WR /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WR /15"

Transkrypt

1 UMOWA O STAŻ NR. zawarta w ramach projektu Czas na zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej osób w wieku lata nr PO WR /15 W dniu r. w Wałbrzychu pomiędzy: Fundacją Rozwoju Obywatelskiego al. Poprzeczna 68a/3, Wrocław, NIP: , REGON: , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowaną przez Grzegorza Wąsika- Prezesa, zwaną dalej Realizatorem Projektu a (Nazwa firmy) z siedzibą w (dokładny adres)... wpisaną do (KRS, CEIDG)..... pod numerem... NIP: REGON:... reprezentowaną przez:... zwaną/-ym/ dalej Przyjmującym na staż a Panią/-em (imię i nazwisko):..... zamieszkałą/-ym w (adres):..... PESEL....., data urodzenia... zwaną/-ym dalej Stażystą została zawarta trójstronna umowa (zwana dalej umową) o następującej treści: Przedmiotem Umowy jest praktyczne zdobycie doświadczenia zawodowego przez Stażystę w Instytucji Przyjmującej na Staż za wynagrodzeniem płatnym przez Realizatora Projektu. W ramach Stażu Stażysta zobowiązany jest do wykonania zadań na rzecz Instytucji przyjmującej na Staż. Szczegółowy opis i zakres zadań (tj. zakres obowiązków, czynności lub dzieła do wykonania) określa Indywidualny Program Stażu (zwany dalej IPS). 2. W ramach Stażu Instytucja przyjmująca na Staż zobligowana jest do umożliwienia zdobycia doświadczenia zawodowego Stażyście. 3. Umowa jest realizowana zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

2 2. Okres, miejsce i stanowisko pracy Stażysty 1. Umowa zawarta jest na czas określony, tj.: od do... r. co stanowi okres 3 miesięcy kalendarzowych Stażu. 2. Miejscem odbywania Stażu będzie Stażysta będzie odbywał Staż na stanowisku Prawa i obowiązki Realizatora Projektu 1. Realizator Projektu oświadcza, że realizuje Projekt Czas na zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej osób w wieku lata nr PO WR /15, w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (-Projekty konkursowe) Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Staże realizowane w ramach projektu powinny być zgodne z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży Realizator Projektu ma prawo: kontrolować przebieg Stażu i realizację umowy, a w szczególności realizację IPS, mieć pełny wgląd w prace Stażysty po podpisaniu wymaganych przez Przyjmującego na Staż Deklaracji o poufności informacji, stanowiącej Załącznik nr 6 do umowy, wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za Staż w razie zgłoszenia zastrzeżeń do Listy obecności i dziennika stażu stanowiących miesięczne sprawozdanie z realizacji Stażu, 4. Realizator Projektu ma obowiązek: sprawować pieczę nad przebiegiem i realizacją Stażu, po uprzedniej akceptacji Listy obecności z realizacji Stażu, wypłacić Stażyście ustaloną kwotę wynagrodzenia. 5. Realizator Projektu ponosi koszty badań lekarskich wymaganych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres odbywania Stażu. 6. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Stażystę lub Przyjmującego na Staż podczas lub w związku z odbywaniem stażu, powstałych wskutek działań lub zaniedbań, a w szczególności na skutek naruszenia obowiązku zachowania poufności informacji. 4 Prawa i obowiązki Przyjmującego na Staż 1. Przyjmujący na Staż ma prawo do ostatecznej akceptacji Kandydata na Staż. 2. Do obowiązków Przyjmującego na Staż należy: opracowanie Indywidualnego Programu Stażu (IPS) we współpracy ze Stażystą, zapewnienie należytej realizacji IPS, zgodnie z postawionymi założeniami, zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji Stażu, przeszkolenie Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy, zapewnienie Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz by powierzane mu zadania odpowiadały jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu, uzupełnianie na bieżąco (w kwżdym dniu realizowanego Stażu) dziennika stażu, stworzenie warunków do transferu wiedzy pomiędzy Przyjmującym na Staż, a Stażystą, zapewnienie Stażyście niezbędnej pomocy organizacyjnej, pozostawanie w stałym kontakcie z Koordynatorem Projektu i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji Stażu, monitorowanie i ocena Stażu, 1 Wymogi te powinny uwzględniać Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) ( lex.europa.eu/legal content/pl/txt/pdf/?uri=celex:32014h0327%2801%29&from=pl)

3 wyznaczenia osoby pracownika Instytucji przyjmującej na Staż, pełniącej funkcję Opiekuna Stażysty. Opiekun Stażu wprowadza stażystę w zakres obowiązków, oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa się staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w IPS zakresu obowiązków. dopilnowanie poświadczenia przez Opiekuna Stażu List obecności i dziennika stażu z realizacji stażu oraz Sprawozdania Końcowego z Realizacji Stażu, zapewnia, by podjęte zostały wszelkie konieczne kroki zapobiegające ryzyku wypadku Stażysty w związku z realizacją Stażu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych, informuje Realizatora Projektu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji stażu. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych, po zakończeniu realizacji stażu wystawia Stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu (Załącznik nr 8 do Umowy Stażowej), oraz uzupełnia Sprawozdanie Końcowe/ opinię z realizacji stażu (Załącznik nr 5 do Umowy Stażowej). dostarczenie Realizatorowi Projektu wszelkich potrzebnych prawidłowo wypełnionych dokumentów potrzebnych do uruchomienia Stażu. 5 Prawa i obowiązki Stażysty 1. Stażysta jest zobowiązany do realizacji Indywidualnego Programu Stażu zgodnie z założonym harmonogramem na warunkach przewidzianych w umowie i zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 2. W trakcie odbywania Stażu Stażysta ma prawo do konsultacji z Koordynatorem Projektu i/lub Asystentem Koordynatora. 3. Stażysta będzie odbywał Staż w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo (maksymalnie 8 godzin dziennie), a w przypadku osób niepełnosprawnych w wymiarze nieprzekraczającym 35 godzin tygodniowo (maksymalnie 7 godzin dziennie). 4. Stażyście przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu; za ostatni miesiąc odbywania stażu Przyjmujący na staż jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu, określonym w 2 pkt Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie innym niż jednozmianowym lub w godzinach nadliczbowych, przy czym Realizator Projektu może wyrazić zgodę na realizację Stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy. 6. Za pracę wykonaną w ramach Stażu Stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w 6 zgodnie z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres jednego miesiąca liczony od 1-go lub 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego Stażu. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym. 7. Do obowiązków Stażysty należy: rozpoczęcie Stażu u Przyjmującego na Staż zgodnie z ustalonym Indywidualnym Programem Stażu stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz wymogami Przyjmującego na Staż, przestrzeganie ustalonego umową zakresu obowiązków, przestrzeganie obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad dyscypliny i organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, przestrzeganie zobowiązań określonych w deklaracji poufności stanowiącej Załącznik nr 6 do umowy, przedkładanie w terminie zdefiniowanym w umowie miesięcznych List obecności, niezwłoczne informowanie Koordynatora Projektu lub Asystenta Koordynatora Projektu o nieprawidłowościach opieki nad stażami, o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Stażu. przedłożenie Sprawozdania Końcowego z Realizacji Stażu nie później niż 7 dni po ukończeniu Stażu, dostarczenie kopii Zaświadczenia o odbyciu Stażu (Załącznik nr 8 do Umowy), nie później jednak niż w terminie 7 dni od ukończenia Stażu.

4 8. Stażysta nie może powierzyć wykonania całości lub części obowiązków związanych z odbywaniem Stażu innemu podmiotowi. 9. Stażysta zobowiązuje się, iż nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących Instytucji przyjmującej na staż, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Instytucji przyjmującej na Staż. 6 Wynagrodzenie 1. Z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz realizacji IPS w okresie Stażu Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1281,16 zł (słownie tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden 16/100gr) brutto z pochodnymi za każdy okres rozliczeniowy Stażu. Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres jednego miesiąca liczony od 1-go lub od 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego w okresie Stażu. W przypadku, gdy staż rozpoczyna się z dniem innym niż pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, przez pełny miesiąc rozumie się okres 30 dni. 2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto (tj. stanowi całkowity i nieprzekraczalny wydatek Realizatora Projektu) oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. W szczególności z wynagrodzenia określonego w ust.1 w razie konieczności zostanie potrącony podatek dochodowy oraz jakiekolwiek inne wymagane przepisami prawa daniny o charakterze publiczno-prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stażysta przyjmuje do wiadomości, iż Realizator Projektu jest upoważniony do dokonania odpowiednich potrąceń z ww. tytułów, a w przypadku wypłaty wynagrodzenia Stażysta jest zobowiązany do zwrotu części wynagrodzenia na pokrycie ww. potrąceń. 3. Wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od dostępności środków na rachunku bankowym Realizatora Projektu w ramach Projektu. 4. Warunkiem wypłaty Stażyście wynagrodzenia jest dostarczenie Realizatorowi Projektu miesięcznych List obecności i dziennika stażu z realizacji stażu zatwierdzonych podpisem Opiekuna Stażu lub osoby upoważnionej pisemnie przez Przyjmującego na Staż i pieczęcią firmową Przyjmującego na Staż, w terminie określonym umową i ich zaakceptowanie przez Realizatora Projektu. 5. Wypłata wynagrodzenia za Staż następuje na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (Załącznik nr 4 do Umowy), który Stażysta dostarcza Realizatorowi Projektu wraz z Listą obecności i dziennikiem stażu za każdy przepracowany miesiąc (w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej). 6. Wynagrodzenie będzie wypłacane Stażyście przez Realizatora Projektu po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Realizator Projektu dokonuje wypłaty wynagrodzenia za Staż na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę w 6ust. 16 umowy w terminie do 10 dni roboczych od akceptacji Sprawozdania i Rachunku. W uzasadnionych przypadkach termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie. 7. Miesięczna Lista obecności i dziennik stażu z Realizacji Stażu jest dostarczana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres najpóźniej po upływie 2 dni roboczych od ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego Stażu. W temacie korespondencji należy umieścić następujące informacje: Imię i nazwisko oraz okres sprawozdawczy (np. Jan Kowalski, ). Oryginały dokumentów z Realizacji Stażu w formie papierowej mogą zostać dostarczony w terminie do 7 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Realizatora Projektu: Al. Różyckiego Ludomira 1c pok. 206, Wrocław, z dopiskiem na kopercie Czas na zmiany. 8. Realizator Projektu ma 3 dni robocze od dnia otrzymania miesięcznych List obecności i dziennika stażu z Realizacji Stażu w wersji elektronicznej na weryfikację i akceptację lub odrzucenie Sprawozdania. W przypadku odrzucenia Listy obecności lub/i dziennika stażu z Realizacji Stażu, Realizator Projektu zwróci powyższe dokumenty celem ich poprawienia. Ponowna weryfikacja trwa 3 dni robocze od dnia dostarczenia poprawionej wersji Realizatorowi projektu. 9. Realizator Projektu może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za odbyty Staż lub żądać zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia, jeżeli: a. nie otrzymał Listy obecnosci i dziennika stażu z Realizacji Stażu w wymaganym terminie,

5 b. Frekwaencja Stażysty na realizaowanym stażu budzi zastrzeżenia, Lista obecności została błędnie lub niekompletnie wypełniona, c. Stażysta nie dostarczył prawidłowo wystawionego Rachunku, d. Stażysta naruszył postanowienia Regulaminu lub warunki Umowy Stażowej, deklarację o poufności (Załącznik nr 6 do Umowy) lub przepisy prawa. 10. W przypadku rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu z innej przyczyny niż podjęcie zatrudnienia, które zostanie odpowiednio udokumentowane Stażysta zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia za staż do 100 % wartości przypadających na tego Stażystę. 11. Rezygnacja z udziału w stażu jest usprawiedliwiona w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej skutkiem czego jest zakończenie udziału w Projekcie. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do Realizatora Projektu kopii stosownej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 12. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że rzeczywisty okres trwania Stażu jest krótszy od okresu planowanego w Indywidualnym Programie Stażu Realizator Projektu ma prawo zażądania od Stażysty zwrotu całej kwoty wypłaconego wynagrodzenia za Staż. 13. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację Projektu ze strony Instytucji Wdrażającej Województwo Dolnośląskie- Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy, na rzecz Realizatora Projektu, Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłaty wynagrodzenia za Staż do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. 14. Jednocześnie Realizator Projektu zobowiązuje się do wypłaty zaległego wynagrodzenia za Staż bez naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek karnych. 15. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w banku Realizatora Projektu. 16. Stażysta upoważnia Realizatora Projektu do przekazywania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na wskazany przez niego rachunek bankowy. 17. Wynagrodzenie nie przysługuje Stażyście za dany okres rozliczeniowy w przypadku, jeżeli: Stażysta nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki wynikające z umowy; w danym okresie rozliczeniowym nastąpiło rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Stażysty. 18. Stażyście przysługuje zwrot kosztów dojazdu za obecność na stażu w każdym dniu jego realizacji zgodnie z zapisami i na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutcji i uczestnictwa w projekcie. 7 Prawa autorskie 1. Wszelkie rezultaty, jakie wytworzy Stażysta w ramach czynności wykonywanych podczas realizacji Stażu (zwane w umowie Dziełem), stanowią utwory korzystające z ochrony na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 2. Na podstawie niniejszej umowy bezwarunkowo przenosi na Przyjmującego na staż całość autorskich praw majątkowych do dzieła. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy i uprawnia Przyjmującego na staż do korzystania z Dzieła na wszystkich, znanych w dniu jego wykonania, polach eksploatacji, w szczególności: zwielokrotniania Dzieła bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku; utrwalania Dzieła w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów; rozpowszechniania Dzieła bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych technikami, o których mowa w pkt b), w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach zbiorowych typu elektronicznych baz danych, drukiem, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku; udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym

6 również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dzieła czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 4. Stażyście nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji. 5. Przyjmujący na staż będzie uprawniony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Stażysty, do przeniesienia autorskich praw majątkowych i udostępnienia dzieła lub jego części osobom trzecim. 6. Z chwilą odbioru Dzieła Przyjmujący na staż nabywa własność wszystkich przekazanych egzemplarzy, na których je utrwalono. 7. Stażysta pokryje wszelkie uzasadnione szkody i koszty poniesione przez Przyjmującego na staż w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw majątkowych lub osobistych poprzez przekazanie dzieła lub dokonanie w nim zmian bez wymaganej zgody uprawnionego. 8. Wynagrodzenie określone w 8 obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła i innych rezultatów wytworzonych w ramach realizacji Harmonogramu Prac Stażu. 8 Rozwiązanie umowy stażowej 1. Umowa Stażowa rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta. 2. W razie nie wypełnienia przez Stażystę lub Przyjmującego na Staż któregokolwiek z obowiązków zawartych w Umowie Stażowej, Realizator Projektu ma prawo wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy Stażowej. 3. Realizator Projektu ma prawo rozwiązać Umowę Stażową ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo od niej odstąpić na zasadach określonych w Umowie Stażowej w przypadku, gdy: Stażysta lub Przyjmujący na Staż, nie wykonują lub nienależycie wykonują zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, Stażysta lub Przyjmujący na Staż, naruszyli inne obowiązki określone w obowiązujących przepisach prawa, a naruszenie to wpływa na należytą realizację Stażu. 4. Przyjmujący na Staż ma prawo rozwiązać Umowę Stażową ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo od niej odstąpić na zasadach określonych w Umowie Stażowej oraz z przyczyn leżących po stronie Stażysty, jeżeli: Stażysta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Stażysta nie respektuje organizacji oraz zasad porządkowych obowiązujących u Przyjmującego na Staż, Stażysta nie przestrzega Umowy Stażowej, w tym Indywidualnego Programu Stażu, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności, w przypadku naruszenia przez Stażystę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, w przypadku popełnienia przez Stażystę przestępstwa, które uniemożliwia dalszą realizację Stażu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. 5. Przyjmujący na Staż zobowiązany jest poinformować Realizatora Projektu o zamiarze rozwiązania Umowy Stażowej ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem albo o zamiarze odstąpienia od Umowy Stażowej na zasadach w niej określonych. 6. Jeżeli Umowa Stażowa zostanie rozwiązana z winy Stażysty, Stażysta jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora Projektu kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego wynagrodzenia za Staż wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia do dnia zwrotu. 7. Jeżeli Umowa Stażowa zostanie rozwiązana z winy Przyjmującego na Staż, Przyjmujący na Staż jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora Projektu kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego Stażyście wynagrodzenia za Staż wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia do dnia zwrotu. 8. Stażysta może rozwiązać Umowę Stażową za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na Staż, kiedy nie wywiązuje się on z warunków Umowy Stażowej. Stażysta może rozwiązać Umowę Stażową wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu Realizatora Projektu oraz po konsultacji z Koordynatorem Projektu, jeżeli: Przyjmujący na Staż nie realizuje warunków odbywania Stażu,

7 program Stażu jest niezgodny z programem przewidywanym w Umowie Stażowej, Przyjmujący na Staż nie zapewnia należytego zaplecza technicznego, które zadeklarował w Umowie Stażowej, Przyjmujący na Staż nie prowadzi Stażu zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, Przyjmujący na Staż nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu odbywania Stażu, Przyjmujący na Staż nie udziela Stażyście pomocy i wskazówek w celu prawidłowego wypełniania powierzonych zadań oraz nie prowadzi wymaganej dokumentacji związanej z odbywaniem Stażu, Przyjmujący na Staż nie stosuje się do pozostałych warunków Umowy Stażowej, Przyjmujący na Staży nie wywiązuje się z warunków Umowy Stażowej, 9. Umowa Stażowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu związania Umową Stażową, jeżeli Realizator Projektu nie wypłaci Stażyście należnego wynagrodzenia za realizację Stażu pomimo spełnienia przez Stażystę wszystkich warunków formalnych i merytorycznych określonych niniejszą Umową. 10. Realizator Projektu podejmuje decyzję o rozwiązaniu Umowy Stażowej z przyczyn leżących po stronie Stażysty lub z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego na Staż po wysłuchaniu obu stron. 11. Realizator Projektu przyjmuje od każdej ze stron oświadczenie o zaistniałej sytuacji z uzasadnieniem woli rozwiązania umowy w formie pisemnej. 12. Rozwiązanie Umowy Stażowej przez jedną stronę powoduje rozwiązanie Umowy Stażowej między wszystkimi stronami. 9 Przerwa w stażu 1. Jednorazowa przerwa w odbywaniu Stażu nie przekraczająca 5 dni roboczych na podstawie zwolnienia lekarskiego nie powoduje przedłużenia Stażu. 2. W przypadku przerwy dłuższej niż 5 dni roboczych Realizator Projektu rozpatruje przyczynę przerwy w Stażu i rozważa możliwość przedłużeniu Stażu. 3. W szczególnych przypadkach losowych Staż może ulec skróceniu. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Realizatora Projektu. 4. Jeżeli staż nie zostanie zrealizowany z powodu siły wyższej rozumianej, jako wydarzenie poza kontrolą strony, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze stron jej zobowiązań, bądź przyczyn zdrowotnych udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, Stażysta nie zwraca Realizatorowi Projektu poniesionych przez niego wszelkich kosztów związanych z wypłaconymi na rzecz Stażysty świadczeniami licząc od dnia rozpoczęcia Stażu. 5. Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia za okres przerwy w Stażu za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 9 ust Komunikacja między stronami 1. Komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie dotyczącym realizacji Umowy odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu, chyba że zapisy niniejszej Umowy stanowią inaczej. 2. Osobą wyznaczoną przez Realizatora Projektu do kontaktu z Instytucją przyjmującą na staż oraz Stażystą jest Marlena Marchel zatrudniony/na na stanowisku Koordynatora Projektu nr tel adres 3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję przyjmującą na Staż do kontaktu ze Stażystą oraz Realizatorem Projektu jest Pan/Pani.... zatrudniony/na na stanowisku:..., nr tel..., adres Osobą odbywającą staż zawodowy jest Pan/ Pani..., nr tel......, adres ...

8 11 Dane osobowe 1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Realizator Projektu powierza Przyjmującym na staż, przetwarzanie danych osobowych Stażysty w ramach niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój , na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 30 czerwca 2017 r. 2. Powierzone dane osobowe Stażysty mogą być przetwarzane przez Przyjmującego na staż wyłącznie w celu wykonania umowy. 3. Przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych Przyjmujący na staż przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 4. Przyjmujący na staż, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu o którym mowa w ust Realizator Projektu upoważnia Przyjmującego na staż do wydania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy na czas jej trwania (Załącznik nr 9 do umowy). 6. Przyjmujący na staż jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu wszystkich powierzonych danych osobowych w tajemnicy poufności przez pracowników mających do nich dostęp, zarówno w trakcie trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. 7. Przyjmujący na staż niezwłocznie informuje Realizatora Projektu o: wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 12 Postanowienia końcowe 1. W dniu podpisania niniejszej umowy Instytucji przyjmującej na Staż i Stażysty nie może łączyć żaden stosunek zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne). 2. Wszelkie zmiany lub uzupełniania niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności chyba, że Umowa inaczej stanowi. 3. Wszelkie spory dotyczące Umowy i udziału w Projekcie Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego według siedziby Realizatora Projektu. 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny będą jak najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stażysty i Instytucji przyjmującej na staż oraz egzemplarz dla Realizatora Projektu.

9 Załączniki do Umowy Załącznik nr 1 Indywidualny Program Stażu (IPS) Załącznik nr 2 Lista Obecności i dziennik stażu Załącznik nr 3 Wniosek urlopowy Załącznik nr 4 Rachunek Załącznik nr 5 Sprawozdanie końcowe/ opinia z realizacji stażu Załącznik nr 6 Deklaracja Poufności Załącznik nr 7 Oświadczenie dla celów podatkowych Załącznik nr 8 Zaświadczenie o odbyciu stażu Załącznik nr 9 Upoważnienie/Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Realizator projektu Przyjmujący na Staż Stażysta

UMOWA STAŻOWA. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

UMOWA STAŻOWA. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Strona1 UMOWA STAŻOWA w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy:

UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy: UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy: 1) Euro-Konsult sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/ 8, 20-016 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU

UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU UMOWA O PRZEPROWADZENIE STAŻU Nr /UPST/./ASZ (rok) w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego nr RPPM.06.01.02-22-0027/15-00 zawarta w dniu pomiędzy: Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /2017

UMOWA O STAŻ nr /2017 UMOWA O STAŻ nr /2017 w ramach projektu Aktywni na rynku pracy!, nr RPLD.08.02.01-10-0056/16-00 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 w ramach projektu Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty, nr POKL.08.01.02-10-053/14 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-BO/CzNK/2010

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-BO/CzNK/2010 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-BO/CzNK/2010 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy).

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy). UMOWA O STAŻ zawarta w dniu... nr.... pomiędzy: Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul.kościelnej 21, 60-536 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 organizowanego w ramach projektu Czas na Aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu.... r. w Opolu Załącznik do Regulaminu pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul Prószkowska 76,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U /11. Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WZP/WIS/U /11. Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA nr.. (projekt umowy) na publikację jednego dodatku specjalnego w ramach komponentu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:. (nazwa, adres, nip) reprezentowanym przez:

zawarta w dniu... pomiędzy:. (nazwa, adres, nip) reprezentowanym przez: Umowa stażu nr IRP/.. /staż-../p/2010 organizowanego w ramach projektu Pracujący 45+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81)

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81) Załącznik nr 3. do Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych UMOWA nr.. o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3 ZPU 68 /2013 Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie Programu Stażowego dla UP Podzadanie 5 Wypłata stypendium stażowego (4 miesiące X1400zł X 60 osób ) UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-FAIS/POKL-168/.../9/2014 Zawarta w dniu.w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Załącznik nr 4 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ Umowa trójstronna o staż zawarta w Białymstoku w dniu... roku pomiędzy: a) Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło: ... (pieczęć jednostki zamawiającej) UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /../2016. W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami:

UMOWA nr /../2016. W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami: UMOWA nr /../2016 W dniu. roku w.. pomiędzy następującymi stronami: SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ "PIAST" WE WROCŁAWIU z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10B pod numerem KRS 0000064406, REGON..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona1 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona2 1 Ilość zawartych umów na organizację staży dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CAZ / /..

UMOWA Nr CAZ / /.. UMOWA Nr CAZ.4411-. / /.. zawarta w dniu.. roku pomiędzy Powiatem Złotowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z upoważnienia którego działa Starosta Złotowski, z upoważnienia którego działa: Łucja

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017. zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017. zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017 zawarta w Szczecinie w dniu..2017 pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01. Nr../ST/CNP/W/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.01-02-027/11 Zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy część A)

UMOWA NR. (projekt umowy część A) dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 z dnia 18 października 2013 r. REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zagrożeni wykluczeniem społecznym aktywni zawodowo współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

Strona1 REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ)

Strona1 REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ) REGULAMIN ZASADY OGÓLNE REALIZACJI TRENINGU PRACY (STAŻU ZAWODOWEGO/ PRAKTYKI WIELOSTANOWISKOWEJ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE U M O W A Nr SZ-5800/ /ALG/2012 zawarta w Iławie w dniu.08.2013 r. pomiędzy: Starostą Iławskim - Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.06.2007 r. działa Walerian

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Zawarta w dniu.w, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA O STAŻ Nr /UST/./ASZ (rok) w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego nr RPPM.06.01.02-22-0027/15-00 zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Lęborskim, 84-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 O odbywanie praktyki/stażu* zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywności Lokalnej, nr POKL.07.04.00

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01. Nr../UST/CNP2/W/2013 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.01-02-073/12-00 Zawarta w dniu.. we pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR.. Zwana dalej Umową

UMOWA O DZIEŁO NR.. Zwana dalej Umową Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA OPIEKUNA STAŻU. zawarta w dniu.. w Powodowie pomiędzy:

UMOWA DOTYCZĄCA OPIEKUNA STAŻU. zawarta w dniu.. w Powodowie pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA OPIEKUNA STAŻU zawarta w dniu.. w Powodowie pomiędzy: a 1. Powiatem Wolsztyńskim/Zespołem Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie z siedzibą w Powodowie, Powodowo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

REWITALIZACJA SPOŁECZNA Człowiek najlepsza inwestycja REWITALIZACJA SPOŁECZNA załącznik nr. do umowy nr z dnia - w z ó r - UMOWA o POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o organizację stażu zawodowego w ramach projektu Dołącz do aktywnych

UMOWA nr. o organizację stażu zawodowego w ramach projektu Dołącz do aktywnych UMOWA nr o organizację stażu zawodowego w ramach projektu Dołącz do aktywnych zawarta w Leżajsku w dniu r. pomiędzy: Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju z siedzibą w Leżajsku przy ul. Targowej 9, NIP: 816-10-00-067,

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo