OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. z dnia r. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2033 roku Nr 124, poz ze zm.) Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w niniejszym dokumencie. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). Celem konkursu jest zawarcie umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane kontaktowe: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1 Osoby do kontaktu Urszula Giza specjalista ds. zamówień publicznych - tel Jarosław Lech- Radca Prawny tel

2 REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA w KRAKOWIE SP. Z O.O. I. DEFINICJE 1. KONKURS postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) 2. ZAMAWIAJĄCY - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1 3. WYKONAWCA, BROKER, osoba fizyczna albo prawną posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich osoba legitymująca się zdanym egzaminem przez Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych biorąca udział w konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) (dalej w regulaminie Wykonawca) KOMISJA KONKURSOWA należy przez to rozumieć Komisję powołaną poleceniem służbowym Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. i działająca zgodnie z niniejszym Regulaminem; UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO umowa zawierana zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym II. MINIMALNE WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (KRS) 2. Posiadają kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego (zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych), 3. Posiadają wydane przez organ nadzoru finansowego zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, 4. Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005r. nr 122, poz.1028) 5. Mogą świadczyć o bezszkodowym przebiegu historii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej 2

3 6. Prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 5 lat 7. Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 8. Zapewniają prawidłową obsługę roszczeń tj. posiadają stałą umowę z kancelarią prawną od co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty ogłoszenia konkursu) 9. Posiadają doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami podmiotów prowadzących działalność leczniczą udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego 10. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu postępowań w oparciu o Ustawę PZP o grupowe ubezpieczenie na życie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził lub uczestniczył w charakterze biegłego lub członka Komisji 11. Uczestniczyli w latach w przeprowadzeniu zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela dla zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie lecznictwa zamkniętego 12. Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym tzn. zatrudniają osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich osoby legitymujące się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych 13. Posiadają system Zarządzania Jakością wdrożony przez firmę, która znajduje się na liście akredytowanych jednostek certyfikujących Polskiego Centrum Akredytacyjnego zgodny z normą ISO lub , potwierdzony Certyfikatem 14. Zamawiający nie dopuszcza udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Zamawiającego 4. Konkurs ma charakter otwarty 5. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert 6. Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zmawiającego - na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego. 7. Ogłoszenie zawiera co najmniej: nazwę i siedzibę przeprowadzającego Konkurs - miejsce i sposób uzyskania Regulaminu miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert konkursowych warunki jakie musi spełnić Wykonawca składający ofertę opisane w pkt II niniejszego Regulaminu 8. Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym (pokój 238)) Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, os. Złotej Jesieni 1 w terminie do dnia r. do godziny 11: Oferty złożone po terminie przewidzianym na ich złożenie nie będą otwierane i ocenianie 10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. 11. Wystarczającym powodem do odrzucenia oferty będą jakiekolwiek odstępstwa od wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 12. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 3

4 IV. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ / BROKERA 2. Zakres świadczonych usług przez Wykonawcę Brokera obejmował będzie w szczególności: a) audyt wszystkich aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zamawiającego, w tym w zakresie pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie; b) wskazanie katalogu ryzyk, od których Zamawiający powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie oraz katalogu ryzyk, od których ubezpieczenie jest fakultatywne c) oszacowanie rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń, d) opracowanie analizy szkodowości w danym ryzyku, występujących u Zamawiającego w poprzednich okresach ubezpieczeniowych; e) opracowanie Programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego, a następnie jego wdrożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; f) opracowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp, w tym m.in.. projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz innych wymaganych ustawą dokumentów, w tym opisu przedmiotu zamówienia, kryterium oceny ofert i ich znaczenia oraz opracowywanie warunków szczególnych ubezpieczenia korzystnych dla Zamawiającego e) udział Wykonawcy / Brokera w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego lub członka komisji powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, zgodnie z pzp; f) Opracowywanie odpowiedzi na pytania, wyjaśnień dla oferentów dotyczących merytorycznego zakresu SIWZ g) Sprawdzanie poprawności i zgodności treści złożonych przez ubezpieczycieli dokumentów h) Wykonywanie innych niezbędnych czynności w postępowaniu przetargowym i) przygotowanie i udział w postępowaniach na wybór ubezpieczyciela, których wartość nie przekracza EURO; j) udzielanie odpowiedzi na pytania do ogłoszenia/specyfikacji w trakcie procedury wyboru ubezpieczyciela, dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz merytoryczna ocena ofert, a także udzielanie Zamawiającemu szerokiego wsparcia merytorycznego, w tym porad prawnych w trakcie postępowań odwoławczych; k) uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym: - sprawdzanie poprawności wystawionych dokumentów ubezpieczenia; - bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Zamawiającego, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis; - opracowywanie ankiet ubezpieczeniowych dla Zamawiającego, analiza danych wynikających z ankiet oraz szacowanie zmian w wysokości składki ubezpieczeniowej związanej ze zmianami w wartości majątku Zamawiającego ; - monitorowanie zmian rodzaju i wartości majątku Zamawiającego ; - opracowanie procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód i zdarzeń; - prowadzenie w imieniu Zamawiającego spraw związanych ze zgłaszaniem szkód i nadzór nad przebiegiem ich likwidacji oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych; - nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zamawiającemu, łącznie ze składaniem odwołań od decyzji ubezpieczyciela; l) kwartalne raportowanie stanu wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej i realizacji Programu ubezpieczeniowego; m) szkolenia pracowników Zamawiającego dotyczące zasad funkcjonowania programów ubezpieczeń oraz procedur ich obsługi; n) doradztwo dla Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego; 4

5 o) analiza, monitoring i bieżące raportowanie dotyczące sytuacji ubezpieczycieli udzielających Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej; p) przeprowadzanie analizy możliwości i potrzeb Zamawiającego w zakresie wykorzystania innych rozwiązań i ofert dla Zamawiającego. r) informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację zadań w terminach wynikających z umowy s) Analiza polis kontrahentów Zamawiającego w tym polis specjalistycznych np. dotyczących badań klinicznych V. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY 1. Uzupełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 2. Dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 m- ce przed upływem terminu składania ofert. 3. Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona do reprezentacji na podstawie dokumentu wymienionego w pkt Oświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem przez Wykonawcę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym wydane przez właściwy organ nadzoru (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wraz z oświadczeniem, że zezwolenie nie zostało cofnięte 7. Wypis z rejestru brokerów ubezpieczeniowych 8. Oświadczenie o czasie prowadzonej działalności brokerskiej na terytorium RP (nie krócej niż 5 lat na terytorium RP) 9. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U.2005 nr ) 10. Wykaz podmiotów leczniczych (lecznictwo zamknięte) dla których są aktualnie świadczone usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 11. Wykaz listów referencyjnych otrzymanych od podmiotów leczniczych (lecznictwo zamknięte), w których broker brał udział w czynnościach prowadzących do zawarcia w/w umów ubezpieczenia. 12. Wykaz postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w których Wykonawca występował jako pełnomocnik zamawiającego, w latach , dla zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego 13. Oświadczenie o ilości osób zatrudnionych u Wykonawcy legitymujących zdanym egzaminem brokerskim oraz o ilości osób zatrudnionych w dziale likwidacji szkód lub osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do spraw likwidacji szkód 14. Projekt umowy serwisu brokerskiego 15. Zobowiązanie do niezwłocznej reakcji na zgłoszony przez Zamawiającego problem, jednak nie później niż w czasie do 24 godzin przypadających na dni robocze. Propozycja formy reakcji oraz sposoby rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu obsługi ubezpieczeniowej 16. Koncepcja obsługi ubezpieczeniowej dla Zamawiającego maks. 15 stron VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH 1. Wykonawca/ Broker zobowiązuje się do stałego wykonywania na rzecz Zamawiającego usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm). 2. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa Wykonawca/ Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych. 5

6 3. Wynagrodzenie Wykonawcy/Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana w trakcie trwania umowy serwisu brokerskiego przez ubezpieczycieli wybranych przez Zamawiającego zgodnie z pzp, na podstawie programów opracowanych i wdrożonych przez Brokera. Kształt umowy zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji po wyborze Brokera 4. Wykonawca/Broker oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystywane przy wykonaniu programu ubezpieczeniowego, a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie zostały stworzone przez Brokera i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie. 5. Wykonawca/Broker jest zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 6. Wykonawca/Broker zobowiązany jest należycie chronić dane osobowe jakie uzyskał w związku z realizacją przedmiotowej umowy, w szczególności podjąć wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z wyżej wymienionych przepisów. 7. Po rozwiązaniu Umowy Wykonawca/Broker jest bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w podpunkcie 6 i usunięcia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji natychmiast po ustaniu przesłanek przetwarzania tych danych. 8. Broker ponosi odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które Wykonawca/Broker wykonuje czynności brokerskie. 9. Umowa serwisu brokerskiego zostanie zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. 10. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 11. Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie 2. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez uprawomocnionego reprezentanta zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z KRS lub przez upoważnionego pełnomocnika. 3. Upoważnienie do reprezentacji lub pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego 4. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Wszelkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione. 5. Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert, przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 8. W przypadku gdy oferta oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6

7 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami złożona była w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 10. Ofertę należy zaadresować i opisać następująco: Pieczątka firmowa Wykonawcy Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków (31-826), os Złotej Jesieni 1 KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. OFERTA Nie otwierać przed terminem składania ofert tj roku do godziny 11:30 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) w siedzibie Zamawiającego Kraków, os. Złotej Jesieni 1 na Dzienniku Podawczym Pokój 238 w terminie do dnia r. do godz. 11:00 OSOBY DO KONTAKTU a) Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają : Urszula Giza Koordynator ds. ubezpieczeń tel Jarosław Lech- Radca Prawny tel b) Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela : Grażyna Kruk - Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. (012) c) godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 7 30 :15 05 VIII OPIS SPOSOBU WYBORU ORAZ KRYTERIÓW OCENY OFERT Opis sposobu wyboru oferty: 1. Każda oferta może uzyskać maksymalnie Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu. 3. Prowadzone postępowanie jest jawne, jednak komisja konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych, z których sporządzane będą protokoły. 4. Komisja konkursowa dokona oceny spełniania warunków formalnych przez wszystkich Wykonawców. Oferty nie spełniające wymagań będą podlegały odrzuceniu. 5. W toku badania złożonych ofert, Komisja konkursowa może żądać wyjaśnień co do treści złożonej oferty. 6. Konkurs jest ważny, choćby w postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca postawione w ogłoszeniu wymagania. 7

8 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KOMISJA KONKURSOWA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZEZ OFERTY, WRZ Z PODANIEM PUNKTACJI DLA KAŻDEGO Z KRYTERIÓW: LP NAZWA KRYTERIUM WAGA % SPOSÓB WYLICZENIA PUNKTÓW 1 liczba podmiotów prowadzących Na podstawie proporcji działalność leczniczą udzielających świadczeń w trybie lecznictwa 35% określonych w ofercie max. 35 zamkniętego, z którymi Wykonawca ma lub miał w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (od.2010) podpisaną Liczba oferty najkorzystniejszej x 35 umowę na wykonywanie czynności brokerskich zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 2 Liczba postępowań przetargowych przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w których Wykonawca występował jako pełnomocnik zamawiającego w latach , dla zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego 3 Liczba wszystkich listów referencyjnych poświadczających należyte wykonanie usługi od zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego 20% 20% Na podstawie proporcji określonych w ofercie max. 20 Liczba oferty najkorzystniejszej x 20 Na podstawie proporcji określonych w ofercie max. 20 Liczba oferty najkorzystniejszej x 20 4 Wysokość sumy gwarancyjnej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej 10% Na podstawie proporcji określonych w ofercie max. 10 Liczba oferty najkorzystniejszej x 10 5 Ilość prowadzonych postępowań roszczeniowych o zadośćuczynienie i odszkodowań w zakresie ubezpieczeń medycznych, obsługiwanych podmioty prowadzące działalność leczniczą udzielających świadczeń w trybie lecznictwa zamkniętego w latach % razem 100% 100 pkt. Na podstawie proporcji określonych w ofercie max. 15 Liczba oferty najkorzystniejszej x 15 8

OGŁOSZENIE Z DNIA r.

OGŁOSZENIE Z DNIA r. OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013 r. Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH w zakresie ubezpieczeń: majątkowego, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn tel. / fax: ( 089 ) 53 86 228 adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Sanok, dn. 13.04.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 1. Dyrektor Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. JAROSŁAW, DNIA 10.10.2016r. Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego Strona 1 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277 z dnia 03.10.2016 r. Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

UMOWA serwisu brokerskiego [nr umowy]

UMOWA serwisu brokerskiego [nr umowy] UMOWA serwisu brokerskiego [nr umowy] zawarta w dniu roku w Łodzi pomiędzy Miastem Łódź, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź (NIP 725-00 28-902) reprezentowanym przez: Panią Hannę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Sanok, dn. 13.04.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 1. Dyrektor Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 2939/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 1. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2296/10 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 03.09.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2338/10. Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.10.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ... Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym:

zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym: Oświadczam, że... zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym: - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy... ilość zatrudnionych - w ramach umowy cywilno-prawnej....

Bardziej szczegółowo

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie 1 ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz wybranych miejskich

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów.

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów. REGULAMIN KONKURSU OFERT na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle zawarta dnia. r. pomiędzy GMINĄ KĘDZIERZYN-KOŹLE z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ŁODZI REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ŁODZI strona 1 Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi, świadczącego usługi na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dane zamawiającego. Warszawa

Dane zamawiającego. Warszawa Numer Nazwa Tryb Opis 01/2014 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs Wybór dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

V. Sposób przygotowania oferty:

V. Sposób przygotowania oferty: Kraków, dnia 17.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0369/P/NM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy: Miastem Katowice

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej Lublin, dnia 28 października 2015 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa

Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa Szpital Ginekologiczno Położniczy INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO NA: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. Strona 1 1 DEFINICJE ZAMAWIAJĄCY Tramwaje

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, pokój 39A, poziom 1.

Adres do korespondencji: Kancelaria Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, pokój 39A, poziom 1. Regulamin konkursu ofert na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (CZMP) przedstawia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Badań lekarskich na rzecz medycyny pracy 2. Badań psychologicznych na rzecz medycyny pracy Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 1 I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Definicje... 3 III. Postanowienia ogólne... 4 IV. Oczekiwany zakres świadczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0075/P/NM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0075/P/NM Kraków, dnia 23.05.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0075/P/NM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 190/SK/2013/TŁ

Zapytanie ofertowe nr 190/SK/2013/TŁ Zapytanie ofertowe nr 190/SK/2013/TŁ Skawina, dnia 1 październik 2013 r. Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

c) Inne dodatkowo doprecyzowane dotyczące funduszy europejskich, w zależności od potrzeb Orlen Oil;

c) Inne dodatkowo doprecyzowane dotyczące funduszy europejskich, w zależności od potrzeb Orlen Oil; Kraków, dnia 20 kwietnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/025/ML I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie 2. Adres: 30 150 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Postępowanie konkursowe Nr 1/01/2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ŁODZI REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi, świadczącego usługi na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A z siedzibą w Katowicach 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej zawarta w dniu.2015 r. w pomiędzy: Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Czechowskiej 19 lok. 7, 20-072 Lublin, REGON: 061743021,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Skawina, dnia 24.02.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU na wybór brokera ubezpieczeniowego dla LPEC Sp. z o.o. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi ubezpieczeniowe dla Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM Kraków, dnia 14 listopada 2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Strona 1 z 5 Wrocław, 29.08.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasta Płońsk ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo