REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o obowiązujące normy prawne, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanej przez Dyrektora Szpitala Wolskiego w celu przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego nieodpłatnie usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 3. Konkurs zapoczątkowany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o konkursie, na stronie internetowej Szpitala pod adresem oraz wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 4. Konkurs ma charakter otwarty. 5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwuetapowym postępowaniu: 1) I etap ocena ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie określonych w niniejszym regulaminie, 2) II etap negocjacje z Wykonawcami w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy. 6. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 2 Przedmiot konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie brokera ubezpieczeniowego i powierzenie mu zadań związanych z przedmiotem działań podejmowanych przez Szpital Wolski w Warszawie. Zadania powinny być realizowane w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz z późn. zm.). 2. Do zadań tych będą należały w szczególności: 1) identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Szpitala, 2) wskazanie ryzyk, od których Szpital Wolski powinien się ubezpieczyć obligatoryjnie, a od których fakultatywnie, 3) analiza aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Szpitala Wolskiego, 4) opracowanie koncepcji obsługi ubezpieczeniowej dla Szpitala Wolskiego, 5) informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego, 6) przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej na wybór ubezpieczyciela na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz merytoryczna ocena złożonych ofert, 7) udział w charakterze doradcy w postępowaniach prowadzonych w celu wyłonienia ubezpieczyciela oraz prowadzenie postępowań na wybór ubezpieczyciela, do których nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych, 8) sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela, 9) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Szpital Wolski, w tym kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz dokonywanie tzw. doubezpieczeń, 10) informowanie Szpitala Wolskiego z wyprzedzeniem o terminach wznowień oraz terminach płatności kolejnych składek, 11) pomoc w przeprowadzaniu w imieniu Szpitala Wolskiego procedur związanych ze zgłaszaniem i likwidacją powstałych szkód, (pomoc w kompletowaniu dokumentów) nadzór Strona 1 z 8

2 nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym również reprezentowanie Zamawiającego w sprawach spornych przed ubezpieczycielem i innymi osobami trzecimi, 12) przeprowadzanie dla wybranych pracowników Szpitala Wolskiego bezpłatnego szkolenia w zakresie ubezpieczeń, w szczególności na temat: a) ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego, b) warunków ubezpieczenia bieżących kontraktów, c) procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku powstania szkód, d) określenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności cywilnej, jaki powinien spełniać wykonawca w przypadku zapotrzebowania Szpitala Wolskiego, np. budowa, remonty, zakupy. 13) analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela(i) udzielającego Szpitalowi Wolskiemu ochrony ubezpieczeniowej, 14) zaproponowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie całkowitego kosztu ryzyka, 15) wsparcie w zakresie procesów zarządzania ryzykiem medycznym mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki oraz minimalizację ryzyka wystąpienia roszczeń będących skutkiem błędów medycznych, 16) negocjacje z ubezpieczycielem w zakresie uzyskania finansowania inwestycji w Szpitalu ze środków prewencyjnych ubezpieczyciela, w tym: a) określenie celu inwestycji b) przygotowanie wymaganych wniosków c) realizacja inwestycji. Przedmiot i zakres obsługi brokerskiej będą integralną częścią umowy, którą Szpital Wolski zawrze z Wykonawcą. Inne niż wskazane wyżej zapisy umowy zostaną ustalone w drodze negocjacji i prac Komisji Konkursowej powołanej przez Zamawiającego i Wykonawcy wyłonionego w konkursie. 3 Warunki udziału w konkursie 1. W konkursie mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez właściwy organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. 2. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) oraz posiadają siedzibę na terytorium RP. 3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej nieprzerwane świadczenie usług brokerskich na rzecz Szpitala Wolskiego w okresie trwania umowy. Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości, ani w sytuacji zagrażającej wszczęciem procedury likwidacyjnej bądź upadłościowej. 4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., nr 122, poz. 1028) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż ,00 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. 5. Wykonawca na dzień ogłoszenia konkursu musi dysponować, co najmniej dwoma zatrudnionymi o umowa o pracę osobami uprawnionymi do wykonywania czynności brokerskich zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154) oraz legitymującymi się ukończeniem szkolenia w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, potwierdzone stosownym certyfikatem. 6. Wykonawca w okresie 3 ostatnich lat (licząc do dnia ogłoszenia konkursu) powinien świadczyć usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla co najmniej trzech jednostek ochrony zdrowia. Strona 2 z 8

3 7. Wykonawca w okresie 3 ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu) powinien przeprowadzić, co najmniej dziewięć postępowań prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych, których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ubezpieczeń majątkowych. 8. Wykonawcy, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4 Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty 1. Oferta powinna zawierać oświadczenia Wykonawcy, formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie brokera (załącznik nr 2), zawierający dokumenty wskazane w Formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej szpitala: Oferta powinna zostać złożona w oryginale i musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, jego pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z ofertą, chyba, że prawo do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez Wykonawcę. 4. Do oferty należy załączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualną potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, c) oświadczenie o prowadzeniu nieprzerwanie od co najmniej 5 lat działalności brokerskiej na polskim rynku brokerskim, d) opłaconą kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadającej wymogom rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, e) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. f) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5. Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Wymagane dokumenty powinny być złożone w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu należy umieścić informację: Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 4 mczerwca 2014 roku do godz. 10:30 6. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiającej zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez uprawnioną osobę. Wszelkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane oraz oznaczone datą ich dokonania. 7. Opakowanie powinno również być opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku), zawierającą co najmniej nazwę i adres. Strona 3 z 8

4 8. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. Obie czynności wymagają formy pisemnej. Kopertę zawierającą zmienioną ofertę należy opatrzyć napisem Zmiana. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w opisanej jak oferta kopercie, z napisem Wycofane. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji. 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 12. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. 5 Sposób wyboru wykonawcy 1. Wyboru oferty dokona Komisja konkursowa. 2. Komisja konkursowa dokona analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia oraz zgodności z niniejszym Regulaminem. 3. Komisja konkursowa przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, których oferta spełni wymagane warunki. 4. Po zbadaniu ofert i zakończonych negocjacjach komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania. 5. Protokół z przebiegu prac komisji powinien zawierać co najmniej: a) datę i miejsce otwarcia ofert, b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej z podaniem ich funkcji, c) imiona i nazwiska lub nazwy wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, wraz z ich adresami, d) informacje wynikające z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń, e) informacje o najkorzystniejszej ofercie wraz z podaniem nazwy i adresu wybranego podmiotu, f) podpisy członków komisji konkursowej. 6. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana pocztą elektroniczną wszystkim wykonawcom. 6 Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2014 roku do godz. 10:00. Oferty w zamkniętych opakowaniach należy złożyć w Kancelarii Szpitala Wolskiego Pawilon nr 2 w siedzibie Szpitala. 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 czerwca 2014 roku do godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala Wolskiego w Warszawie. 3. Analizy złożonych ofert pod względem formalnym dokona Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Pracami komisji kieruje przewodniczący Komisji. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 8 Etap II negocjacje prowadzone według poniższych zasad 1. Do negocjacji zostaną zaproszeni wykonawcy, którzy spełnia wymagania formalne Zamawiającego. 2. O wynikach oceny ofert oraz miejscu i terminie negocjacji wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert. 3. Negocjacje przeprowadzi Komisja konkursowa. 4. Negocjacje są prowadzone osobno i mają charakter poufny. 5. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia: Strona 4 z 8

5 a) koncepcji programu ubezpieczeniowego oraz współpracy z Zamawiającym zawierającej wyjaśnienie przydatności proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń, b) koncepcji procesu obsługi i likwidacji szkód, c) koncepcji systemowych działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń na skutek błędów medycznych, d) opisu doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym, e) opisu systemu IT do rejestrowania i gromadzenia danych o zdarzeniach niepożądanych, f) planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym, g) koncepcji organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń z proponowana listą szkoleń, h) projektu umowy. 6. Wymagania określone w ust. 5 należy zaprezentować Komisji konkursowej w dowolnej formie, np. prezentacji multimedialnej oraz przekazać Zamawiającemu wersję pisemną. 9 Kryteria wyboru oferty 1. Zamawiający wyboru oferty najkorzystniejszej dokona w oparciu o poniższe kryteria przyznając punkty odpowiednią ilość punktów: 1) Kryterium nr 1 Doświadczenie na rynku, tj. okres działalności brokerskiej licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego. Oferta z najdłuższym okresem działalności otrzyma najwyższą ilość punktów 5, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczenia arytmetycznego. 2) Kryterium nr 2 Liczba pracowników posiadających zdany egzamin brokerski oraz szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych, potwierdzone wykazem i zaświadczeniami: 1) do 5 1 pkt 2) od 6 do 10 2 pkt 3) powyżej 10 5 pkt 3) Kryterium nr 3 Liczba samodzielnie przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe na podstawie ustawy z Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich trzech lat, potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek. Oferta z największą ilością postępowań otrzyma najwyższą ilość punktów 10, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczenia arytmetycznego. 4) Kryterium nr 4 Liczba radców prawnych specjalizujących się w ubezpieczeniach zatrudnionych przez brokera w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy (własnych lub z Kancelarii zewnętrznej): 1) 1 0 pkt 2) pkt 3) od 3 do 5 4 pkt 4) powyżej 5 5 pkt 5) Kryterium nr 5 Koncepcja programu ubezpieczeniowego oraz współpracy z Zamawiającym może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 6) Kryterium nr 6 Koncepcja procesu obsługi i likwidacji szkód może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 7) Kryterium nr 7 Koncepcja systemowych działań zmierzających do minimalizacji ryzyka wystąpienia roszczeń na skutek błędów medycznych może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 8) Kryterium nr 8 Doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym w placówkach ochrony zdrowia. Oferta z najdłuższym doświadczeniem podanym w miesiącach otrzyma najwyższą ilość punktów 20, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczenia arytmetycznego. 9) Kryterium nr 9 Systemu IT do rejestrowania i gromadzenia danych o zdarzeniach niepożądanych może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 10) Kryterium nr 10 Plan działania w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym w okresie trwania umowy może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Strona 5 z 8

6 2. W kryteriach 1-4 punkty zostaną obliczone przy zastosowaniu wzorów matematycznych i wagi danego kryterium, natomiast w kryteriach 5-10 każdy z członków Komisji konkursowej dokona indywidualnej oceny w ramach maksymalnej ilości punktów przyporządkowanej danemu kryterium. Ocena ostateczna będzie stanowiła średnią matematyczną stanowiącą sumę punktów przyznanych przez każdego członka Komisji dla kryteriów od 1-10 i ilości członków Komisji konkursowej. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach od 1 do Istotne postanowienia umowy 1. Szczegółowy zakres obowiązków brokera zostanie ujęty w umowie jaką Szpital Wolski zawrze z wykonawcą, który wygra konkurs. 2. Koszty czynności wynikających z umowy wybrany podmiot będzie pokrywał z środków własnych, a jego wynagrodzenie stanowić będzie prowizja wypłacana przez ubezpieczyciela. 3. Umowa z wybranym Brokerem zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy. Możliwość wypowiedzenia przysługiwać będzie obu Stronom, a okres wypowiedzenia wynosić będzie 3 miesiące. 4. W przypadku rażącego naruszenia zapisów umowy przez którąkolwiek ze Stron, drugiej Stronie będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 5. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności umowy. 6. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). 11 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony zawarciem umowy z powodu uchylania się wybranego podmiotu od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Szpital Wolski niezwłocznie przystąpi do rozmów z tym Wykonawcą, który uzyskał następną w kolejności ilość punktów i podczas negocjacji podtrzymywał chęć zawarcia umowy. 2. Szpital Wolski zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn. 3. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 4. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, wykonawca może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą lub faksem na numer lub em na adres: Odpowiedzi zostaną udzielone w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej. 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Julita Skonieczna tel , kom Załączniki: 1) Załącznik nr 1 formularz ofertowy 2) Załącznik nr 2 oświadczenie brokera Sporządził: Julita Skonieczna Strona 6 z 8

7 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY/OCENY Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1. Nazwa Wykonawcy... (wpisać zarejestrowaną nazwę firmy) 2. Siedziba Wykonawcy Zarejestrowany NIP...; REGON Tel./fax ; (jeżeli posiada); 7. województwo...; powiat...; 8. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy:......(imię i nazwisko) 9. Oświadczamy, że wyrażamy chęć uczestnictwa w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego nieodpłatnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. 10. Upoważniamy... (imię i nazwisko) do reprezentowania brokera w konkursie (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo). 11. Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (Komisję Konkursową) do podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze złożonymi w trakcie konkursu informacjami. Dla tych celów upoważniamy... (imię i nazwisko) do dostarczenia stosowanej informacji uznanej przez zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 12. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej wynosi (potwierdzone kserokopią polisy): 13. Doświadczenie na rynku okres działalności firmy wynosi w tym okres działalności brokerskiej w formie spółki prawa handlowego (potwierdzone kserokopią zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i wypisem z właściwego organu rejestrowego): 14. Kadra liczba zatrudnionych pracowników posiadających zdany egzamin brokerski oraz szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych (potwierdzone wykazem i zaświadczeniami): 15. Liczba samodzielnie przeprowadzonych przez Wykonawcę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe na podstawie ustawy z Prawo zamówień publicznych w okresie ostatnich trzech lat (potwierdzone wykazem wraz z danymi teleadresowymi jednostek): 16. Liczba radców prawnych specjalizujących się w ubezpieczeniach zatrudnionych przez brokera w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy (własnych lub z Kancelarii zewnętrznej): Strona 7 z 8

8 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Składając ofertę w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Szpitala Wolskiego świadczącego nieodpłatnie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), oświadczamy, że: 1. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie konkursu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 3. Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w określonym czasie. 4. Jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Regulaminie konkursu. 5. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, a umowa zawierać będzie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w złożonej w postępowaniu ofercie. 6. Wszystkie informacje i oświadczenia zamieszczone w ofercie oraz załącznikach są rzetelne, kompletne i prawdziwe w każdym szczególe. 7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... Niniejszą ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (podpis/y i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu wykonawcy) Strona 8 z 8

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 tel. (0-71) 733-11-00, fax.: (0-71) 733-12-09 NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin Znak: A.I.271-22/11 Zatwierdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo