UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu."

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł, NIP : , REGON: , reprezentowaną przez Prezesa Technoparku prof. Jana Kosmola, zwanym dalej Beneficjentem, a (nazwa i adres jednostki naukowej). reprezentowanym przez: (imię, nazwisko, stanowisko)... zwanym dalej Organizacją Goszczącą Stażystę/-kę, a 1. Panią/-em (imię i nazwisko). zamieszkałą/-ym w (adres) Nr PESEL.. zwaną/-ym dalej Stażystą/-ką, została zawarta Umowa o Staż, zwana dalej Umową o następującej treści: 1. Przedmiot i zakres umowy 1. Umowa o Staż realizowana jest w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki strona_ 1

2 i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad odbywania stażu przez pracownika przedsiębiorstwa w jednostce naukowej/uczelni w celu rozwoju powiązań i transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw w obszarach uznanych za szczególnie istotne z punku widzenia rozwoju województwa opolskiego. 3. Opis i zakres stażu określa Indywidualna Ścieżka Stażu. 4. Umowa jest realizowana zgodnie z Regulaminem odbywania staży przez pracowników przedsiębiorstwa województwa opolskiego w jednostkach naukowych/uczelniach w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim, zwanym dalej Regulaminem. Zmiany Regulaminu udostępnione będą na stronie internetowej Projektu Zmiana Regulaminu następuje poprzez pisemne powiadomienie stron umowy i nie wymaga aneksu do umowy. Powiadomienie może nastąpić drogą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 2. Okres i miejsce realizacji Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia.. do dnia. co stanowi. miesiące stażu (192 godziny stażu, tj. 64 godzin miesięcznie). 2. Miejsce wykonywania stażu jest uzgodnione pomiędzy OGS i Stażystą/-ką, tj.. 3. Prawa i obowiązki Beneficjenta 1. Beneficjent oświadcza, że: a) realizuje projekt Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim na podstawie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowy z r. nr UDA-POKL /13-00 posiada zagwarantowane środki na realizację Programu Stażowego będącego przedmiotem niniejszej Umowy; b) nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Stażystę/-kę wskutek jego działań lub zaniechań podczas odbywania stażu, w szczególności Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Stażystę/-kę obowiązku poufności informacji; c) nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub majątku Stażysty/-ki, mogące powstać w związku z odbywaniem przez niego stażu w jednostce naukowej/uczelni. 2. Beneficjent zobowiązuje się do: a) sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem stażu zgodnie z Indywidualną Ścieżką Stażu; w tym do wizyt w miejscu odbywania stażu, wzywania do uzupełnienia braków w dokumentacji, przeprowadzania rozmów dotyczących procesu realizacji stażu, przeprowadzenia ankiet dotyczących sposobu realizacji stażu, b) wystawienia zaświadczenia Stażyście/-ce potwierdzającego odbycie stażu, c) wystawienia zaświadczenia dla Przedsiębiorcy o udzieleniu pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy o Staż. strona_ 2

3 4. Prawa i obowiązki jednostki naukowej/uczelni (OGS) deklarującej organizację stażu 1. OGS zobowiązuje się do: a) organizacji miejsca Stażu, udostępnienia potrzebnych informacji oraz zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w ramach stażu; a także oznaczenia stanowiska Stażysty/-ki zgodnie z Wytycznymi dot. oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b) udzielenia instrukcji Stażysty/-ki w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w OGS, c) zatwierdzania list obecności oraz kart czasu stażu zgodnie z faktycznie wykorzystanymi przez Stażystę/-ki godzinami oraz przekazywania uwag do tych list, d) niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy o Staż przez OGS oraz przez Stażystę/-kę, e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w okresie trwania Projektu o ile będzie to wymagane przez Beneficjenta, f) informowania Beneficjenta na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i dotyczących realizacji umowy, 5. Prawa i obowiązki Stażysty/-ki 1. Stażysta/-ka oświadcza, że: a) jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodnie z Zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydata/-ki na Staż, b) jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które może skorzystać z pomocy de minimis zgodnie z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, c) jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które posiada siedzibę w województwie opolskim, d) informacje przedstawione w złożonych dokumentach rekrutacyjnych oraz niniejszej Umowie są zgodne z prawdą, e) zapoznał/-a się z Regulaminem odbywania Staży przez pracowników przedsiębiorstw w OGS, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania (z uwzględnieniem ewentualnych zmian udostępnianych na stronie internetowej Projektu), f) pomiędzy OGS, a Stażystą/-ką nie zachodzi więź stosunku zatrudnienia (w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej) ani więź stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, g) posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zadań w trakcie Umowy o Staż. 2. Stażysta/ka zobowiązuje się do: a) sumiennego, terminowego i starannego wykonywania zadań objętych Indywidualną Ścieżką Stażu oraz do stosowania się do poleceń Opiekuna/-ki stażu, b) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w jednostkach naukowych/uczelniach, w szczególności regulaminu pracy, zachowaniu poufności informacji, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, c) dostarczania do Biura Projektu na koniec każdego miesiąca karty czasu stażu oraz listy obecności na strona_ 3

4 Stażu parafowanej przez Opiekuna/-ki, natomiast po odbyciu całego Stażu (w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia Stażu) dostarczenia dodatkowo raportu końcowego ze Stażu; wypełniania ankiet ewaluacyjnych w okresie trwania Projektu o ile będzie to wymagane przez Beneficjenta, d) odbycia min. 192 godzin stażu i realizacji Indywidualnej Ścieżki Stażu, e) zachowania poufności wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę naukową/uczelnię na szkodę, (przez poufne informacje rozumie się nieujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innej informacji posiadającej wartość gospodarczą co do których jednostka naukowa/uczelnia podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), f) niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy o Staż przez jednostkę naukową/uczelnię organizującej staż oraz przez Stażystę, g) informowania Beneficjenta na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i dotyczących realizacji umowy, h) w przypadku wymagania przez OGS, dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku, i) nierozpowszechniania, ujawniania ani wykorzystywania (np. w celach dydaktycznych), informacji dotyczących jednostki naukowej/uczelni, niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, których rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę jednostki naukowej/uczelni. 6. Osoby do kontaktu 1. Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie realizacji umowy odbywać się będzie w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu, chyba że zapisy niniejszej umowy lub Regulaminu stanowią inaczej. 2. Osobą wyznaczoną przez Beneficjenta do kontaktu jest. 3. Osobą wyznaczoną przez jednostkę naukową/uczelnię organizującą staż do kontaktu jest 4. O każdej zmianie osoby wyznaczonej do kontaktu poinformowane zostaną Strony umowy drogą elektroniczną na podane niżej adresy a. Za Beneficjenta b. Za OGS... Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 7. Wynagrodzenie stażowe 1. Wynagrodzenie stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Stażysta oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego nr.. prowadzonego przez 3. Stażysta upoważnia Beneficjenta do przekazywania wynagrodzenia stażowego, o którym mowa w 9 ust. 4 na wskazany przez niego w ust. 1 rachunek bankowy. strona_ 4

5 4. Beneficjent zobowiązany jest do wypłacania Stażyście/-ce w okresie trwania niniejszej Umowy miesięcznego wynagrodzenia stażowego w kwocie 2500,00 zł brutto (słownie trzy tysiące złotych brutto). 5. Wynagrodzenie stażowe będzie wypłacany z dołu, niezwłocznie po dostarczeniu kart czasu stażu oraz listy obecności pod warunkiem dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Beneficjent Projektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu wynagrodzenia wynikłe z ww. powodów. 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia stażowego jest udokumentowanie obecności w miejscu odbywania Stażu w wymiarze co najmniej 80 % przewidywanego czasu odbywania Stażu w danym miesiącu, a w przypadku ostatniego miesiąca odbywania Stażu dodatkowo raportu końcowego ze Stażu. 7. Wynagrodzenie stażowe nie przysługuje w danym miesiącu w przypadku, gdy: a) w trakcie miesiąca kalendarzowego nastąpi rozwiązanie Umowy, chyba że do czasu rozwiązania Umowy, Stażysta wykorzystał co najmniej wymiar 80 godz. Stażu; b) Stażysta nie wykonał obowiązków, wymienionych w ust. 5 pkt Wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 8. Rozwiązanie umowy 1. Niniejsza Umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. 2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego w sytuacjach określonych w Regulaminie. 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Stażysty, jest on zobowiązany do zwrotu Beneficjentowi kosztów związanych z organizacją stażu. 9. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory o niemajątkowym charakterze, które mogą wyniknąć z Umowy winny być rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdy nie uda się rozstrzygnąć sporu w terminie 60 dni strony mogą wnieść sprawę na drogę postępowania sądowego. 3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. 5. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron strona_ 5 Beneficjent Jednostka naukowa/uczelnia Stażysta

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA W dniu w pomiędzy: 1/ Cechem Rzemiosł Różnych w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Króla Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo