3 Rachunek Załącznik nr 4 Sprawozdanie miesięczne z realizacji stażu Załącznik nr 5 Sprawozdanie koocowe z realizacji stażu Załącznik nr 6 Deklaracja Poufności Załącznik nr 7 Oświadczenie dla celów podatkowych Załącznik nr 8 Zaświadczenie o odbyciu stażu Załącznik nr 9 Harmonogram szkoleo dla stazysty Realizator projektu Przyjmujący na Staż Stażysta

12 Załącznik nr 1 do umowy stażowej nr / /TW/POKL Indywidualny Program Stażu (IPS) Data Zatwierdzenia IPS Data rozpoczęcia Stażu Imię i Nazwisko Stażysty Miejsce Zatrudnienia Stażysty Słowa Kluczowe dot. IPS Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Osoba do kontaktu/opiekun Stażu Adres Imię i Nazwisko Telefon: Tytuł Stażu Zakres merytoryczny stażu.. Podpis i Pieczęd Przyjmującego na Staż. Podpis Stażysty

13 Załącznik nr 2 do umowy stażowej nr./ /tw/pokl LISTA OBECNOŚCI Imię i Nazwisko Stażysty Miesiąc: Data Godziny pracy od -do. Ilośd przepracowanych godzin w dniu Podpis Stażysty Podpis Opiekuna Stażu Łącznie w Miesiącu Data:. Podpis Opiekuna Stażu/pieczęd Przyjmującego na Staż Podpis Stażysty.

14 Załącznik nr 3 do umowy stażowej nr / /TW/POKL Łódz, dnia r. Nazwisko i imię: Adres zameldowania: NIP: PESEL: Urząd Skarbowy: RACHUNEK DO UMOWY STAŻOWEJ nr../ /tw/pokl Dla KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr ,Wysokośd kapitału zakładowego: zł (wpłacony w całości), NIP: , REGON: za wykonanie prac z dnia zawartą w ramach projektu pt. Transfer strzałem w dziesiątkę, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki zgodnie z umową nr. UDA-POKL /11-00 na kwotę brutto 2500 zł. Należne wynagrodzenie z tytułu w/w umowy stażowej w okresie od r. do.2013r. w kwocie 2500 zł brutto, słownie: dwa tysiące piędset zł brutto proszę przekazad na rachunek bankowy nr:... podpis stażysty Stwierdzam, że prace objęte powyższym rachunkiem zostały wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy. Rozliczenie Wynagrodzenie brutto 2500 Składka na ubezpieczenie emerytalne - Składka na ubezpieczenie rentowe - Składka na ubezpieczenie chorobowe - Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego - Koszty uzyskania przychodu - Podstawa opodatkowania - Podatek dochodowy - Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Należna zaliczka na podatek dochodowy - Do wypłaty Słownie do wypłaty: Budżet projektu: Nr i nazwa zadania: Nr i nazwa kategorii: Kwota kwalifikowana:... podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia merytorycznego Projekt nr umowy UDA-POKL /11- pt. Transfer strzałem w dziesiątkę Obliczył i sprawdził pod względem formalno-rachunkowym:... Zatwierdzono do wypłaty:...

15 Załącznik nr 4 do umowy stażowej nr / /TW/POKL SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z REALIZACJI STAŻU Imię i Nazwisko Stażysty Miejsce Stażu Okres Stażu, którego dotyczy Raport REALIZOWANE ZADANIA - OPIS ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI - OPIS KORZYŚCI STAŻYSTY - OPIS DZIAŁANIA ZGODNOŚC Z HARMONOGRAMEM (niepotrzebne skreślid) ZGODNOŚD Z IPS (niepotrzebne skreślid) TAK NIE TAK NIE UWAGI DOTYCZĄCE WSZELKICH ASPEKTÓW DOTYCZĄCYCH STAŻU ZAISTNIAŁE TRUDNOŚCI, NAPOTKANE PROBLEMY STAŻYSTA OPIEKUN STAŻU PRZYJMUJACY NA STAŻ Realizator projektu PODPIS STAŻYSTY PODPIS PRZYJMUJACEGO NA STAŻ PODPIS REALIZATORA

16 Załącznik nr 5 do umowy stażowej nr /TW/POKL SPRAWOZDANIE KOOCOWE Z REALIZACJI STAŻU Imię i Nazwisko Stażysty Miejsce Stażu Data sporządzenia Raportu Koocowego ZDOBYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI - OPIS KORZYŚCI STAŻYSTY - OPIS KORZYŚCI ODNIESIONE PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ - OPIS REZULTATY STAŻU (DLA STAZYSTY I DLA PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ) CZY REZULTATEM STAŻU BĘDZIE DALSZA WSPÓŁPRACA? UWAGI DOTYCZĄCE WSZELKICH ASPEKTÓW DOTYCZĄCYCH STAŻU: STAŻYSTA OPIEKUN STAŻU PRZYJMUJACY NA STAŻ REALIZATOR PROJEKTU PODPIS STAŻYSTY PODPIS PRZYJMUJACEGO NA STAŻ PODPIS REALIZATORA PROJEKTU

17 Załącznik nr 6 do umowy stażowej nr / /TW/POKL DEKLARACJA O POUFNOŚCI INFORMACJI 1. Stażysta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Przyjmującego na Staż przedsiębiorstwa,... (nazwa i adres przedsiębiorstwa Przyjmującego na Staż) na rzecz którego wykonuje staż w ramach Umowy Stażowej, zarówno w trakcie trwania tej Umowy, jak i w okresie trzech lat po jej zakooczeniu (art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.). Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są informacje dotyczące: 1) planów inwestycyjnych i produkcyjnych; 2) wyników przeprowadzonych testów i badao; 3) założeo cenowych produktów, 4) metod i procedur szkolenia; 5) dostawców; 6) klientów; 7) stosowanego oprogramowania; 8) własności intelektualnej i praw autorskich; 9) wiedzy know how; 10) innych niewymienionych w punkcie 1) 9) powyżej, danych finansowych, handlowych technicznych oraz operacyjnych. 2. Stażysta zobowiązuje się do posługiwania się informacjami lub danymi pozyskanymi w czasie wykonywania zadao objętych Indywidualnym Planem Stażu wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków wynikający z Umowy Stażowej. 3. W przypadku rozwiązania lub zakooczenia Umowy Stażowej, Stażysta zobowiązuje się do zwrotu Przyjmującemu na Staż wszelkich dokumentów i innych materiałów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, które opracował lub otrzymał w czasie trwania najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy Stażowej. 4. Stażysta potwierdza, iż znane są mu przepisy dotyczące obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności art. 11 cytowanej ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz sankcje cywilne i karne związane z naruszeniem tego obowiązku. (miejscowośd i data) (podpis Stażysty)

18 Imiona i Nazwisko Stażysty Załącznik nr 7 do umowy stażowej nr / /TW/POKL OŚWIADCZENIE STAŻYSTY DO CELÓW PODATKOWYCH Imię ojca Data urodzenia NIP Miejsce zameldowania Ulica i numer domu Telefon do kontaktu Gmina Dzielnica Imię matki Miejsce urodzenia PESEL Kod pocztowy Miejscowośd Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zameldowania (Nazwa i adres) Seria i numer dowodu osobistego Nazwa banku Numer konta osobistego OŚWIADCZENIE Oświadczam, jako Zleceniobiorca/stażysta/praktykant* umowy nr..z dnia., trwającej od do że: 1. Jestem równocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej (bez względu na wymiar czasu pracy i osobę pracodawcy) we Wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: co najmniej minimalne wynagrodzenie - tak/nie* 3. Jestem jednocześnie już ubezpieczony jako osoba wykonująca: pracę nakładczą - tak/nie* umowę zlecenie lub agencyjną - tak/nie* zawartą u innego zleceniodawcy (podać nazwę i adres firmy)

19 4.... Nie jestem już ubezpieczona/y z innych tytułów niż w pkt 1 i Jestem emerytem - tak/nie *, rencistą - tak/nie* (nr świadczenia i kto wypłaca).. 6. Nie jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej ani studentem i ukooczyłem 26 lat 7. Pozostaję w rejestrze bezrobotnych tak/nie 8. Umowę tę wykonam w ramach działalności gospodarczej i wystawię fakturę VAT** Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia uprzedzę Zleceniodawcę na piśmie. Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia zobowiązuję się pokryd z własnych środków. Zleceniobiorca UWAGA: * zaznaczyd odpowiednie tak lub nie ** skreślid jeśli nie dotyczy Podpis czytelny

20 Załącznik nr 8 do umowy stażowej nr / /TW/POKL Łódz,. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU Uprzejmie informuję, że Pani / Pan..... (Pełna nazwa i adres i pieczęd Przyjmującego na Staż) odbyła / odbył staż na stanowisku... w okresie: od... do Brała / brał udział w następujących przedsięwzięciach (wpisad zrealizowane tematy w oparciu o Indywidualny Program Stażu): Oceniam pracę stażysty za 1 : - zgodną z Indywidualnym Programem Stażu i Umową Stażową - niezgodną z Indywidualnym Programem Stażu i Umową Stażową podpis/pieczęd Instytucji Przyjmującej na Staż 1 Niepotrzebne skreślić

21 załącznik nr / /TW/POKL HARMONOGRAM SZKOLEO LISTOPAD 2012 Sobota moduł A, B Niedziela moduł A, B GRUDZIEO 2012 Sobota Niedziela Sobota Niedziela moduł C moduł C moduł C moduł C STYCZEO LUTY 2013 Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela moduł C moduł C moduł C moduł C moduł C moduł C Moduł Zakres tematyczny ścieżki szkoleniowej Ogólna liczba godzin Moduł A Zarządzanie projektem badawczym 16 Moduł B Proces komercjalizacji wyników badao Moduł C Własnośd intelektualna 64 Terminy szkoleo mogą ulec zmianie 16

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo