UMOWA STAŻOWA Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA STAŻOWA Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA STAŻOWA Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER w dniu. nr umowy. pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez: Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką (imię, nazwisko i funkcja) a (nazwa, adres, NIP, Regon zakładu pracy, Nr KRS lub Nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej) reprezentowanym przez: (imię, nazwisko i funkcja/stanowisko) zwanym dalej Przedsiębiorstwem (P) a Panem/Panią (imię, nazwisko, adres, PESEL) zwanym dalej Stażystą PN/Stażystą PP* została zawarta trójstronna umowa, zwana dalej umową stażową, o następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy stażowej 1. Umowa stażowa jest realizowana i współfinansowana w ramach projektu pt.: Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER (zwanego dalej Projektem), Strona1

2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego w ramach Działania 8.2 (Poddziałania 8.2.1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr: UDA-POKL /11-00, z późn. zm. 2. Organizowane staże stanowią realizację Zadania 1 Projektu pt.: Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER : Program stypendialny i stażowy, określonego w szczegółowym budżecie Projektu. 3. Celem umowy stażowej jest zwiększenie efektywności transferu wiedzy i przeniesienie innowacji pomiędzy sektorami przedsiębiorczości i nauki, przy jednoznacznym zwiększeniu konkurencyjności innowacyjnych przedsiębiorstw województwa śląskiego, których działalność prowadzona jest w obszarach technologicznych: Technologie Medyczne oraz Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne. Celem wsparcia jest nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie korzyści płynących ze wzajemnej współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw a także upowszechnianie i komercjalizacja wiedzy. 4. Przedmiotem umowy jest odbycie stażu przez pracownika naukowo-dydaktycznego (PN) w Przedsiębiorstwie (P) lub pracownika Przedsiębiorstwa (PP) w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za wynagrodzeniem dla PN, PP i P określonym w 7 umowy stażowej. 5. Umowa stażowa jest realizowana zgodnie z Regulaminem organizacji staży w ramach projektu pt.: Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju ŚWIDER - Zadanie 1: Program stypendialny i stażowy, zwanym dalej regulaminem. 2 Okres realizacji umowy stażowej Umowa stażowa zawarta jest na czas określony, tj.: od.. do. i będzie realizowana w wymiarze 50 godzin, zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie i Indywidualnym Planem Stażu. 3 Prawa i obowiązki Uczelni i Przedsiębiorstwa 1. Obowiązkiem Uczelni i Przedsiębiorstwa, przyjmujących Stażystę na staż jest: 1) ustalenie wraz ze Stażystą szczegółowych warunków realizacji stażu; 2) zapewnienie Stażyście niezbędnej pomocy organizacyjnej, w tym wyznaczenie opiekuna Stażysty (odpowiednio pracownika Uczelni i Przedsiębiorstwa) osoby, która pomoże Stażyście w realizacji IPS za odrębnym wynagrodzeniem wypłacanym na podstawie umowy zlecenia w ramach kosztów utworzenia i utrzymania miejsca stażowego, w wysokości określonej w szczegółowym budżecie Projektu; Strona2

3 3) zapewnienie Stażyście bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz poinformowanie Stażysty o zasadach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznanie go w niezbędnym zakresie z obowiązującym regulaminem pracy i innymi zasadami związanymi z organizacją i porządkiem pracy; 4) zapewnienie warunków realizacji stażu co najmniej zbliżonych do warunków świadczenia pracy przez pracowników zatrudnionych odpowiednio w Uczelni i Przedsiębiorstwie w zakresie i rodzaju wykonywanych zadań oraz warunków (środków) ich wykonywania; 5) zapewnienie samodzielności realizacji zadań wykonywanych przez Stażystę w ramach stażu oraz braku jego podporządkowania poleceniom, w szczególności poprzez przyjęcie zasady partnerskiej współpracy, umożliwiającej wzajemną wymianę informacji oraz kreatywny i intensywny rozwój wiedzy, umiejętności i doświadczenia Stażysty; 6) zapewnienie jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i nabycia nowych umiejętności, odpowiadających zainteresowaniom naukowym Stażysty oraz warunków do transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem; 7) powierzanie zadań w ramach stażu odpowiadających zakresowi dyscyplin, obszarów lub badań naukowych Stażysty; 8) opiniowanie i poświadczanie poprawności i zgodności ze stanem faktycznym list obecności/ewidencji godzin pracy Stażysty oraz sprawozdania końcowego z realizacji stażu, składanych przez Stażystę; 9) zgłaszanie Koordynatorowi Projektu wszystkich pojawiających się nieprawidłowości i utrudnień w realizacji stażu; 10) umieszczenie w miejscu odbywania stażu oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa informacji, że staż jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, według wzoru przesłanego w formie elektronicznej przez Koordynatora Projektu; 11) w przypadku Przedsiębiorstwa (przyjmującego Stażystę PN na staż i delegującego Stażystę PP na staż w Uczelni) - wypełnienie i złożenie w Uczelni dokumentów o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do regulaminu; 12) w przypadku Uczelni - wydanie Przedsiębiorstwu (przyjmującemu Stażystę PN na staż i delegującemu Stażystę PP na staż w Uczelni) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.). Strona3

4 2. Do obowiązków Uczelni, poza określonymi w ust. 1, należy: 1) wypłata Stażystom PN i PP wynagrodzenia za wykonaną pracę w ramach stażu, o którym mowa w 7 ust. 1 umowy stażowej; 2) wypłata Przedsiębiorstwu przyjmującemu Stażystę PN na staż wynagrodzenia w ramach kosztów utworzenia i utrzymania miejsca stażowego, o którym mowa w 7 ust. 6 umowy stażowej; 3) ewaluacja i kontrola procesu realizacji staży. 3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Stażystę lub Przedsiębiorstwo podczas lub w związku z wykonywaniem IPS i odbywaniem stażu, powstałych wskutek działań lub zaniedbań Stażysty lub Przedsiębiorstwa. 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Stażysty i Przedsiębiorstwa z tytułu szkód powstałych podczas lub w związku z wykonywaniem IPS i odbywaniem stażu, w szczególności na skutek naruszenia obowiązku zachowania poufności informacji. 5. Do weryfikacji i akceptacji w imieniu Uczelni sprawozdań końcowych z realizacji stażu oraz rachunków do umów stażowych, przedstawianych przez Stażystę upoważniony jest Koordynator Projektu. 4 Prawa i obowiązki Stażysty 1. Stażysta PN i PP realizuje staż na podstawie niniejszej umowy stażowej i zgodnie z Indywidualnym Planem Stażu. 2. Stażysta PN i PP zobowiązuje się do: 1) pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania stażu; 2) należytej realizacji zadań wynikających z Indywidualnego Planu Stażu; 3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych; 4) informowania na bieżąco, w formie pisemnej lub elektronicznej, Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach, nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji stażu; 5) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji stażu, we własnym zakresie i na własny koszt; 6) wypełniania ankiet w celach monitoringu, ewaluacji i kontrolnych; 7) przestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu; 8) dostarczenia w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu stażu: Strona4

5 a) listy obecności/ewidencji godzin pracy Stażysty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu, potwierdzonej podpisem osoby uprawnionej i pieczęcią Uczelni/Przedsiębiorstwa, b) sprawozdania końcowego z realizacji stażu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do regulaminu, potwierdzonego podpisem osoby uprawnionej i pieczęcią Uczelni/Przedsiębiorstwa, c) prawidłowo wystawionego rachunku do umowy stażowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu. 3. Stażysta PN oświadcza, iż realizacja stażu w P będzie odbywać się niezależnie od wykonywania jego obowiązków pracowniczych w Uczelni. 5 Ochrona danych osobowych Stażysty i danych Przedsiębiorstwa 1. Stażysta wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie w niezbędnym zakresie jego danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane te wprowadzone zostaną do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określanie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. Oświadczenie Stażysty o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 2. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie w niezbędnym zakresie danych Przedsiębiorstwa zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane te wprowadzone zostaną do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określanie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 3. Dane osobowe Stażysty i dane Przedsiębiorstwa będą przetwarzane przez Uczelnię w celach związanych z rekrutacją, zawarciem i realizacją umowy stażowej oraz do celów marketingowych i promocyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji o realizacji Projektu. 4. Stażysta i Przedsiębiorstwo mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem zebranych danych w ramach Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. Administratorem danych gromadzonych w Uczelni jest Uczelnia. Strona5

6 6 Zachowanie poufności informacji Strony umowy stażowej zobowiązują się do zachowania poufności informacji, w szczególności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić którąkolwiek ze Stron na szkodę. Przez informacje poufne rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Uczelnia/Przedsiębiorstwo podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. 7 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie prac określonych umową stażową Stażyście PN i PP przysługuje wynagrodzenie w kwocie 5 000,00 zł brutto tj. wraz z kosztami Pracodawcy (słownie: pięć tysięcy złotych), zgodnie ze szczegółowym budżetem Projektu (zadanie 1, podzadanie 1.2 (PN) i 1.4 (PP) na lata 2013 i 2014). 2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto Stażysty tj. stanowi całkowity i nieprzekraczalny wydatek Uczelni oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. Stażysta przyjmuje do wiadomości, iż Uczelnia jest upoważniona do dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obciążeń o charakterze publiczno prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 3. Wynagrodzenie za wykonaną pracę w ramach stażu wypłaca Stażyście Uczelnia po zakończeniu stażu i po przedłożeniu przez niego Koordynatorowi Projektu w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu stażu następujących dokumentów: 1) listy obecności/ewidencji godzin pracy Stażysty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu, potwierdzonej podpisem osoby uprawnionej i pieczęcią Uczelni/Przedsiębiorstwa; 2) sprawozdania końcowego z realizacji stażu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do regulaminu, potwierdzonego podpisem osoby uprawnionej i pieczęcią Uczelni/Przedsiębiorstwa; 3) prawidłowo wystawionego rachunku do umowy stażowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu. 4. Wynagrodzenie za wykonaną pracę w ramach stażu wypłacane będzie wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę na rachunku do umowy stażowej, w terminach wypłat obowiązujących w Uczelni. 5. Uczelnia może odmówić wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę w ramach stażu w przypadku, gdy Stażysta PN lub PP: Strona6

7 1) nie dostarczy Koordynatorowi Projektu w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-3; 2) naruszy postanowienia regulaminu; 3) naruszy warunki umowy stażowej z przyczyn leżących po jego stronie. 6. Przedsiębiorstwu przyjmującemu Stażystę PN na staż przysługuje wynagrodzenie w ramach kosztów utworzenia i utrzymania miejsca stażowego (zadanie 1, podzadanie 1.3 szczegółowego budżetu Projektu) w wysokości 5 000,00 zł brutto tj. z podatkiem VAT (słownie: pięć tysięcy złotych). 7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa przyjmującego Stażystę PN na staż jest prawidłowo wystawiona faktura VAT lub rachunek (w przypadku Przedsiębiorstw niebędących płatnikami podatku VAT) na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, NIP: tytułem: koszty utworzenia i utrzymania miejsca stażowego dla imię i nazwisko Stażysty, okres stażu. 8. Faktura VAT/rachunek przed zapłatą musi zostać potwierdzona/y merytorycznie przez Koordynatora Projektu. 9. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu do Uczelni prawidłowo wystawionej/go faktury/rachunku. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Projektu kwotą przelewu. 8 Prawa autorskie Wszelkie powstałe podczas realizacji stażu utwory i inne wyniki pracy intelektualnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) podlegają regulacjom tej ustawy oraz będą wykorzystywane zgodnie z tą ustawą oraz Regulaminem ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stanowiącym załącznik do uchwały nr 45 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r. 9 Osoby do kontaktu 1. Komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie dotyczącym realizacji umowy stażowej odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu. 2. Osobą wyznaczoną przez Uczelnię do kontaktu z Przedsiębiorstwem i Stażystami PN i PP jest Koordynator Projektu Pan dr Marcin Binkowski, nr tel. kom , adres 3. Osoba wyznaczona w Uczelni i Przedsiębiorstwie na opiekuna Stażysty zostanie bezpośrednio wskazana odpowiednio Stażyście PN i PP. Strona7

8 4. Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 10 Rozwiązanie umowy stażowej 1. Uczelnia ma prawo rozwiązać umowę stażową w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku: 1) niewywiązywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w regulaminie lub umowie stażowej przez Stażystów PN/PP i/lub Przedsiębiorstwo; 2) naruszenia przez Stażystów PN/PP i/lub Przedsiębiorstwo innych obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem w Projekcie i realizacją stażu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 3) gdy zmienią się okoliczności mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Projekcie Stażystów PN/PP i/lub Przedsiębiorstwa. 2. Z uprawnień Uczelni, o których mowa w ust. 1, może skorzystać Stażysta i Przedsiębiorstwo, który/e został/o poszkodowane wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stażowej. 3. Rozwiązanie umowy stażowej w każdym przypadku, wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Rozwiązanie umowy stażowej przez jedną z jej Stron powoduje jej wygaśnięcie pomiędzy wszystkimi Stronami. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy stażowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że umowa stażowa stanowi inaczej. 2. Wszelkie spory dotyczące umowy stażowej i udziału w Projekcie Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Uczelni. 3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy regulaminu, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Strona8

9 z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz przepisy dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12 Umowa jest sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron tj. 1 egzemplarz otrzymuje Uczelnia, 1 egzemplarz otrzymuje Przedsiębiorstwo, 1 egzemplarz otrzymuje Stażysta Stażysta Uczelnia Przedsiębiorstwo Koordynator Projektu. Potwierdzam środki finansowe Kwestor Obiekt dekretacji rzeczywistej/el.psp.. Obiekt dekretacji stat./zfin Wydatek strukturalny Obszar tematyczny. Kod.. Cel. Kwota zł Data i podpis.. * niepotrzebne skreślić Strona9

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Strona1 Załącznik nr 3 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Inżynier Materiałów Materiał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik nr 3 do regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach projektu PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR. pomiędzy: 1. Politechniką Białostocką w Białymstoku, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A,

UMOWA O STAŻ NR. pomiędzy: 1. Politechniką Białostocką w Białymstoku, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, Załącznik nr 4 UMOWA O STAŻ NR dla pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego Politechniki Białostockiej w ramach projektu pt. Wzmocnienie potencjału kadr nauki i biznesu poprzez transfer wiedzy w regionie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Umowa stażowa nr dotycząca uczestnictwa w Projekcie pn. Z nauki do biznesu II edycja Załącznik nr 4 do Regulaminu Zawarta w dniu... w Bydgoszczy. Stronami umowy są: 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: 1. TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o.,, ul. Konarskiego 18C, reprezentowaną przez Prezesa Technoparku prof. Jana Kosmola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU Nr /UPST/./ASZ (rok) w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego nr RPPM.06.01.02-22-0027/15-00 zawarta w dniu pomiędzy: Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR w ramach Projektu pt.: CIS Chemia

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 5 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 3 do Regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU KRAJOWEGO NR... STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014 Zawarta w dniu.w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Umowa trójstronna o staż Zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: a) Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, NIP: 525 000 74 25, REGON: 000001583,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy:

UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy: UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy: 1) Euro-Konsult sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/ 8, 20-016 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 2 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2017

UMOWA STAŻOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2017 UMOWA STAŻOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2017 Zawarta w dniu r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy:

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy: Załącznik nr 4 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA O DZIEŁO nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Zawarta w dniu.w, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców zawarta w w dniu pomiędzy dyrektorem / dyrektorką szkoły zawodowej 1 (nazwa i adres ).. reprezentowanym/ną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy).

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy). UMOWA O STAŻ zawarta w dniu... nr.... pomiędzy: Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul.kościelnej 21, 60-536 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA O DZIEŁO Nr E/ /2013 zawarta w dniu...r. w Krakowie

Wzór UMOWA O DZIEŁO Nr E/ /2013 zawarta w dniu...r. w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór UMOWA O DZIEŁO Nr E/ /2013 zawarta w dniu...r. w Krakowie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr...

UMOWA O DZIEŁO Nr... Załącznik Nr 3 do Regulaminu pracy Komisji ds. wyboru uczestników projektu pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów UMOWA O DZIEŁO Nr... Wzór zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X)

UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X) zawarta w dniu..nr.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X) Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu.... r. w Opolu Załącznik do Regulaminu pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul Prószkowska 76,

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81)

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81) Załącznik nr 3. do Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych UMOWA nr.. o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA NR /185/NAM

UMOWA STAŻOWA NR /185/NAM UMOWA STAŻOWA NR /185/NAM zawarta dnia.. 2014 roku w Częstochowie, pomiędzy WISEHEAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 80/82, Łódź 90-437, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy:

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy: Załącznik nr 3 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" współ finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wil Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Wzór UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 241/324/14 z dnia 18 lutego 2014 r. nr... zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ WZÓR UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ w ramach projektu pt.: Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA STYPENDIALNA. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA STYPENDIALNA zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ulicy Płockiej13, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. zawarta w ramach Komponentu 1 projektu w dniu.

UMOWA O STAŻ NR.. zawarta w ramach Komponentu 1 projektu w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 18 do Regulaminu projektu UMOWA O STAŻ NR.. zawarta w ramach Komponentu 1 projektu w dniu. numer programu pomocowego na podstawie którego udzielana jest pomoc de minimis: SA.32222(2011/X)

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

UMOWA STAŻOWA. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Strona1 UMOWA STAŻOWA w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ"

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ Załącznik do zarządzenia nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r. Regulamin uczestnictwa w programie stażowym na rok 2016 w ramach Projektu: Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

1 Zasady udziału w Projekcie

1 Zasady udziału w Projekcie UMOWA O STAŻ Nr NAUKOWCY W WIELKOPOLSKICH FIRMACH STAŻE BADAWCZE SZANSĄ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI KLUCZOWYCH BRANŻ DLA ROZWOJU REGIONU Niniejsza umowa określa zasady udziału i sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SZKOLENIE/KURS Nr /UoS/2013/DDS

UMOWA O SZKOLENIE/KURS Nr /UoS/2013/DDS Załącznik nr 9 UMOWA O SZKOLENIE/KURS Nr /UoS/2013/DDS w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik nr 7 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik nr 7 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr.. zawarta w dniu..

UMOWA O STAŻ nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ nr.. zawarta w dniu.. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2 NIP 739 303 30 097, REGON 510 88 42 05 reprezentowanym przez: dr hab. Mirosława

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM I UDZIELENIE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM I UDZIELENIE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO .. Numer Identyfikacyjny Załącznik nr 11 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1459/278/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. (z póź. zm.) UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM I UDZIELENIE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą Umowa stażu nr / /.. z dnia.. odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

STAŻ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Nr umowy. Pomiędzy. (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP) dalej zwanego Stażystą,

STAŻ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Nr umowy. Pomiędzy. (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP) dalej zwanego Stażystą, Umowa na realizację stażu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9.2. WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA. (Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) zamieszkałą/ym w: ul...

UMOWA STYPENDIALNA. (Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) zamieszkałą/ym w: ul... Strona 1 (Wzór) Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1578/130/V Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. UMOWA STYPENDIALNA nr. Zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Województwem Śląskim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr GZEAS.042.6.2012

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr GZEAS.042.6.2012 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr GZEAS.042.6.2012 Wzór - Umowa nr. zawarta w dniu......pomiędzy: Gminą Łubniany/Gminnym Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Łubnianach, ul. Opolska 104,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013

UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 ZLECENIE USŁUGI PEŁNIENIA OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU Nasza szansa, uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.01-14-136/12 zawarta dnia. r. w Płoniawach-Bramurze, pomiędzy: Gminnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr /UoST/2014/DRO

UMOWA O STAŻ Nr /UoST/2014/DRO Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania szkoleń, kursów i staży w ramach projektu pn. DROGOWSKAZ od bierności do aktywności UMOWA O STAŻ Nr /UoST/2014/DRO w ramach projektu DROGOWSKAZ od bierności do aktywności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr... zawarta w Białymstoku w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA O STAŻ Nr... zawarta w Białymstoku w dniu. roku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu UMOWA O STAŻ Nr... w ramach projektu Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawarta w dniu.. pomiędzy Powiatem Świdnickim - Starostą Świdnickim,

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo