a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:."

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie W dniu... w Katowicach, pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez: Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką a Panem/Panią. (imię, nazwisko) PESEL: Adres zamieszkania:. zwanym dalej Stażystą (PN) została zawarta umowa, zwana dalej umową stażową, o następującej treści: 1 Przedmiot i zakres Umowy 1. Umowa stażowa jest realizowana i współfinansowana w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT (zwanego dalej Projektem), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, zgodnie z umową nr UDA-POKL /12-00 z dnia r. 2. Organizowane staże stanowią realizację zadania 2 Program stażowy Projektu, określonego w szczegółowym budżecie Projektu. 3. Celem stażu jest zwiększenie efektywności transferu wiedzy, nawiązanie współpracy między sektorami przedsiębiorczości i nauki oraz zwiększenie wiedzy przez odbywających staż pracowników naukowodydaktycznych na temat kierunków rozwoju gospodarki i potrzeb przedsiębiorstw, a także weryfikacja doświadczenia naukowego pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania badań. 4. Przedmiotem umowy jest odbycie stażu przez pracownika naukowo-dydaktycznego (PN) w przedsiębiorstwie (Instytucja przyjmująca).

2 Strona 2 z 5 5. Umowa jest realizowana zgodnie z Regulaminem organizacji staży naukowych w ramach Projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT, zwanym dalej Regulaminem. Pojęcia użyte w niniejszej umowie należy rozumieć tak, jak wskazano w Regulaminie. 6. Jako miejsce odbywania stażu ustala się..... (nazwa i adres przedsiębiorstwa). 7. Stażysta będzie realizował staż pod nadzorem formalnym opiekuna stażu oraz Koordynatora Projektu. 2 Okres realizacji Umowy 1. Umowa stażowa zawarta jest na czas określony, tj.: od. do. 2. Stażysta będzie realizował staż w wymiarze 30 godzin w okresie zawartej umowy stażowej i zobowiązany będzie do przedstawienia Uczelni po zakończeniu stażu listy obecności/ewidencji godzin pracy Stażysty oraz sprawozdania końcowego z realizacji stażu, sporządzonych według obowiązujących wzorów i poświadczonych przez Instytucję przyjmującą. 3 Prawa i obowiązki Uczelni 1. Uczelnia zobowiązuje się do: 1) sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją Programu stażowego Projektu; 2) wypłaty wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1; 3) weryfikacji i akceptacji przez Koordynatora Projektu sprawozdania końcowego z realizacji stażu oraz rachunku do wypłaty, przedstawianych przez Stażystę. 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Stażystę lub Instytucję przyjmującą podczas lub w związku z odbywaniem stażu, powstałych wskutek działań lub zaniedbań Stażysty lub Instytucji przyjmującej. 3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności wobec Stażysty i Instytucji przyjmującej z tytułu szkód powstałych podczas lub w związku z odbywaniem stażu. 4 Prawa i obowiązki Stażysty 1. Stażysta realizuje staż na podstawie niniejszej umowy stażowej, zawartej przez PN z Uczelnią oraz na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię z Instytucją przyjmującą, na warunkach ustalonych w umowach i zgodnie z programem stażu. 2. Stażysta zobowiązuje się do: 1) pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania stażu; 2) należytej realizacji zadań wynikających z programu stażu;

3 Strona 3 z 5 3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych; 4) informowania na bieżąco, w formie pisemnej lub elektronicznej, Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach, nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji stażu; 5) przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu; 6) dostarczenia listy obecności/ewidencji godzin pracy Stażysty oraz sprawozdania końcowego z realizacji stażu potwierdzonych podpisem i pieczęcią Instytucji przyjmującej (zgodnie z wzorami załącznik nr 4 i nr 5 do Regulaminu) Koordynatorowi Projektu w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia stażu; 7) dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku, stanowiącego załącznik do umowy stażowej, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie dla Stażysty, zgodnie z Regulaminem. 5 Ochrona danych osobowych 1. Stażysta wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie w niezbędnym zakresie do realizacji stażu w ramach Projektu, jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Dane osobowe Stażysty będą przetwarzane przez Uczelnię w celach związanych z rekrutacją do programu stażowego oraz zawarciem i realizacją umowy stażowej w ramach Projektu. Stażysta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6 Wynagrodzenie 1. Za zrealizowanie podczas stażu zadań określonych w programie stażu Uczelnia zapłaci Stażyście PN wynagrodzenie w kwocie 3 000,00 zł brutto tj. pomniejszone o koszty pracodawcy (słownie: trzy tysiące złotych), zgodnie ze szczegółowym budżetem Projektu (zad. 2, poz. 4). 2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto tj. stanowi całkowity i nieprzekraczalny wydatek Uczelni oraz nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. Stażysta przyjmuje do wiadomości, iż Uczelnia jest upoważniona do dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4 Strona 4 z 5 3. Wynagrodzenie za zrealizowanie podczas stażu zadań określonych w programie stażu wypłaca Uczelnia po przedłożeniu przez Stażystę dokumentów wymienionych w 8 ust. 1 Regulaminu oraz prawidłowo wystawionego rachunku, stanowiącego załącznik do umowy stażowej. 4. Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Stażystę na rachunku do umowy stażowej, w terminach wypłat obowiązujących na Uczelni. 5. Uczelnia może odmówić wypłaty lub żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia za staż w przypadku, gdy Stażysta PN: 1) nie dostarczył Koordynatorowi Projektu sprawozdania końcowego z realizacji stażu w terminie do 14 dni roboczych po zakończeniu obowiązków stażowych; 2) naruszył inne postanowienia Regulaminu; 3) naruszył warunki umowy stażowej z przyczyn leżących po jego stronie. 7 Osoby do kontaktu 1. Osobą wyznaczoną przez Uczelnię do kontaktu w ramach programu stażowego jest Koordynator Projektu Prof. dr hab. Janusz Gluza, nr tel , adres 2. Osobą do kontaktu w ramach Instytucji przyjmującej na staż (przedsiębiorstwa) jest wyznaczony opiekun stażu. Dane opiekuna stażu: imię i nazwisko:. zajmowane stanowisko w IP: tel. kontaktowy i adres Zmiana opiekuna stażu wymaga pisemnego zgłoszenia Koordynatorowi Projektu, nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 8 Rozwiązanie Umowy 1. Uczelnia może jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji: 1) naruszenia przez Stażystę obowiązków, o których mowa w 4 ust. 2; 2) naruszenia przez Stażystę podstawowych norm związanych z funkcjonowaniem Instytucji przyjmującej na staż; 3) podania przez Stażystę nieprawdziwych informacji w złożonych w ramach rekrutacji na staż dokumentach/oświadczeniach; 4) zaprzestania (bez usprawiedliwienia) przez Stażystę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

5 Strona 5 z 5 2. Rozwiązanie umowy, w każdym przypadku, wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 7 ust Wszelkie spory dotyczące umowy i udziału w Projekcie, Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron... Stażysta.. Uczelnia. Koordynator Projektu

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo