Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: , REGON: zwaną w dalszej części umowy Uczelnią, reprezentowaną przez Kierownika Projektu dr inż. Grzegorza Nicewicza. 2. Panią zamieszkałą w., ul., legitymującą się dowodem osobistym: seria, nr wydanym przez., posiadającą nr PESEL., zwanym/-ą dalej Stażystą 3...(nazwa firmy).. z siedzibą w..(adres firmy).., posiadającym nr NIP, posiadającym nr REGON., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS.... Prowadzonego przez., zwaną w dalszej części umowy "Instytucją przyjmującą na staż" reprezentowaną przez:.. 1 Zawarcie niniejszej umowy związane jest z realizacją projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /12-00 zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2 Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy jej stronami, a także określa ich prawa i obowiązki w zakresie realizacji stażu w związku z udziałem w projekcie, o którym mowa w 1 umowy 3 Uczelnia kieruje Stażystę w celu odbycia przez niego dobrowolnego stażu organizowanego w ramach projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie II a Instytucją przyjmująca na staż wyraża zgodę na przyjęcie Stażysty i umożliwienie mu odbycia stażu. 1/5

2 4 1. Okres odbywania stażu strony ustalają na okres 2 miesięcy, zrealizowany w okresie wakacyjnej przerwy międzysemestralnej tj.: od do Stażysta zobowiązuje się wykonywać polecone czynności w wymiarze czasu 24 godziny tygodniowo. 3. Stażysta przyjmuje do wykonania czynności polegające na (program stażu): 1). 2). 3). 4. Miejscem wykonywania stażu jest siedziba (nazwa firmy) 5 Obowiązki Uczelni Uczelnia zobowiązuje się do: 1) przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do odbycia stażu, 2) podpisania umowy z Instytucją przyjmującą na staż i Stażystą, 3) reprezentowania interesów stażysty, 4) wypłaty Stażyście po ukończeniu stażu świadczenia (stypendium stażowego) w wysokości,00 zł miesięcznie (słownie:. 00/100 zł). Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę. Płatność będzie dokonana po ukończeniu stażu. Koszt wypłaty stypendium stażowego oraz składek ZUS wynosi łącznie 840,00 zł brutto miesięcznie (słownie: osiemset czterdzieści 00/100 zł brutto), czyli łącznie 1680,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt 00/100 zł brutto) za okres 2 miesięcy. Stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art.21 ust.1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczelnia odprowadzi składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) zwrotu kosztów wynagrodzeń wypłaconych Opiekunowi Stażu z tytułu opieki nad stażystą, na podstawie noty obciążeniowej (wraz z załączonym potwierdzeniem dokonanego przelewu wynagrodzenia Opiekunowi Stażu) wystawionej przez Instytucję przyjmującą na staż w ciągu 20 dni od zakończenia stażu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na nocie obciążeniowej. Zmiana Opiekuna Stażu w trakcie realizacji stażu nie powoduje zmiany terminu wypłacenia kosztów wynagrodzeń wypłaconych Opiekunowi Stażu z tytułu opieki nad stażystą, na podstawie noty obciążeniowej. Strony ustalają zryczałtowane koszty wynagrodzenia dla Opiekuna Stażysty w wysokości 840,00 zł brutto miesięcznie 2/5

3 (słownie: osiemset czterdzieści 00/100 zł brutto), czyli łącznie 1680,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt 00/100 zł brutto) za okres 2 miesięcy, 6) wypłaty środków wymienionych w punkcie 4 po dostarczeniu do Asystenta Kierownika Projektu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów ( 6 pkt.8) nie później niż w ciągu pierwszych 20 dni następujących po zakończeniu stażu, 7) monitorowania przebiegu stażu na podstawie Dzienniczka Stażysty, 8) wydania zaświadczenia o odbytym stażu wraz z opisem obowiązków Stażysty. Stażysta zobowiązuje się do: 6 Obowiązki Stażysty 1) rozpoczęcia i zakończenia stażu zgodnie z terminami podanymi w 4 niniejszej umowy w wymiarze 24 godzin tygodniowo oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Instytucję przyjmującą na staż, 2) odbycia stażu w miejscu i zgodnie z zasadami oraz programem określonymi przez Instytucję przyjmującą na staż, 3) terminowego wypełnienia i podpisania obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych związanych z niniejszą umową. Dokumenty zgłoszone muszą być dostarczone Asystentowi Kierownika Projektu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, termin dla dokumentów wyrejestrowujących wynosi 3 dni od zakończenia umowy. 4) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w Instytucji przyjmującej na staż, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad BHP, 5) wykonywania poleconych czynności rzetelnie, terminowo i bez usterek a w przypadku stwierdzenia uchybień w ich wykonaniu niezwłocznego, nieodpłatnego usunięcia wad wynikłych z tego tytułu, 6) wypełniania poleceń Opiekuna Stażu oraz pracowników przez niego wskazanych, 7) poinformowania Uczelni pisemnie o fakcie przerwania stażu w ciągu 3 dni od zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Asystenta Kierownika Projektu, 8) dostarczania do Asystenta Kierownika Projektu raportów (Dzienniczek Stażu zał. nr.1 do Umowy) za każdy miesiąc odbywania stażu wraz z listą obecności (zał. nr.2 do Umowy). Dokumenty te należy przedłożyć do 3 dnia (ale nie później niż do 12 dnia) następującego po miesiącu, którego dotyczą, 9) przedłożenia kopii zaświadczenia o odbytym stażu (list referencyjny) wraz z opisem obowiązków stażysty oraz wypełnienia arkusza ewaluacji stażu i dostarczenia go do Asystenta Kierownika Projektu w ciągu 7 dni od daty ukończenia stażu, 3/5

4 10) niezwłocznego informowania Asystenta Kierownika Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu. 11) ubezpieczenia się na własny koszt w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na okres przebywania na stażu oraz przedstawienia Uczelni dokumentu potwierdzającego zawarcie stosownej umowy ubezpieczeniowej. Instytucja przyjmująca na staż zobowiązuje się do: 7 Obowiązki instytucji przyjmującej na staż 1) zapoznania Stażysty z zakresem jego obowiązków podczas stażu, 2) przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp i p. poż., 3) zapoznania Stażysty z obowiązującym regulaminem pracy, 4) jeśli jest to konieczne - przydzielenia na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży ochronnej, 5) zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem, 6) pisemnego powiadomienia Uczelni o osobie, która będzie pełniła funkcję Opiekuna Stażysty, 7) udzielenia wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, 8) poświadczania podpisem prawdziwości informacji zawartych w Dzienniku Stażowym prowadzonym przez Stażystę, 9) zapewnienia ochrony danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 10) wystawienia Stażyście listu referencyjnego zaświadczającego o odbytym stażu wraz z opisem obowiązków Stażysty, w terminie siedmiu dni od daty zakończenia stażu, 11) niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, poinformowania Uczelni o przerwaniu przez stażystę odbywania stażu lub innych zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu, 12) udzielenia Uczelni oraz innym upoważnionym instytucjom monitorującym realizację projektu rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 13) przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do 31 grudnia 2020 r., 14) umożliwienia odbycia wizyty monitorującej przedstawicielom Uczelni lub innym upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację projektu, 15) wypłaty wynagrodzenia Opiekunowi Stażu oraz odprowadzenia wszelkich należności publicznoprawnych, w tym składek ZUS i podatku PIT, w ramach kwoty, o której mowa w 5 pkt. 5. 4/5

5 8 Rezygnacja ze stażu 1. W przypadku rażącego naruszenia przez stażystę zasad określonych w Regulaminie Pracy lub Kodeksie Etyki obowiązującym w instytucji przyjmującej na staż, staż zostanie przerwany z winy stażysty. 2. O wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w powyższym ustępie Instytucja przyjmująca na staż natychmiast powiadomi pisemnie Uczelnię. 3. Jeżeli staż zostanie przerwany przez Stażystę z jego winy, w tym z przyczyn wymienionych w 8 ust. 1, stypendium stażowe nie przysługuje. Jednocześnie Stażysta zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Uczelnię (w szczególności wynagrodzenia Opiekuna Stażu, oraz udokumentowanych kosztów poniesionych przez Instytucję przyjmującą na staż) w ciągu 30 dni od zaistnienia tej sytuacji. 4. Jeżeli staż zostanie przerwany przez Instytucję przyjmującą na staż to nie przysługuje jej zwrot kosztów przewidzianych w 5 ust Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygająca będzie decyzja sądu właściwego dla Uczelni w Szczecinie. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stażysty i Instytucji przyjmującej na staż oraz dwa dla Uczelni Instytucja przyjmująca Uczelnia Stażysta na staż 5/5

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu staży krajowych w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). 1. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo