1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: ZA REGULAMIN KONKURSU Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne 1 DEFINICJE Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) konkursie - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych miasta Gliwice, świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. (t.j. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.); 2) Organizatorze konkursu - należy przez to rozumieć miasto Gliwice - Wydział Zamówień Publicznych; 3) Uczestniku, Brokerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną posiadającą, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych; 4) umowie zawartej w wyniku konkursu - należy przez to rozumieć umowę nieodpłatną (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką), której przedmiotem są usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone zgodnie z zustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.); 5) komisji konkursowej - należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną na podstawie polecenia służbowego Prezydenta Miasta Gliwice i działającą zgodnie z niniejszym Regulaminem; 6) miejskie jednostki organizacyjne - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Miasta Gliwice, których wykaz znajduje się pod następującym adresem: organizacyjne i stowarzyszenia/iednos tki_organizacyjne_miasta (z wyłączeniem Gliwickiego Teatru Muzycznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum). 2, POSTANOWIENIA OGÓLNE OGOLNE 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 3. Konkurs ma charakter otwarty. 4. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac komisji konkursowej. 5. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 6. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 7. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 6 zawiera co najmniej: 1) nazwę i siedzibę Organizatora konkursu; 2) miejsce i termin składania ofert; 3) warunki, jakie musi spełniać Uczestnik. 8. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo:

2 1) I etap - ocena ofert pod kątem spełnienia warunków udziału w konkursie według kryteriów określonych w niniejszym regulaminie; 2) II etap - prezentacja koncepcji ochrony ubezpieczeniowej oraz współpracy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, negocjacje w celu zawarcia umowy. 9. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku konkursu., 3 PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA SWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Przedmiotem usługi będzie świadczenie przez Brokera ubezpieczeniowego na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, które obejmują całokształt czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia. 2. W szczególności przedmiot umowy zawartej w wyniku konkursu obejmować będzie opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie, obsługę oraz aktualizację kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla Organizatora konkursu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia, który obowiązywać będzie od r. - na podstawie harmonogramu prac zaakceptowanego przez Organizatora konkursu. 3. Szczegółowy zakres świadczenia usług określony został w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do niniejszego regulaminu (istotne postanowienia umowy). 4. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia do końca trwania umów ubezpieczeniowych, w zawieraniu których pośredniczył wybrany w niniejszym konkursie broker ubezpieczeniowy. 5. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego Broker pokrywa wyłącznie ze środków własnych. 6. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa. 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WARUNKOW 1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w konkursie: 1) prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do właściwego rejestru; 2) posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, o którym mowa w art. 28 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 3) są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 4) posiadają siedzibę na terytorium RP oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert prowadzili i nadal prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym; 5) posiadają opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej o minimalnej sumie gwarancyjnej nie niższej niż określona w 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 275); 6) posiadają siedzibę/oddział/biuro/filię na terenie miasta Gliwice lub w odległości nie większej niż 35 km od granic administracyjnych Gliwic, czynny przez 8 godzin w dni robocze w przedziale czasowym od 7:00 do 16:00 lub 2

3 oświadczą, że utworzą taką siedzibę/oddział/biuro/filię w terminie do r.; 7) zatrudniają (umowa o pracę) co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, z których każda ma co najmniej 3 letnie doświadczenie w wwykonywaniu wykonywaniu czynności brokerskich i legitymuje się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych; 8) nie zalegają z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie znajdują się w sytuacji zagrażającej wszczęciem postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego; 9) posiadają doświadczenie w pracy związanej z działalnością brokerską na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert świadczyli lub nadal świadczą należycie usługi brokerskie na rzecz co najmniej trzech jednostek w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia na podstawie umowy na obsługę brokerską zawartej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy; 10)ww okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w wstosunku do Uczestnika nie wpłynęło roszczenie z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia polegającego na obsłudze brokerskiej. 2. Organizator konkursu nie dopuszcza do udziału w konkursie konsorcjum firm brokerskich. 3. Wskazane w ust. 1-2 warunki muszą zostać spełnione łącznie. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. 4. Organizator konkursu wymaga, aby w II etapie uczestniczyły co najmniej dwie osoby spośród wskazanych w wykazie osób (o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 6), dedykowane do współpracy z 2 Organizatorem. W przypadku niespełnienia powyższego wymagania, Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu., 5, DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA, OSWIADCZENIA, JAKIE MUSI ZAWIERAĆ ZAWIERAC OFERTA 1. Do oferty należy dołączyć: 1) wypełniony i podpisany druk oferty - o otreści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do Regulaminu; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do Regulaminu; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) kopia/skan zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej; 5) kopia/skan polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej; 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wwykonywaniu wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w konkursie, a atakże określeniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do Regulaminu, 7) oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do Regulaminu, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wwykonywaniu wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz zdały egzamin przed Komisją Komi j_ą Egzaminacyjną quaminacvina dla Brokerów Ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowvch, 8) wykaz usług wykonanych w wokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i imiejsca wykonania, o treści 3

4 ZAŁĄCZNIKA NR 5 do Regulaminu z zzałączeniem załączeniem referencji dotyczących wskazanych usług, wraz z informacją, czy zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy chv usługi usłuqi wskazane w niniejszym wykazie zostały wykonane na rzecz Organizatora Orqanizatora niniejszego niniejszeqo konkursu, Uczestnik nie ma obowiązku obowiazku przedkładania referencji, o których mowa powyżej, 9) pisemna koncepcja ochrony ubezpieczeniowej miasta Gliwice w wzakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne - maksymalnie 15 stron maszynopisu. 2. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 3. W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w wdokumentach rejestrowych Organizator konkursu będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji. 4. Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i inazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 5.. Wszystkie osoby reprezentujące Uczestnika w II etapie zobowiązane są przedłożyć Organizatorowi konkursu stosowne pełnomocnictwo. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty przedłożone w ramach niniejszego konkursu nie podlegają zwrotowi. 66, OPIS KRYTERIÓW KRYTERIOW WYBORU 1. W pierwszym etapie komisja konkursowa zbada złożone oferty pod kątem spełnienia przez Uczestników warunków formalnych udziału w konkursie, wskazanych w Uczestnicy spełniający warunki formalne, zostaną dopuszczeni do udziału w drugim etapie konkursu. 3. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 1) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 2) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia i nie będzie spełniała warunków określonych w Regulaminie, 3) Uczestnik złoży ofertę niekompletną, tzn. nie dołączy wszystkich wymaganych przez Organizatora konkursu dokumentów, określonych w 5, 4) Uczestnik w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy Uczestnik w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 4. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przesłane em, na adres wskazany w ofercie. W ten sam sposób zostanie przekazana informacja o miejscu i terminie spotkania z 2 Organizatorem konkursu w ramach II etapu konkursu. 5. Kryteria oceny ofert podczas II etapu: 1) Koncepcja ochrony ubezpieczeniowej miasta Gliwice w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne (maksymalnie 60 punktów): a) analiza ryzyka i potrzeb Organizatora konkursu pod kątem przygotowania programu ubezpieczeniowego; b) propozycja zmian w dotychczasowym programie ubezpieczeniowym wraz z uzasadnieniem korzyści dla Organizatora konkursu (jako materiał wyjściowy należy przyjąć materiały do przetargu na ochronę ubezpieczeniową miasta Gliwice w okresie r r. opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem: publiczne urzedu miejskie 4

5 go,4335,, go, nazwa zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne w okresie 24 miesięcy); c) informacja na temat najkorzystniejszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem interesów Organizatora konkursu, w tym optymalizacji wysokości składki ubezpieczeniowej (wraz z podaniem minimum dwóch przykładów, gdzie wdrożenie programu ubezpieczeniowego spowodowało spadek składki oraz wskazaniem podmiotu, sumy ubezpieczeniowej oraz wysokości składki); d) cl) okres wdrożenia programu, propozycja harmonogramu prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego, tj. m.in. analiza i iweryfikacja wniosków ubezpieczeniowych (opis przedmiotu zamówienia), przedstawienie projektów wzorów umów w zakresie ubezpieczenia OC oraz mienia; e) współpraca w trakcie postępowania przetargowego, odpowiedzi na ewentualne pytania do SIWZ; f) współpraca z Urzędem Miejskim w Gliwicach oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem struktury zespołu dedykowanego do współpracy z 2 Organizatorem konkursu oraz opisem procedur związanych z doradztwem dotyczącym programu ubezpieczeniowego, przygotowywaniem opinii, identyfikacją ryzyk wymagających dodatkowego doubezpieczenia; g) 9) sposób monitorowania programu ubezpieczeniowego. 2) Koncepcja procesu zgłaszania i likwidacji szkód (maksymalnie 30 punktów): a) organizacja procesu zgłaszania i likwidacji szkód, b) sposób monitorowania i kontroli przebiegu likwidacji szkód, c) organizacja współpracy w zakresie zgłaszania i likwidacji szkód z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, wraz z informacją na temat zespołu dedykowanego do współpracy z Urzędem Miejskim w Gliwicach oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi; d) cl) sposób obiegu dokumentów. 3) Propozycja w zakresie dostępu do elektronicznej bazy danych/aplikacji zawierającą informacje o zawartych polisach oraz służącą do monitorowania zgłoszonych szkód (maksymalnie 10 punktów): a) dostęp do informacji o procesie likwidacji szkód (m.in. numer szkody, data zgłoszenia szkody, informacja o pismach przychodzących i wychodzących związanych z likwidacją szkody, informacja o decyzjach odszkodowawczych, wysokość roszczenia, wysokość przyznanego odszkodowania, informacja o odwołaniach od decyzji ubezpieczyciela); b) dostęp do informacji na temat zawartych polis ubezpieczeniowych (m. in. numer polisy i okres obowiązywania, wysokość składki, termin płatności, informacja o rodzaju polisy); c) dostęp do programu informatycznego za pomocą udostępnionego Organizatorowi konkursu loginu i hasła. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w II etapie: 100 punktów, 7 SPOSÓB SPOSOB OCENY OFERT 1. Organizator konkursu ustala następujący sposób oceny ofert: 1) I etap - ocena oferty w zakresie spełnienia warunków udziału w konkursie dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i ioświadczeniach przedłożonych przez Uczestnika na zasadzie spełnia/nie spełnia; 5

6 2) II etap - maksymalna ocena, jaką może otrzymać oferta to 100 punktów. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która: a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Regulaminie, b) uzyska najwyższą liczbę punktów. 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tyle samo punktów, Organizator konkursu wybierze ofertę, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium określonym w 6 ust. 5 pkt 1 (koncepcja ochrony ubezpieczeniowej miasta Gliwice w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne). 8 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do Regulaminu. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o konkursie i Regulaminu. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty. 3. Konkurs prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Uczestnik może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 5..U":'Ä Uczestnik przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w niniejszym konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik. 6. Od Uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z Regulaminem. 99 TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OFERTY ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI 1. Organizator konkursu i Uczestnicy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Składane przez Uczestników zapytania do regulaminu konkursu powinny być opatrzone opisem: "Zapytanie do konkursu pn. Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w wzakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne". 3. Treść zapytań wraz z zwyjaśnieniami Organizator konkursu zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o konkursie, chyba że zapytanie wpłynie do Organizatora konkursu na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. 4. Organizator konkursu nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Uczestnikom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Uczestnikami, niżwymienione w niniejszym Regulaminie. 5. Organizator konkursu informuje, że nie będzie udzielał Uczestnikom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji na stronach BIP, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Organizatora konkursu i jego jednostek organizacyjnych. 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami ze strony Organizatora konkursu jest Pani Katarzyna Ługowska - Wydział Zamówień Publicznych, tel / , fax / , pok. 359, piętro 3, godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 8:00 do 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do 17:00, w piątek od godz. 8:00 do 15: W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 6 osobą uprawnioną będzie Pani Danuta Barańska - Wydział Zamówień Publicznych, 6

7 tel / , fax / , pok. 359, piętro 3, godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 8:00 do 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do 17:00, w piątek od godz. 8:00 do 15: Organizator konkursu ustala następujący sposób porozumiewania się Organizatora konkursu z 2 Brokerami (przed i po otwarciu ofert): 1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące konkursu Organizator: a) do do upływu terminu składania ofert - zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, b) po upływie terminu składania ofert - prześle drogą elektroniczną (pisemnie lub faksem - w przypadku gdy Uczestnik nie poda w ofercie adresu ); 2) informację o wynikach lub o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru Organizator konkursu przekaże Uczestnikom drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o konkursie. 10 FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę o otreści ZAŁĄCZNIKA ZAŁACZNIKA NR 1 do Regulaminu należy przesłać w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu lub faksem na numer / lub em na adres w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. I 11 FORMALNOŚCI FORMALNOSCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY 1. Z Uczestnikiem, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu. 2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest doręczyć Organizatorowi konkursu: 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 4, 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy, o której mowa w 4 ust.11 pkt 5, 3) oświadczenia o poufności osób, które w związku z realizacją umowy będą miały dostęp do informacji Urzędu, według wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do Regulaminu. I 12 ZMIANA WARUNKÓW WARUNKOW LUB ODWOŁANIE KONKURSU 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 2. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. 3. Informację o zmianie warunków albo odwołaniu konkursu Organizator konkursu zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o konkursie oraz przekaże Uczestnikom, którzy złożyli oferty. 13 I POSTANOWIENIA KOŃCOWE KONCOWE 1. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu uchylania się zwycięzcy konkursu od podpisania umowy w wyznaczonym przez 7

8 Organizatora konkursu terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Organizator konkursu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny. 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty bez podania przyczyny. 3. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Polityką bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, dostępną na stronie internetowej pod adresem: _aktualizacja_%3blipiec_2015.pdf 0/o3Blipiec 2015.bdf 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. ZAŁĄCZNIKI DO D0 REGULAMINU 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 -formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie Uczestnika, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - istotne postanowienia umowy, 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz osób, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz usług, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - szkodowość 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór oświadczenia o zachowaniu poufności, 8

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Inne przetargi Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez oraz miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23

Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 Regulamin konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze, ul. Poznańska 23 I. DEFINICJE Konkurs - postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/2011/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 listopada 2011 r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Konkurs prowadzony poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa, ul. Chałubińskiego 3a, 02-004

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD.-KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie Rozdział I. Przedmiot i zakres Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015

Oznaczenie sprawy: ZP.271.10k.2015 Oznaczenie sprawy: REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO dla Gminy Skoczów ZAMAWIAJĄCY: GMINA SKOCZÓW RYNEK 1 43-430 SKOCZÓW PROWADZĄCY: KOMISJA PRZETARGOWA Skoczów, dnia 21.04.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie o konkursie. Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert Pruszków, dn. 25/11/2016 Ogłoszenie o konkursie Organizator konkursu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA r.

OGŁOSZENIE Z DNIA r. OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013 r. Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH w zakresie ubezpieczeń: majątkowego, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010/W z dnia 30 lipca 2010 r. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. Zaproszenie do złożenia oferty na wybór brokera ubezpieczeniowego. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn tel. / fax: ( 089 ) 53 86 228 adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. I. DEFINICJE Konkurs należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN. z dnia 19 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ogólne obowiązujące normy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S. A. JAROSŁAW, DNIA 10.10.2016r. Regulamin konkursu na brokera ubezpieczeniowego Strona 1 1

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Warszawa, 2010 r. REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA dla (1) ubezpieczenia grupowego na życie o charakterze ochronnym oraz (2) ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 23 maja 2014 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE Nr postępowania: ADM.267.2.2014 2014-01-07 Art. I. DEFINICJE Użyte

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice.

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice. Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.141.2016 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10 Dyrektora Centrum ATTIS z dnia 6 września 2012r. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Centrum ATTIS I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Sanok, dn. 13.04.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 1. Dyrektor Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice.

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, Gliwice. Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.15.2017 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą Wywóz

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REGULAMINOWEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 7 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 140/2015 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Bełchatów i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park

REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park REGULAMIN KONKURSU na brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka Wodny Park Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A.

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA TRAMWAJÓW ŚLĄSKICH S.A. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. Strona 1 1 DEFINICJE ZAMAWIAJĄCY Tramwaje

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwyciestwa 1, 44-100 Gliwice.

Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwyciestwa 1, 44-100 Gliwice. Oznaczenie sprawy: ZP.27.05.2013 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 17-06-2013 r. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.2.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Strona 1 z 5 Wrocław, 29.08.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasta Płońsk ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Miastko, dnia 07.10.2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław ogłasza Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego 1. Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle zawarta dnia. r. pomiędzy GMINĄ KĘDZIERZYN-KOŹLE z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr postępowania OR.II.271.28.15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT /doprowadzenie przez agencję zatrudnienia 1 skierowanej osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Wrocław, dnia 02.01.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277 z dnia 03.10.2016 r. Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do specyfikacji...

Załącznik nr 1C do specyfikacji... WZÓR UMOWY GENERALNEJ Część 3 Nr:... Załącznik nr 1C do specyfikacji zawartej w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, NIP: 573-274-58-83,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów.

Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów. REGULAMIN KONKURSU OFERT na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

... Z A T W I E R D Z A M. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ... Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN KONKURSU na wybór BROKERA w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla Centrali oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną Numer postępowania: DAZ/ZP/1/2016 Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną Nazwa zamówienia: Usługa społeczna polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Sanok, dn. 13.04.2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku 1. Dyrektor Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) , Fax (52) ; (52)

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) , Fax (52) ; (52) 1 2016-10-17 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) 30 45 200, Fax (52) 30 45 470; (52) 30 45 330 www.kpec.bydgoszcz.pl WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2015 Numer ogłoszenia w BZP:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2015 Numer ogłoszenia w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2015 Numer ogłoszenia w BZP: 40294-2015 ; data zamieszczenia: 24.02.2015 r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. o kwocie szacunkowej poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe. o kwocie szacunkowej poniżej 30 tys. euro Zapytanie ofertowe o kwocie szacunkowej poniżej 30 tys. euro Przedmiotem zapytania jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu obejmującej nadzór inwestorski dla projektu pn. Nadbudowa i przebudowa istniejącego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-08-2013 r. Oznaczenie sprawy: ZSBC/02/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym:

zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym: Oświadczam, że... zatrudnia co najmniej 5 specjalistów w zakresie administrowania szkodami, w tym: - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy... ilość zatrudnionych - w ramach umowy cywilno-prawnej....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku

REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku REGULAMIN KONKURSU OFERT na: WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE ogłoszonego w dniu 11 września 2012 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REGULAMINOWEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Bieżące dostawy części zamiennych do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Bieżące dostawy części zamiennych do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku Słupsk, 9 października 2014 r. Bieżące dostawy części zamiennych do autobusów marki IRISBUS użytkowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator Konkursu. Przedmiot konkursu

REGULAMIN. Organizator Konkursu. Przedmiot konkursu REGULAMIN Konkursu ofert na najem lokali stanowiących komponenty całościowego kontraktu dotyczącego wyłonienia operatora zaplecza gastronomiczno-hotelowo-usługowego zlokalizowanych na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kędzierzyn-Koźle: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu w latach: 2008-2011. Numer ogłoszenia: 161847-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku REGULAMIN PRZETARGU Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku 1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU na wybór brokera ubezpieczeniowego dla LPEC Sp. z o.o. Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi ubezpieczeniowe dla Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice

świadczącego usługi brokerskie dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice Zamawiający: Miasto Katowice Załącznik do Zarządzenia Nr 2338/10. Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.10.2010 r. Warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej Lublin, dnia 28 października 2015 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi brokerskiej I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, reprezentowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Część ogólna

REGULAMIN PRZETARGU. Część ogólna REGULAMIN PRZETARGU prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie zbycia: samochodu sanitarnego MERCEDES-BENZ 310, Nr rej. ZSL K999 rok produkcji 1994r. Regulamin niniejszy normuje

Bardziej szczegółowo

NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM

NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM 1 Organizator Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie

Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie 1 ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT Warunki i wymagania konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz wybranych miejskich

Bardziej szczegółowo